MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I          

Anul XIII - Nr. 516       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 29 august 2001 

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

39. - Ordonantã pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservãrii biodiversitãtii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999

 

792. - Hotãrâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor institutii publice

 

793. - Hotãrâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

803. - Hotãrâre privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunãtãtirea mediului de afaceri

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

17. - Circularã privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a trei monede din argint cu valoarea nominalã de 50 lei

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României

si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentã

financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie

si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului

“Managementul conservãrii biodiversitãtii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul.conservãrii biodiversitãtii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si

ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I. - Se aprobã amendamentele convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservãrii biodiversitãtii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, prevãzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta ordonantã.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitãtii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului “Managementul conservãrii biodiversitãtii”, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 26 august 1999*), se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Derularea asistentei financiare nerambursabile si realizarea obiectivelor Proiectului se fac prin Echipa de coordonare a Proiectului (ECP), constituitã la nivelul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului în conformitate cu procedurile Bãncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, care se transferã în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor, iar aplicarea acordului va fi realizatã de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor ca agentie de implementare pânã la finalizarea Proiectului în anul 2004.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor un acord subsidiar prin care va reglementa modul în care sumele trase din împrumut prin ECP vor fi folosite, în conformitate cu termenii si conditiile stipulate la art. 1 din acordul mentionat.

            (3) La sfârsitul perioadei de implementare a acordului Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor va transfera în patrimoniul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prin protocol, bunurile achizitionate în cadrul Proiectului, destinate dotãrii Directiei protectia si conservarea biodiversitãtii, arii protejate si monumente ale naturii.

(4) Achizitiile de bunuri, servicii si lucrãri din cadrul Proiectului finantat de Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare se desfãsoarã în conformitate cu procedurile acesteia.”

2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Contributia pãrtii române la finantarea Proiectului «Managementul conservãrii biodiversitãtii», prevãzut la art. 1, se asigurã în limita echivalentului în lei al sumei de 3,3 milioane dolari S.U.A., dupã cum urmeazã:

- prin includerea sumelor necesare în bugetul anual al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor pe perioada rãmasã pânã la sfârsitul implementãrii Proiectului, astfel încât - împreunã cu sumele incluse pânã la aceastã data în bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului - sã nu se depãseascã echivalentul în lei a 2,4 milioane dolari S.U.A.; si

- 0,9 milioane dolari S.U.A. din fondurile Regiei Nationale a Pãdurilor, pe parcursul întregii perioade de derulare a proiectului.”

3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - Echivalentul în dolari S.U.A., reprezentând contributia pãrtii române la finantarea Proiectului, este cel valabil la data încheierii acordului si poate fi modificat pe parcursul derulãrii acestuia, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statisticã, pe propria rãspundere a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

 

Bucuresti, 16 august 2001.

Nr. 39.


*) Ordonanta Guvernului nr. 47/1999 a fost aprobatã si modificatã prin Legea nr. 7/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 7 martie 2000.

 

ANEXA Nr. 1

 

BANCA MONDIALÃ

BANCA INTERNATIONALÃ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Agentia de Dezvoltare Internationalã

Excelentei sale 4 ianuarie 2001

Mihai Nicolae Tãnãsescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

România: Fondul FGM pentru Proiectul “Managementul conservãrii biodiversitãtii” - Donatie

numãrul TF022499

 

AMENDAMENT

la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã*)

 

Stimate domnule ministru,

Ca urmare a scrisorii dumneavoastrã din data de 27 septembrie 2000, prin care solicitati Bãncii sã amendeze Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã pentru Proiectul “Managementul conservãrii biodiversitãtii”, din data de 17 iunie 1999 (Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã), ne face plãcere sã vã informãm cã Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastrã. Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã se amendeazã prin prezenta:

1. Paragraful 2 c) din partea A a anexei nr. 1 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“c) termenul costuri de operare înseamnã cheltuieli cu audit si management financiar, taxele de consultantã ale directorului de Proiect, specialistului în achizitii, directorului financiar si secretarului ECP; cheltuielile de transport si cazare, costul comunicatiilor, al carburantului, întretinerii autoturismelor si al consumabilelor de birou ale ECP si ale AAP.

2. Urmãtorul paragraf se adaugã drept paragraful 3 în partea C a sectiunii II din anexa nr. 3:

“3. Selectia pe baza calificãrilor consultantilor

Serviciile pentru ariile protejate si planificarea si monitorizarea managementului forestier, crearea unui sistem de informatii si management privind biodiversitatea, sprijinirea comunitãtilor pentru pregãtirea propunerilor de proiecte ce urmeazã sã fie finantate din donatii de valori mici, dezvoltarea unei strategii pentru constientizarea publicului privind conservarea biodiversitãtii, estimate sã coste mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 din Ghidul de consultantã.”

