MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 826         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

747. - Lege pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1996

 

Acord privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia

 

1.056. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1996

 

748. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale si a protocolului la acesta, semnate la Bucuresti la 25 aprilie 1996

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere  internationale

 

1.057. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale si a protocolului la acesta,  semnate la Bucuresti la 25 aprilie 1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.215. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea între fortele aeriene, semnat la Constanta la 24 august 2001

 

Protocol între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea între fortele aeriene

 

1.261. - Hotărâre privind redistribuirea unor sume din Fondul de asigurări sociale de sănătate aprobat pe anul 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul privind serviciile aeriene dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1996.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 747.

 

ACORD

privind serviciile aeriene între Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, denumite în continuare părti contractante,

fiind părti la Conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, dorind să încheie un acord, potrivit conventiei mentionate, în scopul înfiintării si exploatării de servicii aeriene regulate între si dincolo de teritoriile lor respective,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

1. În scopul aplicării acestui acord, în afară de cazul incompatibilitătii cu contextul:

a) conventie înseamnă Conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si include toate anexele adoptate în baza prevederilor art. 90 din conventie, precum si orice amendamente la anexe sau la conventie, în baza prevederilor art. 90 si 94 din aceasta, în măsura în care aceste anexe si amendamente au intrat în vigoare sau au fost ratificate de ambele părti contractante;

b) autoritate aeronautică înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor sau orice persoană ori organ autorizat să îndeplinească functiile exercitate în prezent de utoritătile mentionate, iar în cazul Namibiei, ministrul care răspunde de aviatia civilă sau orice persoană ori organ autorizat să îndeplinească orice functie specială la care se referă acest acord;

c) acord înseamnă acest acord, anexa la acesta si orice amendamente la acord sau la anexă, în baza prevederilor art. 19, care este obligatoriu pentru ambele părti contractante. Anexa este parte integrantă a acestui acord si toate referintele la acord vor include referintele la anexă, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în mod expres;

d) serviciu aerian, serviciu aerian international, companie aeriană si escală necomercială au întelesurile care le-au fost atribuite în art. 96 din conventie;

e) companie aeriană desemnată înseamnă o companie aeriană care a fost desemnată si autorizată în conformitate cu art. 3 din acest acord;

f) tarife înseamnă preturile sau sumele de plată pentru transportul international de pasageri, bagaje si marfă, precum si conditiile în baza cărora se aplică aceste preturi sau sume de plată, inclusiv preturile sau sumele de plată, comisioanele si conditiile pentru serviciile de agentie sau alte servicii auxiliare, cu exceptia remuneratiei si conditiilor pentru transportul postei;

g) teritoriu, în legătură cu un stat, are întelesul care i-a fost atribuit în art. 2 din conventie.

2. Titlurile care au fost atribuite articolelor din acest acord sunt numai pentru referintă si nu urmăresc să definească, să limiteze sau să descrie scopul ori intentia acestui acord.

 

ARTICOLUL 2

Acordarea drepturilor de trafic

 

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părti contractante, în ceea ce priveste serviciile aeriene internationale regulate, următoarele drepturi:

a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părti contractante; si

b) de a face escale necomerciale pe teritoriul mentionat.

2. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părti contractante drepturile specificate în acest acord în scopul înfiintării serviciilor aeriene internationale regulate pe rutele specificate în sectiunea corespunzătoare a anexei la acest acord. Aceste servicii si rute sunt denumite în continuare

servicii convenite si, respectiv, rute specificate. Compania aeriană desemnată de fiecare parte contractantă se va bucura, în timp ce exploatează un serviciu convenit pe o rută specificată, de dreptul de a face escală pe teritoriul mentionat, în punctele specificate pentru acea rută în anexă, în scopul de a îmbarca si de a debarca, în trafic international, pasageri, bagaje, marfă si postă.

3. Nici o prevedere a paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi unei companii aeriene a unei părti contractante dreptul de a îmbarca pe teritoriul celeilalte părti contractante pasageri, bagaje, marfă si postă, transportate contra plată sau în baza unui contract de închiriere către un alt punct de pe teritoriul celeilalte părti contractante.

4. În scopul aplicării paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol, fiecare parte contractantă poate specifica rutele care urmează să fie folosite deasupra teritoriului său de către compania aeriană a celeilalte părti contractante, precum si aeroporturile care pot fi folosite. Nici o prevedere a acestui paragraf nu va înlocui prevederile art. 5 si anexa referitoare la tabelele de rută.

