MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 468       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 16 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

749. - Hotãrâre pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piatã si de punere în functiune a aparatelor de cântãrit cu functionare neautomatã

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.491. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind obligatiile de platã la bugetul de stat, prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piatã si de punere în functiune

a aparatelor de cântãrit cu functionare neautomatã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 69 si 70 din Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotãrâre reglementeazã conditiile de introducere pe piatã si de punere în functiune a aparatelor de cântãrit cu functionare neautomatã, denumite în continuare aparate.

Art. 2. - În sensul prezentei hotãrâri urmãtorii termeni sunt definiti astfel:

a) aparat - mijlocul de mãsurare utilizat în aplicatii pentru determinarea masei unui corp utilizând actiunea fortei gravitationale asupra acelui corp sau pentru determinarea altor valori, mãrimi, parametri si caracteristici legate de masã, care necesitã interventia unui operator în timpul cântãririi;

b) introducere pe piatã - actiunea de a face disponibil un produs pentru prima datã, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii si/sau utilizãrii;

c) punere în functiune - utilizarea unui produs pentru prima datã de cãtre un utilizator final;

d) reprezentant autorizat al producãtorului – persoanã juridicã împuternicitã de producãtor sã actioneze în numele sãu.

Art. 3. - (1) Aparatele definite conform art. 2 lit. a) se utilizeazã în aplicatii pentru determinarea masei sau a altor valori în urmãtoarele activitãti:

a) tranzactii comerciale;

b) calculul unui impozit, tarif, taxã, bonus, penalizare, remuneratie, indemnizatie sau al altor tipuri similare de platã;

c) expertize solicitate de instante judecãtoresti, precum si în aplicarea legilor sau a altor reglementãri legale;

d) practica medicalã, cântãrirea pacientilor în scopul urmãririi, diagnosticãrii si tratamentului medical;

e) prepararea medicamentelor în farmacii, conform prescriptiilor medicale, si efectuarea analizelor în laboratoare de analize medicale si în laboratoare farmaceutice;

f) comercializarea directã a produselor si a mãrfurilor cãtre populatie si fabricarea preambalatelor.

(2) Aparatele definite conform art. 2 lit. a) se utilizeazã si în alte aplicatii pentru determinarea masei sau a altor valori în activitãti diferite de cele prevãzute la alin. (1), în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Aparatele care se utilizeazã în aplicatiile enumerate la art. 3 alin. (1) trebuie sã respecte cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1.

(2) Dispozitivele incluse în aparate sau conectate la aparate trebuie sã respecte cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1, în situatia utilizãrii aparatelor pentru aplicatiile prevãzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - (1) Se admit introducerea pe piatã si punerea în functiune a aparatelor care se utilizeazã în aplicatiile prevãzute la art. 3 alin. (1) numai dacã au aplicate marcajul national de conformitate CS si inscriptionãrile prevãzute la pct. 1 din anexa nr. 2 sau marcajul european de conformitate CE si inscriptionãrile specifice, aplicate de un producãtor dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

(2) Se admite introducerea pe piatã a aparatelor utilizate în aplicatiile prevãzute la art. 3 alin. (2), numai dacã sunt inscriptionate conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 2.

Art. 6. - Marcajul national de conformitate CS atestã conformitatea cu cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1 si se aplicã de cãtre producãtor sau reprezentantul sãu autorizat, care are obligatia de a supune aparatul procedurilor de evaluare a conformitãtii, potrivit prevederilor cap. II.

Art. 7. - (1) Se considerã cã sunt respectate cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1, dacã aparatele sunt conforme cu standardele române care adoptã standardele europene armonizate în domeniul aparatelor de cântãrit cu functionare neautomatã.

(2) Lista cuprinzând standardele române la care se face referire la alin. (1) se aprobã si se actualizeazã prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri.

Art. 8. - (1) Pentru aparatele introduse pe piatã cu marcaj de conformitate CS sau CE producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat are obligatia sã întocmeascã si sã pãstreze minimum 10 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentele care atestã conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control.

(2) Pentru aparatele care au aplicat marcajul national de conformitate CS documentele care atestã conformitatea sunt:

a) documentatia tehnicã prevãzutã în anexa nr. 3;

b) declaratia de conformitate întocmitã de producãtor;

c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate;

d) declaratia întocmitã de producãtor, pe propria rãspundere, privind adresele spatiilor de depozitare de pe teritoriul României.

(3) Pentru aparatele care au aplicat marcajul European de conformitate CE documentele care atestã conformitatea sunt:

a) documentatia tehnicã prevãzutã în anexa nr. 3;

b) declaratia de conformitate întocmitã de producãtor sau de reprezentantul autorizat al acestuia;

c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate din statele membre ale Uniunii Europene;

d) declaratia întocmitã de producãtor sau de reprezentantul autorizat al acestuia, pe propria rãspundere, privind adresele spatiilor de depozitare de pe teritoriul României.

(4) În cazul în care producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat nu are sediul în România, importatorul are obligatia sã detinã documentele prevãzute la alin. (2) sau

(3), dupã caz, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea conformitãtii

 

Art. 9. - (1) Evaluarea conformitãtii aparatelor cu cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1 se realizeazã prin una dintre urmãtoarele proceduri, la alegerea producãtorului sau a reprezentantului sãu autorizat:

a) examinarea CS de tip, prevãzutã la pct. 1 din anexa nr. 4, urmatã de procedura “asigurarea calitãtii productiei”, prevãzutã la pct. 2 din anexa nr. 4, sau de procedura “verificarea CS a produsului”, prevãzutã la pct. 3 din anexa nr. 4;

b) verificarea CS a unitãtii de produs, prevãzutã la pct. 4 din anexa nr. 4.

(2) Examinarea CS de tip prevãzutã la alin. (1) lit. a) nu este obligatorie pentru aparatele care nu folosesc dispozitive electronice si al cãror dispozitiv de mãsurare a fortei gravitationale nu foloseste un element elastic pentru echilibrarea acesteia.

(3) Documentele si corespondenta referitoare la procedurile prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie elaborate în limba românã sau într-o limbã de circulatie internationalã acceptatã de cãtre organismul notificat care evalueazã conformitatea.

(4) În cazul în care aparatelor le sunt aplicabile si alte reglementãri tehnice care acoperã alte cerinte si care, de asemenea, prevãd aplicarea marcajului national de conformitate CS, acest marcaj indicã conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor reglementãrilor aplicabile.

(5) În cazul în care una sau mai multe reglementãri tehnice care se aplicã aparatelor permit producãtorului, pe o perioadã de tranzitie, sã aleagã o anumitã variantã de aplicare a acestor reglementãri, marcajul national de conformitate CS va indica conformitatea numai cu reglementãrile tehnice aplicate de producãtor. În aceastã situatie trebuie sã fie date detalii privind reglementãrile tehnice aplicate în documentele, notele sau instructiunile care sunt cerute de reglementãrile respective si care însotesc aparatele.

Art. 10. - (1) Biroul Român de Metrologie Legalã evalueazã competenta tehnicã a organismelor care solicitã notificarea si propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista cuprinzând organismele recunoscute care realizeazã procedurile de evaluare a conformitãtii prevãzute la art. 9. Lista cuprinzând organismele notificate, împreunã cu numãrul de identificare si competentele pentru care acestea au fost recunoscute, se aprobã prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care va fi actualizat si publicat ori de câte ori este necesar în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Criteriile pentru evaluarea organismelor prevãzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 5.

(3) Biroul Român de Metrologie Legalã propune ministrului industriei si resurselor retragerea notificãrii unui organism, dacã acesta nu mai îndeplineste cerintele ce au stat la baza recunoasterii lui.

