MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 531    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 31august 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonantã pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunãstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptatã la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987

 

Conventia nr. 163/1987 privind bunãstarea navigatorilor pe mare si în port

 

53. - Ordonantã pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si a art. 15 si 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

 

54. - Ordonantã pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de întelegere privind Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 23 martie 2001

 

55. - Ordonantã privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare

 

56. - Ordonantã pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru “Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”

 

57. - Ordonantã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

 

60. - Ordonantã pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

61. - Ordonantã pentru modificarea si completarea Legii contabilitãtii nr. 82/1991

 

62. - Ordonantã pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea Conventiei nr. 1 63/1987 privind bunãstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptatã la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

 

Art. 1. - Se ratificã Conventia nr. 163/1987 privind bunãstarea navigatorilor pe mare si în port, adoptatã la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã.

Art. 2. - În termen de 90 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare a prevederilor conventiei prevãzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 52.

 

ANEXÃ

 

CONVENTIA Nr. 163/1987

privind bunãstarea navigatorilor pe mare si în port*)

 

Conferinta generalã a Organizatiei Internationale a Muncii, convocatã la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunitã la 24 septembrie 1987 în cea de a 74-a sesiune a sa, reamintind dispozitiile Recomandãrii privind bunãstarea marinarilor în porturi, 1936, si ale Recomandãrii privind bunãstarea navigatorilor, 1970, dupã ce a decis sã adopte anumite propuneri referitoare la bunãstarea navigatorilor pe mare si în port, chestiune ce constituie cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii, dupã ce a decis cã aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale, adoptã la 8 octombrie 1987 conventia de mai jos, care va fi denumitã Conventia privind bunãstarea navigatorilor pe mare si în port, 1987.


*) Traducere.

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentei conventii:

a) navigator înseamnã orice persoanã care este angajatã în orice functie la bordul unei nave maritime, proprietate publicã sau privatã, alta decât o navã de rãzboi;

b) facilitãti si servicii pentru bunãstare înseamnã facilitãti si servicii pentru bunãstare, culturale, recreative si de informare.

(2) Dupã consultarea cu organizatiile reprezentative ale armatorilor si navigatorilor fiecare membru va stabili prin legislatia nationalã conditiile în care navele înmatriculate în teritoriul sãu vor fi considerate nave maritime în sensul prezentei conventii privind facilitãtile si serviciile pentru bunãstare de la bordul navei.

(3) În mãsura în care dupã consultarea organizatiilor reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit si ale pescarilor autoritatea competentã considerã cã acest lucru este realizabil, ea va aplica pescuitului maritim comercial dispozitiile prezentei conventii.

Art. 2. - (1) Fiecare membru pentru care aceastã conventie este în vigoare se angajeazã sã se asigure cã facilitãti si servicii pentru bunãstare adecvate sunt prevãzute pentru navigatori atât în port, cât si la bordul navei.

(2) Fiecare membru se va asigura cã au fost luate mãsurile necesare pentru finantarea facilitãtilor si a serviciilor pentru bunãstare prevãzute în conformitate cu prevederile prezentei conventii.

Art. 3. - (1) Fiecare membru se angajeazã sã se asigure cã în porturile sale corespunzãtoare sunt prevãzute facilitãti si servicii pentru bunãstarea tuturor navigatorilor, indiferent de cetãtenie, rasã, culoare, sex, religie, apartenentã politicã sau origine socialã si indiferent de statul în care nava pe care ei au fost angajati este înmatriculatã.

(2) Dupã consultarea cu organizatiile reprezentative ale armatorilor si navigatorilor fiecare membru va stabili care porturi sunt considerate corespunzãtoare în scopul prezentului articol.

Art. 4. - Fiecare membru se angajeazã sã se asigure cã facilitãtile si serviciile pentru bunãstare de pe fiecare navã maritimã, proprietate publicã sau privatã, înmatriculatã în teritoriul sãu, sunt prevãzute spre beneficiul tuturor navigatorilor de la bord.

Art. 5. - Facilitãtile si serviciile pentru bunãstare vor fi revizuite periodic, pentru a se asigura cã ele sunt adecvate nevoilor navigatorilor, în conformitate cu schimbãrile datorate dezvoltãrilor tehnice si operationale, precum si altor dezvoltãri din industria navalã.

Art. 6. - Fiecare membru se angajeazã:

a) sã coopereze cu alti membri în scopul de a asigura aplicarea acestei conventii;

b) sã asigure cooperarea între pãrtile angajate si interesate în promovarea bunãstãrii navigatorilor pe mare si în port.

Art. 7. - Ratificãrile formale ale prezentei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de cãtre acesta.

Art. 8. - (1) Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale cãror ratificãri vor fi fost înregistrate de cãtre directorul general al Biroului International al Muncii.

(2) Prezenta conventie va intra în vigoare la 12 luni dupã ce ratificãrile a 2 membri vor fi fost înregistrate de cãtre directorul general al Biroului International al Muncii.

(3) În continuare aceastã conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistratã.

Art. 9. - (1) Orice membru care a ratificat aceastã conventie poate sã o denunte dupã expirarea termenului de 10 ani de la data intrãrii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de cãtre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupã un an de la data înregistrãrii.

(2) Orice membru care a ratificat aceastã conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani prevãzutã la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevãzut de prezentul articol, va fi legat pentru o nouã perioadã de 10 ani si, ca urmare, va putea sã denunte aceastã conventie la expirarea fiecãrei perioade de 10 ani, în conditiile prevãzute de prezentul articol.

Art. 10. - (1) Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificãrilor si  denuntãrilor care i-au fost comunicate de membrii organizatiei.

