MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 461    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 13 august 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

 

12. - Ordonantã pentru aprobarea unor reglementãri privind datoria publicã externã

 

13. - Ordonantã privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agriculturã

 

685. - Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, în proprietatea Societãtii Comerciale “Romcontrol” -S.A., a unui imobil proprietate privatã a statului, administrat de Regia Autonomã “Administratia  Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

732. - Hotãrâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatã a benzinei si motorinei

 

741. - Hotãrâre privind aprobarea structurii, indicatorilor si a fondurilor aferente programelor care se experimenteazã si se finanteazã din bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului în anul 2001

 

746. - Hotãrâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin Scrisoarea semnatã la Washington la 1 iunie 2001 si la Bucuresti la 26 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

118. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de reofertare nr. 22-2/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare

 

535. - Ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei privind activitãtile specifice programelor de sãnãtate pentru care se finanteazã si cheltuieli de personal

 

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997

privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 1, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmãtorul cuprins:

“(31) Ministerul Finantelor Publice poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor si taxelor, precum si plicurile preadresate, cu suportarea contravalorii corespondentei referitoare la trimiterea si primirea declaratiilor, din sumele cu aceastã destinatie prevãzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice.”

2. Alineatul (5) al articolului 2 se abrogã.

3. Dupã articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 31. - Ministerul Finantelor Publice poate stabilialte termene pentru depunerea declaratiilor de impozite si taxe prin ordin al ministrului finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Declaratia de impozite si taxe se depune de cãtre plãtitor la organul fiscal competent, direct la registratura acestuia sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandatã.”

5. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În cazul nedepunerii declaratiei de impozite si taxe organul fiscal competent are dreptul de a stabili din oficiu obligatia de platã.”

6. La articolul 10, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:

“(11) În scopul stabilirii din oficiu a obligatiei de platã organul fiscal competent va transmite plãtitorului o înstiintare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin care îi va notifica depãsirea termenului legal de depunere a declaratiei.”

7. La articolul 13 alineatul (1), litera d) va avea urmãtorul cuprins:

“d) cu 500.000 lei, în cazul nedepunerii declaratiei de cãtre plãtitorii care nu realizeazã profit impozabil, de cãtre cei care, pe luna raportatã si pe cumulat având sume de rambursat de la bugetul de stat, reprezentând T.V.A. si accize, nu mai depun deconturi pentru taxele respective, de cãtre cei prevãzuti la art. 5 din prezenta ordonantã, precum si de alte categorii de plãtitori care nu au obligatii de platã la bugetul de stat sau la bugetele locale.”

8. La articolul 13, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:

“(11) Penalitãtile aplicate potrivit prevederilor alin. (1) pentru depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe nu pot sã depãseascã suma de 10 milioane lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 50 milioane lei în cazul persoanelor juridice.”

9. La articolul 14, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Amenzile si penalitãtile în sumã fixã, prevãzute în prezenta ordonantã, vor putea fi actualizate prin hotãrâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicatã, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã, va fi republicatã dupã aprobarea acesteia de cãtre Parlament, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001

.Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru aprobarea unor reglementãri privind datoria publicã externã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fatã de Banca Nationalã a României, rezultate din plata serviciului datoriei publice externe aferent împrumuturilor externe contractate de stat, prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonantã, si subîmprumutate beneficiarilor, vor fi achitate din urmãtoarele surse:

a) sumele încasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii împrumuturilor respective;

b) dobânzile în lei si în valutã încasate de Ministerul Finantelor Publice la disponibilitãtile provenite din împrumuturile respective;

c) penalizãrile si, dupã caz, majorãrile de întârziere încasate de la beneficiarii împrumuturilor pentru neplata la scadentã a obligatiilor fatã de Ministerul Finantelor Publice;

d) bugetul de stat, în completarea surselor prevãzute la lit. b) si c) pentru destinatiile stabilite la art. 3 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

e) fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi interne si externe constituite în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va actiona în vederea recuperãrii integrale a sumelor prevãzute la art. 1 de la beneficiarii împrumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de împrumut încheiate cu acestia. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc.

Art. 3. - Echivalentul în lei al valutei necesare în vederea rambursãrii ratelor de capital, inclusiv a influentelor financiare nefavorabile rezultate din diferentele de curs valutar, precum si pentru plata dobânzilor, comisioanelor de angajament si a altor costuri aferente împrumuturilor externe contractate de stat, folosite pentru consolidarea rezervei valutare a statului, respectiv pentru sustinerea balantei de plãti, pentru plata serviciului datoriei publice si finantarea deficitului bugetar, gestionate de Ministerul Finantelor Publice, se asigurã astfel:

a) ratele de capital la cursul istoric se asigurã prin refinantarea datoriei publice pe bazã de împrumuturi de stat;

b) diferentele nefavorabile de curs valutar se asigurã de la bugetul de stat din sumele prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale;

c) dobânzile, comisioanele de angajament si alte costuri aferente împrumuturilor se asigurã din bugetul trezoreriei statului în limita dobânzilor încasate în lei sau în valutã din fructificarea sumelor aferente fiecãrui împrumut, iar diferenta se va suporta de la bugetul de stat din sumele prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.