 

CAPITOLUL III

Marcaje de conformitate si inscriptionãri

 

Art. 11. - (1) Marcajele de conformitate CS si CE, precum si celelalte date suplimentare prevãzute la pct. 1 din anexa nr. 2 trebuie sã fie aplicate la loc vizibil, într-o formã lizibilã si de nesters, pe aparatele a cãror conformitate a fost stabilitã.

(2) Inscriptionãrile prevãzute la pct. 2 din anexa nr. 2 trebuie aplicate pe aparate la loc vizibil, într-o formã lizibilã si de nesters.

(3) Este interzisã fixarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare, în ceea ce priveste întelesul sau forma marcajelor CS si CE. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparate, cu conditia ca marcajele CS sau CE sã rãmânã vizibile si lizibile.

Art. 12. - În cazul în care un aparat, utilizat în aplicatiile prevãzute la art. 3 alin. (1), include sau este conectat la dispozitive care nu sunt supuse evaluãrii conformitãtii, conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2), fiecare dintre aceste dispozitive va purta un simbol care sã îi restrictioneze utilizarea, conform pct. 3 din anexa nr. 2. Acest simbol trebuie aplicat pe aceste dispozitive într-o formã clarã si de nesters.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 13. - (1) Încãlcarea dispozitiilor prezentei hotãrâri atrage, în conditiile legii, rãspunderea materialã, civilã, disciplinarã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.

(2) Constituie contraventii, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni, si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 si ale art. 7 alin. (1), cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei si retragerea de pe piatã sau, dupã caz, interzicerea utilizãrii si a introducerii pe piatã a aparatelor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei si interzicerea comercializãrii aparatelor pânã la eliminarea neconformitãtilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 5, 11 si 12, cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul Biroului Român de Metrologie Legalã, împuternicit sã exercite controlul metrologic al statului.

(4) Contraventiilor prevãzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 si va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii.

 

Art. 14. - (1) În situatia în care se constatã aplicarea incorectã a marcajelor CS sau CE, producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat trebuie sã asigure conformitatea aparatului cu prevederile privitoare la marcajul CS sau la marcajul CE si eliminarea neconformitãtilor.

(2) Când neconformitatea persistã, oganul de control va lua toate mãsurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piatã si/sau punerea în functiune a aparatelor respective ori pentru retragerea lor de pe piatã.

Art. 15. - În cazul în care organul de control a decis retragerea de pe piatã, interzicerea sau restrictionarea introducerii pe piatã si/sau a punerii în functiune a apara- telor care poartã marcajele de conformitate CS sau CE, acesta are urmãtoarele obligatii:

1. Sã informeze în scris, în termen de 72 de ore, Ministerul Industriei si Resurselor despre orice astfel de mãsurã, indicând motivele deciziei sale, atunci când neconformitatea se datoreazã:

a) nerespectãrii cerintelor esentiale prevãzute în anexa nr. 1, atunci când aparatele nu corespund standardelor prevãzute la art. 7;

b) aplicãrii incorecte a standardelor prevãzute la art. 7;

c) aplicãrii incorecte a marcajului de conformitate.

2. Sã comunice pãrtii interesate/implicate, de îndatã, în scris:

a) motivele concrete pe care se bazeazã decizia luatã;

b) demersurile legate ce pot fi întreprinse de partea interesatã/implicatã, conform legilor în vigoare, si termenele pânã la care acestea pot fi fãcute.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Biroul Român de Metrologie Legalã are obligatia de a lua mãsurile necesare pentru ca aparatele puse în functiune si care au aplicat marcajul CS sau CE sã îndeplineascã cerintele ce au stat la baza aplicãrii acestuia pe perioada de utilizare a acestora.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 18. - Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare în termen de 1 an de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul integrãrii europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 749.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTE ESENTIALE

 

Terminologia folositã în cuprinsul prezentelor cerinte esentiale este cea utilizatã de Organizatia Internationalã de Metrologie Legalã.

Observatii preliminare referitoare la dispozitivul (dispozitivele) de indicare sau de tipãrire, inclus (incluse) în/sau conectat (conectate) la aparatele utilizate în aplicatiile prevãzute la art. 3 alin. (1), denumite în continuare dispozitive suplimentare:

Aceste dispozitive suplimentare, care repetã rezultatele operatiuni de cântãrire si care nu pot influenta corecta functionare a aparatului, pot sã nu îndeplineascã cerintele esentiale, dacã rezultalele cântãririi sunt tipãrite sau înregistrate corect si de nesters de un subansamblu al aparatului care îndeplineste cerintele esentiale si dacã rezultatele sunt accesibile celor douã pãrti interesate în mãsurare. În cazul aparatelor utilizate pentru vânzare directã cãtre public dispozitivele de afisare si dispozitivele de tipãrire de la vânzãtor si de la consumator trebuie sã satisfacã cerintele esentiale.

 

CERINTE METROLOGICE

 

1. Unitãti de mãsurã a masei

Sunt admise urmãtoarele unitãti de mãsurã:

- unitãti Sl: kilogram, microgram, miligram, gram, tonã;

- unitãti care nu fac parte din Sl: carat metric pentru cântãrirea pietrelor pretioase.

2. Clase de exactitate

2.1. Sunt definite urmãtoarele clase de exactitate:

I specialã

II superioarã

III medie

IIII inferioarã.

Specificatiile pentru aceste clase sunt prevãzute în tabelul 1.

 

Tabelul 1

 

Clasele de exactitate

 

Clasa de exactitate

Diviziunea de verificare ”e”

Limita minimã (Min)

Numãrul de diviziuni de verificare

n = Max/e

Valoarea minimã

Valoarea minimã

Valoarea maximã

specialã I

0,001 g ≤ e

100 e

50.000

-

superioarã II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100.000

 

0,1 g ≤ e

50 e

5.000

100.000

Medie III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10.000

 

5 g ≤ e

20 e

500

10.000

inferioarã IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1.000

Limita minimã de cântãrire se reduce la 5e pentru aparatele de clasã II si III în cazul determinãrii unui tarif de transport.

2.2. Diviziuni

2.2.1. Valoarea diviziunii reale “d” si valoarea diviziunii de verificare “e” trebuie sã fie de forma:

1 x 10 k , 2 x 10 k sau 5 x 10 k unitãti de masã,

k fiind orice numãr întreg sau zero.

2.2.2. Pentru toate aparatele, altele decât cele cu dispozitive indicatoare auxiliare:

d = e.

2.2.3. Pentru aparatele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplicã urmãtoarele:

e = 1 x 10 k kg, d < e ≤ 10d,

cu exceptia aparatelor de clasã I cu d < 10 -4 g, pentru care e = 10 -3 g.

3. Clasificare

3.1. Aparate cu un singur interval de cântãrire

Aparatele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie sã fie de clasã I sau de clasã II.

Pentru astfel de aparate limita minimã de cântãrire pentru aceste douã clase se obtine din tabelul 1 prin înlocuirea valorii diviziunii de verificare “e”, în coloana 3, cu valoarea realã a diviziunii “d”.

Dacã d < 10 -4 g, limita maximã de cântãrire pentru clasa I poate sã fie mai micã de 50.000 e.

3.2. Aparate cu intervale multiple de cântãrire

Sunt permise intervale de cântãrire multiple dacã acestea sunt clar indicate pe aparat.

Fiecare interval de cântãrire individual este clasificat în conformitate cu pct. 3.1. Dacã intervalul de cântãrire cuprinde clase de exactitate diferite, aparatul trebuie sã satisfacã cea mai severã cerintã referitoare la clasele de exactitate pe care intervalul le cuprinde.

3.3. Aparate cu diviziuni multiple

3.3.1. Aparatele cu un singur interval de cântãrire pot avea câteva intervale partiale de cântãrire. În aceastã situatie aparatele sunt denumite aparate cu diviziuni multiple.

