MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 815         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2001.

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

164. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

165. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului

           

166. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

1.186. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională si a listei aferente acestora

 

1.191. - Hotărâre privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

192. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auroargentifere si polimetalice din perimetrul “Certej”,  încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

193. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Zlatna”, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

194. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Bolcana”,  încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

865/195. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al   presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

Rectificare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999

privind produsele medicamentoase de uz uman

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, se prorogă la data de 31 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 164.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind scutirea de la plata drepturilor de import

a unor echipamente pentru protectia mediului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se scutesc de la plata drepturilor de import, în limita unui contingent valoric de 1.193.700 dolari S.U.A., echipamentele pentru linia ecologică de umplut aerosoli, fără clorofluorocarburi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Administrarea contingentului valoric se efectuează prin licentă de import eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 165.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele ce alcătuiesc echipamentele pentru linia ecologică

de umplut aerosoli, scutite de la plata drepturilor de import în limita unui

contingent valoric de 1.193.700 dolari S.U.A.

 

Pozitia tarifară

Denumirea echipamentului

Dolari S.U.A.

4010.19.00

Benzi transportoare

62.437

7304.90.90

Tevi

36.757

7311.00.99

Rezervoare gaz lichefiat

58.025

7311.00.91

Recipienti de încercare a etanseitătii

48.608

7610.10.00

Rame pentru geamuri de aluminiu

16.272

8205.90.00

Truse pentru reparatii

1.041

8413.50.50

Pompă descărcare rezervor

10.841

8419.19.00

Încălzitor cu aburi

28.037

8422.30.00

Utilaj pentru umplut si capsulat

436.289

8422.90.90

Părti de masini de umplut si capsulat

62.566

8428.33.90

Sistem de ghidaj

13.566

8481.30.91

Valve

5.108

8536.50.80

Întrerupătoare

 2.145

8536.90.01

Instalatie electrică

15.087

8537.10.99

Sistem de avertizare luminoasă

20.571

9027.10.90

Sistem de detectare a emulsiilor

376.350

 

 

TOTAL: 1.193.700

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 183 din 10 aprilie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta si de durata căsătoriei, dacă decesul sotului sustinător s-a produs în timpul activitătii, ca urmare a unui accident în timpul si din cauza serviciului, a unui accident asimilat acestuia conform legii, a unei boli contractate în timpul si din cauza îndeplinirii serviciului militar, asimilată unei boli profesionale, sau a tuberculozei si dacă nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decât un sfert din salariul mediu brut pe economie.”

2. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează:

a) ori de câte ori se majorează solda de grad si/sau solda functiei maxime ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar avut la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în conditiile prevăzute la art. 22-24;

b) în functie de posibilitătile financiare, în cursul executiei bugetare, prin indexare cu un procent care să acopere cu până la 100% rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului;

c) în situatiile în care măsurile de protectie socială prevăzute la lit. b) se regăsesc în majorarea soldelor de grad si/sau soldelor de functie ale cadrelor militare în activitate, actualizarea pensiilor se efectuează în conditiile prevăzute la lit. a).

(2) Până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, prevăzută la art. 79, se vor aplica prevederile alin. (1) lit. b).”

3. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) Pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel:

a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare functiei maxime a gradului militar avut la data trecerii în rezervă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) în cazul în care cuantumul pensiei obtinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se (2) Sumele rezultate ca diferentă între pensiile în plată si pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă esalonat începând cu anul 2002, până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public de pensii, după cum urmează:.a) pentru anul 2002, 10% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2002, si 10% începând cu 1 iulie 2002;

b) pentru anul 2003, 20% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2003, si 20% începând cu 1 iulie 2003;

c) pentru anul 2004, 20% din cuantumul diferentei, începând cu 1 ianuarie 2004, si 20% începând cu 1 iulie 2004.”

4. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - La data încheierii procesului de recalculare a pensiilor, efectuată potrivit prevederilor art. 79, pensiile si pensiile suplimentare acordate pe baza legislatiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat în întelesul prezentei legi.”

Art. II. - Legea nr. 164/2001, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlamentul României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii

care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională

si a listei aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele si serviciile care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Procedurile de achizitie aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor finaliza conform reglementărilor aplicabile la data declansării acestora.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si nr. 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 689/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind achizitiile publice de bunuri si de servicii care implică apărarea tării, ordinea publică sisiguranta natională si a Regulamentului privind procedurile de valorificare a bunurilor care implică apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională, nepublicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.186.

 


*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor juridice interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

PROCEDURILE

privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică,

siguranta si securitatea natională

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, denumită în continuare ordonantă, prezentele proceduri asigură cadrul unitar pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor în vederea atribuirii contractului de achizitie publică de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, precum si o mai mare flexibilitate în luarea deciziei de către autoritatea contractantă atunci când stabileste cerintele si criteriile pe baza cărora se stabileste oferta câstigătoare.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională sunt cele enuntate la art. 2 lit. a), b), d) si e) din ordonantă.

Art. 2. - În sensul prezentelor proceduri, prin autoritate contractantă din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale, denumită în continuare autoritate contractantă, se întelege institutia publică sau structura din compunerea acesteia care are stabilite, prin acte normative, atributii specifice acestor domenii si în care se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite bugetare, iar prin reglementări interne, competente în domeniul achizitiilor.

