MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 800         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

674. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene

 

943. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993

 

676. - Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor

 

945. - Decret pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor

 

Rectificări

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene,

semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 674.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia, denumite în continuare părti contractante,

fiind părti la Conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,

            dorind să încheie un acord suplimentar la conventia mentionată în scopul înfiintării si exploatării de servicii aeriene regulate între si dincolo de teritoriul României si, respectiv, teritoriul Republicii Indonezia,

            au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

            1. În scopul aplicării prezentului acord, în afară de cazul în care din context rezultă altfel, expresia:

            a) conventie înseamnă conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si include orice anexă adoptată în baza art. 90 din conventie si orice amendament la anexe sau la conventie, în baza art. 90 si 94 din aceasta, în măsura în care aceste anexe si amendamente au fost adoptate de ambele părti contractante

            b) autorităti aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor - Departamentul aviatiei civile si, în cazul Republicii Indonezia, ministrul comunicatiilor sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau organ autorizat să îndeplinească functiile exercitate în prezent de autoritătile mentionate;

            c) companie aeriană desemnată înseamnă o companie aeriană care a fost desemnată si autorizată în conformitate cu prevederile art. 3 din prezentul acord;

            d) teritoriu înseamnă, în cazul României, teritoriul României, astfel cum este definit de legile sale si, în cazul Indoneziei, teritoriul Republicii Indonezia, astfel cum este definit de legile sale, precum si zonele adiacente asupra.cărora Republica Indonezia are suveranitate, drepturi de suveranitate sau jurisdictie, în conformitate cu dreptul international;

            e) serviciu aerian, serviciu aerian international, companie aeriană si escală necomercială au întelesurile care le-au fost respectiv atribuite în art. 96 din conventie;

            f) capacitate, în ceea ce priveste o aeronavă, înseamnă încărcătura comercială a acelei aeronave, disponibilă pe o rută sau pe o portiune de rută;

            g) transport de trafic înseamnă transportul de pasageri, de marfă si postă, în mod combinat sau separat;

            h) tarif înseamnă pretul sau sumele de plată pentru transportul international de pasageri, bagaje si marfă, precum si conditiile în baza cărora se aplică aceste preturi sau sume de plată, inclusiv preturile sau sumele de plată si conditiile pentru serviciile de agentie sau alte servicii auxiliare, cu exceptia remuneratiei si conditiilor pentru transportul postei;

            i) rute specificate înseamnă rutele stabilite sau care urmează să fie stabilite în anexa la acest acord;

            j) servicii convenite înseamnă serviciile aeriene internationale care pot fi exploatate, în conformitate cu prevederile acestui acord, pe rutele specificate;

            k) acord înseamnă prezentul acord sau astfel cum a fost amendat în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord; si

            l) anexă înseamnă anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendată în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord. Anexa formează parte integrantă a acestui acord si toate referintele la acord vor include referiri la anexă, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în mod expres.

            2. Titlurile inserate la începutul fiecărui articol din prezentul acord au scop de referintă si facilitare si sub nici o formă nu vor încerca să definească, să limiteze sau să descrie scopul ori intentia acestui acord.

 

ARTICOLUL 2

Acordarea drepturilor

 

            1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părti contractante drepturile specificate în acest acord, în scopul înfiintării si exploatării serviciilor aeriene internationale regulate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.

            2. Sub rezerva prevederilor acestui acord, compania aeriană desemnată de fiecare parte contractantă va beneficia, în timp ce exploatează serviciile convenite pe

rutele specificate, de următoarele drepturi:

            a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părti contractante;

            b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte părti contractante; si

            ) de a îmbarca si a debarca pe teritoriul celeilalte părti contractante, în punctele specificate în anexa la acest cord, pasageri, marfă si postă în trafic international, în mod combinat sau separat.

            3. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va putea fi considerată în sensul de a conferi companiei aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a îmbarca, pe teritoriul celeilalte părti contractante, pasageri, marfă si postă, transportate contra plată sau în baza unui  contract de închiriere si cu destinatia către un alt punct de pe teritoriul acestei celeilalte părti contractante (cabotaj).

 

ARTICOLUL 3

Desemnarea companiilor aeriene

 

            1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să desemneze o companie aeriană în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate. Această desemnare va face obiectul unei notificări scrise între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

            2. La primirea acestei desemnări autoritatea aeronautică a celeilalte părti contractante va acorda fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de exploatare corespunzătoare.

