MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 823         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

168. - Ordonantă de urgentă privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

1.257. - Hotărâre privind plata contributiei României pe anii 1995, 1996 si 1997 la Fondul European pentru Tineret

 

1.258. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

119C. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind prelungirea termenelor de valabilitate a licentelor de export, de import si de operatiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la data de 31 decembrie 2001

 

412/769.- Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor si băuturilor pe bază de  vin

 

459. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea repartizării volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002

 

484/916/537. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuie în folosintă gratuită asociatiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor.

(2) Criteriile si conditiile de atribuire în folosintă gratuită vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pentru a realiza productia conform destinatiei constructiilor.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă prin următorii termeni se întelege:

a) constructii zootehnice dezafectate - bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului sau în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, după caz, precum si cele din patrimoniul societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, destinate cresterii si exploatării animalelor, care nu sunt populate;

b) fabrici de nutreturi combinate dezafectate – bunuri imobile aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care sunt în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si în care nu se desfăsoară activitate de producere de nutreturi combinate;

c) asociatii de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfăsoară activităti de crestere, exploatare a animalelor si/sau produc nutreturi combinate.

Art. 3. - (1) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale.

(2) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agentia Domeniilor Statului în baza hotărârii adunării generale a actionarilor din aceste societăti.

(3) Fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(4) Se mandatează reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor la societătile comerciale prevăzute la alin. (2) si (3) să voteze atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor dezafectate aflate în patrimoniul acestora.

(5) Atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), care au fost ipotecate la obtinerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, se face la cererea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al băncilor finantatoare respective.

(6) În vederea asigurării necesarului de furaje consiliile locale vor concesiona, prin atribuire directă, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinatie agricolă, aflate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale, crescătorilor de animale prevăzuti la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite constructii zootehnice dezafectate.

(7) În situatia în care nu există suficient teren în rezerva unitătilor administrativ-teritoriale, crescătorii de animale, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite constructiile zootehnice dezafectate, au un drept de preemtiune la concesionarea de teren prin atribuire directă de către Agentia Domeniilor Statului, pentru o perioadă de maximum 5 ani.

(8) Suprafata de teren, care poate fi concesionată în conditiile alin. (6) si (7), va fi în limita asigurării necesarului de furaje, stabilit potrivit normelor metodologice, pentru animalele pe care crescătorul se obligă să le crească.

Art. 4. - (1) Atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub constructii si a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, Agentia Domeniilor Statului si/sau cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, după caz, pentru o perioadă de 5 ani, cu obligatia de a desfăsura activitatea de crestere a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate.

(2) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente.

(3) În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face unilateral de unitătile cu care au fost încheiate contractele de atribuire în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice si fabricilor de nutreturi combinate dezafectate.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului si, după caz, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului exercită drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la societătile comerciale din portofoliul lor.

Art. 6. - (1) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuire în folosintă gratuită prin contract, în baza unei cereri care se depune la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c).

(2) În cazul în care pentru acelasi imobil se depun mai multe cereri în termen de 30 de zile de la înregistrarea primei solicitări, se organizează licitatie în conditii care vor fi stabilite în normele metodologice.

Art. 7. - (1) La expirarea termenului de 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.

(2) În cazul în care crescătorul de animale, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), devine proprietar al constructiei zootehnice pe care a avut-o în folosintă gratuită, acesta are un drept de preemtiune la concesionarea de terenuri agricole administrate de consiliile locale si/sau de Agentia Domeniilor Statului pentru terenurile agricole din apropierea constructiilor zootehnice, dar si din alte zone, stabilite potrivit normelor metodologice.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Administratiei Publice si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului vor elabora si vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 168.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României pe anii 1995, 1996 si 1997 la Fondul European pentru Tineret

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 38 lit. a) din Statutul Consiliului Europei, prevăzut în Legea nr. 64/1993 pentru aderarea României la Statutul Consiliului Europei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pe anii 1995, 1996 si 1997 la Fondul European pentru Tineret în limita echivalentului în lei al sumei de 62.662,95 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Tineretului si Sportului, din bugetul de stat pe anul 2001, în cadrul capitolului 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.257.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Oficiul National al Monumentelor Istorice, înfiintat potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, prin reorganizarea Oficiului National pentru Protejarea Patrimoniului, functionează ca institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si este finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) Oficiul National al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Oficiu, are sediul în municipiul Bucuresti, str. Enăchită Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