Art. 3. - Produsele si serviciile a căror achizitie face obiectul prezentelor proceduri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Programul anual al achizitiilor publice.

Estimarea valorii contractului

 

Art. 4. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice pentru produsele si serviciile ce fac obiectul prezentelor proceduri.

(2) Programul anual cuprinde totalitatea contractelor de furnizare si de servicii pe care autoritatea contractantă intentionează să le atribuie în decursul anului bugetar următor.

(3) Programul anual al achizitiilor publice de produse si servicii se va actualiza în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului.

Art. 5. - O autoritate contractantă în domeniul produselor si serviciilor ce fac obiectul prezentelor proceduri are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică, în concordantă cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si/sau cu prevederile reglementărilor interne specifice, si de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 13 din ordonantă atunci când selectează procedura care urmează să fie aplicată pentru atribuirea contractului respectiv.

 

CAPITOLUL III

Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de

achizitie publică

 

Art. 6. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică pentru produsele si serviciile care implică apărarea tării, ordinea publică, siguranta si securitatea natională prin aplicarea uneia dintre următoarele proceduri:

a) licitatia restrânsă pentru contractele de achizitie publică a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, care se desfăsoară în două etape distincte prin care numai candidatii selectati în prima etapă de către autoritatea contractantă sunt invitati să depună oferte;

b) negocierea competitivă, prin care autoritatea contractantă se consultă si negociază clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori sau prestatori (2-3 candidati selectati, dintre care cel putin unul prezintă o ofertă corespunzătoare);

c) negocierea cu o singură sursă, prin care autoritatea contractantă se consultă si negociază pretul si clauzele contractuale cu un singur furnizor sau prestator;

d) cererea de oferte pentru contracte ale căror valori estimate, fără T.V.A., sunt mai mici decât echivalentul în lei a 100.000 euro, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de pret de la minimum 5 furnizori sau prestatori si primeste cel putin două oferte corespunzătoare;

e) cumpărarea directă pe bază de document contabil justificativ, în cazul în care autoritatea contractantă achizitionează produse sau servicii, individual determinate sau de gen, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăseste echivalentul în lei a 1.500 euro.

(2) Stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică se face de către ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite bugetare la nivelul căruia se execută achizitia, în baza unei note de fundamentare întocmite de structura cu atributii în domeniul ac hizitiilor, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 7. - Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în una dintre următoarele situatii:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

d) furnizează informatii false în documentele prezentate;

e) a comis o gravă greseală în materie profesională sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

f) nu detine si nu prezintă la cererea autoritătii contractante documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de.înregistrare/atestare ori de apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz;

g) nu detine si nu prezintă documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedeste capacitatea tehnică, economico-financiară si a sistemului de asigurare a calitătii;

h) nu permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacitătilor sale de productie, de cercetare-dezvoltare, de realizare de studii si a sistemului de management al calitătii prin entităti/organisme notificate de aceasta: Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere, comisii de certificare, acreditare si supraveghere etc.;

i) este ofertant/candidat străin care nu are sediul în România si nu detine o certificare sau o acreditare acordată de un organism national ori international, recunoscut de o tară membră NATO, dacă în documentele procedurii de achizitie nu se prevede în mod expres altfel;

j) nu a fost certificat pe linie de securitate de către entitatea specializată a autoritătii contractante din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale;

k) nu permite efectuarea inspectiilor de securitate si accesul în locurile si în spatiile protejate.

Art. 8. - (1) În cazul în care la procedura de atribuire a unui contract participă si ofertanti/candidati străini, iar documentatia pe baza căreia se realizează produsele si  serviciile are caracter secret, este necesar ca între Guvernul României si guvernul tării de origine a ofertantului/candidatului să fie încheiat un acord-cadru de confidentialitate pe linia schimbului de informatii între părti.

(2) În situatia în care nu este îndeplinită conditia prevăzută la alin. (1), între autoritatea contractantă si ofertant/candidat se va încheia un acord de confidentialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire si care va reglementa schimbul de informatii cu caracter secret, precum si modul de protejare a acestora.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea si continutul documentatiei

pentru elaborarea si prezentarea ofertei

 

Art. 9. - Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fie prin personalul specializat de care dispune, fie prin angajarea de consultanti, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. - (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie să cuprindă datele prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001, cu exceptia procedurilor de achizitie prin negociere cu o singură sursă si prin cumpărare directă, în cazul cărora autoritatea contractantă poate dispune simplificarea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei va preciza criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achizitie publică, respectiv:

a) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; sau

b) pretul cel mai scăzut.

 

CAPITOLUL V

Constituirea comisiei de evaluare

 

Art. 11. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia să constituie, o dată cu initierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, o comisie de evaluare.

(2) Componenta comisiei de evaluare va fi aprobată prin decizie a ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite bugetare si este formată din cel putin 5 membri cu pregătire profesională si experientă în domeniul achizitiilor, astfel:

a) presedinte - reprezentant al autoritătii contractante organizatoare;

b) membri: - specialisti ai autoritătii contractante, ai beneficiarilor produselor si alti specialisti, după caz;

- consilier juridic;

c) secretarul comisiei, de la autoritatea contractantă.

