MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

663. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene

 

932. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993

 

678. - Lege privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

947. - Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.187. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 903/2001 privind detalierea listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret

 

1.189. - Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni pentru înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene,

semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22  octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 663.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene

 

Guvernul României si Guvernul Statului Qatar,

fiind părti la Conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,

dorind să încheie un acord suplimentar la conventia mentionată, în scopul înfiintării de servicii aeriene între si dincolo de teritoriile lor respective,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În scopul acestui acord, în afară de cazul în care din ontext rezultă altfel:

a) termenul conventie înseamnă Conventia privind viatia civilă internatională, deschisă spre semnare la hicago la 7 decembrie 1944, si include orice anexă adoptată în baza art. 90 din acea conventie si orice amendament al anexelor la acea conventie în baza art. 90 si 94 din aceasta, în măsura în care acele anexe si amendamente au intrat în vigoare pentru sau au fost ratificate de ambele părti contractante;

b) termenul autorităti aeronautice înseamnă, în cazul Guvernului României, Departamentul aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si orice persoană sau organ autorizat să îndeplinească orice functii care pot fi exercitate în prezent de către departamentul mentionat sau functii similare, iar în cazul Guvernului Statului Qatar, ministrul comunicatiilor si transporturilor si orice persoană sau organ autorizat să îndeplinească orice functii care pot fi exercitate în prezent de către ministrul mentionat sau functii similare;

c) termenul companie aeriană desemnată înseamnă o companie aeriană care a fost desemnată si autorizată în conformitate cu art. 3;

d) termenul teritoriu, în ceea ce priveste un stat, are întelesul care i-a fost atribuit în art. 2 din conventie;

e) termenii serviciu aerian, serviciu aerian international, companie aeriană si escală necomercială au întelesurile respective atribuite în art. 96 din conventie;

f) termenul tarif înseamnă preturile care urmează să fie plătite pentru transportul de pasageri si marfă, precum si conditiile în baza cărora acele preturi se aplică, inclusiv preturile si conditiile pentru agentie si alte servicii auxiliare, dar excluzând remuneratia si conditiile pentru transportul postei.

 

ARTICOLUL 2

Acordarea drepturilor

 

1. Fiecare parte contractantă acordă celeleilate părti contractante următoarele drepturi pentru serviciile sale aeriene internationale regulate:

a) dreptul de a survola teritoriul său fără aterizare;

b) dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul său.

2. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părti contractante drepturile specificate în acest acord, în scopul înfiintării de servicii aeriene regulate internationale pe rutele specificate în sectiunea corespunzătoare a tabelului de rută anexat la acest acord. Aceste servicii si rute sunt denumite în continuare serviciile convenite si, respectiv, rutele specificate. Pe durata exploatării unui serviciu convenit pe o rută specificată companiile aeriene desemnate ale fiecărei părti contractante se vor bucura în plus fată de drepturile specificate în paragraful 1 al acestui articol de dreptul de a face escale pe teritoriul celeilalte părti contractante, în punctele specificate pentru acea rută în tabelul de rută anexat la acest acord, în scopul luării la bord si debarcării de pasageri si marfă, inclusiv postă, în combinatie sau separat.

3. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va fi considerată în sensul de a conferi companiilor aeriene ale unei părti contractante privilegiul de a lua la bord, pe teritoriul celeilalte părti contractante, pasageri si marfă, inclusiv postă, transportate în baza unui contract de închiriere sau contra plată si cu destinatia spre un alt punct de pe teritoriul celeilalte părti  contractante.

 

ARTICOLUL 3

Desemnarea companiilor aeriene

 

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să desemneze celeilalte părti contractante una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate. Această desemnare va face obiectul unei notificări scrise între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

2. La primirea acestei desemnări autoritatea aeronautică a celeilalte părti contractante va acorda fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de exploatare corespunzătoare.

3. Autoritatea aeronautică a unei părti contractante poate cere unei companii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să o convingă că este în măsură să îndeplinească conditiile prevăzute de legile si reglementările aplicate în mod normal si rezonabil de către această autoritate la exploatarea serviciilor aeriene internationale în conformitate cu prevederile conventiei.

4. Fiecare parte contractantă va avea dreptul de a refuza să acorde autorizatia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau să impună acele conditii pe care le poate considera ca fiind necesare în exercitarea de către o companie aeriană desemnată a drepturilor specificate în art. 2, în cazul în care partea contractantă mentionată nu este convinsă că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin părtii contractante care a desemnat compania aeriană sau cetătenilor săi.

5. În cazul în care o companie aeriană a fost astfel desemnată si autorizată, aceasta poate începe oricând să exploateze serviciile convenite, cu conditia ca un tarif, stabilit în conformitate cu prevederile art. 8, să fie în vigoare pentru acele servicii.

6. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să înlocuiască, printr-o notificare scrisă între autoritătile aeronautice, o companie aeriană pe care a desemnat-o cu o altă companie aeriană. Compania aeriană nou-desemnată va avea aceleasi drepturi si va fi supusă acelorasi obligatii ca si compania aeriană pe care a înlocuit-o.

 

ARTICOLUL 4

Revocarea sau suspendarea autorizatiei de exploatare

 

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să revoce o autorizatie de exploatare sau să suspende temporar exercitarea drepturilor specificate în art. 2 de către o companie aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă sau să impună acele conditii pe care le poate considera ca fiind necesare în exercitarea acestor drepturi:

a) în orice caz în care nu este convinsă că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin părtii contractante care desemnează compania aeriană ori cetătenilor acestei părti contractante; sau

b) în cazul în care acea companie aeriană nu reuseste să se conformeze legilor sau reglementărilor părtii contractante care acordă aceste drepturi; sau

c) în cazul în care prima parte contractantă consideră că compania aeriană nu reuseste în alte privinte să se conformeze prevederilor prezentului acord.

2. În afară de cazul în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate în paragraful 1 al acestui articol este vitală pentru a se evita noi abateri de la legi sau reglementări, acest drept va fi exercitat numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 5

Exceptarea de la taxe vamale si alte taxe

 

1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de către companiile aeriene desemnate ale oricăreia dintre părtile contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti si proviziile de bord (inclusiv alimentele, băuturile, produsele din tutun si alte produse destinate vânzării către pasageri pe timpul zborului), aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxe de inspectie si alte taxe similare la sosirea pe teritoriul celeilalte părti contractante, cu conditia ca acest echipament si aceste rezerve să rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor sau utilizării pe acea parte a zborului efectuat deasupra acelui teritoriu.