Art. 4. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante prevederile legale prezentate în anexa nr. 2, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogã.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta ordonantã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎMPRUMUTURI EXTERNE

care genereazã obligatii ale Ministerului Finantelor Publice fatã de Banca Nationalã a României

 

Nr. crt.

Denumirea împrumutului extern Legea de ratificare

1.

Împrumutul BIRD nr. 3363-RO/1991 - importuri critice si asistentã tehnicã Legea nr. 57/1991

2.

Împrumutul BERD nr. 090/1994 destinat finantãrii Proiectului “Piata de gros” Bucuresti Ordonanta Guvernului nr. 35/1994, aprobatã prin Legea nr. 126/1994

3.

Împrumutul B.E.I. FI nr. 1.5387/1991 destinat retehnologizãrii centralelor energetice Legea nr. 65/1991

 

ANEXA Nr. 2

 

PREVEDERI DIN ACTE NORMATIVE , CARE SE ABROGÃ

 

Nr. crt.

Denumirea împrumutului extern Legea de ratificare

1.

Art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protectie socialã, semnat la Washington la 1 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 187/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997.

2.

Art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea sectorului  Agricol, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 28/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 27 ianuarie 1998.

3.

Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar dintre România (în calitate de Împrumutat) si Banca Nationalã a României (în calitate de  agent al Împrumutatului) si Comunitatea Europeanã (în calitate de împrumutãtor), precum si a Memorandumului de întelegere suplimentar dintre România si Comunitatea Europeanã, semnate la Bucuresti la 10 iulie 1997 si, respectiv, la 24 iulie 1997 la Bruxelles, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea  nr. 27/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 19 ianuarie 1998.

4.

Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la Tokio la 14 iulie 1997, publicatã în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 28 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 188/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997.

5.

Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finantelor, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si  Dezvoltare privind ajustarea structuralã a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 august 1999, aprobatã prin Legea nr. 209/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.

6.

Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Nationalã a României, în calitate de Agent al  Împrumutatului, si Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobatã prin Legea nr. 210/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.

7.

Art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligatiuni în mãrci germane, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, aprobatã prin Legea nr. 153/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 8 septembrie 1997.

8.

Art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 884/2000 privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externã de capital, denominatã în euro, publicatã în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 9 octombrie 2000.

9

Art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.327/2000 privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externã de capital, denominatã în euro, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 20 decembrie 2000.

10.

Art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 164/2001 privind contractarea si derularea împrumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni, denominatã în euro pe pietele externe de capital, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2001.

11.

Art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 453/2001 privind derularea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe piata internationalã de capital, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 mai 2001.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agriculturã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - (1) La nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale - comune, orase si municipii - se înfiinteazã servicii comunitare pentru cadastru si agriculturã.

(2) Serviciile comunitare pentru cadastru si agriculturã se constituie, dupã caz, în compartimente distincte, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat potrivit legii, sau ca servicii publice cu personalitate juridicã, în subordinea consiliilor locale, finantate din venituri extrabugetare si din subventii acordate de la bugetul local.

(3) Îndrumarea tehnico-metodologicã a serviciilor comunitare pentru cadastru si agriculturã prevãzute la alin. (1) se asigurã de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si de directiile generale judetene pentru agriculturã si industrie alimentarã.

Art. 2. - (1) Serviciile comunitare pentru cadastru si agriculturã au urmãtoarele atributii principale:

a) participã la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei, orasului sau municipiului si asigurã conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;

b) efectueazã mãsurãtori topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;

c) întocmesc fisele de punere în posesie;

d) constituie si actualizeazã evidenta proprietãtilor imobiliare si a modificãrilor acestora;

e) constituie si actualizeazã evidenta terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;

f) delimiteazã exploatatiile agricole din teritoriul administrativ al localitãtilor;

g) fac propuneri si avizeazã proiectele de organizare si functionare a exploatatiilor agricole si aplicã în teren elementele necesare pentru functionarea acestora - proiectarea si amenajarea retelei de drumuri si de alimentare cu apã, de irigatii;

h) urmãresc modul în care detinãtorii de terenuri asigurã cultivarea acestora;

i) furnizeazã date pentru completarea si tinerea la zi a registrului agricol;

j) acordã consultantã agricolã, urmãresc aplicarea tehnologiilor adecvate si iau mãsuri de protectie fitosanitarã;

k) acordã consultantã în domeniul zootehniei si asigurã operatiunile de însãmântare artificialã;

l) iau mãsuri pentru prevenirea îmbolnãvirii animalelor si asigurã efectuarea tratamentelor în cazul îmbolnãvirilor;

m) întocmesc documentatiile necesare pentru acordarea de sprijin producãtorilor agricoli, în conditiile prevãzute de lege, si urmãresc realizarea acestor actiuni.