(2) Atunci când conditiile enuntate la art. 8 alin. (2) vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

Art. 11. - Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificãrile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

Art. 12. - Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina dacã este cazul sã se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a prezentei conventii.

Art. 13. - (1) În cazul în care conferinta adoptã o nouã conventie având ca obiect revizuirea totalã sau partialã a prezentei conventii si numai dacã noua conventie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de cãtre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 9, denuntarea imediatã a prezentei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sã fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua conventie care revizuieste va intra în vigoare, prezenta conventie nu va mai fi deschisã ratificãrii de cãtre membri.

(2) Prezenta conventie va rãmâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

Art. 14. - Versiunile în limbile englezã si francezã ale textului prezentei conventii sunt egal autentice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si a art. 1 5 si 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I. - Litera d) a alineatului (6) al articolului 4 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“d) cheltuielile cu diurna care depãsesc de maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;”

Art. II. - Articolele 15 si 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu modificãrile ulterioare, se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 15. - Baza de impozitare se reduce corespunzãtor:

a) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente  uprinse în facturi ori în alte documente legal aprobate, precum si în cazul retururilor de pânã la 15% din presa scrisã;

b) în cazul în care cumpãrãtorii returneazã ambalajele în care s-a expediat marfa”

“Art. 27. - Corectarea taxei determinate în mod eronat, înscrisã în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate, de contribuabilii înregistrati ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, se va efectua astfel:

a) în cazul în care documentul nu a fost transmis cãtre beneficiar, acesta se anuleazã si se emite un nou document;

b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectueazã prin emiterea unui nou document cu semnul minus sau în rosu, în care se va mentiona numãrul documentului corectat si concomitent se va emite un document corect. Documentele respective se înregistreazã în Jurnalul de vânzãri, respectiv de cumpãrãri, si vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizori si, respectiv, de beneficiari în luna în care a avut loc corectarea. În acelasi mod se va proceda pentru situatiile prevãzute la art. 15 lit. a)”.

Art. III. - Prevederile prezentei ordonante intrã în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2001.

Art. IV. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã prevederile alin. (2) al art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bãnesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii si detasãrii în altã localitate, precum si în cazul deplasãrii în cadrul localitãtii, în interesul serviciului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 13 septembrie 1996, cu modificãrile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de întelegere privind Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 23 martie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. 1. - Se ratificã anexa nr. 4 la Memorandumul de întelegere privind Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 23 martie 2001.

Art. 2. - În cadrul contractelor încheiate în baza memorandumului de finantare cu contractantii locali pentru executarea de lucrãri, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, plãtile pot fi efectuate în moneda euro.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoanã

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 54.

 

ANEXA Nr. 4 LA MEMORANDUMUL DE ÎNTELEGERE

privind Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA

pentru aderare dintre Guvernul României si Guvernul Olandei pentru anii 200 –2003

 

La data de 31 octombrie 2000 au avut loc la Bucuresti întrevederi între reprezentantii Ministerului Afacerilor Economice din Olanda si Ministerul Afacerilor Externe din România, pentru a discuta domeniile de cooperare în cadrul Programului de cooperare economicã, al Programului PSO pentru aderare si al Programului MATRA pentru aderare dintre Guvernul României si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, ca parte a Memorandumului de întelegere privind Programul de cooperare economicã dintre Guvernul României si Guvernul Olandei din 5 martie 1998. Programul olandez de cooperare economicã (Programul PSO) sprijinã tranzitia României la o economie de piatã viabilã. Scopurile principale sunt dezvoltarea unei economii de piatã, întãrirea competitivitãtii, modernizarea pietei si elaborarea unor procese viabile de productie. Programul PSO pentru aderare are ca scop sprijinirea României în îndeplinirea criteriului economic pentru a deveni membrã a Uniunii Europene. Proiectele din cadrul acestui program se vor adresa în special întãririi institutiilor economice relevante pentru angajamentele întreprinse de România în vederea adoptãrii, implementãrii si impunerii acquisului comunitar. Programul MATRA pentru aderare vizeazã sprijinirea activitãtilor neeconomice, care sã permitã României sã îndeplineascã criteriile pentru a deveni membrã a Uniunii Europene. Asistenta acordatã de Olanda în cadrul celor douã programe are ca scop, în mod special, adoptarea si aplicarea acquisului comunitar, precum si prioritãtile specificate în Programul national pentru adoptarea acquisului.

Ministerul Afacerilor Economice din Olanda si Ministerul Integrãrii Europene din România sunt responsabile în tãrile lor pentru coordonarea generalã a Programului de cooperare economicã si a Programului PSO pentru aderare. Ministerul Afacerilor Externe din Olanda si Ministerul Integrãrii Europene din România sunt responsabile pentru coordonarea generalã a Programului MATRA pentru aderare. Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare sunt programe de asistentã tehnicã pe bazã de finantare nerambursabilã. Senter, agentia de implementare a Ministerului olandez al Afacerilor Economice, este responsabilã cu identificarea, elaborarea termenilor de referintã, a procedurilor de implementare si cu modernizarea proiectelor. Senter va invita pentru executarea proiectelor companii olandeze, institutii publice si private sau persoane fizice. Senter va coopera strâns cu Ambasada Olandei la Bucuresti, cu Ministerul Integrãrii Europene, cu ministerele respective din România, precum si cu alti beneficiari. Pentru partea românã Ministerul Integrãrii Europene va monitoriza, prin consultare cu toate pãrtile române implicate, implementarea proiectelor.

