MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 467      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 15 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

728. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.291/8.100. - Norme metodologice privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specialã pentru aviatia civilã, emise de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei si de ministrul finantelor publice

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 728.

 

ANEXÃ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale, definitii

 

Art. 1. - În sensul prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonantã, notiunile de mai jos se definesc astfel:

a) arie geograficã strict delimitatã teritorial - una sau mai multe unitãti administrativ-teritoriale alãturate care, individual, îndeplinesc prevederile ordonantei;

b) domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonele defavorizate - ansamblu de activitãti alese în functie de specificul zonei, dintre cele prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentele norme metodologice si care corespund Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997;

c) investitie nou-creatã - bunuri amortizabile create sau achizitionate de la terte pãrti, utilizate efectiv în activitatea proprie, conform obiectului de activitate al agentului economic, care se încadreazã în domeniile de interes economic, clasificate expres în anexa nr. 1, pentru exploatarea cãrora este angajatã fortã de muncã. Investitia nou-creatã trebuie sã fie înregistratã în evidentele financiar-contabile ale agentului economic dupã declararea zonei defavorizate si constã în: clãdiri, masini, utilaje, instalatii, echipamente, mijloace de transport, precum si bunuri necorporale definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, inclusiv terenurile achizitionate în scopul realizãrii investitiei sau pentru desfãsurarea de activitãti agricole;

d) materii prime - bunuri care se regãsesc, integral sau partial, în produsul finit în stare transformatã, mecanicã, termicã, chimicã ori combinatã;

e) productie proprie - procesul de prelucrare, transformare sau de asamblare a unor bunuri în cadrul unitãtii de productie a agentului economic, în vederea obtinerii unor produse cu caracteristici fizice, chimice sau tehnicofunctionale distincte fatã de cele ale bunurilor incorporate în produsul nou-rezultat;

f) perioada în care s-a bucurat de facilitãtile acordate prin hotãrârea Guvernului de înfiintare a zonei defavorizate, precizatã la art. 7 si 9 din ordonantã - perioada cuprinsã între momentul obtinerii certificatului de investitor în zona defavorizatã si cel în care înceteazã existenta zonei defavorizate; în cazul certificatului provizoriu de investitor, urmat de obtinerea certificatului de investitor în zonã defavorizatã, perioada se calculeazã din momentul obtinerii certificatului

provizoriu de investitor pânã la încetarea existentei zonei defavorizate;

g) sediul social - sediul principal al agentului economic în întelesul dat de Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicatã, cu completãrile ulterioare;

h) membri de familie - sot, sotie, copii, precum si pãrintii sotilor, care locuiesc si gospodãresc împreunã în aceeasi locuintã.

 

CAPITOLUL II

Declararea zonelor defavorizate

 

Art. 2. - (1) Primarul sau presedintele consiliului judetean, în baza hotãrârii consiliului local,  respective judetean, transmite propunerea fundamentatã de declarare a zonei defavorizate agentiei pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã teritorialã se aflã zona respectivã.

(2) Agentia pentru dezvoltare regionalã prevãzutã la alin. (1) analizeazã propunerile de declarare a zonelor defavorizate si, dacã sunt întrunite cerintele prevãzute de lege, întocmeste documentatia necesarã, în conformitate cu regulile stabilite de Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei.

(3) Dupã avizarea de cãtre consiliul pentru dezvoltare regionalã documentatia pentru declararea zonei defavorizate se înainteazã Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei.

Art. 3. - (1) Pe baza analizei documentatiei care însoteste propunerea de declarare a zonei defavorizate Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei înainteazã spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regionalã propunerea de declarare a zonei defavorizate.

(2) Documentatia aprobatã de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionalã se înainteazã Guvernului spre adoptare.

 

CAPITOLUL III

Procedura de acordare a facilitãtilor

 

Art. 4. - (1) Facilitãtile prevãzute de lege se acordã în baza certificatului de investitor în zonã defavorizatã, care se elibereazã la cererea agentului economic de cãtre agentia pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã de competentã teritorialã se aflã sediul principal al agentului economic.

(2) Agentiile pentru dezvoltare regionalã vor elibera certificatul de investitor în zonã defavorizatã în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrãrii cererii.

(3) Agentii economici care solicitã eliberarea certificatului de investitor în zonã defavorizatã trebuie sã facã dovada cã îndeplinesc conditiile prevãzute de ordonantã.

(4) Societãtile comerciale care solicitã certificat de investitor în zonã defavorizatã trebuie sã facã dovada cã au cel putin 10 angajati cu contracte individuale de muncã pe duratã nedeterminatã, dintre care cel putin 5 sã provinã din forta de muncã neocupatã din zona defavorizatã.

(5) Agentii economici care se aflã la începutul activitãtii si care nu pot face dovada privind demararea procesului de realizare a investitiei si de creare de noi locuri de muncã pot solicita eliberarea unui certificat provizoriu de investitor în zonã defavorizatã. Agentul economic care obtine certificat provizoriu de investitor în zonã defavorizatã are obligatia sã demareze activitatea de realizare a investitiei si de creare de noi locuri de muncã în termen de 3 luni, în caz contrar fiind obligat sã restituie contravaloarea tuturor facilitãtilor de care a beneficiat.