(2) Serviciile comunitare pentru cadastru si agriculturã îndeplinesc si alte atributii stabilite prin lege sau însãrcinãri primite de la consiliile locale ori de la primari.

Art. 3. - Atributiile prevãzute la art. 2, care presupun prestãri de servicii la cererea cetãtenilor, se executã pe bazã de taxe stabilite de consiliile locale, potrivit reglementãrilor legale.

Art. 4. - (1) Serviciile comunitare pentru cadastru si agriculturã vor fi încadrate cu personal specializat - ingineri geodezi, subingineri cadastru, tehnicieni topografi, ingineri, subingineri si tehnicieni agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori însãmântãri artificiale si alti specialisti, dupã caz.

(2) Numãrul si specialitãtile profesionale ale personalului din serviciile comunitare pentru cadastru si agriculturã se stabilesc de consiliile locale respective, în functie de specificul activitãtilor, de mãrimea unitãtilor administrativ-teritori-ale si de posibilitãtile de finantare.

(3) Salarizarea personalului încadrat în serviciile comunitare pentru cadastru si agriculturã se stabileste potrivit legii.

Art. 5. - (1) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor vor înfiinta societãti comerciale pentru preluarea si valorificarea produselor agroalimentare de la producãtorii individuali, de la exploatatiile agricole asociative si de la exploatatiile familiale. Asemenea societãti comerciale se pot înfiinta si prin asocierea între mai multe consilii locale.

(2) Serviciile pentru cadastru si agriculturã vor sprijini, vor coordona înfiintarea unor asemenea societãti comerciale si vor acorda consultantã si sprijin producãtorilor în valorificarea productiei agricole vegetale si animaliere.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea, cu platã, în proprietatea Societãtii Comerciale “Romcontrol” - S.A.

a unui imobil proprietate privatã a statului, administrat de Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, având în vedere dispozitiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, în proprietatea Societãtii Comerciale “Romcontrol” - S.A. a unui imobil proprietate privatã a statului, administrat de Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Transmiterea imobilului potrivit art. (1) se va face la valoarea de circulatie stabilitã pe baza unui raport de evaluare întocmit în conditiile legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

Art. 4. - Fondurile rezultate din vânzarea imobilului se fac venit la bugetul de stat.

Art. 5. - Persoana juridicã la care se transmite imobilul prevãzut la art. 1 are obligatia ca, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind mãsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicatã, cu modificãrile ulterioare, sã efectueze lucrãrile de consolidare impuse prin rapoartele de expertizã.

Art. 6. - Pe data transmiterii imobilului prevãzut la art. 1 se abrogã pozitia 182 din anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2001.

Nr. 685.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate privatã a statului, administrat de Regia Autonomã “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” care se transmite, cu platã, în proprietatea Societãtii Comerciale “Romcontrol” - S.A.

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, bd Nicolae Bãlcescu nr. 22, sectorul 1

Statul român

Societatea Comercialã

“Romcontrol” - S.A

- Suprafata utilã desfãsuratã = 1.782,00 m 2

- Suprafata utilã desfãsuratã - pãrti comune = 392,31 m 2

- Totalul suprafetei = 2.174,31 m 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatã a benzinei si motorinei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 43 lit. c) din Legea protectiei mediului

nr. 137/1995, republicatã,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotãrâri stabilesc conditiile introducerii pe piatã:

a) a benzinei identificate conform pozitiilor tarifare 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32, 2710.00.34 si 2710.00.36 din Tariful vamal de import al României;

b) a motorinei identificate conform pozitiei tarifare 2710.00.66 din Tariful vamal de import al României.

Art. 2. - În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni se definesc astfel:

a) benzinã - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu aprindere prin scânteie;

b) motorinã - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare Diesel;

c) introducerea pe piatã - actiunea de a face disponibil pentru prima datã, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii si/sau a utilizãrii.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piatã, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fãrã plumb.

(2) Benzina la care se face referire la alin. (1) poate fi:

a) benzina în care tetraetilul de plumb este înlocuit cu alt aditiv, care sã permitã functionarea corespunzãtoare a autovehiculelor care nu au fost prevãzute sã functioneze cu benzinã fãrã plumb;

b) benzina care respectã specificatiile tehnice prevãzute în anexa nr. 1, care sã permitã functionarea corespunzãtoare a autovehiculelor care au fost prevãzute sã functioneze cu benzinã fãrã plumb.

