MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 505       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 27 august 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 198 din 19 iunie 2001referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind msuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995

 

Decizia nr. 200 din 26 iunie 2001referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

566. - Ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament medical în strãinãtate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONA

 

DECIZIA Nr. 198

din 19 iunie 200

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7

din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare

a agentilor economici, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995

 

Nicolae Popa - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Transtex” - S.R.L. Sighisoara în Dosarul nr. 1.594/2000 al Judecãtoriei Sighisoara, judetul Mures.

La apelul nominal lipsesc pãrtile, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea exceptiei, tinând seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 20 februarie 2001, pronuntatã în Dosarul nr. 1.594/2000, Judecãtoria Sighisoara, judetul Mures a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Transtex” - S.R.L. Sighisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 contravin prevederilor art. 41 alin. (7), art. 49, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), art. 135 alin. (6), art. 29 si 30 din Constitutie, deoarece aduc restrângeri libertãtii comertului si instituie o rãspundere obiectivã, fãrã culpã, ceea ce contravine art. 41alin. (7) din Constitutie.

Se apreciazã cã prin aceste sanctiuni opereazã o “confiscare mascatã” a averii dobândite licit în baza unor relatii comerciale. Astfel interventia statului în cadrul unor raporturi juridice de naturã comercialã nu se justificã în conditiile în care nu a fost parte în contract.

Judecãtoria Sighisoara, exprimându-si opinia, considerã cã prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 29, art. 30, art. 41 alin. (7), art. 49, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), precum si celor ale art. 135 alin. (6) din Constitutie, exceptia de neconstitutionalitate fiind neîntemeiatã. Desfãsurarea activitãtii agentilor economici trebuie sã se realizeze în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, cu respectarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului maxim de repatriere.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995, este neîntemeiatã pentru urmãtoarele motive:

Prin art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 se stabileste o serie de norme în scopul consolidãrii regimului valutar în vigoare si al întãririi disciplinei financiare privind disponibilitãtile în conturile valutare. Existenta acestor norme nu încalcã dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 49 alin. (1), art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), art. 135 alin. (6) si în art. 41alin. (7). Se aratã cã economia de piatã si libertatea comertului nu justificã utilizarea bunurilor proprietate privatã, indiferent de natura lor, cu încãlcarea reglementãrilor legale privind protectia unui interes national, astfel cum este cel al asigurãrii disponibilitãtilor valutare necesare achitãrii obligatiilor externe de platã ale economiei. Se mai aratã cã “unele restrângeri, conditionãri sau mãsuri protectioniste pe care statul le-ar impune prin lege nu reprezintã o atingere adusã existentei dreptului sau libertãtii si nici intereselor private, care se integreazã într-un cadru general, cel al interesului publiciu. Cu privire la raportarea art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 la art. 29 si 30 din Constitutie se aratã cã aceste din urmã prevederi constitutionale nu au nici un fel de relevantã, întrucât se referã, în realitate, la libertatea gândirii, a constiintei si la libertatea de exprimare.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.

Prin exceptia de neconstitutionalitate ridicatã se contestã legitimitatea constitutionalã a întregului art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994. Tinând însã seama cã litigiul în cadrul cãruia exceptia a fost ridicatã are ca obiect plângerea acestei societãti împotriva sanctiunii contraventionale ce i-a fost aplicatã în temeiul art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, rezultã cã numai aceste prevederi urmeazãsã fie avute în vedere pentru solutionarea exceptiei.

Art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995, are urmãtorul cuprins: “În vederea consolidãrii regimului valutar în vigoare si întãririi disciplinei financiare privind disponibilitãtile în conturile valutare, se stabilesc urmãtoarele: […] Persoanele juridice si fizice prevãzute la art. 1 sunt obligate sã încaseze sumele în valutã aferente exporturilor de mãrfuri, executãrilor de lucrãri si prestãrilor de servicii în strãinãtate, precum si din orice alte operatiuni si tranzactii externe, prin conturile deschise în România la bãnci autorizate. […]

7. În cazul constatãrii nerespectãrii termenelor mentionate la pct. 3, 5 si 6, precum si a celor mentionate în autorizatia Bãncii Nationale a României eliberatã conform pct. 4, privind repatrierea încasãrilor în valutã, se vor aplica urmãtoarele amenzi contraventionale reprezentând:

a) 10%, în lei, asupra sumelor în valutã nerepatriate, pentru întârzieri de pânã la 30 de zile calendaristice;

b) 15%, în lei, asupra sumelor în valutã nerepatriate, pentru întârzieri între 30 si 60 de zile calendaristice;

c) 20%, în lei, asupra sumelor în valutã nerepatriate, pentru fiecare lunã calendaristicã care depãseste primele 60 de zile de întârziere.

