MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 807         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 decembrie 2001

 

SUMAR

 

704. - Lege privind asistenta judiciară internatională în materie penală

 

1.006. - Decret pentru promulgarea Legii privind asistenta judiciară internatională în materie penală

 

734. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte

 

1.036. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte

 

735. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.  128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

1.037. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

739. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomati români si străini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”

 

1.042. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomati români si străini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”

 

740. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara

 

1.043. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara

 

741. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare

 

1.044. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare

 

742. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

1.045. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asistenta judiciară internatională în materie penală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Acordarea asistentei judiciare

Art. 1. - România acordă, la cererea unui alt stat, potrivit dispozitiilor prezentei legi, asistenta cea mai amplă în orice procedură privitoare la infractiuni a căror reprimare este, în momentul solicitării asistentei, de competenta autoritătilor judiciare ale statului străin solicitant.

Obiectul asistentei judiciare

Art. 2. - Asistenta judiciară internatională în materie penală, denumită în continuare asistenta judiciară, cuprinde îndeosebi următoarele activităti:

a) notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal;

b) efectuarea comisiilor rogatorii;

c) înfătisarea în statul solicitant a martorilor, expertilor si a persoanelor urmărite;

d) cazierul judiciar;

e) măsuri referitoare la amânarea pronuntării hotărârii judecătoresti sau la suspendarea executării pedepsei, la liberarea conditionată, la amânarea începerii executării pedepsei sau la întreruperea executării acesteia;

f) cererea de urmărire;

g) alte forme de cooperare, inclusiv cele derivând din obligatiile internationale de prevenire si combatere a infractiunilor.

Limitele asistentei judiciare

Art. 3. - (1) Prezenta lege nu se aplică:

a) executării mandatelor de arestare si a hotărârilor de condamnare; prevederile art. 2 lit. e) rămân aplicabile;

b) infractiunilor militare;

c) asistentei politienesti dacă, potrivit legii, aceasta nu se află sub control judiciar.

(2) Asistenta judiciară va putea fi refuzată:

a) dacă cererea se referă la infractiuni considerate de statul român ca fiind infractiuni politice sau infractiuni conexe la infractiuni politice;

b) dacă statul român consideră că îndeplinirea cererii este de natură să aducă atingere suveranitătii sale, securitătii sau ordinii sale publice ori altor interese esentiale ale sale;

c) dacă fapta care motivează cererea face în România obiectul unei proceduri penale îndreptate împotriva aceleiasi persoane sau dacă a fost pronuntată o hotărâre penală asupra acestei fapte si a vinovătiei persoanei în cauză.

(3) Prevederile art. 35 sunt aplicabile.

Preeminenta dreptului international

Art. 4. - (1) Prezenta lege se aplică în baza si pentru executarea normelor interesând asistenta judiciară în domeniul penal, cuprinse în conventiile internationale la care România este parte, pe care le completează în situatiile nereglementate.

(2) În cazul în care asistenta este solicitată de un tribunal penal international sau de o organizatie internatională publică, în conformitate cu dispozitiile instrumentelor internationale pertinente, prevederile prezentei legi pot fi aplicate în mod corespunzător, în completare, dacă este necesar.

Curtoazia internatională

Art. 5. - (1) În lipsă de conventie internatională, asistenta judiciară poate fi acordată în baza curtoaziei internationale, la cererea transmisă pe cale diplomatică de către statul solicitant si cu asigurarea scrisă a reciprocitătii dată de autoritatea competentă a acelui stat.

(2) În asemenea cazuri prezenta lege constituie dreptul comun în materie pentru autoritătile judiciare române.

Asigurarea de reciprocitate

Art. 6. - Asigurarea de reciprocitate, solicitată în temeiul curtoaziei internationale de către statul român, va fi dată de către ministrul justitiei, pentru fiecare caz, ori de câte ori va fi necesar, la cererea motivată a autoritătii judiciare române competente.

Aplicarea legii interne

Art. 7. - Cererile de asistentă judiciară adresate autoritătilor române se îndeplinesc potrivit dreptului procesual intern român, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Confidentialitatea

Art. 8. - Statul român are obligatia de a asigura, pe cât posibil, la cererea statului solicitant, confidentialitatea cererii si a actelor de asistentă judiciară. În cazul în care conditia păstrării confidentialitătii nu ar putea fi asigurată, statul român va înstiinta statul străin, care va decide.

