MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 519      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 30 august 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

794. - Hotãrâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mãrirea gradului de sigurantã a Sistemului Energetic National prin realizarea statiei de 400 kV Oradea Sud”, judetul Bihor

 

804. - Hotãrâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vânzarea actiunilor detinute la unele societãti comerciale din Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

805. - Hotãrâre privind unele mãsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã la turismul neorganizat

 

808. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

809. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

810. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

811. - Hotãrâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Agentiei  Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru Centrul pentru Testarea Soiurilor Rãdãuti

 

812. - Hotãrâre privind transmiterea, fãrã platã, a unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si ãdurilor - Oficiul judetean de consultantã agricolã Gorj, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, pentru Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mãrirea gradului de sigurantã a Sistemului Energetic National

prin realizarea statiei de 400 kV Oradea Sud”, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind fnantele publice, cu modificãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mãrirea gradului de sigurantã a Sistemului Energetic National prin realizarea statiei de 400 kV Oradea Sud”, judetul Bihor, prevãzuti în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art. 1 se face din venituri proprii, din credite bancare si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucuresti, 21 august 2001.

Nr. 794.


*) Anexa se comunicã numai beneficiarului obiectivului de investitii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vânzarea actiunilor detinute la unele societãti comerciale din Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a

Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertelor formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în vederea vânzãrii pachetelor de actiuni detinute la Societatea Comercialã “Romvag” - S.A. Caracal, la Societatea Comercialã “{Urbis” - S.A. Bucuresti, “Societatea Comercialã “Electroputere” - S.A. Craiova, la Societatea Comercialã “Corapet” - S.A. Corabia si la Societatea Comercialã “Hidromecanica” - S.A. Brasov se prelungeste cu 60 de zile de la data expirãrii acestora, dupã cum urmeazã: pentru Societatea Comercialã “Romvag” - S.A. Caracal de la 28 august 2001 la 26 octombrie 2001 inclusiv; pentru Societatea Comercialã “Urbis” - S.A. Bucuresti de la 4 septembrie 2001 la 2 noiembrie 2001 inclusiv; pentru Societatea Comercialã “Electroputere” - S.A. Craiova de la 31 august 2001 la 29 octombrie 2001 inclusiv; pentru Societatea Comercialã “Corapet” - S.A. Corabia de la 2 septembrie 2001 la 31 octombrie 2001 inclusiv si pentru Societatea Comercialã “Hidromecanica” - S.A. Brasov de la 16 septembrie 2001 la 14 noiembrie 2001 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 804.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind unele mãsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare

în structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã la turismul neorganizat

 

În temeiul dispozitiilor art. 107 din Constitutia României si ale Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfãsurarea activitãtii de turism în România,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Agentii economici care administreazã structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã sunt obligati ca pânã la data de 30 iunie a fiecãrui an sã stabileascã si sã comunice Ministerului Turismului tarifele de cazare maximale, pe tipuri de camere si perioade de tarifare, cu precizarea dacã includ sau nu includ micul dejun si taxa pe valoarea adãugatã, exprimate în euro, ce vor fi practicate în anul urmãtor la turismul neorganizat.

(2) În sensul prezentei hotãrâri, prin turism neorganizat se întelege turismul practicat fãrã intermediul unei agentii de turism.

(3) Dupã comunicarea tarifelor potrivit alin. (1), agentii economici care administreazã structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã nu mai pot opera modificãri asupra acestora.

Art. 2. - Ministerul Turismului va emite în termen de 30 de zile de la comunicarea prevãzutã la art. 1 alin. (1) certificate de atestare a acestor tarife, care vor fi afisate, începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care au fost stabilite, la receptiile structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã de categoriile 1-5 stele si în camere, la cele de categoriile 1-3 stele, cu precizarea cã plata se va face potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Turismului va edita, pânã la data de 30 septembrie, catalogul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare turisticã, care va cuprinde tarifele maximale practicate de acestea si care va fi difuzat în tarã si în strãinãtate pânã la data de 31 decembrie.

Art. 4. - Constituie contraventii, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiuni, si se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei sãvârsirea de cãtre agentii economici care administreazã structuri de primire turistice cu functiuni de cazare a urmãtoarelor fapte:

a) necomunicarea cãtre Ministerul Turismului a tarifelor de cazare pânã la data de 30 iunie a fiecãrui an;

b) neafisarea certificatelor de atestare a tarifelor de cazare, emise de Ministerul Turismului, la receptia structurilor de primire turistice de categoria 1-5 stele si în camere, la cele de categoria 1-3 stele;

c) practicarea de tarife de cazare mai mari decât cele comunicate Ministerului Turismului.