În toate situatiile se mentine obligatia repatrierii sumelor în valutã în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatãrii contraventiei.

În cazul depãsirii termenului de la alineatul precedent, penalitãtile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantã, se majoreazã cu 50%.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã s-a pronuntat prin mai multe decizii asupra dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, precum Decizia nr. 15/1997, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 149/1997, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251din 24 septembrie 1997, si Decizia nr. 186 din 17 decembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 5 februarie 1999. Respingând exceptiile de neconstitutionalitate, Curtea si-a motivat aceste decizii, în esentã, astfel:

a) atât obligatia de repatriere a valutei, cât si efectuarea operatiunilor prin conturile deschise în România la bãnci autorizate nu încalcã art. 49 alin. (1) din Constitutie, deoarece acesta, reglementând situatiile în care pot fi restrânse drepturile si libertãtile fundamentale ale cetãtenilor, prevãzute la cap. II al titlului II din Constitutie, nu se aplicã în cauzã;

b) dispozitiile legale criticate nu contravin art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) si art. 135 alin. (6) din Constitutie, deoarece inviolabilitatea, în conditiile legii, a proprietãtii private nu poate fi opusã cerintelor apãrãrii intereselor nationale în activitatea financiarã si valutarã, în stadiul actual de dezvoltare a economiei de piatã. Nici economia de piatã si nici libertatea comertului nu justificã încãlcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde functionarea însãsi a sistemului economic, astfel cã autonomia juridicã a agentilor economici în activitatea de comert exterior nu se poate realiza decât cu respectarea acestor obligatii.

Întrucât nu existã elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât considerentele, cât si solutiile pronuntate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fatã. De aceea exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1999 urmeazã sã fie respinsã.

În plus, în ceea ce priveste critica potrivit cãreia dispozitiile pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 contravin prevederilor art. 29 si 30 din Constitutie, Curtea constatã cã aceste texte din Legea fundamentalã se referã în esentã la drepturi si libertãti fundamentale ale cetãtenilor, care nu pot fi opuse cerintelor apãrãrii intereselor nationale în activitatea financiarã si valutarã.

În ceea ce priveste lipsa culpei societãtii comerciale exportatoare în repatrierea valutei în termenul prevãzut de lege, invocatã de autorul exceptiei, aceasta nu este o problemã de contencios constitutional, ci una care priveste aplicarea legii, de competenta exclusivã a instantei de judecatã.

De aceea urmeazã sã se respingã si exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994.

Fatã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE :

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã “Transtex” - S.R.L. Sighisoara în Dosarul nr. 1.594/2000 al Judecãtoriei Sighisoara, judetul Mures.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 19 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-sistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONA

 

DECIZIA Nr. 200

din 26 iunie 200

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80

din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã

 

Nicolae Popa - presedintele

Costicã Bulai - judecãtor

Nicolae Cochinescu - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Petre Ninosu - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Serban Viorel Stãnoiu - judecãtor

Ioan Vida - judecãtor

Gabriela Ghitã - procuror

Marioara Prodan - magistratãasistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã, exceptie ridicatã de Ilie Mircea Rai în Dosarul nr. 3.082/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilã.

La apelul nominal se prezintã autorul exceptiei, lipsind celelalte pãrti, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Autorul exceptiei solicitã amânarea cauzei pentru a se solicita din nou punctele de vedere ale pre edintilor celor douã Camere ale Parlamentului, care nu au fost comunicate Curtii Constitutionale. De asemenea, considerã cã este necesar sã se solicite si alte documente, si anume: raportul Comisiei pentru muncã si protectie socialã, al Comisiei pentru drepturile omului, al comisiei juridice, al Comisiei de disciplinã si imunitãti, avizul Comisiei pentru drepturile omului, raportul de mediere al comisiilor juridice ale celor douã Camere ale Parlamentului. Considerã cã aceste documente sunt importante pentru solutionarea exceptiei, întrucât atestã derularea procedurii de adoptare a Legii nr. 168/1999. Mai aratã cã raportul judecãtorului-raportor nu se referã la motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece când o lege este nulã presedintele tãrii nu poate emite decret de promulgare înainte de a fi semnatã legea de cãtre presedintele Senatului. Totodatã se cere amânarea cauzei si pentru a se solicita punctul de vedere al noului Guvern.

Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea cererii de amânare a cauzei, formulatã de autorul exceptiei, precizând cã este al doilea termen la care autorul exceptiei solicitã amânarea, dupã ce a obtinut un termen pentru lipsã de apãrare, iar potrivit art. 54 din Constitutie drepturile si libertãtile trebuie exercitate cu bunã-credintã. Se mai aratã cã în realitate se încearcã tergiversarea solutionãrii cauzei.

