Pagina a 2-a

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe surse, al alocării cheltuielilor, pe destinatii, pentru bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale, a sumelor provenite din credite externe, venituri extrabugetare si fonduri externe nerambursabile, pentru anul 2002, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul de executie bugetară.

Art. 2. - Bugetul de stat autorizează fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a acestora pe destinatii si pe ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a tării si ale politicii financiare specifice anului 2002.

Art. 3. - (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2002 a fost realizată pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici.

(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2002, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si pe alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Bugetul de stat pe anul 2002 se stabileste la venituri în sumă de 178.422,0 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 237.832,1 miliarde lei, cu un deficit de 59.410,1 miliarde lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2002, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(5) Bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).


*) Anexa nr. 3 va fi publicată ulterior.

 

(6) Veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suportă din acestea, veniturile si cheltuieile gestionate în regim extrabugetar, intrările de credite externe, precum si cheltuielile din fonduri externe nerambursabile sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor

principali de credite.

 (7) Bugetele fondurilor speciale sunt prevăzute în anexele nr. 12-15, veniturile si cheltuielile acestora nefiind cuprinse în veniturile si cheltuielile bugetului de stat mentionate la alin. (3).

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 4. - Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice si fizice.

Art. 5. - Încasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, de orice natură si provenientă, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 6. - (1) Impozitele, taxele si celelalte venituri, precum si actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2002 la bugetul de stat, bugetele locale si la bugetele fondurilor speciale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea si încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de pre-scriptie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.

Art. 7. - Impozitele care se cuprind la capitolul “Impozitul pe venit“, restante la data de 31 decembrie 1999 si neîncasate până la data de 31 decembrie 2001, se încasează si se înregistrează în anul 2002 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 8. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2002 sunt în sumă de 178.422,0 miliarde lei si se prezintă astfel:

 

- miliarde lei –

VENITURI - TOTAL,

178.422,0

din care:

 

Venituri curente din acestea:

177.622,3

a) veni, turi fiscale:

168.008,1

- impozite directe din care:

45.685,0

- impozitul pe profit

32.905,0

- impozitul pe venit

43.863,0

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)

-38.843,3

- impozite indirecte, din care:

122.323,1

- taxa pe valoarea adăugată

62.163,3

- taxa pe valoarea adăugată încasată

93.382,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)

-31.218,7

- accize

38.252,0

- taxe vamale

9.506,0

b) venituri nefiscale:

9.614,2

Venituri din capital

170,0

Donatii si sponsorizări

2,0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

627,7

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 9. - Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite, iar modificarea lor se va face în conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 10. - În vederea încadrării în nivelul deficitului aprobat prin prezenta lege, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate si prognozei realizării acestora până la sfârsitul anului.

Art. 11. - În structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2002, în sumă de 237.832,1 miliarde lei, se prezintă astfel:

 

- miliarde lei –

CHELTUIELI - TOTAL,

din care:

237.832,1

1. Cheltuieli curente

198.391,2

din acestea:

 

a) cheltuieli de personal

35.472,8

b) cheltuieli materiale si servicii

24.476,0

c) subventii

10.828,6

d) prime acordate producătorilor agricoli

701,0

e) transferuri

64.121,0

f) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli

61.473,8

g) rezerve

1.318,0

2. Cheltuieli de capital

14.600,1

3. Împrumuturi acordate

102,7

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite

24.738,1

din acestea:

 

a) rambursări de credite externe

17.870,2

b) plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

6.867,9

 

Art. 12. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente cresterilor salariale în raport cu rata inflatiei sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar “Cheltuieli cu salariile“, alineatul “Alte drepturi salariale“si se vor utiliza în conditiile stabilite potrivit legii.

(3) În limita cheltuielilor de personal si a numărului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, statele de functii numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale. Un exemplar din statele de functii ale ordonatorilor principali de credite si din statele de personal centralizate, pentru institutiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finantelor Publice în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplică în cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputatilor, Senat si Administratia Prezidentială.

(4) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002.

(5) Plata premiului anual aferent anului 2002 pentru personalul din institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, precum si din alocatii din bugetul de stat si din bugetele locale se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2003, începând cu luna ianuarie 2003.

(6) Din bugetele pe anul 2002 ale institutiilor publice prevăzute la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2001.

