MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 492      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 23 august 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 164 din 22 mai 2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altã destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitãtilor economice sau bugetare de stat, modificatã

 

Decizia nr. 175 din 23 mai 2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

736. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu platã a unui imobil din patrimoniul Bãncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

121.011/570/356. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, al ministrului sãnãtãtii si familiei si al presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind conditiile de calitate a grâului si a fãinii de grâu din import

 

Rectificare

 

DECIZII ALE CURTI I CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIANr. 164

din 22 mai 2001

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind

vânzarea de locuinte si spatii cu altã destinatie construite din fondurile statului si din fondurile

unitãtilor economice sau bugetare de stat, modificatã

 

Lucian Mihai - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Ioan Muraru - judecãtor

Nicolae Popa - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Romul Petru Vonica - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se aflã solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altã destinatie construite.din fondurile statului si din fondurile unitãtilor economice sau bugetare de stat, modificatã, exceptii ridicate de Societatea Comercialã “CELCO” - S.A. în dosarele nr. 10.826/2000, nr. 10.827/2000, nr. 10.828/2000 si nr. 10.829/2000 ale Judecãtoriei Constanta.

La apelul nominal rãspunde autorul exceptiilor, prin reprezentant, lipsind celelalte pãrti, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate, precum si faptul cã acestea au acelasi autor, ridicã din oficiu problema conexãrii dosarelor. Partea prezentã nu se opune conexãrii, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite conditiile legale în vederea conexãrii. Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicatã, si ale art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea dosarelor.

Autorul exceptiilor solicitã admiterea acestora pentru motivele invocate în concluziile scrise depuse în sustinerea acestora.

Reprezentantul Ministerului Public considerã cã dispozitiile legale criticate nu încalcã prevederile constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii

Constitutionale. În consecintã, se solicitã respingerea exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin încheierile din 15 ianuarie 2001 Judecãtoria Constanta a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, modificatã, exceptii ridicate de Societatea Comercialã “CELCO” - S.A. în dosarele nr. 10.826/2000, nr. 10.827/2000, nr. 10.828/2000 si nr. 10.829/2000 ale acelei instante.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate autorul acestora sustine cã art. 7 din Legea nr. 85/1992, încalcã dispozitiile art. 41 din Constitutie, care prevãd garantarea si ocrotirea proprietãtii private. Textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate prevede vânzarea cãminelor de nefamilisti, ceea ce lezeazã dreptul de dispozitie al proprietarului care, în spetã, este o societate comercialã cu capital integral privat.

Judecãtoria Constanta, exprimându-si opinia, considerã cã textul criticat este constitutional întrucât nu încalcã dispozitiile art. 41 si 135 din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul sãu de vedere, considerã cã exceptiile de neconstitutionalitate sunt nefondate, fãcând referire si la deciziile pronuntate de Curte cu privire la constitutionalitatea textului de lege criticat.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã exceptiile de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiate, întrucât textul de lege criticat instituie o limitare legalã a dreptului de proprietate exercitat de unitãtile economice sau de societãtile comerciale asupra acestor locuinte, indiferent dacã acestea au capital integral privat sau de stat. Aceastã limitare este justificatã din punct de vedere social si moral, chiriasii contribuind la construirea acestor locuinte, iar statul având obligatiile constitutionale de a asigura conditiile necesare pentru cresterea calitãtii vietii si pentru un trai decent. În concluzie, se considerã cã se impune respingerea exceptiei, invocându-se în acest sens jurisprudenta Curtii.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al resedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, rapoartele întocmite în cauzã de judecãtorul-raportor, sustinerile pãrtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altã destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitãtilor economice sau bugetare de stat, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, cu modificãrile ulterioare, text care, la data sesizãrii Curtii, are urmãtorul cuprins:

“Locuintele construite din fondurile unitãtilor economice sau bugetare de stat, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, altele dec

locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integralã sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi.

De asemenea, vor fi vândute la cerere, în conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere si locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut regiilor autonome, institutiilor si societãtilor cu capital de stat, mixt sau privat, care si-au încetat existenta dupã aceastã datã sau, dupã caz, au devenit, prin reorganizare, unitãti economice sau bugetare de stat.

Locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut societãtilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în conditiile de evaluare, de achitare integralã sau în rate a pretului si de exceptare de la vânzare, prevãzute în Legea nr. 112/1995.

Evaluarea si vânzarea locuintelor prevãzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpãrare pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la 2.coeficientii de uzurã din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tarã la data cumpãrãrii, fatã de cel existent la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 85/1992.

Art. 1 alin. 2 se aplicã în mod corespunzãtor . Beneficiazã de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitãtilor proprietare.

Locuintele de interventie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazãrii personalului unitãtilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncã, îndeplineste activitãti sau functii ce necesitã prezenta, permanentã sau în caz de urgentã, în cadrul unitãtilor. Aceste locuinte nu se vând.