            3. Autoritatea aeronautică a unei părti contractante poate cere companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să îi facă dovada că este în măsură să îndeplinească conditiile prevăzute de legile si de reglementările aplicate, în mod normal si rezonabil de această autoritate, la exploatarea serviciilor aeriene internationale, în conformitate cu prevederile conventiei.

            4. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să refuze să acorde autorizatia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau să impună acele conditii pe care le consideră necesare în exercitarea de către compania aeriană desemnată a drepturilor specificate la art. 2 din acest acord, în oricare caz în care partea contractantă mentionată nu este convinsă că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenilor săi.

            5. Compania aeriană desemnată si autorizată în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu conditia reglementării capacitătii în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul acord, aprobării orarului în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord, iar tarifele, stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord, să fie în vigoare în ceea ce priveste serviciile convenite.

            6. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să retragă, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante, desemnarea oricărei astfel de companii aeriene si să desemneze o altă companie aeriană. Această înlocuire va constitui obiectul unei notificări scrise între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante. Compania aeriană nou-desemnată va avea aceleasi drepturi si va fi supusă acelorasi obligatii ca si compania aeriană pe care o înlocuieste.

 

ARTICOLUL 4

Revocarea sau suspendarea autorizatiei de exploatare

 

            1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să revoce o autorizatie de exploatare sau să suspende  temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord de către compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă sau de a impune acele conditii pe care le consideră necesare pentru exercitarea acestor drepturi:

            a) în orice caz în care nu este convinsă că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei

companii aeriene apartin părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenilor acelei părti contractante; sau

            b) în cazul în care compania aeriană nu reuseste să se conformeze legilor si reglementărilor părtii contractante care acordă acele drepturi; sau

            c) în cazul în care prima parte contractantă consideră că compania aeriană nu reuseste, în alte privinte, să se conformeze prevederilor prezentului acord.

2. În afară de cazul în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate în paragraful 1 al acestui articol este vitală pentru a se evita noi abateri de la legi si reglementări, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractantă numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 5

Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite

 

1. Companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante se vor bucura de posibilităti egale si echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite, pe rutele specificate.

2. În exploatarea serviciilor convenite compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante, pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urmă le asigură în întregime sau în parte pe aceeasi rută.

3. Pe orice rută specificată capacitatea asigurată de compania aeriană desemnată a unei părti contractante împreună cu capacitatea asigurată de compania aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă vor fi mentinute într-o corelatie rezonabilă cu cerintele publicului în privinta transportului aerian pe acea rută.

4. Serviciile convenite efectuate de compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de încărcătură rezonabil, a unei capacităti adecvate pentru a răspunde cererilor curente si rational previzibile pentru transportul de trafic spre si dinspre teritoriul celeilalte părti contractante.

5. Dreptul acordat companiilor aeriene desemnate de a transporta traficul între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul celeilalte părti contractante, si punctele situate în tări terte va fi exercitat în conformitate cu principiile generale potrivit cărora capacitatea trebuie să fie adaptată:

a) cerintelor de trafic spre si dinspre teritoriul părtii contractante care a desemnat compania aeriană;

b) cerintelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a tinut seama de serviciile aeriene locale si regionale; si

c) cerintelor exploatării liniei aeriene directe.

6. Capacitatea care urmează să fie asigurată pe rutele specificate va fi convenită între companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante si va fi aprobată de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante. Orice crestere a capacitătii va face, de asemenea, obiectul unei întelegeri între companiile aeriene desemnate si va fi supusă aprobării autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante. Până la obtinerea acestei aprobări capacitatea deja existentă va rămâne în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de date statistice

 

            Autoritatea aeronautică a oricărei părti contractante va furniza autoritătii aeronautice a celeilalte părti contractante, la cererea acesteia, acele informatii sau alte situatii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinării capacitătii asigurate pe serviciile convenite de către companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 7

Aprobarea orarelor

 

            Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor si tipul aeronavelor ce vor fi folosite vor fi supuse spre aprobare de către compania aeriană desemnată a unei părti contractante autoritătii aeronautice a celeilalte părti contractante cu 60 (saizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite.

            Aceeasi procedură va fi aplicată în cazul schimbării ulterioare a orarelor, iar perioada de 60 (saizeci) de zile poate fi modificată cu acordul autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 8

Tarife

 

            1. Tarifele care urmează să fie aplicate de compania aeriană desemnată de una dintre părtile contractante pentru serviciile convenite cuprinse în prezentul acord vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, tinându-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv interesele utilizatorilor, costul exploatării, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, un profit rezonabil, tarifele altor companii aeriene, precum si de alte considerente de ordin comercial de pe piată.

