MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

153. - Ordonantă de urgentă pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al  Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Decizie a Comisiei centrale fiscale a impozitelor indirecte privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, ale prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aplicarea Rezolutiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, în vederea aplicării prevederilor Rezolutiei nr. 1.373 din 28 septembrie 2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, pentru îndeplinirea obligatiei care revine statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite de a îndeplini rezolutiile adoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Natiunilor Unite,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Autoritătile si institutiile publice vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Rezolutiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite privind combaterea terorismului international, iar persoanele fizice si juridice române, precum si persoanele fizice si juridice străine care desfăsoară activităti pe teritoriul României se vor conforma regulilor si măsurilor întreprinse în acest scop.

(2) Textul Rezolutiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Orice încălcare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Se constituie un consiliu interministerial pentru urmărirea aplicării Rezolutiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, care va prezenta periodic rapoarte Guvernului României.

(2) Consiliul interministerial va functiona sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe si va fi alcătuit din reprezentantii autoritătilor si institutiilor publice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 153.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA NR . 1. 373/2001

A CONSILIULUI DE SECURITATE AL ORGANIZATIEI NATIUNILOR UNITE

 

Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite,

reafirmând rezolutiile nr. 1.269/1999 din 19 octombrie 1999 si nr. 1.368/2001 din 12 septembrie 2001,

reafirmând, de asemanea, condamnarea fără echivoc a atacurilor teroriste care au avut loc la New York, Washington D.C. si Pennsylvania la 11 septembrie 2001 si exprimându-si hotărârea de a interzice orice asemenea acte,

considerând că asemenea acte, ca orice act de terorism international, constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

reafirmând dreptul inerent la apărare individuală sau colectivă, asa cum este recunoscut de Carta Natiunilor Unite si reiterat în Rezolutia nr. 1.368/2001,

subliniind necesitatea de a combate prin toate mijloacele, conform Cartei Natiunilor Unite, amenintările la adresa păcii si securitătii cauzate de acte teroriste, profund preocupat de cresterea în diferite regiuni ale lumii a numărului actelor de terorism motivate de intolerantă si extremism,

chemând toate statele să actioneze împreună de urgentă pentru a preveni si a suprima actele de terorism, inclusiv prin cooperare sporită si aplicarea în totalitate a conventiilor internationale relevante referitoare la terorism,

recunoscând necesitatea ca statele să întărească cooperarea internatională prin adoptarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea si suprimarea pe teritoriile lor, prin toate măsurile legale, a finantării si pregătirii oricăror acte de terorism,

reafirmând principiile stabilite de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite în declaratia sa din octombrie 1970 [Rezolutia nr. 2.625(XXV)], reiterată de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite în Rezolutia sa nr. 1.189/1998 din 13 august 1998, conform căreia fiecare stat are obligatia de a se abtine de la organizarea, instigarea, sprijinirea sau participarea la acte teroriste în alt stat ori de la tolerarea actiunilor organizate pe teritoriul său si orientate spre comanditarea unor asemenea acte,

actionând în baza prevederilor cap. VII al Cartei Natiunilor Unite, ai grupărilor teroriste si prin eliminarea furnizării de arme teroristilor;

1. decide ca toate statele:

a) să prevină si să suprime finantarea actelor teroriste;

b) să incrimineze asigurarea sau colectarea voită de fonduri de către conationalii lor ori pe teritoriile lor, prin orice mijloace, direct sau indirect, cu intentia ca fondurile să fie utilizate sau având cunostintă că acestea urmează să fie utilizate în scopul săvârsirii de acte teroriste;

c) să înghete fără întârziere fondurile si alte bunuri financiare ori resurse economice ale persoanelor care comit sau încearcă să comită acte teroriste ori care participă la sau facilitează comiterea de acte teroriste, ale entitătilor aflate în proprietatea sau controlate direct ori indirect de asemenea persoane, ale persoanelor sau entitătilor care actionează în numele sau sub conducerea unor astfel de persoane si entităti, inclusiv fondurile provenite sau generate de proprietatea detinută ori controlată direct sau indirect de asemenea teroristi ori de persoane si entităti asociate;

