MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 817         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

683. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor

 

977. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000

 

1.071. - Decret privind acreditarea si rechemarea unor ambasadori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.208. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba, semnat la Bucuresti la 21 septembrie 2001

 

Acord de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică între Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba

 

1.226. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migrări privind înfiintarea unui centru de primire si adăpostire temporară, asistentă medicală si consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de persoane, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001

 

Acord între Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migrări privind înfiintarea unui centru de primire si adăpostire temporară, asistentă medicală si consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de persoane

 

1.239. - Hotărâre privind declararea orasului Hârsova, judetul Constanta, zonă defavorizată

 

1.240. - Hotărâre privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

1.248. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor

proprii si a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2001.

Nr. 683.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre cele două părti contractante în scopul asigurării unei mai bune aplicări a dispozitiilor privind circulatia persoanelor si respectării drepturilor si libertătilor prevăzute de legile si reglementările în vigoare,

în scopul combaterii migratiei ilegale pe baze de reciprocitate si în vederea facilitării readmisiei persoanelor cu sedere ilegală, intrate pe teritoriile statelor părtilor contractante,

în conformitate cu tratatele si conventiile internationale la care părtile contractante sunt parte, în special Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 si Conventia privind statutul refugiatilor din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată prin Protocolul privind statutul refugiatilor din 31 ianuarie 1967,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Termeni

 

Pentru scopurile prezentului acord termenii enumerati mai jos au următoarele semnificatii:

1. străin - persoana care nu are cetătenia statului uneia dintre părtile contractante;

2. viză - un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului unei părti contractante, care dă dreptul unei persoane să intre în tară si să rămână pe teritoriul statului acesteia fără întrerupere, pentru o perioadă stabilită în conformitate cu legislatia statului părtii contractante respective;

3. permis de sedere - un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului unei părti contractante, care să dreptul unei persoane să intre în tară în mod repetat si să domicilieze pe teritoriul statului acesteia.

Permisul de sedere nu semnifică o viză sau posibilitatea de a rămâne pe teritoriile statelor părtilor contractante pe durata solutionării unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.

 

ARTICOLUL 2

Readmisia cetătenilor statelor părtilor contractante

 

1. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, fără formalităti deosebite, persoana care nu îndeplineste ori nu mai îndeplineste conditiile în vigoare pentru sederea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia să se dovedească sau, dacă sunt motive temeinice, să se prezume că aceasta are cetătenia statului părtii contractante solicitate.

2. La cererea părtii contractante solicitante partea contractantă solicitată va trebui să elibereze fără întârziere persoanei care va fi returnată documentele de călătorie necesare repatrierii acesteia.

3. Dacă investigatiile ulterioare dovedesc că persoana readmisă era un străin în momentul plecării de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si nu îndeplineste conditiile prevăzute la paragraful 1 sau la art. 4, partea contractantă solicitantă va readmite acea persoană.

 

ARTICOLUL 3

Dovedirea ori prezumarea cetăteniei

 

1. Cetătenia este considerată dovedită cu un pasaport national valabil sau cu un document de identitate valabil eliberat propriilor cetăteni de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate.

2. Cetătenia poate fi prezumată pe baza:

a) pasaportului national sau altui document de călătorie ori de identitate eliberat de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, chiar dacă valabilitatea documentului respectiv a expirat;

b) mărturiei proprii a persoanei, în formă scrisă;

c) declaratiei scrise a unei terte persoane;

d) altor dovezi care, în cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractantă solicitată.

 

ARTICOLUL 4

Readmisia străinilor

 

1. O parte contractantă, la cererea celeilalte părti contractante, va readmite un străin care a ajuns pe teritoriul statului părtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si care nu îndeplineste conditiile în vigoare de intrare sau sedere.

2. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, un străin cu sedere ilegală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si care are un permis de sedere sau o viză valabilă a părtii contractante solicitate ori un alt document valabil eliberat de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, dând dreptul persoanei să intre si să locuiască pe teritoriul statului acesteia pentru o perioadă care să nu depăsească valabilitatea permisului de sedere.

 

ARTICOLUL 5

Exceptii de la obligatia de readmisie a străinilor

           

1. Obligatia de readmisie prevăzută la art. 4 nu va exista în cazul străinilor care, intrând pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, au fost în posesia unei vize valabile de intrare sau obtinute după intrare ori a unui permis de sedere eliberat de această parte contractantă.

