MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

649. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor

 

918. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor

 

652. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

921. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

655. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

 

924. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

 

656. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Nationale

 

925. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Nationale

 

658. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

927. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

659. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

928. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.137. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/1996 privind aprobarea propunerii de concesionare si a caietului de sarcini pentru un teren situat în municipiul Bucuresti

 

1.144. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor, emisă în temeiul art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat si indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligatia de a asigura vaccinarea corectă a copiilor si de a raporta efectuarea acesteia directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Se instituie Registrul unic de vaccinări, al cărui model se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se instituie carnetul de vaccinări, în care se înscriu informatiile legate de statusul vaccinal al copilului începând de la nastere.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Medicii, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligatia:

a) de a raporta directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, toate bolile transmisibile si netransmisibile în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Sănătătii si Familiei;

b) de a institui si de a participa la măsurile cu caracter preventiv, potrivit reglementărilor elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 5 si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către medicii epidemiologi si igienisti din cadrul directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - În măsura în care prezenta ordonantă nu dispune altfel, contraventiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile care reglementează regimul general al contraventiilor.”

8. Anexa va avea următorul cuprins:

“ANEXĂ

 

SCHEMA

de vaccinare recomandată pentru copii si adolescenti în cadrul Programului national

de imunizări

 

Vârsta recomandată

Vaccinul

Comentarii

0-7 zile

BCG, Hep B

în maternitate

2 luni

DTP, VPO, Hep B

simultan

4 luni

DTP, VPO

simultan

6 luni

DTP, VPO, Hep B

simultan

9-12 luni

Ruj

 

12 luni

DTP, VPO

simultan

30

35 de luni

DTP

7 ani (în clasa I)

DT, Ruj

campanii scolare

9 ani (în clasa a III

a) VPO, Hep B

campanii scolare

14 ani (în clasa a VIII

a) DT, BCG *)

campanii scolare

24 de ani

DT si la fiecare 10 ani ulteriori

 

Studenti anul I de la facultătile de medicină si stomatologie, respectiv elevi de la scolile

sanitare postliceale

Hep B

campanii scolare

 

*) Numai în zonele/colectivitătile în care se stabileste, împreună cu specialistii ftiziologi, că situatia epidemiologică a tuberculozei impune necesitatea revaccinării.

 

DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis

DT Vaccin diftero-tetanic

VPO Vaccin polio oral

Hep B Vaccin contra hepatitei B

Ruj Vaccin rujeolic

BCG Baccil Calmette Guerin - vaccin tuberculos

BT Bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi si ace de unică folosintă.”

 

Art. II. - În cuprinsul ordonantei denumirile “Ministerul Sănătătii” si “ministrul sănătătii” se înlocuiesc cu denumirile “Ministerul Sănătătii si Familiei”, respectiv “ministrul sănătătii si familiei”.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 649.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor

si a efectuării vaccinărilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 918.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 21 iunie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 10, alineatul 3 al articolului 66 va avea următorul cuprins:

“Coloneilor si comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani si au fost încadrati în această perioadă cel putin 3 ani în functii prevăzute în statele de organizare cu grad de general sau similare si care au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul «foarte bun», la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigadă, respectiv de general de flotilă aeriană sau contraamiral de flotilă, si vor fi trecuti în rezervă sau direct în retragere cu noul grad.”

2. La articolul I punctul 15, litera d) a articolului 93 1 va avea următorul cuprins:

“d) pentru maistru militar clasa a II-a si plutonier-major:

- în activitate - 47

- în rezervă - clasele I, a II-a si a III-a - 45, 50, 55”

3. La articolul I punctul 18, alineatul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:

“Dispozitiile art. 2 alin. 2 1 , art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) si f), art. 41 1 , art. 50 alin. 5, art 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 75 alin. 2, art. 75 1 , art. 85 alin. 1 lit. e) 1 , art. 92 1 , art. 93 1 si ale art. 108 1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale.”

4. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Dispozitiile art. 55, 58, 63 si 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum si orice alte dispozitii care contravin prevederilor prezentei ordonante de urgentă nu se aplică în Ministerul Apărării Nationale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 652.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 921.

 

.PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 243/2000

privind protectia atmosferei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protectia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării si ameliorarea calitătii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătătii omului si mediului, asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internationale si la reglementările comunitare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Regimul juridic al protectiei atmosferei are la bază respectarea principiului de abordare integrată a protectiei mediului.”