d) să interzică nationalilor sau persoanelor si entitătilor din teritoriile lor de a pune la dispozitie, în mod direct sau indirect, orice fonduri, bunuri financiare sau resurse economice ori servicii financiare sau alte servicii asemănătoare în beneficiul persoanelor care comit, încearcă să comită, facilitează sau participă la comiterea

actelor teroriste, al entitătilor aflate în proprietatea lor sau controlate în mod direct ori indirect de asemenea persoane sau de persoane si entităti actionând în numele ori sub conducerea acestor persoane;

2. decide, de asemenea, ca toate statele:

a) să se abtină de la acordarea oricărei forme de sprijin, activ sau pasiv, entitătilor sau persoanelor implicate în acte teroriste, inclusiv prin suprimarea recrutării de membri

b) să întreprindă măsurile necesare în vederea prevenirii comiterii de acte teroriste, inclusiv prin stabilirea unui istem de alertă timpurie între state prin schimbul de nformatii;

c) să refuze sederea pe teritoriile lor a acelora care inantează, plănuiesc, sprijină sau comit atacuri teroriste ori oferirea de adăpost în acest sens;

d) să îi impiedice pe cei care finantează, plănuiesc, facilitează sau comit acte teroriste de a folosi teritoriile lor pentru aceste scopuri împotriva altor state sau cetătenilor acestora;

e) să se asigure că orice persoană care participă la finantarea, planificarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste ori care sprijină aceste acte este adusă în fata justitiei si să se asigure că, în completarea oricăror alte măsuri de combatere a acestora, asemenea acte teroriste sunt calificate drept infractiuni grave în legile si în reglementările interne, precum si că pedeapsa reflectă în mod corespunzător gravitatea actelor teroriste;

f) să îsi acorde unele altora întregul sprijin pentru investigatiile si actiunile penale asociate finantării sau sprijinirii actelor teroriste, inclusiv asistentă în obtinerea probelor pe care le detin si care sunt necesare actiunilor penale;

g) să prevină deplasarea teroristilor si a grupărilor teroriste prin exercitarea unui control eficient al frontierelor si al eliberării actelor de identitate si a documentelor de călătorie, precum si prin măsuri de prevenire a contrafacerii, falsificării sau utilizării frauduloase a actelor de identitate si a documentelor de călătorie;

3. cere statelor:

a) să identifice mijloace pentru intensificarea si accelerarea schimbului de informatii operative, în special cu privire la: actiuni sau deplasări ale teroristilor ori ale retelelor teroriste; documente de călătorie falsificate; trafic cu arme, materii explozive sau alte materiale periculoase; folosirea tehnologiei în domeniul comunicatiilor de către grupări teroriste si amenintarea creată de detinerea de către grupurile teroriste a armelor de distrugere în masă;

b) să efectueze schimb de informatii în conformitate cu dispozitiile legale interne si internationale si să coopereze în domeniile administrativ si judiciar pentru a împiedica comiterea de acte teroriste;

c) să coopereze în special prin intermediul întelegerilor si al acordurilor bilaterale si multilaterale pentru prevenirea si combaterea atacurilor teroriste si să actioneze împotriva autorilor acestor acte;

d) să devină cât mai curând posibil părti la conventiile si protocoalele internationale relevante în domeniul terorismului, inclusiv la Conventia internatională pentru combaterea finantării terorismului din 9 decembrie 1999;

e) să întărească cooperarea si să aplice în întregime cele 12 conventii si protocoale internationale relevante în domeniul terorismului, precum si rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.269/1999 si nr. 1.368/2001;

f) să întreprindă măsurile necesare în conformitate cu prevederile relevante din dreptul intern si international, inclusiv cu standardele internationale în domeniul protectiei drepturilor omului, înainte de acordarea statutului de refugiat, pentru a se asigura că solicitantii de azil nu au planificat, nu au facilitat sau nu au participat la comiterea de acte teroriste;

g) să se asigure, în conformitate cu dreptul international, că statutul de refugiat nu este utilizat în mod

abuziv de autorii, organizatorii sau facilitatorii actelor teroriste si că revendicările cu motivatie politică nu vor fi recunoscute ca motive pentru respingerea cererilor de extrădare a presupusilor teroristi;