(3) Atributiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) analizează continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sub aspectul respectării prevederilor legale de elaborare si, după caz, sub aspectul conditiilor tehnice;

b) verifică respectarea de către ofertant a regulilor de depunere si de prezentare a ofertei, referitoare la: eligibili tatea, înregistrarea, capacitatea economico-financiară si tehnică, sistemul de asigurare a calitătii, asigurarea caracterului confidential al informatiilor;

c) stabileste care sunt completările si clarificările necesare cu privire la documentele de calificare sau la ofertă;

d) califică/exclude ofertantii care îndeplinesc/nu îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. b);

e) evaluează ofertele ofertantilor calificati; întâi se evaluează propunerea tehnică si apoi propunerea financiară;

f) respinge ofertele necorespunzătoare;

g) stabileste oferta câstigătoare.

(4) Comisia de evaluare îsi desfăsoară activitatea în plen si, după caz, pe subcomisii de specialitate.

(5) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu acordul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. În cazul stabilirii ofertei câstigătoare pe bază de punctaj (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic), acordul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

Art. 12. - (1) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate, prin care confirmă totodată că nu se află în nici una dintre situatiile următoare:

a) este sot sau rudă până la gradul al treilea inclusive ori afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati;

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati ori a făcut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere ori de administratie al acestora;

c) detine părti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati.

(3) Declaratia prevăzută la alin. (2) trebuie semnată înainte de sedinta de deschidere a ofertelor/documentelor de calificare transmise de candidati împreună cu scrisoarea de interes.

 

CAPITOLUL VI

Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

de achizitie publică

 

Art. 13. - (1) Autoritatea contractantă poate initia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) produsul sau serviciul face parte din Lista cuprinzând produsele si serviciile care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzută în anexa nr. 2, si este cuprins în programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului în care obiectul contractului este determinat de aparitia unei situatii de fortă majoră sau a unor situatii care impun acoperirea urgentă a unor necesităti neprevăzute;

b) sunt asigurate pentru anul în curs fondurile necesare îndeplinirii contractului de achizitie publică;

c) este întocmită documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

d) au fost obtinute, conform reglementărilor interne specifice, aprobările, avizele, acordurile si autorizatiile necesare achizitionării produselor sau serviciilor a căror dobândire face obiectul contractului de achizitie publică;

e) este constituită comisia de evaluare.

(2) În cazul în care conditiile de contractare presupun finantarea contractului de achizitie publică pe baza unui credit a cărui obtinere este în sarcina ofertantului, iar autoritatea contractantă are asigurată garantarea creditului respectiv, conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) se consideră îndeplinită.

Art. 14. - (1) Licitatia restrânsă se aplică pentru achizitiile de produse si servicii a căror documentatie de executie este bine definită, nu mai necesită modificări, iar bunurile ce urmează să fie achizitionate sunt produse de serie.

(2) Licitatia restrânsă se desfăsoară în două etape, autoritatea contractantă selectând candidatii care vor fi invitati să depună ofertă (între 2-7 candidati selectati; nu este obligatorie repetarea procedurii dacă se primeste cel putin o ofertă corespunzătoare), după cum urmează:

A. Etapa de selectare a candidatilor, în care se desfăsoară următoarele activităti:

a) constituirea comisiei de evaluare:

b) transmiterea anuntului de participare;

c) primirea solicitărilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind: cerintele minime de calificare, modul de selectare, de prezentare a documentelor de calificare si de selectie, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică si economico-financiară, existenta sistemului de asigurare a calitătii, precum si îndeplinirea conditiilor de respectare a caracterului confidential al informatiilor si remiterea acesteia tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

d) întocmirea si transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de candidati privind elementele specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară;

e) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică si economico-financiară;

f) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atributii:

ii(i) examinarea si verificarea îndeplinirii de către candidati a conditiilor de calificare, eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică si economico-financiară, solicitate în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

i(ii) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;

(iii) calificarea candidatilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. (i) si excluderea celor care nu le îndeplinesc;

(iv) selectarea candidatilor cărora urmează să li se solicite ofertă;

i(v) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;

g) comunicarea rezultatului etapei de selectare tuturor candidatilor.

B. Etapa de evaluare a ofertelor, în care se desfăsoară următoarele activităti:

a) transmiterea către toti candidatii selectati a invitatiilor de participare cu ofertă si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

b) întocmirea si transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de candidatii selectati;

c) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le însotesc;

d) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atributii:

ii(i) deschiderea ofertelor;

i(ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

i(v) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

e) transmiterea către toti ofertantii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

f) încheierea contractului de achizitie publică.

(3) Termenele limită pentru primirea documentelor de calificare si pentru depunerea ofertei sunt:

a) în prima etapă a procedurii, pentru primirea documentelor de calificare, minimum 15 zile de la transmiterea invitatiei de participare;

b) în etapa a doua a procedurii, pentru depunerea ofertei, minimum 15 zile de la transmiterea invitatiei de participare cu ofertă.

