MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 790         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

677. - Lege pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

946. - Decret privind promulgarea Legii pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.262. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

si libera circulatie a acestor date

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viata intimă, familială si privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres si limitativ prevăzute de lege.

 

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum si prelucrării prin alte mijloace.decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidentă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

(2) Prezenta lege se aplică:

a) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitătilor desfăsurate de operatori stabiliti în România;

b) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitătilor desfăsurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;

c) prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitătilor desfăsurate de operatori care nu sunt stabiliti în România, prin utilizarea de mijloace de orice natură situate pe teritoriul României, cu exceptia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitării pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) operatorul îsi va desemna un reprezentant care trebuie să fie o persoană stabilită în România. Prevederile prezentei legi aplicabile operatorului sunt aplicabile si reprezentantului acestuia, fără a aduce atingere posibilitătii de a introduce actiune în justitie direct împotriva operatorului.

(4) Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indifferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.

(5) În limitele prevăzute de prezenta lege, aceasta se aplică si prelucrărilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitătilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activităti desfăsurate în domeniul dreptului penal, în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

(6) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.

(7) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitătilor în domeniul apărării nationale si sigurantei nationale, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

(8) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligatiilor asumate de România prin instrumente juridice ratificate.

 

Definitii

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o  persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidentă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii functionale ori geografice;

e) operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritătile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritătile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) tert - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusive autoritătile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

h) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritătile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu tert; autoritătile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime - date care, datorită originii sau modalitătii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

 

CAPITOLUL II

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării

Art. 4. - (1) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:

a) prelucrate cu bună-credintă si în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) colectate în scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau stiintifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supra veghere, precum si cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea statistică ori cercetarea istorică sau stiintifică;

c) adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate si ulterior prelucrate;

d) exacte si, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie sterse sau rectificate;

e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate si în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea mentionată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau stiintifică, se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, si numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

(2) Operatorii au obligatia să respecte prevederile alin. (1) si să asigure îndeplinirea acestor prevederi de către persoanele împuternicite.

 

Conditii de legitimitate privind prelucrarea datelor

Art. 5. - (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrărilor care vizează date din categoriile mentionate la art. 7 alin. (1), art. 8 si 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată si-a dat consimtământul în mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

(2) Consimtământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vietii, integritătii fizice sau sănătătii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;

c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligatii legale a operatorului;

d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau tertul căruia îi sunt dezvăluite datele;

3.e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al tertului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu conditia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei vizate;

f) când prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau stiintifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementează obligatia autoritătilor publice de a respecta si de a ocroti viata intimă, familială si privată.

 

Încheierea operatiunilor de prelucrare

Art. 6. - (1) La încheierea operatiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu si-a dat în mod expres si neechivoc consimtământul pentru o altă destinatie sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:

a) distruse;

b) transferate unui alt operator, cu conditia ca operatorul initial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea initială;

c) transformate în date anonime si stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau stiintifică.

(2) În cazul operatiunilor de prelucrare efectuate în conditiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activitătilor descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării scopurilor concrete urmărite, cu conditia asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare a acestora, după care va proceda la distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile prevederile legale privind păstrarea arhivelor.

 

CAPITOLUL III

Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea unor categorii speciale de date

Art. 7. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenta sindicală, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viata sexuală este interzisă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

a) când persoana vizată si-a dat în mod expres consimtământul pentru o astfel de prelucrare;

b) când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligatiilor sau drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garantiilor prevăzute de lege; o eventuală dezvăluire către un tert a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o obligatie legală a operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimtit expres la această dezvăluire;

c) când prelucrarea este necesară pentru protectia vietii, integritătii fizice sau a sănătătii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-si da consimtământul;

d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activitătilor sale legitime de către o fundatie, asociatie sau de către orice altă organizatie cu scop nelucrativ si cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu conditia ca persoana vizată să fie membră a acestei organizatii sau să întretină cu aceasta, în mod regulat, relatii care privesc specificul activitătii organizatiei si ca datele să nu fie dezvăluite unor terti fără consimtământul persoanei vizate;

e) când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către persoana vizată;

f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justitie;

g) când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care actionează în interesul persoanei vizate, cu conditia ca prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligatii echivalente în ceea ce priveste secretul;

h) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public important, cu conditia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate si a celorlalte garantii prevăzute de prezenta lege.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementează obligatia autoritătilor publice de a respecta si de a ocroti viata intimă, familială si privată.