            2. Tarifele vor fi convenite de respectivele companii aeriene ale ambelor părti contractante. La acest acord se va ajunge, în măsura posibilului, prin folosirea procedurii internationale corespunzătoare de coordonare a tarifelor.

            3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobării autoritătilor aeronautice ale ambelor părti contractante cu cel putin 60 (saizeci) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale această perioadă poate fi redusă sub rezerva acordului autoritătilor aeronautice.

            4. Aprobarea tarifelor poate fi dată în mod expres.

            Totusi, dacă nici una dintre autoritătile aeronautice nu a notificat în scris dezacordul său asupra tarifelor propuse, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care au fost supuse spre aprobare tarifele respective vor fi considerate ca fiind aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, autoritătile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat orice dezacord să fie redusă în consecintă. Nici un tarif nu poate intra în vigoare dacă una dintre autoritătile aeronautice si-a notificat dezacordul său.

            5. Dacă un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacă în timpul perioadei aplicabile, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, se notifică un dezacord, autoritătile aeronautice ale părtilor contractante se vor strădui să stabilească tariful de comun acord.

            6. Dacă autoritătile aeronautice ale părtilor contractante nu pot stabili un tarif în conformitate cu paragraful 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.

            7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până la data expirării, dacă este cazul, sau până la data la care se aprobă un nou tarif.

            Valabilitatea tarifului în cauză poate fi prelungită peste data expirării sale initiale, cu aprobarea autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante. Totusi valabilitatea unui tarif nu va fi prelungită pentru o perioadă mai mare de 12 (douăsprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.

 

ARTICOLUL 9

Scutire de taxe vamale si de alte taxe

 

            1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de către companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti, piesele de schimb si proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile, produsele din tutun si alte produse destinate vânzării către pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de orice taxe vamale, taxe de inspectie si de orice taxe si impozite la intrarea pe teritoriul celeilalte părti contractante, cu conditia ca aceste echipamente, rezerve si provizii să rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor.

            2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi impozite, taxe si sume de plată, cu exceptia sumelor corespunzătoare serviciului prestat:

            a) carburantii si lubrifiantii destinati alimentării aeronavei companiei aeriene desemnate, folosită pentru serviciile aeriene internationale, îmbarcati pe teritoriul celeilalte părti contractante, chiar si atunci când acesti carburanti si lubrifianti sunt utilizati în cadrul unei părti a zborului efectuat deasupra teritoriului pe care au fost îmbarcati;

            b) piesele de schimb si echipamentele obisnuite de bord, introduse pe teritoriul celeilalte părti contractante pentru întretinerea sau repararea aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;

            c) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul celeilalte părti contractante, în limitele fixate de autoritătile competente ale respectivei părti contractante si destinate consumării lor la bordul aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pentru serviciile aeriene internationale;

            d) marfa si bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, utilizate pentru serviciile aeriene internationale.

            Materialele la care s-a făcut referire în subparagrafele a), b) si c) ale acestui paragraf pot fi păstrate, la cerere, sub supraveghere vamală sau control.

            3. Echipamentul obisnuit de bord, precum si materialele si rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractantă pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părti contractante numai cu consimtământul autoritătilor vamale ale acelei părti contractante. În acest caz acestea vor putea fi puse sub supravegherea autoritătilor mentionate până în momentul în care vor fi reexportate sau până când vor primi o altă destinatie, în conformitate cu reglementările vamale.

 

ARTICOLUL 10

Reprezentanta

 

            1. Fiecare parte contractantă acordă, pe bază de reciprocitate, companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de a înfiinta si de a mentine pe teritoriul său birouri cu personalul comercial, tehnic, operational si administrativ necesar, în conformitate cu cerintele respectivei companii aeriene desemnate.

            2. Compania aeriană desemnată de fiecare parte contractantă va avea dreptul de a emite propriile sale documente de transport pentru serviciile sale internationale si de a face reclamă si a promova vânzările pe teritoriul celeilalte părti contractante. Aceste vânzări pot fi efectuate în conformitate cu legile si reglementările în vigoare ale acestei celeilalte părti contractante, fie direct, prin propriile birouri de vânzări, fie prin agentii de vânzări si/sau de turism, către orice persoană, organizatie sau organ.

            3. Înfiintarea birourilor si angajarea personalului la care s-a făcut referire în paragraful 1 al acestui articol vor fi supuse legilor si reglementărilor părtii contractante respective, cum ar fi legile si reglementările referitoare la intrarea si sederea străinilor pe teritoriul părtii contractante respective. Totusi personalul angajat în birouri, în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol, nu are nevoie de permis de muncă.