Art. 15. - (1) Negocierea competitivă se aplică în următoarele situatii:

a) atunci când în urma unei proceduri de licitatie restrânsă nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare si numai dacă autoritatea contractantă,  după consultarea si negocierea cu furnizorii/prestatorii, nu modifică substantial cerintele prevăzute initial în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) în situatii exceptionale temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îsi propune să dobândească produse si servicii care nu permit o estimare initială a valorii contractului de achizitie publică datorită naturii produselor si serviciilor respective ori datorită riscurilor pe care le implică achizitia sau prestarea acestora;

c) atunci când produsele si serviciile pe care autoritatea contractantă îsi propune să le dobândească sunt de asa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publică prin licitatie restrânsă;

d) atunci când autoritatea contractantă achizitionează produse ce urmează să fie fabricate sau servicii ce urmează să fie executate, numai în domeniul cercetării stiintifice si al fazelor de experimentare sau dezvoltare tehnologică.

(2) Procedura prin negociere competitivă se desfăsoară în 3 etape, după cum urmează:

A. Etapa de selectare a candidatilor, care cuprinde:

a) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor sau prestatorilor de la care există premisele obtinerii de ofertă;

b) primirea din partea furnizorilor sau a prestatorilor interesati a solicitărilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerintele minime de calificare

7.solicitate, modul de selectare a candidatilor, precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie, existenta sistemului de asigurare a calitătii, precum si îndeplinirea conditiilor de respectare a caracterului confidential al informatiilor si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

c) întocmirea si transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de candidati privind elementele specifice ale  cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară;

d) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară;

e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atributiilor prevăzute la art. 35 si 36 din Hotătârea Guvernului nr. 461/2001;

f) transmiterea comunicării privind rezultatul etapei de selectare tuturor candidatilor.

B. Etapa de consultare si negociere, care constă în:

a) transmiterea către toti candidatii selectati a documentatiei preliminare pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si a invitatiilor de participare la consultare si negociere;

b) consultarea si negocierea, în una sau în mai multe sedinte comune cu toti candidatii selectati, a prevederilor ce urmează să fie introduse în documentatia finală pentru elaborarea si prezentarea ofertei, îndeosebi a celor cuprinse în caietul de sarcini si în conditiile de contractare; este interzisă negocierea pretului. Fiecare sedintă se finalizează prin încheierea unui proces-verbal în care se consemnează punctele de vedere si sugestiile candidatilor si care se semnează de toti participantii;

c) întocmirea documentatiei finale pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea acesteia tuturor candidatilor care au participat la consultare si negociere. Documentatia finală trebuie să fie astfel întocmită încât să nu restrictioneze posibilitatea depunerii de ofertă de către toti candidatii selectati, cu exceptia cazurilor în care o eventuală restrictionare poate fi probată de autoritatea contractantă cu argumente tehnice, temeinic motivate.

C. Etapa de evaluare a ofertelor, care cuprinde:

a) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele;

b) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atributii:

ii(i) deschiderea ofertelor;

i(ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

i(v) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

c) transmiterea către toti ofertantii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

d) încheierea contractului de achizitie publică.

(3) Termenele limită pentru primirea documentelor de calificare si pentru depunerea ofertei sunt:

a) în prima etapă a procedurii, pentru primirea documentelor de calificare, minimum 15 zile de la transmiterea invitatiei de participare;

b) în etapa a doua a procedurii, de negociere, consultare si definitivare a documentatiei tehnice, minimum 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare;

c) în etapa a treia a procedurii, pentru depunerea ofertei, minimum 5 zile de la transmiterea invitatiei de participare pentru a depune ofertă.

Art. 16. - (1) Negocierea cu o singură sursă se aplică în următoarele situatii:

a) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:

ii(i) unui tratat sau acord international ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau cu mai multi parteneri străini;

i(ii) unui tratat, acord international sau altele asemenea referitoare la stationarea de trupe;

(iii) aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori;

b) atunci când produsele sau serviciile pot fi furnizate, respectiv prestate, numai de un singur contractant din motive de natură tehnică sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;

c) atunci când autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze, în mod aditional, produse destinate înlocuirii partiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor, în vederea evitării incompatibilitătii sau dificultătilor tehnice sporite de operare si de întretinere pe care le implică achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate, numai în durata normală de utilizare, pentru tehnica ce a fost achizitionată;

d) atunci când autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze servicii suplimentare care, desi nu au fost incluse în contractul de servicii atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauză si numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele conditii:

ii(i) atribuirea să fie făcută aceluiasi contractant;

i(ii) serviciile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autoritătii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

(iii) valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăsească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii atribuit initial;

e) în situatie de fortă majoră sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute si ale căror circumstante nu se datorează vreunei actiuni a autoritătii contractante, dar numai pentru achizitionarea în scopul rezolvării situatiei de extremă urgentă, într-o perioadă nu mai mare de o lună.

(2) Negocierea cu o singură sursă se desfăsoară într-o singură etapă, după cum urmează:

a) se numeste comisia de evaluare;

b) se transmite invitatia de participare la negociere furnizorului sau prestatorului căruia se intentionează să i se atribuie contractul de achizitie publică; invitatia de participare trebuie să fie însotită de un exemplar al caietului de sarcini, precum si de propunerea privind formularul de contract si conditiile de contractare;

c) se consultă candidatul, are loc negocierea, inclusiv a pretului, si se stabilesc prevederile finale privind continutul clauzelor contractuale;

d) se încheie contractul de achizitie publică.

(3) Mandatul comisiei de evaluare constă în instructiunile scrise, date presedintelui acesteia de către seful autoritătii contractante, si cuprinde următoarele:

a) persoanele care fac parte din comisia de evaluare si domeniile de responsabilitate;     

b) obiectul de negociere, respectiv problemele ce urmează să fie discutate;

c) limita maximă de pret;

d) perioada de desfăsurare si de finalizare a negocierii pretului.