3. Urmãtorul paragraf se adaugã drept paragraful 4 în partea C a sectiunii II din anexa nr. 3:

“4. Selectia în cadrul unui buget fix

Serviciile pentru proiectarea centrelor pentru vizitatori si a punctelor de informare pot fi achizitionate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.5 din Ghidul de consultantã.”

Vã rugãm sã confirmati acordul dumneavoastrã cu privire la amendamentele de mai sus în numele Primitorului, prin semnarea, datarea si returnarea copiei alãturate de pe prezenta scrisoare. Amendamentele la anexa nr. 3 enuntate mai sus vor deveni efective dupã primirea copiei contrasemnate de pe prezenta scrisoare. Amendamentele la paragraful 2 c) din partea A a anexei nr. 1 enuntate mai sus îsi vor exercita efectele retroactiv, de la data intrãrii în efectivitate a Acordului de asistentã financiarã nerambursabilã.

 

Cu stimã,

Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare

Andrew N. Vorkink,

director de tarã

Departamentul tãrilor din Europa Centralã si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centralã

 

De acord:

România

Data ..................


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 2

 

BANCA MONDIALÃ

BANCA INTERNATIONALÃ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Agentia de Dezvoltare Internationalã

Excelentei sale 20 februarie 2001

Mihai Nicolae Tãnãsescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Referitor la: Proiectul “Managementul conservãrii biodiversitãtii” - Donatie GEF numãrul TF022499

 

AMENDAMENT

la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã*)

 

Stimate domnule ministru,

Ne referim la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã (Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã) dintre Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si România (Primitorul) pentru donatia mentionatã mai sus, din data 17 iunie 1999, si la scrisoarea dumneavoastrã din data de 5 februarie 2001 prin care propuneati amendamente la acesta.

Ne face plãcere sã vã informãm cã Banca este de acord sã facã amendamentele propuse.

Prin urmare, Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã va fi amendat dupã cum urmeazã:

1. În sectiunea 1.02, subparagraful a) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“a) DNCB înseamnã Directia protectia si conservarea biodiversitãtii, arii protejate si monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;”

2. În sectiunea 1.02 se adaugã subparagraful e) care va avea urmãtorul cuprins:

“e) M.A.A.P. înseamnã Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor din tara Primitorului sau orice succesor al acestuia;”

3. În sectiunea 1.02, subparagrafele existente de la e) la n) vor fi renumerotate de la f) la o), iar “M.A.P.P.M.” va fi înlocuit cu “M.A.A.P.” în subparagraful i), dupã renumerotare.

4. În sectiunea 3.01 paragraful a) se adaugã “M.A.A.P.” dupã “... prin M.A.P.P.M.”.

5. În paragraful 1 al anexei nr. 4 la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã, “secretar de stat din M.A.P.P.M.” se înlocuieste cu lusecretar de stat pentru pãduri din M.A.A.P.” si “M.A.A.P.” se adaugã dupã “... si experti din M.F., M.A.P.P.M.”.

6. În paragraful 2 al anexei nr. 4 la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã “M.A.P.P.M.” se înlocuieste cu l.M.A.A.P.”.

7. În subparagrafele a), b) si c) ale paragrafului 3 al anexei nr. 4 la Acordul de asistentã financiarã nerambursabilã, se adaugã ldM.A.A.P.” dupã lu... prin M.A.P.P.M.”.

Vã rugãm sã confirmati acordul dumneavoastrã cu privire la amendamentele de mai sus în numele Primitorului, prin semnarea, datarea si returnarea copiei alãturate de pe prezenta scrisoare.

 

Cu stimã,

Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare

Andrew N. Vorkink,

director de tarã

Departamentul tãrilor din Europa Centralã si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centralã

 

De acord:

România

Data ................


*) Traducere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate a statului, din administrarea

Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea

unor institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea unor bunuri mobile, proprietate a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor institutii publice, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Ecaterina Andronescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingãras

 

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 792.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând bunurile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar care se transmit din administrarea

Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea unor institutii publice

centrale si locale

 

Nr.

crt.

Institutia publicã la care se transmit bunurile mobile

Bunuri mobile - mijloace fixe la valoarea rãmasã neamortizatã

- lei -

Valoarea obiectelor de inventar

- lei -

1.