Aparatele cu diviziuni multiple nu vor fi echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.

3.3.2. Fiecare interval partial de cântãrire (i) al unui aparat cu diviziuni multiple este definit prin:

a) valoarea diviziunii sale de verificare e i - cu e i+1 > e i ;

b) limita sa maximã Max i - cu Max r = Max;

c) limita sa minimã Min i - cu Min i = Max i-1 si Min 1 = Min,

în care:

i = 1, 2, ... r;

i = indicele intervalului partial de cântãrire;

r = numãrul total al intervalelor partiale de cântãrire.

Toate valorile limitelor sunt valori limite ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.

3.3.3. Intervalele partiale de cântãrire sunt clasificate conform tabelului 2. Toate intervalele partiale de cântãrire trebuie sã fie în aceeasi clasã de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului.

 

Tabelul 2

 

Aparate cu diviziuni multiple

 

i = 1, 2, ..., r,

i = indicele intervalului partial de cântãrire

r = numãrul total al intervalelor partiale de cântãrire

 

Clasa de exactitate

Diviziunea de verificare ”e”

Limita minimã (Min)

Numãrul de diviziuni de verificare

n = Max/e

Valoarea minimã

Valoarea minima n = Max i/ e i+1

Valoarea maximã

n = Max i / e i

specialã I

0,001 g ≤ e i

100 e 1

50.000

-

superioarã II

0,001 g ≤ e i ≤ 0,05 g

20 e 1

5.000

100.000

 

0,1 g ≤ e i

50 e 1

5.000

100.000

medie III

0,1 g ≤ e i

20 e 1

500

10.000

inferioarã IIII

5 g ≤ e i

10 e 1

50

1.000


*) Pentru i = r se înlocuieste e cu e r în coloana corespunzãtoare din tabelul 1.

 

4. Exactitatea

4.1. Dupã implementarea procedurilor prevãzute la art. 9 eroarea indicatiei nu trebuie sã depãseascã eroarea toleratã, asa cum este prescrisã în tabelul 3. În cazul indicatiei numerice eroarea indicatiei trebuie corectatã cu eroarea de rotunjire.

Eroarea toleratã se aplicã la valoarea netã si la valoarea tarei, pentru sarcinile admise (posibile), cu exceptia valorilor de tarã preselectate.

 

Tabelul 3

 

Erori tolerate

 

Pentru sarcini “m" exprimate în diviziuni de verificare “e”

Erori tolerate

clasa I

clasa II

clasa III

clasa IV

0 ≤ m ≤ 500

0 ≤ m ≤ 5.000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

000 e

 

 

 

 

050.000 e < m ≤ 200

5.000 e < m ≤ 20

500 e < m ≤ 2

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

000 e

000 e

000 e

 

 

200.000 e < m

20.000 e < m ≤ 10

2.000 e < m ≤ 1

200 e < m ≤ 1

± 1,5 e

 

000 e

000 e

000 e

 

 

4.2. Erorile tolerate în functionare sunt duble fatã de erorile tolerate prescrise la pct. 4.1.

5. Rezultatele de cântãrire ale unui aparat trebuie sã fie repetabile si trebuie sã fie reproductibile atunci când sunt utilizate alte dispozitive de indicare si alte metode de echilibrare.

Rezultatele de cântãrire nu trebuie sã fie influentate de schimbãrile de pozitie a sarcinii pe receptorul de sarcinã.

6. Aparatul trebuie sã fie sensibil la mici variatii ale sarcinii.

7. Factorii de influentã si timp

7.1. Aparatele de clasã II, III si IIII care pot fi utilizate în pozitii înclinate nu trebuie sã fie influentate de gradul de înclinare care existã în conditii normale de instalare.

7.2. Aparatele trebuie sã îndeplineascã cerintele metrologice în intervalul de temperaturã specificat de producãtor. Valoarea acestui interval trebuie sã fie cel putin egalã cu:

- 5º C pentru un aparat de clasã I;

- 15º C pentru un aparat de clasã II;

- 30º C pentru un aparat de clasã III si IV.

În absenta specificatiilor fabricantului aparatele trebuie sã îndeplineascã cerintele metrologice în domeniul de temperaturã:

-10ºC ... +40ºC.

7.3. Aparatele alimentate de la reteaua de energie electricã trebuie sã îndeplineascã cerintele metrologice în conditiile de fluctuatie normalã a sursei de alimentare.

Aparatele care functioneazã cu alimentare de la baterie trebuie sã indice dacã tensiunea scade sub valoarea minimã cerutã si trebuie, în aceste conditii, sã continue sã functioneze correct sau sã se opreascã automat din functionare.

7.4. Aparatele electronice, cu exceptia celor de clasã I si a celor de clasã II, dacã e < 1 g, trebuie sã îndeplineascã cerintele metrologice în conditiile unei umiditãti relative ridicate si la limita superioarã a intervalului lor de temperaturã.

7.5. Încãrcarea cu o sarcinã a unui aparat de clasã II, III sau IV, pentru o perioadã mare de timp trebuie sã aibã o influentã neglijabilã asupra indicatiei (la acea sarcinã) sau asupra indicãrii zeroului, imediat dupã descãrcarea sarcinii.

7.6. În alte conditii aparatele trebuie sã îsi continue functionarea corect, fie sã se opreascã automat din functionare.

 

PROIECTARE SI CONSTRUCTIE

 

8. Cerinte generale

8.1. Proiectarea si constructia aparatelor trebuie sã fie astfel fãcute încât aparatele sã îsi pãstreze calitãtile metrologice când sunt corect utilizate si instalate si când sunt utilizate într-un mediu pentru care au fost proiectate. Aparatul trebuie sã indice valoarea masei.

8.2. Când sunt expuse la perturbatii aparatele electronice nu trebuie sã fie afectate de defecte semnificative sau când acestea apar trebuie sã le detecteze automat si sã le indice.

În conditiile detectiei automate a unui defect semnificativ aparatele electronice trebuie sã producã o alarmã vizualã sau auditivã care trebuie sã continue pânã când utilizatorul ia mãsurile corective sau pânã la disparitia defectului.

8.3. Cerintele mentionate la pct. 8.1 si 8.2 trebuie sã fie îndeplinite în mod continuu pe o perioadã de timp de functionare care este normalã din punctul de vedere al utilizãrii corecte a aparatului.

Dispozitivele electronice digitale trebuie sã exercite întotdeauna un control adecvat asupra functionãrii corecte a procesului de mãsurare, asupra facilitãtilor de indicare si asupra stocãrii si transferului tuturor datelor.

În conditiile detectiei automate a unei erori de durabilitate semnificative aparatele electronice trebuie sã producã o alarmã vizualã sau auditivã care trebuie sã continue pânã când utilizatorul va lua mãsuri corective sau pânã la disparitia erorii.

8.4. Calitãtile metrologice ale unui aparat electronic nu trebuie sã fie influentate nefavorabil când este conectat la un echipament extern printr-o interfatã corespunzãtoare.

8.5. Aparatele nu trebuie sã aibã particularitãti susceptibile de a favoriza utilizarea lor frauduloasã, în timp ce posibilitãtile de functionare gresitã neintentionatã trebuie sã fie minime.

Componentele care nu trebuie sã fie demontate sau reglate de utilizator trebuie sã fie prevãzute cu un sistem de sigilare împotriva acestor actiuni.

8.6. Aparatele trebuie proiectate astfel încât sã permitã executarea rapidã a controalelor obligatorii prevãzute în prezenta hotãrâre.

9. Indicarea rezultatelor cântãririi si a altor valori de cântãrire

Indicarea rezultatelor cântãririi si a altor valori de cântãrire trebuie sã fie cât mai exactã, neambiguã si neînselãtoare, iar dispozitivul de indicare trebuie sã permitã o citire usoarã a indicatiei, în conditii normale de utilizare.