4. ia notă cu îngrijorare de legătura strânsă dintre terorismul international si crima organizată la nivel

transnational, de traficul ilicit de stupefiante, operatiunile de spălare a banilor, traficul ilegal cu arme, transportul ilegal de materiale nucleare, chimice, biologice si alte materiale cu potential letal si, în această privintă, evidentiază necesitatea întăririi coordonării eforturilor la nivel national, subregional, regional si international în scopul consolidării reactiei internationale la această amenintare gravă la adresa securitătii internationale;

5. declară că actele, metodele si practicile teroriste sunt contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite si că finantarea, planificarea si incitarea la acte teroriste, în cunostintă de cauză, sunt contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite;

6. decide să creeze, în conformitate cu paragraful 28 din regulile provizorii de procedură, un comitet al Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, format din toti membrii consiliului, pentru a monitoriza aplicarea prezentei rezolutii, cu asistenta si expertiza necesare, si cere tuturor statelor să raporteze comitetului, nu mai târziu de 90 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii si, ulterior, conform programului stabilit de comitet, asupra măsurilor luate pentru punerea în aplicare a prezentei rezolutii;

7. orientează comitetul în vederea stabilirii sarcinilor sale si a prezentării unui plan de activităti în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, precum si a evaluării sprijinului necesar, în consultare cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite;

8. îsi exprimă hotărârea de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura deplina aplicare a prezentei rezolutii, în conformitate cu responsabilitătile sale, potrivit Cartei Natiunilor Unite;

9. hotărăste să urmărească în continuare această chestiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITĂTILE SI INSTITUTIILE PUBLICE

reprezentate în Consiliul interministerial pentru urmărirea aplicării Rezolutiei nr. 1.373/2001

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite

 

1. Ministerul Afacerilor Externe

2. Ministerul Finantelor Publice

3. Ministerul Justitiei

4. Ministerul Apărării Nationale

5. Ministerul de Interne

6. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

7. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

8. Serviciul Român de Informatii

9. Serviciul de Informatii Externe

10. Banca Natională a României.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ A IMPOZITELOR INDIRECTE

 

DECIZIE

pivind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată,

cu modificările ulterioare, ale prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992

privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare,

si ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare

 

Articol unic. - Se aprobă solutiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, referitoare a aplicarea unitară a prevederilor unor articole din rdonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind axa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, din rdonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare (în vigoare până la data de 15 martie 2000), si din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare, adoptate de Comisia centrală fiscală a impozitelor indirecte, constituită în baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.349/2001 în sedinta din data de 26 octombrie 2001.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

SOLUTII

privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată si impozitul pe venit

Articolul 17 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

 

Scoaterea definitivă a bunurilor străine din zona liberă cu altă destinatie decât România se încadrează în prevederile art. 17 lit. B.a). Justificarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată se face cu următoarele documente:

a) factura externă;

b) documentul de transport international cu destinatie externă, vizat de autoritatea vamală, care atestă iesirea bunurilor străine din zona liberă;

c) dovada introducerii în bancă a declaratiei de încasare valutară sau, după caz, a încasării contravalorii bunurilor în valută.

Articolul 17 lit. B.n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată

Pentru lucrările de reabilitare a locuintelor existente, constând în instalarea de centrale termice, pentru care la data emiterii Ordinului ministrului finantelor nr. 1.026/2000 era obligatorie autorizarea conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, republicată, cu modificările ulterioare, cota zero a taxei pe valoarea adăugată se aplică în conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.n), chiar dacă nu mai există obligatia autorizării acestor lucrări potrivit modificărilor aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 453/2001.