Unitãtile economice sau bugetare pot sã detinã si sã construiascã din fonduri proprii locuinte de serviciu, destinate închirierii salariatilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncã. Modul de administrare si eventuala înstrãinare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratie, respectiv de conducerile unitãtilor.

Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vând.”

În sustinerea exceptiilor autorul acestora a invocat încãlcarea dispozitiilor art. 41 din Constitutie, prin care se prevede cã proprietatea privatã este garantatã si ocrotitã de lege.

Tinându-se seama de aceastã precizare a autorului exceptiilor, rezultã cã în realitate acesta nu a înteles sã invoce art. 41 în întregime, ci numai dispozitiile alin. (1) si cele ale tezei întâi a alin. (2) al art. 41 din Constitutie, care au urmãtorul cuprins: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular [...].”

Asupra textului de lege criticat prin exceptia de neconstitutionalitate ridicatã în cauza de fatã Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, cum ar fi, de exemplu:

Decizia nr. 46 din 23 martie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 29 aprilie 1999; Decizia nr. 40 din 14 martie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000; Decizia nr. 128 din 4 iulie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 11 septembrie 2000; Decizia nr. 137 din 11 iulie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 13 septembrie 2000. Prin aceste decizii Curtea a statuat cã dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, modificatã, sunt constitutionale, retinând în esentã cã prin aceste dispozitii se introduce o limitare legalã a dreptului de proprietate, constând în posibilitatea fiecãrui chirias de a cumpãra  locuinta, limitare conformã cu dispozitiile art. 41 din Constitutie si care dã expresie totodatã exigentei cuprinse în art. 43 alin. (1) si în art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie cu privire la obligatia statului de a crea conditii necesare pentru cresterea calitãtii vietii si, mai ales, de a lua mãsuri de dezvoltare economicã si de protectie socialã, de naturã sã asigure cetãtenilor un nivel de trai decent.

În acelasi timp s-a apreciat cã dispozitia criticatã reprezintã “o normã de justitie socialã, întrucât dã posibilitatea chiriasilor sã cumpere locuintele la construirea cãrora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic”.

Pe aceastã bazã s-a apreciat cã dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, modificatã, “sunt nu numai conforme literei si spiritului art. 41 si 135 din Constitutie, ci si legitimate din punct de vedere economic, social si moral”.

Având în vedere cã nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare au deplinã valabilitate si în prezenta cauzã. Asa fiind, exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în cauza de fatã urmeazã sã fie respinse.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altã destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitãtilor economice sau bugetare de stat, modificatã, exceptii ridicate de Societatea Comercialã  “CELCO”-S.A. în dosarele nr. 10.826/2000, nr. 10.827/2000, nr. 10.828/2000 si nr. 10.829/2000 ale Judecãtoriei Constanta.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 22 mai 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu.

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIA Nr. 175

din 23 mai 2001

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000  pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

 

Lucian Mihai - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Ioan Muraru - judecãtor

Nicolae Popa - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Florin Bucur Vasilescu - judecãtor

Romul Petru Vonica - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, exceptie ridicatã de Dumitru Traian Bistriceanu în Dosarul nr. 4.405/2000 al Curtii de Apel Bacãu - Sectia comer- cialã si de contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publicã din 22 mai 2001 în prezenta reprezentantului Ministerului Public si au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 23 mai 2001.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 19 decembrie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 4.405/2000, Curtea de Apel Bacãu – Sectia comercialã si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, exceptie ridicatã de Dumitru Traian Bistriceanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine cã “impozitarea pensiei de veteran de rãzboi este neconstitutionalã, ilegalã si imoralã, fiind data cu încãlcarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi”.

Curtea de Apel Bacãu - Sectia comercialã si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, aratã cã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 este neconstitutionalã, fiind emisã cu încãlcarea dispozitiilor art. 72 alin. (3) lit. j), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 78, 114 si ale art. 138 alin. (1) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia ridicatã este neîntemeiatã, deoarece prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 nu contravin dispozitiilor art. 114 alin. (4), art. 78, art. 15 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 49, 38 si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea

nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizatã.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000.

Analizând cererea depusã la dosarul instantei judecãtoresti, prin care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã autorul exceptiei nu a indicat nici o normã constitutionalã cãreia i-ar contraveni dispozitiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000. Aceastã omisiune echivaleazã cu nemotivarea exceptiei, ca temei al sesizãrii Curtii Constitutionale, sesizarea fiind astfel contrarã dispozitiilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora “Sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã si motivate”.