Art. 4. - Se admite introducerea pe piatã, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a benzinei fãrã plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevãzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Pentru autovehiculele care sunt prevãzute sã functioneze cu benzinã fãrã plumb, în conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piatã a benzinei fãrã plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevãzute în anexele nr. 1 si 2.

art. 6. - Se admite introducerea pe piatã, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevãzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Se admite introducerea pe piatã, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevãzute în anexa nr. 4.

Art. 8. - Pentru autovehiculele care sunt prevãzute sã functioneze cu motorinã, în conditii de impact minim asupra  mediului, se permite introducerea pe piatã a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevãzute în anexele nr. 3 si 4.

Art. 9. - (1) Metodele de încercare pentru determinarea limitelor parametrilor prevãzuti în specificatiile tehnice ale benzinei si motorinei sunt cele din standardele prevãzute în anexele nr. 1 si 3.

(2) Pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardelor la care se face referire la alin. (1).

Art. 10. - Constituie contraventie, dacã fapta nu a fost comisã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 6 si ale art. 7 si se sanctioneazã în conformitate cu art. 83 pct. 3 lit. d) si e) din Legea nr. 137/1995, republicatã.

Art. 11. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute la art. 10 se fac de cãtre personalul împuternicit din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Contraventiilor prevãzute la art. 10 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 13. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul integrãrii europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 732.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie,

impuse la introducerea pe piatã, în vederea protejãrii sãnãtãtii populatiei si a mediului Benzinã

 

Parametrii

Unitatea

Limitele1)

Încercare

minim

maxim

metoda

data publicãrii

Cifra octanicã “research”

 

95

-

EN25164

1993

Cifra octanicã “motor”

 

85

-

EN 25163

1993

Presiunea vaporilor “Reid” în perioada de varã 2)

kPa

-

60,0

EN 12

1993

Distilare:

 

 

 

 

 

- evaporat la 100¼C

%v/v

46,0

-

EN-ISO 3405

1988

- evaporat la 150¼C

% v/v

75,0

-

 

 

Analize hidrocarburi:

 

 

 

 

 

- olefine

% v/v

-

18,0 3)

ASTM D1319

1995

- aromatice

 

-

42,0

ASTM D1319

1995

- benzen

 

-

1,0

pr. EN 12177

1995*)

Continut de oxigen

% m/m

-

2,7

EN 1601

1996

Oxigenanti:

% v/v

-

3

EN 1601

1996

- metanol trebuie adãugati agenti de stabilizare

% v/v

-

18,0 3)

ASTM D1319

1995

- etanol pot fi necesari agenti de stabilizare

% v /v

-

5

EN 1601

1996

- alcool izopropilic

% v /v

-

10

EN 1601

1996

- alcool terbutilic

% v /v

-

7

EN 1601

1996

- alcool izobutilic

% v /v

-

10

EN 1601

1996

Eter continând 5 sau mai multe molecule

% v/v

-

15

EN 1601

1996

Alti oxigenanti 4)

% v /v

-

10

EN 1601

1996

Continut de sulf

mg/kg

-

150

pr. EN-ISO/ DIS 14596

1996*)

Continut de plumb

g/l

-

0,005

EN 237

1996

 


* ) Publicatiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.

 

1) Valorile mentionate în specificatie sunt “valori adevãrate”. La stabilirea valorilor lor limitã au fost aplicati termenii ISO 4259 l2Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie în relatie cu metodele de testare” si a fost fixatã o valoare minimã, fiind luatã în considerare o diferentã minimã de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele mãsurãtorilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

2) Perioada de varã va începe la 1 mai si se va termina la 30 septembrie. Pentru statele membre cu conditii climatice specifice zonei arctice perioada de varã va începe la 1 iunie si se va sfârsi la 31 august, iar RVP este limitat la 70kP.

3) Exceptie pentru benzina regular fãrã plumb, cifra octanicã “motor” minimã (MON) va fi de 81 si cifra octanicã “research” (RON) va fi de 91, iar continutul maxim de olefine va fi de 21% v/v. Aceste limite nu vor împiedica introducerea comercializãrii de cãtre statele membre a altor benzine fãrã plumb cu cifre octanice mai mari decât cele stabilite în aceastã anexã. 

4) Alti monoalcooli cu punct de distilare nu mai mare decât punctul final de distilare prevãzut în specificatiile nationale, iar dacã acestea nu existã, în specificatiile industriale pentru combustibilii la motor.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie,

impuse la introducerea pe piatã, în vederea protejãrii sãnãtãtii populatiei si a mediului

Benzinã

 

Parametrii

Unitatea

Limitele1)

Încercare

minim

maxim

metoda

data publicãrii

Cifra octanicã “research”

 

95

-

EN25164

1993

Cifra octanicã “motor”

 

85

-

EN 25163

1993

Presiunea vaporilor “Reid” în perioada de varã 2)

kPa

-

 

 

 

Distilare:

 

 

 

 

 

- evaporat la 100¼C

%v/v

-

-

 

 

- evaporat la 150¼C

% v/v

-

-

 

 

Analize hidrocarburi:

 

 

 

 

 

- olefine

% v/v

-

 35,0

 

 

- aromatice

 

-

 

ASTM D1319

1995

- benzen

 

-

 

 

 

Continut de oxigen

% m/m

-

2,7

EN 1601

1996

Continut de sulf

mg/kg

-

50

pr. EN-ISO/ DIS

1996*)

Continut de plumb

g/l

-

0,005

EN 237

1996

 


            * ) Publicatiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.

