MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 472       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 17 august 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonantã privind impunerea microîntreprinderilor

 

25. - Ordonantã privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind impunerea microîntreprinderilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - (1) Sunt obligate la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor obtinute din orice sursã persoanele juridice, denumite în continuare microîntreprinderi, care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, urmãtoarele conditii:

a) sunt producãtoare de bunuri materiale, presteazã servicii sau/si desfãsoarã activitate de comert;

b) au pânã la 9 salariati;

c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pânã la 100.000 euro inclusiv;

d) au capital integral privat.

(2) Persoanele juridice înfiintate în cursul unui an fiscal beneficiazã de prevederile prezentei ordonante dacã îndeplinesc conditiile prevãzute la alin. (1) la sfârsitul anului respectiv.

(3) Nu intrã sub incidenta prevederilor prezentei ordonante bãncile, societãtile de asigurare si reasigurare, societãtile de investitii, societãtile de administrare a investitiilor si societãtile de depozitare, societãtile de intermediere de valori mobiliare si societãtile cu activitate exclusivã de comert exterior.

(4) Dovada îndeplinirii conditiei privind numãrul de salariati se elibereazã de cãtre directiile de muncã si solidaritate socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(5) Pentru încadrarea în cerinta privind nivelul veniturilor se au în vedere datele financiar-contabile din balanta de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit si pierderi pentru microîntreprinderi.

(6) În cazul în care în cursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinitã, contribuabilul are obligatia de a pãstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare stabilit de prezenta ordonantã, fãrã posibilitatea de a reveni din anul urmãtor la acest mod de impunere, chiar dacã ulterior îndeplineste conditiile mentionate la alin. (2) al art. 1.

Art. 2. - Persoanele juridice care sunt supuse acestui regim de impunere nu mai calculeazã si nu plãtesc impozit.pe profit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 3. - (1) Microîntreprinderile vor organiza si vor conduce evidenta financiar-contabilã în conformitate cu metodologia aprobatã prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Microîntreprinderile care efectueazã livrãri de bunuri sau prestãri de servicii direct cãtre populatie, pentru care nu se emit facturi, sunt obligate sã utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Perioada impozabilã este anul fiscal, care corespunde anului calendaristic.

(2) În situatia în care un contribuabil se înfiinteazã, se reorganizeazã prin divizare si fuziune în cursul anului fiscal, perioada impozabilã este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.

Art. 5. - (1) Impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de 1,5% asupra sumei totale a veniturilor trimestriale obtinute din orice sursã, respectiv asupra veniturilor înscrise în contul de profit si pierderi pentru microîntreprinderi.

(2) În cazul în care se achizitioneazã case de marcat cota de impozit se aplicã asupra veniturilor totale din care se scade valoarea acestora, în conformitate cu documentul justificativ, în luna înregistrãrii achizitiei.

Art. 6. - (1) Microîntreprinderile care desfãsoarã activitate producãtoare de bunuri materiale si/sau presteazã servicii si care efectueazã investitii din profit, în active corporale si necorporale amortizabile, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, destinate activitãtilor pentru care contribuabilul este autorizat, beneficiazã de scãderea acestora din impozitul datorat. Suma reducerii nu poate depãsi impozitul datorat pe întregul an fiscal.

(2) Pentru investitiile care nu sunt finalizate în anul fiscal curent deducerea se acordã proportional cu valoarea lucrãrilor realizate efectiv în baza unei situatii partiale de lucrãri.

(3) Investitiile realizate vor rãmâne în patrimoniul microîntreprinderilor cel putin o perioadã egalã cu jumãtate din durata normalã de functionare a acestora.În caz contrar, impozitul se recalculeazã pentru perioada în care microîntreprinderea a beneficiat de prevederile alin. (1) si se varsã la bugetul de stat împreunã cu majorãrile de întârziere aferente.

Art. 7. - (1) Microîntreprinderile vor beneficia de reducerea impozitului în proportie de 20% în cazul în care creeazã noi locuri de muncã, dacã se asigurã cresterea numãrului mediu scriptic anual cu cel putin 10% fatã de anul financiar precedent.

            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã cu respectarea cumulativã a urmãtoarelor conditii:

a) reducerea impozitului se aplicã pe perioada în care forta de muncã nou-angajatã rãmâne în întreprindere si nu se fac alte disponibilizãri;

b) forta de muncã nou-angajatã este de cel putin 10% din forta de muncã existentã în întreprindere în momentul angajãrii;

c) personalul trebuie sã fie angajat cu contract individual de muncã.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) pensionarea si desfacerea contractelor de muncã ca urmare a sãvârsirii unor acte de indisciplinã, potrivit legii.