Art. 13. - Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu exceptia virărilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 14. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligatii:

a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor stricte ale acestora până la sfârsitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 14.244,6 miliarde lei, din care:  8.994,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.734,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 34,2 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 770,1 miliarde lei transferuri, 944,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 766,5 miliarde lei rambursări de credite si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice sunt în sumă de 1.146,5 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 528,0 miliarde lei pentru Senat, 106,5 miliarde lei pentru Administratia Prezidentială, 52,4 miliarde lei pentru Curtea Constitutională, 472,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi,

4.689,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 34,6 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 21,8 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 74,5 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, 34,9 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 7.083,8 miliarde lei pentru administratia publică centrală, din care: 265,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 6.818,2 miliarde lei pentru ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate.

(3) Administratia Prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care îl însotesc pe Presedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii“, articolul "Alte cheltuieli“.

Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suportă de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentială poate solicita institutiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Presedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii“.

(5) Cheltuielile pentru explotarea si întretinerea Clubului Parlamentarilor Români si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suportă din bugetul acesteia.

Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Veniturile realizate de Camera Deputatilor, respectiv de Senat, vor fi retinute integral de către acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitătilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitătile de la sfârsitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută si pentru alte destinatii, în conditiile legii.

(7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale si servicii si al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justitiei au fost avute în vedere si sumele rămase neutilizate din anii precedenti, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.

(8) Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român sunt cuprinse fonduri în bugetele Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernuluisi Serviciului de Protectie si Pază.

(9) Personalul aferent cabinetelor de lucru ale persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român nu este cuprins în numărul maxim de posturi pe anul 2002 aferent Administratiei Prezidentiale.

Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 48.148,5 miliarde lei, din care: 20.278,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 13,202,2 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.442,1 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 1.651,3 miliarde lei transferuri, 1.446,8 miliarde lei cheltuieli de capitalsi 9.127,5 miliarde lei rambursări de credite si plăti de dobânzisi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare natională se stabilesc în sumă de 23.231,1 miliarde lei, în care se cuprind si cheltuielile privind asigurarea interoperabilitătii în cadrul actiunilor de integrare euroatlantică, pentru participarea la operatiuni de mentinere a păcii în curs de desfăurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului “Parteneriat pentru Pace“, pentru constituirea fortei de reactie rapidă, precum si pentru alte actiuni aprobate în conditiile legii.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se stabilesc în sumă de 24.917,4 miliarde lei.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în institutiile militare de învătământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităti de învătământ, indiferent de institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională din care face parte personalul militar scolarizat.

(5) Preluarea activitătilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor se va face în cursul anului 2002 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului. Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea justificată a celor două ministere, să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora.

(6) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, scadente până la data de 31 decembrie 2001 si neachitate de către Societatea Natională a Petrolului "Petrom“ - S.A., se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectivă Ministerului de Interne, precum si unitătilor subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2002, în limita sumei de până la 200,0 miliarde lei. Ministerul Finantelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui alineat, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2002 se stabilesc în sumă de 53.652,5 miliarde lei, din care: 3.801,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.646,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.071,3 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 33.841,6 miliarde lei transferuri, 3.303,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 4.988,6 miliarde lei rambursări de credite si plăti de dobânzisi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 12.770,7 miliarde lei pentru învătământ, 9.807,9 miliarde lei pentru sănătate, 3.795,4 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret si 27.278,5 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) În bugetul Ministerului Educatieisi Cercetării la capitolul 57.01 ”Învătământ“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“ sunt prevăzute sume ce se acordă sub formă de ajutoare, cu ocazia începerii anului scolar 2002/2003, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse si pentru asigurarea manualelor scolare în conditiile prevăzute la art. 174 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, iar la titlul “Cheltuieli de capital“ sunt prevăzute sume pentru achizitionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor si pentru dotarea cu calculatoare a institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, care vor fi transferate unitătilor beneficiare.

(4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării se suportă si bursele studentilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozitiilor legale.

(5) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către institutiile de învătământ superior de stat pe bază de proiecte, în conditiile legii.

(6) În bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale sunt cuprinse si fonduri pentru plata contributiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistentă medicală.

(7) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informatiilor Publice se utilizează pe destinatiile prevăzute în anexa nr. 3/33.