2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi taxe, impozite si alte sume de plată, cu exceptia taxelor corespunzătoare serviciului prestat:

a) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul unei părti contractante, în limitele fixate de autoritătile părtii contractante mentionate si destinate consumării lor la bordul aeronavelor care pleacă, si care sunt utilizate pe un serviciu aerian international al celeilalte părti contractante;

b) piesele de schimb si echipamentele obisnuite de bord introduse pe teritoriul oricăreia dintre părtile contractante pentru întretinerea sau repararea aeronavelor folosite pe servicii aeriene internationale de către companiile aeriene desemnate ale celeilalte părti contractante;

c) carburantii si lubrifiantii furnizati pe teritoriul unei părti contractante unei aeronave care pleacă si care apartine unei companii aeriene desemnate a celeilalte părti contractante, folosită pe un serviciu aerian international, chiar si atunci când aceste rezerve urmează să fie folosite pe acea parte a zborului efectuat deasupra teritoriului părtii contractante unde au fost luate la bord;

d) materialul obisnuit de publicitate si documentatia companiei aeriene, purtând inscriptia companiei aeriene, care urmează să fie distribuite în mod gratuit;

e) marfa si bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, folosite pe serviciile aeriene internationale.

Materialele la care s-a făcut referire la lit. a), b) si c) pot fi păstrate, la cerere, sub supraveghere sau control vamal.

3. Echipamentul obisnuit de bord, precum si materialele si rezervele aflate la bordul aeronavelor oricăreia dintre părtile contractante pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părti contractante numai cu aprobarea autoritătilor vamale ale acelui teritoriu. În acest caz ele pot fi puse sub supravegherea autoritătilor mentionate până când vor fi reexportate sau se va dispune altfel asupra lor în conformitate cu reglementările vamale.

 

ARTICOLUL 6

Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite

 

1. Companiile aeriene ale ambelor părti contractante se vor bucura de posibilităti egale si echitabile în exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate între teritoriile lor respective.

2. În exploatarea serviciilor convenite compania aeriană desemnată a unei părti contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante, astfel încât să nu afecteze în mod necuvenit serviciile pe care aceasta din urmă le asigură în întregime sau în parte pe aceeasi rută.

3. Serviciile convenite, asigurate de companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante, vor fi în strânsă corelatie cu cerintele publicului pentru transport pe rutele specificate si vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de încărcătură rezonabil, a unei capacităti adecvate pentru a răspunde cererilor curente si rational previzibile pentru transportul de pasageri si marfă, inclusiv postă, cu originea pe sau cu destinatia spre teritoriul părtii contractante care a desemnat compania aeriană.

Asigurarea capacitătii de transport al pasagerilor si mărfii, inclusiv al postei, atât al celei luate la bord, cât si al celei descărcate în puncte de pe rutele specificate pe teritoriile altor state decât cel care desemnează compania aeriană, se va face în conformitate cu principiile generale potrivit cărora capacitatea va fi adaptată:

a) cerintelor de trafic spre si dinspre teritoriul părtii contractante care a desemnat compania aeriană;

b) cerintelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciul convenit, după ce s-a tinut seama si de alte servicii înfiintate de companii aeriene ale statelor care cuprind zona; si

c) cerintelor exploatării unei linii aeriene directe.

 

ARTICOLUL 7

Taxe de aeroport

           

Orice taxe care pot fi impuse sau permise să fie impuse de către o parte contractantă pentru folosirea aeroporturilor si a instalatiilor de navigatie aeriană de aeronavele celeilalte părti contractante nu vor fi mai mari decât cele care ar fi plătite pentru aeronavele sale nationale utilizate pe servicii aeriene regulate internationale.

 

ARTICOLUL 8

Tarife

 

1. Tarifele care urmează să fie percepute de compania aeriană a unei părti contractante pentru transportul spre sau dinspre teritoriul celeilalte părti contractante vor fi stabilite la niveluri rezonabile, tinându-se seama de toti factorii determinanti, inclusiv de costul de exploatare, un profit rezonabil si de tarifele celorlalte companii aeriene.

2. Tarifele la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol, dacă este posibil, vor fi convenite de companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante si la acest acord, ori de câte ori este posibil, se va ajunge prin folosirea procedurilor organismelor si organizatiilor internationale corespunzătoare.

3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobării autoritătilor aeronautice ale ambelor părti contractante cu cel putin patruzeci si cinci (45) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale această perioadă poate fi redusă sub rezerva acordului autoritătilor mentionate.

4. Această aprobare poate fi dată în mod expres. Dacă nici una dintre autoritătile aeronautice nu si-a exprimat dezacordul în timp de treizeci (30) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate ca fiind aprobate. În cazul în care perioada pentru supunerea spre aprobare este redusă, după cum se prevede în paragraful 3, autoritătile aeronautice pot conveni ca perioada în care orice dezacord trebuie să fie notificat să fie mai mică de treizeci (30) de zile.

5. Dacă un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacă în perioada aplicabilă în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol o autoritate aeronautică notifică celeilalte autorităti aeronautice dezacordul său privind un tarif convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui articol, autoritătile aeronautice ale celor două părti contractante se vor strădui să stabilească tariful de comun acord.

6. Dacă autoritătile aeronautice nu pot conveni asupra oricărui tarif supus aprobării lor în baza paragrafului 3 al acestui articol sau asupra stabilirii oricărui tarif în baza paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat în conformitate cu prevederile art. 15.

7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până când se va stabili un nou tarif. Totusi valabilitatea unui tarif nu va fi prelungită în virtutea acestui paragraf pentru o perioadă mai mare de douăsprezece (12) luni de la data la care acesta ar fi

expirat.

 

ARTICOLUL 9

Furnizarea de date statistice

 

Autoritatea aeronautică a oricăreia dintre părtile contractante va determina propria companie aeriană desemnată să furnizeze autoritătii aeronautice a celeilalte părti contractante, la cererea acesteia, date periodice sau alte situatii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil.

 

ARTICOLUL 10

Transferul veniturilor

 

1. Fiecare parte contractantă va acorda companiei (companiilor) aeriene desemnate a celeilalte părti contractante dreptul de liber transfer al excedentului dintre încasări si cheltuieli realizat de compania aeriană pe teritoriul primei părti contractante în legătură cu transportul de pasageri, postă si marfă, în valută liber convertibilă pe baza cursurilor preponderente de schimb valutar de pe piată pentru plătile curente la data la care se face transferul.

2. Dacă o parte contractantă impune restrictii asupra transferului excedentului dintre încasări si cheltuieli realizat de compania (companiile) aeriană (aeriene) desemnată (desemnate) a (ale) celeilalte părti contractante, cea de-a doua va avea dreptul să impună restrictii reciproce asupra companiei (companiilor) aeriene desemnate a acelei părti contractante.

 

ARTICOLUL 11

Securitatea aviatiei

 

1. În conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin în baza dreptului international, părtile contractante reafirmă că obligatia lor reciprocă de a proteja securitatea aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită face parte integrantă din acest acord. Fără a limita generalitatea drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante vor actiona în special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, si ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securitătii aviatiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971.

2. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenta necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile si a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitătii acestor aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriană, precum si a oricărei alte amenintări pentru securitatea aviatiei civile.