Asistenta judiciară activă

Art. 9. - Dispozitiile privitoare la statul român solicitat, prevăzute în prezenta lege, se aplică în mod corespunzător în cazul în care statul român are calitatea de stat solicitant.

 

CAPITOLUL II

Comunicarea actelor de procedură

 

Obligatia de a comunica

Art. 10. - Statul român va proceda la comunicarea către destinatarul aflat în România a actelor de procedură care îi vor fi transmise în acest scop de către statul solicitant.

Actele de procedură

Art. 11. - Prin acte de procedură se întelege, în principal, citatiile pentru părti sau martori, actul de inculpare, alte acte de urmărire penală, hotărârile judecătoresti, cererile pentru exercitarea căilor de control judiciar sau actele privind executarea unei pedepse, plata unei amenzi ori plata cheltuielilor de procedură.

Comunicarea si dovada acesteia

Art. 12. - (1) Comunicarea actelor de procedură va putea fi efectuată prin simpla lor transmitere către destinatar. Dacă statul solicitant o cere în mod expres, statul român va efectua comunicarea în una dintre formele prevăzute de legislatia română pentru înmânări analoage sau într-o formă specială compatibilă cu această legislatie.

(2) Dovada comunicării se va face printr-un document datat si semnat de destinatar sau printr-o declaratie a autoritătii judiciare române solicitate, constatând faptul, forma si data comunicării. Actul sau declaratia va fi transmisă imediat statului solicitant. La cererea acestuia din urmă statul român va preciza dacă notificarea a fost făcută în conformitate cu legea sa. În cazul în care comunicarea nu s-a putut face, statul român va înstiinta imediat statul solicitant despre motivul necomunicării.

Termenul necesar comunicării

Art. 13. - Citatia pentru înfătisare, destinată unei persoane urmărite care se află pe teritoriul României, va fi transmisă autoritătilor române competente cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data fixată pentru înfătisare. De acest termen se tine seama la fixarea datei înfătisării si la transmiterea citatiei.

 

CAPITOLUL III

Executarea comisiilor rogatorii

 

Obligatia de executare

Art. 14. - Statul român va asigura îndeplinirea, în conformitate cu dispozitiile legii române, a comisiilor rogatorii referitoare la o cauză penală, care îi vor fi adresate de către autoritătile judiciare ale statului solicitant.

Definitia

Art. 15. - Comisia rogatorie internatională în materie penală este acea formă de întrajutorare judiciară internatională care constă în delegarea de putere pe care o autoritate judiciară dintr-un stat o acordă unei autorităti de acelasi fel din alt stat, mandatată să îndeplinească, în locul si în numele său, unele activităti judiciare privitoare la un anumit proces penal.

Obiectul

Art. 16. - (1) Obiectul cererii de comisie rogatorie îl constituie îndeosebi:

a) îndeplinirea actelor de urmărire, cum sunt: localizarea si identificarea persoanelor si obiectelor; interogatoriul inculpatului, ascultarea persoanei vătămate, a celorlalte părti, a martorilor si expertilor, precum si confruntarea; perchezitiile, sechestrele si confiscările de obiecte, precum si conservarea bunurilor cuvenite celor păgubiti; cercetări locale; expertize; transmiterea de informatii, necesare într-un anume proces, prin supravegheri de telecomunicatii, înregistrări audio si video, ridicarea secretului protejat prin lege (bancar, comercial, al corespondentei si altele asemenea), examinarea documentelor de arhivă si a fisierelor specializate si alte asemenea forme de urmărire;

b) transmiterea mijloacelor materiale de probă;

c) comunicarea de documente sau dosare.

(2) Dacă statul solicitant doreste ca martorii sau expertii să depună sub jurământ, el va cere aceasta în mod expres, iar statul român îi va da curs în situatiile în care legea internă română nu se opune.

(3) Statul român va putea să transmită numai copii sau fotocopii certificate de pe documentele sau dosarele cerute. Totusi, dacă statul solicitant cere în mod expres originalele, se va da curs, în măsura posibiliului, acestei cereri.

Data si locul comisiei rogatorii

Art. 17. - Dacă statul solicitant cere în mod expres, statul român îl va informa despre data si locul îndeplinirii comisiei rogatorii. Autoritătile si persoanele în cauză, mentionate de statul solicitant, vor putea să asiste la îndeplinirea cererii si să colaboreze la executarea comisiei rogatorii, în limitele permise de legea internă a statului solicitat.