Curtea, deliberând asupra cererii de amânare a cauzei, formulatã de autorul exceptiei, constatã cã au fost respectate cerintele art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, si, în consecintã, respinge cererea de amânare, acordând cuvântul pe fondul cauzei.

Autorul exceptiei solicitã admiterea exceptiei, sustinând cã Legea nr. 168/1999 este în întregul sãu neconstitutionalã, si îndeosebi capitolul III al acesteia, deoarece nu s-a respectat procedura de adoptare a legii.

Se sustine, de asemenea, cã legea criticatã este neconstitutionalã, deoarece Legea nr. 168/1999 a fost semnatã de Presedintele României înainte de a fi semnatã de presedintii celor douã Camere ale Parlamentului. Se mai sustine cã dispozitiile legii criticate au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2000, iar nu anterior acestei date. Prin urmare, legea mentionatã nu poate fi aplicatã litigiului care dateazã din anul 1996. De aceea dispozitiile art. 79 si 80 din lege, care se referã si la aceste litigii anterioare adoptãrii legii, sunt neconstitutionale. Se considerã cã legile trebuie sã fie concordante, fãrã discriminãri (de exemplu, dreptul la muncã si dreptul la pensie). Considerã cã nu se poate judeca în termenul de 10 zile, prevãzut de Legea nr. 168/1999, o actiune având 12 capete de cerere. Pe de altã parte, legea are lacune grave, deoarece nu se prevede si solutionarea drepturilor nepatrimoniale. Precizeazã cã a mai invocat si neconstitutionalitatea altor texte de lege, în raport cu prevederile art. 15 alin. (2) si ale art. 21 din Constitutie, texte care contravin si prevederilor art. 1 din Codul civil.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând cã art. 144 din Constitutie, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 nu prevãd printre atributiile Curtii Constitutionale si pe aceea de a verifica procedura de adoptare a legii. Se considerã cã sustinerile autorului exceptiei privind neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate sunt neîntemeiate, deoarece sunt respectate atât prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitoare la neretroactivitatea legii civile, cât si cele ale art. 21din Constitutie, privind accesul liber la justitie. Se precizeazã cã, asa cum s-a statuat de Curtea Constitutionalã prin numeroase decizii, accesul liber la justitie nu înseamnã accesul la toate structurile judecãtoresti, ci accesul la o cale efectivã de atac, în spetã la calea de atac a recursului. Se mai aratã cã autorul exceptiei a exercitat deja si calea de atac a apelului, cauza aflându-se actualmente în recurs.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 8 iunie 2000, pronuntatã în Dosarul nr. 3.082/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã, exceptie ridicatã de Ilie Mircea Rai.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentã, cã Legea nr. 168/1999 a fost promulgatã prin Decretul nr. 361 la data de 11 noiembrie 1999, înainte de data semnãrii sale de cãtre presedintele Senatului (12 noiembrie 1999), ceea ce constituie o încãlcare a prevederilor art. 77 din Constitutie. Se mai considerã cã art. 79 din Legea nr. 168/1999 este contrar art. 21 din Constitutie, deoarece prevede cã “Hotãrârile instantei de fond sunt definitive”, eliminând sau limitând cãile ordinare de atac care, potrivit Codului de procedurã civilã, sunt apelul si recursul. Se mai sustine cã în acest mod acelasi text de lege anuleazã si dreptul la muncã garantat de art. 38 din Constitutie si încalcã, de asemenea, si prevederile art. 51 din Legea fundamentalã, potrivit cãrora respectarea Constitutiei, a suprematiei acesteia si a legilor este obligatorie. Se invocã si tratarea discriminatorie a dreptului la muncã, ca drept fundamental fatã de alte drepturi. Autorul exceptiei considerã cã termenul de 10 zile prevãzut la art. 80 pentru declararea recursului este “nestiintific si nelegal, fiindcã acest regim se poate aplica numai în cazul declarãrii stãrii de rãzboi, conform prevederii art. 92 si art. 93 din Constitutie” si reprezintã “un regim discriminatoriu fatã de tratarea celorlalte drepturi care se judecã dupã regulile Codului de procedurã civilã”.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecatã considerã cã aceasta este neîntemeiatã, întrucât textele de lege criticate nu încalcã prevederile constitutionale ale art. 21, 38 si 51, invocate de autorul exceptiei, ci asigurã conditii pentru “solutionarea cu celeritate a litigiilor de dreptul muncii”.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã pre edintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiatã, considerând cã dispozitiile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 nu încalcã prevederile art. 21, 38 si 51din Constitutie.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultã din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999), dispozitii care se referã la caracterul definitiv al hotãrârilor instantei de fond, la termenul de redactare si comunicare a acestor hotãrâri pãrtilor din proces (15 zile), precum si la termenul de 10 zile de la comunicare, termen în care pãrtile pot declara recurs. Desi autorul exceptiei a criticat pentru neconstitutionalitate si alte articole din aceeasi lege, prin încheierea de sesizare (rãmasã definitivã prin nerecurare), Curtea Constitutionalã a fost învestitã numai cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din legea mentionatã. Prin urmare, obiectul exceptiei îl constituie numai aceste dispozitii, iar nu si celelalte texte de lege cuprinse în cererea prin care autorul a ridicat exceptia. În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat încãlcarea prevederilor constitutionale ale art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 38, referitoare la munca si protectia socialã a muncii, si ale art. 51, referitoare la respectarea Constitutiei si a legilor.