3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea până la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier;”

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Strategia natională privind protectia atmosferei se adoptă prin hotărâre a Guvernului.”

5. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Strategia se reactualizează periodic de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si se adoptă prin hotărâre a Guvernului.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Semnificatia unor termeni specifici utilizati în ordonantă este definită potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

7. Titlul capitolului II si titlul sectiunii 1 vor avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Atributii si responsabilităti în domeniul

protectiei atmosferei

SECTIUNEA 1

Atributii si responsabilităti ale autoritătilor centrale

si teritoriale pentru protectia mediului”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie si control în domeniul protectiei atmosferei, are următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează si promovează strategia natională în domeniul protectiei atmosferei si controlează aplicarea Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei, ca parte integrantă a strategiei si politicilor nationale de protectie a mediului;

b) coordonează si controlează respectarea si punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, precum si a celorlalte acte normative de punere în aplicare a acesteia, în toate sectoarele de activitate;

c) elaborează, avizează, promovează si, după caz, aprobă actele normative, precum si măsurile necesare pentru aplicarea unitară pe teritoriul României a prevederilor privind protectia atmosferei, stabilite prin legislatia Uniunii Europene si prin conventiile internationale privind protectia atmosferei la care România este parte;

d) coordonează Sistemul national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului, care include Sistemul national de monitorizare a calitătii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

e) coordonează elaborarea si reactualizarea normelor si reglementărilor privind calitatea aerului;

f) coordonează elaborarea si reactualizarea normelor si reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

g) coordonează la nivel national participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calitătii datelor;

h) aprobă metodologiile pentru evaluarea calitătii aerului si a emisiilor de poluanti în atmosferă, coordonează si controlează aplicarea acestora;

i) aprobă metodologiile de determinare a concentratiilor poluantilor în aerul înconjurător, incluzând metode, echipamente, retele si laboratoare;

j) stabileste, prin institutii specializate, metode pentru asigurarea acuratetei măsurătorilor si pentru verificarea mentinerii acesteia în acord cu standardele europene si internationale privind asigurarea calitătii;

k) evaluează calitatea aerului înconjurător si dispune luarea de măsuri pentru ameliorarea si mentinerea acesteia, după caz, prin intermediul organelor sale descentralizate si al institutiilor specializate;

l) coordonează programele de asigurare a calitătii datelor privind calitatea aerului înconjurător, provenite din Sistemul national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului;

m) asigură accesul publicului la informatiile privind calitatea atmosferei, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

n) raportează datele în conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene si cu prevederile conventiilor internationale privind protectia atmosferei la care România este parte.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului au următoarele atributii si responsabilităti:

a) controlează modul de aplicare si de respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si a actelor normative în vigoare din acest domeniu la nivel teritorial;

b) elaborează planuri si programe de gestionare a calitătii aerului la nivel teritorial, acolo unde este necesar, si asigură integrarea acestora în planul local de actiune pentru protectia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităti de specialitate ale.administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii specializate si cu titularii de activitate;

c) controlează punerea în aplicare a planurilor si a programelor de gestionare a calitătii aerului la nivel teritorial;

d) întocmesc inventarul emisiilor de poluanti în atmosferă la nivel teritorial;

e) urmăresc si analizează aplicarea planurilor si programelor de gestionare a calitătii aerului la nivel teritorial si elaborează rapoarte anuale;

f) colaborează cu organismele guvernamentale abilitate care avizează importul-exportul produselor, bunurilor si al altor materiale cu regim special de comercializare care pot afecta calitatea atmosferei, în conformitate cu legislatia natională si cu conventiile internationale la care România

este parte;

g) aplică sanctiunile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

h) participă la derularea activitătilor din cadrul Sistemului national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului;

i) informează operativ autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, alte autorităti centrale si locale, potrivit atributiilor si competentelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calitătii aerului si care aduc prejudicii sănătătii umane;

j) pun la dispozitie autoritătilor teritoriale pentru sănătate, agricultură si alimentatie, lucrări publice, administratiei publice locale informatiile necesare în activitatea de elaborare si punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei;

k) informează populatia si autoritătile locale în cazul depăsirii pragurilor de alertă;

l) asigură informarea curentă a populatiei si a autoritătilor locale cu privire la calitatea aerului;

m) urmăresc aplicarea la nivel teritorial a programelor si măsurilor pentru respectarea conventiilor si a acordurilor internationale la care România este parte.”