 

ARTICOLUL 3

Denumirea si autorizarea companiilor aeriene

 

1. Autoritatea aeronautică a fiecărei părti contractante va avea dreptul să desemneze, în scris, autoritătii aeronautice a celeilalte părti contractante o companie aeriană în scopul exploatării serviciilor convenite pe rutele specificate.

Această desemnare va face obiectul unei notificări scrise, fie direct între autoritătile aeronautice, fie între părtile contractante.

2. La primirea acestei desemnări autoritatea aeronautică a celeilalte părti contractante va acorda, fără întârziere nejustificată, sub rezerva paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de exploatare corespunzătoare.

3. Autoritatea aeronautică a unei părti contractante poate cere unei companii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să îi facă dovada că este în măsură să îndeplinească conditiile prevăzute de legile si reglementările aplicate în mod normal si rezonabil de această autoritate la exploatarea serviciilor aeriene internationale, în conformitate cu prevederile conventiei.

4. Autoritatea aeronautică a fiecărei părti contractante are dreptul de a refuza să acorde autorizatia de exploatare la care s-a făcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau să impună acele conditii pe care le consideră necesare în exercitarea drepturilor specificate în art. 2, în cazul

în care autoritatea aeronautică a acelei părti contractante.nu este convinsă că proprietatea substantială si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenilor săi.

5. Compania aeriană astfel desemnată si autorizată poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu conditia ca un tarif stabilit în conformitate cu prevederile art. 11 să fie în vigoare în ceea ce priveste acele servicii.

6. Fiecare parte contractantă are dreptul să înlocuiască, printr-o notificare scrisă între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o altă companie aeriană. Compania aeriană nou-desemnată va avea aceleasi drepturi si va fi supusă acelorasi obligatii ca si compania aeriană pe care a înlocuit-o.

 

ARTICOLUL 4

Revocarea sau suspendarea autorizatiei de exploatare

 

1. Fiecare parte contractantă are dreptul de a revoca o autorizatie de exploatare sau de a suspenda exercitarea drepturilor specificate în art. 2 de către o companie aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă sau de a pretinde acele conditii pe care le consideră necesare pentru exercitarea acestor drepturi:

a) în orice caz în care nu este convinsă că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenilor acelei părti contractante;

sau

b) în cazul în care acea companie aeriană nu reuseste să se conformeze legilor si reglementărilor în vigoare pe teritoriul părtii contractante care acordă acele drepturi; sau

c) în cazul în care acea companie aeriană nu reuseste să exploateze în conformitate cu conditiile prevăzute în acest acord.

2. În afară de cazul în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate în paragraful 1 al acestui articol sunt vitale pentru a se evita noi abateri de la legi si/sau reglementări, acest drept va fi exercitat numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu art. 18.

 

ARTICOLUL 5

Aplicarea legilor si reglementărilor

 

1. Sub rezerva prevederilor conventiei, legile si reglementările unei părti contractante, referitoare la intrarea în sau iesirea de pe teritoriul său a aeronavelor folosite în navigatia aeriană internatională sau cele referitoare la exploatarea si navigatia acestor aeronave pe timpul cât se găsesc în limitele teritoriului său, se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă ca si cum ar fi aplicate propriilor sale aeronave si vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, iesirea de pe sau în timp ce se află în limitele teritoriului primei părti contractante.

2. Sub rezerva prevederilor conventiei, legile si reglementările unei părti contractante, referitoare la intrarea în sau iesirea de pe teritoriul său a pasagerilor, bagajelor, echipajelor, mărfii sau postei transportate de aeronave, inclusiv legile si reglementările referitoare la intrare, iesire, imigrare, pasapoarte, vamă si carantină, vor fi respectate de către sau în numele acestor pasageri, bagaje, echipaje, marfă sau postă ale companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului primei părti contractante.

 

ARTICOLUL 6

Recunoasterea certificatelor, brevetelor si a licentelor

 

1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele eliberate sau validate de o parte contractantă si care sunt încă în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de cealaltă parte contractantă, în scopul exploatării rutelor specificate si a serviciilor convenite, prevăzute în acest acord, cu conditia ca cerintele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate ori licente să fie egale sau mai mari decât normele minime stabilite potrivit prevederilor conventiei.