Perchezitii si sechestre

Art. 18. - (1) Comisiile rogatorii privitoare la perchezitii si la sechestre de obiecte sunt supuse următoarelor conditii:

a) infractiunea care motivează comisia rogatorie trebuie să fie susceptibilă de a da loc la extrădare în România, ca stat solicitat;

b) îndeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie compatibilă cu legea statului român.

(2) Conditiile prevăzute la alin. (1) pot să atragă regula reciprocitătii.

Remiterea obiectelor si dosarelor

Art. 19. - (1) Statul român va putea să amâne remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a căror comunicare este cerută, dacă acestea îi sunt necesare pentru o procedură penală în curs.

(2) Obiectele si originalele dosarelor si ale documentelor, comunicate în îndeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cât mai curând posibil statului român de către statul solicitant, în afară de cazul în care statul român renuntă la ele.

Specialitatea comisiei rogatorii

Art. 20. - Statul român solicitant nu va folosi documentele si informatiile primite de la statul solicitat decât în scopul îndeplinirii obiectului comisiei rogatorii pentru care au fost cerute.

 

CAPITOLUL IV

Înfătisarea în statul solicitant a martorilor, expertilor si persoanelor urmărite

 

Nivelul cheltuielilor

Art. 21. - Indemnizatiile cuvenite si cheltuielile de transport si de sedere, rambursabile martorului sau expertului de către statul român solicitant, vor fi calculate de la locul de resedintă al acestuia si vor fi acordate la niveluri cel putin egale cu cele prevăzute de tarifele si regulamentele în vigoare în statul în care audierea trebuie să aibă loc.

Înfătisarea anumitor martori sau experti

Art. 22. - (1) Dacă statul român solicitant apreciază că înfătisarea personală a unui martor sau expert în fata autoritătilor sale judiciare este în mod deosebit necesară, el va trebui să facă mentiune despre aceasta în cererea de înmânare a citatiei. Statul străin solicitat va comunica statului român  răspunsul martorului sau expertului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în cerere sau în citatie se mentionează cuantumul aproximativ al indemnizatiilor plătibile, precum si al cheltuielilor de călătorie si de sedere rambursabile.

(3) Dacă i se prezintă o cerere în acest sens, statul solicitat ar putea acorda un avans martorului sau expertului. Acest avans se va mentiona în citatie si va fi rambursat de către statul român solicitant.

Neprezentarea martorului sau expertului

Art. 23. - Martorul sau expertul care nu a răspuns citatiei de înfătisare a cărei comunicare a fost cerută nu va putea fi supus, chiar dacă citatia va cuprinde un ordin categoric, nici unei sanctiuni sau măsuri de constrângere, în afară de cazul în care el va reveni din proprie initiativă pe teritoriul statului român solicitant si dacă va fi din nou citat aici, în mod legal.

Refuzul de a depune mărturie

Art. 24. - Dacă un martor care dă curs citatiei si compare în fata autoritătii judiciare a statului român solicitant refuză să depună mărturie în totalitate sau în parte, el nu va putea să fie arestat sau împiedicat în alt mod să părăsească România, chiar dacă în virtutea legii române un asemenea refuz ar constitui o infractiune sau ar putea justifica măsuri coercitive.

Imunităti

Art. 25. - (1) Nici un martor sau expert, oricare ar fi cetătenia sa, care, în urma primirii unei citatii, va consimti să se înfătiseze în fata autoritătilor judiciare ale statului român solicitant, nu va putea fi nici urmărit, nici detinut, nici supus vreunei alte restrictii a libertătii sale individuale pe teritoriul României pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul statului străin solicitat.

(2) Dacă în timpul procesului ar putea fi ordonată arestarea unui martor care este bănuit că a săvârsit o infractiune în legătură cu mărturia sa în fata autoritătilor judiciare ale statului român solicitant, alta decât refuzul de a depune mărturie, se va lua în considerare faptul dacă interesele justitiei nu ar fi mai bine protejate prin încredintarea urmăririi, dacă este posibil, către statul străin solicitat.

(3) Nici o persoană, oricare ar fi cetătenia ei, citată în fata autoritătilor judiciare ale statului român solicitant în scopul de a răspunde aici de fapte pentru care ea se află sub urmărire penală, nu va putea fi în România nici urmărită, nici detinută, nici supusă vreunei alte restrictii a libertătii sale individuale pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul statului străin solicitat si care nu sunt mentionate în citatie.