De asemenea, autorul exceptiei a considerat cã textele de lege criticate contravin si prevederilor Codului de procedurã civilã, referitoare la cãile ordinare de atac (apelul si recursul).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã pentru urmãtoarele considerente:

Potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie “Competenta si procedura de judecatã sunt stabilite de lege”. Prin urmare, stabilirea cãilor de atac, a termenelor de comunicare a hotãrârilor, a termenelor de exercitare a cãilor de atac si a altor reguli procedurale constituie domenii care apartin legiuitorului, fiind de nivelul legii, iar nu de nivel constitutional. Curtea constatã cã prevederile art. 21 din Constitutie nu sunt încãlcate, deoarece în cauzã accesul liber la justitie este asigurat prin posibilitatea pãrtilor de a se adresa instantei de judecatã si de a declara recurs împotriva hotãrârii instantei de fond, exercitarea dreptului oricãrei persoane de a se adresa justitiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãtilor si a intereselor sale legitime nefiind îngrãditã prin stabilirea unei singure cãi de atac (recursul). Nici un text constitutional nu prevede obligativitatea existentei a douã cãi ordinare de atac. De altfel, Curtea Constitutionalã a stabilit în jurisprudenta sa cã “accesul liber la justitie nu presupune, în toate cazurile, accesul la toate structurile judecãtoresti - judecãtorii, tribunale, curti de apel, Curtea Supremã de Justitie - si la toate cãile de atac prevãzute de lege, deoarece competenta si procedura de judecatã sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurând posibilitatea de a ajunge în fata instantelor judecãtoresti, în conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite (de exemplu, Decizia nr. 60 din 14 octombrie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994).

Curtea constatã, de asemenea, cã textele de lege criticate nu îngrãdesc nici dreptul la muncã, garantat de alin. (1) al art. 38 din Constitutie, deoarece nu limiteazã libertatea alegerii profesiei ori a alegerii locului de muncã. Din aceeasi perspectivã Curtea constatã cã dispozitiile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 nu încalcã nici prevederile art. 51din Constitutie, referitoare la îndatorirea fundamentalã a respectãrii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin Constitutiei. Pe de altã parte, Parlamentul, ca unicã autoritate legiuitoare, poate modifica sau abroga legile în vigoare, cu conditia respectãrii prevederilor Legii fundamentale.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a Legii nr. 168/1999 în raport cu prevederile art. 77 din Constitutie, Curtea constatã cã si aceasta este neîntemeiatã, deoarece autorul exceptiei ignorã data adoptãrii legii (în Senat la 13 mai 1999, în Camera Deputatilor la 14 septembrie 1999, iar a raportului de mediere la 19 octombrie 1999 de Camera Deputatilor) confundând data semnãrii legii (12 noiembrie 1999) cu data adoptãrii acesteia în Parlament. Promulgarea Legii nr. 168/1999, adoptatã în Parlament la datele mentionate, prin Decretul nr. 361 din 11noiembrie 1999 de cãtre Presedintele României, este în mod evident ulterioarã, iar nu anterioarã adoptãrii legii. În realitate autorul exceptiei confundã data semnãrii legii cu data adoptãrii acesteia.

În sfârsit, textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate al Curtii, constatându-se cã sunt conforme prevederilor Constitutiei (de exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 230 din 16 noiembrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 16 decembrie 2000, Decizia Curtii Constitutionale nr. 34 din 6 februarie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 18 aprilie 2001).

Curtea retine cã atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fatã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã, exceptie ridicatã de Ilie Mircea Rai în Dosarul nr. 3.082/2000 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV- civilã.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 26 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi

pentru tratament medical în strãinãtate

 

Ministrul Sãnãtãtii si familiei,

în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 172/1990 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Ministri nr. 1.519/1967 privind unele mãsuri referitoare la trimiterea bolnavilor pentru tratament medical în strãinãtate si ale Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare, vãzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentã medicalã si farmaceuticã nr. DB7.486 din 17 august 2001,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1septembrie 2001 activitatea de trimitere la tratament medical în strãinãtate a bolnavilor, precum si a rãnitilor în Revolutia din decembrie 1989 va fi îndeplinitã de directiile de sãnãtate publicã judetene sau a municipiului Bucuresti si de Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei.