 

ARTICOLUL 11

Transferul veniturilor

 

            1. Fiecare parte contractantă acordă companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante dreptul de liber transfer al excedentului dintre încasări si cheltuieli, realizat pe teritoriul său în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii si postei de către compania aeriană desemnată a celeilalte părti contractante.

            2. Transferul se va efectua în conformitate cu prevederile acordului special de plăti existent între părtile contractante.

            3. Profitul realizat ca rezultat al exploatării aeronavelor utilizate în traficul international si bunurile mobile folosite în legătură cu exploatarea aeronavelor sunt impozabile numai în statul în care se află sediul principal al afacerilor sau resedinta permanentă a companiei aeriene desemnate.

 

ARTICOLUL 12

Taxe aeroportuare si alte taxe similare

 

            Orice taxe care pot fi impuse sau permise a fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriană de pe teritoriul României si, respectiv, de pe teritoriul Republicii Indonezia vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor stabilit prin legile si celelalte reglementări în vigoare în aceste state, care se aplică tuturor aeronavelor companiilor aeriene străine ce efectuează servicii aeriene internationale similare.

 

ARTICOLUL 13

Recunoasterea certificatelor si licentelor

 

            1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele eliberate sau validate de o parte contractantă si care sunt încă în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de către cealaltă parte contractantă în scopul exploatării rutelor si serviciilor prevăzute în prezentul acord, cu conditia ca cerintele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate sau licente să fie egale cu sau mai mari decât normele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu prevederile conventiei.

            2. Totusi fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza să recunoască, în scopul efectuării zborurilor deasupra propriului său teritoriu, brevetele de aptitudine si licentele acordate propriilor săi cetăteni de cealaltă parte contractantă sau de orice alt stat.

 

ARTICOLUL 14

Aplicarea legilor si reglementărilor

 

            1. Legile si reglementările unei părti contractante referitoare la intrarea în, sederea pe sau iesirea de pe teritoriul său a aeronavelor folosite în navigatia aeriană internatională sau cele referitoare le exploatarea si navigatia acestor aeronave în perioada în care se găsesc în limitele teritoriului său se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă si vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, iesirea de pe sau în timp ce se află în limitele teritoriului primei părti contractante.

            2. Legile si reglementările unei părti contractante referitoare la intrarea în, sederea pe, tranzitul prin sau iesirea din teritoriul său a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau postei, transportate de aeronave, inclusiv reglementările referitoare la intrare, iesire, imigrare, emigrare, pasapoarte, vamă, valută si carantină, vor fi respectate de către sau în numele acestor pasageri, echipaje, bagaje, marfă sau postă ale companiei aeriene a celeilalte părti contractante, la intrarea în sau iesirea din ori în timp ce se află în limitele teritoriului primei părti contractante.

            3. Culoarele aeriene si punctele de survolare a frontierei României si, respectiv, Republicii Indonezia pentru rutele specificate în anexa la prezentul acord vor fi stabilite în mod independent de fiecare stat pe teritoriul său.

 

ARTICOLUL 15

Aplicarea conventiei aeriene multilaterale

 

            1. În măsura în care se aplică serviciilor aeriene stabilite în baza prezentului acord, prevederile conventiei vor rămâne în vigoare în forma lor actuală între părtile contractante pe toată durata prezentului acord, ca si cum ar face parte integrantă din acord, în afară de cazul în care ambele părti contractante ratifică orice amendament la conventie, care va intra în vigoare în modul cuvenit, caz în care conventia, astfel cum a fost amendată, va rămâne în vigoare pe toată perioada valabilitătii prezentului acord.

            2. Dacă se încheie o conventie multilaterală generală privind transporturile aeriene, care devine obligatorie pentru ambele părti contractante, prezentul acord va fi amendat astfel încât să se conformeze prevederilor acelei conventii.

 

ARTICOLUL 16

Consultări

 

            1. Autoritătile aeronautice ale părtilor contractante se vor consulta, din când în când, într-un spirit de strânsă colaborare, pentru a se asigura că prevederile prezentului acord se aplică si se respectă în mod satisfăcător.

            2. Orice parte contractantă poate cere oricând consultări cu cealaltă parte contractantă privind interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultări care pot avea loc între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante sub formă de discutii sau prin corespondentă vor începe într-o perioadă de 60 (saizeci) de zile de la data primirii cererii de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care ambele părti contractante convin să prelungească această perioadă.