Art. 2. - Oficiul are următoarele atributii principale:

a) gestionează, în conditiile legii, fondurile destinate cercetării si expertizării, în vederea proiectării si executiei lucrărilor de consolidare-restaurare si de punere în valoare a monumentelor istorice;

b) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; propune prioritătile si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat în vederea obtinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pietei, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice detinute;

c) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. b), în regim extrabugetar, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 422/2001, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute în conditiile legii; sumele încasate din rambursări de credite si plăti din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelasi scop;

d) administrează, în numele Ministerului Culturii si Cultelor, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte institutii publice din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor; propune concesionarea sau închirierea acestora în conditiile legii;

e) editează pe orice tip de suport si comercializează materialele privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

f) organizează si realizează alte activităti specifice atributiilor sale, aducătoare de venituri, conform prevederilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestionează în regim extrabugetar;

g) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii si Cultelor, si supune aprobării acestuia Planul national de restaurare si asigură atribuirea contractelor de proiectare si executie a lucrărilor de restaurare, conservare, protectie si punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

h) verifică si propune spre avizare, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;

i) asigură asistenta tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii si Cultelor în domeniul organizării activitătii de protejare a monumentelor istorice;

j) colaborează cu Institutul National al Monumentelor Istorice în vederea realizării obiectivelor privind protectia monumentelor istorice;

k) îndeplineste si alte atributii în vederea realizării obiectului său de activitate, cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor, potrivit legii.

Art. 3. - Pentru exercitarea atributiilor care îi revin Oficiul este abilitat să solicite si să primească de la institutii publice si persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date si documente necesare exercitării competentelor sale.

Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului se finantează din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(2) Veniturile extrabugetare se obtin din activităti realizate direct de Oficiu, si anume:

a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;

b) contractarea si realizarea de studii, cercetări si expertize, în domeniul protejării monumentelor istorice;

c) realizarea de lucrări si servicii de specialitate, tehnice si economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;

d) editarea si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

e) alte activităti specifice realizate în conformitate cu atributiile sale legale.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Oficiului, numărul maxim de posturi, în limita celui prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare, atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului din institutiile bugetare.

Art. 6. - (1) Oficiul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit egii.

(2) Directorul general al Oficiului conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu utoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tară sau din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general al oficiului emite dispozitii.

Art. 7. - (1) Oficiul are dreptul la un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri.

(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice, a activitătilor de control si inspectie si a activitătilor de protectie a patrimoniului cultural national imobil, Oficiul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri si la 3 autoturisme de teren, de productie autohtonă. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispozitiilor legale.

Art. 8. - Oficiul preia la data înfiintării, pe bază de procese-verbale de predare-primire, întreaga evidentă si baza materială de executie, bunuri mobile si imobile, care au apartinut Directiei patrimoniului cultural national, Directiei monumentelor, ansamblurilor si siturilor Istorice, Centrului pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiului National pentru Protejarea Patrimoniului.

Art. 9. - (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se va realiza în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în cadrul fostului Oficiu National pentru Protejarea Patrimoniului este preluat de Oficiu pe bază de examen.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Oficiul va elabora propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl va supune spre aprobare ministrului culturii si cultelor.

Art. 11. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 21 si pct. 51 din cap. III “Institutii publice finantate din venituri extrabugetare” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la cap. II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare, după nr. crt. 47 se introduce nr. crt. 471 cu următorul cuprins:

“471. Oficiul National venituri extrabugetare al Monumentelor Istorice si alocatii de la bugetul de stat”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.258.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind prelungirea termenelor de valabilitate a licentelor de export, de import si de operatiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la data de 31 decembrie 2001

 

Ministrul afacerilor externe,

în temeiul art. 6 alin. (5) si al art. 2 pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, având în vedere dispozitiile art. 18 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 106C/2001 privind regimul licentelor de export si import pentru mărfurile si operatiunile supuse licentierii,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenele de valabilitate a licentelor de export, de import si de operatiune de export sau de import, eliberate în cursul anului 2001, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2001, se prelungesc până la data de 31 ianuarie 2002.