10. La articolul 9 alineatul (1), literele c), e), f) si g) vor avea următorul cuprins:

“c) participă la elaborarea si reactualizarea normelor si reglementărilor privind calitatea aerului;

...........................................................................................

e) participă la derularea activitătilor din cadrul Sistemului national de monitorizare a calitătii aerului;

f) prelucrează si interpretează datele de poluare atmosferică provenite din Sistemul national de monitorizare a calitătii aerului în relatie cu starea de sănătate; elaborează rapoarte periodice;

g) comunică autoritătilor publice centrale sau locale interesate si populatiei riscurile pentru sănătatea colectivitătilor umane produse de poluarea atmosferei;”

11. La articolul 10, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) colaborează la elaborarea si reactualizarea normelor si reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosferă;”

12. La articolul 10, după litera f) se introduc literele g) si h) cu următorul cuprins:

“g) participă la derularea activitătilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

h) exercită functii de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului înconjurător.”

13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Autoritatea publică centrală pentru industrie are următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează strategiile sectoriale pentru activitătile industriale, luând în considerare impactul asupra calitătii atmosferei si mediului;

b) elaborează, prin institutii specializate, norme privind calitatea combustibililor si norme privind manipularea acestora;

c) colaborează la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

d) coordonează programele de reducere a emisiilor de poluanti în atmosferă;

e) promovează si coordonează aplicarea reglementărilor specifice privind emisiile de poluanti în atmosferă pentru activităti industriale cu impact major asupra calitătii aerului;

f) asigură punerea în aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul national de actiune pentru protectia mediului - Sectiunea privind protectia atmosferei;

g) colaborează cu autoritatea natională în domeniu în vederea standardizării si omologării produselor si instalatiilor, în acord cu reglementările nationale si internationale;

h) participă la derularea activitătilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

i) exercită functii de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea instalatiilor, echipamentelor si utilajelor care pot afecta calitatea aerului înconjurător.”

14. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Autoritătile publice centrale pentru comert au următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează, în colaborare cu autoritătile publice centrale interesate, reglementări privind contingentarea productiei si consumurilor, precum si interdictia de plasare pe piată a anumitor tipuri de substante cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care România este parte;

b) elaborează, în colaborare cu autoritătile publice centrale interesate, reglementări privind produsele care, prin utilizare, pot afecta calitatea atmosferei, conditiile de plasare pe piată a acestora, restrictiile de producere si utilizare pentru fiecare tip sau clasă de produse.”

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Autoritatea publică centrală pentru agricultură si alimentatie are următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează si pune în aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, luând în considerare impactul asupra atmosferei si mediului;

b) asigură, prin unitătile sale din teritoriu, respectarea prevederilor legale în ceea ce priveste desfăsurarea activitătilor cu impact asupra calitătii atmosferei si mediului, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activităti din sectorul zootehnic;

c) colaborează la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementărilor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

d) exercită controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare si al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei si sănătatea publică;

e) promovează adoptarea de solutii alternative pentru tehnologiile din industria alimentară în vederea reducerii impactului asupra calitătii atmosferei;

f) colaborează cu alte organisme competente în domeniul protectiei atmosferei;

g) participă la derularea activitătilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici.

(2) Autoritătile teritoriale din subordine au obligatia de a pune la dispozitie autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile necesare în activitatea de evaluare si gestionare a calitătii aerului.”

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Autoritatea publică centrală pentru lucrări publice are următoarele atributii si responsabilităti:

a) colaborează la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor în functie de gradul de poluare a aerului;

b) asigură integrarea în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism a prevederilor strategiei nationale în domeniul protectiei atmosferei, a planurilor si programelor de gestionare a calitătii aerului.

(2) Autoritătile publice teritoriale din subordine au obligatia de a pune la dispozitie autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentele necesare în activitatea de evaluare si gestionare a calitătii aerului.”

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Autoritatea publică centrală pentru coordonarea administratiei publice locale are următoarele atributii si responsabilităti:

a) acordă sprijin si îndrumare metodologică autoritătilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora în scopul aplicării uniforme a dispozitiilor legale privind protectia atmosferei;

b) urmăreste respectarea prevederilor Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei si asigură aplicarea acestora;

c) îndrumă elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind protectia atmosferei de către autoritătile administratiei publice locale;

d) controlează modul de solutionare de către autoritătile administratiei publice locale a problemelor de interes local referitoare la protectia atmosferei.”