Pentru aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată în cazul lucrărilor mentionate la alineatul precedent, executate după data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001, se va avea în vedere valoarea acesteia înscrisă în contractele încheiate cu prestatorii de servicii.

Este obligatorie prezentarea avizului unitătii distribuitoare de gaze naturale si a avizului unitătii de termoficare pentru debransarea de la sistemul centralizat, dacă este cazul.

Art. 6 lit. A.i) 11, respectiv art. 6 lit. A.k) 8 începând cu 28 august 1997, din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare

Livrările de gaze efectuate în perioada iulie 1993 - 11 septembrie 1998 pentru producerea de energie termică destinată populatiei sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente cumpărărilor de bunuri si prestărilor de servicii desti- nate acestor operatiuni, în baza prevederilor art. 6 lit. A.i) 11 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, în perioada iulie 1993 - 27 august 1997, si ale art. 6 lit. A.k) 8 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1997, în perioada 28 august 1997 - 11 septembrie 1998.

Art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările si completările ulterioare

În situatia în care unul dintre copiii aflati în întretinerea contribuabilului devine major, coeficientii de deducere personală suplimentară de care va beneficia contribuabilul sunt următorii:

- 0,20, pentru copilul major care este încadrat în categoria “alte persoane aflate în întretinere”;

- 0,35, pentru următorii doi copii minori aflati în întretinere, în ordinea nasterii acestora;

- 0,20, pentru ceilalti copii minori aflati în întretinere.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997

privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11, 12 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si având în vedere angajamentele asumate prin Documentul de pozitie al României pentru capitolul 4 - Libera circulatie a capitalurilor, deschis în cadrul negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.3. Valută - moneda natională a altui stat, moneda unică a unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse, cum ar fi Drepturile Speciale de Tragere.”

2. Punctul 1.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.5. Credite legate de comertul international – credite acordate pe bază de contract în cursul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii sub formă de avansuri, plăti în rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăti la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciului, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comert,  rescadentarea unor astfel de plăti si finantarea unor astfel de credite de către un tert; în această categorie se includ si operatiunile de factoring.”

3. Punctul 1.6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.6. Credite si împrumuturi financiare - finantări de orice natură acordate pe baze contractuale de către un creditor debitorului, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale în care nu participă un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fată de un tert; în această categorie se includ si împrumuturile ipotecare, creditul de consum, operatiunile de leasing financiar.”

4. Punctul 1.7 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.7. Termenul creditului/împrumutului - durata pe care se acordă creditul/împrumutul, stabilită prin contract, ori, în lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada dintre data semnării contractului de credit si data achitării de către debitor a obligatiei asumate - data livrării mărfii/prestării serviciu- lui ori, după caz, data ultimei rambursări; din punct de vedere al termenului creditele si împrumuturile ori alte angajamente se clasifică astfel:

a) pe termen scurt - când termenul este până la un an inclusiv;

b) pe termen mediu - când termenul este cuprins între un an si 5 ani;

c) pe termen lung - când termenul este mai mare de 5 ani.”

5. După punctul 1.8 al articolului 1 se introduce punctul 1.8 1 cu următorul cuprins:

“1.81 Bursă - piată organizată pe care se tranzactionează valori mobiliare, oficial recunoscută în tara în care aceasta functionează; această categorie include si piata valorilor necotate la bursă, denumită si piata over-the-counter.”