2. Dacă ambele părti contractante au eliberat o viză de intrare sau un permis de sedere, partea contractantă a cărei viză de intrare sau permis de sedere expiră mai târziu va readmite persoana.

 

ARTICOLUL 6

Tranzitul în caz de returnare

 

1. Fiecare parte contractantă va permite străinilor să tranziteze teritoriul statului său în caz de returnare, dacă cealaltă parte contractantă cere acest lucru. Partea contractantă solicitată poate cere ca un reprezentant al autoritătii competente a statului părtii contractante solicitante să asigure escorta pe timpul tranzitării teritoriului statului său.

2. Partea contractantă solicitată va acorda gratuit viză de tranzit persoanei escortate si celor care asigură escorta, potrivit legislatiei sale nationale.

3. Partea contractantă solicitantă va readmite un străin care a fost returnat si care se află în tranzit, dacă intrarea acestuia pe teritoriul unui stat tert nu este admisă sau continuarea călătoriei nu mai este posibilă.

 

ARTICOLUL 7

Termene

 

1. O parte contractantă va răspunde la cererea de readmisie adresată acesteia, fără întârziere si în orice caz în cel mult 20 de zile de la prezentarea cererii. Cererea de readmisie poate fi adresată prin postă, prin  nmânare directă autoritătilor competente ale statului celeilalte părti contractante sau prin alte mijloace de comunicare.

2. Partea contractantă solicitată va prelua persoana imediat după aprobarea cererii de readmisie si în orice caz cel mai târziu în termen de 3 luni de la data aprobării.

După notificarea de către partea contractantă solicitantă, acest termen limită va putea fi extins pe timpul necesar pentru clarificarea impedimentelor legale sau practice care se pot ivi.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea obligatiei de readmisie

 

Solicitarea de readmisie conform art. 4 va trebui să fie supusă aprobării autoritătilor competente ale statului părtii contractante solicitate cel mai târziu în termen de 6 luni de la intrarea ilegală sau de la data de la care sederea persoanei pe teritoriul statului părtii contractante solicitante a devenit ilegală.

 

ARTICOLUL 9

Informatii furnizate

 

1. Informatiile asupra cazurilor individuale, furnizate celeilalte părti contractante, pentru aplicarea prezentului acord, se vor referi numai la:

a) datele personale ale persoanelor si, când este necesar, si ale familiilor acestora (numele, prenumele, orice nume anterior, poreclă, pseudonime, aliasuri, data si locul nasterii, sexul, nationalitatea, cetătenia avută);

b) pasaportul, actul de identitate sau alt document de călătorie (numărul, data eliberării, autoritatea emitentă, locul eliberării, perioada de valabilitate, teritoriul în care este valabil);

c) orice alte date necesare identificării persoanei;

d) permisul de sedere si viza, eliberate de părtile contractante sau de state terte, itinerare, locuri de oprire, bilete de călătorie sau alte posibile aranjamente de călătorie;

e) orice informatie care poate dovedi că persoana a stat pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante;

f) nevoile de îngrijire specială, pentru persoanele în vârstă sau bolnave, dacă este necesar.

2. Transmiterea informatiilor prevăzute la paragraful 1 va fi făcută cu respectarea legislatiilor nationale ale statelor celor două părti contractante.

3. Nici una dintre părtile contractante nu va face publice informatii confidentiale referitoare la datele persoanelor care sunt subiecte ale readmisiei sau admiterii în tranzit si nici nu le va transmite unei terte tări decât dacă a primit acordul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 10

Cheltuieli

 

1. Partea contractantă solicitantă suportă cheltuielile de transport către tara de destinatie pentru persoana returnată si pentru însotitorii acesteia. Aceasta va privi numai relatia dintre părtile contractante.

2. Aceeasi parte contractantă suportă, de asemenea, si heltuielile de transport rezultate din obligatia de a reprimi persoanele prevăzute la art. 2 paragraful 3.

 

ARTICOLUL 11

Transportul bunurilor personale legal dobândite

 

1. Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care urmează să fie returnată să îsi transporte toate bunurile sale legal dobândite în conformitate cu legislatia natională către tara de destinatie.

2. Partea contractantă solicitantă nu este obligată să suporte costurile pentru transportul bunurilor respective.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi pentru aplicare

 

1. După intrarea în vigoare a prezentului acord părtile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomatică, asupra autoritătilor competente responsabile cu aplicarea acestuia, precum si în ceea ce priveste adresele acestora ori alte informatii necesare pentru înlesnirea comunicării.