18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Primarii si consiliile locale au următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează, în colaborare cu autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, instructiuni pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind modul de gestionare a calitătii aerului în cadrul localitătilor si le aduc la cunostintă acestora prin mijloace adecvate;

b) urmăresc si asigură îndeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitătii aerului;

c) integrează politicile de protectie a atmosferei în strategia de dezvoltare durabilă la nivel local;

d) furnizează autoritătilor teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentatia necesare în vederea evaluării si gestionării calitătii aerului;

e) hotărăsc asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării programelor si planurilor pentru gestionarea calitătii aerului.”

19. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

“Art. 151. - Consiliile judetene au următoarele atributii si responsabilităti:

a) coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării programelor si planurilor de gestionare a calitătii aerului;

b) hotărăsc asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării programelor si planurilor de gestionare a calitătii aerului;

c) urmăresc si asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.”

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Evaluarea calitătii aerului înconjurător pentru teritoriul României se efectuează pe baza valorilor limită si a valorilor de prag, în acord cu standardele nationale si ale Uniunii Europene.

(2) Criteriile, metodele si procedeele de evaluare a calitătii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(3) Rezultatele evaluării calitătii aerului sunt aduse la cunostintă publicului si se raportează Uniunii Europene de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.”

21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Poluantii de referintă care trebuie evaluati, precum si valorile limită, valorile de prag, marjele de tolerantă si termenele în care trebuie atinse valorile limită se stabilesc în acord cu standardele europene si internationale si se aprobă prin ordin al ministrului autoritătii centrale pentru protectia mediului.

(2) Modificarea sau reactualizarea ordinului ministrului prevăzut la alin. (1) se realizează de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, pe baza noilor informatii despre efectele poluantilor atmosferici asupra sănătătii si mediului, precum si despre schimbările apărute în standardele europene si internationale.”

22. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Pe baza evaluării calitătii aerului înconjurător autoritatea publică centrală pentru protectia mediului întocmeste, prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, liste cuprinzând zone si aglomerări în care nivelurile unuia sau mai multor poluanti sunt:

a) mai mari decât valoarea limită, plus marja de tolerantă, sau mai mari decât valoarea limită, în caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă;

b) între valoarea limită si valoarea limită, plus marja de tolerantă;

c) mai mici decât valoarea limită.

(2) Pentru zonele si aglomerările mentionate la alin. (1) lit. a) si b) se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, procedura de elaborare si punere în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitătii aerului, în vederea atingerii valorilor limită într-o anumită perioadă.

(3) În cazul în care valorile limită sunt depăsite pentru mai multi poluanti, se elaborează planuri si programe integrate pentru toti poluantii respectivi.

(4) În situatia în care zona poluată este localizată pe teritoriul a două sau mai multe judete, programele si planurile se stabilesc de comun acord cu toate autoritătile implicate.

(5) Planurile si programele de gestionare a calitătii aerului se elaborează în colaborare cu administratia publică locală, cu organele descentralizate ale administratiei publice centrale, titularii de activitate si cu alti factori interesati.

(6) Planurile si programele sunt aduse la cunostintă publicului si raportate Uniunii Europene.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului monitorizează progresul si încadrarea în planurile si programele de gestionare a calitătii aerului si raportează anual asupra îndeplinirii acestora.”

23. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Autoritătile locale, împreună cu autoritătile competente de mediu, elaborează la nivelul administrativ corespunzător planuri care indică măsurile specifice adoptate pe termen scurt în regiunile în care există riscuri de depăsire a valorilor limită si/sau a pragurilor de alertă, în scopul reducerii acelui risc si al limitării duratei de producere a unui eventual risc.

(2) Planurile cuprind măsuri de control si, după caz, măsuri de suspendare a activitătilor, inclusiv a traficului rutier.

(3) Planurile pentru calitatea aerului se elaborează consultând autoritătile competente, titularii de activitate si publicul interesat.”

24. După articolul 19 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:

“Art. 191. - (1) Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei se elaborează de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului în colaborare cu autoritătile competente implicate, cu titularii de activitate si cu publicul interesat.

(2) Planul national se întocmeste pe baza programelor si planurilor prevăzute la art. 18 si 19.