(6) Agentia pentru dezvoltare regionalã care a eliberat certificatul provizoriu de investitor în zonã defavorizatã verificã dacã pânã la expirarea termenului de valabilitate a acestuia agentul economic si-a îndeplinit obligatia de demarare a investitiei si de creare de noi locuri de muncã; în cazul constatãrii neîndeplinirii obligatiei, agentia solicitã organelor abilitate încasarea contravalorii facilitãtilor de care agentul economic a beneficiat în aceastã perioadã.

(7) Modelele cererilor, al certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã, respectiv al certificatului de investitor în zonã defavorizatã, precum si lista cuprinzând actele necesare pentru eliberarea acestor certificate sunt cuprinse în anexele nr. 2-6.

Art. 5. - (1) Agentiile pentru dezvoltare regionalã elibereazã certificate de investitor în zonã defavorizatã conform domeniilor de interes stabilite prin hotãrârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate.

(2) Pentru zonele defavorizate declarate domeniile de interes sunt cele precizate în anexa nr. 1, cu exceptia zonelor “Brad”, “Valea Jiului” si “Bãlan”, declarate zone defavorizate prin hotãrârile Guvernului nr. 991/1998, nr. 992/1998, respectiv nr. 993/1998, pentru care nu sunt stabilite domenii de interes.

(3) Agentii economici care au obtinut certificat de investitor în zonã defavorizatã si care efectueazã activitãti din alte domenii de interes decât cele prevãzute în anexa nr. 1 beneficiazã în continuare de facilitãti în conditiile legii, pânã la expirarea perioadei pentru care a fost declaratã

zonã defavorizatã.

Art. 6. - (1) Agentiile pentru dezvoltare regionalã verificã dacã agentii economici care solicitã eliberarea certificatului de investitor în zonã defavorizatã îndeplinesc conditiile legale de acordare a certificatului, precum si dacã au autorizatii si licente de functionare corespunzãtor activitãtii desfãsurate în zona defavorizatã.

(2) Dupã eliberarea certificatului de investitor în zonã defavorizatã agentiile pentru dezvoltare regionalã verificã cel putin de douã ori pe an dacã fiecare agent economic care a beneficiat de facilitãti respectã obligatiile prevãzute în ordonantã.

Art. 7. - Scutirea de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru bunurile importate, prevãzute la art. 6 lit. a) prima liniutã din ordonantã, se acordã de organele vamale în baza urmãtoarelor documente:

a) certificatul de investitor în zonã defavorizatã sau certificatul provizoriu;

b) cererea agentului economic, avizatã de agentia pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã de competentã teritorialã se efectueazã investitia;

c) declaratia persoanei în drept sã îl reprezinte pe agentul economic, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 7.

Art. 8. - (1) Scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare în vederea realizãrii productiei proprii în zona defavorizatã, prevãzute la art. 6 lit. b) din ordonantã, se acordã de organele vamale în baza urmãtoarelor documente:

a) certificatul de investitor în zonã defavorizatã;

b) cererea agentului economic avizatã de agentia pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã de competentã teritorialã se efectueazã investitia;

c) declaratia persoanei în drept sã îl reprezinte pe agentul economic, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 8;

d) documentele privind capacitatea de productie a agentului economic, procesul de productie folosit si fundamentarea necesarului de materii prime pentru fiecare categorie de produs finit ce urmeazã sã fie obtinut, sub semnãtura persoanei în drept sã îl reprezinte pe agentul economic.

(2) Avizul acordat de agentia pentru dezvoltare regionalã, prevãzut la alin. (1) lit. b), face dovada existentei investitiei si a derulãrii unei activitãti productive în zona defavorizatã.

(3) Organele vamale verificã dacã agentul economic a utilizat în productia proprie din zona defavorizatã materiile prime pentru care a beneficiat de scutire, precum si dacã a utilizat materiile prime în raport cu necesarul pe care îl presupune produsul finit obtinut.

Art. 9. - (1) Beneficiazã de scutirea de la plata impozitului pe profit, prevãzutã la art. 6 lit. c) din ordonantã, pe baza certificatului de investitor în zonã defavorizatã, societãtile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, care au sediul social si îsi desfãsoarã activitatea în zona defavorizatã declaratã, în domeniile de interes economic clasificate în anexa nr. 1, si care angajeazã fortã de muncã în conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) Societãtile comerciale mentionate la alin. (1) nu beneficiazã de scutire de la plata impozitului pe profit pentru profitul rezultat din efectuarea operatiunilor de lichidare a investitiei, conform legii, pentru profitul obtinut din vânzarea de active corporale si necorporale, câstigurile realizate din investitii financiare, profitul obtinut din desfãsurarea de activitãti în afara zonei defavorizate, precum si pentru cel rezultat din desfãsurarea de activitãti în alte domenii decât cele de interes pentru zonele defavorizate, declarate potrivit legii.