Părtile contractante vor trebui, de asemenea, să se informeze reciproc asupra schimbărilor ce survin în legătură cu aceste autorităti.

2. Autoritătile competente se vor întâlni ori de câte ori este necesar si vor decide asupra aranjamentelor practice pentru aplicarea prezentului acord.

3. Autoritătile competente vor decide si asupra altor aranjamente cerute pentru aplicarea prezentului acord, cum ar fi de exemplu:

- detalii, acte doveditoare si măsurile pentru transfer si executarea tranzitului;

- determinarea punctelor de trecere a frontierei si stabilirea datei în vederea readmisiei;

- conditiile pentru transportul în tranzit al unui cetătean al unui stat tert, sub escorta autoritătilor competente;

- dovezi sau prezumtii în baza cărora este posibil să se probeze sau să se arate că străinul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 13

Legătura cu alte acorduri internationale

 

Prezentul acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor si obligatiilor nici uneia dintre părtile contractante, ce rezultă din alte acorduri internationale la care acestea sunt părti.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată si va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc privind îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea acestuia în vigoare.

2. Fiecare parte contractantă poate suspenda prezentul acord din ratiuni de protectie a securitătii statului, a ordinii sau sănătătii publice, printr-o notificare adresată în scris celeilalte părti contractante. Suspendarea va deveni efectivă în momentul primirii notificării.

3. Părtile contractante pot stabili de comun acord eventualele modificări sau completări ale prezentului acord.

Modificările si completările intră în vigoare conform procedurilor mentionate la paragraful 1.

4. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin notificare adresată în scris celeilalte părti contractante. Denuntarea va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare celei în care a fost notificată.

5. Prezentul acord se va aplica tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriile statelor părtilor contractante în momentul intrării sale în vigoare si după aceea.

Întocmit la Zagreb la 30 septembrie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, croată si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Constantin Dudu Ionescu

Pentru Guvernul Republicii Croatia,

Sime Lucin

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia

privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor,

semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind readmisia cetătenilor proprii si a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2001.

Nr. 977.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea si rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerile Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Art. 1. - Domnul Vasile Soare se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Kazahstan.

Art. 2. - Domnul Vlad Serban Nicolae se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Norvegia si îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.071.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba, semnat la Bucuresti

la 21 septembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991

privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba, semnat la Bucuresti la 21 septembrie 2001.

Art. 2. - Cheltuielile privind punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord se vor suporta în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat

la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.208.

 

ACORD

de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică între Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Cuba, denumite în continuare părti,

animate de dorinta de a întări relatiile de prietenie si cooperare si convinse de multiplele avantaje care ar rezulta dintr-o colaborare reciprocă,

recunoscând importanta pe care cooperarea tehnică, stiintifică si tehnologică o reprezintă pentru intensificarea actiunilor în domeniul economic si social din ambele state,

evidentiind necesitatea de a stimula, armoniza si de a moderniza infrastructura tehnică, stiintifică si tehnologică din statele lor, pentru a se adapta la cerintele prezentului si viitorului, într-o viziune globală,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Scopul

 

1. Ambele părti sunt de acord ca, în limitele competentelor lor, să dea un nou impuls actiunilor de cooperare, pe baza principiilor avantajului mutual, reciprocitătii, respectării suveranitătii si neamestecului în treburile interne.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv fundamental părtile sunt hotărâte să încurajaze dezvoltarea cooperării tehnice, stiintifice si tehnologice în interesul dezvoltării ambelor state.

2. Toate programele, proiectele specifice si activitătile de cooperare stiintifică, tehnică si tehnologică, convenite între cele două părti, vor fi îndeplinite conform prevederilor generale ale prezentului acord.

 

ARTICOLUL II

Institutiile responsabile

 

1. Coordonarea, programarea si urmărirea îndeplinirii activitătilor prevăzute în prezentul acord revin organelor competente din fiecare stat, conform legislatiei interne. În acest sens părtile desemnează ca institutii responsabile:

- pentru partea română: Ministerul Educatiei si Cercetării;

- pentru partea cubaneză: Ministerul Stiintei, Tehnologiei si Mediului Înconjurător.

2. Părtile pot solicita, de comun acord, participarea tertilor atât pentru finantare, cât si pentru executarea programelor si proiectelor care vor apărea din modalitătile de cooperare prevăzute în acest acord.