(8) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii“ titlul "Cheltuieli materiale si servicii“ se finantează cheltuielile aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, autosi naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilorsi văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.

(9) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii“, titlul "Cheltuieli materiale si servicii“ se finantează si cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilorsi studentilor pentru transportul pe calea ferată si metrou, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitătile de învătământ preuniversitar si universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetăriisi ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexă la bugetul Ministerului Tineretuluisi Sportului.

(11) Suma de 20,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, se alocă pentru finantarea activitătii Fundatiei Culturale Române.

(12) Taxele postale percepute de Compania Natională "Posta Română“ - S.A. pentru prestatiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2002 nu pot depăsi 1,35% din valoarea sumelor plătite.

Art. 18. - (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 6.774,7 miliarde lei, din care: 231,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 83,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.751,0 miliarde lei transferuri, 2.679,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 2.028,6 miliarde lei rambursări de credite si plăti de dobânzisi comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru serviciisi dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 4.637,3 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si de 2.137,4 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 19. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc în sumă de 44.688,5 miliarde lei, din care: 1.136,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.716,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 6.192,4 miliarde lei subventii, 701,0 miliarde lei prime, 21.710,8 miliarde lei transferuri, 5.512,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 7.719,1 miliarde lei rambursări de credite si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.484,5 miliarde lei pentru industrie, 11.617,2 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură, 18.469,1 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si de 7.117,7 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

(3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu Ministerul Administratiei Publice.

(4) Cheltuielile destinate stimulării productiei de export si a exportului se stabilesc în sumă de 1.000,0 miliarde lei, din care:

a) 500,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la credite pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A.si de bănci pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective în străinătate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 2001si 2002, potrivit prevederilor art. 9 lit. c)si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior;

b) 400,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului în conditiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe

si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995,si în conformitate cu prevederile art. 9 lit. a)si c)si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 300,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobândă, 50,0 miliarde lei fondul de garantii de exportsi 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung a garantiilor de export si a investitiilor române în străinătate;

c) 100,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului de mărfuri generale, altele decât cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000.

(5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sunt cuprinse si sume pentru majorarea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si suma de 88,0 miliarde lei pentru finantarea programelor de dezvoltare si a măsurilor de sprijinire a înfiintării de noi întreprinderi si de sustinere a dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, potrivit legii.

Art. 20. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2002, se stabilesc în sumă de 5.528,9 miliarde lei, din care: 1.029,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.092,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 88,7 miliarde lei subventii, 2.496,1 miliarde lei transferuri, 713,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 107,9 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.035,2 miliarde lei pentru cercetare stiintifică si de 2.493,7 miliarde lei pentru alte actiuni.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării este autorizat, conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, să angajeze pentru perioada 2002-2005 sume de până la 1.000,0 miliarde lei, în vederea finantării multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovării, cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 21. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în sumă de 700,0 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat si în bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, după caz;

b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în sumă de 500,0 miliarde lei, se utilizează pentru lucrări operative de înlăturare a efectelor unor calamităti naturale si pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat

de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în functie de necesitătile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale;

c) Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova, în sumă de 118,0 miliarde lei, din care: 83,0 miliarde lei pentru proiecte economice si culturale dintre România si Republica Moldova, 3,0 miliarde lei pentru sprijinirea revistelor “Literatură si artă“, “Glasul natiunii“, “Limba română“si “Florile dalbe“si 32,0 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societătii Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune.

Art. 22. - În anul 2002, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 102,7 miliarde lei, din care: 50,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 2,2 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existentă si 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică

si împrumutul guvernamental

 

Art. 23. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 59.410,1 miliarde lei.

Art. 24. - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 61.473,8 miliarde lei, din care: 28.705,6 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 7.345,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 10.753,8 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor  acordate de stat în conditiile legii, 12.259,4 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor si dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plăti si pentru ajustare structurală si 2.410,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind si cheltuielile ocazionate în anul 2002 de stabilirea riscului de tară (rating) prin agentiile specializate.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, să stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal Cacica – Solonetu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocată de partea poloneză acestui obiectiv conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finantelor din România si Ministerul Finantelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fată de Republica Polonă, semnat la Bucuresti la 25 februarie 1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.

(4) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentând contributia părtii române în anul 2002 la executia obiectivului de investitii “Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou“, care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de Polonia.