 

Programul PSO

În cadrul Programului PSO Guvernul Olandei finanteazã proiecte pentru transferul de cunostinte si de expertizã, ce sunt încredintate companiilor olandeze. Proiectele din cadrul acestui program pot avea ca scop întãrirea societãtilor comerciale române sau a mediului lor de afaceri, prin acordarea unei expertize olandeze specifice domeniului de afaceri. Aceste proiecte includ transferul de cunostinte si de expertize si, de asemenea, transferul de bunuri si de echipamente. Proiectele trebuie sã vizeze actiuni comerciale, cum ar fi un comert sustinut sau investitii. La începutul derulãrii proiectului trebuie sã existe o sansã realã pentru actiunile comerciale de investitii. Ambele pãrti au convenit ca în cadrul acestui program, în perioada 2001-2003, proiectele sã fie elaborate si implementate în urmãtoarele domenii:

Industrie

Proiectele pot fi elaborate pentru întreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial. Proiectele vizeazã procesele de modernizare, precum si transferul de tehnologie si cercetare stiintificã pentru îmbunãtãtirea competitivitãtii în România, chiar si în domeniul informatiilor tehnologice. Asistenta tehnicã poate fi extinsã la marketing, finante si managementul calitãtii. Proiectele vor fi evaluate individual, avându-se în vedere aspecte legate de conservarea energiei si aspecte legate de mediu.

Energie/Mediu

Proiectele din domeniul conservãrii energiei si din domeniul mediului vor fi integrate, pe cât posibil, în cadrul altor teme. Proiectele PSO în care sunt integrate aspectele legate de economisirea energiei si aspectele legate de mediu vor avea prioritate în procedura de implementare. În cazul unor proiecte individuale în domeniul mediului, cãile de finantare a investitiilor trebuie stabilite astfel încât sã garanteze o actiune comercialã. Proiectele-pilot din cadrul Programului bilateral PSO trebuie sã fie corelate cu Programul ISPA.

Agriculturã

Proiectele vor fi elaborate atât pentru întãrirea procesului fundamental de productie agricolã la nivelul întreprinderilor private, cât si pentru industriile de procesare aferente, incluzând distributia si marketingul. În general, proiectele trebuie sã fie o parte independentã a lantului de productie si trebuie sã functioneze ca supliment la pãrtile existente ale acestuia. Pot fi incluse si proiectele institutionale sau de evaluare a conformitãtii, dacã acestea sunt legate de deficiente în lantul de productie. O atentie deosebitã va fi acordatã stabilirii relatiilor de cooperare între firmele românesti si cele olandeze în domeniul produselor lactate. Proiectele trebuie sã fie corelate cu Programul SAPARD.

Transport si infrastructurã

Proiectele vor viza dezvoltarea afacerilor în zona Dunãrii si a porturilor la Dunãre, a coridoarelor si a cãilor navigabile, precum si a portului Constanta. Vor fi elaborate proiecte de colaborare institutionalã, dacã sunt legate de deficiente specifice în domeniul transportului si al infrastructurii. Proiectele trebuie sã fie corelate cu Programul ISPA sau cu proiectele finantate de Banca Europeanã de Investitii. Prioritatea o constituie dezvoltarea afacerilor private, în special a celor din zona sudicã-centralã. Un studiu sectorial trebuie sã furnizeze date suplimentare cu privire la relatiile de afaceri dintre România si Olanda. Beneficiarii români, împreunã cu coordonatorul roman din cadrul Ministerului Integrãrii Europene, vor fi informati si consultati în legãturã cu propunerile de finantare a Programului PSO. În completarea programelor de asistentã olandezã pentru Europa Centralã si de Est Guvernul Olandei contribuie la programele derulate de Banca Mondialã, IFC, Banca Europeanã de Reconstructie si Dezvoltare si de alte organizatii internationale, în special în domeniul energiei, al sectorului financiar si al privatizãrii.

Programul PSO pentru aderare

Ministerul Afacerilor Economice din Olanda va furniza sprijin financiar, în contextul mentionat mai sus, pentru urmãtoarele tipuri de proiecte:

1. Proiecte pe termen lung si la scarã largã cu privire la transferul de cunostinte si de  expertizã, precum si serviciile, bunurile si lucrãrile necesare. Acest transfer poate fi furnizat atât de sectorul public sau privat, cât si în forma lor combinatã. Ministerul Integrãrii Europene va coordona elaborarea propunerilor de proiecte pentru perioada 2001-2003 si va înainta aceste propuneri Ambasadei Olandei la Bucuresti. În anul 2001 aceste propuneri se vor face înainte de data de 1 aprilie, iar pentru anii 2002 si 2003 înainte de data de 1 februarie.

În baza acestor propuneri si luând în considerare recomandãrile Ambasadei Olandei la Bucuresti, Ministerul Afacerilor Economice din Olanda va decide care dintre proiecte sunt viabile. Ministerul Integrãrii Europene va fi informat despre aceasta, iar Senter va începe identificarea ulterioarã a proiectelor.

2. Proiecte pe termen scurt si la scarã redusã, cum sunt vizitele de lucru si seminariile, se vor concentra în principal pe cooperarea dintre institutiile guvernamentale ale ambelor pãrti.

Ministerul Integrãrii Europene poate transmite solicitãri pentru asistentã pe termen scurt cãtre Ambasada Olandei la Bucuresti pe tot parcursul anului. În baza evaluãrii propunerilor si a recomandãrilor date de cãtre Ambasada Olandei, Ministerul Afacerilor Economice din Olanda va solicita agentiei Senter implementarea proiectului din momentul selectãrii sale.