 

ARTICOLUL III

Activităti

 

Pentru realizarea obiectivelor de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică, părtile, conform legislatiei lor interne, vor depune eforturi în vederea realizării următoarelor activităti:

a) executarea în comun de programe de cercetare si/sau dezvoltare;

b) schimburi de specialisti, cercetători, cadre universitare si experti;

c) organizarea si participarea la seminarii, simpozioane, mese rotunde si conferinte pe teme de interes reciproc;

d) prestarea de servicii de consultantă;

e) proiecte comune de dezvoltare tehnologică care să asigure legătura între cercetare si industrie si alte unităti economice;

f) dezvoltarea de activităti comune de cooperare cu state terte, cu acordul ambelor părti;

g) orice altă modalitate de cooperare asupra căreia părtile convin.

 

ARTICOLUL IV

Transfer tehnologic

 

În vederea obtinerii unei colaborări eficiente în ceea ce priveste aspectele transferului de tehnologie, părtile vor selectiona, de comun acord, sectoarele în care se va concentra cooperarea, mecanismele de cooperare, precum si procedurile adecvate pentru asigurarea unei participări

ample si pentru colaborarea dintre personalul tehnic si stiintific din centrele lor de cercetare.

Această cooperare îsi propune ca obiectiv să contribuie, într-o formă generală, la dezvoltarea economiei, la îmbunătătirea calitătii vietii cetătenilor statelor lor, în particular, la punerea în valoare a:

- resurselor umane, prin crearea conditiilor pentru sporirea locurilor de muncă, precum si a productivitătii muncii, incluzând dezvoltarea activitătilor de formare si pregătire;

- tehnologiei, prin încurajarea dezvoltării activitătilor stiintifice si tehnologice, a transferului de tehnologie si a cresterii capacitătii de cercetare tehnologică.

 

ARTICOLUL V

Formarea resurselor umane

 

Părtile vor propune programe specifice de formare si pregătire de resurse umane în domeniile de interes reciproc. Actiunile de pregătire de personal vor tine seama de aportul noilor tehnologii în domeniu.

Părtile convin realizarea actiunilor necesare pentru promovarea formării si pregătirii de experti, tehnicieni si cercetători, acordând prioritate acelora care au ca efect sporirea numărului personalului care va forma specialisti.

Această cooperare se va realiza prin îndeplinirea de programe specifice de schimb de experti, de informatii si de tehnici între institutii de formare si centre de cercetare din ambele state, în special în sectoarele profesionale, tehnice si stiintifice.

 

ARTICOLUL VI

Punerea în aplicare a acordului

 

1. În vederea unei bune coordonări a actiunilor de cooperare în cadrul prezentului acord si a asigurării celor mai bune conditii de aplicare, părtile vor stabili o comisie bilaterală compusă din reprezentanti ai institutiilor interesate în cooperarea tehnică si stiintifică din cele două state.

2. Comisia bilaterală se va reuni alternativ, la fiecare 2 ani, la Bucuresti si la Havana, pentru:

a) evaluarea si definirea domeniilor prioritare în care se pot realiza proiecte specifice de cooperare tehnică si stiintifică;

b) analiza, evaluarea, aprobarea si revizuirea programelor de cooperare tehnică si stiintifică;

c) supravegherea desfăsurării realizării prevederilor prezentului acord si comunicarea către părti a recomandărilor care se apreciază a fi pertinente;

d) supravegherea derulării proiectelor aprobate si luarea măsurilor necesare în vederea realizării lor, în perioada respectivă.

3. Părtile pot propune reciproc, oricând, proiecte specifice de cooperare tehnică si stiintifică pentru studiu si aprobare. De asemenea, părtile pot convoca, de comun acord si când consideră necesar, sesiuni extraordinare ale comisiei bilaterale.

4. Comisia bilaterală va conveni asupra protocolului de activităti, în care vor fi stabilite obiectivele specifice, resursele financiare, tehnice si programele de lucru ce urmează să fie îndeplinite.

 

ARTICOLUL VII

Instrumente si mijloace pentru realizarea cooperării

 

1. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru intrarea în tară, sederea si iesirea din tară a personalului care, în mod oficial, este implicat în derularea proiectelor de cooperare. Acest personal se va supune reglementărilor în vigoare din statul primitor si nu se poate angaja în alte activităti, în afara functiilor sale, fără autorizarea prealabilă a celor două părti.

2. Echipamentele, materialele si aparatele livrate sub orice formă unei părti de către cealaltă parte, în cadrul prezentului acord, se vor supune reglementărilor nationale interne din fiecare stat.