Denumirea si simbolul unitãtilor la care se face referire la pct. 1 din prezenta anexã este cea a unitãtilor legale de masã (cu completarea simbolului pentru caratul metric, respectiv “ct”). Indicatia nu trebuie sã existe peste Max + 9e.

Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicatiei se poate folosi numai temporar, iar tipãrirea trebuie sã fie opritã pe durata functionãrii lui.

Se pot afisa si indicatii secundare, cu conditia ca acestea sã nu fie confundate cu indicatiile primare.

10. Tipãrirea rezultatelor de cântãrire si a altor valori cântãrite

Tipãrirea rezultatelor de cântãrire trebuie sã fie corectã si neambiguã. Tipãrirea trebuie sã fie clarã, lizibilã, de nesters si de duratã.

11. Reglarea la nivel

Atunci când este cazul aparatele vor fi prevãzute cu un dispozitiv de reglare la nivel si cu un indicator de nivel suficient de sensibil pentru a permite instalarea corespunzãtoare.

12. Reglarea la zero

Aparatele pot fi prevãzute cu dispozitive de reglare la zero. Functionarea acestor dispozitive trebuie sã realizeze cu exactitate reglarea la zero si sã nu dea rezultate de mãsurare incorecte.

13. Dispozitive de tarã si dispozitive de predeterminare a tarei

Aparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de tarã si preselectie a tarei. Functionarea acestor dispozitive trebuie sã realizeze cu exactitate reglarea la zero si trebuie sã asigure o cântãrire netã corectã. Functionarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie sã asigure o

determinare corectã a valorii nete calculate.

14. Cerinte aditionale pentru aparate utilizate la comercializarea directã a produselor si a mãrfurilor cãtre populatie, cu limita maximã de cântãrire mai micã sau egalã cu 100 kg: cerinte aditionale

Aparatele utilizate pentru comercializarea directã a produselor si mãrfurilor cãtre populatie trebuie sã afiseze toate informatiile esentiale despre operatiunea de cântãrire si, în cazul aparatelor care indicã pretul, trebuie sã afiseze clar consumatorului si modalitatea de calcul al pretului pentru produsul ce va fi cumpãrat.

Pretul de vânzare, dacã este indicat, trebuie sã fie exact.

Aparatele care indicã calcularea pretului trebuie sã afiseze indicatiile esentiale într-un interval de timp corespunzãtor, pentru a putea fi citite corect de cãtre cumpãrãtor.

Aparatele care indicã calcularea pretului pot efectua si alte functii în afara cântãririi pe articol si calcularea pretului, numai dacã toate indicatiile referitoare la toate tranzactiile sunt imprimate clar, fãrã ambiguitãti si sunt aranjate convenabil pe un bilet sau pe o etichetã destinatã cumpãrãtorului.

Caracteristicile aparatelor nu trebuie sã permitã aparitia în mod direct sau indirect a unor indicatii a cãror interpretare este dificilã sau incorectã.

Aparatele trebuie construite astfel încât sã fie asiguratã protectia consumatorilor împotriva tranzactiilor incorecte datorate proastei lor functionãri.

Nu sunt permise dispozitive auxiliare de indicare sau dispozitive de extindere a indicatiei.

Dispozitivele suplimentare sunt admise numai dacã ele nu conduc la o utilizare frauduloasã.

Aparatele similare cu cele utilizate pentru comercializarea directã a produselor si mãrfurilor cãtre populatie, care nu satisfac cerintele din aceastã sectiune, trebuie sã aibã lângã afisaj o inscriptionare imposibil de sters: “interzis pentru vânzarea directã cãtre public.”

15. Aparate pentru etichetarea pretului

Aparatele pentru etichetarea pretului trebuie sã corespundã cerintelor aparatelor cu indicarea pretului pentru comercializarea directã a produselor si mãrfurilor cãtre populatie, acolo unde sunt aplicabile aparatelor în cauzã. Imprimarea unei etichete cu pret trebuie sã fie peste limita minima de cântãrire.

 

ANEXA Nr. 2

 

MARCAJE SI INSCRIPTIONÃRI

 

1. Aparatele care fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformitãtii potrivit anexei nr. 4.

1.1. Aceste aparate trebuie sã aibã aplicate:

a) - marcajul national de conformitate CS, prevãzut la pct. 1.6, urmat de ultimele 2 (douã) cifre ale anului în care a fost aplicat;

- numãrul/numerele de identificare a organismului/organismelor notificat/notificate care a/au fãcut supravegherea CS sau verificarea CS.

Marcajul mentionat mai sus si inscriptionãrile trebuie aplicate pe aparat, distinct grupate împreunã;

b) etichetã cu fond verde, de formã pãtratã, cu dimensiunile de cel putin 12,5 mm x 12,5 mm, cu litera “M” imprimatã în negru;

c) urmãtoarele inscriptionãri:

- numãrul certificatului de examinare CS de tip, unde este cazul;

- sigla sau denumirea producãtorului;

            - numãrul seriei aparatului;

- clasa de exactitate, inclusã într-un oval sau între douã linii paralele orizontale unite prin douã jumãtãti de cerc;

- limita maximã de cântãrire sub forma Max...;

- limita minimã de cântãrire sub forma Min...;

- diviziunea de verificare sub forma e =...; si în plus, când este cazul:

- pentru aparatele construite din unitãti separate care se asambleazã, marca de identificare a fiecãrui subansamblu;

- diviziunea de verificare, dacã d < e, sub forma d =...;

- efectul maxim aditiv de tarã, sub forma T = +...;

- efectul maxim substractiv de tarã, dacã este diferit de Max, sub forma T = -...;

- valoarea diviziunii tarei dacã este diferitã de d, sub forma d T =...;

- sarcina limitã (atunci când constructorul a prevãzut o limitã mai mare decât Max + T), sub forma Lim = ...;

- limitele particulare de temperaturã, sub forma ...ºC/...ºC;

- raportul dintre receptoarele de greutãti si sarcinã.

1.2. Aparatele trebuie sã aibã facilitãti corespunzãtoare pentru aplicarea marcajului de conformitate CS si/sau aplicarea inscriptionãrilor. Marcajul si inscriptionãrile trebuie aplicate astfel încât sã fie imposibilã îndepãrtarea lor de pe aparat fãrã distrugerea acestora. Marcajul si inscriptionãrile trebuie sã fie vizibile atunci când aparatul este în pozitia sa normalã de functionare.

1.3. Când se foloseste o plãcutã cu inscriptionãri, ea trebuie sã permitã sigilarea sa, cu exceptia cazului în care nu poate fi înlocuitã fãrã a fi distrusã. Dacã plãcuta este sigilatã, trebuie sã fie posibilã aplicarea pe ea a unei mãrci de control.

1.4. Inscriptionãrile Max, Min, e si d trebuie, de asemenea, plasate lângã afisaj.

1.5. Fiecare dispozitiv de mãsurare a sarcinii, care este sau poate fi conectat la unul sau mai multe receptoare de sarcinã, trebuie sã aibã inscriptionãrile referitoare la receptoarele de sarcinã respective.

1.6. Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentatã în figura urmãtoare:

NOTÃ:

- fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36;

- diametrul cercului – Ø 20 mm;

- litera “C” simbolizeazã cerinta esentialã;

- litera “S” simbolizeazã securitate.

1.6.1. În cazul în care marcajul trebuie sã fie mãrit sau micsorat este necesar sã se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.

1.6.2. Componentele C si S ale marcajului de conformitate CS trebuie sã aibã aceeasi dimensiune pe verticalã, dar care nu trebuie sã fie mai micã de 5 mm.

2. Alte aparate

Aparatele utilizate în aplicatiile prevãzute la art. 3 alin. (2) trebuie sã aibã inscriptionate:

a) sigla sau denumirea producãtorului;

b) limita maximã de cântãrire, sub forma Max...