Programul MATRA pentru aderare

Proiectele care se elaboreazã în cadrul Programului MATRA pentru aderare vor avea în vedere crearea conditiilor necesare pentru implementarea acquisului comunitar. Programul sprijinã activitãtile neeconomice din urmãtoarele domenii (teme): armonizarea legislatiei, reforma administratiei publice, sistemul judiciar si procedurile legislative, dezvoltarea politicilor sociale si îmbunãtãtirea conditiilor de muncã, politicile de mediu, educatia, sãnãtatea si fondul locativ. Dezvoltarea institutionalã este consideratã crucialã în fiecare dintre aceste domenii. Asistenta furnizatã trebuie sã fie în conformitate cu prioritãtile specificate în  Programul national pentru adoptarea acquisului. Asistenta tehnicã si pregãtirea vor constitui elementele de bazã ale proiectelor. Se va acorda o atentie deosebitã transferului de cunostinte si de expertizã atât în sectorul public sau privat, cât si în forma lor combinatã. Ministerul Integrãrii Europene va transmite propunerile de proiecte cãtre Ambasada Olandei la Bucuresti sau direct cãtre Senter. Senter va realiza identificarea ulterioarã, prin consultare cu Ministerul Integrãrii Europene si cu Ambasada Olandei la Bucuresti.

Ambele pãrti sunt de acord sã se întâlneascã la sfâr itul anului 2002 în vederea monitorizãrii Programului 2001-2003 si a identificãrii modalitãtilor de continuare a Programului PSO, a Programului PSO pentru aderare si a Programului MATRA pentru aderare a României.

Semnat la 23 martie 2001 la Bucuresti, în douã exemplare originale în limba englezã.

 

Din partea Ministerului Integrãrii Europene din România, Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrãrii europene

Din partea Ministerului Afacerilor Externe si a Ministerului Afacerilor Economice din Olanda,

Pieter Jan Wolthers, ambasador.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Articol unic. - Se aprobã scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de materiale, utilaje, instalatii si echipamente necesare în vederea realizãrii lucrãrilor si activitãtilor pentru asigurarea functionãrii si cre terii capacitãtii de productie, sigurantei în exploatare si a protejãrii mediului înconjurãtor la Sucursala “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 55.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând materialele, utilajele, instalatiile si echipamentele necesare în vederea realizãrii lucrãrilor si activitãtilor pentru cresterea capacitãtii de productie, sigurantei în exploatare si a protejãrii mediului înconjurãtor la Sucursala “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare, pentru care se solicitã scutirea de la plata taxelor vamale

 

Nr.

crt.

Denumirea materialelor, utilajelor, instalatiilor si echipamentelor

Pozitia tarifarã

U/M

Cantitatea

P/U

(dolari S.U.A.)

Valoarea totalã

(dolari S.U.A.)

0

1

2

3

4

5

6

1.

Pompe ermetice pentru instalatii de distilare DW

8413.70.99

bucatã

4

4.000

16.000

2.

Monitor pentru determinarea noxelor (H2S, NH3,O2, Cl2, propan)

9027.10.10

bucatã

15

1.000

15.000

3.

Echipament pentru controlul cu pulberi magnetice

9031.80.10

bucatã

1

5.000

5.000

4.

Vibrotip VIB 8650

9031.10.00

bucatã

1

5.000

5.000

5.

Durimetru portabil

9024.10.10

bucatã

1

5.000

5.000

6.

Defibrilator

9018.19.10

bucatã

1

7.000

7.000

7.

Cablu de încãlzire electricã, accesorii montaj

8516.80.91

metru liniar

3.437

17,5

60.147

8.

Piese de schimb pentru supape de sigurantã NUOVO PIGNONE

7307.11.90

bucatã

104

1.443

150.072

9.

Echipament de mãsurãtori speciale (vibratii compres. H2S)

8518.40.99

bucatã

1

62.000

62.000

10.

Sitã din otel inox 25µ

7314.14.00

metru pãtrat

100

150

15.000

11.

Piese de schimb pentru instalatia senzori (senzori independenti, electrozi pH, celule de mãsurã)

9025.11.10

bucatã

42

350

14.700

12.

Site moleculare

3824.90.15

kilogram

3.000

3

9.000

13.

Piese de schimb pentru instalatia OM 500 K, AK 1,5

7307.11.90

bucatã

42

3.000

126.000

 

TOTAL:

 

 

 

 

489.919.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 247/2000

privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru “Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru “Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 7 decembrie 2000, aprobatã prin Legea nr. 251/2001, se completeazã cu articolele 2 si 3, cu urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adãugatã livrãrile de bunuri si prestãrile de servicii efectuate de subcontractorii persoane juridice române, nominalizati în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã, cãtre contractorii persoane juridice strãine, pentru obiectivul «Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I». Subcontractorii îsi vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã achizitiilor de bunuri si servicii necesare pentru realizarea bunurilor si prestãrilor respective.

Art. 3. - Contractorii persoane juridice strãine, pentru obiectivul «Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I», vor livra bunurile si serviciile cãtre Societatea Comercialã «Hidroelectrica» - S.A. în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adãugatã, cu exercitarea dreptului de deduceresit

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante se aplicã pe toatã durata desfãsurãrii lucrãrilor obiectivului mentionat, respectiv pânã la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 56.

 

ANEXÃ

 

LISTA

cuprinzând subcontractorii persoane juridice române care vor livra bunuri si vor presta servicii scutite de taxa pe valoarea adãugatã, cu exercitarea dreptului de deducere pentru obiectivul “Reparatia capitalã cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitãtii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»”

 

1. Societatea Comercialã “Uzina de Constructii Mecanice” Resita

2. Societatea Comercialã “Energomontaj” - S.A.

3. Societatea Comercialã “Electroputere Craiova”- S.A.

4. Kvaerner IMG

5. Reprezentanta VA TECH în România.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000

privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I - Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 459/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si Ministerul Justitiei asigurã controlul si evaluarea activitãtii de medicinã legalã.”