(4) Pe timpul desfăsurării acestei proceduri se interzic:

a) negocierea pretului cu un furnizor care nu a corespuns din punct de vedere al documentelor de calificare;

b) primirea documentatiei de pret incomplete.

(5) Pentru produsele sau serviciile care au fost aprobate să se achizitioneze prin negociere cu o singură sursă autoritatea contractantă întocmeste invitatia de participare care se trimite furnizorului sau prestatorului desemnat.

(6) Invitatia de participare cuprinde:

a) obiectul procedurii de achizitie;

b) cantitatea necesară de bunuri sau volumul serviciilor;

c) termenul de furnizare sau de executie;

d) modalitătile de plată;

e) punctul de legătură pentru relatii suplimentare;

f) alte precizări.

(7) Oferta cuprinde:

a) documentele de calificare;

b) propunerea tehnică;

c) propunerea financiară.

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantilor completarea unor formulare si modele care permit, în functie de particularitătile achizitiei sau ale tipului de contract, furnizarea de informatii suplimentare referitoare la pret, tarif sau conditii financiare specifice.

Art. 17. - (1) Cererea de oferte se aplică în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro.

(2) Procedura se desfăsoară după cum urmează:

a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor ori serviciilor pe care autoritatea contractantă intentionează să le achizitioneze;

b) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor sau prestatorilor de la care există premisele obtinerii celor mai bune oferte; invitatiile trebuie să fie însotite de un exemplar al caietului de sarcini si de informatii referitoare la conditiile impuse ofertantului de autoritatea contractantă privind eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară, privind sistemul de asigurare a calitătii, precum si conditiile de respectare a caracterului confidential al informatiilor, în măsura în care îndeplinirea conditiilor respective este considerată ca fiind relevantă pentru îndeplinirea contractului;

c) întocmirea si transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în caietul de sarcini, solicitate

de furnizorii sau prestatorii care au primit invitatie de participare;

d) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si, dacă este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractantă;

e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atributii:

vii(i) deschiderea ofertelor;

vi(ii) examinarea si verificarea îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară, în cazul în care îndeplinirea respectivelor conditii a fost solicitată;

v(iii) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti (dacă este cazul);

ii(iv) calificarea ofertantilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. (ii) si excluderea celor care nu  îndeplinesc conditiile respective (dacă este cazul);

iii(v) examinarea ofertelor prezentate de ofertantii calificati si stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

ii(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

i(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

(viii) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

f) transmiterea către toti ofertantii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de

achizitie publică;

g) încheierea contractului de achizitie publică.

(3) Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minimum 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limită pentru depunerea ofertei.

În acest caz autoritatea contractantă are obligatia de a comunica noua dată de depunere, în scris, cu cel putin 6 zile înainte de data limită stabilită initial, tuturor furnizorilor sau prestatorilor care au obtinut un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Art. 18. - (1) Cumpărarea directă pe bază de document contabil justificativ, în cazul în care autoritatea contractantă achizitionează produse sau servicii, individual determinate sau de gen, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăseste echivalentul în lei a 1.500 euro.

(2) Etapele de desfăsurare sunt următoarele:

a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor si serviciilor pe care autoritatea contractantă intentionează să le achizitioneze. În acest scop conducătorul autoritătii contractante poate desemna salariati din subordinea sa care să testeze si să consemneze sub semnătură proprie preturile practicate la data respectivă;

b) cumpărarea propriu-zisă pe bază de document justificativ.

 

CAPITOLUL VII

Modul de lucru al comisiei de evaluare.

Combaterea fraudei si coruptiei

 

Art. 19. - Comisia de evaluare îsi desfăsoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 32-39 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

Art. 20. - Combaterea fraudei si a coruptiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

 

CAPITOLUL VIII

Acordarea marjei de preferintă internă.

Garantia pentru participare si garantia de bună executie

 

Art. 21. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a acorda o marjă de preferintă internă în conformitate  cu prevederile art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

(2) Atunci când acordă marja de preferintă internă autoritatea contractantă are obligatia de a preciza aceasta în anuntul sau, după caz, în invitatia de participare.

(3) În documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie să se precizeze modul concret de acordare a marjei de preferintă internă.

Art. 22. - Garantia pentru participare si garantia de bună executie se constituie cu respectarea prevederilor art. 49-51 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

 

CAPITOLUL IX

Încheierea, întocmirea dosarului si monitorizarea atribuirii

contractelor de achizitie publică

 

Art. 23. - În functie de durata ciclului de fabricatie a produselor sau de executarea serviciilor, precum si de asigurarea surselor de finantare autoritatea contractantă poate încheia:

a) contracte anuale - pentru produsele de serie cu durata ciclului până la 6 luni si asigurarea integrală (pentru întreaga cantitate de produse) a surselor de finantare, indiferent de provenientă;

b) contracte multianuale - pentru produs e, programe sau sisteme de armament a căror productie sau furnizare se întinde pe durata mai multor ani, iar finantarea este garantată de Guvern;

c) contracte-cadru - care au ca obiect stabilirea de conditii între părtile contractante, în mod special cu privire la preturi si, după caz, la cantitătile care se vor achizitiona, conditii care se vor detalia prin acte aditionale anuale, în functie de asigurarea surselor de finantare necesare.

