MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 523      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 31 august 2001 

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

 

26. - Hotãrâre privind validarea unui mandat de senator

 

DECIZII

 

8. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinarã

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

839. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

840. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

14. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de întocmire a raportului de activitate anual al titularilor de licente

 

16. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electricã cu alte sisteme electroenergetice

 

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTÃRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si ale art. 11 si art. 175 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

 

Articol unic. - Se valideazã mandatul de senator al domnului Alexa Constantin - Grupul parlamentar P . D . S . R . (social – democrat si umanist) - în circumscriptia electoralã nr. 42 a municipiului Bucuresti, mandat rãmas vacant ca urmare a demisiei domnului Gherman Oliviu.

 

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 30 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 26.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinarã

 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, se convoacã Senatul în

a doua sesiune ordinarã a anului 2001, în ziua de 3 septembrie, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 29 august 2001.

Nr. 8.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie de interes public national aflatã sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli se aprobã de secretarul general al Camerei Deputatilor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea secretarului general al Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate se pot efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fatã de anul 2000 a productivitãtii muncii, calculatã valoric în preturi comparabile, sau, dupã caz, în unitãti fizice, prevãzutã în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, în sarcina persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Cristian Ionescu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 839.


*) Anexa se comunicã persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 366/2001, si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobã acordarea unui ajutor în sumã de 1.500.000 silingi austrieci pentru efectuarea unui tratament medical în strãinãtate minorei Oancea Adina Mihaela, în vârstã de 14 ani, domiciliatã în municipiul Bucuresti, Str. Foisorului nr. 24, bl. F14 C, ap. 68, sectorul 3.

(2) Suma se va acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale, prin Directia generalã de muncã si solidaritate socialã a municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Bãncii Nationale a României din ziua lucrãtoare precedentã efectuãrii deschiderii de credite bugetare.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în strãinãtate revin Ministerului Sãnãtãtii si Familiei, prin Directia de sãnãtate publicã a municipiului Bucuresti care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din strãinãtate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 28 august 2001.

Nr. 840.

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE

REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de întocmire a raportului de activitate anual al titularilor de licente

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul prevederilor art. 5 pct. 1 si 19, ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, ale art. 17 lit. l), m) si n) din Hotãrârea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, precum si ale art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã, cu modificãrile ulterioare, emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Procedura de întocmire a raportului de activitate anual al titularilor de licente*), cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.


*) Titularii de licente trebuie sã solicite Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei Procedura de întocmire a raportului annual de activitate al titularilor de licente completã, în format electronic.

 

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Titularii de licente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul licente, autorizatii si reglementãri tehnice din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmãri aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 5 iulie 2001.

Nr. 14.

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electricã cu alte sisteme electroenergetice

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, în temeiul prevederilor art. 5 pct. 1 si 11, ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum si ale art. 69 alin. (2) lit. a), ale art. 70 lit. c) si f) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electricã cu alte sisteme electroenergetice*), cuprins în anexa care a face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Societatea Comercialã “Opcom” - S.A. si ceilalti agenti economici implicati în schimburile neplanificate de energie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 11 iulie 2001.

Nr. 16.


*) Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., Societatea Comercialã “Opcom” - S.A. si ceilalti agenti economici implicati în schimburile neplanificate de energie vor solicita Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei regulamentul complet, în format electronic.