 

ARTICOLUL 17

Solutionarea diferendelor

 

            Orice diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante. În cazul în care autoritătile aeronautice nu reusesc să ajungă la o întelegere, părtile contractante se vor strădui să rezolve diferendul pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 18

Securitatea aviatiei

 

            1. În conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante reafirmă că obligatia lor reciprocă de a proteja securitatea aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita generalitatea drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante actionează în special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, Conventiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securitătii aviatiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, si ale oricărei alte conventii privind securitatea aviatiei la care ambele părti contractante vor deveni membre.

            2. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenta necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile si a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitătii acestor aeronave, a pasagerilor si a echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de  navigatie aeriană, precum si a oricărei alte amenintări pentru securitatea aviatiei civile.

            3. În raporturile lor reciproce părtile contractante vor actiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civilă internatională, în măsura în care aceste prevederi privind securitatea se aplică părtilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor de aeronave care îsi au sediul principal al afacerilor sau resedinta permanentă pe teritoriul lor, precum si operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor să actioneze în conformitate cu aceste dispozitii referitoare la securitatea aviatiei.

            4. Fiecare parte contractantă este de acord că acesti operatori de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviatiei, la care s-a făcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltă parte contractantă la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului acestei celeilalte părti contractante. Fiecare parte contractantă va asigura că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, bagajelor de cală, mărfurilor si proviziilor de bord, înainte de si în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresată de cealaltă parte contractantă pentru măsuri speciale rezonabile de securitate pentru a face fată unei amenintări deosebite.

            5. Atunci când este comis un incident sau există o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicită de aeronave civile ori se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva acestor aeronave, pasagerilor si echipajelor lor, aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriană, părtile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte măsuri corespunzătoare, în scopul de a pune capăt, rapid si în conditii de securitate, incidentului sau amenintării cu un act ilicit.

            6. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră aplicabile în scopul de a se asigura că o aeronavă supusă unui act de capturare ilicită sau altor acte de interventie ilicită, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este retinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este cerută de obligatia primordială de a proteja vietile omenesti. Aceste măsuri vor fi luate, în măsura posibilului, pe bază de consultări reciproce.

            7. În cazul în care o parte contractantă se confruntă cu probleme în ceea ce priveste aplicarea prevederilor acestui articol, referitoare la securitatea aviatiei, autoritatea aeronautică a oricărei părti contractante poate să ceară consultări imediate cu autoritatea aeronautică a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 19

Amendamente

           

            1. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul comun al părtilor contractante. În acest scop fiecare parte contractantă va examina cu atentie orice propunere prezentată de cealaltă parte contractantă. Orice modificare convenită va intra în vigoare atunci când părtile contractante îsi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalitătilor cerute de legislatia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.

            2. Anexa la prezentul acord poate fi modificată prin întelegere directă între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante si va fi confirmată printr-un schimb de scrisori.

            3. Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei sale vor începe în termen de 60 (saizeci) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părti cad de acord asupra prelungirii acestei perioade.

 

ARTICOLUL 20

Înregistrarea

 

            Prezentul acord si orice amendamente la acesta vor fi înregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL 21

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnării sale si va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea formalitătilor cerute de legislatia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.

 

ARTICOLUL 22

Încetarea

 

            Oricare din părtile contractante poate notifica în scris oricând, pe cale diplomatică, celeilalte părti contractante intentia sa de a înceta prezentul acord. Această notificare va fi comunicată simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. În aceast caz prezentul acord va înceta la 12 (douăsprezece) luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea de încetare este retrasă, prin întelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmării de primire de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (paisprezece) zile după primirea acesteia de căre Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

            Drept care subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati în modul cuvenit pentru aceasta de către guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

            Încheiat la Jakarta la 7 septembrie 1993, în limbile română, indoneziană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

ANEXĂ

 

            Sectiunea A

            I. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de către compania aeriană desemnată a României:

            - puncte în România: orice punct;

            - puncte intermediare: 3 (trei) puncte;

            - punct în Republica Indonezia: Jakarta;

            - puncte mai departe: 3 (trei) puncte;

            - puncte si mai departe: vor fi convenite de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

            II. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de către compania aeriană desemnată a Republicii Indonezia:

            - puncte în Republica Indonezia: orice punct;

            - puncte intermediare: 3 (trei) puncte;

            - punct în România: Bucuresti;

            - puncte mai departe: 3 (trei) puncte;

            - puncte si mai departe: vor fi convenite de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

            Sectiunea B

            1. Compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante poate, pe oricare sau pe toate zborurile, să omită să opereze în oricare dintre punctele mentionate mai sus, cu conditia ca serviciile convenite pe rută să înceapă într-un punct de pe teritoriul părtii contractante care a desemnat compania aeriană.