(5) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2002, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(6) În vederea asigurării finantării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2002 din disponibilitătile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(7) Fondurile necesare pentru plata în anul 2002 a sumelor rezultate din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretentiilor suedeze nesolutionate, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele încasate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001.

(8) În situatia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (7) se vor avansa sume de la bugetul de stat, subcapitolul “Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, în conditiile legii“, urmând ca pe măsura încasării sumelor potrivit art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2000 să se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat.

(9) În cazul în care până la data de 31 decembrie 2002 nu se pot reconstitui integral sumele alocate de la bugetul de stat, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget.

(10) Veniturile din privatizare si din dividende, precum si cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele institutiilor publice implicate si a celor prevăzute la alin. 7, se vor utiliza în conditiile prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, cu exceptia celor reglementate prin Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolăsi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 25. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 9.277,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care:

a) 4.374,8 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Sumele respective se repartizează în cursul anului pe unităti administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucuresti, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în functie de numărul de beneficiari si de nivelul ajutoarelor aprobate. Consiliile locale au obligatia să asigure, cu prioritate, din bugetele locale, fonduri pentru plata ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei;

b) 594,6 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta.

Institutiile de cultură care trec în finantarea autoritătilor administratiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 6;

c) 1.092,4 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;

d) 3.216,1 miliarde lei se repartizează pe comune, orase si municipii, prin hotărâre a consiliului judetean, cu prioritate acelor unităti administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei

generale a finantelor publice.

(2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu 1 ianuarie 2002 la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul cărora îsi desfăsoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judetului si 16% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si, în mod exceptional, judetului.

(3) Pentru municipiul Bucuresti cota este de 62,5% si se repartizează în conditiile prevăzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucurestisi 8% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector.

(4) Plătitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligati să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) se face în termen de 15 zile de la data înfiintării pentru punctele de lucru nou-înfiintate.

(6) Plătitorii prevăzuti la alin. (4) au obligatia să organizeze evidenta contabilă corespunzătoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut si vărsat.

Art. 26. - Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, în sumă de 2.151,0 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 7, se repartizează de către consiliul judetean, pe unităti administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în functie de cantitatea de energie termică livrată populatieisi subventia aferentă, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001, se utilizează pentru majorarea ajutoarelor pentru încălzirea locuintei acordate populatiei sau pentru retehnologizarea instalatiilor pentru producerea si/sau distributia energiei termice.

Art. 27. - Criteriul de repartizare pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. d) si a celor din cota de 16% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 28. - (1) În anul 2002 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, în sumă de 1.900,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finantelor Publice, împreună cu Ministerul Administratiei Publice, va repartiza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

(3) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitătilor municipale cu finantare partială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internationale, pentru contractele încheiate cu finantare mixtă din împrumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în conditiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, au obligatia să analizeze lunar executia lucrărilor de investitii si, în situatia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finantelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în pozitie globală.

Art. 29. - (1) Finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, cu exceptia manualelor si a celor prevăzute la art. XIII alin. (1) lit. a)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată prin Legea nr. 374/2001, creselor si centrelor judetene si locale de consultantă agricolă se asigură din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în a căror rază acestea îsi desfăsoară activitatea.

(2) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, precum si a celor aferente sustinerii sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap, din taxa pe valoarea adăugată se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, în sumă de 31.218,7 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9, 9a) si 9b).

(3) Sumele destinate pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, precum si a celor aferente sustinerii sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judetsi municipiul Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, după caz, a inspectoratului scolar judetean sau a inspectoratului judetean pentru persoane cu handicap.

(4) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, prevăzute pentru judetul Dâmbovita, se asigură si sumele necesare în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000.

(5) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor, centrelor judetene si locale de consultantă agricolă si cultură, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritătile administratiei publice locale vor alocasi sume din bugetele proprii ale acestora.

(6) Numărul maxim de posturi finantat pentru învătăm‚ntul preuniversitar de statsi pentru unitătile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

(7) Din bugetele locale se suportăsi cheltuielile aferente facilitătilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 30. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 31. - (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentăsi de evidentă a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă si

ale Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, în subordinea autoritătilor administratiei publice locale si se vor finanta din bugetele acestora, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului, a protocoalelor de predare-primire a activitătilor respective.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările rezultate în urma actiunii de predare-primire a acestor activităti în volumul si în structura bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor Ministerului de Interne si Ministerului Administratiei Publice.