3. Simbolul de utilizare restrictivã specificat la art. 12.

Simbolul de utilizare restrictivã este reprezentat prin litera “M” coloratã în negru, tãiatã de douã diagonale care se intersecteazã. Acest simbol este tipãrit pe o etichetã cu fond rosu, de forma unui pãtrat cu laturile de cel putin 25 mm x 25 mm.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOCUMENTATIA TEHNICÃ

 

Documentatia tehnicã a aparatului va contine informatii care sã facã inteligibile proiectul, fabricatia si functionarea aparatului. Aceste informatii trebuie sã permitã efectuarea evaluãrii conformitãtii aparatului cu cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1.

Documentatia tehnicã va contine urmãtoarele documente necesare pentru evaluarea conformitãtii:

a) o descriere generalã a modelului aparatului;

b) proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme cu componente, subansambluri, circuite;

c) descrierile si explicatiile necesare pentru întelegerea proiectelor si schemelor prevãzute la pct. b), incluzând modul de functionare a aparatului;

d) o listã cuprinzând standardele prevãzute la art. 7, aplicate în întregime sau partial, si descrierea solutiei adoptate pentru îndeplinirea cerintelor esentiale atunci când aceste standarde nu sunt aplicate;

e) rezultatele calculelor fãcute la proiectare si rezultatele examinãrilor;

f) rapoarte de încercãri.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITÃTII

 

1. Examinarea CS de tip

1.1. Examinarea CS de tip este procedura prin care un organism notificat verificã si certificã faptul cã un aparat reprezentativ dintr-o productie luatã în considerare îndeplineste cerintele esentiale aplicabile acestuia, prevãzute în anexa nr. 1.

1.2. Solicitarea pentru examinarea de tip trebuie adresatã de producãtor sau de cãtre reprezentantul sãu autorizat cu sediul în România unui singur organism notificat, ales de el.

Solicitarea trebuie sã cuprindã:

a) denumirea si sediul producãtorului, precum si denumirea si sediul producãtorului reprezentantului autorizat, dacã solicitarea este fãcutã de acesta din urmã;

b) o declaratie scrisã cã solicitarea nu a mai fost fãcutã si altui organism notificat;

c) documentatia tehnicã prevãzutã în anexa nr. 3.

Solicitantul va pune la dispozitie organismului notificat un aparat reprezentativ pentru productia respectivã, denumit în continuare tip.

1.3. Organismul notificat are urmãtoarele obligatii:

1.3.1. sã examineze documentatia tehnicã si sã verifice dacã tipul a fost fabricat în concordantã cu aceasta;

1.3.2. sã stabileascã de comun acord cu solicitantul locul de desfãsurare a examinãrii si/sau de efectuare a probelor;

1.3.3. sã efectueze examinarea si/sau încercãrile corespunzãtoare pentru a verifica dacã solutiile adoptate de producãtor îndeplinesc cerintele esentiale, atunci când standardele la care se face referire în art. 7 nu sunt aplicabile.

1.3.4. sã efectueze examinarea si/sau încercãrile corespunzãtoare pentru a verifica dacã atunci când producãtorul a ales sã aplice standardele prevãzute la art. 7 acestea au fost aplicate efectiv, asigurând astfel conformitatea cu cerintele esentiale prevãzute în anexa nr. 1.

1.4. Când modelul îndeplineste cerintele esentiale din prezenta hotãrâre, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CS de tip. Certificatul trebuie sã continã concluziile examinãrii, conditionãri ale valabilitãtii acesteia (dacã existã), date suficiente pentru identificarea tipului aprobat si, dacã este necesar, o descriere a functionãrii lui. Toate elementele tehnice relevante, a de exemplu desene si scheme de conexiuni, trebuie sã fie anexate certificatului de examinare CS de tip.

Certificatul are o perioadã de valabilitate de 10 ani de la data emiterii lui si poate fi reînnoit pentru perioade mai mici de 10 ani.

În eventualitatea unor schimbãri fundamentale în proiectarea aparatului, valabilitatea acestuia poate fi limitatã la o perioadã de 2 ani. În aceastã situatie certificatul poate fi reînnoit cu încã un an.

1.5. Fiecare organism notificat va comunica periodic Biroului Român de Metrologie Legalã listele complete cuprinzând:

a) solicitãrile primite pentru examinarea CS de tip;

b) certificatele de examinare CS de tip eliberate;

c) cererile de examinare CS de tip refuzate;

d) completãrile si amendamentele referitoare la documente deja eliberate.

Fiecare organism notificat trebuie sã informeze de îndatã Biroul Român de Metrologie Legalã despre retragerea certificatelor de examinare CS de tip. Biroul Român de Metrologie Legalã va pune aceste informatii la dispozitie celorlalte organisme notificate.

1.6. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CS de tip, împreunã cu anexele lor, la cerere.

1.7. Solicitantul trebuie sã informeze de îndatã organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CS tip despre orice modificare a tipului aprobat.

În cazul în care modificãrile tipului aprobat influenteazã conformitatea cu cerintele esentiale prevãzute în prezenta hotãrâre sau cu conditiile de functionare prescrise ale aparatului respectiv, aceste modificãri trebuie sã primeascã o aprobare suplimentarã de la organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CS de tip. Aceastã aprobare suplimentarã se acordã sub forma unei completãri la certificatul de examinare CS de tip.

2. Asigurarea calitãtii productiei

2.1. Asigurarea calitãtii productiei este procedura prin care producãtorul care îndeplineste obligatiile prevãzute la pct. 2.2 asigurã si declarã cã aparatele respective sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si satisfac cerintele esentiale, aplicabile lor, din hotãrâre.

Pentru aparatele prevãzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinãrii de tip, producãtorul care îndeplineste obligatiile prevãzute la pct. 2.2 asigurã si declarã cã aparatele respective satisfac cerintele, aplicabile lor, din hotãrâre.

Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat, cu sediul în România, trebuie sã aplice pe fiecare aparat marcajul CS si inscriptionãrile prevãzute în anexa nr. 2 si sã întocmeascã în scris o declaratie de conformitate.

Marcajul CS trebuie sã fie însotit de numãrul de identificare a organismului notificat, responsabil pentru supravegherea prevãzutã la pct. 2.4.

2.2. Producãtorul trebuie sã aibã implementat un sistem al calitãtii, astfel cum se prevede la pct. 2.3, si trebuie sã se supunã unei supravegheri, conform prevederilor pct. 2.4.

2.3. Sistemul calitãtii

2.3.1. Producãtorul trebuie sã adreseze o solicitare pentru certificarea propriului sistem al calitãtii, unui organism notificat.

Aceastã solicitare va cuprinde:

a) un angajament de îndeplinire a obligatiilor ce decurg din certificarea sistemului calitãtii;

b) un angajament de mentinere a sistemului calitãtii certificat, care sã asigure o urmãrire si o eficientã continuã.

Producãtorul trebuie sã punã la dispozitie organismului notificat toate informatiile relevante, în special documentatia sistemului calitãtii, documentatia tehnicã a aparatului si certificatul de examinare CS de tip.

            2.3.2. Sistemul calitãtii trebuie sã asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si cu cerintele esentiale, aplicabile acestora, din hotãrâre.

Pentru aparatele prevãzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinãrii de tip, sistemul calitãtii trebuie sã asigure conformitatea aparatelor cu cerintele aplicabile acestora din prezenta hotãrâre.

Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producãtor trebuie sã fie documentate, stabilite într-o manierã ordonatã si sistematicã, sub forma regulilor, procedurilor si instructiunilor scrise. Documentatia acestui sistem al calitãtii trebuie sã asigure o întelegere corectã a programelor, planurilor, manualelor si înregistrãrilor cu privire la calitate.