Art. 2. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 următoarele categorii de licente si mărfuri:

a) eliberate pentru importul sau exportul de mărfuri supuse regimului de control instituit prin prevederile următoarelor acte normative:

1. Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările si completările ulterioare, si art. 10 din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999 privind regimul de export si import al mărfurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 aprilie 1999, numai în situatia în care licentele de import au fost eliberate în baza acordului si a unui certificat de abilitare, ale căror termene expiră la data de 31 decembrie 2001;

2. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, art. 12 alin. 2 si art. 14 din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999;

3. Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările ulterioare, art. 15 si anexa nr. 6 “Lista cuprinzând materialele radioactive si aparatele cu raze X, alfa, beta

sau gama, altele decât cele considerate produse strategice (conform Hotărârii Guvernului nr. 594/1992, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 31/1994, aprobată prin Legea nr. 93/1994), la care importul sau exportul este autorizat în prealabil, de către Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996” la Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999;

4. art. 12 si anexa nr. 5 “Tabel cuprinzând substantele chimice esentiale si precursorii” la Ordinul ministrului indus triei si comertului nr. 36C/1999;

b) eliberate pentru operatiuni de import de mărfuri, cu finantare din credite externe garantate la nivel guvernamental de statul român, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, la care finantarea externă si/sau internă expiră la data de 31 decembrie 2001;

c) eliberate pentru operatiuni legate de import-export, în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, la care realizările efective la import si la export sunt echilibrate valoric la data de 31 decembrie 2001.

Art. 3. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economică – Directia de licente poate aproba prelungirea în anul 2002 a unor operatiuni legate de import-export la care constată dezechilibre valorice între importurile si exporturile realizate până la data de 31 decembrie 2001, prin emiterea de noi licente de import sau de export, după caz, strict necesare echilibrării valorice a operatiunilor respective.

(2) Agentii economici pot să obtină aceste prelungiri în baza următoarelor documente:

a) o solicitare scrisă din care să rezulte stadiul realizării operatiunii la data de 31 decembrie 2001, motivul nerealizării integrale sau echilibrate a operatiunii si noul termen solicitat pentru echilibrare;

b) fotocopii de pe documentele de export si de import care să permită stabilirea stadiului de realizare a operatiunii respective la data de 31 decembrie 2001;

c) noi cereri de licentă de operatiuni de export sau de import, după caz.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 119C.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 412/24 octombrie 2001

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 769/1 noiembrie 2001

 

ORDIN

privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor si băuturilor pe bază de vin

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici în agricultură si produse derivate nr. 119.351/16 octombrie 2001 si Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, precum si ale art. 16 alin. 4 si ale art. 21 alin. 4 din Legea viei si vinului nr. 67/1997,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Productia, comercializarea sau utilizarea aromelor pentru vinuri, indiferent de natura lor, din productia internă sau de altă provenientă, care conduc la falsificarea vinurilor de consum curent si de calitate superioară, este interzisă.

(2) Aromatizarea vinurilor de consum curent sau de calitate superioară este permisă numai ca urmare a punerii vinului în contact cu lemnul.

Art. 2. - Directia generală strategii si politici în agricultură si produse derivate si directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia generală de sănătate publică, directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării volumului maxim de masă lemnoasă pe picior

care poate fi recoltat în anul 2002

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2001 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2002,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe directii silvice, aflate în structura Regiei Nationale a Pădurilor, a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior, prevăzute în anexele nr. 2, 3 si 4, se aprobă de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele neavizate.

Art. 7. - Directia regim si inspectie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, împreună cu inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2001.