(4) Imunitatea prevăzută de prezentul articol va înceta dacă martorul, expertul sau persoana urmărită, având posibilitatea să părăsească teritoriul statului român solicitant timp de 15 zile consecutive după ce prezenta sa nu mai era cerută de autoritătile judiciare române, va rămâne totusi pe teritoriul României sau se va reîntoarce aici după ce îl va fi părăsit.

Transferul temporar al martorilor detinuti

Art. 26. - (1) Orice persoană detinută, a cărei prezentă personală în calitate de martor sau pentru confruntări este cerută de statul solicitant, va fi transferată temporar pe teritoriul acelui stat, unde va avea loc audierea, cu conditia înapoierii sale în termenul indicat de către statul român si sub rezerva dispozitiilor art. 25, în măsura în care acestea pot fi aplicate în mod corespunzător.

(2) Transferarea poate fi refuzată:

a) dacă persoana detinută nu consimte;

b) dacă prezenta sa este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul statului solicitat;

c) dacă transferarea sa este susceptibilă să îi prelungească detentia; sau

d) dacă alte considerente imperioase se opun transferării sale pe teritoriul statului solicitant.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) si sub rezerva dispozitiilor art. 3 alin. (2) lit. a) si b), tranzitul pe teritoriul unui stat tert, parte la Conventia europeană de asistentă judiciară în materie penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959), al persoanei detinute va fi acordat la cererea adresată de către Ministerul Justitiei al statului solicitant Ministerului Justitiei al statului solicitat pentru tranzit, însotită de toate documentele necesare.

(4) România va putea să refuze acordarea tranzitului cetătenilor săi.

(5) Persoana transferată va trebui să rămână în detentie pe teritoriul statului solicitant si, dacă este cazul, pe teritoriul statului solicitat pentru tranzit, în afară de cazul în care statul solicitat pentru transferare nu cere punerea acesteia în libertate.

(6) Perioada în care persoana detinută a fost transferată, conform dispozitiilor prezentului articol, va fi dedusă din durata privării sale de libertate.

(7) Locul predării detinutului către statul solicitant, precum si locul preluării sale de la acest stat vor fi un punct de frontieră al statului român. Detinutul este predat si preluat sub escortă. Ministerul de Interne va asigura predarea si preluarea, comunicând despre aceasta Ministerului Justitiei. Pentru situatia în care statul român este cel solicitant se aplică dispozitiile art. 9.

 

CAPITOLUL V

Cazierul judiciar

 

Comunicarea de înscrisuri si date

Art. 27. - (1) Statul român va comunica, în măsura în care autoritătile lui judiciare vor putea ele însele să le obtină într-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar si orice date referitoare la acesta, care îi vor fi cerute, pentru o cauză penală, de autoritătile judiciare ale statului străin solicitant.

(2) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) se va da curs unei asemenea cereri în conditiile prevăzute de legislatia, de alte reglementări sau de practica statului român.

 

CAPITOLUL VI

Procedura

 

Structura cererii de asistentă judiciară

Art. 28. - (1) Cererile de asistentă judiciară se formulează în scris si trebuie să cuprindă următoarele date:

a) autoritatea de la care emană cererea;

b) obiectul si motivul cererii;

c) autoritatea solicitată;

d) calificarea infractiunii;

e) identitatea persoanei în cauză, îndeosebi numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul sau resedinta, cetătenia si ocupatia, în măsura în care sunt cunoscute;

f) mentiunea de confidentialitate, dacă este cazul.

(2) În plus cererile mai cuprind:

a) în cazul comunicării actelor de procedură: natura actului sau a hotărârii; numele si adresa destinatarului, precum si calitatea acestuia în proces;

b) în cazul comisiilor rogatorii, orice precizări utile asupra împrejurărilor de fapt ale cauzei si asupra obiectului delegatiei încredintate autoritătii solicitate, îndeosebi numele si adresele persoanelor de audiat si întrebările care trebuie să le fie puse.

Modul de legătură

Art. 29. - (1) Cererile de asistentă judiciară formulate de autoritătile competente ale statului solicitant vor fi adresate:

a) Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, dacă se referă la activităti din faza de cercetare si urmărire penală;

b) Ministerului Justitiei, dacă se referă la activitatea de judecată sau la formele de cooperare judiciară prevăzute la art. 26 alin. (3) si art. 39;

c) Ministerului de Interne, dacă se referă la activitătile mentionate la art. 26 alin. (7) si art. 27.