2. La articolul 8, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:

“(2) Cu sumele recuperate de la pãrti sau de la alti participanti la proces, în conditiile prevãzute în Codul de procedurã penalã, reprezentând cheltuielile prevãzute la alin. (1) lit. c), se reconstituie plãtile de casã si se reîntregesc creditele bugetare utilizate de Ministerul de Interne cu aceastã destinatie, în cursul anului curent.”

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 12 vor avea urmãtorul cuprins:

“(2) Presedintele Consiliului superior de medicinã legalã este desemnat prin votul majoritãtii membrilor Consiliului, pe o perioadã de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. În caz de imposibilitate a exercitãrii atributiilor, presedintele poate fi înlocuit de un alt membru al  Consiliului, desemnat potrivit aceleiasi proceduri.

(3) Directorul general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti si directorii institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare sunt numiti prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului justitiei, pe bazã de concurs.”

4. La articolul 12, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:

“(4) Concursul se organizeazã de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si Ministerul Justitiei, pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului justitiei.”

5. Litera e) a articolului 13 va avea urmãtorul cuprins:

“e) propune spre aprobare Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si Ministerului Justitiei componenta nominalã si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;”

6. La articolul 13, dupã litera e) se introduce litera e1) cu urmãtorul cuprins;

“e1) întocmeste raportul anual cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national;”

7. Litera f) a alineatului () al articolului 20 va avea urmãtorul cuprins:

“f) 4 medici primari legisti, cu experientã în specialitate, desemnati prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea directorului general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti.”

8. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Presedintele Comisiei superioare medico-legale este desemnat prin votul majoritãtii membrilor Comisiei, pentru o perioadã de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.”

9. Litera b) a alineatului (1) a articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

“b) 4 medici primari legisti, cu experientã în specialitate, desemnati prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea directorului general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti.”

10. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmãtorul  cuprins:

“(3) Presedintele Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale este desemnat prin votul majoritãtii membrilor Comisiei pentru o perioadã de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului”.

11. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - Componenta nominalã si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se aprobã prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului justitiei, la propunerea Consiliului superior de medicinã legalã”.

12. Dupã capitolul IV se introduce capitolul IV1, cu urmãtorul cuprins:

 

“CAPITOLUL IV1

Controlul si evaluarea activitãtii de medicinã legalã

 

Art. 251. - În vederea asigurãrii controlului activitãtii de medicinã legalã, prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului justitiei, se constituie comisii mixte, formate din medici din cadrul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si din personal de specialitate juridicã din cadrul Ministerului Justitiei, care sã verifice modul de efectuare a lucrãrilor medico-legale.

Art. 252. - Comisiile mixte se constituie ori de câte ori existã indicii cu privire la sãvârsirea unor abateri în efectuarea lucrãrilor medico-legale si ministrul sãnãtãtii si familiei sau ministrul justitiei solicitã efectuarea unor verificãri de cãtre acestea.

Art. 253. - (1) Comisiile mixte verificã dacã lucrãrile medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Verificãrile comisiilor mixte se finalizeazã printr-un raport scris.

(3) În cazul în care, în urma verificãrilor efectuate, comisiile mixte apreciazã cã au fost încãlcate unele dispozitii legale, acestea sesizeazã, dupã caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din România.

Art. 254. - În vederea evaluãrii activitãtii de medicinã legalã si a activitãtii de control desfãsurate de comisiile mixte se înfiinteazã Consiliul de analizã si evaluare a activitãtii de medicinã legalã, format din:

a) ministrul sãnãtãtii si familiei;

b) ministrul justitiei;

c) ministru de interne;

d) procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie;

e) directorul general al Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti si directorii institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare.

Art. 255. - Consiliul de analizã si evaluare a activitãtii de medicinã legalã are urmãtoarele atributii principale:

a) evalueazã activitatea de medicinã legalã desfãsuratã la nivel national;

b) analizeazã raportul cu privire la situatia practicii medico-legale la nivel national, întocmit de Consiliul superior de medicinã legalã;

c) analizeazã activitatea comisiilor mixte si a rapoartelor întocmite de acestea;

d) adoptã mãsurile necesare pentru îmbunãtãtirea activitãtii de medicinã legalã si, prin aceasta, pentru o administrare mai eficientã a actului de justitie.

Art. 256. - (1) Consiliul de analizã si evaluare a activitãtii de medicinã legalã se întruneste semestrial sau oride câte ori este necesar.

(2) Lucrãrile pregãtitoare ale întrunirilor se asigurã de secretariatele generale ale Ministerului Sãnãtãtii si Familiei si Ministerului Justitiei”

13. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Finantarea activitãtii Institutului National de Medicinã Legalã «Mina Minovici» Bucuresti, a institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicinã legalã judetene si a cabinetelor de medicinã legalã se asigurã din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sãnãtãtii si Familiei de la capitolul «Sãnãtate».

(2) Veniturile extrabugetare prevãzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestatiilor medico-legale”.

14. Al  ineatul (1) al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Listele cuprinzând expertii din rândul cãrora pãrtile interesate pot solicita cu platã medici legisti sau specialisti care sã asiste expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activitãti medico-legale sunt întocmite de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si de Ministerul Justitiei, cu avizul Consiliului superior de medicinã legalã.

Art. II - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã art. 30 si 31 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 774/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. III - În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante, Guvernul va modifica în mod corespunzãtor Hotãrârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã.