(3) Partea din profitul impozabil, aferentã fiecãrei operatiuni/activitãti prevãzute la alineatul precedent, este cea care corespunde ponderii veniturilor obtinute din aceste operatiuni/activitãti în volumul total al veniturilor.

Art. 10. - Facilitãtile prevãzute la art. 6 lit. a) prima liniutã si la art. 6 lit. b) din ordonantã se acordã pentru importul direct realizat de titularul certificatului de investitor în zonã defavorizatã sau al celui provizoriu.

Art. 11. - Scutirea de la plata impozitului pe profit, prevãzutã la art. 6 lit. c) din ordonantã, se acordã în baza certificatului de investitor în zonã defavorizatã, eliberat de agentia pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã de competentã teritorialã se aflã sediul principal al agentilor economici.

Art. 12. - Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei, prevãzutã la art. 6 lit. d) din ordonantã, se aprobã de autoritãtile administratiei publice prevãzute la art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, în baza certificatului de investitor în zonã defavorizatã sau a celui provizoriu.

Art. 13. - Autoritãtile care acordã facilitãtile prevãzute la art. 6 din ordonantã vor comunica trimestrial Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei valoarea taxelor pentru care au fost acordate scutiri de la platã.

Art. 14. - Agentii economici beneficiari ai facilitãtilor prevãzute de lege sunt obligati:

a) sã transmitã trimestrial, în termen de 15 zile de la data încheierii situatiilor financiar-contabile corespunzãtoare perioadei, la agentia pentru dezvoltare regionalã care le-a eliberat certificatul de investitor în zonã defavorizatã datele solicitate prin chestionarul prezentat în anexa nr. 9;

b) sã permitã reprezentantilor agentiei pentru dezvoltare regionalã sau ai Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei identificarea fizicã a masinilor, utilajelor, instalatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport si a altor bunuri pentru care au fost acordate facilitãti.

Art. 15. - Agentii economici care beneficiazã de facilitãtile prevãzute în ordonantã sunt obligati sã evidentieze extracontabil sumele de bani aferente fiecãrei facilitãti de care au beneficiat.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Autoritãtile administratiei publice locale si centrale, organele de specialitate ale acestora, precum si camerele de comert si industrie vor prezenta agentiilor pentru dezvoltare regionalã si Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei, fãrã platã, toate informatiile necesare acestora pentru declararea si administrarea zonelor defavorizate.

Art. 17. - Agentia pentru dezvoltare regionalã va retrage certificatul de investitor în zonã defavorizatã, cu avizul consiliului pentru dezvoltare regionalã în a cãrei razã de competentã teritorialã intrã zona defavorizatã, si va solicita organelor abilitate prin lege recuperarea contravalorii facilitãtilor atunci când beneficiarul acestora se aflã în una dintre urmãtoarele situatii:

a) nu mai îndeplineste conditiile în baza cãrora a obtinut certificatul de investitor în zonã defavorizatã;

b) nu îndeplineste obligatiile prevãzute la art. 14 în termen de 30 de zile de la prima solicitare a agentiei pentru ezvoltare regionalã care a eliberat certificatul de investitor;

c) nu prezintã la verificarea fãcutã de cãtre reprezentantii agentiei pentru dezvoltare regionalã sau ai Ministerului Dezvoltãrii si Prognozei, la sediul din zona defavorizatã, documentele financiar-contabile si contractele de muncã ale angajatilor.

Art. 18. - Pentru operatiunile de eliberare a certificatului de investitor în zonã defavorizatã sau a celui provizoriu, precum si pentru cele de avizare, prevãzute la art. 7 lit. b) si la art. 8 alin. 1 lit. b), agentiile pentru dezvoltare regionalã nu percep plãti de la agentii economici care îsi desfãsoarã activitatea în zona defavorizatã.

Art. 19. - Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei va controla activitatea fiecãrei agentii pentru dezvoltare regionalã în ceea ce priveste aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 20. - Agentiile pentru dezvoltare regionalã si Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei vor sesiza organele de cercetare penalã, organele de control financiar si alte organe de control în cazul în care constatã încãlcãri ale dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 21. - În materialele publicitare zonele defavorizate declarate conform ordonantei pot fi denumite Zone D.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CLASIFICAREA

domeniilor de interes pentru zonele defavorizate, conform Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agriculturã

B

Silviculturã, exploatarea forestierã si economia vânatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivã

E

Industria prelucrãtoare

Exceptii:

 

- Clasa 1591

- Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate;

- Clasa 1592

- Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie.

F

Energia electricã si termicã, gaze si apã

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea si întretinerea autovehiculelor si motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate în zona defavorizatã.

 

I

Hoteluri si restaurante

Exceptii:

 

- Grupa 553

- Restaurante;

- Grupa 554

- Cafenele si baruri;

- Grupa 555

- Cantine si alte unitãti de preparare a hranei.

J

Transport si depozitare

Exceptii:

 

- Grupa 633

- Activitãti ale agentiilor de turism;

- Grupa 634

- Activitãti ale altor agentii de transport; activitãtile care se desfãsoarã în afara zonei defavorizate.