(3) Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei se adoptă prin hotărâre a Guvernului, ca parte integrantă a Planului national de actiune pentru protectia mediului.

(4) Planul national este revizuit, după caz, în functie de progresele în domeniul protectiei atmosferei si de cerintele de protectie a mediului. Planurile sunt publice.”

25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - La elaborarea si evaluarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respectă si prevederile programelor si planurilor de gestionare a calitătii aerului.”

26. La articolul 21, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Toate autoritătile publice sunt obligate să asigure accesul la informatie si participarea publicului la luarea deciziilor în acest domeniu, în conditiile si termenele prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Depăsirea pragurilor de alertă se aduce la cunostintă publicului în mod operativ, prin cele mai eficiente mijloace de informare în masă, de către autoritatea competentă de mediu, indicându-se si măsurile care se impun.”

27. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Evaluarea si gestionarea calitătii aerului se asigură prin Sistemul national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului. Sistemul national de monitorizare a calitătii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici fac parte integrantă din

Sistemul national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului.

(2) Înfiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

28. După articolul 23 se introduc articolele 231 si 232 cu următorul cuprins:

“Art. 231. - Structurile apartinând Sistemului national de monitorizare a calitătii aerului, indiferent de autoritatea competentă căreia îi sunt subordonate sau în coordonarea căreia se află, au obligatia să deruleze activitatea de monitorizare, să raporteze si să furnizeze informatia conform

criteriilor si procedurilor comune.

Art. 232. - (1) În cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici se elaborează Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.

(2) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect se seră si a celor care afectează stratul de ozon este inclusă în Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.

(3) Evaluarea emisiilor si raportarea se fac conform procedurilor specifice conventiilor internationale din domeniu.”

29. Titlul capitolului IV si titlul sectiunii 1 vor avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Surse de poluare

SECTIUNEA 1

Emisii din surse fixe”

30. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Desfăsurarea activitătilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosferă este permisă numai cu acord si/sau autorizatie de mediu eliberate în urma abordării integrate a impactului asupra mediului, conform reglementărilor legale în vigoare.”

31. După articolul 30 se introduce articolul 301 cu următorul cuprins:

“Art. 301. - Titularii activitătilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosferă au următoarele obligatii:

a) să participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti în atmosferă, a programelor si planurilor de gestionare a calitătii aerului si să aplice obligatiile ce le revin prin acestea;

b) să se supună tuturor procedurilor si cerintelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător si asupra mediului;

c) să informeze si să se supună controlului autoritătilor competente conform legislatiei în vigoare.”

32. După articolul 31 se introduce articolul 311 cu următorul cuprins:

“Art. 311. - (1) Valorile limită pentru poluantii emisi în atmosferă sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Modificarea si completarea valorilor limită pentru poluantii emisi în atmosferă se stabilesc, după caz, prin ordin emis de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.”

33. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) În cazul depăsirii valorilor limită de emisie pentru unul sau mai multi poluanti autoritatea competentă decide, după caz, să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor si consecintelor poluării. Aceste măsuri includ si posibilitatea întreruperii temporare a activitătii instalatiei care a provocat poluarea, până la îndepărtarea cauzelor poluării.

(2) Titularii activitătilor care intră sub incidenta alin. (1) au obligatia să informeze autoritătile competente si să respecte reglementările în domeniu.”

34. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - În zonele în care sunt depăsite valorile limită privind calitatea aerului înconjurător, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului stabilesc, după caz, valori limită de emisie specifice fiecărei activităti din zonă, mai restrictive decât valorile stabilite de legislatia în vigoare.”

35. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Autoritătile competente stabilesc si pun în aplicare planuri nationale de reducere a emisiilor de poluanti în atmosferă, în conformitate cu legislatia în vigoare.”

36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Transferul de poluanti din aer către un alt factor de mediu, ca urmare a măsurilor de reducere a poluării aerului înconjurător, este permis în conditiile mentinerii nivelului poluantilor sub valorile limită pentru acel factor de mediu, cu acordul autoritătii publice teritoriale

pentru protectia mediului.

(2) Este permisă utilizarea metodelor si sistemelor de îmbunătătire a calitătii aerului care nu conduc la depăsirea normelor stabilite de legislatia în vigoare pentru locul de muncă.”

37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Emisiile de poluanti în atmosferă cu impact asupra sănătătii omului si mediului se supun taxării.