Absenta motivãrii exceptiei, ca urmare a neindicãrii normelor constitutionale în raport cu care autorul acesteia considerã cã dispozitiile legale criticate sunt

neconstitutionale, constituie o cauzã de inadmisibilitate a exceptiei, întrucât Curtea Constitutionalã nu se poate substitui pãrtii în invocarea motivelor de  neconstitutionalitate, fãrã a încãlca interdictia autosesizãrii. În acest sens este printre altele Decizia Curtii Constitutionale nr. 341 din 12 septembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 29 ianuarie 1998. Curtea constatã cã invocarea în motivarea exceptiei a încãlcãrii dispozitiilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi nu are nici o relevantã, întrucât Curtea examineazã conformitatea dispozitiilor legale criticate cu Constitutia, iar nu compatibilitatea acestora cu alte dispozitii legale.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit urmeazã sã fie respinsã ca fiind inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, exceptie ridicatã de Dumitru Traian Bistriceanu în Dosarul nr. 4.405/2000 al Curtii de Apel Bacãu - Sectia comercialã si de contencios administrativ.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 23 mai 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu platã

a unui imobil din patrimoniul Bãncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului

si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu platã a unui imobil din patrimoniul Bãncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Titlul va avea urmãtorul cuprins:

“HOTÃRÂRE

privind transmiterea cu platã a unui imobil

din patrimoniul Bãncii Comerciale Române - S.A.

în proprietatea publicã a statului si în administrarea

Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale”

 

2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobã transmiterea cu platã a unei constructii si a terenului aferent, situate în municipiul Bucuresti, Str. Latinã nr. 8, sectorul 3, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimonial Bãncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale.”

3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - Plata în sumã de 135.000.000.000 lei plus 25.650.000.000 lei T.V.A. se asigurã de Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale din bugetul asigurãrilor sociale de stat.”

4. Articolul 3 se abrogã.

Art. II. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 721/2000 se va face, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 26 iulie 2001.

Nr. 736.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PÃDURILOR

Nr. 121.011/10 august 2001

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI Nr. 570/21 august 2001

AUTORITATEA NATIONALÃ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 356/10 august 2001

 

ORDIN

privind conditiile de calitate a grâului si a fãinii de grâu din import

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, ministrul sãnãtãtii si familiei si presedintele Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

vãzând referatele de aprobare ale Directiei generale strategii si politici în agriculturã si produse derivate, Directiei standarde, mãrci si licente, calitatea alimentelor si acreditare si ale Directiei generale de promovare a sãnãtãtii si sãnãtate publicã, de stabilire a conditiilor de calitate a grâului si fãinii din import,

având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializãrii alimentelor,

în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, al Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si al Hotãrârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificãrile

ulterioare,

emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Grâul si fãina de grâu acceptate la import trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinte privind calitatea:

 

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Grâu

Fãinã

Umiditate, %, maximum

14

14,5

Masa (greutatea) hectolitricã, kg/hl, minimum

80

-

Gluten umed, %, minimun

30

32

Indice de deformare a glutenului, mm

4-6

5-8

Indice de cãdere, secunde, minimum

300

260-320

Sticlozitate, %, minimum

80

-

Boabe încoltite lipsã

-

 

Continut de proteinã brutã, %, minimum

13

12,5

Boabe sparte, %, maximum

2

-

Boabe sistave

lipsã

-

Boabe alterate

lipsã

-

Boabe atacate de dãunãtori

lipsã

-

Alte cereale

lipsã

-

Corpuri strãine, din care:

 

 

- materii anorganice, %, maximum

0,5

-

- seminte dãunãtoare si/sau toxice, seminte mãlurate si cornul secarei

lipsã

-

Impuritãti metalice:

 

 

- sub formã de aschii

-

lipsã

- sub formã de pulbere

-

lipsã

Izotopi ai strontiului, în special Sr-90, Bq/kg, maximum

750

750

Izotopi ai cesiului, în special Cs-134, Cs-137, Bq/kg, maximum

600

600

Reziduuri de pesticide

-

lipsã

 

N O T Ã :

1. Fãinurile nu trebuie sã prezinte insecte sau acarieni, în nici un stadiu de dezvoltare.

2. Nu sunt admisi coloranti în fãinuri.

3. Nu sunt admisi amelioratori în fãinuri.

 

Art. 2. - Importatorul va prezenta la vama de frontierã documentul prin care se certificã conformitatea calitãtii, eliberat de un organism acreditat în conditiile legii pentru certificarea conformitãtii calitãtii.

Art. 3. - Controlul în vama de frontierã al documentelor si prelevarea probelor se efectueazã de o comisie constituitã din:

- reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, prin Inspectoratul de Carantinã Fitosanitarã;

- reprezentantul Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

- reprezentantul Directiei Generale a Vãmilor.

Art. 4. - Prelevarea probelor la grâu si la fãina de grâu se face conform actelor normative în vigoare.

Art. 5. - Probele prelevate se vor analiza într-un laborator autorizat din tarã, prin grija si pe cheltuiala importatorului.

Art. 6. - Produsele care nu se încadreazã în prevederile prezentului ordin nu vor fi admise în tarã.

Art. 7. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, ministrului sãnãtãtii si familiei si presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind conditiile de calitate a grâului si fãinii de grâu din productia internã nr. 119.066/495/3.687/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, se abrogã.

Art. 8. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

RECTIFICARE

 

În Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de platã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, se face urmãtoarea rectificare:

- la art. 6 alin. (2) în loc de le...somatia de platã cãtre creditor...” se va citi “...somatia de platã cãtre debitor...”.