 

1) Valorile mentionate în specificatie sunt luvalori adevãrate”. La stabilirea valorilor lor limitã au fost aplicati termenii ISO 4259 “Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie în relatie cu metodele de testare” si a fost fixatã o valoare minimã, fiind luatã în considerare o diferentã minimã de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele mãsurãtorilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piatã, în vederea protejãrii sãnãtãtii populatiei si a mediului

Motorinã

 

Parametrii

Unitatea

Limitele1)

Încercare

minim

maxim

metoda

data publicãrii

Numãr cetanic

 

51,0

-

EN-ISO 5165

1992

Densitate la 15ºC

kg/m3

-

845

EN-ISO 3675

1995

Distilare:

ºC

-

360

EN-ISO 3405

1998

95%

 

 

 

 

 

Hidrocarburi aromatice policiclice %

m/m

-

11

IP 391

1995

Continut de sulf

mg/kg

-

350

pr.EN-ISO/DIS 14596

1996*)

 


* ) Publicatiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.

 

 1) Valorile mentionate în specificatie sunt luvalori adevãrate”. La stabilirea valorilor lor limitã au fost aplicati termenii ISO 4259 “Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie în relatie cu metodele de testare” si a fost fixatã o valoare minimã, fiind luatã în considerare o diferentã minimã de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele mãsurãtorilor individuale vor fi interpretate pe bazele criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

 

ANEXA Nr. 4

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piatã, în vederea protejãrii populatiei si a mediului

Motorinã

 

Parametrii

Unitatea

Limitele1)

Încercare

minim

maxim

metoda

data publicãrii

Numãr cetanic

 

 

-

 

 

Densitate la 15ºC

kg/m 3

 

-

 

 

Distilare:

 

 

 

 

 

95%

ºC

-

 

 

 

Hidrocarburi aromatice policiclice

% m/m

-

 

 

 

Continut de sulf

mg/kg

- 

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996*)

 


* ) Publicatiile lunare vor fi completate la timpul potrivit.

 

1) Valorile mentionate în specificatie sunt “valori adevãrate”. La stabilirea valorilor lor limitã au fost aplicati termenii ISO 4259 “Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie în relatie cu metodele de testare” si a fost fixatã o valoare minimã, fiind luatã în considerare o diferentã minimã de 2R peste zero (R=reproductibilitatea). Rezultatele mãsurãtorilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în ISO 4259 (publicat în 1995).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea structurii, indicatorilor si a fondurilor aferente programelor

care se experimenteazã si se finanteazã din bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 55 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã structura, indicatorii si fondurile aferente programelor care se experimenteazã si se finanteazã din bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului în anul 2001, prevãzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 741.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

PROGRAMUL

Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

Scopul

Aplicarea strategiei de dezvoltare si a politicii Guvernului

în domeniul gospodãririi apelor si protectiei mediului

Obiectivele

- amenajarea complexã a bazinelor hidrografice pentru reabilitarea surselor de apã existente si realizarea de noi surse pentru satisfacerea cerintelor de apã pentru populatia din zonele deficitare precum si extinderea sistemului centralizat de alimentãri cu apã potabilã ale localitãtilor din Delta Dunãrii;

 

- apãrarea împotriva inundatiilor, înlãturarea si reducerea efectelor calamitãtilor naturale provocate de viituri si evitarea pierderilor de vieti omenesti;

 

- reabilitarea unor infrastructuri ale comunitãtilor locale: amenajãri, consolidãri si refaceri de drumuri comunale si judetene, amenajãri de albii, consolidãri de maluri, refaceri de poduri si podete, stabilizãri ale versantilor împotriva alunecãrilor de teren;

 

- consolidãri si modernizãri de statii meteorologice.

Denumirea programului

Gospodãrirea durabilã si dezvoltarea resurselor de apã; satisfacerea cerintelor de apã necesare activitãtilor socioeconomice, protectia împotriva inundatiilor; asigurarea prognozelor meteorologice si hidrologice

Indicatori de rezultate

Pagube evitate prin lucrãri de gospodãrire a apelor (miliarde lei) 5.500

Curs- Regularizãri de apã amenajat (km)

52,9

- Consolidãri si apãrãri de mal

28,7

- Îndiguiri

87,9

Indicatori de eficientã

 

Costul apei brute (mii lei/100.000 m 3 )

7.300

Pagube evitate prin avertizarea asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase (mii lei)

2.500.000

Finantarea programului - TOTAL,

din care, pe surse de finantare (mii lei)

2.088.224.006

Bugetul de stat (mii lei)

1.041.581.006

Intrãri de credite externe (mii lei):

1.046.643.000

- B.E.I.