3. În raporturile reciproce părtile contractante vor actiona în conformitate cu prevederile privind securitatea aviatiei, stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civilă internatională, în măsura în care aceste prevederi se aplică părtilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor de aeronave care îsi au sediul principal ori resedinta permanentă pe teritoriul lor, precum si exploatantilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor să actioneze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aviatiei.

4. Fiecare parte contractantă este de acord că acesti operatori de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviatiei, la care s-a făcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltă parte contractantă la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului acestei celeilalte părti contractante. Fiecare parte contractantă va asigura că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, bagajelor de cală, mărfurilor si proviziilor de bord, înainte si în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, pentru a face fată unei amenintări deosebite.

5. În cazul aparitiei unui incident sau a unei amenintări de comitere a unui act de capturare ilicită a aeronavelor civile sau a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitătii acestor aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriană, părtile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt, rapid si în conditii de securitate, unui astfel de incident sau amenintări cu un act ilicit.

6. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră aplicabile, cu scopul de a asigura că o aeronavă supusă unui act de capturare ilicită sau altui act de interventie ilicită, care a aterizat pe teritoriul respectivului stat, este retinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusă de obligatia primordială de a proteja vietile omenesti. Aceste măsuri vor fi luate, în măsura posibilului, pe bază de consultări reciproce.

7. În cazul în care o parte contractantă se confruntă cu probleme în ceea ce priveste aplicarea prevederilor privind securitatea aviatiei, cuprinse în acest articol, autoritatea aeronautică a oricărei părti contractante poate cere consultări imediate cu autoritatea aeronautică a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 12

Aplicarea legislatiei nationale

 

1. Legile si reglementările unei părti contractante cu privire la intrarea în sau iesirea de pe teritoriul său a pasagerilor, echipajelor sau mărfii transportate de aeronave, cum ar fi reglementările privitoare la intrare, iesire, imigrare, pasapoarte, vamă, valută, sănătate si carantină, vor fi respectate de către sau în numele acestor pasageri, echipaje sau marfă la intrarea în sau iesirea de pe ori pe perioada în care se află în limitele teritoriului acelui stat.

2. De asemenea, se vor aplica legile si reglemnetările unei părti contractante cu privire la intrarea în sau iesirea de pe teritoriul său a aeronavelor folosite în navigatia aeriană internatională sau la exploatarea si navigatia acestor aeronave ale celeilalte părti contractante, în perioada în care se află în limitele teritoriului său.

3. Autoritătile competente ale unei părti contractante vor avea dreptul, fără întârzieri nejustificate, să inspecteze aeronavele celeilalte părti contractante la aterizare sau la plecare, precum si certificatele si documentele prevăzute de conventie.

 

ARTICOLUL 13

Activităti comerciale

 

Partea contractantă va permite companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante să îsi aducă si să mentină pe teritoriul celeilalte părti contractante tot personalul necesar pentru activitătile comerciale, administrative, tehnice si operationale privind serviciul aerian, în conformitate cu regulile si reglementările de intrare, sedere si angajare ale celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 14

Consultări

 

1. Într-un spirit de strânsă colaborare autoritătile aeronautice ale părtilor contractante se vor consulta din când în când, pentru a se asigura că prevederile acestui acord si ale tabelului de rută anexat se aplică si se respectă în mod satisfăcător si, când va fi necesar, pentru a aduce modificări la acestea.

2. Orice parte contractantă poate cere consultări în scris, care vor începe într-o perioadă de saizeci (60) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părti contractante convin să prelungească această perioadă.

 

ARTICOLUL 15

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord sau a anexei la acesta va fi solutionat prinnegocieri directe între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante. Dacă autoritătile aeronautice mentionate nu reusesc să ajungă la un acord, diferendul va fi solutionat pe cale diplomatică.

2. În cazul în care părtile contractante nu reusesc să ajungă la o solutionare prin negociere, ele pot conveni să supună diferendul pentru hotărâre unei persoane sau unui organ; dacă ele nu convin astfel, diferendul va fi supus spre hotărâre, la cererea oricăreia dintre părtile contractante, unui tribunal compus din trei (3) arbitri, câte unul urmând să fie desemnat de fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea arbitru urmând să fie numit de cei doi astfel desemnati. Oricare dintre părtile contractante va desemna câte un arbitru într-o perioadă de saizeci (60) de zile de la data primirii de către fiecare parte contractantă de la cealaltă parte contractantă a unei notificări, pe cale diplomatică, prin care se cere arbitrarea diferendului de către un astfel de tribunal, iar cel de-al treilea arbitru va fi numit într-o perioadă ulterioară, de saizeci (60) de zile.

Dacă oricare dintre părtile contractante nu reuseste să desemneze un arbitru în cadrul perioadei specificate sau dacă cel de-al treilea arbitru nu este numit în perioadaspecificată, presedintele Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale poate, la cererea oricăreia dintre părtile contractante, să numească un arbitru sau arbitrii, după cum este necesar. În astfel de cazuri cel de-al treilea arbitru va fi un cetătean al unui stat tert si va actiona ca presedinte al tribunalului arbitral.

3. Părtile contractante se vor conforma oricărei hotărâri date în baza paragrafului 2 al acestui articol.

4. Cheltuielile tribunalului arbitral vor fi suportate în mod egal de către părtile contractante.

 

ARTICOLUL 16

Amendamente

 

1. Dacă oricare dintre părtile contractante consideră de dorit să modifice orice prevedere a acestui acord, aceste modificări, dacă sunt convenite între părtile contractante, si, dacă este necesar, după consultare, în conformitate cu art. 14, vor intra în vigoare după ce vor fi confirmate printr-un schimb de note pe cale diplomatică.

2. Dacă amendamentul se referă la alte prevederi ale acordului decât cele din tabelul de rută anexat, amendamentul va fi aprobat de fiecare parte contractantă în conformitate cu procedurile sale constitutionale.

3. Dacă amendamentul se referă numai la prevederile din tabelul de rută anexat, acesta va fi convenit între autoritătile aeronautice ale ambelor părti contractante.

 

ARTICOLUL 17

Înregistrarea la Organizatia Aviatiei Civile Internationale

 

Acest acord si orice amendamente ulterioare la acesta vor fi înregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL 18

Aplicarea conventiei aeriene multilaterale

 

Dacă un acord multilateral general sau o conventie privind transporturile aeriene intră în vigoare în ceea ce priveste părtile contractante, prezentul acord va fi amendat astfel încât să se conformeze cu prevederile unui astfel de acord sau conventii.

 

ARTICOLUL 19

Anexe

 

Anexa la acest acord va fi considerată parte a acordului si toate referirile la acesta vor include referirea la anexă, exceptând cazurile în care se prevede altfel în mod expres.