Ministerul Educatiei si Cercetãrii

470.358.152,67

56.968.727,06

2.

Serviciul Român de Informatii

97.260.883,00

1.266.564,00

3.

Ministerul de Interne

360.876.331,00

55.521.034,60

4.

Ministerul Sãnãtãtii si Familiei

25.491.303,00

2.343.589,00

5.

Ministerul Apãrãrii Nationale

207.055.508,00

-

6.

Camera Deputatilor

4.112.271,00

365.000,00

7.

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti

3.618.908,00

7.072.344,00

8.

Consiliul Local al Sectorului 4 Bucuresti

11.275.457,00

-

9.

Societatea Românã de Televiziune

42.555.729,00

-

0.

Serviciul de Protectie si Pazã

4.921.707,00

-

11.

Oficiul pentru Patrimoniul Cultural National al Municipiului Bucuresti

3.039.638,00

-

12.

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicinã Preventivã

32.333.788,00

15.741.608,00

 

13.

Ministerul Tineretului si Sportului*)

-

-

TOTAL:

1.254.938.330,67

147.240.211,66

 


*) Se transmit mijloace fixe complet amortizate.

 

NOTÃ: Lista cuprinzând bunurile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar se transmite fiecãrei institutii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, din administrarea

Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilelor, proprietate publicã a statului, situate în municipiul Alba Iulia, judetul Alba, fãcând parte din centrul istoric declarat obiectiv de interes national prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes national, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 344/2001, si având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul culturii si cultelor,

Rãzvan Theodorescu

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 793.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

Locul unde imobilul este situat care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Alba Iulia, Cetatea Vauban -

santuri si teren, C.F. nr. 841

Ministerul Apãrãrii Nationale

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

Suprafata santurilor si terenului = 34.585,76 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea

Planului de actiuni referitor la îmbunãtãtirea mediului de afaceri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - În scopul de a elabora si de a monitoriza implementarea Planului de actiuni referitor la îmbunãtãtirea mediului de afaceri Guvernul constituie un grup de lucru cu urmãtoarea componentã:

Coordonator: Gheorghe Romeo Leonard Cazan - ministrul dezvoltãrii si prognozei

Consultant pentru mediul de afaceri în cadrul Acordului PSAL II: Virginia Gheorghiu

Membri: Maria Baciu - director, Ministerul Integrãrii Europene;

Florin Bonciu - director general, Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei;

Florin Caimac - consilier juridic, Ministerul Justitiei;

Doina Ciomag - director executiv, Consiliul Investitorilor Strãini;

George Cojocaru - presedinte, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti;

George Copos - presedinte, Confederatia patronatelor din România;

Daniel Dãianu - profesor universitar, Academia de Studii Economice si Centrul Român de Politici Economice;

Robert Hoffnar - director general adjunct, Ministerul Finantelor Publice;

Viorel Hrebenciuc - vicepresedinte, Camera Deputatilor;

Mihai Ionescu - secretar general, Asociatia Nationalã a Exportatorilor si Importatorilor din România;

Aurel Milescu - seful Directiei politiei economico-financiare, I.G.P., Ministerul de Interne;

Misu Negritoiu - director adjunct, ING Barings Group;

Marius Profiroiu - director general, Ministerul Administratiei Publice;

Cornelia Simion - consilier al ministrului, Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei;

Viorel Stefan - senator, presedintele Comisiei buget-finante;

Sorin Tesu - director cabinet prim-ministru;

Florin Tudorie - director, Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;

Laurentiu Ungureanu - director general, Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale;

Bogdan Vancea - inspector arhitect, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

Adelina Vestemean - consultant, Centrul pentru Reforma Institutionalã.

Art. 2. - Coordonatorul Grupului de lucru împreunã cu consultantul au obligatia de a prezenta primului-ministru proiectul Planului de actiuni, componentã a Acordului PSAL II, pânã la data de 1 octombrie 2001.

Art. 3. - Dupã aprobarea de cãtre Guvern Planul de actiuni referitor la îmbunãtãtirea mediului de afaceri devine obligatoriu pentru institutiile nominalizate.

Art. 4. - Coordonatorul Grupului de lucru are obligatia de a prezenta primului-ministru rapoarte periodice privind modul de realizare a mãsurilor din Planul de actiuni.

Art. 5. - Grupul de lucru va fi convocat ori de câte ori este nevoie de cãtre coordonator si consultant care pot apela, dupã caz, la expertizã suplimentarã.