(2) Trimiterea bolnavilor la tratament medical în strãinãtate se aprobã de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate în tarã, pe baza unei documentatii medicale întocmite de directiile de sãnãtate publicã judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de sãnãtate publicã.

(3) Procedura mentionatã la alin. (2) se aplicã si persoanelor care au dobândit afectiuni în si ca urmare a revolutiei din decembrie 1989.

Art. 2. - (1) Trimiterea la tratament în strãinãtate se face pentru bolnavii înscrisi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistentei medicale, respectiv asistenta medicalã primarã de specialitate, si care au fost spitalizati în unitãti de înaltã performantã profesionalã, dar a cãror sãnãtate nu a fost restabilitã.

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize etc.) se depun de cãtre medicul de familie sau de cãtre bolnav la directia de sãnãtate publicã pe raza cãreia domiciliazã, împreunã cu o cerere din partea bolnavului.

(3) În centrele universitare medicale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Timisoara si Târgu Mures se organizeazã comisii de specialitate teritoriale a cãror arondare este prevãzutã în anexa nr. 1.

(4) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregãtire profesionalã, presedintele fiecãrei comisii fiind numit de cãtre ministrul Sãnãtãtii si familiei, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, iar componenta acestora va fi hotãrâtã de cãtre presedinte.

(5) Atributiile comisiilor de specialitate sunt prevãzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Directiile de sãnãtate publicã vor desemna un medic inspector responsabil si cu organizarea activitãtii de trimitere la tratament în strãinãtate, activitate care constã în întocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale.

(2) Medicul inspector prevãzut la alin. (1) efectueazã corespondeta cu clinica recomandatã de comisia de specialitate teritorialã, programeazã bolnavul si obtine documente privind costul si conditiile de platã a tratamentului, precum si numãrul de cont al clinicii.

Art. 4. - (1) Bolnavii propusi pentru trimitere la tratament în strãinãtate vor fi internati într-o clinicã din centrul universitar la care este arondatã directia de sãnãtate publicã, pentru efectuarea unei investigatii medicale riguroase, atât pentru maladia de bazã, cât si pentru depistarea unor afectiuni ce contraindicã sau complicã tratamentul.

(2) Dupã efectuarea investigatiei medicale prevãzute la alin. (1) va fi întocmitã documentatia necesarã trimiterii bolnavului în strãinãtate, dupã caz.

(3) Examinarea bolnavului se realizeazã de cãtre comisia de specialitate teritorialã mentionatã la art. 2 alin. (3) si (4).

(4) Directorul directiei de sãnãtate publicã trimite Directiei generale de asistentã medicalã si farmaceuticã din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei documentatia întocmitã în conformitate cu metodologia prevãzutã în prezentul ordin si însotitã de adresa-tip de înaintare, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 5.

(5) Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã solicitã comisiilor de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei examinarea documentatiei medicale si, dupã caz, a bolnavului, oportunitatea trimiterii în strãinãtate fiind stabilitã în functie de concluziile acestora.

(6) Cazurile examinate de cãtre comisiile de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei vor fi prezentate conducerii ministerului.

(7) Comisia de specialitate teritorialã care recomandã trimiterea la tratament în strãinãtate va avea obligatia sã examineze bolnavul si la întoarcerea acestuia în tarã, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat directiei de sãnãtate publicã, care sã cuprindã date privind starea prezentã a bolnavului.

(8) În cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate pot recomanda ca bolnavii sã se deplaseze în strãinãtate cu însotitori, costurile deplasãrii si cazãrii urmând sã fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsã între 0-1an.

Art. 5. - (1) Suma în valutã necesarã pentru tratamentul în strãinãtate se stabileste de directia de sãnãtate publicã a judetului în care domiciliazã pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din strãinãtate.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevãzute la alin. (1) se asigurã de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei în limita bugetului aprobat si se utilizeazã pentru acoperirea costurilor tratamentului medical, ale spitalizãrii si ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise directiei de sãnãtate publicã prin care s-a întocmit documentatia bolnavului.

(3) Asigurarea valutei necesare se face de cãtre directia de sãnãtate publicã a judetului în care domiciliazã acesta, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.

Art. 6. - (1) Plata tratamentului medical se face de cãtre directia de sãnãtate publicã, în contul clinicii din strãinãtate, de regulã dupã efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.