 

ARTICOLUL 20

Încetarea

 

Oricare dintre părtile contractante poate în orice moment să notifice celeilalte părti contractante decizia de a înceta acest acord; această notificare va fi comunicată în mod simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. În această situatie acordul va înceta la douăsprezece (12) luni după data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea de încetare este retrasă, prin întelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmării de primire de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la paisprezece (14) zile după primirea notificării de către Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL 21

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va fi aplicat provizoriu de la data semnării lui si va intra în vigoare la data la care părtile contractante îsi vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea formalitătilor cerute de legislatia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.

Drept care, subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati în mod cuvenit de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Bucuresti la 26 iulie 1993, în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unei divergente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Paul Teodoru,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Statului Qatar,

Abdullah Saleh Al-Mi,

ministrul comunicatiilor si transporturilor

 

ANEXĂ

 

TABEL DE RUTĂ

 

Sectiunea A

1. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de către compania aeriană desemnată a României:

- puncte în România: puncte în România;

- puncte intermediare: orice puncte;

- puncte în Statul Qatar: puncte în Statul Qatar;

- puncte mai departe: orice puncte.

2. Guvernul Statului Qatar acordă companiei aeriene desemnate a Guvernului României dreptul de a exercita drepturi de trafic de libertatea a cincea în orice puncte intermediare si mai departe între si dincolo de teritoriile lor, cu exceptia celor între state proprietare ale companiei

Gulf Air.

Sectiunea B

1. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de către compania aeriană desemnată a Statului Qatar:

- puncte în Statul Qatar: puncte în Statul Qatar;

- puncte intermediare: orice puncte;

- puncte în România: puncte în România;

- puncte mai departe: orice puncte.

2. Guvernul României acordă companiei aeriene desemnate a Guvernului Statului Qatar dreptul de a exercita drepturi de trafic de libertatea a cincea în orice puncte intermediare si mai departe între si dincolo de teritoriile lor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar

privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti

la 26 iulie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 932.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează prevenirea si combaterea traficului de persoane, precum si protectia si asistenta acordată victimelor unui astfel de trafic, care constituie o violare a drepturilor persoanei si o atingere a demnitătii si integritătii acesteia.

Art. 2. - În prezenta lege, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

1. prin trafic de persoane se întelege faptele prevăzute la art. 12 si 13;

2. prin exploatarea unei persoane se întelege:

a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod fortat, cu încălcarea normelor legale privind conditiile de muncă, salarizare, sănătate si securitate;

b) tinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;

c) obligarea la practicarea prostitutiei, la reprezentări pornografice în vederea producerii si difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;

d) prelevarea de organe;

e) efectuarea unor alte asemenea activităti prin care se încalcă drepturi si libertăti fundamentale ale omului.

 

CAPITOLUL II

Prevenirea traficului de persoane

 

Art. 3. - Pentru o luptă eficientă împotriva traficului de persoane autoritătile si institutiile publice prevăzute în prezentul capitol, organizatiile neguvernamentale si alti reprezentanti ai societătii civile vor desfăsura, separat sau, după caz, în cooperare, o activitate sustinută de prevenire a traficului de persoane, în special de femei si copii.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii si Familiei, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, precum si alte organisme guvernamentale cu atributii în combaterea traficului de persoane iau măsurile necesare pentru elaborarea si aplicarea în domeniile lor de activitate a Planului national de actiune în combaterea traficului de persoane.

Art. 5. - (1) Ministerul Afacerilor Externe întocmeste o listă cu statele care prezintă potential ridicat sub aspectul traficului de persoane, care va fi comunicată, la cerere, institutiilor interesate.

(2) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne vor adopta măsurile necesare, în baza Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, pentru a împiedica accesul pe teritoriul României al cetătenilor străini în legătură cu care există indicii temeinice că ar fi implicati în traficul de persoane, în sensul prezentei legi.

Art. 6. - (1) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, elaborează si aplică măsuri speciale de integrare pe piata muncii a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate, în special pentru femeile din zonele defavorizate si pentru persoanele marginalizate social.

(2) Pentru persoanele cu risc ridicat de a fi traficate Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă dezvoltă programe de informare privind piata muncii si drepturile angajatilor, programe de formare profesională, precum si de informare a agentilor economici, pentru angajarea acestora cu prioritate.

(3) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale împreună cu Ministerul Finantelor Publice studiază oportunitatea elaborării unor măsuri de stimulare a agentilor economici care angajează atât persoane cu risc ridicat de a fi traficate, cât si victime ale traficului, care au absolvit cursuri de formare profesională, făcând propuneri în acest sens.

Art. 7. - Ministerul Administratiei Publice realizează si difuzează materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potentiale victime ale traficului de persoane.

Art. 8. - Ministerul Educatiei si Cercetării realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate si în colaborare cu organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru părinti si copii, în special pentru grupurile cu risc crescut de a fi victime, în vederea prevenirii traficului de persoane.

Art. 9. - (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, cu sprijinul altor ministere, realizează si mentine în actualitate baza de date privind fenomenul traficului de fiinte umane, monitorizează si evaluează periodic acest fenomen, luând în considerare atât persoanele care trafichează, cât si victimele traficului, precum si persoanele juridice implicate în activitatea de trafic de persoane.

(2) Publicarea informatiilor statistice si a rapoartelor de evaluare se face semestrial de către Inspectoratul General de Politie, cu avizul ministrului de interne.

Art. 10. - Ministerul Justitiei si Ministerul Public, pe baza datelor proprii, efectuează studii periodice în scopul identificării cauzelor care determină si a conditiilor ce favorizează traficul de persoane.

Art. 11. - Pentru prevenirea traficului de persoane organizatiile neguvernamentale cooperează cu ministerele interesate si organizează campanii de informare privind fenomenul traficului de persoane si riscurile la care sunt supuse victimele acestuia.

 

CAPITOLUL III

Infractiuni

SECTIUNEA 1

Infractiuni privind traficul de persoane

 

Art. 12. - (1) Constituie infractiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenintare, violentă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înselăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-si exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Traficul de persoane, săvârsit în următoarele împrejurări:

a) de două sau de mai multe persoane împreună;

b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 13. - (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infractiunea de trafic de minori si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârsită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite prin amenintare, violentă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înselăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-si exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtământului persoanei care are control asupra altei persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (1), si închisoare de la 7 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2).

(4) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1), (2) si (3) sunt săvârsite în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, în  cazul alin. (1), închisoare de la 5 la 17 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (2), închisoare de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 1, si închisoare de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, în cazul alin. (3) teza 2.

(5) Dacă faptele prevăzute în acest articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi sau detentiunea pe viată.

Art. 14. - Dacă faptele prevăzute la art. 12 si 13 sunt săvârsite de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obtinut, pentru sine sau pentru altul, beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.

Art. 15. - (1) Tentativa infractiunilor prevăzute la art. 12-14 se pedepseste.