1.021.643.000

- B.D.C.E

25.000.000

 

DETALIEREA SURSELOR DE FINANTAREA PROGRAMULUI

 

Bugetul de stat

- mii lei -

Denumirea liniilor bugetare

Codul liniei bugetare

Prevederi 2001

Capitolul

Subcapitolul

Titlul

Mediu si ape 

64.01

 

 

1.041.581.006

Dezvoltarea surselor de apã, acumulãri si amenajãri hidrotehnice

 

02

 

1.041.581.006

Cheltuieli de capital

 

 

70

1.041.581.006

 

Intrãri de credite externe

- mii lei -

Denumirea liniilor bugetare

Codul liniei bugetare

Prevederi 2001

Capitolul

Subcapitolul

Titlul

Mediu si ape 

64.01

 

 

1.041.581.006

Dezvoltarea surselor de apã, acumulãri si amenajãri hidrotehnice

02

 

 

1.046.643.000

Cheltuieli de capital

70

 

 

1.046.643.000

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

PROGRAMUL

Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

Scopul

Aplicarea strategiei de dezvoltare si a politicii Guvernului în domeniul gospodãririi apelor si protectiei mediului

Obiectivele

- amenajãri pentru redresarea ecologicã a zonelor afectate din Delta Dunãrii;

 

- apãrarea litoralului românesc al Mãrii Negre în sectorul Nord-Midia împotriva fenomenelor erozionale deosebit de active;

 

- protectia si mentinerea calitãtilor terapeutice ale lacului Techirghiol prin reducerea infiltratiilor de apã dulce, precum si reducerea nivelului lacului la cote care sã nu afecteze calea feratã Constanta-Mangalia;

Denumirea programului

- dotãri independente.

 

Promovarea si realizarea obiectivelor din strategia nationalã si din Planul national de actiuni pentru conservarea diversitãtii biologice si utilizarea durabilã a componentelor acesteia; reconstructia ecologicã a zonelor deteriorate

Indicatori de rezultate

 

Realizarea programului (%)

20

Indicatori fizici

 

Amenajãri de canale (km)

158,1

Consolidare mal (km)

4,5

Indicatori de eficientã

 

Conservarea si refacerea capitalului natural (%)

1,5

Finantarea programului - TOTAL, din care, pe surse de finantare (mii lei)

69.170.000

 

DETALIEREA SURSELOR DE FINANTAREA PROGRAMULUI

 

Bugetul de stat

- mii lei -

Denumirea liniilor bugetare

Codul liniei bugetare

Prevederi 2001

Capitolul

Subcapitolul

Titlul

Mediu si ape 

64.01

 

 

69.170.000

Dezvoltarea surselor de apã, acumulãri si amenajãri hidrotehnice

 

02

 

69.170.000

Cheltuieli de capital

 

 

70

69.170.000

 

DETALIEREA SURSELOR DE FINANTAREA PROGRAMULUI

 

Bugetul de stat

- mii lei -

Denumirea liniilor bugetare

Codul liniei bugetare

Prevederi 2001

Capitolul

Subcapitolul

Titlul

Mediu si ape 

64.01

 

 

1.041.581.006

Dezvoltarea surselor de apã, acumulãri si amenajãri hidrotehnice

 

02

 

1.041.581.006

Cheltuieli de capital

 

 

70

1.041.581.006

 

Intrãri de credite externe

- mii lei -

Denumirea liniilor bugetare

Codul liniei bugetare

Prevederi 2001

Capitolul

Subcapitolul

Titlul

Mediu si ape 

64.01

 

 

1.046.643.000

Dezvoltarea surselor de apã, acumulãri si amenajãri hidrotehnice

 

02

 

1.046.643.000

Cheltuieli de capital

 

 

70

1.046.643.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin Scrisoarea semnatã la Washington la 1 iunie 2001 si la Bucuresti la 26 iunie 2001 între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 29 august 1995, aprobatã prin Legea nr. 121/1995,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã amendamentele convenite prin Scrisoarea semnatã la Washington la data de 1 iunie 2001 si la Bucuresti la data de 26 iunie 2001 între Guvernul României prin Ministerul Finantelor Publice si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de muncã si protectia socialã, semnat la Washington la data de 23 august 1995, dupã cum urmeazã:

1. Sectiunea 1.02 a articolului I din acordul de împrumut se completeazã cu paragraful (g) cu urmãtorul cuprins:

“(g) Manualul operational înseamnã manualul prin care se stabilesc procedurile operationale si administrative pentru realizarea serviciilor de redistribuire a fortei de muncã în cadrul pãrtii D a Proiectului, dupã cum acest manual poate fi amendat periodic cu acordul Bãncii.”

2. Tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la acordul de împrumut se modificã si va avea cuprinsul prezentat în anexa la prezenta hotãrâre.

3. Partea D din anexa nr. 2 la acordul de împrumut se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Partea  D

Realizarea programelor destinate îmbunãtãtirii serviciilor, incluzând furnizarea serviciilor de redistribuire a fortei de muncã, în conformitate cu principiile si criteriile acceptate de Bancã, pentru salariatii afectati de concedierile masive în perioada restructurãrii întreprinderilor si pentru personalul disponibilizat din serviciul militar.”

4. În paragraful 2 al pãrtii C a sectiunii I din anexa nr. 4 la acordul de împrumut suma de “3.000.000 $ S.U.A.” se va înlocui cu suma de “11.500.000 $ S.U.A.”.

5. Sectiunea a II-a din anexa nr. 4 la acordul de împrumut se completeazã cu paragraful 3 cu urmãtorul cuprins:

“3. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 1 al acestei sectiuni serviciile de redistribuire a fortei de muncã din cadrul pãrtii D a Proiectului vor fi achizitionate: a) în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul operational; sau b) în conformitate cu procedura prin care Împrumutatul va întocmi termenii de referintã, va solicita exprimarea interesului si informatii privind experienta si competenta consultantilor, relevante pentru specificul postului, va stabili o listã scurtã si va selecta firma cu cele mai potrivite calificãri si referinte. Firmei selectate i se va solicita sã prezinte o ofertã mixtã tehnico-financiarã si apoi va fi invitatã sã negocieze contractul.”

6. Paragraful 2 (a) (iv) din anexa nr. 5 la acordul de împrumut se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(iv) un grup de specialisti acceptati de Bancã, care sã fie responsabili de dezvoltarea si implementarea serviciilor de redistribuire a fortei de muncã în cadrul pãrtii D a Proiectului;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 746.

 

ANEXÃ

 

Categoria

Suma alocatã din împrumut (exprimatã în echivalent dolari  S.U.A.)

Procentul cheltuielilor ce vor fi finantate

(1) Bunuri, servicii de consultantã si instruire în cadrul pãrtilor A si B ale Proiectului

37.960.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri ex-factory) si 80% din cheltuieli locale pentru alte pozitii achizitionate pe plan local pentru bunuri si 100% pentru servicii de consultantã si instruire

(2) Bunuri, servicii de consultantã si instruire în cadrul  pãrtii C (1) a Proiectului

4.000.000

 

(3) Bunuri, servicii de consultantã si instruire în cadrul pãrtii C (2) a Proiectului

2.700.000

 

(4) Costuri operationale suplimentare

160.000

100%

(5) Servicii de redistribuire a fortei de muncã în cadrul pãrtii D a Proiectului

10.580.000

100%

(6) Nealocate

0

 

TOTAL :

55.400.000

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de reofertare nr. 22-2/2001 pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, oferã în vederea concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998, zãcãmintele cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionãrii activitãtilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitãtilor miniere de exploatare se depun la Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - runda de reofertare 22-2/2001 - exploatare, care se oferã gratuit, la cerere, de cãtre Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de oferte 22/2001 caietul de sarcini întocmit pentru fiecare zãcãmânt oferit spre concesiune vor primi, contra unor tarife stabilite, acest document.

Art. 7. - Ofertantii rãmân angajati, prin termenii ofertelor, pentru toatã durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 8. - Concursul public de reofertã pentru concesionarea unor activitãti miniere de exploatare se organizeazã în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999.

Art. 9. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintã publicã, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntã la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura de selectare a ofertelor aferentã rundei. Nerespectarea continutului plicurilor si a coordonatelor zãcãmântului oferit determinã descalificarea ofertantului.

Art. 10. - În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã de depunere a ofertelor se depune o singurã ofertã, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va decide initierea procedurii de negociere directã.

Art. 11. - Pentru continuarea desfãsurãrii concursului public de reofertare nr. 22-2/2001 este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare cel putin douã oferte sã întruneascã conditiile prevãzute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, iar plicurile interioare sã continã documentele prevãzute la art. 10 alin. (3) din Legea minelor nr. 61/1998. Constatarea inexistentei unui document, fie din plicul exterior, fie din plicul interior, conduce la descalificarea ofertei, fãrã a se mai proceda la evaluarea acesteia.

Art. 12. - În cazul în care nici în urma rundei de reofertare nu se desemneazã un câstigãtor, Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va atribui concesionarea prin negociere directã, conform legii.