(2) În situatia în care clinica din strãinãtate solicitã achitarea în avans a costului tratamentului, directia de sãnãtate publicã va transmite acesteia suma stabilitã, solicitând totodatã sã se transmitã la sfârsitul tratamentului documentele justificative privind efectuarea acestuia.

(3) În vederea stabilirii modalitãtii de achitare a costului tratamentului în avans sau dupã efectuarea acestuia directiile de sãnãtate publicã teritoriale vor solicita, în corespondenta cu clinicile din strãinãtate, precizãri în acest sens.

Art. 7. - (1) În termen de 3 zile de la întoarcerea sa în tarã bolnavul are obligatia sã prezinte directiei de sãnãtate publicã documentele justificative privind utilizarea sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului solicitat.

(2) În cazul decesului pacientului familia are obligatia sã anunte în termen de 7 zile aceastã situatie directiei de sãnãtate publicã, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

Art. 8. - Pentru sumele primite în vederea acoperirii costului tratamentului efectuat în strãinãtate solicitantul va rãspunde de sumele primite, cu bunurile mobile si imobile pe care le detine, prezentând si un girant pentru aceste sume.

Art. 9. - Pentru bolnavii care au efectuat deplasarea în strãinãtate în scopul efectuãrii unui tratament medical, fãrã sã detinã aprobarea prealabilã a Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, finantarea retroactivã nu este posibilã.

            Art. 10. - Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical în strãinãtate se aprobã de ordonatorul principal de credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceastã destinatie, pe luni si pe trimestre.

Art. 11. - Decizia trimiterii pentru tratament medical în strãinãtate este adoptatã dupã examinarea documentatiei medicale si, dupã caz, a bolnavului de cãtre comisiile de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei.

Art. 12. - La întoarcerea în tarã bolnavul are obligatia sã se prezinte în termen de 14 zile la comisia de specialitate teritorialã care i-a recomandat tratamentul în strãinãtate.

Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 14. - Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã, celelalte directii din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, directiile de sãnãtate publicã vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 15. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului Sãnãtãtii nr. 1.089/1990, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 16. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 august 2001.

Nr. 566.

 

ANEXA Nr. 1

 

ARONDAREA JUDETELOR

la centrele universitare medicale în care functioneazã comisiile de specialitate zonale

si comisiile medicale centrale

 

1. Centrul universitar Bucuresti

Municipiul Bucuresti

Judetele: Arges, Buzãu, Dâmbovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Cãlãrasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Brãila.

2. Centrul universitar Cluj-Napoca

Judetele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Nãsãud, Maramures, Satu Mare, Sãlaj.

3. Centrul universitar Timisoara

Judetele: Timis, Arad, Cara -Severin, Hunedoara.

4. Centrul universitar Iasi

Judetele: Bacãu, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iasi, Botosani, Galati.

5. Centrul universitar Târgu Mures

Judetele: Covasna, Harghita, Mures, Brasov, Sibiu.

6. Centrul universitar Craiova

Judetele: Gorj, Mehedinti, Vâlcea, Dolj, Olt.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

comisiilor de specialitate

 

I. Atributiile comisiilor de specialitate teritoriale

1. Examineazã bolnavul si documentatia medicalã, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de bazã (clinic, etiologic, functional, histopatologic, topografic, forma si stadiul evolutiv), consemnând totodatã si eventualele boli asociate.

2. Recomandã clinica din strãinãtate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.

3. Completeazã procesul-verbal medical care va fi inclus în documentatia medicalã ce va fi trimisã directiei de sãnãtate publicã, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3.

4. Completeazã fisa specialã prevãzutã în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afectiuni hematologice care solicitã transplant de celule stem hematopoietice.

5. Recomandã internarea bolnavilor, propusi pentru plecare la tratament în strãinãtate, în clinica din centrul universitar la care este arondatã directia de sãnãtate publicã a judetului în care domiciliazã bolnavul, pentru o investigatie riguroasã de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.

6. Analizeazã:

a) mãsurile terapeutice aplicate în unitãtile de specialitate din tarã (examen clinic complet, documentatie medicalã etc.);

b) starea bolnavului dupã aplicarea tratamentelor respective;

c) recomandãrile de tratament în tarã (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode);

d) eficienta tratamentului aplicat în tarã.

7. Recomandã unitatea medicalã unde bolnavul urmeazã sã fie tratat, întocmind în acest scop documentatia medicalã necesarã, în situatia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în tarã.

8. Comunicã în scris solicitantului concluziile sale, inclusiv conduita medicalã de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului.

II. Atributiile comisiilor de specialitate ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei

1. Examineazã documentatia medicalã primitã de la Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si, dupã caz, bolnavul, stabilind oportunitatea trimiterii la tratament medical în strãinãtate.