(4) Reducerea se calculeazã începând cu luna în care sunt îndeplinite conditiile prevãzute la alin. (2).

Art. 8. - (1) Plata impozitului se face în lei, trimestrial, pânã la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmãtor.

(2) Impozitul calculat conform dispozitiilor art. 5 se înscrie în formularul M.F. cod 14.13.01.01 “Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat”, rândul 19 – “Impozit pe veniturile microîntreprinderilor”.

Art. 9. - Pentru neplata la termen a impozitului stabilit conform dispozitiilor art. 5 se datoreazã majorãri de întârziere stabilite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 10. - (1) Constatarea, controlul, urmãrirea si încasarea impozitului, precum si a majorãrilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta ordonantã, se efectueazã de organele fiscale din subordinea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Controlul fiscal se va efectua în conformitate cu procedura prevãzutã de Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 64/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare, nu mai devreme de 2 ani de la data controlului fiscal anterior sau de la data intrãrii în vigoare a ordonantei, cu exceptia cazurilor de evaziune fiscalã.

Art. 11. - Sumele stabilite cu titlu de obligatii fiscale reglementate prin prezenta ordonantã constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 12. - Contestatiile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se solutioneazã conform dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.

Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante intrã în vigoare începând cu data de întâi a lunii urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - Prevederile prezentei ordonante se completeazã cu cele ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderile mici

si mijlocii si cooperatie,

Dumitru Bulumete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Compania Nationalã de Investitii “C.N.I.” - S.A., denumitã în continuare C.N.I., societate comercialã pe actiuni, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) C.N.I. este persoanã juridicã românã, se organizeazã si functioneazã în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul prevãzut în anexa nr. 2.

(3) C.N.I. poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitãti în tarã si în strãinãtate, în conditiile legii.

(4) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiintate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 2. - Capitalul social initial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împãrtit în 160.000 de actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea de 25.000 lei, si se constituie prin participarea cu aport de capital a societãtilor comerciale prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - C.N.I. detine în concesiune sau în proprietate bunuri imobile si mobile, dupã caz.

Art. 4. - C.N.I. va urmãri, potrivit obiectului sãu de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru constructiile de interes public.

Art. 5. - C.N.I. desfãsoarã activitãti de interes public pentru realizarea unor constructii, scop în care poate propune Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei reglementãri specifice, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:

a) derularea unor programe de interes public în domeniul constructiilor;

b) realizarea de asezãminte de vacantã de interes social, si anume: sate de vacantã, case familiale de vacantã, terenuri amenajate pentru campare si caravane, toate fiind exploatate în regim de închiriere;

c) realizarea unor clãdiri sociale de locuit pentru persoane fizice si juridice;

d) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclamã, editare de publicatii si imprimate în domeniul sãu de activitate;

e) achizitionarea, realizarea si vânzarea de tehnologie în domeniul constructiilor;

f) realizarea si vânzarea de proiecte în domeniul constructiilor;

g) asigurarea de servicii specifice în domeniul constructiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.

(2) Constructiile se realizeazã pe terenuri proprietate publicã sau privatã a statului ori a autoritãtilor publice locale, precum si pe terenuri proprietate privatã, puse la dispozitie depersoane fizice si/sau juridice.

(3) Realizarea de constructii se face de C.N.I. prin procedura de achizitii publice, în conditiile legii.

(4) Urmãrirea executãrii constructiei se realizeazã de personalul C.N.I.

(5) Receptia lucrãrilor se face de personalul C.N.I. împreunã cu beneficiarul.

Art. 7. - Sursele de finantare ale C.N.I. se constituie din:

a) venituri proprii realizate din activitãtile desfãsurate;

b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garantie guvernamentalã, în conditiile legii;

c) donatii si sponsorizãri ale persoanelor fizice sau juridice, române sau strãine;

d) alte surse legal constituite.

Art. 8. - (1) C.N.I. va întocmi anual un program de investitii în colaborare cu organele administratiei publice locale, care îi pun la dispozitie terenuri viabilizate, cu toate facilitãtile asigurate de la bugetele locale, urmãrind realizarea acestuia.

(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, incluse în programul prevãzut la alin. (1), se face în conditiile legii.