             2. Compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante poate selecta oricare dintre punctele intermediare sau mai departe, la alegerea sa, si poate să îsi modifice alegerea la următoarea perioadă de orarii IATA.

            3. Autoritătile aeronautice ale părtilor contractante pot conveni asupra punctelor situate în state terte, unde fiecare companie aeriană desemnată va putea îmbarca sau debarca pasageri, marfă si postă, cu destinatia spre sau, respectiv, cu provenienta din teritoriul României sau teritoriul Republicii Indonezia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2001.

Nr. 943.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private

în sectorul telecomunicatiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Obiect

Art. 1. - (1) Prezenta lege asigură conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private în privinta prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicatiilor.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică operatorilor retelelor publice de telecomunicatii si furnizorilor de servicii de telecomunicatii destinate publicului care, în îndeplinirea atributiilor lor, tratează date cu caracter personal.

(3) Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date.

(4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:

a) în cadrul activitătilor în domeniul apărării nationale si sigurantei nationale, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege;

b) în cadrul activitătilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si în cadrul altor activităti în domeniul dreptului penal, desfăsurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

Definitii

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. serviciu de telecomunicatii - serviciu a cărui furnizare constă, integral sau partial, în transmiterea si directionarea de semnale în retelele de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si a televiziunii;

2. serviciu de telecomunicatii destinat publicului - orice serviciu de telecomunicatii, cu exceptia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup închis de utilizatori;

3. furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului - persoană juridică ce prestează un serviciu de telecomunicatii destinat publicului;

4. retea publică de telecomunicatii - sisteme de transmisie si, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie si alte resurse ce permit transmiterea de semnale între puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau partial pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii destinate publicului;

5. operator al retelei publice de telecomunicatii - persoana juridică autorizată să instaleze sau să opereze o retea publică de telecomunicatii, în scopul oferirii de servicii de telecomunicatii destinate publicului;

6. abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinate publicului în vederea furnizării de astfel de servicii;

7. utilizator - orice persoană fizică beneficiară a unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului, în scopuri private sau profesionale, fără a fi în mod necesar abonat al acestui serviciu;

8. date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;

11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizează si controlează sub aspectul legalitătii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenta dispozitiilor legale care reglementează protectia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

12. registrele abonatilor - bazele de date, în formă scrisă sau electronică, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terti în scopuri comerciale, care contin date cu caracter personal ale abonatilor;

13. factură detaliată - suma informatiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apelează ori informatii referitoare la data si durata fiecărui apel.

Măsuri de securitate

Art. 3. - (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului si operatorul retelei publice de telecomunicatii prin care se furnizează serviciul respectiv trebuie să ia toate măsurile tehnice si de organizare adecvate garantării securitătii serviciului si a retelei.

(2) Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proportional riscului, corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice si costurilor implementării acestor măsuri.

(3) Cerintele minime de securitate adoptate ca măsură preventivă vor fi stabilite de autoritatea de reglementare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Cerintele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, în concordantă cu stadiul dezvoltării tehnice si cu experienta în domeniu, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi si ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani.

(5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului este obligat să informeze abonatii în situatia în care ia cunostintă despre aparitia unui risc special de încălcare a securitătii retelei. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.

(6) Informatiile prevăzute la alin. (5) se înaintează si autoritătii publice competente în domeniul protectiei persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal.

Confidentialitatea comunicatiilor

Art. 4. - (1) Confidentialitatea comunicatiilor efectuate prin intermediul unei retele publice de telecomunicatii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicatii destinat publicului este garantată.

(2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea sau orice altă formă de interceptare ori de supraveghere a comunicatiilor este interzisă, cu exceptia cazurilor următoare:

a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicatia respectivă;

b) utilizatorii care participă la comunicatia respectivă si-au dat acordul scris prealabil;

c) se realizează în exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în conditiile legii.

(3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligatia de a-l informa pe celălalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci când în cursul convorbirii se utilizează echipament care permite ca această convorbire să fie ascultată, înregistrată sau stocată de către alte persoane.

Art. 5. - Serviciile de telecomunicatii si îndeosebi serviciile telefonice aflate în curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vietii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei si a libertătii de comunicare.