2. Totusi fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza să recunoască, pentru zborurile efectuate deasupra propriului teritoriu, brevetele de aptitudine si licentele acordate propriilor cetăteni de către alt stat contractant la conventie.

 

ARTICOLUL 7

Taxe aeroportuare si alte taxe similare

 

Fiecare parte contractantă poate impune sau permite să fie impuse taxe echitabile si rezonabile pentru folosirea aeroporturilor publice si a instalatiilor de navigatie aeriană aflate sub controlul său, cu conditia ca aceste taxe să nu fie mai mari decât taxele impuse pentru folosirea acestor aeroporturi si instalatii de către aeronavele sale nationale care efectuează servicii aeriene internationale similare.

 

ARTICOLUL 8

Scutirea de taxe vamale, taxe de inspectie si alte taxe similare

 

1. Aeronavele folosite pe serviciile internationale de către compania aeriană desemnată a oricărei părti contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti si proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile, produsele din tutun, precum si alte produse destinate vânzării către pasageri sau distractiei acestora, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxele de inspectie si alte taxe nationale sau locale la intrarea pe teritoriul celeilalte părti contractante, cu conditia ca aceste echipamente si rezerve să rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor sau folosirii lor în cadrul unei părti din zborul efectuat deasupra acelui teritoriu.

2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi taxe nationale sau locale, cu exceptia sumelor corespunzătoare serviciului prestat:

a) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul unei părti contractante, în limitele fixate de autoritătile competente ale respectivei părti contractante si destinate consumării lor la bordul aeronavelor celeilalte părti contractante, utilizate pe serviciile internationale;

b) piesele de schimb si echipamentele importate pe teritoriul unei părti contractante pentru a fi încorporate sau folosite pe aeronavele utilizate în cadrul navigatiei internationale sau pentru întretinerea ori repararea aeronavelor celeilalte părti contractante;

c) carburantii si lubrifiantii destinati alimentării aeronavei companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante, folosită pe serviciile internationale, chiar si atunci când acestia urmează să fie utilizati în cadrul unei părti a zborului efectuat deasupra teritoriului părtii contractante pe care au fost îmbarcati;

d) bagajele si marfa în tranzit direct; si

e) documentele companiei aeriene, inclusiv biletele de avion, AWB si materialele de reclamă.

Materialele la care s-a făcut referire în subparagrafele a), b), c), d) si e) pot fi păstrate, la cerere, sub control sau supraveghere vamală.

 

ARTICOLUL 9

Descărcarea echipamentelor, materialelor si rezervelor

 

Echipamentul obisnuit de bord, precum si materialele si rezervele aflate în mod normal la bordul aeronavelor oricărei părti contractante pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părti contractante numai cu consimtământul autoritătilor vamale de pe acel teritoriu. În acest caz ele vor putea fi puse sub supravegherea autoritătilor mentionate până în momentul în care vor fi reexportate sau până când vor primi o altă destinatie în conformitate cu reglementările vamale.

 

ARTICOLUL 10

Principiile care reglementează exploatarea serviciilor convenite

 

1. Companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante se vor bucura de posibilităti egale si echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate între teritoriile lor respective.

2. În exploatarea serviciilor convenite compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urmă le asigură în întregime sau în parte pe aceeasi rută.

3. Serviciile convenite, asigurate de companiile aeriene desemnate de părtile contractante, vor fi mentinute într-o strânsă corelatie cu cerintele publicului în privinta transportului pe rutele specificate si vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de încărcătură rezonabil, a unei capacităti adecvate pentru a răspunde cererilor curente si rational previzibile pentru transportul de pasageri, bagaje, marfă si postă, atât îmbarcate, cât si debarcate în punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriile statelor care au desemnat companiile aeriene.

4. Asigurarea transportului de pasageri, bagaje, marfă si postă, atât îmbarcate, cât si debarcate în punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriile unor tări terte, va fi determinată în conformitate cu principiile generale, potrivit cărora capacitatea trebuie să fie legată de:

a) cerintele de trafic spre si dinspre teritoriul părtii contractante care a desemnat compania aeriană;

b) cerintele de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a tinut seama de serviciile de transport aerian înfiintate de companiile aeriene ale statelor din acea regiune; si

c) cerintele exploatării liniei aeriene directe.