(4) Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate, interzicerea efectuării unei prelucrări de date din categoriile prevăzute la alin. (1), chiar dacă persoana vizată si-a dat în scris si în mod neechivoc consimtământul, iar acest consimtământ nu a fost retras, cu conditia ca interdictia prevăzută la alin. (1) să nu fie înlăturată prin unul dintre cazurile la care se referă alin. (2) lit. b)-g).

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal având functie de identificare

Art. 8. - (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o functie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

a) persoana vizată si-a dat în mod expres consimtământul; sau

b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispozitie legală.

(2) Autoritatea de supraveghere poate stabili si alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate

Art. 9. - (1) În afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se aplică în privinta prelucrării datelor privind starea de sănătate în următoarele cazuri:

a) dacă prelucrarea este necesară pentru protectia sănătătii publice;

b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârsirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.

(2) Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu conditia respectării secretului profesional, cu exceptia situatiei în care persoana vizată si-a dat în scris si în mod neechivoc consimtământul atâta timp cât acest consimtământ nu a fost retras, precum si cu exceptia situatiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârsirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.

(3) Cadrele medicale, institutiile de sănătate si personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizatia autoritătii de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vietii, integritătii fizice sau sănătătii persoanei vizate. Când scopurile mentionate se referă la alte persoane sau la public în general si persoana vizată nu si-a dat consimtământul în scris si în mod neechivoc, trebuie cerută si obtinută în prealabil autorizatia autoritătii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizatie este interzisă.

(4) Cu exceptia motivelor de urgentă, autorizatia prevăzută la alin. (3) poate fi acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România.

(5) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. Prin exceptie, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii

Art. 10. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârsirea de infractiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de sigurantă sau sanctiuni administrative ori contraventionale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autoritătilor publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege si în conditiile stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii.

(2) Autoritatea de supraveghere poate stabili si alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(3) Un registru complet al condamnărilor penale poate fi tinut numai sub controlul unei autorităti publice, în limitele puterilor ce îi sunt conferite prin lege.

 

Exceptii

Art. 11. - Prevederile art. 5, 6, 7 si 10 nu se aplică în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă prelucrarea priveste date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Informarea persoanei vizate

Art. 12. - (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informatii, cu exceptia cazului în care această persoană posedă deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a căror furnizare este impusă prin dispozitie a autoritătii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrării.

(2) În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intentionează dezvăluirea acestora către terti, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizată posedă deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a căror furnizare este impusă prin dispozitie a autoritătii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau stiintifică, ori în orice alte situatii în care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibilă sau ar implica un efort disproportionat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si în situatiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

 

Dreptul de acces la date

Art. 13. - (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin următoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum si a oricărei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreste ca informatiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă

de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul  unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.

(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare stiintifică, dacă nu există, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri fată de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face si într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, si nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îsi fi dat în mod expres si neechivoc consimtământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare stiintifică, precum si asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

Art. 14. - (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către tertii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreste ca informatiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum si, dacă este cazul, numele tertului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 

Dreptul de opozitie

Art. 15. - (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau să fie dezvăluite unor terti într-un asemenea scop.

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) si (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată si semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreste ca informatiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi si de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum si, dacă este cazul, numele tertului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

 

Exceptii

Art. 16. - (1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplică în  cazul activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienta actiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atributiilor legale ale autoritătii publice.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfăsurarea activitătilor mentionate la art. 2 alin. (5).

(3) După încetarea situatiei care justifică aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Autoritătile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informează periodic autorita-tea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 17. - (1) Orice persoană are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitătii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinta sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneste conditiile prevăzute la lit. a).

(2) Respectându-se celelalte garantii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situatii:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctual de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

Dreptul de a se adresa justitiei

Art. 18. - (1) Fără a se aduce atingere posibilitătii de a se adresa cu plângere autoritătii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

(3) Instanta competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.  Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea si securitatea prelucrărilor

 

Confidentialitatea prelucrărilor

Art. 19. - Orice persoană care actionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instructiunilor operatorului, cu exceptia cazului în care actionează în temeiul unei obligatii legale.