Art. 24. - Încheierea contractului de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câstigătoare se realizează cu respectarea conditiilor stabilite în art. 46-48 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

Art. 25. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit.

(2) Dosarul achizitiei publice trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 52 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001, precum si avizul privind ofertantii selectati pentru a fi invitati la procedură, dat pe linie de securitate de către entitatea specializată a autoritătii contractante din domeniul apărării nationale, ordinii publice, sigurantei si securitătii nationale.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Achizitiei publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională i se aplică dispozitiile legale generale si normele specifice ale fiecărei autorităti contractante referitoare la protectia informatiilor clasificate.

(2) Autoritătile contractante, prin entitătile responsabile de specialitate ale institutiilor publice implicate în achizitii ce fac obiectul prezentelor proceduri, elaborează norme interne privind asigurarea confidentialitătii si efectuează inspectii de securitate pe toată durata de valabilitate a contractului de achizitie publică.

(3) Criteriile privind obtinerea avizului de securitate vor fi aduse la cunostintă ofertantului o dată cu invitatia de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 27. - Contractantul implicat într-o activitate de achizitie publică ce face obiectul prezentelor proceduri, în baza cărora are acces la date si informatii clasificate, este obligat să detină o structură de protectie si sigurantă în conformitate cu cerintele normelor elaborate de autoritătile prevăzute la art. 25 alin. (2).

Art. 28. - Problemelor nereglementate prin prezentele proceduri privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională li se aplică prevederile dreptului comun referitoare la achizitiile publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională

a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.191.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România

 

Art. 1. - (1) Prin integrare socioprofesională, în sensul prezentului program, se întelege totalitatea măsurilor întreprinse de autoritătile române competente si de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în acest dome niu, în vederea dobândirii de către persoanele care au obtinut statutul de refugiat, cu acordul acestora, a unui loc în societatea românească, precum si a aptitudinilor si posibilitătilor de întretinere prin mijloace proprii, cu respectarea drepturilor si libertătilor acestora prevăzute de lege.

(2) Includerea refugiatilor în programele de integrare socioprofesională se face la cererea expresă a acestora.

Art. 2. - Integrarea socioprofesională presupune adoptarea unor măsuri ce vizează:

a) acomodarea culturală;

b) învătarea limbii române;

c) accesul la sistemul national de învătământ din România;

d) accesul la sistemul de asigurări sociale de sănătate;

e) accesul liber pe piata fortei de muncă si la sistemul de asigurări sociale;

f) dreptul de cazare.

Art. 3. - Acomodarea culturală se realizează prin participarea refugiatilor la actiunile organizate de Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne, în colaborare cu organizatiile neguvernamentale agreate, care au ca scop familiarizarea refugiatilor cu traditiile, obiceiurile si cu specificul societătii românesti.

Art. 4. - (1) Accesul la învătământul prescolar si învătământul obligatoriu al copiilor străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România se va realiza fără perceperea de taxe de scolarizare, în conformitate cu legile statului român în vigoare.

(2) Autoritătile române competente vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura formarea initială si continuă a profesorilor care predau limba română ca limbă oficială a României, tinând seama de specificul cultural al copiilor la care se face referire la alin. (1).

(3) Persoanele adulte care au dobândit statutul de refugiat în România pot beneficia, la cerere, de acces la cursurile de învătare a limbii române organizate de Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) Durata si programa cursurilor de învătare a limbii române, pe categorii de vârstă, se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(5) Atestarea nivelului de cunoastere a limbii române pentru persoanele care au urmat cursurile de învătare în acest sens se face la cerere si în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Refugiatii au dreptul la învătământ primar si gimnazial, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români, precum si la celelalte forme de învătământ, în aceleasi conditii stabilite pentru cetătenii străini.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării stabileste, în baza actelor de studii prezentate de persoanele care au statut de refugiat în România, în conditiile prevăzute la art. 4, nivelul de scolarizare al fiecărui solicitant.

(3) În lipsa actelor de studii Ministerul Educatiei si Cercetării va stabili metodologia de verificare globală a cunostintelor, în conformitate cu normele legale în vigoare, si va stabili nivelul de pregătire si anul de studii pentru fiecare solicitant.

Art. 6. - (1) Refugiatii care realizează venituri beneficiază de asigurări sociale de sănătate în conditiile stabilite de lege, cu plata contributiei pentru asigurări sociale de sănătate.

(2) Refugiatii care nu realizează venituri beneficiază de asigurări sociale de sănătate fără plata contributiei pentru asigurări sociale de sănătate, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

(3) Refugiatii beneficiază de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor alin. (1) si în perioada în care primesc ajutorul rambursabil prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

Art. 7. - (1) În vederea asigurării protectiei sociale si a accesului liber pe piata fortei de muncă, refugiatul care, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existentă necesare beneficiază, la cerere, de:

a) ajutorul rambursabil prevăzut la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000;

b) ajutor social, în conditiile legii, după expirarea perioadei prevăzute la art. 23 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000;

c) acces liber la programele de pregătire, reconversie profesională si consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă, precum si la orice alte forme de protectie, în conditiile legii.

(2) Refugiatii beneficiază de acces liber pe piata fortei de muncă, în conditiile stabilite de lege.