(2) Organizarea săvârsirii infractiunilor prevăzute în prezentul capitol constituie infractiune si se pedepseste ca si infractiunea organizată.

Art. 16. - Consimtământul persoanei, victimă a traficului, nu înlătură răspunderea penală a făptuitorului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Infractiuni în legătură cu traficul de persoane

 

Art. 17. - (1) Fapta de a determina sau de a permite, cu stiintă, fie direct, fie prin intermediar, intrarea sau rămânerea pe teritoriul tării a unei persoane care nu este cetătean român, supusă traficului de persoane în sensul prezentei legi:

a) folosind fată de aceasta mijloace frauduloase, violentă sau amenintări ori altă formă de constrângere; sau

b) abuzând de starea specială în care se găseste acea persoană, datorită situatiei sale ilegale ori precare de intrare sau sedere în tară, ori datorită sarcinii, unei boli sau infirmităti ori unei deficiente, fizice sau mintale, constituie infractiune si se sanctionează cu pedeapsa prevăzută pentru infractiunea de trafic de persoane.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârseste de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau se săvârseste în mod repetat, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.

Art. 18. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confectiona ori de a detine în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă pozitii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, sau importarea ori predarea de astfel de obiecte unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor constituie infractiunea de pornografie infantilă si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), săvârsite de o peroană care face parte dintr-un grup organizat, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii speciale

 

Art. 19. - (1) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârsirii infractiunilor prevăzute în prezenta lege ori cele care au servit la săvârsirea acestor infractiuni, precum si celelalte bunuri prevăzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, în conditiile stabilite de acel articol.

(2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvârsirea infractiunii si mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum si imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă apartin făptuitorilor.

Art. 20. - Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârsit infractiunea de prostitutie prevăzută de art. 328 din Codul penal, nu se pedepseste pentru această infractiune, dacă mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infractiunea de trafic de persoane încunostintează autoritătile competente despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce făptuitorii au fost descoperiti, înlesneste arestarea acestora.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii speciale privind procedura judiciară

 

Art. 21. - Urmărirea penală pentru infractiunile prevăzute de prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de către procuror si se judecă în primă instantă de către tribunal.

Art. 22. - În vederea strângerii datelor necesare începerii urmăririi penale pot fi folositi investigatori sub acoperire, în conditiile legii.

Art. 23. - (1) Când există date sau indicii temeinice că o persoană care pregăteste comiterea unei infractiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infractiune foloseste sisteme de telecomunicatii ori informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces, pentru o perioadă determinată, la aceste sisteme si să le supravegheze.

(2) Dispozitiile art. 91 1 -91 5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 24. - (1) Sedintele de judecată în cauzele privind infractiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 13 si de pornografie infantilă prevăzută la art. 18 nu sunt publice.

(2) La desfăsurarea judecătii în conditiile alin. (1) pot asista părtile, reprezentantii acestora, apărătorii, precum si alte persoane a căror prezentă este considerată necesară de către instantă.

(3) În cauzele privind infractiunile prevăzute în prezenta lege ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face în prezenta unuia dintre părinti sau a tutorelui ori a persoanei căreia îi este încredintat minorul spre crestere si educare.

Art. 25. - La judecarea infractiunilor prevăzute la art. 12 si 17, la cererea părtii vătămate, instanta poate declara sedinta secretă.

 

CAPITOLUL V

Protectia si asistenta victimelor traficului de persoane

 

Art. 26. - (1) Persoanelor vătămate prin infractiunile prevăzute în prezenta lege, precum si altor victime ale acestor infractiuni li se acordă o protectie si o asistentăspecială, fizică, juridică si socială.

(2) Viata privată si identitatea victimelor traficului de persoane sunt ocrotite prin prevederile prezentei legi.

(3) Victimele infractiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul la recuperarea lor fizică, psihologică si socială.

(4) Minorilor, victime ale infractiunilor prevăzute în prezenta lege, li se acordă protectie si asistentă specială, în raport cu vârsta lor.

(5) Femeilor, victime ale infractiunilor prevăzute în prezenta lege, precum si celor care sunt supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale acestor infractiuni li se acordă o protectie si o asistentă socială specifică.

Art. 27. - Ministerul de Interne asigură, la cerere, pe teritoriul României, protectia fizică a victimelor traficului de persoane pe perioada procesului.

Art. 28. - Cetătenilor români aflati pe teritoriul altor tări, victime ale traficului de persoane, li se acordă, la cerere, asistentă de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în acele tări.

Art. 29. - Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, eliberează, în caz de necesitate, în vederea repatrierii, documente de identitate cetătenilor români care au fost victime ale traficului de persoane, într-un timp rezonabil, fără întârzieri nejustificate.

Art. 30. - (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură difuzarea către cei interesati, prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale României în străinătate,  unor materiale de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului de persoane, potrivit legislatiei române si a statului de resedintă.

(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate asigură informarea organelor judiciare străine cu privire la reglementările române în materie.

(3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate vor publica prin mijloace electronice proprii informatii referitoare la legislatia natională si a statului străin în domeniu, precum si adresele centrelor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane sau asimilate acestora.

(4) Sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare ale României în străinătate vor desemna un diplomat din cadrul acestora ca responsabil cu aplicarea metodologiei de repatriere a cetătenilor români, victime ale traficului de persoane, în sensul prezentei legi.

(5) Metodologia de repatriere a cetătenilor români, victime ale traficului de persoane, se elaborează de către Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei, în termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei legi.

Art. 31. - Ministerul de Interne asigură, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei României, personal special instruit pentru identificarea si preluarea victimelor, în vederea îndrumării acestora către institutiile specializate.

Art. 32. - (1) Victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane, înfiintate prin prezenta lege, denumite în continuare centre, aflate în subordinea consiliilor judetene Arad, Botosani, Galati, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Satu Mare si Timis.

(2) Durata cazării este stabilită prin decizie a delegatiei permanente judetene si nu poate depăsi 10 zile.

(3) Durata cazării poate fi prelungită, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult până la 3 luni sau, după caz, pe perioada procesului penal.

(4) Centrele sunt amenajate si dotate astfel încât să ofere conditii civilizate de cazare si igienă personală, hrană, asistentă psihologică si medicală.

Art. 33. - Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigură de către asistentii sociali din aparatul consiliului local în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea centrele informatii si consiliere pentru a beneficia de facilitătile asigurate prin lege persoanelor marginalizate

social.

Art. 34. - (1) Regulamentul de organizare si functionare, precum si structura organizatorică ale centrelor se aprobă de ministrul administratiei publice, cu avizul ministrului de interne.

(2) Personalul încadrat în centre este salarizat potrivit legislatiei referitoare la salarizarea personalului din unitătile bugetare.

(3) Cheltuielile curente si de capital ale centrelor se acoperă din bugetele consiliilor judetene, prevăzute la art. 32 alin. (1).