M

Tranzactii imobiliare, închirieri si activitãti de servicii prestate în principal întreprinderilor

Exceptii:

 

- Grupa 703

Activitãti imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte;

- Diviziunea 71

Închirierea masinilor si echipamentelor fãrã operator si a bunurilor personale si gospodãresti;

- Grupa 741

Activitãti juridice, contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere; activitãti de studii de piatã si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management.

P

Sãnãtate si asistentã socialã

R

Alte activitãti de servicii colective, sociale si personale

Exceptii:

 

- Diviziunea 91

Activitãti asociative diverse;

- Diviziunea 92

Activitãti recreative, culturale si sportive;

- Diviziunea 93

Alte activitãti de servicii.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

AGENTUL ECONOMIC ....................................................

(denumirea)

Sediul .........................................................................

Numãrul de înmatriculare

la registrul comertului ...............................................

Codul fiscal.................................................................

 

CERERE*)

de eliberare a certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã

 

Subscrisa .............................................................................., cu sediul în ....................................., denumirea agentului economic, forma juridicã)

reprezentatã prin ...................................................................... (numele si prenumele administratorului) domiciliat în ........................................,

cod numeric personal .............................................., având calitatea (functia) ......................................, în baza .................................................................., vã rugãm sã ne eliberati certificatul (actul constitutiv, hotãrârea adunãrii generale etc.) provizoriu de investitor în zonã defavorizatã pentru o perioadã de ....................... (maximum 3 luni).

Mentionãm cã:

- am constituit o societate comercialã cu sediul mentionat mai sus, în zona defavorizatã ........................., declaratã ca atare prin Hotãrârea Guvernului nr. .............. din .......................;

- am efectuat investitii pânã în prezent în valoare de ......, constând în ................................... . (dacã s-au efectuat)

Anexãm la prezenta cerere actele prin care se dovedeste îndeplinirea conditiilor cerute de lege (dacã este cazul).

Ne angajãm ca pânã la data expirãrii valabilitãtii certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã sã îndeplinim toate conditiile prevãzute de lege.

În caz contrar, ne angajãm sã restituim contravaloarea facilitãtilor de care am beneficiat în baza certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã în termen de 5 zile de la expirarea valabilitãtii sale.

 

.................................

(semnãtura si stampila)

 


*) Agentiile pentru dezvoltare regionalã vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în functie de forma juridicã de organizare a acestuia.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

AGENTUL ECONOMIC ....................................................

(denumirea)

Sediul .........................................................................

Numãrul de înmatriculare

la registrul comertului ...............................................

Codul fiscal.................................................................

 

CERERE*)

de eliberare a certificatului de investitor în zonã defavorizatã

 

Subscrisa ..............................................................................., (denumirea agentului economic, forma juridicã)cu sediul în.....................................,

reprezentatã prin ...................................................................... (numele si prenumele administratorului) domiciliat în........................................,

cod numeric personal .............................................., având calitatea (functia) ......................................, în baza ................................................................... (actul constitutiv, hotãrârea adunãrii generale etc.), vã rugãm sã ne eliberati certificatul de investitor în zonã defavorizatã.

Mentionãm cã:

- am efectuat o investitie în valoare de ............................., constând în ...............................;

- desfãsurãm activitatea în localitatea .......................................... care se aflã în perimetrul (adresa) zonei defavorizate ................................................................... declarate prin Hotãrârea Guvernului nr. .................... din .....................................;

- am creat .................................... locuri de muncã în conformitate cu dispozitiile art. ........ din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

Anexãm la prezenta cerere actele prin care se dovedeste îndeplinirea conditiilor cerute de lege.

Ne obligãm ca în cazurile prevãzute de lege sã restituim contravaloarea actualizatã a facilitãtilor de care am beneficiat, în termen de 15 zile.

 

.................................

(semnãtura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând actele*) care se depun o datã cu cererea de eliberare a certificatului de investitor

în zonã defavorizatã

 

I. Pentru eliberarea certificatului provizoriu de investitor în zonã defavorizatã:

a) actul constitutiv, certificatul de înmatriculare la registrul comertului, codul fiscal;

b) hotãrârea judecãtoreascã sau autorizatia administrativã;

c) actul de identitate al administratorului;

d) alte acte prin care se face dovada îndeplinirii conditiilor prevãzute de lege.

II. Pentru eliberarea certificatului de investitor în zonã defavorizatã:

a) actele prevãzute la pct. I lit. a)-c) din prezenta listã;

b) actele prin care se face dovada efectuãrii investitiei (chitante, facturi etc.);

c) carnetele de muncã sau, în lipsa acestora, declaratia persoanelor angajate cã nu au avut loc de muncã si cã la data angajãrii nu obtin venituri din activitãti autorizate.


*) Prin decizie a directorului agentiei pentru dezvoltare regionalã, avizatã de Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei, se pot cere si alte acte. Actele se depun în copie certificatã de cãtre agentul economic.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

a regiunii de dezvoltare ......................................

Sediul ....................................................................

(adresa, telefonul, faxul)

 

CERTIFICAT PROVIZORIU DE INVESTITOR ÎN ZONÃ DE FAVORIZATÃ

Nr. .................. din ...............................