Art. 6. - Pentru elaborarea si implementarea Planului de actiuni Grupul de lucru asigurã consultarea principalelor entitãti implicate în dezvoltarea mediului economic: Guvern, Parlament, asociatii de afaceri, organizatii neguvernamentale, societate civilã.

Art. 7. - Grupul de lucru va functiona pe perioada 1 august 2001 - 1 iunie 2002, cu posibilitatea prelungirii activitãtii si a mandatului sãu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul dezvoltãrii si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Dumitru Bulumete,

secretar de stat

p. Ministrul integrãrii europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 803.

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARÃ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a trei monede din argint

cu valoarea nominalã de 50 lei

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Bãncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobatã prin Legea nr. 244/1998, Banca Nationalã a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 31 august 2001, trei monede din argint cu valoarea nominalã de 50 lei, dedicate omagierii pionierilor aviatiei române: Traian Vuia, Henri Coandã si Elie Carafoli, care prin inventiile lor în domeniul aviatiei au construit aparate de zbor ce au izbutit sã cucereascã vãzduhul, iar prin activitatea stiintificã au contribuit la crearea scolii românesti de aeronauticã.

Art. 2. - Caracteristicile celor trei monede sunt urmãtoarele:

- metalul: argint;

- titlul: 999/1000;

- calitatea: proof;

- forma: octogonalã;

- latura octogonului (l): 11,1 mm;

- raza cercului circumscris (R): 14,5 mm;

- grosimea (g): 2,49 mm;

- greutatea: 15,551 g;

- marginea: netedã;

- anul emisiunii: 2001.

Aversul si reversul celor trei monede contin atât elemente grafice si heraldice comune, cât si elemente specifice.

Aversul monedelor cuprinde:

a) elemente comune:

- în partea superioarã este gravatã circular cu majuscule inscriptia “ROMANIA” ;

- în partea inferioarã este amplasatã central stema României, flancatã de anul emisiunii “2001”. Sub stemã este gravatã pe orizontal valoarea nominalã “50 lei”;

b) elemente specifice:

- Moneda dedicatã inginerului Traian Vuia

Pe aversul monedei este reprezentat avionul “Vuia I-1906”, conceput, proiectat, construit si pilotat de inventator. Sub reproducerea avionului este inscriptionat, într-un cartus delimitat de douã linii paralele, orizontale, numele aparatului “AVIONUL VUIA I-1906”.

- Moneda dedicatã savantului Henri Coandã

Pe aversul monedei este reprezentat avionul “Coandã 1910”, primul avion reactiv din lume, conceput si construit de inginerul român. Sub reproducerea avionului este inscriptionat, într-un cartus delimitat de douã linii paralele, orizontale, numele aparatului “AVIONUL COANDÃ-1910”, expus de Henri Coandã la cel de-al doilea Salon International de Aeronauticã de la Paris.

- Moneda dedicatã savantului Elie Carafoli

Pe aversul monedei este reprezentat avionul “IAR CV-11”, primul avion românesc de vânãtoare cu aripã joasã, proiectat de inginerul român. Sub reproducerea avionului este inscriptionat, într-un cartus delimitat de douã linii paralele, orizontale, numele aparatului “AVIONUL IAR CV-11”.

Reversul fiecãrei monede cuprinde:

a) elemente comune:

- în partea superioarã este gravatã orizontal, pe douã rânduri, cu majuscule, inscriptia “PIONIERI AI AVIATIEI ROMÂNE” ;

b) elemente specifice:

În centrul fiecãrei monede este reprodus portretul unuia dintre cei trei constructori români, respectiv Traian Vuia, Henri Coandã si Elie Carafoli.

Sub portret este inscriptionat numele inventatorului:  Traian Vuia, Henri Coandã si Elie Carafoli, precum si semnãtura lui în facsimil. Pe vertical, de o parte si de alta a portretului, sunt gravati anii nasterii si trecerii în nefiintã apersonalitãtii reprezentate.

Art. 3. - Cele trei monede din argint, ce formeazã emisiunea “Pionieri ai aviatiei române”, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi comercializate numai în set, în cutii de prezentare adecvate, si vor fi însotite de un certificat de autenticitate înseriat, redactat în limbile românã si englezã, semnat de guvernatorul Bãncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint cu valoarea nominalã de 50 lei - emisiunea 2001, dedicate omagierii celor trei pionieri ai aviatiei române, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor prezentate, se realizeazã prin ghiseele sucursalelor Bãncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

 

Bucuresti, 27 august 2001.

Nr. 17.