Art. 35. - (1) Agentiile judetene de ocupare a fortei de muncă din judetele în care se înfiintează si functionează centrele organizează, dacă este posibil, programe speciale de scurtă durată pentru initierea sau formarea profesională a victimelor cazate.

(2) De asemenea, agentiile mentionate la alin. (1) asigură, cu prioritate, victimelor traficului de persoane servicii de consiliere si mediere a muncii, în vederea identificării unui loc de muncă.

Art. 36. - Victimelor traficului de persoane, cetăteni români, li se pot acorda locuinte sociale, cu prioritate, de către consiliile locale din localitatea de domiciliu.

Art. 37. - România le facilitează cetătenilor străini, victime ale traficului de persoane, întoarcerea în tara lor de origine fără nici o întârziere nejustificată si le asigură transportul în deplină securitate până la frontiera statului român, dacă nu este prevăzut altfel în acordurile bilaterale.

Art. 38. - (1) Pentru asigurarea securitătii lor fizice victimele traficului de persoane, cetăteni străini, pot fi cazate în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 123/2001, iar solicitantii unei forme de protectie în România pot fi cazati în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 323/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

(2) Victimele traficului de persoane vor fi informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care  o înteleg, cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicate.

(3) Persoanele cazate potrivit alin. (1) pot beneficia de consiliere psihică si psihologică, precum si de asistentă medicală si socială într-o limbă pe care o înteleg.

Art. 39. - În cazul în care străinii, victime ale traficului de persoane, nu posedă nici un document de identitate sau acesta a fost pierdut, furat ori distrus, li se facilitează de către Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau de către organele competente ale Ministerului Administratiei Publice eliberarea unui nou pasaport sau titlu de călătorie, după caz.

Art. 40. - În cazul aducerii în România de către o companie de transport de victime ale traficului, cunoscând caracterul ilicit al acestuia, compania de transport respectivă este obligată să asigure cazarea si întretinerea acestora pe perioada stabilită de Ministerul de Interne si să suporte transportul lor până la frontiera română, conform legii.

Art. 41. - De asemenea, minorilor care însotesc victimele traficului de persoane sau care sunt ei însisi victime li se aplică, în mod corespunzător, prevederile referitoare la minori din Legea nr. 123/2001.

Art. 42. - Asociatiile si fundatiile care fac dovada că desfăsoară programe de servicii de asistentă socială pentru victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrană, consiliere psihică, psihologică si juridică, asistentă medicală, vor putea beneficia de subventii de la bugetul de stat sau,

după caz, de la bugetele locale, în conditiile legii.

Art. 43. - Victimele infractiunilor prevăzute în prezenta lege au dreptul să primească informatii cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicabile.

Art. 44. - Persoanele prevăzute la art. 43 au dreptul să primească asistentă juridică obligatorie pentru a putea să îsi exercite drepturile în cadrul procedurilor penale prevăzute de lege, în toate fazele procesului penal, si să îsi sustină cererile si pretentiile civile fată de persoanele care au săvârsit infractiunile prevăzute de prezenta lege, în care ele sunt implicate.

 

CAPITOLUL VI

Cooperarea internatională

 

Art. 45. - Prin prezenta lege se instituie ofiteri de legătură în cadrul Ministerului de Interne, precum si magistrati de legătură la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, care să asigure consultarea reciprocă cu ofiteri de legătură sau, după caz, cu magistrati de legătură care functionează în alte state, în scopul coordonării actiunilor acestora în cursul urmăririi penale.

Art. 46. - În vederea schimbului de date si de informatii cu privire la investigarea si urmărirea infractiunilor prevăzute în prezenta lege se va stabili un punct de contact în cadrul Ministerului de Interne si al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie cu institutii similare din alte state.

Art. 47. - (1) Societătile de transport international sunt obligate să verifice la emiterea documentului de călătorie dacă pasagerii sunt în posesia documentelor de identitate cerute pentru intrarea în tara de tranzit sau de primire.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine si conducătorului mijlocului de transport international rutier la urcarea pasagerilor, precum si personalului abilitat să controleze documentele de călătorie.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 48. - Pentru identificarea victimelor traficului de persoane lucrătorii Ministerului de Interne pot organiza controale în institutii publice ori particulare, precum si în incinta agentilor economici, indiferent de proprietar sau de detinător, în conditiile legii.

Art. 49. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 678.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind prevenirea

si combaterea traficului de persoane

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 947.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 903/2001 privind detalierea listei-sinteză

pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul

Programului de constructii de locuinte pentru tineret

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa lnDetalierea listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret” la Hotărârea Guvernului nr. 903/2001 privind detalierea listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 20 septembrie 2001, se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.187.

 

ANEXĂ* )


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de actiuni pentru înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de actiuni pentru înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerele si organele nominalizate în planul de actiuni au obligatia de a actiona pentru îndeplinirea responsabilitătilor care le revin.

(2) În vederea implementării planului de actiuni ministerele implicate si ceilalti factori interesati vor consulta asociatiile de afaceri si organizatiile neguvernamentale.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei va coordona activitatea consultantilor pentru mediul de afaceri, preluând expertiza si asigurând comunicarea operativă între părtile implicate.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei, împreună cu celelalte ministere, va monitoriza implementarea planului de actiuni, raportând trimestrial Guvernului asupra stadiului realizării acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Mihai David,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.189.

 

ANEXĂ

 

PLAN DE ACTIUNI

pentru înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri

 

Nr. crt.

Problema

Măsura/Activitatea care solutionează problema

Institutii responsabile

Termen de realizare

în PSAL II*)

Observatii

0

1

2

3

4

5

1.

Inconsecventa existentă în comunicarea Guvern - mediu de afaceri

- Pregătirea TOR si selectarea unui consultant independent pentru identificarea problemelor mediului de afaceri si a solutiilor posibile pentru înlăturarea lor

- MDP

- iunie 2001

- Cele două cerinte sunt trecute în matricea PSAL si în PA, cu acordul BM

 

 

- Analiza informatiilor existente, referitoare la solicitările si criticile formulate de mediul de afaceri privind barierele administrative

care stau în calea dezvoltării acestuia

- MDP

 

 

 

 

- Stabilirea unui grup de lucru pentru identificarea problemelor mediului de afaceri si a solutiilor posibile pentru înlăturarea lor; la stabilirea grupului de lucru va participa si consultantul independent; grupul de lucru va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului

- MDP

- august 2001

- Deocamdată grupul de lucru functionează în virtutea legitimitătii si autoritătii stabilite prin PSAL II, dar poate deveni o entitate de consultantă permanentă la dispozitia partenerilor

 

 

 

 

 

- Grupul de lucru îsi poate schimba

sau completa componenta si agenda

în functie de obiectivele si interesele

părtilor implicate; grupul poate cola-

bora cu echipa primului-ministru pen-

tru implementarea PEP si, de ase-

menea, cu echipe sau programe

guvernamentale care au o componentă

de îmbunătătire a mediului de afaceri

*) Termenele au fost coordonate, până la data aprobării planului, cu graficul conditionalitătilor din PSAL II.