(2) Stabilirea taxelor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin lege, iar reactualizarea cuantumului acestor taxe se face prin hotărâre a Guvernului.”

38. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Emisii din surse mobile si surse difuze”

39. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Autoritatea publică centrală pentru transporturi si autoritatea publică centrală pentru industrie, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, stabilesc, după caz, valorile limită pentru poluantii emisi de sursele mobile, în conformitate cu prevederile standardelor europene si internationale.”

40. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins:

“Art. 401. - Autoritatea publică centrală pentru sănătate si autoritatea publică centrală pentru agricultură si alimentatie stabilesc reglementări privind utilizarea produselor agricole cultivate pe fâsiile de teren limitrofe căilor de circulatie, în cazul în care acestea sunt afectate de poluarea atmosferică provenită din surse mobile.”

41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) În zonele în care sunt necesare măsuri speciale de protectie a calitătii aerului, în programele de gestionare a calitătii aerului se impun obligatii pentru persoanele fizice si juridice care exploatează surse mobile de poluare. Aplicarea acestor obligatii este asigurată de către primari.

(2) În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic si economic, sursele difuze se transformă în surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale în vigoare.”

42. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

1. Cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea obligatiilor ce revin titularilor de activităti care constituie surse fixe de poluare pentru atmosferă de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor si planurilor de gestionare a calitătii aerului;

b) nerespectarea obligatiilor ce revin titularilor de activităti care constituie surse fixe de poluare pentru atmosferă conform prevederilor cuprinse în programele si planurile de gestionare a calitătii aerului;

c) nerespectarea obligatiilor de către titularii de activităti care constituie surse fixe de poluare pentru atmosferă de a informa si de a se supune controlului autoritătilor competente conform legislatiei în vigoare.

2. Cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea obligatiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursă, precum si de a le supune inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei în vigoare;

b) nerespectarea obligatiei de a se supune tuturor procedurilor si cerintelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător si mediului;

c) nerespectarea obligatiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii dirijate, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic si economic.

3. Cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea de către titularii de activitate a obligatiei de a furniza autoritătilor competente informatiile solicitate pentru actualizarea inventarului national al emisiilor de poluanti atmosferici, precum si pentru derularea procedurilor de reglementare si control;

b) nerespectarea de către titularii de activitate a obligatiei de a informa autoritătile competente în cazul depăsirii valorilor limită de emisie pentru unul sau mai multi poluanti.

4. Cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protectia atmosferei din acordul si/sau autorizatia de mediu.

5. Cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neîndeplinirea de către primari a următoarelor obligatii:

a) de a urmări si de a asigura îndeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitătii aerului;

b) de a asigura punerea în aplicare a măsurilor speciale, prevăzute în programele de gestionare a calitătii aerului, impuse persoanelor fizice si juridice care exploatează surse mobile de poluare.”

43. După articolul 47 se introduce articolul 471 cu următorul cuprins:

“Art. 471. - Cuantumul limitelor amenzilor contraventionale se reactualizează anual prin hotărâre a Guvernului.”

44. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 47 se fac de personalul împuternicit din cadrul autoritătilor publice centrale competente si din unitătile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritătilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.”

45. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - Infractiunile prevăzute la art. 49 se constată de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor publice centrale competente si din unitătile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritătilor publice locale; conform atributiilor stabilite prin lege actele de constatare se transmit organului de urmărire penală competent.”

46. După articolul 51 se introduc articolele 511 si 512 cu următorul cuprins:

“Art. 511  - Se adoptă prin hotărâre a Guvernului:

a) prevederile cuprinse la art. 3 alin. (1), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

b) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

c) prevederile cuprinse la art. 19 1 alin. (3), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

d) prevederile cuprinse la art. 23 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

e) prevederile cuprinse la art. 38 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 512. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului adoptă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului:

a) prevederile cuprinse la art. 16 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

b) prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

c) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

47. Articolele 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, sectiunea a 3-a a capitolului IV, respectiv art. 42-45, art. 49 alin. (3) si art. 51, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 655.