 

........................... (denumirea agentului economic si forma juridicã de organizare) cu sediul în ............................................................., înmatriculat la Oficiul registrului comertului din judetul ....................................... cu nr. ............................., codul fiscal nr. ......................, beneficiazã de facilitãtile prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr ......................... din .................., în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare, si cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Prezentul certificat este valabil pânã la data de ............................................................................. .

 

Director,

................................................

(semnãtura si stampila)

 

Autoritãtile (institutiile) care acordã (aprobã) facilitãtile prevãzute de lege sunt obligate sã comunice în termen de 5 zile agentiei pentru dezvoltare regionalã care a emis prezentul certificat acordarea fiecãrei facilitãti.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

a regiunii de dezvoltare ......................................

Sediul ....................................................................

(adresa, telefonul, faxul)

 

CERTIFICAT DE INVESTITOR ÎN ZONÃ DEFAVORIZATÃ

Nr....... din.................

 

............................ (denumirea agentului economic si forma juridicã de organizare) cu sediul în ............................................................, înmatriculat la Oficiul registrului comertului din judetul ........................... cu nr. ............................., codul fiscal nr. ......................., beneficiazã de facilitãtile prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. ..................... din ......................................, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare si cu prevederile prezentelor norme metodologice.

 

Director,

................................................

(semnãtura si stampila)

 

Autoritãtile (institutiile) care acordã (aprobã) facilitãtile prevãzute de lege sunt obligate sã comunice în termen de 5 zile agentiei pentru dezvoltare regionalã care a emis prezentul certificat acordarea fiecãrei facilitãti.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

DECLARATIE

privind scutirea de la plata taxei vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport si alte bunuri amortizabile care se importã în vederea efectuãrii de investitii în zonã, prevãzute la art. 6 lit. a)

din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare

 

Subsemnatul/subsemnata ...................................., (numele si prenumele) domiciliat/domiciliatã în ..................................., (adresa) în calitate de ............................................. (functia) la ...................................................................................., (denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numãrul de înmatriculare la registrul comertului) declar cã urmãtoarele bunuri ................................................................................ ................................ (denumirea, pozitia tarifarã din Tariful vamal de import al României si cantitatea) fac parte din investitia nou-creatã constând în ..................................................................., situatã în .................................. , (adresa, denumirea zonei defavorizate) conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

În cazul schimbãrii destinatiei bunurilor ne obligãm sã îndeplinim formalitãtile legale privind importul mãrfurilor si sã achitãm drepturile de import. În acest caz valoarea în vamã se calculeazã la cursul de schimb valabil în ziua constatãrii schimbãrii destinatiei bunurilor.

De asemenea, ne obligãm sã facem cunoscut agentiei de dezvoltare regionalã schimbarea locului de amplasare a bunurilor mentionate mai sus.

Data întocmirii declaratiei ....................................

 

...............................................

 

(semnãtura si stampila).

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

DECLARATIE

privind scutirea de la plata taxei vamale pentru materiile prime care se importã în vederea

realizãrii productiei proprii în zonã, prevãzutã la art. 6 lit. b) din Ordonanta de urgentã

a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã,

cu modificãrile ulterioare

 

Subsemnatul/subsemnata ...................................., (numele si prenumele)  domiciliat/domiciliatã în ..................................., (adresa) în calitate de ............................................. (functia) la ...................................................................................., (denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numãrul de înmatriculare la registrul comertului) situat în zona defavorizatã .............................................................., (denumirea zonei defavorizate) declar cã urmãtoarele materii prime ....................... (denumirea, pozitia tarifarã din Tariful vamal de import al României si cantitatea) sunt destinate realizãrii productiei proprii în zona defavorizatã conform Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

În cazul schimbãrii destinatiei bunurilor ne obligãm sã îndeplinim formalitãtile legale privind importul mãrfurilor si sã achitãm drepturile de import. În acest caz valoarea în vamã se calculeazã la cursul de schimb valabil în ziua constatãrii schimbãrii destinatiei bunurilor.

Data întocmirii declaratiei ..........................

 

...............................................

(semnãtura si stampila)

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ .........................

 

CHESTIONAR

(în conformitate cu activitatea de administrare si monitorizare

a zonei defavorizate ..............................., judetul ...................)

(ziua .................../luna ............./anul ..........)

 

1. Societatea Comercialã ..............................................................................................................

2. Sediul/adresa ..............................................................................................................................

3. Numãrul si data eliberãrii certificatului de investitor în zonã defavorizatã: ..........................

4. Tipul capitalului social (bifati): autohton o mixt o strãin o

Valoarea capitalului social .................................. lei si/sau ............................................ euro

5. Valoarea investitiei realizate:

- din intern si în regie proprie (lei): ............................................................................................

- din import:

- în euro ................................

- în lei la cursul zilei la care s-a efectuat importul ..........................

În ce a constat investitia:

6. Numãrul de persoane nou-angajate:

 

- Total persoane:

- total persoane angajate corespunzãtor investitiei nou-create: ..........................

- cu domiciliul în zona defavorizatã (total) .........................., din care:

- din forta de muncã neocupatã .......................... .