 

 

- Angajarea FIAS pentru definirea unui instrument de monitorizare; FIAS are un instrument aplicat deja în Europa Centrală si de Est

- MDP

- prezentare CA/prima transă

 

 

 

- Monitorizarea solutiilor alese de Guvern si publicarea rezultatelor monitorizării; semestrial se publică datele privind progresele reformei economice, iar anual, măsurile de eliminare a barierelor administrative din mediul de afaceri; toate aceste date trebuie puse la dispozitie mediului de afaceri, public si prin

organizatiile sale

- MDP

- semestrial/ anual

 

 

 

- Pregătirea TOR si lansarea unei campanii de informare publică pentru promovarea

cât mai rapidă a măsurilor guvernamentale cu impact imediat în mediul de afaceri

- MIP, MDP, MAE

- prezentare CA/prima transă

 

 

 

- Începerea campaniei de informare publică

- MIP, MDP, MAE

- 1 ianuarie2002

 

 

 

- Constituirea în cadrul MDP a unui grup de contact care să monitorizeze implementarea planului de actiune, să

coordoneze activitatea consultantilor pentru mediul de afaceri si să asigure

comunicarea dinamică dintre părtile implicate

- MDP

- prezentare CA/prima transă

 

 

 

- Grupul de contact si grupul de lucru revizuiesc proiectele de hotărâri, de ordonante de urgentă ale Guvernului si de legi, care implică obtinerea de autorizatii pentru mentinerea acestora din urmă în limite rezonabile

- MDP, MIMMC, MAP, SGG

- permanent, începând de la data de 1 ianuarie 2002

 

2.

Insuficienta implicare a mediului de afaceri în procesul de luare a Guvernului deciziilor care privesc în mod direct reglementarea mediului de afaceri

- Introducerea obligativitătii ministerelor de a consulta asociatiile patronale de ramură în pregătirea deciziei Guvernului cu privire la ramura respectivă, până când legea transparentei actelor administrative va fi promulgată si aplicată

- Ministere/ agentii guvernamentale, MDP în consultare cu CCIRB

- a doua transă

 

 

 

- Măsurarea periodică a gradului de satisfactie a asociatiilor patronale si de afaceri cu privire la participarea lor la pregătirea deciziei Guvernului cu impact în mediul de afaceri (se va folosi instrumentul de monitorizare FIAS)

- MDP, MIP, IMMC, cu consultarea

CCIRB, AOAR,

CPR, FIC

- semestrial

 

 

 

- MDP are obligatia să creeze o bază de date completă cuprinzând toate asociatiile patronale si de afaceri, precum si solicitările

si răspunsurile formulate, astfel încât să poată fundamenta, în orice moment, punctul de vedere al Guvernului în legătură cu aceste solicitări

- Grupul de lucru sub coordonarea ministrului dezvoltării si prognozei

- 1 martie 2002

- Baza de date poate trece la un moment dat în management public/privat (MDP/asociatii de afaceri)

3.

Îmbunătătirea relatiei autoritate/

întreprinzător

- TOR pentru redactarea si implementarea unui cod de “bune practici” (best practices) pentru functionarii vamali în relatiile cu publicul

- DGV, MFP, MDP, MIE

- a doua transă

- Manualul de conduită făcut public va fi la dispozitia cetătenilor în relatia cu autoritatea si se poate referi si la alte autorităti decât vama

 

 

 

 

- MDP, MFP, MIMMC, MSF, MAPM

- a doua transă

- Anuntul public determină întreprinzătorul să îsi îmbunătătească conduita si se evită arbitrariul autoritătii

 

 

- Obligatia institutiilor autorizate de a face publică tematica controalelor periodice si durata maximă estimată a unui astfel de control, cu exceptia celor care vizează inspectiile de mediu; de asemenea, se introduce obligativitatea publicării duratei

minime dintre două controale succesive

- MIP, MAP

- a doua transă

 

 

 

- Elaborarea unui proiect de lege cu privire la transparenta procedurilor administratiei locale si centrale (sunshine law), care să dea întreprinzătorului posibilitatea să îsi exprime o opinie bazată pe raportul cost/eficientă.

 

 

 

 

 

- Publicarea unei liste actualizate cuprinzând activitătile care necesită autorizatii speciale; pentru această operatiune se poate apela la consultantă

- MDP, MAP, MIMMC

- 1 iulie2002

 

 

 

- TOR pentru realizarea unui studiu care să ofere o solutie de corelare si realocare a activitătilor de inspectie si control ale Politiei economice, Gărzii Financiare, Administratiei financiare si a altor entităti cu atributii de control si utilizarea studiului

produs de IRIS pe această temă

- MDP, MI, MFP

- a doua transă

 

4.

Necorelarea standardelor de audit financiar

- Publicarea în limba română a IAS, editia 2001

- MFP, MDP

- prezentare CA/prima transă

 

 

 

- redactarea si publicarea tuturor normelor si procedurilor prevăzute la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, referitoare la auditul financiar si organizarea sesiunilor de testare pentru obtinerea certificatului de auditor financiar

- Camera Auditorilor din România

- prezentare CA/prima transă

 

5.

Procesul de autorizare, aprobare (autorizatii)

- Adoptarea Codului unic pentru toate societătile comerciale - în derulare

- MFP, MIMMC, în

consultare

cu CCIRB

- a doua transă

- Măsurile mentionate sunt trecute în matricea PSAL II, cu acordul BM

 

 

- Verificarea prin măsurători independente (FIAS) a raportărilor de la registrul comertului făcute ministerelor

- MDP, MIMMC, în consultare

cu CCIRB

- a doua transă

 

 

 

- Constituirea unei baze de date continând statutul proprietătilor funciare, în scopul urgentării obtinerii certificatului de urbanism

- MLPTL, MJ, MAP, MDP

- a doua transă

 

 

 

- publicarea procedurilor de obtinere de aprobări necesare pentru realizarea unei constructii

- MLPTL, MDP

- 1 martie2002

- Se vor corela consultanta si eforturile programelor similare finantate de BM

 

 

- Introducerea unei singure autorizatii sanitare

- MSF, MDP

- 1 martie 2002

 

 

 

- Publicarea Ghidului investitorului în urbanism

- MLPTL, MDP

- 1 septembrie 2002

 

 

 

- TOR pentru initierea unui program-pilot pentru testarea efectelor existentei PGU asupra rapiditătii obtinerii autorizatiilor de constructie

- MLPTL, MDP, MAP

- 1 ianuarie2002

- Se testează cât de repede pot fi încheiate procedurile de aprobare de către functionarii autoritătilor locale, în

conditiile existentei PGU si a bazei de

date funciare

 

 