(2) În caz de urgentă cererile de comisii rogatorii formulate de autoritătile judiciare străine pot fi adresate direct instantelor judecătoresti române sau parchetelor de pe lângă acestea, după caz; totodată cererile vor fi transmise în copie la Ministerul Justitiei sau la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz. Autoritătile judiciare române sesizate vor înstiinta la rândul lor despre comisiile rogatorii primite.

(3) Răspunsurile la cererile de asistentă primite din străinătate vor fi comunicate autoritătilor solicitate, prin intermediul autoritătilor române mentionate la alin. (1).

(4) În cazul prevăzut la alin. (2) transmiterile directe se vor putea efectua prin intermediul Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (Interpol), cu duplicat la autoritătile judiciare centrale mentionate.

Autoritătile judiciare române

Art. 30. - În sensul prezentei legi, expresia autorităti judiciare române se referă la instantele judecătoresti, parchetele de pe lângă acestea, Ministerul Justitiei si Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, iar pentru cererile de asistentă judiciară prevăzute la art. 27, la Ministerul de Interne.

Transmiterea cererilor

Art. 31. - Cererile de asistentă judiciară formulate de autoritătile judiciare române vor fi transmise către autoritătile judiciare străine solicitate, prin intermediul autoritătilor publice competente mentionate la art. 29 alin. (1) lit. a) si b).

Limbile folosite

Art. 32. - (1) Cererile de asistentă judiciară si documentele anexe, adresate autoritătilor judiciare române în baza prezentei legi, vor fi însotite de o traducere în limba engleză sau franceză, dacă prin întelegeri internationale bilaterale sau multilaterale actuale ori viitoare nu s-ar prevedea altfel.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt subordonate regulii reciprocitătii.

Scutirea de supralegalizare

Art. 33. - Actele si documentele transmise în aplicarea prezentei legi vor fi scutite de orice formalităti de supralegalizare, sub rezerva reciprocitătii.

Competenta autoritătii române

Art. 34. - Dacă autoritatea română sesizată cu o cerere de asistentă judiciară este necompetentă pentru a-i da curs, ea o va transmite, din oficiu, autoritătii competente din tară si, în cazul în care cererea a fost adresată pe cale directă, ea va informa despre aceasta statul solicitat.

Motivarea refuzului asistentei judiciare

Art. 35. - Orice refuz de asistentă judiciară va fi motivat si comunicat de urgentă statului solicitant, restituindu-se totodată înscrisurile care i-au fost trimise.

Cheltuielile asistentei judiciare

Art. 36. - Cererile de asistentă judiciară nu vor avea drept urmare rambursarea nici unei cheltuieli, cu exceptia celor ocazionate de deplasarea martorilor si expertilor pe teritoriul statului solicitat si de transferul temporar al persoanelor detinute, efectuate în aplicarea prevederilor art. 21 sau art. 26, după caz.

 

CAPITOLUL VII

Cererea de urmărire

 

Obiect, comunicări si solutie

Art. 37. - (1) Orice cerere de urmărire adresată de un stat străin parchetelor sau instantelor române va face obiectul comunicărilor între autoritatea străină competentă, pe de o parte, si Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz, pe de altă parte. Cererea de urmărire priveste îndeosebi persoane care, după ce au săvârsit infractiuni pe teritoriul statului solicitant, se refugiază în alt stat, de unde nu pot fi extrădate.

(2) Statul român va face cunoscută urmarea dată cererii de urmărire si va transmite statului solicitant, dacă este cazul, o copie de pe hotărârea intervenită.

(3) Dispozitiile art. 32 se aplică si în cazul cererilor de urmărire la care se referă alin. (1).

 

CAPITOLUL VIII

Schimbul de informatii din cazierul judiciar

 

Transmiterea informatiilor

Art. 38. - (1) Statul român va da statului străin interesat informatii despre hotărârile penale si despre măsurile ulterioare, care se referă la cetătenii acestui stat străin si care au făcut obiectul unei mentiuni în cazierul judiciar.

Aceste informatii vor fi comunicate cel putin o dată pe an.