Se va anexa lista sau se vor enumera meseriile practicate ca urmare a investitiilor efectuate.

7. a) Cifra de afaceri realizatã (în lei, corespunzãtor investitiei nou-create): ..........................

b) Rezultatul brut al exercitiului (profit/pierdere) (în lei, corespunzãtor investitiei nou-create):

.........................................

c) Rezultatul brut din exploatare (profit/pierdere) (în lei, corespunzãtor investitiei nou-create): ..........................

8. Sume aferente scutirilor acordate pentru importuri [conform art. 6 lit. a) si b) din

Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare]:

- Taxe vamale (lei), din care:

- pentru masini, utilaje, instalatii, echipamente, alte bunuri amortizabile (lei): ..........................

- pentru materii prime (lei): .................................................................

- T.V.A. (lei): ..............................................................................

9. Sume aferente scutirii de T.V.A. pentru bunuri amortizabile indigene (lei):

10. Sume nevirate la bugetul de stat ca urmare a scutirii de la plata impozitului pe profit [conform art. 6 lit. c) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare] (lei): ..........................

11. Sume nevirate ca urmare a scutirii de la plata taxelor aferente modificãrii destinatiei sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor [conform art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998, republicatã, cu modificãrile ulterioare] (lei): .......................................

12. Sume virate la bugetele locale, asigurãrile de sãnãtate, somaj etc., cu evidentierea acestora pe fiecare destinatie:

- Impozit pe venitul din salarii: ........................................

- Impozitul pe dividende: ..................................................

- CAS: ................................................................................

- CASS: ..............................................................................

- Fond pentru plata ajutorului de somaj:

- Fond de risc si accidente: ............................................

- Fond pentru învãtãmânt: ................................................

- Comision la camera de muncã: ....................................

TOTAL: ..........................

13. Exporturi realizate (total):

- în euro: ..........................

- în lei la cursul zilei la data încasãrii exportului: ..........................

În ce a constat exportul: .....................

14. Atitudinea primãriilor si a agentiei pentru dezvoltare regionalã (sprijinirea sau ostructionarea investitorilor): ...................................................................

N O T Ã :

Pentru punctele 7, 10 si 12 se vor prezenta datele pentru trimestrul precedent, iar pentru celelalte puncte, la data încheierii prezentului trimestru.

Declar pe propria rãspundere corectitudinea datelor înscrise.

 

Administrator,

................................................

(semnãtura si stampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 3.291/4 iulie 2001

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 8.100/4 iulie 2001

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea si utilizarea veniturilor cu destinatie specialã pentru aviatia civilã

 

Art. 1. - Veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã se constituie în conditiile prevãzute de Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 212/2001 si modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001.

Art. 2. - Actiunile si lucrãrile finantate din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 3. - În baza propunerilor de programe anuale, primite de la agentii economici si de la institutiile publice cu specific de aviatie civilã, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei întocmeste un program anual cu repartizarea pe trimestre si pe luni a cheltuielilor cu destinatie specialã. Acest program este avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de secretarul de stat care coordoneazã activitatea aviatiei civile si este supus spre aprobare ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei.

Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor cu destinatie specialã pentru aviatia civilã, aprobatã de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei, se transmite Ministerului Finantelor Publice.

Agentii economici si institutiile publice cu specific de aviatie civilã vor transmite Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei propuneri de programe anuale pânã la data de 31 martie a anului anterior celui pentru care se elaboreazã proiectul legii bugetului de stat.

Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei solicitã, la aceleasi termene, persoanelor juridice care datoreazã sume în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 212/2001, cu modificãrile ulterioare, propunerile privind sumele pe care acestea le vor vira la bugetul de stat ca venituri cu destinatie specialã.

Art. 4. - Repartizarea anualã a sumelor alocate din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã se stabileste de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generalã a aviatiei civile, în functie de necesitãtile unitãtilor de aviatie civilã, justificate prin programele transmise conform art. 3 alin. 1.

Criteriile de repartizare a sumelor din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Cheltuielile aprobate prin bugetul de stat din venituri cu destinatie specialã pentru aviatia civilã reprezintã limite maxime care nu pot fi depãsite.

Art. 5. - Unitãtile care beneficiazã de alocatii din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã transmit lunar Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generalã economicã si relatii bugetare, pânã la data de 20 a fiecãrei luni, cereri justificative pentru cheltuieli curente necesare în luna urmãtoare, cu respectarea normelor de deschidere existente (Normele metodologice nr. 2.447/1991 si Normele comune emise de ministrul finantelor nr. 90.957/1999 si de ministrul transporturilor nr. 869/TB/1999), conform anexelor nr. 3, 3a si 4.

Datele se fundamenteazã cu încadrarea în prevederile programelor aprobate.

Cererile vor fi prezentate ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei de cãtre Directia generalã economicã si relatii bugetare numai dupã obtinerea avizului secretarului de stat care are în coordonare activitatea aviatiei civile si a directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Repartizarea sumelor pe beneficiari se va face în limita disponibilitãtilor colectate si existente în contul veniturilor cu destinatie specialã pentru aviatia civilã la data respectivã. Situatia repartizãrii, astfel cum a fost aprobatã de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei, se transmite unitãtilor beneficiare dupã aprobarea cererii de deschidere de credite bugetare de cãtre Ministerul Finantelor Publice.