Art. IV - Ordonanta Guvernului nr. 1/2000, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 459/2001, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia de cãtre Parlament, dându-se capitolelor, articolelor si alineatelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stãnoiu

Ministrul sãnãtãtii si familiei,

Daniela Barto

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobatã prin Legea nr. 136/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 3. - Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic national se colecteazã de cãtre Societatea Comercialã «Electrica» - S.A., Societatea Nationalã «Nuclearelectrica» - S.A., Societatea Comercialã «Termoelectrica» - S.A. si Societatea Comercialã «Hidroelectrica» - S.A. - pentru energia electricã, si de cãtre Societatea Comercialã «Termoelectrica» - S.A. - pentru energia termicã, într-un cont special, pe mãsura încasãrii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.

Pentru autoproducãtorii de energie electricã si termicã, interconectati la Sistemul energetic national, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic national se colecteazã de cãtre acestia într-un cont special, pe mãsura încasãrii contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor.

Societatea Comercialã «Electrica» - S.A., Societatea Nationalã «Nuclearelectrica» - S.A., Societatea Comercialã «Termoelectrica» - S.A., Societatea Comercialã «Hidroelectrica» - S.A. si autoproducãtorii de energie electricã si termicã vireazã sumele în contul special de la Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 3 zile de la încasarea contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor. Nevirarea în termen în contul special de cãtre agentii economici producãtori de energie electricã si termicã, interconectati la Sistemul energetic national, a sumelor reprezentând taxa de dezvoltare, se penalizeazã cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru modificarea si completarea Legii contabilitãtii nr. 82/1991

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I. - Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societãtile comerciale, societãtile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societãtile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiarã, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptatã la specificul activitãtii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplicã si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fãrã scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sã desfãsoare activitãti independente.”

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializatã în mãsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din administrarea persoanelor juridice si fizice prevãzute la art. 1 trebuie sã asigure înregistrarea cronologicã si sistematicã, prelucrarea, publicarea si pãstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiarã, performanta financiarã si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori.

(2) Contabilitatea institutiilor publice asigurã informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurãrilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale”.

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine în limba românã si în moneda nationalã.

(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate în valutã se tine atât în moneda nationalã, cât si în valutã, potrivit reglementãrilor elaborate în acest sens.

(3) Pentru necesitãtile proprii de informare, persoanele prevãzute la art. 1, cu exceptia institutiilor publice, pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o monedã stabilãsim

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreazã norme contabile si emite reglementãrile în domeniul contabilitãtii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiarã si contabilã, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

(2) Reglementãrile contabile pentru institutiile de credit, unitãtile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitãtile care opereazã pe piata de capital se elaboreazã de Banca Nationalã a României, de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, respectiv de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare, si se aprobã de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Elaborarea reglementãrilor prevãzute la alin. (1) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.”

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au obligatia sã conducã contabilitatea în partidã dublã si sã întocmeascã situatii financiare anuale.

(2) Categoriile de persoane fizice si juridice care pot tine contabilitatea în partidã simplã, precum si sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.”

6. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Orice operatiune economicã efectuatã se consemneazã într-un document care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dupã caz”.

7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justã pentru alte intrãri decât cele prin achizitie sau productie, dupã caz.”

8. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au obligatia sã efectueze inventarierea generalã a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitãtii, cel putin o datã pe an pe parcursul functionãrii sale, în cazul fuziunii sau încetãrii activitãtii, precum si în alte situatii prevãzute de lege.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite”

9. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora în situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementãrilor contabile.

(2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevãzute de reglementãrile legale, la valoarea justã a acestora. Valoarea justã se determinã pe baza unor evaluãri efectuate, de regulã, de evaluatori autorizati.

(3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoa te în contabilitate potrivit reglementãrilor contabile elaborate în acest sens.”

10. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevãzute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, care trebuie sã ofere o imagine fidelã a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfãsuratã.

(2) Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitãtilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiarã trimestrialã si anualã.

(3) Societãtile comerciale care detin participatii în capitalul altor societãti comerciale, denumite în continuare societãti comerciale de grup, vor întocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale consolidate în conformitate cu reglementãrile specifice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop.”

11. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:”

“Organizarea si conducerea contabilitãtii”

12. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Rãspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitãtii la persoanele prevãzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionãrii unitãtii respective.

(2) Persoanele prevãzute la art. 1 organizeazã si conduc contabilitatea, de regulã, în compartimente distincte, conduse de cãtre directorul economic, contabilul-sef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã functie. Aceste persoane trebuie sã aibã studii economice superioare si rãspund împreunã cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitãtii, în conditiile legii.

(3) Contabilitatea poate fi organizatã si condusã pe bazã de contracte de prestãri de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care rãspund potrivit legii.

(4) Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizatã în compartimente distincte si care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestãri de servicii în domeniul contabilitãtii încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, în functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care existã obligatia de a încheia contracte pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, numai de cãtre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.

(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizatã în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncã, potrivit legii, pot încheia contracte de prestãri de servicii, pentru conducerea contabilitãtii si întocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societãti comerciale de expertizã contabilã sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementãrilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceastã destinatie”

13. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.”

14. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Contabilitatea imobilizãrilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidentã.

(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, în conditiile stabilite de reglementãrile legale.”

15. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupã natura sau destinatia lor, dupã caz.

(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupã natura sau sursa lor, dupã caz.

(3) Contabilitatea veniturilor bugetare, fondurilor speciale si veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.”

16. Articolul 17 se abrogã.

17. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Contabilitatea institutiilor publice finantate din credite bugetare, fonduri speciale si venituri extrabugetare asigurã înregistrarea plãtilor de casã si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat. Pentru finantarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetele aprobate, institutiile publice au obligatia organizãrii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop.”

18. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la începutul anului.

(2) Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste la închiderea acestuia.

(3) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinatiile prevãzute de lege.