2. Stabilesc temporizarea plecãrii sau efectuarea unor noi tratamente medicale în tarã si iau mãsuri pentru trimiterea bolnavilor respectivi în unitãti de specialitate.

3. Stabilesc investigatii si atitudini terapeutice noi în raport cu profilul afectiunii pentru bolnavii care solicitã reexaminarea medicalã pentru tratament în strãinãtate.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCES - VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în strãinãtate, din data de ....................

 

Membrii Comisiei medicale de specialitate:

1. ....................................., presedintele comisiei;

2. ....................................., membru;

3. ....................................., membru;

4. ....................................., membru;

5. ....................................., membru.

În conformitate cu prevederile ........................................................ ne-am întrunit în comisie si am examinat bolnavul(a) ..................................................................................., în vârstã de ........., având ocupatia ....................................................., buletin/carte de identitate seria .............. nr. ........., domiciliat în ..............................................................................................., telefon ............................, stabilind urmãtoarele:

Concluzii

1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivã, boli asociate etc.)

.............................................................................................……………………………….

2. Tratamentul efectuat pânã în prezent în tarã ......................................................................

.............................................................................................……………………………….

3. Tratamentul efectuat pânã în prezent în strãinãtate:

a) locul ............

b) intervalul de timp ......................................................................................................................;

c) în ce a constat tratamentul

.............................................................................................……………………………….

d) beneficiul pentru bolnav .............................................................................................……………………………….

4. Starea actualã a afectiunii ........................................................................................................

.............................................................................................……………………………….

5. Recomandãri de tratament (al stãrii actuale) în tarã: ............................................................

.............................................................................................……………………………….

a) Eficienta estimatã .............................................................................................……………………………….

b) Nu beneficiazã de tratament în tarã (motivatia completã asupra riscului tratamentului efectuat în tarã, comparativ cu cel care urmeazã sã se efectueze în strãinãtate) .............................................................................................……………………………….

6. Recomandãri de tratament în strãinãtate (al stãrii actuale):

a) Scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operatie, protezare, tratament, recuperare etc.)

.............................................................................................……………………………….

b) Estimarea beneficiului pentru bolnav .............................................................................................……………………………….

c) Locul (clinica recomandatã), tara, orasul, telefon, fax ...........................................................

.............................................................................................……………………………….

d) Estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ...............................................................;

.............................................................................................……………………………….

e) Dacã bolnavul are nevoie de însotitor - motivare .............................................................

.............................................................................................……………………………….

Semnãturile membrilor comisiei:

1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

4. ............................................

5. ............................................

Aprobarea Comisiei de specialitate a Ministerului Sãnãtãtii si Familiei:

 

Presedintele,

.............................................

 

ANEXA Nr. 4

Unitatea sanitarã......................... Nr. ............/..............

 

FISA DE TRIMITERE

la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicatiei

de transplant de celule STEM hematopoietice

(A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se integral toate datele cerute.)

 

Numele bolnavului ..........................................................................................................................

Prenumele bolnavului .....................................................................................................................

Numele purtat anterior ........................................................., vârsta ..........., sexul .......................

Locul nasterii ............................................................., data nasterii .........................................

Mama ............................................................ tata ......................................…..........................

Buletin/carte de identitate nr. ................... seria ................, eliberat la data ...........................

Organul emitent  ............................................................................................….......................

Domiciliul stabil:

Judetul/sectorul ................................................, orasul/comuna .............................................

Strada ................................................................................................................... nr. ..................,

Blocul .........................., scara ..................., etajul ......................., apartamentul ....................

Telefon (domiciliu) ....................................................., alte telefoane ........................................

Alte adrese .....

Locul de muncã (institutia, adresa, telefon) .............................................................................................……………………………….

Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresa, telefon)

.............................................................................................……………………………….

Diagnostic (în detaliu: forma celularã, forma imunologicã, stadiul, grupa de risc)

.............................................................................................……………………………….

Data diagnosticului ..............................................................................................................

Locul diagnosticului: Institutia ......................................................................................................…………

Adresa institutiei ..........................................................................................

..................................................................................................................…

.......................................................................................................................

Telefon ......................................................, fax ..........................................

Medic ............................................................................................................

Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celularã, forma imunologicã, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuãrii examenelor, dacã acesta diferã de locul diagnosticului:

- examen clinic

.............................................………................................................……………………………….

- examene hematologice

………..............................................................................................……………………………….

- examene citochimice si/sau imunohistochimice

...........…………...............................................………………………………………………….….

- examene biochimice (cu valorile normale ale metodei)

...........................…………................................................................……………………………….

- examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice)

.........................................…………...................................................……………………………….