 

ARTICOLUL VIII

Dispozitii financiare

 

1. Cheltuielile pentru schimburile de experti, oameni de stiintă si alti specialisti, care rezultă din aplicarea acestui acord, vor fi suportate după cum urmează: partea trimitătoare va plăti transportul international între capitalele celor două state, iar partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern pe teritoriul statului gazdă, în conformitate cu programul de lucru, si cheltuielile de sedere (cazare, cheltuieli zilnice de masă), potrivit întelegerilor dintre partenerii de cooperare si conform reglementărilor legale în vigoare din fiecare stat.

2. Părtile vor putea, dacă se consideră necesar, să solicite participarea unor organizatii internationale la executarea de proiecte si programe ce se realizează în cadrul prezentului acord, precum si la finantarea acestora.

 

ARTICOLUL IX

Intrarea în vigoare si durata

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări la care una dintre părti notifică celeilalte, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalitătilor pentru aprobarea sa internă.

2. Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 (cinci) ani si se va prelungi în mod tacit pentru perioade egale, cu conditia ca nici una dintre părti să nu îl fi denuntat în scris, prin canale diplomatice, cu 6 (sase) luni înainte de expirarea perioadei respective.

3. Prezentul acord poate fi modificat de către părti, de comun acord. Modificările convenite vor intra în vigoare conform aceleiasi proceduri prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

4. În cazul în care prezentul acord îsi încetează valabilitatea, programele si proiectele în executie vor fi finalizate, dacă părtile nu convin în alt mod.

Semnat la Bucuresti la 21 septembrie 2001, în două exemplare originale, în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Mihai Câmpurean

Pentru Guvernul Republicii Cuba,

Rodrigo Malmierca Dtaz

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migrări privind înfiintarea unui centru de primire si adăpostire temporară, asistentă medicală si consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de persoane,

semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migrări privind înfiintarea unui centru de primire si adăpostire temporară, asistentă medicală si consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de persoane, semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.226.

 

ACORD

între Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migrări privind înfiintarea unui centru de primire si adăpostire temporară, asistentă medicală si consiliere de specialitate pentru femei repatriate, victime ale traficului de persoane

 

Guvernul României si Organizatia Internatională pentru Migrări, denumite în continuare părti contractante, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Prezentul acord are ca obiect înfiintarea unui centru de primire si adăpostire temporară a femeilor victime ale traficului de persoane. Centrul va oferi adăpost, protectie, asistentă medicală si consiliere de specialitate victimelor repatriate.

2. Toate cheltuielile necesare acestei actiuni vor fi suportate de Guvernul României, prin bugetul aprobat Ministerului de Interne, si de Organizatia Internatională pentru Migrări, după cum se specifică în continuare.

 

ARTICOLUL 2

 

Prin prezentul acord Guvernul României, prin Ministerul de Interne, se angajează:

1. să pună la dispozitie spatiul necesar pentru înfiintarea entrului;

2. să asigure protectia si paza centrului;

3. la cerere, să asigure protectia victimelor repatriate de la punctul de frontieră până la centru.

 

ARTICOLUL 3

 

Prin prezentul acord Organizatia Internatională pentru Migrări se angajează:

1. să asigure fondurile necesare pentru amenajarea centrului;

2. să suporte cheltuielile pentru transportul extern si intern, cazarea, masa, asistenta medicală si consilierea de specialitate a victimelor pe perioada sederii lor în centru;

3. să suporte cheltuielile de administrare a centrului;

4. să asigure cooperarea cu agentiile guvernamentale si organizatiile neguvernamentale, în vederea sprijinirii reintegrării sociale a victimelor.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Aplicarea obiectivelor prevăzute la art. 3 se va face de către o organizatie neguvernamentală agreată de ambele părti contractante.

2. Reprezentantii acestei organizatii neguvernamentale vor avea acces permanent în cadrul centrului si vor beneficia de sprijinul direct al organelor de protectie si pază.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Se numesc ca persoane de contact pentru aplicarea prezentului acord următoarele persoane oficiale:

-  din partea Guvernului României, prin Ministerul de Interne: Oficiul National pentru Refugiati - seful Oficiului National pentru Refugiati;

- din partea Organizatiei Internationale pentru Migrări: Organizatia Internatională pentru Migrări - seful Biroului Organizatiei Internationale pentru Migrări la Bucuresti.