Art. 5. - (1) Contraventiile se constatã si amenzile se aplicã de cãtre personalul împuternicit al Ministerului Turismului.

(2) Contraventiilor prevãzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 6. - (1) Termenul de transmitere la Ministerul Turismului a tarifelor prevãzute la art. 1 alin. (1), valabile pentru anul 2002, este de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(2) Pentru anul 2002 Ministerul Turismului va edita si va difuza pânã la data de 31 decembrie 2001 catalogul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare.

Art. 7. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 10 zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 805.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în sumã totalã de 126 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, familiilor din judetul Hunedoara prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 808.


ANEXÃ

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa

Suma acordatã

(milioane lei)

1.

Afloarei Mariana

Orasul Vulcan, str. Traian nr. 29, ap. 3

4

2.

Bob Ana

Orasul Vulcan, Str. Romanã nr. 10, ap. 18

3

3.

Boroda Aurelia

Orasul Vulcan, str. Traian nr. 27, bl. 5, ap. 19

5

4.

Covaci Mariana

Orasul Vulcan, Str. Romanã nr. 10, bl. 55, ap. 30

3

5.

Hampu Mariana

Orasul Vulcan, Aleea Muncii nr. 12, bl. 4a, ap. 13

5

6.

Juchi Maria

Orasul Vulcan, str. Crividia nr. 68, ap. 28

5

7.

Lacatus Iulica

Orasul Vulcan, str. Mihai Viteazul nr. 8, ap. 70

4

8.

Platon Luminita

Orasul Vulcan, str. St. O. Iosif nr. 1, ap. 26

5

9.

Sandor Ghizela

Orasul Vulcan, Aleea Muncii bl. 2b, ap. 19

5

10.

Surdu Mariana

Orasul Vulcan, str. St. O. Iosif nr. 5, ap. 39

5

11.

Terchea Constantin

Orasul Vulcan, Aleea Muncii bl. 2a, ap. 8

3

12.

Bako Adalbert

Municipiul Petrosani, str. I.L. Caragiale nr. 14

5

13.

Belos Valeria

Municipiul Petrosani, str. A. Iancu nr. 10, ap. 3

5

14.

Drumea Angela

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 5, ap. 42

5

15.

Gruia Rodica

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 70A, ap. 13

5

16.

Hotinga Izabela

Municipiul Petrosani, str. St. O. Iosif bl. 6, ap. 19

5

17.

Iacob Terezia

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 10, ap. 7

3

18.

Irimia Simona Lia

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 23, ap. 3

5

19.

Jurj Violeta

Municipiul Petrosani, str. Gh. Doja nr. 19, ap. 1

3

20.

Lungu Iuliana

Municipiul Petrosani, str. Slãtinioara bl. 1, ap. 34

5

21.

Mitran Lucica Steluta

Municipiul Petrosani, str. St. O. Iosif nr. 6

5

22.

Murica Florica

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 12, ap. 13

5

23.

Pamfil Lucretia

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 70A, ap. 33

5

24.

Radics Emeric

Municipiul Petrosani, str. V. Alecsandri nr. 9, ap. 2

5

25.

Roscaneanu Eleonora

Municipiul Petrosani, str. Radu Sapcã nr. 17, ap. 1

5

26.

Sicrea Maria

Municipiul Petrosani, Aleea Poporului bl. 3, ap. 20

3

27.

Ursescu Lãcrãmioara

Municipiul Petrosani, str. V. Milea bl. 28A, ap. 28

5

28.

Zilai Gabriela

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 16, ap. 34

5

 

TOTAL:

126

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în valoare totalã de 342 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, celor 7 familii cu domiciliul în orasul Însurãtei, judetul Brãila, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, pentru refacerea gospodãriilor distruse de un incendiu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 809.

 

ANEXÃ

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Adresa

Suma acordatã

(milioane lei)

1.

Visan Marin

Însurãtei, str. Mihail Kogãlniceanu nr. 2, judetul Brãila

8

2.

Decu Mircea

Însurãtei, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 27, judetul Brãila

4

3.

Dura Gheorghe

Însurãtei, str. Al. I. Cuza nr. 23, judetul Brãila

15

4.

Bolozan Vasile

Însurãtei, str. Al. I. Cuza nr. 23, judetul Brãila

5

5.

Bolozan Ivan

Însurãtei, str. Mihail Kogãlniceanu nr. 6, judetul Brãila

50

6.