Art. 32. - Regiile autonome de interes local care în anul 2002 se transformă, în conditiile legii, în societăti comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit si vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei din an în care functionează ca societăti comerciale.

În anii următori transformării în societăti comerciale impozitul pe profit se plăteste la bugetul de stat, în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Bugetele fondurilor speciale

 

Art. 33. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere si cheltuielile aferente instalării aparaturii de înaltă performantă achizitionate din credite externe cu garantia statului.

(3) Prevederile art. 12si 14 se aplică si bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate.

Art. 34. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modifică rile ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 13.

(2) Sumele prevăzute în bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, reprezentând transferuri către bugetele locale, defalcate pe judete conform anexei nr. 13a), se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale de către consiliul judetean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.

Art. 35. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 14.

(2) Repartizarea pe judete a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinată drumurilor judetene si celor de interes local, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice,  Transporturilor si Locuintei, cu consultarea presedintilor consiliilor judetene, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum si pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2002, constituit în baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, sunt prevăzute în anexa nr. 15.

(2) Gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

(3) Pentru exercitiul financiar din anul 2002 cota procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate de societătile comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare este stabilită la 1,5%.

(4) Fondul de protejare a asiguratilor se păstrează în contul general al trezoreriei statului, iar dobânzile la disponibilitătile fondului vor fi utilizate ca sursă de venit a fondului pentru plata despăgubirilor si sumelor asigurate în caz de faliment al societătilor comerciale din domeniul asigurărilor.

(5) Disponibilitătile rămase neutilizate din Fondul de protejare a asiguratilor la sfârsitul anului financiar se reportează în anul financiar următor cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii referitoare la agentii economici

 

Art. 37. - (1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată si modificată

prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, si celelalte societăti comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de muncă, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului

impozabil, pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea acestora potrivit legii, si anume: grădinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.

(2) În cadrul aceleiasi limite prevăzute la alin. (1) unitătile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei părti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partială a costului transportului la si de la locul de muncă al salariatilor;

suportarea partială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, pentru acoperirea unei părti din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. De asemenea, unitătile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor dinscolisi din centrele de plasament.

(3) Persoanele fizice care desfăsoară activităti independente si care obtin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum si asociatiile fără personalitate juridică, care îsi desfăsoară activitatea cu salariati cu contract individual de muncă pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariatii în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinatiile prevăzute la alin. (2).

(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia socială, acordate de către regiile autonome, societătile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de către societătile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora la nivelul stabilitsi aprobat de către Guvern.

(5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) si (3), realizate de salariati, nu se supun impozitării si completează prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.

(6) Pentru regiile autonome, societătile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societătile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societătile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înfiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă si publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează si se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.

Art. 38. - (1) Regiile autonome, societătile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VIII

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 39. - Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situatia financiară pe economie, executia bugetară si stabileste măsuri pentru mentinerea sau îmbunătătirea echilibrului bugetar, după caz.

Art. 40. - Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structură si între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexa nr. 2, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. Prevederile din anexa nr. 3 privind intrările de credite externe reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

Art. 41. - Fondurile externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite au caracter previzional si se vor derula potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.

Art. 42. - (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, să aprobe, până la data de 31 octombrie 2002, modificări în listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia pozitiei “Alte cheltuieli de investitii“, la care se pot aproba modificări numai la cheltuielile privind proiectarea si executia consolidărilorsi interventiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamităti naturale, cuprinse la această pozitie, cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificatiei functionale.

(2) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifică pentru anul 2002 conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 16.

Art. 43. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 si de a propune Ministerului Finantelor Publice anularea creditelor respective.

(2) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 44. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2002, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, inclusiv cele pentru integrarea în Uniunea Europeană si N.A.T.O.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri“, alineatele "Programe cu finantare rambursabilă“, "Programe comunitare“si "Programe cu finantare nerambursabilă“ la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finantare nerambursabilă“ pentru cofinantarea actiunilor aferente Programului National de Aderare a României la Uniunea Europeană se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în program.