(3) Pentru asistenta tehnicã asiguratã de C.N.I. în pregãtirea si derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizãrii obiectivelor de investitii privind obiectul sãu de activitate, în devizul general al investitiei se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrãrilor de constructii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. si se încaseazã pe mãsura decontãrii lucrãrilor de constructii-montaj executate.

Art. 9. - (1) C.N.I. îsi stabileste bugetul de venituri si cheltuieli. (2) Sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru realizarea Programului “Sãli de sport” si a altor programe de constructii, se pot derula prin C.N.I.

Art. 10. - C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garantie guvernamentalã sau credite garantate cu bunurile detinute în proprietate, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Personalul necesar în vederea desfãsurãrii activitãtii va fi selectat pe bazã de concurs sau de examen.

(2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administratie pentru personalul de conducere si prin contractul colectiv de muncã pentru personalul de executie.

Art. 12. - (1) C.N.I. este condusã de adunarea generalã a actionarilor.

(2) Componenta si atributiile adunãrii generale a actionarilor sunt prevãzute în statutul C.N.I.

Art. 13. - (1) Adunarea generalã a actionarilor alege consiliul de administratie al C.N.I.

(2) Atributiile consiliului de administratie si cele ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.N.I.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta ordonantã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând societãtile comerciale participante la realizarea capitalului social initial

al Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

1. Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A.: 1 miliard lei

2. Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Marfã “C.F.R.-Marfã” - S.A.: 1 miliard lei

3. Compania Nationalã “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A.:1,250 miliarde lei

4. Compania Nationalã “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta: 500 milioane lei

5. Compania Nationalã “Administratia Porturilor Dunãrii Maritime” - S.A. Galati: 250 milioane lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUTUL

Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societãtii comerciale este Compania Nationalã de Investitii “C.N.I.” - S.A.

(2) Sigla Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul statut.

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanând de la C.N.I. se mentioneazã denumirea acesteia, urmatã de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comertului si de codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridicã

 

Compania Nationalã de Investitii “C.N.I.” - S.A., denumitã în continuare C.N.I., este persoanã juridicã românã având forma juridicã de societate comercialã pe actiuni, care îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul C.N.I. este în municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Sediul C.N.I. poate fi schimbat în aceeasi localitate sau în altã localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) C.N.I. poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitãti, în tarã si în strãinãtate.

(4) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiintate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

C.N.I. se constituie pe duratã nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul C.N.I. este realizarea de constructii de interes public, pe terenuri proprietate publicã sau privatã a statului ori a autoritãtilor publice locale, precum si pe terenuri proprietate privatã puse la dispozitie de persoane fizice si/sau juridice.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) C.N.I. desfãsoarã activitãti de interes public în scopul obtinerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare a societãtii, precum si activitãti de investitii pentru realizarea constructiilor si are, în principal, ca obiect de activitate:

a) derularea unor programe de interes public în domeniul constructiilor;

b) realizarea de asezãminte de vacantã de interes social, exploatate prin închiriere, respectiv sate de vacantã, case familiale de vacantã, terenuri amenajate pentru campare si caravane;

c) realizarea unor clãdiri sociale de locuit pentru persoane fizice si juridice;

d) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclamã, editare de publicatii si imprimate în domeniul sãu de activitate;

e) achizitionarea, realizarea si vânzarea de tehnologie în domeniul constructiilor;

f) realizarea si vânzarea de proiecte în domeniul constructiilor;

g) asigurarea de servicii specifice în domeniul constructiilor, pentru investitori persoane fizice sau juridice.

(2) Constructiile se realizeazã pe terenuri proprietate publicã sau privatã a statului, a autoritãtilor publice locale sau pe terenuri proprietate privatã puse la dispozitie de persoane fizice si/sau juridice.

(3) Realizarea de constructii se face de C.N.I., respectând procedura de achizitii publice, în conditiile legii.

(4) Receptia lucrãrilor se face de personalul C.N.I. împreunã cu beneficiarul.

(5) Predarea obiectivului de investitii realizat se face prin protocol cãtre beneficiarul investitiei sau prin protocol cu titlu gratuit cãtre administratia publicã localã.

 

ARTICOLUL 7

Proprietatea publicã

 

C.N.I. poate detine în concesiune bunuri proprietate publicã, pe care le utilizeazã în vederea realizãrii scopului si obiectului sãu de activitate.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împãrtit în 160.000 de actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea de 25.000 lei.