 

Securitatea prelucrărilor

Art. 20. - (1) Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei retele, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

(2) Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare si de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveste riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum si în ceea ce priveste natura datelor care trebuie protejate. Cerintele minime de securitate vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere si vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic si experientei acumulate.

(3) Operatorul, atunci când desemnează o persoană împuternicită, este obligat să aleagă o persoană care prezintă suficiente garantii în ceea ce priveste măsurile de securitate tehnică si organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate, precum si să vegheze la respectarea acestor măsuri de către persoana desemnată.

(4) Autoritatea de supraveghere poate decide, în cazuri individuale, asupra obligării operatorului la adoptarea unor măsuri suplimentare de securitate, cu exceptia celor care privesc garantarea securitătii serviciilor de telecomunicatii.

(5) Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfăsoare în baza unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu:

a) obligatia persoanei împuternicite de a actiona doar în baza instructiunilor primite de la operator;

b) faptul că îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) revine si persoanei împuternicite.

 

CAPITOLUL VI

Supravegherea si controlul prelucrărilor de date cu caracter personal

 

Autoritatea de supraveghere

Art. 21. - (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Avocatul Poporului.

(2) Autoritatea de supraveghere îsi desfăsoară activitatea în conditii de completă independentă si impartialitate.

(3) Autoritatea de supraveghere monitorizează si controlează sub aspectul legalitătii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenta prezentei legi. În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atributii:

a) elaborează formularele tipizate ale notificărilor si ale registrelor proprii;

b) primeste si analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anuntând operatorului rezultatele controlului prealabil;

c) autorizează prelucrările de date în situatiile prevăzute de lege;

d) poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispozitiilor prezentei legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, stergerea partială ori integrală a datelor prelucrate si poate să sesiseze organele de urmărire penală sau să intenteze actiuni în justitie;

e) păstrează si pune la dispozitie publicului registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal;

f) primeste si solutionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice si comunică solutia dată ori, după caz, diligentele depuse;

g) efectuează investigatii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;

h) este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protectia drepturilor si libertătilor persoanelor, în privinta prelucrării datelor cu caracter personal;

i) poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;

j) cooperează cu autoritătile publice si cu organele administratiei publice, centralizează si analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protectia persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal, formulează  recomandări si avize asupra oricărei chestiuni legate de protectia drepturilor si libertătilor fundamentale în privinta prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autoritătilor publice si a organelor administratiei publice; aceste recomandări si avize trebuie să facă mentiune despre temeiurile pe care se sprijină si se comunică în copie si Ministerului

Justitiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

k) cooperează cu autoritătile similare de peste hotare în vederea asistentei mutuale, precum si cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor si libertătilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;

l) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege.

(4) Întregul personal al autoritătii de supraveghere are obligatia de a păstra secretul profesional, cu exceptiile prevăzute de lege, pe termen nelimitat, asupra informatiilor confidentiale sau clasificate la care are sau a avut acces în exercitarea atributiilor de serviciu, inclusiv după încetarea raporturilor juridice cu autoritatea de supraveghere.

 

Notificarea către autoritatea de supraveghere

Art. 22. - (1) Operatorul este obligat să notifice autoritătii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori a oricărui ansamblu de prelucrări având acelasi scop sau scopuri corelate.

(2) Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca unic scop tinerea unui registru destinat prin lege informării publicului si deschis spre consultare publicului în general sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu conditia ca prelucrarea să se limiteze la datele strict necesare tinerii registrului mentionat.

(3) Notificarea va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) numele sau denumirea si domiciliul ori sediul operatorului si ale reprezentantului desemnat al acestuia, dacă este cazul;

b) scopul sau scopurile prelucrării;

c) o descriere a categoriei sau a categoriilor de persoane vizate si a datelor ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate;

d) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora se intentionează să li se dezvăluie datele;

e) garantiile care însotesc dezvăluirea datelor către terti;

f) modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor; data estimată pentru încheierea operatiunilor de prelucrare, precum si destinatia ulterioară a datelor;

g) transferuri de date care se intentionează să fie făcute către alte state;

h) o descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor luate pentru  asigurarea securitătii prelucrării;

i) specificarea oricărui sistem de evidentă a datelor cu caracter personal, care are legătură cu prelucrarea, precum si a eventualelor legături cu alte prelucrări de date sau cu alte sisteme de evidentă a datelor cu caracter personal, indiferent dacă se efectuează, respectiv dacă sunt sau nu sunt situate pe teritoriul României;

j) motivele care justifică aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6), în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în scopuri statistice, de cercetare  istorică sau stiintifică.

(4) Dacă notificarea este incompletă, autoritatea de supraveghere va solicita completarea acesteia.

(5) În limitele puterilor de investigare de care dispune, autoritatea de supraveghere poate solicita si alte informatii, în special privind originea datelor, tehnologia de prelucrare automată utilizată si detalii referitoare la măsurile de securitate. Dispozitiile prezentului alineat nu se aplică în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice.

(6) Dacă se intentionează ca datele care sunt prelucrate să fie transferate în străinătate, notificarea va cuprinde si următoarele elemente:

a) categoriile de date care vor face obiectul transferului;

b) tara de destinatie pentru fiecare categorie de date.

(7) Notificarea este supusă unei taxe care trebuie plătită de operator autoritătii de supraveghere.

(8) Autoritătile publice care efectuează prelucrări de date cu caracter personal în legătură cu activitătile descrise la art. 2 alin. (5), în temeiul legii sau în îndeplinirea obligatiilor asumate prin acorduri internationale ratificate, sunt scutite de taxa prevăzută la alin. (7). Notificarea se va transmite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ care instituie obligatia respectivă si va cuprinde numai următoarele elemente:

a) denumirea si sediul operatorului;

b) scopul si temeiul legal al prelucrării;

c) categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării.

(9) Autoritatea de supraveghere poate stabili si alte situatii în care notificarea nu este necesară, în afara celei prevăzute la alin. (2), sau situatii în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată, precum si continutul acesteia, numai în unul dintre următoarele cazuri:

a) atunci când, luând în considerare natura datelor destinate să fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel putin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu conditia să precizeze expres scopurile în care se poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria sau categoriile de persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le pot fi dezvăluite si perioada pentru care datele pot fi stocate;

b) atunci când prelucrarea se efectuează în conditiile art. 7 alin. (2) lit. d).

 

Controlul prealabil

Art. 23. - (1) Autoritatea de supraveghere va stabili categoriile de operatiuni de prelucrare care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile si libertătile persoanelor.

(2) Dacă pe baza notificării autoritatea de supraveghere constată că prelucrarea se încadrează în una dintre categoriile mentionate la alin. (1), va dispune obligatoriu efectuarea unui control prealabil începerii prelucrării respective, cu anuntarea operatorului.

(3) Operatorii care nu au fost anuntati în termen de 5 zile de la data notificării despre efectuarea unui control prealabil pot începe prelucrarea.

(4) În situatia prevăzută la alin. (2) autoritatea de supraveghere este obligată ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării, să aducă la cunostintă operatorului rezultatul controlului efectuat, precum si decizia emisă în urma acestuia.

 

Registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal

Art. 24. - (1) Autoritatea de supraveghere păstrează un registru de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal, notificate în conformitate cu prevederile art. 22.  Registrul va cuprinde toate informatiile prevăzute la art. 22 alin. (3).

(2) Fiecare operator primeste un număr de înregistrare. Numărul de înregistrare trebuie mentionat pe orice act prin care datele sunt colectate, stocate sau dezvăluite.

(3) Orice schimbare de natură să afecteze exactitatea informatiilor înregistrate va fi comunicată autoritătii de supraveghere în termen de 5 zile. Autoritatea de supraveghere va dispune de îndată efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registru.

(4) Activitătile de prelucrare a datelor cu caracter personal, începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi notificate în vederea înregistrării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal este deschis spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabileste de autoritatea de supraveghere.

 

Plângeri adresate autoritătii de supraveghere

Art. 25. - (1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenta prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociatie sau o fundatie să îi reprezinte interesele.

(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justitie, având acelasi obiect si aceleasi părti, a fost introdusă anterior.

(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelasi continut către operator.

(4) În vederea solutionării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul si, dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociatia ori fundatia care reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente si memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.

(5) Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdictia temporară a prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri.

(6) Decizia trebuie motivată si se comunică părtilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii.

(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau tuturor operatiunilor de prelucrare până la solutionarea plângerii în conditiile alin. (5).

(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competentă este Tribunalul

Municipiului Bucuresti. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanta poate dispune suspendarea prelucrării până la solutionarea plângerii de către autoritatea de supraveghere.

(10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârsirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.

 

Contestarea deciziilor autoritătii de supraveghere

Art. 26. - (1) Împotriva oricărei decizii emise de autoritatea de supraveghere în temeiul dispozitiilor prezentei legi operatorul sau persoana vizată poate formula contestatie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea decăderii, la instanta de contencios administrativ competentă. Cererea se judecă de urgentă, cu citarea părtilor. Solutia este definitivă si irevocabilă.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1), precum si de la cele ale art. 23 si 25 prelucrările de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitătilor prevăzute la art. 2 alin. (5).

 

Exercitarea atributiilor de investigare

Art. 27. - (1) Autoritatea de supraveghere poate investiga, din oficiu sau la primirea unei plângeri, orice încălcare a drepturilor persoanelor vizate, respectiv a obligatiilor care revin operatorilor si, după caz, persoanelor împuternicite, în cadrul efectuării prelucrărilor de date cu caracter personal, în scopul apărării drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor vizate.

(2) Atributiile de investigare nu pot fi exercitate de către autoritatea de supraveghere în cazul în care o cerere în justitie introdusă anterior are ca obiect săvârsirea aceleiasi încălcări a drepturilor si opune aceleasi părti.

(3) În exercitarea atributiilor de investigare autoritatea de supraveghere poate solicita operatorului orice informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal si poate verifica orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal.

(4) Secretul de stat si secretul profesional nu pot fi invocate pentru a împiedica exercitarea atributiilor acordate prin prezenta lege autoritătii de supraveghere. Atunci când este invocată protectia secretului de stat sau a secretului profesional, autoritatea de supraveghere are obligatia de a păstra secretul.

(5) Dacă exercitarea atributiei de investigare a autoritătii de supraveghere are ca obiect o prelucrare de date cu caracter personal, efectuată de autoritătile publice în legătură cu activitătile descrise la art. 2 alin. (5) pentru un caz concret, este necesară obtinerea acordului prealabil al procurorului sau al instantei competente.

 

Norme de conduită

Art. 28. - (1) Asociatiile profesionale au obligatia de a elabora si de a supune spre avizare autoritătii de supraveghere coduri de conduită care să contină norme adecvate pentru protectia drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal  pot fi prelucrate de către membrii acestora.

(2) Normele de conduită trebuie să prevadă măsuri si proceduri care să asigure un nivel satisfăcător de protectie, tinând seama de natura datelor ce pot fi prelucrate. Autoritatea de supraveghere poate dispune măsuri si proceduri specifice pentru perioada în care normele de conduită la care s-a făcut referire anterior nu sunt adoptate.

 

CAPITOLUL VII

Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal

 

Conditiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal

Art. 29. - (1) Transferul către un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau sunt destinate să fie prelucrate după transfer poate avea loc numai în conditiile în care nu se încalcă legea română, iar statul către care se intentionează transferul asigură un nivel de protectie adecvat.

(2) Nivelul de protectie va fi apreciat de către autoritatea de supraveghere, tinând seama de totalitatea împrejurărilor în care se realizează transferul de date, în special având în vedere natura datelor transmise, scopul prelucrării si durata propusă pentru prelucrare, statul de origine si statul de destinatie finală, precum si legislatia statului solicitant. În cazul în care autoritatea de supraveghere constată că nivelul de protectie oferit de statul de destinatie este nesatisfăcător, poate dispune interzicerea transferului de date.

(3) În toate situatiile transferul de date cu caracter personal către un alt stat va face obiectul unei notificări prealabile a autoritătii de supraveghere.

(4) Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea română atunci când operatorul oferă garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor. Aceste garantii trebuie să fie stabilite prin contracte încheiate între operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia cărora se efectuează transferul.