(3) Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, împreună cu organizatiile neguvernamentale agreate, în functie de fondurile disponibile, pot organiza activităti de consiliere a refugiatilor în vederea ocupării unui loc de muncă.

Art. 8. - (1) Refugiatii care nu au mijloace de întretinere pot beneficia, la cerere, de cazare în spatiile special destinate acestui scop, care apartin Ministerului de Interne. Autoritătile locale, în cadrul unor programe derulate în comun de acestea cu Ministerul de Interne, prin Oficiul National pentru Refugiati, si cu organizatiile neguvernamentale agreate pot pune la dispozitie spatii de cazare cu această destinatie. În acest sens Ministerul de Interne, prin  Oficiul National pentru Refugiati, poate încheia protocoale sau conventii de colaborare cu autoritătile locale si organizatiile neguvernamentale agreate.

(2) Cazarea în spatiile apartinând Ministerului de Interne sau puse la dispozitie de autoritătile locale se face pe baza plătii unei chirii stabilite potrivit legii pentru spatiile de locuit apartinând statului.

(3) Perioada maximă pentru care se poate caza o persoană în conditiile prevăzute la alin. (2) este de un an.

(4) În cazul incapacitătii de muncă, al unei boli cornice grave, al unei familii monoparentale cu mai multi copii sau

al bătrânilor, perioada pentru care se asigură cazarea se prelungeste până la încetarea situatiei respective.

(5) Minorii neînsotiti care au dobândit statutul de refugiat beneficiază de cazare gratuită în spatiile de cazare prevăzute la alin. (1).

(6) Ministerul de Interne repartizează spatiul de locuit în functie de posibilitătile existente.

Art. 9. - (1) Oficiul National pentru Refugiati din cadrul Ministerului de Interne va coordona întreaga activitate de integrare a refugiatilor, sens în care:

a) comunică până la data de 1 decembrie a fiecărui an sau trimestrial, după caz, Ministerului Educatiei si Cercetării

numărul preconizat de locuri pentru cursurile de învătare a limbii române prevăzute la art. 4;

b) comunică în termenul prevăzut la lit. a), Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, numărul de persoane estimat pentru accesul la programele de pregătire si reconversie profesională;

c) împreună cu organizatiile neguvernamentale agreate, întocmeste programe speciale de integrare socioprofesională pentru străinii care au dobândit statutul de refugiat, în anumite zone ale tării, pe care le derulează în cooperare cu autoritătile locale si cu organizatiile neguvernamentale;

d) urmăreste modul de derulare a programelor de integrare socioprofesională pentru străinii care au dobândit statutul de refugiat si, anual, propune Guvernului României măsurile necesare de îmbunătătire a acestor activităti;

e) anual face propuneri de includere în bugetul Ministerului de Interne a sumelor necesare pentru buna desfăsurare a programelor de integrare socioprofesională pentru străinii care au dobândit statutul de refugiat.

(2) În scopul îndeplinirii acestor atributii schema Oficiului National pentru Refugiati se suplimentează cu două posturi de ofiter, prin redistribuire de la alte unităti ale Ministerului de Interne.

Art. 10. - (1) Fondurile necesare actiunilor prevăzute la art. 1 se asigură în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

(2) Se abilitează Ministerul Finantelor Publice să execute corectiile bugetare în structura bugetului anual al Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului de Interne prin includerea sumelor cu aceste destinatii, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministerelor respective.

Art. 11. - Refugiatii înscrisi în programele de integrare socioprofesională au următoarele obligatii:

a) să participe în mod regulat la activitătile stabilite prin aceste programe;

b) să manifeste interes si să depună eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului;

c) să respecte normele de disciplină si conduită prevăzute în regulamentele interne ale centrelor de cazare si cele stabilite de conducătorii cursurilor.

Art. 12. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 11 poate atrage excluderea refugiatului din programul de integrare socioprofesională.

(2) Refuzul refugiatului de a accepta un spatiu de cazare dintre cele ale Ministerului de Interne sau dintre cele puse la dispozitie de autoritătile locale cu această destinatie atrage exonerarea de răspundere a autoritătilor române în ceea ce priveste asigurarea unei locuinte.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere

si polimetalice din perimetrul “Certej”, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- art. 14 si 15 din Legea minelor nr. 61/1998;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;

- cererea de transfer a licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Certej”, formulată de Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. si de Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A.;

- aprobarea ministrului industriei si resurselor privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Certej”,

în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998 si al art. 6 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă transferul licentei de concesiune pentru exploatare nr. 435/1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, de la Compania Natională a Cuprului, Aurului si  Fierului “Minvest” -  S.A., înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 808/1998, cu  sediul în municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul  Hunedoara, înregistrată în registrul comertului sub. nr. J/20/108/1991, cod SIRUES 0774728, cod fiscal R2117946, cont nr. 301208001 deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Deva, către

Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A., cu sediul în localitatea Certeju de Sus, Str. Principală nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată la registrul comertului sub nr. J/20/994/1997, cod SIRUES 209879636, cod fiscal nr. R10381352, cont nr. 25111-40531, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Deva, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. si Societatea Comercială “Deva Gold”- S.A. exercitând toate drepturile si executând toate obligatiile astfel cum sunt stabilite prin licentă.