Sistemul calitãtii trebuie sã continã în special o descriere adecvatã a urmãtoarelor:

a) obiectivele legate de calitate si de structura organizatoricã a societãtii comerciale, responsabilitãtile si atributiile conducerii acesteia cu privire la calitatea productiei;

b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitãtii, precum si mãsurile sistematice ce vor fi folosite;

c) examinãrile si probele ce vor fi executate înainte, în timpul si dupã fabricatie si frecventa cu care vor fi executate;

d) mãsurile de supraveghere pentru a realiza cerintele calitãtii productiei si operabilitatea efectivã a sistemului calitãtii.

2.3.3. Organismul notificat trebuie sã examineze si sã evalueze sistemul calitãtii pentru a determina dacã sunt respectate cerintele prevãzute la pct. 2.3.2. Organismul notificat stabileste conformitatea cu aceste cerinte dacã sistemul calitãtii aplicat de producãtor implementeazã standardele române care adoptã standardele europene armonizate corespunzãtoare.

Organismul notificat trebuie sã comunice decizia sa producãtorului si sã informeze despre aceasta celelalte organisme notificate. Comunicarea cãtre producãtor trebuie sã continã concluziile examinãrii si, în eventualitatea refuzului, justificarea deciziei.

2.3.4. Producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat trebuie sã informeze organismul notificat care a certificat sistemul calitãtii, înaintea oricãrei reactualizãri a sistemului calitãtii, determinatã de schimbãrile survenite datoritã noilor tehnologii utilizate si noilor conceptii de calitate sau altor cauze.

2.3.5. Orice organism notificat care retrage certificarea sistemului calitãtii trebuie sã informeze de îndatã celelalte organisme notificate.

2.4. Supravegherea CS

2.4.1. Scopul supravegherii CS este sã asigure cã producãtorul îndeplineste corespunzãtor obligatiile ce decurg din certificarea sistemului calitãtii.

2.4.2. Producãtorul trebuie sã permitã accesul organismului notificat, în scopul inspectiei, la locurile de productie, control, încercare si depozitare si trebuie sã furnizeze acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia sistemului calitãtii;

b) documentatia tehnicã si certificatul de examinare CS de tip;

c) înregistrãrile privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspectie, date cu privire la încercãri si etalonãri, rapoarte de calificare a personalului implicat etc.

Organismul notificat are obligatia sã efectueze periodic audituri pentru a se asigura cã producãtorul mentine si aplicã sistemul calitãtii; el va înainta producãtorului un raport de audit.

Organismul notificat poate întreprinde si vizite inopinate la producãtor. În timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua audituri complete sau partiale. Organismul notificat trebuie sã înainteze producãtorului un raport cu privire la vizita efectuatã sau, acolo unde este cazul, un raport de audit.

2.4.3. Organismul notificat trebuie sã se asigure cã producãtorul mentine si aplicã sistemul calitãtii certificat.

3. Verificarea CS a produsului

3.1. Verificarea CS a produsului este procedura prin care producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în România, asigurã si declarã cã aparatele care au fost verificate potrivit prevederilor pct. 3.3 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si satisfac cerintele esentiale aplicabile acestora din prezenta hotãrâre.

Pentru aparatele prevãzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinãrii de tip, producãtorul care îndeplineste obligatiile prevãzute la pct. 2.2 asigurã si declarã cã aparatele respective satisfac cerintele esentiale, aplicabile lor, din hotãrâre.

3.2. Producãtorul va lua toate mãsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sã asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si cu cerintele esentiale, aplicabile acestora, din hotãrâre.

Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, trebuie sã aplice marcajul CS pe fiecare aparat si sã întocmeascã în scris o declaratie de conformitate.

3.3. Organismul notificat trebuie sã efectueze examinãrile si încercãrile necesare în scopul verificãrii conformitãtii aparatului cu cerintele esentiale din presenta hotãrâre, prin examinarea si încercarea fiecãrui aparat, conform specificatiilor prevãzute la pct. 3.5.

3.4. Pentru aparatele prevãzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinãrii CS de tip, documentatia tehnicã prevãzutã în anexa nr. 3 trebuie sã fie pusã la dispozitie organismului notificat, în cazul în care acesta o solicitã.

3.5. Verificarea prin controlul si încercarea fiecãrui aparat

3.5.1. Fiecare aparat va fi examinat si se vor efectua încercãrile corespunzãtoare, astfel cum se prevede în standardele mentionate la art. 7, sau încercãri echivalente în vederea verificãrii conformitãtii aparatului cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si cu cerintele, aplicabile acestuia, din prezenta hotãrâre.

Pentru aparatele prevãzute la art. 9 alin. (2), care nu se supun examinãrii CS de tip, cerinta prevãzutã la alineatul precedent se aplicã în vederea verificãrii conformitãtii aparatului cu cerintele esentiale, aplicabile acestuia, din hotãrâre.

3.5.2. Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numãrului sãu de identificare pe fiecare aparat a cãrui conformitate cu cerintele esentiale, aplicabile acestuia, din hotãrâre a fost stabilitã si va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercãrile efectuate.

3.5.3. Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, va lua mãsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.

4. Verificarea CS a unitãtii de produs

4.1. Verificarea CS a unitãtii de produs este procedura prin care producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în România, asigurã si declarã cã aparatul, proiectat special pentru o aplicatie anume, pentru care s-a emis certificatul prevãzut la pct. 4.2, corespunde cerintelor, aplicabile acestuia, din hotãrâre.

            Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România va aplica marcajul CS pe aparat si va întocmi în scris o declaratie de conformitate.

4.2. Organismul notificat va examina aparatul si va efectua încercãrile necesare conform standardelor prevãzute la art. 7 sau va efectua încercãri echivalente, pentru a garanta conformitatea cu cerintele relevante din hotãrâre.

Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numãrului sãu de identificare pe aparatul a cãrui conformitate cu cerintele esentiale aplicabile acestuia din prezenta hotãrâre a fost stabilitã si va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercãrile efectuate.

4.3. Documentatia tehnicã referitoare la proiectarea aparatului, prevãzutã în anexa nr. 3, are scopul sã permitã evaluarea conformitãtii cu cerintele esentiale din prezenta hotãrâre si întelegerea proiectãrii, fabricatiei si functionãrii aparatului. Documentatia tehnicã trebuie sã fie pusã la dispozitie organismului notificat.

4.4. Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, va lua mãsurile necesare pentru a putea furniza, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.

5. Prevederi comune

5.1. Procedurile de evaluare a conformitãtii prevãzute la pct. 2, 3 si 4 pot fi fãcute la locul de productie sau în alte locuri diferite de locul în care se utilizeazã aparatul, dacã transportul la locul de utilizare nu necesitã demontãri ale aparatului, dacã punerea în functiune la locul de utilizare nu necesitã asamblarea aparatului sau alte operatiuni tehnice de instalare care pot afecta performantele aparatului si dacã valoarea constantei gravitationale la locul de punere în functiune este luatã în considerare sau dacã performantele aparatului sunt insensibile la variatia câmpului gravitational. În toate celelalte cazuri ele trebuie fãcute la locul de utilizare a aparatului.

5.2. Dacã performantele aparatului sunt sensibile la variatiile câmpului gravitational, procedurile la care se face referire la pct. 5.1 pot fi aplicate în douã etape. Etapa a doua trebuie sã cuprindã toate examinãrile care au rezultatele dependente de constanta câmpului gravitational, iar prima etapã trebuie sã cuprindã toate celelalte examinãri si încercãri. A doua etapã trebuie efectuatã la locul de utilizare a aparatului. În acest caz, prin expresia la locul de utilizare a aparatului se întelege în zona de câmp gravitational de utilizare a aparatului.