Lunar sumele rezultate din cererile justificative întocmite pentru luna urmãtoare se vor diminua cu sumele primite în plus fatã de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative.

Art. 6. - Dupã verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Directia generalã economicã si relatii bugetare, solicitã deschiderea creditelor bugetare începând cu data de 10 a lunii, în limita veniturilor încasate pânã la finele lunii anterioare la subcapitolul 17.01.27 ‘Venituri cu destinatie specialã din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviatiei civile”.

Art. 7. - Prezentele norme metodologice vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Pe data publicãrii prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, îsi înceteazã aplicabilitatea Normele metodologice nr. 3.909/T.B./21.858 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 4 februarie 2000.

 

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

LISTA

cuprinzând actiunile si lucrãrile finantate din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã

 

a) Actiuni si lucrãri pentru aeroporturi de interes national:

a) 1. cheltuieli curente

a) 1.1. lucrãri de reparatii capitale pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public;

a) 2. cheltuieli de capital:

a) 2.1. lucrãri de investitii pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public;

a) 2.2. achizitionarea de tehnicã de aviatie cu specific aeroportuar.

b) Actiuni si lucrãri pentru aeroporturi de interes local - transferuri:

b) 1. cheltuieli curente:

b) 1.1. lucrãri de reparatii capitale pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public;

b) 2. cheltuieli de capital:

b) 2.1. lucrãri de investitii pentru obiectivele care apartin, conform legii, domeniului public;

b) 2.2. achizitionarea de tehnicã de aviatie cu specific aeroportuar

c) Achizitionarea de tehnicã pentru aviatia civilã, privind proprietatea privatã a statului, utilizatã în domeniile specifice de interes public:

c) 1. cheltuieli curente:

c) 1.1. achizitionarea pieselor si subansamblurilor necesare în vederea efectuãrii lucrãrilor de reparatii capitale la aeronavele utilizate pentru pregãtirea, perfectionarea si instruirea în zbor a personalului aeronautic civil, aflate în dotarea centrelor sau a scolilor cu specific de aviatie, care îsi desfãsoarã activitatea cu avizul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si în dotarea Aeroclubului României;

c) 2. cheltuieli de capital:

c) 2.1. achizitionarea tehnicii pentru aviatia civilã, necesarã pentru pregãtirea si perfectionarea teoreticã si practicã a personalului aeronautic civil în centre sau scoli cu specific de aviatie, care îsi desfãsoarã activitatea cu avizul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

c) 2.2. achizitionarea de tehnicã pentru instruirea în zbor a personalului aeronautic sportiv în cadrul Aeroclubului României;

c) 2.3. achizitionarea de tehnicã necesarã pentru desfãsurarea activitãtilor de verificare a echipamentelor deprotectie a navigatiei aeriene, de cãutare-salvare, ambulantã aerianã, transport sanitar de urgentã, de interventie în caz de calamitãti, de cãtre unitãti de aviatie civilã aflate sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

d) Asigurarea conditiilor de desfãsurare si de executare a programelor de formare, pregãtire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civilã:

d) 1. cheltuieli curente:

d) 1.1. lucrãri de reparatii capitale aferente infrastructurii centrelor si scolilor de aviatie civilã;

d) 1.2. finantarea cheltuielilor necesare pentru efectuarea lucrãrilor de reparatii capitale la aeronavele utilizate pentru pregãtirea, perfectionarea si instruirea în zbor a personalului aeronautic civil, aflate în dotarea centrelor sau a scolilor cu specific de aviatie, care îsi desfãsoarã activitatea cu avizul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si în dotarea Aeroclubului României, cu exceptia cheltuielilor pentru achizitionarea pieselor si subansamblurilor necesare în vederea efectuãrii acestor lucrãri;

d) 1.3. finantarea programelor de formare, pregãtire, perfectionare si instruire a personalului aeronautic civil care îsi desfãsoarã sau îsi va desfãsura activitatea în unitãti de aviatie civilã, indiferent de forma de organizare a acestora;

d) 1.4. transferuri neconsolidabile (burse pentru Academia Românã de Aviatie, conform Ordonantei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Academiei Române de Aviatie);

d) 2. cheltuieli de capital:

d) 2.1. lucrãri de investitii aferente infrastructurii centrelor si scolilor de aviatie civilã;

d) 2.2. finantarea cheltuielilor necesare pentru dotarea centrelor sau a scolilor cu specific de aviatie care îsi desfãsoarã activitatea cu avizul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei si care au ca obiect de activitate pregãtirea, perfectionarea si instruirea în zbor a personalului aeronautic civil.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

CRITERII

de repartizare a sumelor din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã

 

a) Pentru aeroporturile de interes national

Repartizarea sumelor din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã se face de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei direct aeroporturilor în cauzã, pe activitãti, în functie de programele anuale aprobate prin hotãrâre a Guvernului si de sumele disponibile în contul de venituri cu destinatie specialã pentru aviatia civilã.