Art. 2. - Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. va continua activitatea în calitate de companie afiliată, în conditiile stabilite în licentă.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 192.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere

si polimetalice din perimetrul “Zlatna”, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- art. 14 si 15 din Legea minelor nr. 61/1998;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;

- cererea de transfer al licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Zlatna”, formulată de Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. si de Societatea  Comercială “Deva Gold” - S.A.;

- aprobarea ministrului industriei si resurselor privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea mine-

reurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Zlatna”, în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998 si al art. 6 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă transferul licentei de concesiune pentru exploatare nr. 434/1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, de la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A., înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 808/1998, cu sediul în municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara, înregistrată în registrul comertului sub nr. J/20/108/1991, cod SIRUES 0774728, cod fiscal nr. R2117946, cont nr. 301208001 deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Deva, către

Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A., cu sediul în localitatea Certeju de Sus, Str. Principală nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată în registrul comertului sub nr. J/20/994/1997, cod SIRUES 209879636, cod fiscal nr. R10381352, cont nr. 25111-40531 deschis la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Deva, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. si Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A. exercitând toate drepturile si executând toate obligatiile astfel cum sunt stabilite prin licentă.

Art. 2. - Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. va continua activitatea în calitate de companie afiliată, în conditiile stabilite în licentă.            

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 193.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere

si polimetalice din perimetrul “Bolcana”, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale

si Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- art. 14 si 15 din Legea minelor nr. 61/1998;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;

- cererea de transfer al licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul leBolcana”, formulată de Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. si de Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A.;

- aprobarea ministrului industriei si resurselor privind transferul licentei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere si polimetalice din perimetrul “Bolcana”, în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998 si al art. 6 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă transferul licentei de concesiune pentru exploatare nr. 814/1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 18 ianuarie 2000, de la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A., înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 808/1998, cu sediul în municipiul Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara, înregistrată în registrul comertului cu nr. J/20/108/1991, cod SIRUES 0774728, cod fiscal nr. R 2117946, cont nr. 301208001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Deva, către Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A., cu sediul în localitatea Certeju de Sus, Str. Principală nr. 89, judetul Hunedoara, înregistrată în registrul comertului sub nr. J/20/994/1997, cod SIRUES 209879636, cod fiscal nr. R 10381352, cont nr. 25111-40531 deschis la Banca Comecială Română - S.A. - Sucursala Deva, Compania Natională a Cuprului,  Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. si Societatea Comercială “Deva Gold” - S.A. exercitând toate drepturile si executând toate obligatiile astfel cum sunt stabilite prin licentă.

Art. 2. - Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. va continua activitatea în calitate de companie afiliată, în conditiile stabilite în licentă.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 194.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 865/10 decembrie 2001

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 195/10 decembrie 2001

 

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată si modificată prin Legea nr. 463/2001, precum si ale art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emit prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă preturile reglementate, aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii captivi, după cum urmează:

a) consumatori conectati direct în sistemul national de transport al gazelor naturale - 2.293.146 lei/1.000 m 3 ,

b) consumatori conectati în sistemele de distributie a gazelor naturale - 2.751.375 lei/1.000 m 3 .

Art. 2. - Se stabilesc tarifele reglementate în sectorul gazelor naturale după cum urmează:.

a) tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, aferent exploatării sistemului national de transport al gazelor naturale - 230.115 lei/1.000 m 3 transportati;

b) tariful pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, aferent unui ciclu complet de injectie si extractie a gazelor naturale - 727.030 lei/1.000 m 3 gaze naturale extrase din depozitele subterane;

c) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati direct în sistemul national de transport - 116.725 lei/1.000 m 3 furnizati;

d) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 574.954 lei/1.000 m 3 furnizati;

e) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 458.229 lei/1.000 m 3 distribuiti.

Art. 3. - Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias va factura lunar distribuitorilor licentiati contravaloarea serviciilor prestate pentru înmagazinarea gazelor naturale, prin aplicarea tarifului prevăzut la art. 2 lit. b) la cantitătile de gaze naturale extrase din depozite si livrate acestora, confirmate prin raportul lunar privind structura livrărilor, întocmit de Dispeceratul National de Gaze Naturale Bucuresti - Operatorul de Piată.

Art. 4. - Preturile si tarifele prevăzute la art. 1 si 2 nu contin T.V.A. si sunt calculate la un curs de schimb de 33.350 lei/USD.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale, precum si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 438/148/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 27 septembrie 2001, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în  Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 645/184/2001 privind stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane operate de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 16 noiembrie 2001.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Radu Gheorghe

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

 

RECTIFICARE

 

În anexa nr. 2 (Bugetul recensământului populatiei si al locuintelor - total anii 2001 si 2002) la Hotărârea Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001, se face următoarea rectificare:

- la capitolul II “Cheltuieli materiale si servicii”, după subcapitolul 4 “Sectorizare”, Total 4, se va citi:

“5. Recensământ

- mii lei -

 

Total

Institutul National de Statistică

Ministerul Administratiei Publice

Bugete locale

Hârtie, tipărire, instrumentar si difuzare

55.000.000

55.000.000

 

 

Închirieri de localuri, instruiri

1.705.000

 

 

1.705.000

Carburanti, lubrifianti

3.260.000

1.000.000

1.260.000

1.000.000

Întretinere, reparatii curente la parcul auto

26.000.000

6.000.000

 

20.000.000”