 

ARTICOLUL 6

 

Orice dispute si neîntelegeri între părtile contractante vor fi solutionate prin negociere. Orice dispută, litigiu sau reclamatie rezultată din sau în legătură cu aplicarea prezentului acord, care nu poate fi solutionată prin negociere, va fi solutionată prin arbitraj.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare după îndeplinirea tuturor procedurilor interne prevăzute în acest sens de reglementările fiecăreia dintre părtile contractante.

2. Orice amendament la prezentul acord va fi făcut în scris. Amendamentul respectiv va fi considerat parte integrantă a prezentului acord, conform procedurilor prezentate în paragraful 1 de mai sus.

3. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante cu 30 (treizeci) de zile înainte.

4. Prezentul acord se încheie între părtile contractante pe o durată de 3 (trei) ani.

Semnat la Bucuresti la 30 aprilie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

În caz de divergente în interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României, p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Pentru Organizatia Internatională pentru Migrări,

Cristina Gheorghe,

seful Biroului Organizatiei Internationale pentru Migrări la Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea orasului Hârsova, judetul Constanta, zonă defavorizată

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.           

 

Art. 1. - Orasul Hârsova, judetul Constanta, se declară zonă defavorizată.

Art. 2. - Aria geografică strict delimitată a zonei Hârsova, judetul Constanta, o reprezintă orasul Hârsova, ca unitate administrativ-teritorială în suprafată totală de 109,02 km 2 , conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevăzută la art. 1 se declară zonă defavorizată este de 3 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declarată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se acordă facilitătile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonă sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.239.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL CONSTANTA

 

ANEXA Nr. 2

 

Facilitătile de care beneficiază societătile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum si întreprinzătorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, cu modificările ulterioare, care îsi au sediul si îsi desfăsoară activitatea în zona defavorizată Hârsova, pentru investitiile nou-create

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importă în vederea efectuării de investitii în zonă;

- taxei pe valoarea adăugată pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în tară în vederea efectuării si derulării de investitii în zonă;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime si componentele importate, necesare în vederea realizării productiei proprii în zonă;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existentă a zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietătii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societătilor comerciale la care statul este actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENIILE DE INTERES

pentru realizarea de investitii în zona defavorizată Hârsova

(conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN,

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997)

 

Sectiunea

Denumirea

A

Agricultură

B

Silvicultură, exploatarea forestieră si economia vânatului

C

Piscicultura si pescuitul

D

Industria extractivă

E

Industria prelucrătoare

 

Exceptii:

- Clasa 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

Energia electrică si termică, gaze si apă

G

Constructii

H

Comert cu ridicata si cu amănuntul, repararea si întretinerea autovehiculelor si motocicletelor si a bunurilor personale si casnice

 

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitătile desfăsurate în zona defavorizată

I

Hoteluri si restaurante

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unităti de preparare a hranei

J

Transport si depozitare

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activităti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activităti ale altor agentii de transport

 

- Activitătile care se desfăsoară în afara zonei defavorizate

M

Tranzactii imobiliare, închirieri si activităti de servicii prestate în principal întreprinderilor

 

Exceptii:

 

- Grupa 703 Activităti imobiliare, pe bază de tarife sau contracte

 

- Diviziunea 71 Închirierea masinilor si echipamentelor fără operator si a bunurilor personale si gospodăresti

 

- Grupa 741 Activităti juridice, contabilitate si revizie contabilă, consultatii referitoare la impunere; activităti de studii de piată si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

Sănătate si asistentă socială

R

Alte activităti de servicii colective, sociale si personale

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activităti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activităti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activităti de servicii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea

dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si se înfiintează, pe lângă Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, Centrul Empretec România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru implementarea programului prevăzut la art. 1 Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie alocă, în primul an de desfăsurare a proiectului, echivalentul în lei al sumei de 100.000 dolari S.U.A. din bugetul ministerului pe anul 2001 de la capitolul “Transferuri”, alineatul 40.55 “Contributii la programe realizate cu finantare internatională”, si participă cu o contributie în natură reprezentând echivalentul în lei al sumei de 100.000 dolari S.U.A., prin punerea la dispozitie programului de birouri, săli de conferintă si alte servicii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.240.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL UNCTAD/EMPRETEC - ROMÂNIA

pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire si asistentă tehnică, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitătilor antreprenoriale si cresterea competitivitătii pe piata locală si internatională a întreprinderilor mici si mijlocii.