(2) Capitalul social initial se constituie prin participarea urmãtoarelor societãti comerciale:

a) Compania Nationalã “Administratia Porturilor Maritime Constanta” -S.A. - 1 miliard lei, reprezentând 40.000 de actiuni;

b) Societatea Nationalã de Transport Feroviar de Marfã “C.F.R.-Marfã” - S.A. - 1 miliard lei, reprezentând 40.000 actiuni;

c) Compania Nationalã “Aeroportul International Bucuresti- Otopeni” - S.A. - 1,250 miliarde lei, reprezentând 50.000 de actiuni;

d) Compania Nationalã “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta - 500 milioane lei, reprezentând 20.000 de actiuni;

e) Compania Nationalã “Administratia Porturilor Dunãrii Maritime” - S.A. Galati - 250 milioane lei, reprezentând 10.000 de actiuni.

(3) Eventualele modificãri ale capitalului social initial prevãzut la alin. (1) vor fi notificate la registrul comertului, în termen de 30 de zile de la data modificãrii.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.

(2) C.N.I. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de cãtre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pãstreazã la sediul C.N.I.

 

ARTICOLUL 10

Reducerea si majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisã si plãtitã, potrivit legii, conferã detinãtorului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevãzute de lege si de statut.

(2) Detinerea de actiuni implicã adeziunea de drept la statutul C.N.I.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeazã actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile C.N.I. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund numai pânã la concurenta capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul C.N.I. nu poate fi grevat de datorii sau de alte bligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar oate formula pretentii asupra pãrtii din profitul C.N.I., care i se a i repartiza de cãtre adunarea generalã a actionarilor, sau asupra cotei-pãrti cuvenite acestuia la lichidarea C.N.I., efectuatã în conditiile legii si ale prezentului statut.

(6) În toate raporturile cu C.N.I. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

Cesiunea partialã sau totalã a actiunilor între actionari si/sau cãtre terti se face în conditiile si cu procedura prevãzute de lege.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau a mai multor actiuni proprietarul va trebui sã anunte consiliul de administratie si sã facã publicã pierderea acestora prin presã.

(2) Dupã 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generalã a actionarilor

ARTICOLUL 14

Atributii

 

(1) Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al C.N.I., care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitãtii ei, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) În adunãrile generale ale actionarilor fiecare actionar este reprezentat de un împuternicit mandatat, cãruia i se adaugã 2 împuterniciti mandatati ai ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei în calitatea acestuia de reprezentant al intereselor statului la societãtile comerciale prevãzute în anexa nr. 1 la ordonantã.

(4) Pentru activitatea depusã împuternicitii mandatati în adunarea generalã a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilitã în conditiile legii.

(5) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii:

a) aprobã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si politica economico-financiarã a C.N.I.;

b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarcã de activitate si îi revocã;

c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;

d) stabileste competentele si rãspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aprobã regulamentul de organizare si functionare;

e) examineazã programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.I., propuse de consiliul de administratie, si îsi dã acordul asupra acestora;

f) aprobã constituirea rezervelor statutare;

g) examineazã, aprobã sau modificã bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aprobã repartizarea profitului;

h) fixeazã dividendele;

i) propune înfiintarea sau desfiintarea filialelor;

j) hotãrãste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revineconsiliului de administratie;

k) aprobã delegãri de competente pentru consiliul de administratie al C.N.I.;

l) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

m) se pronuntã asupra gestiunii administratorilor;

n) hotãrãste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitãti ale C.N.I.;

o) examineazã, aprobã si/sau propune spre aprobare documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, în conditiile legii.

(6) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii:

a) aprobã structura organizatoricã a C.N.I. la nivel central si teritorial;

b) hotãrãste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c) hotãrãste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitãti fãrã personalitate juridicã;

d) hotãrãste cu privire la majoritatea capitalului social, la modificarea numãrului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

e) hotãrãste reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

f) hotãrãste cu privire la mutarea sediului C.N.I.;

g) analizeazã si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.N.I.;

h) hotãrãste cu privire la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.N.I.;

i) aprobã asocierea, în vederea constituirii de noi societãti comerciale, sau participarea cu capital la alte societãti comerciale;

j) hotãrãste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.I.;

k) hotãrãste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altã categorie sau în actiuni;

l) hotãrãste cu privire la orice modificare a statutului;

m) hotãrãste cumpãrarea de actiuni, cotarea la bursã, vânzarea si tranzactionarea pe piatã a actiunilor proprii;

n) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

o) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora pentru directorul general si pentru directorii executivi;

p) hotãrãste în orice alte probleme privind activitatea C.N.I., cu exceptia celor care revin adunãrii generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunãrii generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã ori de câte ori va fi necesar, de cãtre presedintele consiliului de administratie sau de cãtre cel desemnat sã îl înlocuiascã.