(2) Dacă persoana în cauză este considerată cetătean al două sau mai multor state, informatiile vor fi comunicate fiecărui stat interesat, în afara cazului în care această persoană are cetătenia statului român, pe teritoriul căruia a fost condamnată.

(3) În plus statul român, care a comunicat informatiile la care se referă alin. (1), va transmite statului străin interesat, la cererea acestuia, în cazuri speciale, câte o copie de pe hotărârile si măsurile respective, precum si orice altă informatie referitoare la acestea, pentru a-i permite să examineze dacă ele necesită măsuri pe plan intern.

Autoritatea judiciară română competentă

Art. 39. - (1) Informatiile la care se referă art. 38 se transmit prin intermediul Ministerului Justitiei.

(2) Informatiile de acelasi gen, primite de la autoritătile competente ale statelor străine în cadrul schimbului de informatii, se vor primi de către Ministerul Justitiei, care le va transmite în continuare Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie si Ministerului de Interne spre a se proceda în raport cu atributiile privitoare la recunoasterea si, respectiv, înregistrarea hotărârilor penale străine.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 40. - Codul de procedură penală se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 8 al articolului 177 va avea următorul cuprins:

“Dacă învinuitul sau inculpatul locuieste în străinătate, citarea se face prin scrisoare recomandată, în afară de cazul când prin lege se dispune altfel. Avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar sau de o altă persoană care îl înlocuieste, tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii. În cazul în care scrisoarea nu poate fi înmânată datorită refuzului primirii ei sau din orice alt motiv, precum si în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin postă a resortisantilor săi, citatia se va afisa la sediul parchetului sau al instantei, după caz.”

2. Articolul 223 se completează cu un alineat final cu următorul cuprins:

“Cererea de urmărire primită de la o autoritate judiciară străină sau adresată unei asemenea autorităti de către parchetul român competent se rezolvă potrivit legii speciale.”

3. Alineatul 2 al articolului 237 se completează, în partea sa finală, cu un text cu următorul cuprins:

“Când inculpatul locuieste în străinătate se va tine seama, la fixarea termenului de înfătisare, de obligatiile asumate de România în această privintă prin întelegeri internationale.”

4. Articolul 313 se completează cu un alineat final cu următorul cuprins:

“În cazul în care inculpatul locuieste în străinătate, prevederile art. 237 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.”

5. Articolul 513 va avea următorul cuprins:

“Conditiile si modalitătile de realizare

Art. 513. - Conditiile si modalitătile de realizare a asistentei judiciare internationale în materie penală sunt cele stabilite prin dispozitiile din legea specială, dacă prin conventie internatională nu se prevede altfel.”

6. Articolele 514-518 se abrogă.

Art. 41. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2001.

Nr. 704.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asistenta judiciară

internatională în materie penală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asistenta judiciară internatională în materie penală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.006.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea

unor lucrări publice si constructii de locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 76 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 7, articolul 9 va avea următorul cuprins:

”Art. 9. - Locuintele realizate potrivit prevederilor prezentei ordonante, pentru care nu s-au emis repartitii si nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la finalizarea acestora, pot fi repartizate si contractate în conditiile prevăzute la art. 7 si 10 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Autoritătile publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, pot aproba ca locuintele prevăzute la alin. 1 să se constituie ca fond de locuinte sociale sau de necesitate, pentru rezolvarea unor probleme sociale deosebite, sau ca fond de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

Obiectivele de investitii în curs de executie potrivit prezentei ordonante, pentru care nu s-au emis repartitii si nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare a locuintelor, se pot include în programul de constructie de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, la solicitarea consiliilor locale, conform prevederilor legale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 734.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.036

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2001

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea

unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază

în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71 din 17 mai 2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 23 mai 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2001.

Nr. 735.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2001

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.037.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii

a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomati români si străini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 6 din 19 iulie 2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomati români si străini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 739.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomati români si străini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomati români si străini, sub egida Fundatiei Europene “Titulescu”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2001.

Nr. 1.042.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2001

privind aprobarea si implementarea Programului special

de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 12 iulie 2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 20 iulie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 740.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică

a zonei Sighisoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din onstitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighisoara si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2001.

Nr. 1.043.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod”

din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 55 din 30 august 2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 741.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei

“Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei “Romag-Prod” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2001.

Nr. 1.044.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2001

pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997

privind taxele judiciare de timbru

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 34 din 16 august 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 742.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2001.

Nr. 1.045.