- examene citogenice ………………......................................................................................................

- examene radiologice (imagistice) ..........................................................................................………….

- alte examene .............................................................................................……………………………

Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, rãspuns, complicatii pentru fiecare curã)

.............................................................................................……………………………….

.............................................................................................……………………………….

Rãspuns global (bilant); modul în care a fost apreciatã evolutia sub tratament

.............................................................................................……………………………….

Complicatii la bilant .............................................................................................……………………………….

Boli asociate la momentul formulãrii cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice modificare survenitã ulterior completãrii actualului formular permite anularea valabilitãtii cererii si a rezolutiei formulate.

- Cardiace .......

.............................................................................................……………………………….

- Hepatice

.............................................................................................……………………………….

- Renale .......................................................................................................………….........

- Infectioase (precizãri HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis)

......................................................................................................................…………........

- Alte boli asociate ............................................................................………........................

Examene stomatologice ..........................................................................................................

Parafa si semnãtura medicului specialist ......................................................……………….…

Consult neurologic ……..........................................................................................................

Parafa si semnãtura medicului specialist ...………...................................………….................

Consult psihiatric

.......................................................................................................................………............

Parafa si semnãtura medicului specialist ...………..........................................…………..........

Expertiza psihologicã.................................................................................................……….

Parafa si semnãtura medicului specialist ......................................................……….………...

Situatia bolii la momentul formulãrii cererii de transplant..........................................………….

Elemente de fundamentare a cererii de transplant .....................................................………..

Ultimul bilant: data ..............................……………………………………………………..

Indice Karnofsky (modificat pentru copii) .............................……………………………….

Testul HIV ...............................…………………………………………………………….

Radiografia toracicã (f + p) ....................................................................................................

Teste functionale ventilatorii: VEMS ....................... CV .................... CPT .................……..

FVC (optional) ...............................………………………..……………………………….

FEVI (optional) ................................................................………………………………….

Indice de difuziune a CO (optional) ..........................................................................................

Puls/AV ................................ TA ................................... ECG .........................................…

Ecocardiograma (FEVS) ....................................................................................................…

EEG (optional)

Examenul fundului de ochi ................................................................................................….

Examenul LCR .....................................................................................................................

AST/ALT ..................................

Bilirubina sericã (totalã, directã, indirectã) ...............................

Creatinina sericã .................................... Cl. Creatininã (optional) .....................................…

Uree sanguinã .................... Acid uric sanguin ....................................................................…

Hemograma completã ...........................................................................................................

Mielograma (nr./data) ............................................................................................................

Biopsia medularã (nr./data) .....................................................................................................

Consimtãmântul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea consimtãmântului ....

......................................................................................................…………………………

Martori:

1. Numele si prenumele (în clar) .................................................................................………

Semnãtura....................................................................................................…............……..

2. Numele si prenumele (în clar) .................................................................................………

Semnãtura ............................................................................................................…...…….

Grupa sanguinã ................................................. Rh ....................................................…….

Anticorpi iregulari ..................................................................................................................

Fenotip HLA .……………………………………………............................................……

Semnãtura si parafa medicului care trimite,

Data formulãrii cererii complete ...............................................................................................

Data analizei cererii .................................................................................................................

Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ................................................................……..

Motivarea formulatã de comisie ……….....................................…..........................................

Locul de pe lista de asteptare .............................................................................................…..

Data prevãzutã a transplantului ..........................................................................................…..

Centrul ..........……………………………………………………………………………….

Alte observatii ale comisiei .................................................................................................….

Asigurarea de sãnãtate/Nr. carnet de asigurat ...........................................................................

Comisia de specialitate teritorialã:

Presedintele .......

Membri: 1. ......

2. ......

3. ......

Aprobarea comisiei de specialitate a Ministerului Sãnãtãtii si Familiei:

 

Presedinte,

................................

 

ANEXA Nr. 5

 

DIRECTIA DE SÃNÃTATE PUBLICÃ ..........................................

(adresa, telefon, fax)

Nr. ..................../............................

 

Cãtre

MINISTERUL SÃNÃTÃTII SI FAMILIEI

Directia generalã de asistentã medicalã si farmaceuticã

 

Vã trimitem alãturat dosarul medical al pacientului ........................................................... cu diagnosticul ....................................................................., care are recomandarea Comisiei medicale de .............................................................................. pentru trimiterea la tratament medical în ................................., în vederea efectuãrii  .................................................. .

Vã rugãm sã analizati si sã dispuneti finantarea cu echivalentul în lei al sumei de ................,

din care: cheltuieli de tratament = ................................

cheltuieli de cazare = ................................

cheltuieli de transport = ................................

Vã multumim,

 

Director,

................................

Director adjunct financiar-contabil,