Implementarea Programului EMPRETEC în România se realizează de către Conferinta Natiunilor Unite pentru Cooperare si Comert (UNCTAD) Geneva, în baza Acordului dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991.

 

1. Obiectivele programului

Obiectivele programului sunt: sustinerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, cresterea numărului de întreprinderi mici si mijlocii capabile să facă fată competitiei si fortelor concurentiale în conditiile liberalizării pietelor si ale integrării României în Uniunea Europeană.

Se urmăresc, de asemenea: mobilizarea resurselor antreprenoriale românesti si întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici si mijlocii din România, facilitarea accesului la finantări pentru beneficiarii programului, dezvoltarea capacitătii întreprinderilor mici si mijlocii de a elabora si implementa strategii de afaceri competitive, sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii pentru extinderea pietelor de desfacere si cresterea exporturilor, dezvoltarea contactelor si retelelor de afaceri în afara României si initierea de cooperări transfrontaliere.

2. Descrierea programului

Programul identifică potentialii întreprinzători de succes, le oferă instruire în scopul dezvoltării capacitătii antreprenoriale si a aptitudinilor manageriale, îi asistă în pregătirea planurilor de afaceri si în accesarea unor surse de finantare, îi sprijină în realizarea de colaborări reciproc avantajoase cu societăti comerciale mari si companii străine si creează sisteme de sustinere pe termen lung care să faciliteze cresterea si internationalizarea afacerilor dezvoltate de acesti întreprinzători.

Pentru implementarea programului se înfiintează Centrul Empretec România pe lângă Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumit în continuare MIMMC. Personalul Centrului Empretec România va fi constituit dintr-un director de program, un consilier în afaceri si o secretară, numiti de comun acord de către MIMMC si UNCTAD. Se va crea un consiliu consultativ al programului, format din reprezentanti ai MIMMC, alti reprezentanti ai administratiei publice, reprezentanti ai institutiilor financiare, ai asociatiilor si organizatiilor neguvernamentale reprezentative pentru sectorul întreprinderilor mici si mijlocii si ai mediului universitar, care va supraveghea implementarea programului si asigurarea surselor de finantare necesare functionării Centrului Empretec România la sfârsitul fazei-pilot.

Programul va fi executat de către UNCTAD sub coordonarea MIMMC.

UNCTAD va asigura: implementarea programului, transferul de expertiză, instruirea si certificarea formatorilor locali si a celor care conduc interviurile, instruirea personalului Centrului Empretec România, coordonarea actiunilor care vor avea loc în cadrul programului, identificarea si mobilizarea surselor suplimentare de finantare a programului la sfârsitul fazei-pilot. UNCTAD va sprijini Centrul Empretec România în crearea de legături de colaborare cu centre Empretec din toată lumea.

Programul este prevăzut să se desfăsoare pe o perioadă nedeterminată, primul an de functionare reprezentând faza-pilot.

3. Beneficiarii programului

Principalii beneficiari ai programului vor fi potentialii întreprinzători de succes (inclusiv femei, absolventi ai învătământului superior, functionari publici), precum si întreprinderi mici si mijlocii din sectoare prioritare de productie si servicii.

Beneficiari indirecti vor fi formatorii locali si ofiterii de credit din bănci.

4. Bugetul alocat programului

Bugetul programului pentru faza-pilot este de 306.000 dolari S.U.A., constituit din:

- contributia MIMMC: 200.000 dolari S.U.A., din care 100.000 dolari S.U.A. în numerar si 100.000 dolari S.U.A. contributie în natură;

- contributia donatorilor bilaterali, mobilizată prin intermediul UNCTAD: 100.000 dolari S.U.A. - contributie în numerar;

- venituri din taxe de participare la seminarii: 6.000 dolari S.U.A.

Contributia în natură a MIMMC constă în asigurarea personalului Centrului Empretec România, asigurarea sediului acestuia cu dotarea de bază (mobilier, computere, telefon, fax, copiator), a liniilor de comunicatii (telefon, Internet, fax), asigurarea accesului la o sală de întâlniri si a serviciilor de întretinere (curătenie, pază).

Contributia financiară a MIMMC si a donatorilor bilaterali va fi administrată de către UNCTAD prin intermediul unui “trust fund”, iar veniturile din taxele de participare la seminarii vor fi administrate direct de către Centrul Empretec România.

Alocarea bugetului pe activităti (faza-pilot)

 

Activităti

MIMMC (dolari S.U.A.)

Donatori bilaterali (dolari S.U.A.)