6. Punctul 1.12 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

1.12. Investitie directă - investitie de orice natură efectuată în scopul stabilirii sau al mentinerii de legături economice durabile, inclusiv finantarea acestei investitii, si care se realizează, fără a se limita la acestea, prin următoarele modalităti:

a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităti apartinând integral persoanei care furnizează capitalul sau achizitionarea integrală a unei entităti deja existente;

b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă în scopul stabilirii ori al mentinerii de legături economice durabile;

c) acordarea de credite si împrumuturi pe termen lung în scopul stabilirii ori al mentinerii de legături economice durabile;

d) acordarea de credite, indiferent de termen, pentru finantarea unei investitii proprii realizate în una dintre modalitătile prevăzute la lit. a) sau b);

e) reinvestirea profitului în scopul mentinerii unei legături economice durabile.”

7. Punctul 1.13 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.13. Legături economice durabile - relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entităti sau care să permită participarea efectivă la administrarea sau la controlul entitătii respective; în această categorie se includ si relatiile decurgând dintr-un aranjament încheiat în scopul participării la profitul realizat din desfăsurarea unei activităti economice.”

8. După punctul 1.16 al articolului 1 se introduc punctele 1.161 , 1.162 , 1.163 , 1.164 , 1.165 , 1.166 si 1.167 cu următorul cuprins:

“1.161. Investitii imobiliare - achizitionarea de clădiri si terenuri, construirea de clădiri, în scop de câstig sau folosintă personală; în această categorie se includ si investitiile efectuate în scopul arătat, prin care se dobândeste un drept de uz ori de uzufruct asupra unui imobil.

1.162. Operatiuni cu valori mobiliare tranzactionate în mod curent pe piata de capital - operatiuni cu actiuni sau cu alte titluri de natură participativă, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadentă initială, de regulă mai mare de un an.

1.163. Operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate în mod curent pe piata monetară – operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadentă initială de regulă mai mică de un an.

1.164. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC - operatiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la alte entităti, cu sau fără personalitate juridică, constituite în scopul realizării de investitii colective în:

a) valori mobiliare tranzactionate în mod curent pe piata de capital;

b) valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate în mod curent pe piata monetară;

c) alte active.

1.165. Garantii - tranzactii din care rezultă constituirea unei ipoteci sau a unui gaj, fideiusiunea, avalul si alte modalităti de garantare a efectuării plătii sau a executării unei alte obligatii contactuale, inclusiv garantiile acordate de terti.

1.166. Operatiuni de schimb valutar - tranzactii constând în cumpărarea si vânzarea de valută contra monedei nationale sau contra altei valute.

1.167. Asistentă tehnică - asistentă legată de producerea si distribuirea de mărfuri si servicii, în toate stadiile, acordată pe o perioadă limitată în functie de scopul specific al unei asemenea asistente si care include, fără a se limita la: vizite ale expertilor, întocmirea de proiecte, supravegherea productiei, studii de piată, pregătirea personalului.”

9. Punctul 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.1. Curente - operatiuni valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg, fără a se limita la acestea, din:

a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediată;

b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, cum ar fi: impozite si taxe - cu exceptia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, cheltuieli de judecată, amenzi, asistentă tehnică, sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câstiguri din jocuri de noroc, prime si indemnizatii decurgând din contracte de asigurare/reasigurare - cu exceptia asigurărilor de viată si de credite -, leasing operational, cheltuieli cu întretinerea proprietătilor detinute în alt stat, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;

c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii etc. provenind din operatiuni de capital;

d) remiteri de sume moderate*) reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligatii legale de întretinere a membrilor familiei - sot, sotie, copii ori alte persoane aflate în întretinere;

e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor de capital, făcute de rezidenti deplasati în străinătate în scop de recreere, vacantă, sport, afaceri, vizite la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinte, îngrijirea sănătătii, educatie, religie.”

10. Punctul 1.17.2.2 al articolului 1 se abrogă.

11. Punctul 1.17.2.3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.3. Investitii imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 1.17.2.1 - investitii în bunuri imobile afectate unei investitii directe:

a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.”