 

ANEXĂ

 

Semnificatia unor termeni în întelesul prezentei ordonante de urgentă

 

a) aglomerare - zonă cu o populatie al cărei număr depăseste 250.000 de locuitori sau zona în care numărul populatiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populatiei pe km 2 justifică necesitatea evaluării si gestionării calitătii aerului înconjurător

b) aer înconjurător - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de muncă

c) atmosferă - masa de aer care înconjoară suprafata terestră, incluzând si stratul protector de ozon

d) cele mai bune tehnici disponibile care nu implică costuri excesive - stadiul cel mai avansat si cel mai eficient al dezvoltării activitătilor si al metodelor de operare care indică potrivirea practică a unei anumite tehnici de a asigura în principiu baza pentru valorile limită de emisie, menite să prevină si, acolo unde nu este potrivit, să reducă în general emisiile si impactul asupra mediului:

- tehnici - include atât tehnologia utilizată, cât si modul în care instalatia este proiectată, construită, întretinută, operată sau scoasă din functiune;

- tehnică disponibilă - acea tehnică dezvoltată la o scară ce permite implementarea ei în sectorul industrial important în conditii viabile din punct de vedere economic si tehnic, luând în considerare costurile si avantajele, indiferent dacă tehnica este sau nu este utilizată ori produsă în România, atâta timp cât tehnica este accesibilă rezonabil operatorului;

- cel mai bun - cel mai eficient în realizarea unui nivel general ridicat al mediului

e) evaluare - orice metodă utilizată pentru măsurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematică, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant în aerul înconjurător

f) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în mediu prin ferestre, usi si alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare

g) surse mobile de poluare - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere internă

h) surse difuze de poluare - surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii si alte surse care nu au fost definite specific

i) marjă de tolerantă - procent din valoarea limită cu care aceasta poate fi depăsită, în conditiile precizate de legislatia în vigoare

j) nivel - concentratia unui poluant în aerul înconjurător sau depunerea acestuia pe suprafete într-o perioadă dată

k) poluant - orice substantă introdusă direct sau indirect de către om în aerul înconjurător, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătătii umane sau mediului

l) prag de alertă - nivelul peste care există un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurtă durată si fată de care trebuie să se ia măsuri imediate, conform legislatiei în vigoare

m) valoare limită - nivel fixat pe baza cunostintelor stiintifice, în scopul evitării, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătătii omului sau mediului, care se atinge într-o perioadă dată si care nu trebuie depăsit după ce a fost atins

n) valori de prag - aceste valori care constituie nivelul pragurilor de alertă care o dată ce au fost depăsite determină luarea de măsuri de către autoritătile competente, conform legislatiei în vigoare

o) valori limită de emisie - concentratia sau masa substantelor poluante în emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate si a cărei depăsire nu este permisă

p) zonă - parte a teritoriului national, delimitată în scopul evaluării si gestionării calitătii aerului, aprobată de Guvern

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de

urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 924.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92 din 21 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 656.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii

de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate

înzestrării Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Nationale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 925.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil

de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 7 iunie 2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 658.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea

achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achizitiei unui imobil de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 927.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural,

al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 6 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 659.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special

sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 928.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/1996 privind aprobarea propunerii

de concesionare si a caietului de sarcini pentru un teren situat în municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.278/1996 privind aprobarea propunerii de concesionare si a caietului de sarcini pentru un teren situat în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării unui teren situat

în municipiul Bucuresti”

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Se aprobă concesionarea prin licitatie publică deschisă a unui teren în suprafată de 1.450 m2 , situat în municipiul Bucuresti, calea Floreasca nr. 8, sectorul 1, aflat în administrarea Spitalului Clinic de Urgentă Bucuresti.

Caietul de sarcini pe baza căruia se aprobă concesionarea prevăzută la alin. 1 va fi pus în vânzare de organizatorul licitatiei publice deschise la sediul său si/sau în alte locuri stabilite de acesta si prevăzute în anuntul publicitar.

Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani, în scopul construirii unui stationar cu 100-250 de paturi, în vederea acordării asistentei medicale, la cerere, în sistem privat.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.278/1996 privind aprobarea propunerii de concesionare si a caietului de sarcini pentru un teren situat în municipiul Bucuresti, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2001.

Nr. 1.137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Imobilul care se transmite potrivit art. 1 va fi utilizat în vederea dezvoltării de servicii sociale în domeniul protectiei copilului.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 1.144.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

 

Adresa imobilului care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Bucuresti, str. Codrii Neamtului nr. 4, sectorul 3

Cresa nr. 33

1. Constructie:

- parter + etaj;

- suprafata construită = 580 m2

2. Curte aferentă = 450 m2.