Programele anuale vor fi elaborate de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza programelor individuale justificate transmise de aeroporturile de interes national, a strategiei Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aviatia civilã si a sumelor anuale alocate acestor aeroporturi din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã.

Se va acorda prioritate programelor de reparatii capitale si de investitii cu impact direct asupra sigurantei traficului.

b) Pentru aeroporturile de interes local

Repartizarea sumelor din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã se face de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sub formã de transferuri, consiliilor judetene de care apartin aeroporturile în cauzã, pe activitãti, în functie de programele anuale aprobate prin hotãrâre a Guvernului si de sumele disponibile în contul veniturilor cu destinatie specialã pentru aviatia civilã.

Programele anuale vor fi elaborate de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza programelor transmise de aeroporturile de interes local, a strategiei privind aviatia civilã si a sumelor anuale alocate acestor aeroporturi din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã.

Se va acorda prioritate programelor de reparatii capitale si de investitii cu impact direct asupra sigurantei traficului.

Dupã aprobarea bugetului de stat, în termen de 5 zile Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Directia generalã a aviatiei civile, va transmite consiliilor judetene de care apartin aeroporturile în cauzã sumele repartizate pentru anul bugetar respectiv sub formã de transferuri, în vederea cuprinderii si aprobãrii acestor sume în bugetele proprii ale judetelor. Pentru celelalte actiuni si lucrãri prevãzute în anexa nr. 1 la elaborarea programelor anuale se va tine seama

de traficul existent si prognozat pentru aeroporturile care solicitã finantarea din aceste venituri.

c) Pentru achizitionarea de tehnicã pentru aviatia civilã privind proprietatea privatã a statului, utilizatã în domeniile specifice, de interes public, si pentru asigurarea conditiilor de desfãsurare si de executare a programelor de formare, pregãtire, instruire si perfectionare a personalului din aviatia civilã

Repartizarea sumelor alocate din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã se face în functie de necesitãtile justificate, pentru fiecare categorie de lucrãri, de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin programele anuale de lucrãri, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.

Elaborarea programelor anuale de finantare a actiunilor si lucrãrilor prevãzute în anexa nr. 1 se va face în baza strategiei Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei privind aviatia civilã, avându-se în vedere sumele anuale repartizate din veniturile cu destinatie specialã pentru aviatia civilã, alocate pentru aceste actiuni si lucrãri.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

Avizat

Directia generalã a finantelor publice

a judetului ............... / municipiului Bucuresti

 

NOTÃ

de fundamentare si justificare a sumelor din venituri cu destinatie specialã pentru aviatia civilã

pentru ............................... la data de ............................

 

Nr.

crt.

Indicatorul

Prevederi bugetare

Realizãri în luna precedentã (cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli prelimiare în luna în curs

Propuneri pentru luna*) …

0

1

2

3

4

5

I.

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

 

 

 

 

1.

Cheltuieli curente - total, din care:

- cheltuieli materiale si servicii

- reparatii capitale

- transferuri

- burse

- transferuri pentru drumuri, cãi ferate, aviatie si navigatie

 

 

 

 

2.

Cheltuieli de capital

 

 

 

 

 

Director general,

...........................................

Director economic,

...........................................

 

Vizat

pentru controlul financiar preventiv


*) Luna urmãtoare celei în care se solicitã deschiderea de credite bugetare.

 

ANEXA Nr. 3 a)

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

Avizat

Directia generalã a finantelor publice

a judetului ............... / municipiului Bucuresti/

 

NOTÃ

de fundamentare si justificare a sumelor din venituri cu destinatie specialã pentru aviatia civilã

pentru aeroportul de interes local ..............................., la data de ............................

 

Indicatorul

Prevederi bugetare

Realizãri în luna precedentã (cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli prelimiare în luna în curs

Propuneri pentru luna*) …

1

2

3

4

5

Cheltuieli curente

- transferuri - cu drept de utilizare pentru:

- cheltuieli materiale si servicii (reparatii capitale)

- cheltuieli de capital

 

 

 

 

 

Director general, ...........................................

Director economic,

...........................................

 

Vizat

pentru controlul financiar preventiv


*) Luna urmãtoare celei în care se solicitã deschiderea de credite bugetare.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

Aprobat

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei

 

CERERE JUSTIFICATIVÃ

privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteazã din veniturile

cu destinatie specialã pentru aviatia civilã pentru .......................... pe luna ............., anul ...........

 

- mii lei –

 

1. Valoarea programului anual aprobat

2. Valoarea programului cumulat pânã la finele trimestrului solicitat

3. Sumele alocate pânã la finele lunii precedente celei în care se solicitã deschiderea de credite bugetare

4. Valoarea realizãrilor cumulate de la începutul anului pânã la finele lunii precedente celei în care se solicitã deschiderea de credite bugetare

5. Sumele necesare (2-3)

6. Sumele de justificat

7. Sumele de alocat (5-6)

8. Sumele alocate conform documentelor prezentate

 

Director general,

...........................................

Director economic,

...........................................

 

Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Avizat

 

Secretar de stat,

........................................

Directii de specialitate