Albu T. Tãnase Stoian

Însurãtei, str. Al. I. Cuza nr. 16, judetul Brãila

60

7.

Albu T. Stefan

Însurãtei, str. Al. I. Cuza nr. 14, judetul Brãila

200

 

TOTAL:

342

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în sumã totalã de 261 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, familiilor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 810.

 

ANEXÃ

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Adresa

Suma acordatã

(milioane lei)

1.

Diaconu Ioana

Municipiul Bucuresti, str. Târgu Neamt nr. 17, bl. A15, sc. 5, et. 1, ap. 65, sectorul 6

 

4

2.

Ivan Petre

Municipiul Bucuresti, str. Constantin Brâncoveanu nr. 114, bl. M1/1, sc. 2, et. 6, ap. 67, sectorul 4

5

3.

Ursanu Maria

Municipiul Bucuresti, str. Huedin nr. 11, bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 37, sectorul 4

10

4.

Cristea Ioana

Municipiul Bucuresti, sos. Berceni nr. 25, bl. 38, sc. 1, et. 7, ap. 19, sectorul 4

10

5.

Irimia Tudor

Municipiul Bucuresti, Str. Pãrãlutelor nr. 11, bl. P45, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 6

10

6.

Comãneci Filofteia

Municipiul Bucuresti, str. Pucheni nr. 5, bl. Z3, sc. 1, ap. 1, sectorul 5

10

7.

Sutu Neculai

Satul Cãpãtânesti, comuna Mãrãcineni, judetul Buzãu

7

8.

Stoichirlea Nicolae

Localitatea Cornetu, Str. Crizantemelor bl. P15, et. 2, ap. 18, judetul Ilfov

10

9.

Bogzeanu Radu

Municipiul Focsani, Str. Constitutiei nr. 10, bl. 10, ap. 1, judetul Vrancea

20

10.

Gugonea Iacob

Municipiul Focsani, str. Lupeni nr. 2, ap. 18, judetul Vrancea

20

11.

Burlacu Emilia

Municipiul Slobozia, str. Cuza Vodã bl. 1D, sc. B, ap. 2, judetul Ialomita

100

12.

Romascanu Toader

Municipiul Brasov, str. Valea Cetãtii nr. 2, bl. B1b, sc. A, ap. 4, judetul Brasov

62

 

TOTAL:

261

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru Centrul

pentru Testarea Soiurilor Rãdãuti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã trecerea terenului în suprafatã de 44,22 ha, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului.

(2) Se aprobã transmiterea terenului prevãzut la alin. (1) din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru Centrul pentru Testarea Soiurilor Rãdãuti.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 811.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru Centrul pentru Testarea Soiurilor Rãdãuti

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridicã de la care se transmite terenul

Persoana juridicã la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Gãlãnesti, judetul Suceava

- suprafata = 39,50 ha

(solele: A 433, A 431,

A 429/1, A 429/2,

HCA 430 si HCA 432) Comuna Horodnic,

judetul Suceava

- suprafata = 4,72 ha

(solele: A 216 si A 220).

Agentia Domeniilor Statului

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor, pentru Centrul pentru Testarea Soiurilor Rãdãuti

Suprafatã arabilã = 43,69 ha

HCA = 0,53 ha

Suprafata terenului = 44,22 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transmiterea, fãrã platã, a unui imobil, proprietate publicã a statului,

din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor - Oficiul judetean

de consultantã agricolã Gorj, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii,

pentru Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului format din constructie si terenul aferent, proprietate publicã a statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, situat în municipiul Târgu Jiu, calea Bucuresti nr. 75, judetul Gorj, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor - Oficiul judetean de consultantã agricolã Gorj (Casa Agronomului) în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, pentru Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

p. Ministrul educatiei si cercetãrii,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 23 august 2001.

Nr. 812.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Târgu Jiu, care trece din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor - Oficiul judetean de consultantã agricolã Gorj în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetãrii, pentru Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

 

Adresa

Persoana juridicã de la care se transmite terenul

Persoana juridicã la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Municipiul Târgu Jiu, calea Bucuresti nr. 75, judetul Gorj

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pãdurilor Oficiul judetean de consultantã agricolã Gorj

Ministerul Educatiei si Cercetãrii - pentru Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

Clãdire P + 2E

Suprafata construitã = 497 m2 Suprafata desfãsuratã = 1.491 m2

Clãdire anexã = 14 m2

Clãdire punct trafo = 25 m2

Total teren: 3.215 m2