(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor se convoacã la cererea actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilitã.

(5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largã circulatie din localitatea în care se aflã sediul C.N.I.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunãrii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(7) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generalã a actionarilor se întruneste la sediul C.N.I. sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 16

Organizarea adunãrii generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sã reprezinte cel putin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile trebuie sã fie luate de actionarii care detin majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacã adunarea generalã a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevãzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni dupã a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunãri oricare ar fi partea de capital social reprezentatã de actionarii prezenti în majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã reprezinte cel putin jumãtate din capitalul social;

b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemneazã 2 secretari care sã verifice lista de prezentã a actionarilor si sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de cãtre persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor

 

(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau, de regulã, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.

(3) Adunarea generalã a actionarilor se considerã legal constituitã în prezenta a cel putin douã treimi din numãrul membrilor sãi, iar hotãrârile se iau cu majoritatea simplã de voturi.

(4) Hotãrârile luate de adunarea generalã a actionarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivã.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 18

Organizare

 

(1) C.N.I. este administratã de 11 administratori care constituie consiliul de administratie, alesi de adunarea generalã a actionarilor pentru o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2) Conducerea executivã a C.N.I. este asiguratã de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.

Directorul general este numit de ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei, care îi stabileste si salariul.

(3) Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generalã a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.

(4) Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generalã a actionarilor.

(5) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o datã pe lunã si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numãrul membrilor sãi.

(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel putin douã treimi din numãrul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenti.

(7) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul- verbal al sedintei, care se tine într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

(8) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.N.I. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize, necesare luãrii unor decizii.

(9) Presedintele consiliului de administratie este obligat sã punã la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.N.I.

(10) Membrii consiliului de administratie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fatã de C.N.I. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotãrârea adunãrii generale a actionarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati în societãti comerciale cu acelasi profil sau cu care sunt în relatii comerciale directe.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile consiliului de administratie

 

Consiliul de administratie are, în principal, urmãtoarele atributii:

a) elaboreazã proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.N.I.;

b) elaboreazã documentatiile privind structura organizatoricã si regulamentul de organizare si functionare a C.N.I.;

c) elaboreazã si prezintã spre avizare adunãrii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.N.I. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

d) aprobã investitiile C.N.I. în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generalã a actionarilor;

e) aprobã prioritãtile în efectuarea operatiunilor de încasãri si plãti;

f) aprobã efectuarea operatiunilor de cumpãrare si vânzare de bunuri si de servicii;

g) aprobã încheierea contractelor de închiriere;

h) stabileste tactica si strategia de marketing;

i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate. Trimestrial, adunarea generalã a actionarilor va fi informatã despre contractele încheiate si despre stadiul realizãrii acestora;

j) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.I., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.I. pe anul în curs;

k) aprobã proiectul contractului colectiv de muncã ce urmeazã sã fie negociat cu reprezentantii salariatilor;

l) aprobã criteriile privind conditiile de angajare, de organizare si de desfãsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei personalului;

m) aprobã tarifele pentru prestatiile specifice;

n) aprobã regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.I.;

o) aprobã scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

p) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.I.;

r) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile directorului general

 

(1) Directorul general reprezintã C.N.I. în raporturile cu tertii si are, în principal, urmãtoarele atributii:

a) aplicã strategia si politicile de dezvoltare ale C.N.I.;

b) angajeazã, promoveazã si concediazã personalul C.N.I.;

c) numeste, suspendã sau revocã directorii executivi ai C.N.I. si le fixeazã salariile;

d) negociazã contractul colectiv de muncã în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) încheie acte juridice în numele si pe seama C.N.I.;

f) aprobã operatiunile de vânzare si cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor;

g) aprobã operatiunile de încasãri si plãti, potrivit competentelor;

h) îndeplineste orice alte atributii, potrivit competentelor acordate.

(2) Directorul general poate delega o parte dintre atributiile sale directorilor executivi.