5.3.1. În cazul în care un producãtor a optat pentru realizarea în douã etape a uneia dintre procedurile mentionate la pct. 5.1 si dacã aceste douã etape sunt efectuate de organisme notificate diferite, un aparat care a îndeplinit prima etapã a procedurii respective trebuie sã aibã inscriptionat numãrul de identificare a organismului implicat în aceastã etapã.

5.3.2. Organismul notificat care a executat prima etapã a procedurii trebuie sã elibereze pentru fiecare aparat un certificat care sã continã datele necesare de identificare a acestuia si sã specifice examinãrile si încercãrile pe care le-a efectuat.

Organismul notificat care executã a doua etapã a procedurii trebuie sã efectueze acele examinãri si încercãri care nu au fost executate.

Producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România, va lua mãsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismele notificate.

5.3.3. Producãtorul care a ales în prima etapã asigurarea calitãtii productiei va putea utiliza fie aceeasi procedurã în etapa a doua, fie sã continue etapa a doua cu procedura de verificare CS a produsului.

5.3.4. Marcajul CS trebuie aplicat pe aparat la încheierea etapei a doua, împreunã cu numãrul de identificare a organismului notificat implicat în etapa a doua.

 

ANEXA Nr. 5

 

CRITERII

pentru evaluarea organismelor care solicitã notificarea

 

Organismele notificate trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii minime:

1. sã dispunã de personal specializat, de mijloace si echipamente adecvate;

2. personalul sã dovedeascã competentã tehnicã si integritate profesionalã;

3. sã fie independente de orice grupuri sau persoane care au un interes direct sau indirect în efectuarea testelor, întocmirea rapoartelor, eliberarea certificatelor si supravegherea aparatelor;

4. sã dovedeascã cã se pãstreazã secretul profesional de cãtre personalul angajat;

5. sã încheie o asigurare de rãspundere civilã pentru cazul în care rãspunderea nu revine statului potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind obligatiile de platã

la bugetul de stat, prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001

pentru reglementarea unor probleme financiare

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicatã, si ale prevederilor art. 3 din Normele metodologice pentru reglementarea unitarã a termenelor si procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 618/2001,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã modelul si continutul formularului “Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat, prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare”, cod 14.13.01.14, prevãzut în anexa nr. I.

Art. 2. - Formularul mentionat la art. 1 se completeazã si se depune conform instructiunilor prevãzute în anexa nr. II.

Art. 3. - Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare si de pãstrare ale formularului prevãzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. III.

Art. 4. - Anexele nr. I-III fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generalã de proceduri fiscale, Directia generalã a tehnologiei informatiei, Directia generalã de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2001.

Nr. 1.491

 

ANEXA Nr. I.

 

ROMÂNIA

MFP

MINISTERUL

FINANTELOR

PUBLICE

 

 

DECLARATIE

privind obligatiile de platã la bugetul de stat

prevazute la art. I - VII din  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr, 32/2001

pentru reglementarea unor probleme financiare

luna …………………. anul……………………

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE A PLÃTITORULUI

 

 

Cod de înregistrare fiscala

 

 

cod de inregistrare fiscala

Declaratie rectificativa

Se completeaza cu X numai in cazul declaratiilor rectificative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cod numeric personal

numar de identificare fiscala

 

 

Denumire

Nume prenume

 

Judet

 

Localitate

 

Strada

 

Numãr

 

Bloc

 

Scara

 

Ap.

Cod postal

 

Sector

 

Tel:

 

Fax

 

 

e-mai:

 

 

 

Data lichidãrii drepturilor salariale (zz/ll//aaaa)

/ /

 

Cont bancar

BANCA

Numar cont

 

 

- lei -

 

Suma datorata pentru perioada de raportare

1. Taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii ……………………

1.

2. Cota aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice (art. 53 din OUG nr. 102/1999) ………………………

2.

3. Sume datorate conform art. 43 din OUG nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

3.

4. Contributia pentru turism

4.

5. Cota din veniturile realizate de persoanele juridice romane care presteaza activitatile prevazute la art. 2a) din OG nr. 47 /1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile

5.

6. Contributia pentru invatamantul de stat

6.

7. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc (rd. 8+rd.9+rd.10) ………. din care:

7.

8. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc tip bingo, pariuri hipice si sportive, cele la  care se utilizeaza cartile postale, masini mecanice si elctronice cu castiguri, jocuri concurs prin intermediul liniilor telefonice, jocuri de noroc tranmise prin retelele de televiziune, alte sisteme de joc……………………….

8.

9. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc tip cazinou ………………..

9.

10. Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc organizate de Compania Nationala “Loteria Nationala” SA………………………………………

10.

11. Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrica de minimum 2000 cm3 ………………………………….

11.

12. Total de control (rd. 1 la rd. 7+rd.11)…………………………………...

12.

 

Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, în conditiile legii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele din aceastã declaratie sutn corecte si complete.

 

Nume, prenume …………………………………………..

Functia ……………………………………………………

 

 

Semnãtura si stampila

 

 


Loc rezervat organului fiscal

Nr. inregistrare

Data ………………………


 

ANEXA Nr. II

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului “Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat, prevãzute la art. I-VII

din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare”

 

1. Formularul prevãzut în anexa nr. I se completeazã si se depune de cãtre contribuabilii cãrora, conform art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare*), le revin obligatii de platã la bugetul de stat.


*) Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 374/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 16 iulie 2001.

 

2. Formularul se completeazã si se depune la organul fiscal în evidenta cãruia este înregistrat plãtitorul, astfel:

- lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare lunii la care se referã, pentru obligatiile de platã reprezentând:

- taxa asupra activitãtilor dãunãtoare sãnãtãtii;

            - cota aplicatã asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câstigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice;

- sumele datorate conform art. 43 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 40/2000;

- contributia pentru turism;

- contributia pentru învãtãmântul de stat;

- taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc tip bingo, pariuri hipice si sportive, cele la care se utilizeazã cãrtile postale, masini mecanice si electronice cu câstiguri, jocuri-concurs prin intermediul liniilor telefonice, jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune, alte sisteme de joc;

- taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc tip cazinou;

- taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc organizate de Compania Nationalã “Loteria Nationalã” - S.A.;

- taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindricã de minimum 2.000 cm3 ;

- trimestrial, pânã la data de 25 a primei luni din trimestrul urmãtor, pentru obligatiile de platã reprezentând:

- partea din profitul net al Institutului National de Formare si Management pentru Turism;

- cota din veniturile realizate de persoanele juridice române care presteazã activitãtile prevãzute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului specil al aviatiei civile, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 212/2001.

3. Formularul se completeazã înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevãzute de formular, utilizând pix cu minã de culoare neagrã. Dacã este posibil, declaratia va fi completatã la masina de scris sau la imprimantã.

4. Formularul se completeazã în douã exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în evidenta

cãruia este înregistrat plãtitorul;

- copia se pãstreazã de plãtitor.

5. În cazul în care plãtitorul corecteazã declaratia depusã initial, declaratia rectificativã se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevãzut în acest scop.

6. Completarea formularului se face astfel:

Luna pentru care se completeazã declaratia se înscrie cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).

Anul pentru care se completeazã declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu patru caractere (de exemplu: 2001).

Sectiunea “Datele de identificare a plãtitorului” se completeazã înscriind citet, corect si complet toate datele prevãzute de formular.

Caseta “Cod de înregistrare fiscalã” se completeazã astfel:

- contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscalã;

- contribuabilii persoane fizice române cu domiciliul în România înscriu codul numeric personal;

- contribuabilii, persoane fizice române fãrã domiciliu în România sau persoane fizice strãine, înscriu numãrul de identificare fiscalã;

- comerciantii, persoane fizice si juridice, cãrora li s-a eliberat certificatul unic de înregistrare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionãrii comerciantilor, înscriu codul unic de înregistrare care figureazã în certificat.

Data lichidãrii drepturilor salariale: se va completa sub forma zz/II/aaaa, înscriindu-se data lichidãrii drepturilor salariale aferente lunii de raportare.

Rândurile prevãzute pentru declararea obligatiilor de platã la bugetul de stat prevãzute la art. I-VII din Ordonanta Guvernului nr. 32/2001 se vor completa cu sumele reprezentând obligatii constituite în perioada de raportare (lunã, trimestru) la care se referã declaratia.

Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de contributii stabilite prin actele de control.

Rândul 1 - Taxa asupra activitãtilor dãunãtoare sãnãtãtii - se completeazã lunar de cãtre persoanele juridice care realizeazã încasãri din actiuni publicitare la produsele din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice si/sau de cãtre persoanele juridice care realizeazã venituri din vânzãrile de produse din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 109/1999.

În formularul de declarare se va înscrie, pe rândul corespunzãtor, suma datoratã pentru perioada de raportare, calculatã astfel:

- pentru actiunile publicitare: prin aplicarea cotei procentuale asupra încasãrilor în luna de raportare, realizate din actiuni publicitare la produsele din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice.

Agentii economici care comercializeazã produse din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice achizitionate de la producãtori, importatori sau angrosisti vor aplica cota de 2% asupra adaosului comercial realizat din vânzarea acestor produse, dupã deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adãugatã, datorate bugetului de stat.

- pentru actiunile de comercializare: prin aplicarea cotei procentuale asupra sumelor realizate din luna de raportare din vânzãrile de produse din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice, dupã deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adãugatã.

Rândul 2 - Cota aplicatã asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câstigurilor realizate lunar de colaboratorii persoane fizice - se completeazã lunar de cãtre agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice strãine cu sediul în România, reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice strãine care angajeazã personal român si persoanele fizice care utilizeazã muncã salariatã, precum si de alte persoane juridice care realizeazã activitãti economice în România, cu exceptia unitãtilor protejate prevãzute la art. 37 din Ordonanta de urgentã a Guvernuluinr. 102/1999 privind protectia specialã si încadrarea în uncã a persoanelor cu handicap, conform art. 53 alin. (1) lit. a) din aceeasi ordonantã, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 40/2000.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea cotei procentuale asupra fondului de salarii realizat în luna de raportare, inclusiv asupra câstigurilor realizate în luna de raportare de cãtre colaboratorii persoane fizice.

Rândul 3 - Sume datorate conform art. 43 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 40/2000 - se completeazã lunar de cãtre societãtile comerciale, regiile autonome, societãtile si companiile nationale si alti agenti economici care au un numãr de cel putin 100 de angajati si nu au angajat persoane cu handicap, în conditiile prevãzute de ordonantã, conform art. 53 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999.

În formular se va înscrie suma calculatã prin înmultirea salariului minim brut pe economie cu numãrul locurilor de muncã în care nu au fost încadrate persoane cu handicap, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 102/1999.

Rândul 4 - Contributia pentru turism - se completeazã lunar de cãtre agentii economici, persoane fizice si juridice, care desfãsoarã activitate turisticã, si de cãtre agentiile de turism, cu exceptiile prevãzute de lege, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 23/2000. Se completeazã trimestrial de cãtre Institutul National de Formare si Management pentru Turism, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 23/2000.

În formular se va înscrie suma datoratã reprezentând partea din profitul net stabilitã de Ministerul Turismului.

Rândul 5 - Cota din veniturile realizate de persoanele juridice române care presteazã activitãtile prevãzute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile - se completeazã trimestrial de persoanele juridice române, ca urmare a prestãrii activitãtilor prevãzute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea cotei procentuale asupra veniturilor realizate de persoanele juridice române, ca urmare a prestãrii activitãtilor prevãzute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998.

Rândul 6 - Contributia pentru învãtãmântul de stat - se completeazã lunar de cãtre regiile autonome, societãtile comerciale, companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, organizatiile economice strãine cu sediul în România, de reprezentantele din România ale societãtilor strãine care angajeazã personal român, precum si de cãtre alte persoane juridice care realizeazã activitãti economice în România, conform art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învãtãmântului de stat.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea cotei procentuale asupra fondului de salarii brut realizat lunar de entitãtile enumerate mai sus.

Rândul 7 - Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc - se completeazã prin însumarea sumelor înscrise la rândurile 8, 9 si 10.

Rândul 8 - Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc tip bingo, pariuri hipice si sportive, cele la care se utilizeazã cãrtile postale, masini mecanice si electronice cu câstiguri, jocuri-concurs prin intermediul liniilor telefonice, jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune, alte sisteme de joc - se completeazã lunar de cãtre persoanele juridice organizatoare de jocuri de noroc, care datoreazã sumele prevãzute la art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 366/2001.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea cotei procentuale astfel:

- pentru jocurile de noroc tip bingo, pariuri hipice si sportive, cele la care se utilizeazã cãrtile postale, precum si pentru altele similare - asupra pretului participãrilor de orice fel la astfel de activitãti ale persoanelor fizice, în perioada de raportare;

- pentru jocurile-concurs desfãsurate prin intermediul liniilor telefonice - asupra costului convorbirii individuale efectuate de participantii la joc;

- pentru jocurile de noroc transmise prin retele de televiziune - asupra pretului de participare la joc, prin una dintre formele de materializare a dreptului de participare la joc - carton bingo, apel telefonic etc.

- pentru jocurile de noroc în care se utilizeazã masini mecanice si electronice cu câstiguri - asupra soldului lunar al aparatului, reprezentând diferenta dintre creditul de joc si premiile acordate de acelasi aparat.

Rândul 9 - Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc tip cazinou - se completeazã lunar de cãtre organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou, care datoreazã sumele prevãzute la art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 366/2001.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea taxei fixe lunare pe numãrul meselor de joc de tip cazinou.

Rândul 10 - Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc organizate de Compania Nationalã “Loteria Nationalã” - S.A. - se completeazã lunar de cãtre Compania Nationalã “Loteria Românã” - S.A., conform art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 366/2001.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea cotei procentuale asupra valorii participãrilor.

Rândul 11 - Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindricã de minimum 2000 cm 3 - se completeazã lunar de cãtre persoanele fizice si juridice care achizitioneazã autovehicule noi din import, cu capacitate cilindricã de minimum 2.000 cm3 , inclusiv, care datoreazã suma prevãzutã la art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 366/2001.

În formular se va înscrie suma calculatã prin aplicarea cotei procentuale asupra valorii în vamã a autovehiculelor achizitionate din import, stabilitã conform prevederilor legale.

Rândul 12 - Total de control - se înscrie suma calculatã prin însumarea rd. 1-11.

 

ANEXA Nr. III

 

Caracteristici de tipãrire

 

1. Denumire: Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

2. Cod: 14.13.01.14

3. Format: A4/t1

4. U.M.: set (2 file)

5. Caracteristici de tipãrire: se tipãreste pe o singurã fatã

- originalul: textul - culoare negru intens chenarele - o culoare diferitã de negru

- copia: textul si chenarele - o singurã culoare

6. Se difuzeazã gratuit

7. Se utilizeazã la: declararea obligatiilor la bugetul de stat prevãzute la art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001

8. Se întocmeste în douã exemplare de cãtre toti contribuabilii cãrora le revin obligatii de platã la bugetul de stat, conform art. I-VII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 32/2001

9. Circulã:

- originalul: la organul fiscal în a cãrui razã teritorialã contribuabilul îsi are sediul sau domiciliul ori la care este înregistrat ca plãtitor de impozite si taxe, dupã caz

- copia: la contribuabil

10. Se arhiveazã la dosarul fiscal al contribuabilului.