12. Punctul 1.17.2.4 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.4. Operatiuni cu valori mobiliare tranzactionate în mod curent pe piata de capital neincluse la pct. 1.17.2.1 - investitii directe, la pct. 1.17.2.5 - operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate în mod curent pe piata monetară ori la pct. 1.17.2.6 - operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC:

a) admiterea valorilor mobiliare românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar;

b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu valori mobiliare românesti pe piata de capital:

c1) achizitionare de valori mobiliare românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionare de valori mobiliare românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu valori mobiliare străine pe piata de capital:

d1) achizitionare**) de valori mobiliare străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionare**) de valori mobiliare străine tranzactionate în afara bursei.”

13. Punctul 1.17.2.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.5. Operatiuni cu valori mobiliare si alte instrumente tranzactionate în mod curent pe piata monetară:

a) admiterea valorilor mobiliare si a altor instrumente românesti pe o piată monetară străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar, pe o piată monetară;

a2) acces pe o piată monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

b) admiterea valorilor mobiliare străine pe piata monetară românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) acces pe piata monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

c) tranzactii - achizitionare - ale nerezidentilor cu valori mobiliare si alte instrumente românesti pe piata monetară;

d) tranzactii - achizitionare**) - ale rezidentilor cu valori mobiliare si cu alte instrumente străine pe piata monetară.”

14. Punctul 1.17.2.6 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.6. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC:

a) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv - OPC românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct ori printr-un intermediar;

b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC românesti pe piata de capital:

c1) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piata de capital:

d1) achizitionarea **) de unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionarea **) de unităti ale organismelor de plasament colectiv - OPC străine tranzactionate în afara bursei.”

15. Punctul 1.17.2.7 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.7. Credite legate de comertul international în care participă un rezident:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.”

16. Punctul 1.17.2.8 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.8. Creditele si împrumuturile financiare neincluse la pct. 1.17.2.1 - investitii directe, la pct. 1.17.2.7 – credite legate de comertul international în care participă un rezident si la pct. 1.17.2.14 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.”

17. Punctul 1.17.2.9 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.9. Garantii:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.”

18. Punctul 1.17.2.12 al articolului 1 se abrogă.

19. Punctul 1.17.2.13 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.13. Transferurile aferente derulării contractelor de asigurare de viată si de credit - transferuri de capital reprezentând prime, anuităti, sume asigurate, indemnizatii, decurgând din:

a) contracte de asigurare de viată si de credit, încheiate între rezidenti si societăti de asigurare nerezidente;

b) contracte de asigurare de viată si de credit, încheiate între societăti de asigurare rezidente si nerezidenti;

c) alte transferuri decurgând din contracte de asigurare.”

20. Punctul 1.17.2.14 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.14. Transferuri de capital cu caracter personal:

a) împrumuturi;

b) cadouri si donatii;

c) dote;

d) mosteniri si legate;

e) achitarea de către imigranti a datoriilor în tara în care au avut stabilită anterior resedinta;

f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate, în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada sederii în străinătate;

g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii în România, având ca destinatie tara în care au avut stabilită anterior resedinta.”

21. După punctul 1.17.2.14 al articolului 1 se introduce punctul 1.17.2.14 1 cu următorul cuprins:

“1.17.2.141. Import si export fizic de active financiare:

a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;

b) instrumente de plată.”

22. Punctul 1.17.2.15 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1.17.2.15. Alte miscări de capital:

a) impozite si taxe aferente mostenirilor;

b) despăgubiri rezultate din operatiuni de capital;

c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgând din operatiuni de capital;

d) transferuri de sume rezultând din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală - patente, desene, mărci, inventii;

e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 1.17.2.10 - operatiuni în conturi curente;

f) alte transferuri de natura operatiunilor de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute la pct. 1.17.2.”

23. Punctul 1.20 va avea următorul cuprins:

“1.20. Piata valutară - piata pe care sunt executate, oricând în cursul unei zile de tranzactionare, operatiuni de schimb valutar la cursuri de schimb determinate - cotate liber de intermediari autorizati.”