Venituri din taxele de participare (dolari S.U.A.)

Subtotal (dolari S.U.A.)

Seminarii de instruire antreprenorială

 

87.000

47.000

134.000

Servicii postinstruire pentru pregătirea planului de afaceri

 

40.000

 

40.000

Manuale si materiale pentru seminarii

 

 

6.000

6.000

Sediu, suport logistic, dotări, salarii

 

100.000

 

 

Cheltuieli administrative UNCTAD

 

13.000

13.000

26.000

TOTAL:

200.000

100.000

6.000

306.000

 

La sfârsitul fazei-pilot se prevede ca programul să continue să se consolideze si să se extindă în teritoriu cu sustinerea UNCTAD, a Guvernului României si prin finantări atrase de la donatori.

 

5. Raportarea si evaluarea programului

Directorul programului va pregăti si va prezenta conducerii MIMMC si UNCTAD rapoarte lunare de activitate, precum si un raport anual privind performantele programului.

6. Rezultatele programului si indicatori de performantă

În cadrul fazei-pilot UNCTAD va asigura:

a) crearea unui cadru institutional pentru implementarea programului;

b) dezvoltarea de resurse si capacităti locale pentru derularea programului;

c) instruirea întreprinzătorilor selectati;

d) integrarea programului în cadrul retelei regionale si internationale Empretec.

În mod specific:

a) Crearea unui cadru institutional pentru implementarea programului va consta în: înfiintarea Centrului Empretec România, crearea Consiliului consultativ al programului, recrutarea si instruirea personalului, constituirea Asociatiei de întreprinzători Empretec, dezvoltarea unei retele de furnizori de servicii si crearea unor mecanisme de sprijinire a dialogului dintre sectorul public si cel privat.

b) Dezvoltarea de resurse si capacităti locale pentru derularea programului va consta în: traducerea în limba română si adaptarea la specificul national a materialelor si instrumentelor de instruire, identificarea si instruirea a 4 formatori români, transferul metodologiei de selectie si intervievare către Centrul Empretec România, instruirea personalului local în ceea ce priveste mecanismele de sprijinire a afacerilor, identificarea si instalarea modulelor care vor urma, dezvoltarea de mecanisme pentru accesul la finantare pentru beneficiarii programului si negocierea de protocoale de colaborare cu alte institutii locale.

c) Pregătirea întreprinzătorilor selectati se va realiza prin: organizarea de seminarii de instruire în domeniul antreprenoriatului, analiza si pregătirea planurilor de afaceri pentru piata internă si externă, furnizarea de servicii de consultantă după absolvirea seminariilor, asistarea întreprinzătorilor în procesul de negociere pentru obtinerea de finantare, facilitarea de parteneriate de afaceri cu parteneri interni si externi.

d) Integrarea Centrului EMPRETEC România în reteaua regională si internatională a programelor Empretec se va realiza prin: participarea personalului la întâlnirile anuale ale directorilor si formatorilor Empretec, includerea întreprinzătorilor români în baza internatională de date Empretec, organizarea de activităti regionale de parteneriat în afaceri.

Este prevăzut ca Programul EMPRETEC România să asigure, pe durata primei faze, instruirea a peste 120 de întreprinzători si manageri ai întreprinderilor mici si mijlocii, instruirea si certificarea a 4 formatori nationali/regionali, asigurarea de asistentă pentru întocmirea planului de afaceri pentru promovarea exporturilor pentru minimum 90 de întreprinderi mici si mijlocii, acordarea de asistentă pentru accesarea unei surse de finantare pentru circa 60 de întreprinzători.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

pe anul 2001, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001, în sumă de 22.000.000 mii lei, pentru judetele si localitătile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2001.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.248.

 

ANEXĂ

 

SUME

defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice

livrate populatiei pe anul 2001

 

Judetul

Localitatea

Suma

- mii lei -

Alba

Alba Iulia

1.000.000

Aiud

 

880.000

Câmpeni

 

68.000

Cugir

 

262.000

Sebes

 

190.000

BistritaNăsăud

Beclean

200.000

Brăila

Brăila

6.600.000

Gorj

Motru

1.000.000

Iasi

Iasi

4.000.000

Pascani

 

1.000.000

Hârlău

 

1.000.000

Tomesti

 

300.000

Mures

Târgu Mures

2.000.000

Suceava

Suceava

2.000.000

 

Vatra Dornei

900.000

Vrancea

Panciu

600.000

TOTAL:

22.000.000