Nr. 459.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PE DIRECTII SILVICE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din pădurile proprietate publică  statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor

 

Directii silvice

Volum

(mii m3)

Alba

430

Arad

540

Arges

460

Bacău

850

Bihor

340

Bistrita-Năsăud

34

Botosani

114

Brasov

400

Bucuresti

196

Buzău

370

Caras-Severin

815

Cluj

250

Constanta

80

Covasna

350

Dâmbovita

260

Dolj

230

Gorj

495

Harghita

280

Hunedoara

514

Ialomita

370

Iasi

260

Maramures

850

Mehedinti

305

Mures

500

Neamt

990

Olt

110

Prahova

380

Sălaj

120

Sibiu

180

Suceava

1.300

Teleorman

65

Timis

300

Tulcea

145

Vaslui

182

Vâlcea

460

Vrancea

430

I.C.A.S.

245

TOTAL:

14.200

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Volum

(mii m3 )

Alba

12,9

Arad

0

Arges

0

Bacău

0

Bihor

13,9

Bistrita-Năsăud

369,1

Botosani

0

Brasov

0

Brăila

0

Buzău

0

Caras-Severin

0

Călărasi

0

Cluj

0

Constanta

0

Covasna

2,7

Dâmbovita

0

Dolj

0

Galati

0

Giurgiu

0

Gorj

0

Harghita

,9

Hunedoara

3,8

Ialomita

0

Iasi

0

Ilfov

0

Maramures

0

Mehedinti

0

Mures

46,2

Neamt

0

Olt

0

Prahova

0

Satu Mare

0

Sălaj

0,1

Sibiu

40,0

Suceava

8,0

Teleorman

0

Timis

1,4

Tulcea

0

Vaslui

0

Vâlcea

0

Vrancea

0

TOTAL:

500,0

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din pădurile

proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volum (mii m3)

Alba

12,2

Arad

8,2

Arges

27,8

Bacău

23,9

Bihor

10,4

Bistrita-Năsăud

29,2

Botosani

8,2

Brasov

18,7

Brăila

0,3

Buzău

15,7

Caras-Severin

6,1

Călărasi

0,3

Cluj

6,6

Constanta

0,2

Covasna

36,0

Dâmbovita

12,5

Dolj

4,8

Galati

3,6

Giurgiu

1,0

Gorj

6,2

Harghita

95,3

Hunedoara

21,6

Ialomita

0,8

Iasi

2,6

Ilfov

0,8

Maramures

13,7

Mehedinti

22,8

Mures

18,9

Neamt

25,7

Olt

16,3

Prahova

14,2

Satu Mare

16,7

Sălaj

18,2

Sibiu

2,8

Suceava

21,4

Teleorman

2,1

Timis

6,2

Tulcea

0,2

Vaslui

7,5

Vâlcea

48,7

Vrancea

11,6

TOTAL:

600,0

 

ANEXA Nr. 4

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002 din vegetatia

forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Judetul

Volum (mii m3)

Alba

58,7

Arad

17,4

Arges

4,4

Bacău

18,8

Bihor

70,9

BistritaNăsăud

9,1

Botosani

0

Brasov

48,4

Brăila

0

Buzău

10,5

CarasSeverin

70,5

Călărasi

0

Cluj

91,0

Constanta

0

Covasna

44,2

Dâmbovita

6,3

Dolj

0

Galati

0

Giurgiu

0

Gorj

15,7

Harghita

76,1

Hunedoara

20,1

Ialomita

0

Iasi

0

Ilfov

0

Maramures

13,0

Mehedinti

2,2

Mures

43,4

Neamt

9,1

Olt

0

Prahova

1,9

Satu Mare

23,4

Sălaj

1,8

Sibiu

16,7

Suceava

11,8

Teleorman

0

Timis

8,8

Tulcea

0,9

Vaslui

0

Vâlcea

0,6

Vrancea

4,3

TOTAL:

700,0

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 484/17 decembrie 2001

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 916/18 decembrie 2001

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 537/18 decembrie 2001

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici în agricultură si produse derivate, Directiei standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare si al Directiei politici comerciale din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001 privind conditiile de calitate a grâului si a făinii de grâu din import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, se abrogă la data de 1 ianuarie 2002.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei

si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Autoritatea Natională

pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat