MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 798         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

163. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învătământului de stat si art. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(2) Începând cu anul 2002 manualele scolare acordate potrivit prevederilor art. 174 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si bursele studentilor din Republica Moldova care studiază în România, acordate potrivit dispozitiilor legale, se finantează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferată si metroul se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, începând cu data de 1 ianuarie 2002, pe baza foilor de drum sau a abonamentelor eliberate prin unitătile de învătământ preuniversitar si universitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. II. - (1) Cota de 3% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, se reduce la 2% începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap se acordă bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Art. III. - (1) Cota de 5% prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va fi de 6% începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(2) Sumele datorate de contribuabili potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului România, aferente trimestrului IV 2001, precum si cele neachitate la termenele legale de plată începând cu data de 1 ianuarie 2002 se fac venit la bugetul de stat, iar eventualele sume virate necuvenit către Fondul România se regularizează cu bugetul de stat.

(3) Disponibilitătile Fondului România existente la data de 31 decembrie 2001 se virează la bugetul de stat pe anul 2002 până la data de 25 ianuarie 2002.

(4) Strategia si prioritătile anuale pentru imaginea externă a tării se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externă, denumit în continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informatiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii si cultelor, ministrul turismului, ministrul tineretului si sportului, ministrul educatiei si cercetării, ministrul finantelor publice si presedintele Fundatiei Culturale Române.

(5) Presedintele Consiliului interministerial este primul-ministru.

(6) Secretarul executiv al Consiliului interministerial este ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(7) În cadrul Consiliului interministerial functionează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atributii în domeniul imagine-comunicare din cele 8 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului si vicepresedintele Fundatiei Culturale Române.

(8) Consiliul interministerial functionează în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, elaborat de Secretariatul General al Guvernului în colaborare cu celelalte ministere reprezentate în Consiliul interministerial si aprobat prin decizie a primului-ministru.

(9) Evaluarea proiectelor se face în raport cu criteriile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului interministerial.

(10) Proiectele evaluate potrivit alin. (9) vor fi supuse de către secretarul executiv spre aprobare Consiliului interministerial, care decide ce proiecte vor primi finantare.

(11) Din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finantează:

a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române si străine;

b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate si a unor emisiuni pe posturi de televiziune;

c) proiecte de prezentare a economiei românesti în ansamblu sau a unor sectoare economice si informări periodice destinate agentiilor de rating, băncilor de investitii, mediilor economice occidentale în general;

d) sustinerea editării de material documentar cu tematici diverse - prezentare generală a tării, economie, turism, cultură - pe suporturi diferite, cum sunt tipăriturile, compact-discurile, casetele video etc.;

e) organizarea de actiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii si din Europa pe teme de integrare europeană si euroatlantică;

f) proiecte de programe culturale si de informare, precum si de investitii în echipamente informatice si de comunicare, vizând sustinerea activitătii institutelor si centrelor culturale si de informare românesti din străinătate;

g) proiecte de sprijinire a activitătii consulatelor onorifice si a asociatiilor comunitătilor românesti;

h) sprijinirea aparitiei unor ziare si publicatii ale comunitătilor românesti din tările vecine si finantarea unor programe de învătământ la distantă pentru tinerii de origine română din comunitătile românesti de pretutindeni;

i) proiecte de avengură prezentate în centre de interes politic si economic; cicluri sub genericul “Festivalul/Anul/Luna/Săptămâna/Zilele României”; mari evenimente aniversare românesti, manifestări culturale complementare pentru reuniuni politice, diplomatice, economice, internationale, din tară si din străinătate; participări la expozitii mondiale; candidaturi românesti pentru Capitala Europeană a Culturii;

j) realizarea si amplasarea în străinătate a unor monumente care omagiază personalităti si evenimente românesti.

(12) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2001, aprobată prin Legea nr. 635/2001, se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Art. IV. - (1) Prevederile art. I, II si III se aplică începând cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2002.

(2) Controlul pentru stabilirea, urmărirea si încasarea obligatiilor mentionate la alin. (1) al art. I, art. II si alin. (2) al art. III, aferente anului 2001 si perioadelor precedente, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operatiunilor supuse controlului.

Art. V. - (1) Ministerul Apărării Nationale este autorizat pentru anul 2001 să efectueze în cadrul capitolului “Apărare natională” virări de credite bugetare la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” în limita sumei de 100,0 miliarde lei din economiile ce se pot realiza la titlul “Cheltuieli de Personal” si la alineatul “Plăti de dobânzi si comisioane”.

(2) Cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, în conditiile legii, se suplimentează cu suma de 562,25 miliarde lei în anul 2001 prin diminuarea cu 196,17 miliarde lei a cheltuielilor cu stimularea productiei de export si a exportului si cu 366,08 miliarde lei a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

(3) În bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pe anul 2001 transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului se diminuează cu suma de 30.714.343 mii lei, iar transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap se majorează cu suma de 30.714.343 mii lei. Repartizarea pe judete este prevăzută în anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului, prevăzute în bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pe anul 2001, modificate pe judete, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonantă de urgentă.

(5) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001 se diminuează cu 500 mii lei si în mod corespunzător si deficitul bugetului de stat pe anul 2001 prevăzut în anexele nr. 1 si 2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, descentralizate începând cu anul 2001, prevăzute în coloana 3, nivelul III din anexa nr. 5a) la Ordonanta Guvernului nr. 27/2001, la judetele Bistrita-Năsăud si Neamt sunt de 350.872.538 mii lei si, respectiv, de 609.424.373 mii lei.

(6) Anexa “Veniturile, alocatiile si cheltuielile institutiilor publice” la bugetul Ministerului Administratiei Publice pe anul 2001 este prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta ordonantă de urgentă.

(7) Taxele postale pentru restituirea prin mandat postal a diferentelor de impozit pe venit se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(8) Veniturile si cheltuielile modificate ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta ordonantă de urgentă.

(9) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările aprobate prin prezenta ordonantă de urgentă în bugetul de stat pe anul 2001, cu respectarea echilibrului bugetar.

(10) În situatia în care veniturile gestionate în regim extrabugetar depăsesc prevederile aprobate pe anul 2001, acestea pot fi utilizate, prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la nivelul realizat, pentru destinatiile prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2001.

Art. VI. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale este autorizat ca în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 să efectueze virări de credite bugetare la titlul “Transferuri” al capitolului “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii” de la celelalte capitole ale bugetului, titlurile “Cheltuieli de personal”, “Cheltuieli materiale si servicii”, “Cheltuieli de capital”, inclusiv din sumele blocate care se deblochează potrivit prezentei ordonante de urgentă, în functie de necesităti, numai pentru această actiune, precum si de la alineatul “Dobânda datorată trezoreriei statului”, fără afectarea echilibrului bugetar.

Art. VII. - Prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 593/2001, se abrogă.

Art. VIII. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 163

 

ANEXA Nr. 1*)

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5*)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.