- Începerea programului-pilot într-o localitate mică sau medie, cu acordul ministerelor implicate, pentru a evalua în corect costurile obtinerii rapide a autorizatiilor, criticate de mediul de afaceri

- MLPTL, MAP, MDP

- a doua transă

- Testul va permite aprecierea volumului de investitii necesar pentru infrastructura unui astfel de proiect

 

 

- TOR pentru studiul privind aprobările care pot fi obtinute prin procedura nonrăspuns

- MDP, MAP

- 1 ianuarie2002

 

 

 

- TOR pentru realizarea unui studiu care să inventarieze toate duplicatele solicitate întreprinzătorului de către autorităti si să ofere o solutie functională pentru evitarea

lor, în asa fel încât informatiile să ajungă la toate institutiile interesate fără ca cetăteanul/întreprinzătorul să redacteze raportări suplimentare

- MDP, SGG, MIMMC, MAP, MMSS

- 1 ianuarie2002

 

 

 

- Publicarea inventarului cuprinzând autorizatiile, aprobările, situatiile duplicat solicitate de administratie si înlăturarea a circa 50%

dintre ele prin hotărâri ale Guvernului sau ordine ale ministrului

- toate ministerele si în coordonarea grupului

de lucru

- 1 septembrie2002

 

 

 

- Proiect de lege sau de hotărâre/ordonantă de urgentă a Guvernului pentru implementarea

procedurii nonrăspuns.

- MDP, MAP

- a doua transă

 

 

 

- Integrarea recomandărilor pertinente ale mediului de afaceri în organizarea si functionarea Biroului unic de înregistrare si autorizare

- CCIRB, în consultare cu MDP

- permanent

 

 

 

- Studiu pentru revizuirea procedurilor de faliment în scopul de a se identifica măsuri corective într-un mod acceptabil de către BM

- MJ

- prezentare CA/prima transă

 

 

 

- Plan de actiune (acceptabil de către BM) pentru îmbunătătirea procedurilor de faliment

 

- a doua transă

 

 

 

- Dezvoltarea unui program de întărire a sistemului judecătoresc si a cadrului legislativ aferent pentru eficientizarea procedurilor de faliment; programul contine inclusiv asistenta tehnică pentru judecători si personal auxiliar ca să aprofundeze procedurile de faliment în cazul societătilor comerciale,

băncilor, dar si pentru curti, pentru un management mai bun al dosarelor comerciale

 

- a doua transă

 

6.

Reclamarea procedurilor de recuperare a T.V.A.

- Introducerea de penalităti asumate de către MFP, în cazul depăsirii termenelor prevăzute de lege

- MFP, MDP

- a doua transă

 

7.

Absenta unei interfete de rapidă si integrată, referitoare la posibilitătile de finantare si realizare unor proiecte care a privesc mediul de afaceri

- Web site comun al institutiilor donatoare, atât pentru activitatea de consultantă, cât comunicare si pentru posibilitătile de creditare ambursabilă sau nerambursabilă care privesc mediul de afaceri

- MDP (grupul de contact) în colaborare cu CCIRB, AOAR,

CPR si alte organizatii

patronale

- a doua transă

 

 

 

- Consultări lunare ale tuturor donatorilor aflati la Bucuresti în relatie bilaterală sau multilaterală, pentru a se identifica care sunt sursele de finantare si consultantă pentru activitătile privind mediul de afaceri

- MDP, MIE, MIMMC, MAE, cu participarea

reprezentantilor

asociatiilor patronale; CCIRB, AOAR,

ADER, CPR etc.

- lunar, începând din ianuarie 2002

- Întâlnirea este organizată si prezidată de ministrul dezvoltării si prognozei

care apelează la invitati din alte

ministere, conform agendei

8.

Proceduri dificile de obtinere a vizelor de rezidentă

- Acordarea automată a vizei cu caracter “business” pentru cetăteni din statele OECD care nu au încă acest statut

- MAE, MI, MDP

- a doua transă

 

 

 

- Certificatul de sănătate poate fi eliberat si de state aflate pe “lista pozitivă”

- MSF, MMSS, MDP

- a doua transă

 

9.

Absenta unei traduceri autorizate a Codului fiscal (colectie de legi

cu privire la taxare)

- Elaborarea Codului fiscal

- MFP

- a doua transă

- Redactarea acestui cod a beneficiat

deja de fonduri alocate de diversi donatori

10.

Comunicare directă în legătură cu acest proiect/ transferul de know-how către partea română

- Deschiderea unui web site în limbile română si engleză pentru planul de actiune si instituirea dialogului prin e-mail cu întreprinzători  individuali/asociatii pentru feed-back si monitorizare

- MDP (grupul de contact)

- permanent

- Toate activitătile de comunicare/informare vor fi gândite pe baza premisei - că MDP este, de asemenea, un interlocutor autorizat pentru investitorii străini si are menirea de a atrage investitii străine în România.

 

 

- Se prezintă pe web site-ul proiectului “Plan de actiune” proiecte de legislatie privind taxarea, relatiile de muncă, facilităti, pentru a se putea colecta rapid sugestii de la mediul de afaceri

- MDP (grupul de contact), în colaborare cu CCIRB, AOAR, CPR, alte organizatii patronale interesate

- ianuarie 2002

 

 

 

- Instrumentul de monitorizare (FIAS), know-how privind redactarea TOR, elaborarea de strategii de campanie si desfăsurarea campaniilor de informare publică si expertiza de promovare a afacerilor vor fi transferate treptat grupului de contact din MDP si altor institutii guvernamentale implicate

- MDP

- permanent

- Fiecare proiect va include din TOR obligatia de a face transfer de expertiză către grupul de contact din MDP si către alte institutii guvernamentale

- Vor fi identificate resurse pentru ca toate obligatiile tehnice ale MDP să poată fi îndeplinite la standarde profesionale rezonabile

 

Legendă

 

TOR Termeni de referintă

FIAS Servicii de consultantă în domeniul investitiilor străine (institutie afiliată Băncii Mondiale si IFC)

IAS Standarde internationale de contabilitate

PGU Plan general de urbanism

PA Plan de actiune

BM Banca Mondială

MDP Ministerul Dezvoltării si Prognozei

MIP Ministerul Informatiilor Publice

MIMMC Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

CCIRB Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

AOAR Asociatia Oamenilor de Afaceri din România

ADER Asociatia pentru Dezvoltare Economică din România

CPR Confederatia Patronatelor din România

FIC Consiliul Investitorilor Străini

DGV Directia Generală a Vămilor

MFP Ministerul Finantelor Publice

MSF Ministerul Sănătătii si Familiei

MI Ministerul de Interne

MLPTL Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

MJ Ministerul Justitiei

MIE Ministerul Integrării Europene

MAE Ministerul Afacerilor Externe

MAPN Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

MMSS Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

SGG Secretariatul General al Guvernului

MAP Ministerul Administratiei Publice.