(4) Pierderea contabilã se acoperã din profitul exercitiului si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si hotãrârii adunãrii generale a actionarilor sau asociatilor, dupã caz.

(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabile te anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.”

19. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 20. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare”.

20. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 21. - Registrele de contabilitate se utilizeazã în strictã concordantã cu destinatia acestora si se prezintã în mod ordonat si astfel completate încât sã permitã, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate”.

21. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - Pentru verificarea înregistrãrii corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se întocmeste balanta de verificare”.

22. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 23. - Persoanele prevãzute la art. 1 care utilizeazã sisteme informatice de prelucrare automatã a datelor au obligatia sã asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum si pãstrarea acestora pe suporturi tehnice”

23. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 24. - Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activitãtii persoanelor prevãzute la art. 1 se face pe baza  documentelor corespunzãtoare întocmite în asemenea situatii”.

24. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 25. - Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza înregistrãrilor în contabilitatea financiarã se pãstreazã în arhiva persoanelor prevãzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului în cursul cãruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pãstreazã timp de 50 de ani.”

25. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 26. - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua mãsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementãrilor emise în acest scop”.

26. Titlul capitolului IV va avea urmãtorul cuprins:

“Situatii financiare anuale”

27. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au obligatia sã întocmeascã situatii financiare anuale, inclusive în situatia fuziunii, divizãrii sau încetãrii activitãtii acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru regiile autonome, societãtile comerciale si societãtile/companiile nationale în care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice poate stabili întocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decât anual, în cadrul exercitiului financiar.

(3) Pentru persoanele juridice care aplicã Reglementãrile contabile armonizate cu directivele Comunitãtilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificãrilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

(4) Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementãrilor armonizate prevãzute la alin. (3) întocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

(5) Situatiile financiare anuale, pentru toate celelalte persoane prevãzute la art. 1, cu exceptia celor mentionate la alin. (3) si (4), se compun din bilant si cont de profit si pierdere.

(6) Societãtile comerciale încadrate prin reglementãri speciale în categoria  microîntreprinderilor aplicã reguli contabile specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Situatiile financiare anuale pentru microîntreprinderi se compun din bilant si cont de profit si pierdere.

(7) Situatiile financiare anuale sunt însotite de raportul administratorilor.

(8) Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, care se compun din bilant, cont de executie bugetarã si anexe.

(9) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate când acesta începe la data înfiintãrii, respectiv a înmatriculãrii, potrivit legii, a persoanelor prevãzute la art. 1.

(10) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba ca exercitiul financiar sã înceapã si sã se încheie si la alte date decât cele prevãzute la alin. (9).

(11) Întocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sã fie precedatã obligatoriu de inventarierea generalã a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate în gestiune si administrare, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

(12) Eventualele erori constatate în contabilitate, dupã aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul în care acestea se constatã, potrivit reglementãrilor contabile date în aplicarea legii.”

28. Articolul 28 se abrogã.

29. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevãzute la art. 27 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectueazã de cãtre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizãrii sau încetãrii activitãtii persoanelor prevãzute la art. 27 alin. (3).

(3) Persoanele juridice prevãzute la art. 27 alin. (3) au obligatia auditãrii situatiilor financiare anuale pe perioada premergãtoare aplicãrii reglementãrilor armonizate, în conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevãzute la art. 4 alin. (2), dupã caz.

(4) Persoanele juridice prevãzute la art. 27 alin. (4), (5) si (6) nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.

30. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Situatiile financiare anuale, dupã aprobare, se publicã în conditiile prevãzute de reglementãrile legale.

(2) Situatiile financiare anuale se pãstreazã timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activitãtii persoanelor prevãzute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se referã art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.”

31. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generalã a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupã cum urmeazã:

a) persoanele prevãzute la art. 27 alin. (3), în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) persoanele prevãzute la art. 27 alin. (4), în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

c) persoanele prevãzute la art. 27 alin. (5) si (6), în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

d) persoanele care, de la constituire, nu au desfãsurat activitate vor depune o declaratie în acest sens în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritãtile publice si unitãtile administrativ-teritoriale, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiarã trimestrialã si anualã, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.”

32. Articolul 32 se abrogã.

33. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:

“Contabilitatea trezoreriei statului si a institutiilor publice”.

34. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeazã si functioneazã pe principiul executiei de casã si asigurã înregistrarea operatiunilor de încasãri si plãti în conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

(2) În contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile effectuate din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat si bugetele locale, precum si conturi de disponibilitãti din care se pot angaja si efectua plãti.

(3) Contabilitatea trezoreriei statului asigurã informatii cu privire la derularea executiei bugetare în conditii de echilibru financiar, aprobatã anual prin lege pentru fiecare buget, precum si în limita disponibilitãtilor aflate în conturi.

(4) În contabilitatea trezoreriei statului se reflectã, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevãzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.

(5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeazã în cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitãtilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casã a bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor locale; constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate în contul organelor administratiei publice centrale si locale.

(6) Organizarea si conducerea contabilitãtii trezoreriei statului se efectueazã potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritãtile publice, precum si institutiile publice cu personalitate juridicã din subordinea acestora, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, organizeazã si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, a veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale, potrivit bugetului aprobat.”

35. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Contabilitatea executiei bugetelor locale se organizeazã si se conduce la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si asigurã înregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de platã pânã la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la ugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

(2) Unitãtile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare localã, care au personalitate juridicã si ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, organizeazã si conduc contabilitatea veniturilor încasate, a cheltuielilor efectuate si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.”

36. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Contabilitatea executiei bugetului asigurãrilor sociale de stat se organizeazã si se conduce în cadrul Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale si al unitãtilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si asigurã înregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum si obligatiile cu termene legale de platã pânã la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului  executiei bugetului asigurãrilor sociale de stat prin închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

(2) Institutiile publice cu personalitate juridicã, finantate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, organizeazã si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, precum si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.”

37. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Ministerul Finantelor publice întocmeste anual bilantul institutiilor publice.

(2) Obiectul principal al bilantului institutiilor publice îl constituie patrimoniul statului si al unitãtilor administrativ-teritoriale, cuprinzând domeniul public si cel privat, inclusive solul, bogãtiile naturale, zãcãmintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate în expresie bãneascã, dupã metodologia stabilitã de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupã caz.

(3) Evidenta în unitãti fizice sau valorice, dupã caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si a celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeazã de cãtre unitãtile care administreazã, exploateazã si folosesc bunurile respective.

(4) La încheierea exercitiului financiar, în contabilitatea trezoreriei statului se procedeazã la încheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupã cum urmeazã:

a) încheierea executiei bugetului de stat se efectueazã de cãtre unitãtile teritoriale ale trezoreriei statului;

b) încheierea executiei bugetului asigurãrilor sociale de stat se efectueazã de cãtre unitãtile Ministerului Muncii si Solidaritãtii Sociale;

c) încheierea executiei bugetelor locale se efectueazã de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(5) Ministerul Finantelor Publice întocmeste trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului, în structura stabilitã de acesta, care se aprobã în conditiile legii.”

38. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 37. - Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilitã de Ministerul Finantelor Publice, se prezintã Guvernului o datã cu contul general anual de executie a bugetului de stat.”

39. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 38. - Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sã fie considerate infractiuni:

1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate;

2. nerespectarea reglementãrilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:

a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

b) întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referã, pãstrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii;

d) întocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;

e) întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

f) nedepunerea declaratiei din care sã rezulte cã persoanele prevãzute la art. 1 nu au desfãsurat activitate;

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei aportoare.”

40. Alineatele (1-(3) ale articolului 39 vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Contraventiile prevãzute la art. 38 pct. 1 se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevãzute la pct. 2 lit. c) si d) se sanctioneazã cu amendã de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevãzute la pct. 2 lit. a) si b), cu amendã de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevãzutã la pct. 2 lit. e), cu amendã de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevãzutã la pct. 3, cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevãzutã la pct. 2 lit. f), cu amendã de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei”.

(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevãzute la alin. (1) în functie de rata inflatiei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si de alte persoane anume împuternicite de Ministerul Finantelor Publice”.

41. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 40. - Efectuarea cu stiintã de înregistrãri inexacte, precum si omisiunea cu stiintã a înregistrãrilor în contabilitate, având drept consecintã denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflectã în bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepsesc conform legii”.

42. Articolul 4 se abrogã.

43. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 42. - (1) În termen de sase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va elabora normele si reglementãrile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

(2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevãzute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementãrile contabile aplicabile persoanelor prevãzute la art. 1”.

44. Articolul 43 se abrogã.

45. Dupã articolul 46 se introduce articolul 461, cu urmãtorul cuprins:

“Art. 461. - (1) Pentru asigurarea cadrului organizatoric de consultare si analizã în procesul de elaborare a normelor si reglementãrilor din domeniul contabilitãtii, se reorganizeazã Colegiul Consultativ al Contabilitãtii, care functioneazã pe lângã Ministerul Finantelor Publice.

(2) Modul de organizare, atributiile si sursele de finantare a cheltuielilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitãtii, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului”.

46. La articolul 47, dupã penultima liniutã se introduc trei noi liniute, cu urmãtorul cuprins:

“- Hotãrârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pânã la 15 aprilie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare;

- Hotãrârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilitãtii, verificarea si certificarea bilantului contabil în baza prevederilor Legii contabilitãtii nr. 82/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificãrile ulterioare;

- Hotãrârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele mãsuri pentru reflectarea în contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;”

Art. II. - În cuprinsul Legii contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã, denumirea “Ministerul Finantelor”, se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Finantelor Publice”.

Art. III. - Dupã aprobarea de cãtre Parlamentul României a prezentei ordonante, Legea contabilitãtii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouã numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Ministrul integrãrii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ

pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

 

Art. I. - Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:

- La articolul 30, dupã alineatul 2 se introduc patru noi alineate, cu urmãtorul cuprins:

“Functionarea unitãtilor de tãiere a animalelor, inclusiv a pãsãrilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animalã, unitãti stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor, este permisã numai dacã au asiguratã asistenta sanitarã veterinarã de stat, în conditiile prezentei legi. Asistenta tehnicã si controlul sanitar veterinar al animalelor, produselor de origine animalã si altor produse si materii supuse controlului sanitar veterinar în unitãtile prevãzute la alin. 3 se asigurã de personalul sanitar veterinar angajat, în conditiile legii, pe perioadã determinatã, de cãtre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Stabilirea tarifelor se face conform prevederilor art. 33 alin. 4. Valoarea operatiunilor care se realizeazã în exercitarea activitãtii de inspectie si control sanitar veterinar se vireazã lunar de cãtre unitãtile prevãzute la alin. 3 în contul directiilor sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, competente teritorial, si constituie, pentru acestea, fonduri extrabugetare destinate în vederea finantãrii cheltuielilor materiale si de personal, care se înregistreazã în contabilitate în mod distinct”.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor vor fi aprobate instructiunile pentru organizarea si desfãsurarea activitãtilor efectuate de personalul sanitar veterinar în unitãtile prevãzute la art. 30 alin. 3 din Legea nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pãdurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii si solidaritãtii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 30 august 2001.

Nr. 62.