(5) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Cheltuieli de capital“ nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 45. - Ordonatorii de credite au obligatia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrică si termică si de gaze naturale de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 46. - (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Nationale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Transferuri“. Contributia României la organisme financiar-bancare internationale, stabilită potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare internationale, precum si a rambursărilor de credite externe, plătilor de dobânzi si a comisioanelor eferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolului de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzisi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite“.

Art. 47. - (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale regiilor autonome, societătilor sau companiilor nationale, societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale societătilor comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

Art. 48. - Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor de drept ai acestora, precum si altor persoane împuternicite special în acest scop.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 49. - (1) În anul 2002 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de către unitătile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, si acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui număr maxim de 1.126.000 salariati în trimestrul I, 1.226.000 salariati în trimestrul II, 1.326.000 salariati în trimestrul III si 1.426.000 salariati în trimestrul IV.

(2) Unitătile emitente pot elibera tichete de masă pentru un număr de salariati mai mare decât cel prevăzut în autorizatie numai în cazul în care acestia apartin unor categorii de angajatori care realizează activităti nonprofit.

(3) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate sau din venituri extrabugetare si alocatii din bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului de asigurări de sănătate nu pot să-i prevadă în bugetele proprii, aprobate conform legii, sume pentru acordarea tichetelor de masă.

(4) În cazul institutiilor de învătământ superior, al unitătilor din învătământul preuniversitar, precum si al unitătilor sanitare se pot acorda personalului propriu tichete de masă din veniturile realizate în conditiile legii.

(5) În anul 2002 cadrele militare, militarii angajati pe bază de contract si salariatii civili, care au dreptul la hrană potrivit normelor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, republicată, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc în locul acestora contravaloarea drepturilor de hrană, indexată corespunzător cresterii salariilor, aprobată pentru sectorul bugetar în anul 2002.

Art. 50. - (1) Până la data de 15 decembrie 2002 contravaloarea în lei a garantiilor retinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligatiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2001 si neachitate de către societătile comerciale furnizoare, iar majorările de întârziere aferente acestor obligatii datorate până la data compensării se scutesc la plată. Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale cu conditia încheierii în prealabil a unei conventii între fiecare societate comercială furnizoare si Ministerul Industrieisi Resurselor, prin care să se prevadă obligatia expresă a acestor societăti de a aduce furnitura livrată, pe cheltuiala proprie, într-o nouă garantie care să expire o dată cu garantia externă.

Ministerul Industrieisi Resurselor va confirma suma garantiilor retinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data compensării.

(2) Dacă societătile comerciale care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform alin. (1) nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate în conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data restituirii garantiei.

Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, în baza conventiei care constituie titlu executoriu.

(3) În procedura de compensare prevăzută la alin. (1) nu sunt cuprinse societătile comerciale debitoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciară si faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Ministerul Finantelor Publice, împreună cu Ministerul Industriei si Resurselor sunt autorizate să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 51. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instantelor judecătoresti, precum si obligatiile bănesti ale statului român, născute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omuluisi constatate prin acorduri de solutionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europeisi hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2002.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură si fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările ulterioare.

Art. 52. - (1) Pentru proiectele de investitii finantate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internationale - Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internatioală pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeană de Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele - echivalentul în valuta împrumutului al părtii în lei, reprezentând contributia părtii române la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferentele rezultate din  actualizarea valorii totale a proiectelor, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistică, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitătilor beneficiare de împrumut extern.

(2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internationale, mentionate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din credite externe si, după caz, alocatiile din bugetele locale, reprezentând partial contributia părtii române la finantarea acestor proiecte vor fi asigurate în continuare, în măsura în care Ministerul Finantelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.

(3) Cheltuielile suplimentare rezultate în conditiile alin. (1), precum si eventualele depăsiri provenite din modificarea unor dispozitii legale în domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finantează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.

Art. 53. - (1) Institutiile si autoritătile publice centrale si locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă si de oaspeti, baze de odihnă, tratament si alte asemenea unităti vor asigura finantarea  cheltuielilor curente si de capital pentru aceste unităti exclusiv din venituri extrabugetare.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unitătilor prevăzute la alin. (1), din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

Art. 54. - Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2002, propuneri de rectificare a bugetului de stat si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2002, ca urmare a schimbărilor intervenite în evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislatiei la conditiile economiei de piată sau a altor cauze justificate.

Art. 55. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilorsi de Senat însedinta comună din 15 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI, ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 743.