(3) Competentele, atributiile si rãspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.N.I.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Controlul financiar preventiv

 

(1) C.N.I. organizeazã si exercitã controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se referã la drepturile si obligatiile patrimoniale în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercitã prin compartimentul de specialitate, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 22

Controlul financiar de gestiune

 

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în conformitate cu prevederile legale, prin compartimentul de specialiate din cadrul C.N.I.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitãtile de sustrageri, conditiile de pãstrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune conducãtorii si salariatii au obligatia:

a) sã punã la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b) sã prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare, care intrã sub incidenta controlului;

c) sã elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) sã dea informatii si explicatii, verbal si în scris, dupã caz, în legãturã cu problemele care formeazã obiectul controlului;

e) sã semneze, cu sau fãrã obiectii, actele de control;

f) sã asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfãsurãri a controlului si sã îsi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor.

(4) Constatãrile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încãlcate si cu stabilirea exactã a consecintelor economice, financiare si patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a mãsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al companiei controlate.

 

ARTICOLUL 23

Cenzorii

 

(1) Gestiunea C.N.I. este controlatã de actionari si de cenzori.

(2) C.N.I. are 5 cenzori si 5 cenzori supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generalã a actionarilor.

Durata mandatului lor este de 3 ani, putând fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercitã personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil autorizat, în conditiile legii, sau expert contabil.

(6) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixã, stabilitã de adunarea generalã a actionarilor.

(7) Cenzorii au urmãtoarele atributii principale:

a) sã supravegheze gestiunea C.N.I.;

b) sã verifice dacã bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si dacã sunt în concordantã cu registrele;

c) sã verifice dacã registrele sunt tinute regulat;

d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

(8) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor dacã nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(9) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sã facã, în fiecare lunã si inopinat, inspectii ale casei si sã verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.I. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a actionarilor, dacã nu a fost convocatã de cãtre administratori;

c) sã ia parte la adunãrile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) sã constate depunerea regulatã a garantiei din partea administratorilor;

e) sã vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sã fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(10) Despre rezultatul verificãrilor efectuate conform alin. (9), precum si referitor la propunerile pe care le considerã necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunãrii generale a actionarilor un raport amãnuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreunã, însã pot face, în caz de divergentã, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunãrii generale a actionarilor.

(11) Cenzorii vor aduce la cunostintã administratorilor neregulile din administratie si încãlcãrile dispozitiilor legale si statutare pe care le constatã, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostintã adunãrii generale a actionarilor.

(12) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale adunãrii generale a actionarilor, fãrã drept de vot.

(13) Se interzice cenzorilor sã comunice actionarilor, în particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile C.N.I., constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor.

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile lor, precum si constatãrile fãcute în exercitiul mandatului lor.

(15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generalã a actionarilor, cu votul cerut la adunãrile extraordinare ale actionarilor.

(16) Cenzorii C.N.I. îndeplinesc si alte atributii prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 24

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii C.N.I.

 

ARTICOLUL 25

Personalul

 

(1) Personalul C.N.I. se încadreazã în conditiile legii, pe bazã de concurs sau de examen si/sau alte forme de selectie.

(2) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncã.

 

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Consiliul de administratie stabileste, în conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

ARTICOLUL 27

Evidenta contabilã si bilantul contabil

 

(1) C.N.I. va tine evidenta contabilã si va întocmi annual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 28

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul C.N.I. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil sestabileste în conditiile legii.

(2) Profitul C.N.I. rãmas dupã plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3) C.N.I. îsi constituie fondul de rezervã si alte fonduri în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de C.N.I., în conditiile legii, dupã aprobarea bilantului contabil de adunarea generalã a actionarilor.

(5) În cazul înregistrãrilor de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele si va hotãrî în consecintã.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 29

Registrele

 

C.N.I. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

Adunarea generalã a actionarilor poate propune schimbarea formei juridice a C.N.I.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) C.N.I. se dizolvã în urmãtoarele cazuri:

a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;

b) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;

c) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum neîntelegerile grave dintre asociati, care împiedicã functionarea C.N.I.;

d) falimentul;

e) în cazul si în conditiile prevãzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

g) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;

h) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea C.N.I. se va înscrie în registrul comertului si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) În caz de dizolvare C.N.I. va fi lichidatã.

(2) Lichidarea C.N.I. si repartitia patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel, apãrute între C.N.I. si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecãtoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societãti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 34

 

Prevederile prezentului statut se completeazã cu prevederile Codului comercial.