(5) Prevederile alin. (2), (3) si (4) nu se aplică dacă transferul datelor se face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord international ratificat de România, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii, cercetării sau reprimării unei infractiuni.

(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată.

 

Situatii în care transferul este întotdeauna permis

Art. 30. - Transferul de date este întotdeauna permis în următoarele situatii:

a) când persoana vizată si-a dat în mod explicit consimtământul pentru efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legătură cu oricare dintre datele prevăzute la art. 7, 8 si 10, consimtământul trebuie dat în scris;

b) când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizată si operator sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la cererea pesoanei vizate;

c) când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator si un tert;

d) când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea natională, ordinea publică sau siguranta natională, pentru buna desfăsurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justitie, cu conditia ca datele să fie prelucrate în legătură cu acest scop si nu mai mult timp decât este necesar;

e) când este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizică sau sănătatea persoanei vizate;

f) când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

Omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credintă

Art. 31. - Omisiunea de a efectua notificarea în conditiile art. 22 sau ale art. 29 alin. (3) în situatiile în care această notificare este obligatorie, precum si notificarea incompletă sau care contine informatii false constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să constituie infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei.

 

Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal

Art. 32. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o persoană împuternicită de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau cu nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie contraventie, dacă nu este săvârsită în astfel de conditii încât să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.

 

Neîndeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea măsurilor de securitate

Art. 33. - Neîndeplinirea obligatiilor privind aplicarea măsurilor de securitate si de păstrare a confidentialitătii prelucrărilor, prevăzute la art. 19 si 20, constituie contraventie, dacă nu este săvârsită în astfel de conditii încât să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei.

 

Refuzul de a furniza informatii

Art. 34. - Refuzul de a furniza autoritătii de supraveghere informatiile sau documentele cerute de aceasta în exercitarea atributiilor de investigare prevăzute la art. 27 constituie contraventie, dacă nu este săvârsită în astfel de conditii încât să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 150.000.000 lei.

 

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

Art. 35. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectuează de către autoritatea de supraveghere, care poate delega aceste atributii unor persoane recur tate din rândul personalului său, precum si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.

(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

(3) Împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare se poate face plângere la sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Intrarea în vigoare

Art. 36. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare în termen de 3 luni de la intrarea sa în vigoare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 677.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru protectia persoanelor

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

si libera circulatie a acestor date

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 946.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont

lansate în luna decembrie 2001

 

Ministrul finantelor publice,

În baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului

aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, precum si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - În luna decembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile F4 13.12.2001, I4 13.12.2001, F7 20.12.2001, I7 27.12.2001 si obligatiunile de stat cu dobândă seriile 2001/3, 2001/5, 2001/BA RF 2, 2001/4,  2001/VAL 1 BCR.

În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna decembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii - lei -

L1 07.03.2002

4 decembrie 2001

6 decembrie 2001

7 martie 2002

91

1.000.000.000.000

L2 06.06.2002

4 decembrie 2001

6 decembrie 2001

6 iunie 2002

182

1.000.000.000.000

L3 05.12.2002

4 decembrie 2001

6 decembrie 2001

5 decembrie 2002

364

1.000.000.000.000

L4 14.03.2002

11 decembrie 2001

13 decembrie 2001

14 martie 2002

91

1.000.000.000.000

L5 13.06.2002

11 decembrie 2001

13 decembrie 2001

13 iunie 2002

182

1.500.000.000.000.

L6 21.03.2002

18 decembrie 2001

20 decembrie 2001

21 martie 2002

91

900.000.000.000

L7 20.06.2002

18 decembrie 2001

20 decembrie 2001

20 iunie 2002

182

800.000.000.000

L8 19.12.2002

18 decembrie 2001

20 decembrie 2001

19 decembrie 2002

364

500.000.000.000

L9 28.03.2002

24 decembrie 2001

27 decembrie 2001

28 martie 2002

 91

500.000.000.000

L10 27.06.2002

24 decembrie 2001

27 decembrie 2001

27 iunie 2002

182

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitive si vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P =[1-(d x r)]/ 360

si

y = , r/P

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, personae  juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 9. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 10. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 2.262.