Art. 6. - Orice imixtiune a autoritătilor publice în continutul unei comunicări, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicărilor, sunt interzise, exceptând cazurile în care asemenea ingerinte sunt prevăzute de lege si constituie o măsură necesară într-o societate democratică pentru:

a) protectia securitătii statului, a sigurantei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infractiunilor;

b) protectia persoanei în cauză, la cererea acesteia, ori a drepturilor si libertătilor altor persoane.

Art. 7. - În caz de ingerintă a autoritătilor publice în continutul unei comunicări legea de autorizare trebuie să prevadă:

a) modul de exercitare de către persoana în cauză a drepturilor de acces si de rectificare;

b) conditiile în care autoritătile publice competente vor fi în drept să refuze să dea informatii persoanei în cauză;

c) modalitătile de conservare sau de distrugere a acestor date.

Art. 8. - (1) Operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului nu pot comunica datele obtinute cu prilejul imixtiunii în continutul unei comunicări decât persoanei desemnate în autorizatia eliberată potrivit legii să obtină asemenea date.

(2) Autorizarea operatorilor retelelor publice de telecomunicatii de a interveni în continutul unei comunicări, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum si utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea conditiilor si garantiilor constitutionale de exercitare a drepturilor si libertătilor fundamentale recunoscute prin lege.

Datele referitoare la trafic si la facturare

Art. 9. - (1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonatii si utilizatorii, prelucrate în vederea stabilirii convorbirilor efectuate si stocate de către furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul unei retele publice de telecomunicatii destinate publicului, trebuie să fie sterse sau făcute anonime la terminarea comunicatiei, fără a se încălca prevederile alin. (2)-(4).

(2) Prelucrarea datelor continând: numărul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului si tipul postului, numărul total de unităti ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numărul abonatului apelat, tipul, momentul începerii si durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informatii referitoare la plăti, precum plata în avans, plăti pentru instalări, deconectări si restante, efectuată în scopul întocmirii facturilor abonatilor sau al stabilirii plătilor pentru interconectare, este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligatiei de plată corespunzătoare facturii, respectiv de la data scadentei obligatiei de plată corespunzătoare interconectării.

(3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevăzute la alin. (2), în vederea marketingului sau comercializării propriilor servicii, numai după notificarea abonatului si cu acordul expres al acestuia.

(4) Accesul la si prelucrarea datelor referitoare la trafic si la facturare trebuie limitate la persoanele care actionează în virtutea unei obligatii de serviciu, în raport cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul retelei publice de telecomunicatii, si care au ca atributii facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clientilor, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicatii ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitată la datele care

sunt necesare pentru îndeplinirea respectivelor obligatii de serviciu.

(5) Dispozitiile alin. (1)-(4) nu pot fi invocate în scopul limitării accesului autoritătilor competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, în conditiile legii, în scopul rezolvării litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.

Facturarea detaliată

Art. 10. - (1) Abonatii primesc facturi nedetaliate.

(2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea drepturilor la protectia vietii private a abonatilor si a utilizatorilor, în conditiile legii.

(3) Categoriile de informatii care pot fi cuprinse în facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Oferirea si restrictionarea oferirii serviciului de identificare a liniei la care apelează sau a liniei apelate

Art. 11. - (1) Utilizatorul care apelează are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor respective pentru fiecare apel, în cazul în care se oferă si un serviciu de prezen tare a datelor de identificare a liniei care apelează.

(2) Abonatul care apelează are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei care apelează, pentru fiecare linie, în cazul prevăzut la alin. (1).

(3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii, în mod gratuit, în cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, în cazul prevăzut la alin. (1).

(4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci când datele de identificare a liniei care apelează au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apelează, în cazul prevăzut la alin. (1), dacă datele de identificare a liniei care apelează sunt indicate înainte de începerea convorbirii.

 (5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentării datelor de identificare a liniei apelate fată de utilizatorul care apelează, în cazul în care se oferă si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate.

(6) Dispozitiile alin. (1) si (2) vor fi aplicabile si apelurilor către alte tări, provenind din România, iar dispozitiile alin. (3)-(5) vor fi aplicabile si apelurilor către România provenind din alte tări.

(7) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului au obligatia de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum si despre drepturile prevăzute la alin. (1)-(6), în cazul în care se oferă si servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apelează sau a liniei apelate.

Dispozitii derogatorii

Art. 12. - Un furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului, respectiv un operator al unei retele publice de telecomunicatii poate deroga de la dispozitiile referitoare la identificarea liniei care apelează, cu conditia aducerii la cunostintă publicului a procedurilor prin care se realizează aceste derogări, în următoarele cazuri:

a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele de identificare a liniei care apelează vor fi stocate si accesibile, în conditiile legii;

b) pentru fiecare linie, pentru organizatiile care primesc apeluri de urgentă, special recunoscute în acest sens, în conditiile legii, cum ar fi: sectiile de politie, unitătile de pompieri sau serviciile de ambulantă.