Art. 13. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluãrii tuturor ofertantilor.

Art. 14. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigãtorii concursului începe dupã finalizarea eventualelor contestatii si dureazã 30 de zile lucrãtoare.

Art. 15. - Licenta de exploatare va intra în vigoare dupã aprobarea de cãtre Guvern si dupã publicarea hotãrârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 30 iulie 2001.

Nr. 118.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de exploatare - runda 22-2/2001 reofertare

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Suprafata (km2)

Coordonate-Stereo’70

Resurse minerale

X

Y

1.

Talpa- extindere

Suceava

0,479

 

 

Nisip si pietris

 

 

 

0,262

zona I

 

 

 

 

 

 

712213

591660

 

 

 

 

 

712213

592130

 

 

 

 

 

711825

592500

 

 

 

 

 

711825

591619

 

 

 

 

0,217

zona II

 

 

 

 

 

 

710995

592940

 

 

 

 

 

711050

593275

 

 

 

 

 

710959

593477

 

 

 

 

 

710769

593563

 

 

 

 

 

710575

593602

 

 

 

 

 

710444

593516

 

 

 

 

 

710485

593384

 

 

 

 

 

710662

593196

 

 

 

 

 

710787

593118

 

 

 

 

 

710924

593007

 

2.

Malnas-Botos

Covasna

0,193

505239

562964

Andezit industrial si de constructii

 

 

 

 

505239

563171

 

 

 

 

 

505080

563390

 

 

 

 

 

505103

563810

 

 

 

 

 

504912

563800

 

 

 

 

 

504912

562984

 

3.

Trãistari- Ocnele Mari

Vâlcea

0,151

397781

445833

Tuf industrial

 

 

 

 

397763,5

445840,5

 

 

 

 

 

397656,8

445774

 

 

 

 

 

397617,5

445811,5

 

 

 

 

 

397522,5

445751,5

 

 

 

 

 

397456,5

445728,5

 

 

 

 

 

397298

445747

 

 

 

 

 

397293,5

445715

 

 

 

 

 

397664

445287

 

 

 

 

 

397682,5

445303,5

 

 

 

 

 

397689

445388,5

 

 

 

 

 

397749

445455

 

 

 

 

 

397807

445522

 

 

 

 

 

397835

445609,5

 

4.

Gorun-Cicârlãu

Maramures

0,111

691100

381100

Andezit industrial si de constructii

 

 

 

 

691588

381292

 

 

 

 

 

691509

381489

 

 

 

 

 

691020

381297

 

5.

Comana- Dealul Glimea

Brasov

0,284

487992

523340

Bazalt

 

 

 

 

487795

523625

 

 

 

 

 

487225

523325

 

 

 

 

 

487720

522882

 

 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind activitãtile specifice programelor de sãnãtate pentru care se finanteazã si cheltuieli de personal

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

în temeiul art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sãnãtate finantate în  anul 2001 din bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate, precum si al Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, vãzând Referatul de aprobare nr. 7.028 din 30 iulie 2001,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Activitãtile specifice programelor de sãnãtate pentru realizarea cãrora se poate angaja personal pe duratã determinatã, cu normã întreagã sau fractiune de normã, sunt urmãtoarele:

a) coordonarea si implementarea programelor destinate grupurilor sociale minoritare sau dezavantajate din punct de vedere al conditiilor economico-sociale;

b) educarea pentru sãnãtate, pe grupe de populatie cu risc de îmbolnãvire;

c) efectuarea screeningului pentru grupele de populatie incluse în program;

d) formarea personalului;

e) informarea, educarea si acordarea de consultatii în probleme specifice privind promovarea unui comportament sãnãtos;

f) realizarea lucrãrilor legate de sistemul informational clinic si logistic al retelei;

g) crearea infrastructurii pentru monitorizarea datelor;

h) distribuirea contraceptivelor prin reteaua de asistentã medicalã primarã sau direct cãtre grupuri de populatie vulnerabile;

i) realizarea lucrãrilor de secretariat în cadrul comisiilor  de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, legate de elaborarea, coordonarea si evaluarea programelor de sãnãtate.

Art. 2. - Cheltuielile de personal aferente activitãtilor prevãzute la art. 1 se finanteazã astfel:

a) pentru programele finantate de la titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, cu încadrarea în creditele bugetare de la titlul “Cheltuieli de personal” si în numãrul de personal, aprobate pentru anul 2001 unitãtii sanitare prin care se deruleazã programele respective;

b) pentru programele finantate de la titlul 38 “Transferuri” art. 40 alin. 44 “Programe de sãnãtate”, în limita cheltuielilor de personal prevãzute cu aceastã destinatie în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor medicale sau ale unitãtilor sanitare.

Art. 3. - Directiile generale din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, care coordoneazã programele de sãnãtate, si unitãtile sanitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 3 august 2001.

Nr. 535.