24. După articolul 1 se introduce articolul 1 1 cu următorul cuprins:

“Art. 11). - Operatiunile valutare, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.1 si 1.17.2, realizate de persoane fizice si entităti cu sau fără personalitate juridică, vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât acestea să acopere, după caz, si fără a fi limitative:

a) încheierea si derularea tranzactiilor, dar si transferurile decurgând din acestea;

b) accesul la toate tehnicile financiare disponibile pe piată pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere sau la termen, tranzactii swap, tranzactii cu optiuni, deschiderea conturilor si plasarea fondurilor în conturi, tranzactii forward cu valută în conturi;

c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investitiilor sau a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;

d) rambursarea creditelor si împrumuturilor.”

25. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Regimul operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt definite la pct. 1.17.2, este cel prevăzut în prezentul regulament, cu exceptia cazului în care printr-o lege specială ori printr-un act normativ dat în aplicarea legii se instituie un regim derogatoriu.

Sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Nationale a României următoarele operatiuni de capital, dacă acestea nu sunt de natura datoriei publice externe;

a) admiterea valorilor mobiliare si a unitătilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piata de capital românească, prevăzută la pct. 1.17.2.4 lit. b) si la pct. 1.17.2.6 lit. b);

b) tranzactii ale rezidentilor cu valori mobiliare si unităti ale organismelor de plasament - OPC străine, prevăzute la pct. 1.17.2.4 lit. d) si la pct. 1.17.2.6 lit. d);

c) operatiuni cu valori mobiliare si cu alte instrumente tranzactionate în mod curent pe piata monetară, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. a)-d);

d) credite si împrumuturi financiare acordate de rezidenti nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b), mai putin operatiunile de leasing financiar pe termen scurt;

e) credite si împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a);

f) garantii acordate de rezidenti nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b);

g) operatiuni în conturi curente si de depozit deschise de rezidenti în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) si la pct. 1.17.2.11 lit. b);

h) operatiuni în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenti în România, prevăzute la pct. 1.17.2.11 lit. a1);

i) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenti nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.14 lit. a);

j) importul si exportul de active financiare – instrumente de plată sub formă de numerar, prevăzute la pct. 1.17.2.14 1 lit. b).

Procedura de autorizare a operatiunilor de capital prevăzute la alin. 2 si documentatia necesară sunt prevăzute în Normele privind modul de autorizare si de raportare a operatiunilor valutare de capital - N.R.V.3, în Normele privind autorizarea deschiderii si functionării conturilor în străinătate ale rezidentilor - N.R.V.5 si, respectiv, în Normele privind sumele în numerar în valută si în moneda natională (leu) care pot fi introduse si scoase în/din România - N.R.V.7. În cazul transferurilor cu caracter personal reprezentând împrumuturi acordate de rezidenti nerezidentilor se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la credite si împrumuturi financiare.

În scopul evidentei statistice operatiunile de capital din care rezultă obligatii externe derivând din angajamente cu termene mai mari de un an, altele decât cele de natura dato- riei publice externe, se înregistrează la Banca Natională a României în Registrul datoriei private externe a României.”

7.26. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Fac exceptie de la prevederile de autorizare prevăzute la art. 5 alin. 2 băncile, pentru următoarele operatiuni de capital efectuate în nume si în cont propriu:

a) tranzactii cu valori mobiliare si alte instrumente pe piata monetară, prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. d);

b) acordarea de garantii prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), mai putin garantiile acordate în favoarea nerezidentilor în cazuri nelegate direct de comertul international sau de miscări internationale de capital ori în care nici un rezident nu participă la operatiunea de bază garantată;

c) operatiuni în conturi curente si de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) si la pct. 1.17.2.11 lit. b);

d) credite si împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. b).”

Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operatiuni de capital:

a) investitii directe în străinătate ale rezidentilor - pct. 1.17.2.1 lit. b) din regulament;

b) investitii imobiliare în străinătate ale rezidentilor - pct. 1.17.2.3 lit. b) din regulament;

c) admiterea valorilor mobiliare si a unitătilor organismelor de plasament colectiv - OPC românesti pe o piată de capital străină - pct. 1.17.2.4 lit. a) si pct. 1.17.2.6 lit. a) din regulament;

d) credite legate de comertul international, pe termen mediu si lung, acordate de rezidenti nerezidentilor - pct. 1.17.2.7 lit. b) din regulament;

e) garantii acordate de nerezidenti rezidentilor - pct. 1.17.2.9 lit. a) din regulament;

f) transferuri aferente derulării contractelor de asigurare - pct. 1.17.2.13 din regulament;

g) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând împrumuturi pe termen scurt acordate de nerezidenti rezidentilor - pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament;

h) transferuri de capital cu caracter personal reprezentând cadouri si donatii, dote, mosteniri si legate, transferuri de active ale emigrantilor - pct. 1.17.2.14 lit. b), c), d) si f) din regulament;

i) import si export fizic de active financiare - valori mobiliare si alte titluri negociabile si instrumente de plată, mai putin cele sub formă de numerar - pct. 1.17.2.14 1 lit. a) si b) din regulament;

j) alte miscări de capital - pct. 1.17.2.15 lit. a)-c), e) si f) din regulament.

Art. III. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 nu se mai supun autorizării următoarele operatiuni de capital:

a) tranzactii ale rezidentilor cu valori mobiliare si cu unitătiale organismelor de plasament colectiv - OPC străine - pct. 1.17.2.4 lit. d) si pct. 1.17.2.6 lit. d) din regulament;

b) credite si împrumuturi financiare pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidentilor - pct.1.17.2.8 lit. a) din regulament;

c) credite si împrumuturi financiare si împrumuturi cu caracter personal, acordate de rezidenti nerezidentilor - pct.1.17.2.8 lit. b) si pct. 1.17.2.14 lit. a) din regulament;

d) garantii acordate de rezidenti nerezidentilor - pct. 1.17.2.9 lit. b) din regulament.

Art. IV. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004 nu se mai supun autorizării următoarele operatiuni de capital:

a) admiterea valorilor mobiliare si a unitătilor organismelor de plasament colectiv - OPC străine pe piata de capital românească - pct. 1.17.2.4 lit. b) si pct. 1.17.2.6 lit. b) din regulament;

b) operatiunile în conturi de depozit în lei deschise de nerezidenti în România - pct. 1.17.2.8 lit. a1) din regulament;

c) importul si exportul de active financiare – instrumente de plată sub formă de numerar - pct. 1.17.2.14 1 lit. b) din regulament.

Art. V. - Până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană nu se vor mai supune autorizării următoarele operatiuni de capital:

a) operatiunile cu valori mobiliare si cu alte instrumente tranzactionate în mod curent pe piata monetară - pct. 1.17.2.5 lit. a)-d) din regulament;

b) operatiunile în conturi curente si conturi de depozit, deschise de rezidenti în străinătate - pct. 1.17.2.10 lit. b) si pct. 1.17.2.11 lit. b) din regulament.

Art. VI. - Prevederile referitoare la autorizarea operatiunilor de capital, cuprinse în normele din anexa la Regulamentul nr. 3/1997, cu modificările si completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător modificărilor aduse prin prezenta circulară si etapelor de liberalizare prevăzute la art. III, IV si V.

Operatiunile de capital liberalizate sunt supuse în continuare obligatiilor de raportare statistică, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 26.


* Prin sume moderate se întelege sumele aferente cheltuielilor curente de întretinere a căror natură poate fi probată ulterior cu documente.

** Achizitionarea de către rezidenti de valori mobiliare, alte instrumente sau unităti ale organismelor de plasament colectiv – OPC românesti, emise pe o piată străină, este asimilată cu achizitionarea de către acestia de valori mobiliare si alte instrumente străine.