Redirectionarea automată a apelului

Art. 13. - Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispozitie, în mod gratuit, de către furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de către operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de a bloca redirectionarea automată, efectuată de un tert, a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.

Registrele abonatilor

Art. 14. - (1) Furnizorii de servicii de telecomunicatii au obligatia de a include în registrele abonatilor pe care le întocmesc sau de a pune la dispozitie tertilor care întocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificării unui abonat anume, cu exceptia cazurilor în care abonatul respectiv si-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare.

(2) Orice abonat are dreptul să solicite, cu titlu gratuit:

a) să nu fie inclus într-un registru al abonatilor;

b) înscrierea mentiunii că datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terti în scopul marketingului direct;

c) înscrierea adresei sale doar partial;

d) să nu se efectueze nici o mentiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.

Apelurile nesolicitate

Art. 15. - Apelurile nesolicitate, efectuate în scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită interventia unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu exceptia cazului în care abonatul apelat si-a exprimat în prealabil consimtământul expres în acest sens.

Răspunderea

Art. 16. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.

(2) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului sau/si operatorii retelelor publice de telecomunicatii răspund fată de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligatiilor ce le revin în conditiile prezentei legi

Contraventii si sanctiuni

            Art. 17. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni:

a) neadoptarea sau adoptarea incompletă a cerintelor minime de securitate mentionate la art. 3 alin. (3) si (4);

b) neîndeplinirea obligatiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (5) si (6);

c) neîndeplinirea obligatiei de confidentialitate prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3);

d) nerespectarea de către autoritătile publice, respectiv de către operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori de către furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului, a obligatiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 si 8;

e) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la prelucrarea si la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevăzute la art. 9;

f) încălcarea drepturilor abonatilor prevăzute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate;

g) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apelează, respectiv a liniei apelate, prevăzute la art. 11;

h) neîndeplinirea obligatiei referitoare la oferirea serviciului de redirectionare automată, prevăzută la art. 13;

i) neîndeplinirea obligatiilor referitoare la întocmirea registrului abonatilor, prevăzute la art. 14;

j) initierea unui apel nesolicitat, cu încălcarea art. 15.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se constată de personalul autoritătii de reglementare, precum si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.

(4) Pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) autoritatea de reglementare poate dispune si suspendarea sau anularea licentei ori a autorizatiei.

(5) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-j) se constată de personalul autoritătii de supraveghere si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.

(6) Dispozitiile prezentei legi se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(7) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

Dispozitii finale

Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul si tranzitorii Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 676.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind prelucrarea datelor

cu caracter personal si protectia vietii private

în sectorul telecomunicatiilor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind prelucrare a datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor si  se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 20 noiembrie 2001.

Nr. 945.

 

RECTIFICĂRI

 

            În Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2001 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2001 pentru Parohia Romano-Catolică « Sfânta Cruce” din municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, se face următoarea rectificare: - în formula introductivă, în loc de: « ...art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinnd cultelor religioase din România...” se va citi: « ...art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România, cu modificările si completările ulterioare...”.

 

            În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, se face următoarea rectificare: - la pagina 14, în loc de: « Directia legislatie economică si socială, justitie si afaceri interne” se va citi: « Directia legislatie coeziune economică si socială, justitie si afaceri interne”.

 

            În Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 9 noiembrie 2001, se fac următoarele rectificări: - în preambul, în loc de: «... 9 noiembrie 2001...” se va citi: «... 9 octombrie 2001...” ; - în finalul ordinului, la numele persoanei care semnează pentru ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în loc de: "Stefan Pete” se va citi: "Ovidiu Natea”.

 

            În Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii personalului sanitar veterinar în unitătile prevăzute la art. 30 alin. (3) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistentă, inspectie si control sanitar veterinar de stat în unitătile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 noiembrie 2001, se face următoarea rectificare:     - la anexa nr. 3, la pct. V, în loc de

 

“V. Depozite/antrepozite frigorifice si/sau depozite alimentare pentru carne si produse de origine animală

2 euro/produs/10.000 ouă receptionate”

 

            se va citi:

 

“V. Depozite/antrepozite frigorifice si/sau depozite alimentare pentru carne si produse de origine animală

2 euro/tonă produs/10.000 ouă receptionate