5. Capacitatea totală care urmează să fie asigurată pe serviciile convenite de companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante va fi convenită între companiile aeriene desemnate si aprobată de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante înainte de începerea exploatării, iar după aceea, în conformitate cu cerintele de trafic previzibile.

6. Dacă în cazul revederii capacitătii părtile contractante nu reusesc să convină asupra capacitătii care urmează să fie asigurată pe serviciile convenite, capacitatea care poate fi asigurată de companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante nu va depăsi capacitatea totală care a fost anterior convenită, incluzând variatiile de sezon.

 

ARTICOLUL 11

Tarife

           

1. Tarifele care urmează să fie aplicate de către compania aeriană desemnată de una dintre părtile contractante pentru serviciile tratate de acest acord vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, tinându-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv de interesele utilizatorilor, costul exploatării, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, de un profit rezonabil, tarifele aplicate de alte companii aeriene, precum si de alte considerente de ordin comercial de pe piată.

2. Tarifele la care s-a făcut referire în paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, dacă este posibil, între companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante, iar la acest acord se va ajunge, în măsura posibilului, prin folosirea procedurilor Asociatiei Transportului Aerian International sau a unui alt mecanism international corespunzător de coordonare a tarifelor, acceptabile ambelor părti contractante.

3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobării autoritătilor aeronautice ale ambelor părti contractante cu cel putin 60 (saizeci) de zile înainte de data propusă pentru ntrarea lor în vigoare. În cazuri speciale această perioadă poate fi redusă, sub rezerva acordului respectivelor autorităti.

4. Aprobarea tarifelor poate fi dată în mod expres. Dacă nici una dintre autoritătile aeronautice nu si-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate ca aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, autoritătile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat dezacordul să fie mai mică de 30 (treizeci) de zile.

5. Dacă un tarif supus spre aprobare nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacă în perioada aplicabilă, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, o autoritate aeronautică notifică celeilalte autorităti aeronautice dezacordul său asupra unui tarif convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui articol, autoritătile aeronautice ale celor două părti contractante se vor strădui să stabilească tariful de comun acord.

6. Dacă autoritătile aeronautice ale părtilor contractante nu pot conveni asupra oricărui tarif supus aprobării lor înbaza paragrafului 3 al acestui articol sau asupra stabilirii oricărui tarif în baza paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat în conformitate cu prevederile art. 17.

7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până în momentul stabilirii unui alt tarif. Cu toate acestea, folosirea tarifului nu va fi prelungită în virtutea acestui paragraf pentru o perioadă mai mare de 12 (douăsprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.

8. Autoritatea aeronautică a fiecărei părti contractante va depune toate eforturile pentru a asigura că companiile aeriene desemnate se conformează tarifelor convenite înregistrate la autoritătile aeronautice ale părtilor contractante si că nici o companie aeriană nu reduce orice parte din aceste tarife, prin orice mijloace, directe sau indirecte, fără aprobarea autoritătilor aeronautice, care poate fi dată în mod general sau în mod particular, de la caz la caz.

 

ARTICOLUL 12

Aprobarea orarelor

 

1. Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor si tipul (tipurile) aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobării autoritătilor

aeronautice cu cel putin 60 (saizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. Aceeasi procedură va fi aplicată în cazul schimbării ulterioare, iar perioada de 60 (saizeci) de zile poate fi modificată sub rezerva acordului autoritătilor aeronautice.

2. În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reusi să cadă de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritătile aeronautice ale ambelor părti contractante. Aceeasi procedură este aplicabilă si în cazul în care companiile aeriene desemnate nu cad de acord asu-

pra schimbării ulterioare a orarului în vigoare. În acest din urmă caz orarele existente vor rămâne în vigoare 6 (sase) luni, perioadă în care autoritătile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.

 

ARTICOLUL 13

Securitatea aviatiei

 

1. În conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante reafirmă că obligatia lor reciprocă de a proteja securitatea aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită face parte integrantă din acest acord. Fără a limita generalitatea drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante vor actiona în special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, si ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securitătii aviatiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, precum si ale oricărei alte conventii privind securitatea aviatiei, care este obligatorie pentru ambele părti contractante.

2. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenta necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor lor civile si a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitătii acestor aeronave, pasagerilor si echipajelor lor, aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriană, precum si împotriva oricărei alte amenintări pentru securitatea aviatiei civile.

3. În raporturile lor reciproce părtile contractante vor actiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civilă internatională, în măsura în care

aceste prevederi de securitate se aplică părtilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care îsi au sediul principal ori resedinta permanentă pe teritoriul lor, precum si operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor să actioneze în conformitate cu aceste dispozitii referitoare la securitatea aviatiei.

4. Fiecare parte contractantă este de acord că acesti operatori de aeronave trebuie să respecte prevederile privind securitatea aviatiei, la care s-a făcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltă parte contractantă la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află în limitele teritoriului celeilalte părti contractante.

Fiecare parte contractantă va asigura că pe teritoriul său se aplică în mod efectiv măsuri rezonabile pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor si bagajelor de mână, precum si pentru desfăsurarea de controale de securitate corespunzătoare asupra bagajelor de cală, mărfurilor si proviziilor de bord, înainte, dar si în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, pentru a face fată unei amenintări deosebite.

5. Atunci când este comis un incident sau există o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicită de aeronave civile ori se comit alte acte ilicite îndreptate împotriva sigurantei acestor aeronave, pasagerilor si echipajelor lor, aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriană, părtile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a se pune capăt, rapid si în conditii de securitate, incidentului sau amenintării cu un act ilicit.

6. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră aplicabile, cu scopul de a se asigura că o aeronavă a celeilalte părti contractante, supusă unui act de capturare ilicită sau altor acte de interventie ilicită, care a aterizat pe teritoriul său, este retinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusă de obligatia primordială de a proteja vietile omenesti. Aceste măsuri vor fi luate, dacă este posibil, pe bază de consultări cu cealaltă parte contractantă.

7. În ciuda prevederilor paragrafului 2 al art. 18, dacă o parte contractantă se confruntă cu probleme în ceea ce priveste aplicarea de către cealaltă parte contractantă a prevederilor continute în acest articol, referitoare la securitatea aviatiei, aceasta poate cere consultări imediate cu autoritatea aeronautică a celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 14

Furnizarea datelor statistice

 

Autoritatea aeronautică a unei părti contractante va determina propria companie aeriană desemnată să furnizeze autoritătii aeronautice a celeilalte părti contractante, la cererea acesteia, date periodice sau alte situatii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinării capacitătii asigurate pe serviciile convenite de către compania aeriană desemnată a primei părti contractante.

Aceste date statistice vor include toate informatiile cerute, în scopul stabilirii volumului de trafic transportat de acele companii aeriene pe serviciile convenite, precum si punctul de îmbarcare si debarcare a acelui trafic.

 

ARTICOLUL 15

Transferul veniturilor

 

1. Fiecare parte contractantă acordă companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante dreptul de liber transfer, în conformitate cu reglementările si cerintele sale privind schimbul valutar, la cursul oficial de schimb, al excedentului dintre încasări si cheltuieli realizate pe teritoriul său în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii si postei de către compania aeriană desemnată mentionată.

2. Aceste sume nu vor fi supuse nici unor taxe sau restrictii, cu exceptia taxelor percepute de bănci în mod normal pentru asemenea operatiuni.

3. Profiturile obtinute de compania aeriană desemnată a unei părti contractante din exploatarea în trafic international a aeronavelor proprii sunt impozabile numai în statul în care este situat locul conducerii efective al companiei.

4. În eventualitatea că un acord sau o conventie privind evitarea dublei impuneri în ceea ce priveste impozitarea pe venit si capital va intra în vigoare între România si Namibia, prevederile acestui acord sau conventii, obligatorii pentru ambele părti contractante, vor înlocui, făcându-se

schimbările necesare (mutatis mutandis), prevederile paragrafului 3 al acestui articol.

5. Transferul veniturilor între companiile aeriene desemnate se va efectua în acea valută forte convertibilă care va fi convenită din când în când, între ele, în acest scop.

 

ARTICOLUL 16

Reprezentanta companiei aeriene

 

1. Compania aeriană desemnată de fiecare parte contractantă va avea dreptul, sub rezerva legilor si regulamentelor referitoare la intrarea, angajarea si sederea pe teritoriul celeilalte părti contractante, de a introduce si de a mentine pe teritoriul celeilalte părti contractante specialisti în domeniul tehnic, de conducere si operational, precum si orice alti specialisti de care poate fi nevoie, în mod rezonabil, la asigurarea serviciilor aeriene convenite.

2. Fiecare parte contractantă acordă companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă dreptul de a se angaja în vânzarea transportului aerian pe teritoriul său, fie direct, fie prin angajatii săi. Fiecare companie aeriană desemnată va avea dreptul de a vinde acest transport si orice persoană va fi liberă să cumpere acest transport în conformitate cu legile si reglementările valabile pe teritoriul său.

 

ARTICOLUL 17

Solutionarea diferendelor

           

1. Dacă între părtile contractante apare un diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord, acestea se vor strădui, în primul rând, să rezolve diferendul prin negocieri directe între autoritătile aeronautice. În cazul în care autoritătile aeronautice nu reusesc să ajungă la o solutionare, părtile contractante se vor strădui să rezolve diferendul pe cale diplomatică.

2. Dacă părtile contractante nu pot ajunge la o solutionare prin negocieri, acestea pot conveni ca diferendul să fie supus pentru mediere unei persoane sau organ competent.

3. Dacă nu se poate ajunge la o solutionare în conformitate cu paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, diferendul va fi supus spre hotărâre, la cererea oricărei părti contractante, unui tribunal format din 3 arbitri.

a) Fiecare parte contractantă va desemna un arbitru, iar cel de-al treilea arbitru, numit de cei 2 arbitri astfel desemnati, va actiona ca presedinte al tribunalului.

b) Fiecare parte contractantă va desemna arbitrul său într-o perioadă de 60 (saizeci) de zile de la data primirii de oricare parte contractantă de la cealaltă parte contractantă a unei notificări, pe cale diplomatică, prin care se cere arbitrarea diferendului de către un astfel de tribunal, iar cel de-al treilea arbitru va fi numit într-o perioadă ulterioară de 60 (saizeci) de zile de la data la care ambii arbitri au fost desemnati în mod corespunzător.

c) Dacă o parte contractantă nu reuseste să desemneze un arbitru în perioada specificată sau dacă cel de-al treilea arbitru nu este numit în perioada specificată, presedintele Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale poate să numească, la cererea oricărei părti contractante, un arbitru sau arbitrii, după cum este cazul. În acest caz arbitrul sau arbitrii numiti de presedintele mentionat nu vor fi cetăteni sau rezidenti permanenti ai statelor părti la acest acord.

4. Părtile contractante se vor conforma deciziei luate de un tribunal constituit în baza paragrafului 3 al acestui articol.

5. Cheltuielile de tribunal, precum si cheltuielile pentru toti arbitrii, ale căror natură si limite vor fi convenite în prealabil de părtile contractante, vor fi împărtite în mod egal între părtile contractante. Orice problemă referitoare la împărtirea costurilor tribunalului arbitral sau la procedura de plată a acestor costuri va fi stabilită de tribunalul arbitral.

6. Dacă si atât timp cât o parte contractantă nu reuseste să se conformeze unei hotărâri avute în vedere în paragraful 4 al acestui articol, cealaltă parte contractantă va avea motive de a limita, de a revoca sau de a suspenda, după cum va fi cazul, autorizatia de exploatare a companiei aeriene respective, caz în care prevederile art. 4 se vor aplica făcându-se schimbările necesare (mutatis mutandis).

 

ARTICOLUL 18

Consultări

 

1. Autoritătile aeronautice ale părtilor contractante se vor consulta din când în când, într-un spirit de strânsă colaborare, pentru a se asigura că prevederile acestui acord si ale anexei la acesta se aplică si se respectă în mod satisfăcător.

2. Orice parte contractantă poate cere consultări, care pot fi sub formă de discutii sau prin corespondentă si care vor începe într-o perioadă de 60 (saizeci) de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părti contractante convin să prelungească această perioadă.

 

ARTICOLUL 19

Amendamente

 

1. Dacă orice parte contractantă consideră de dorit să amendeze orice prevedere a acestui acord, un asemenea amendament, dacă este convenit între părtile contractante, va intra în vigoare printr-un schimb de note diplomatice prin care se confirmă că cerintele constitutionale au fost îndeplinite de ambele părti contractante.

2. În ciuda prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, amendamentele la anexa la acest acord pot fi convenite direct între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

Aceste amendamente se vor aplica la data la care ele au fost confirmate printr-un schimb de note între autoritătile aeronautice.

3. Acest acord va fi amendat pentru a se conforma prevederilor oricărei conventii internationale sau acord multilateral cu privire la transportul aerian, care pot deveni obligatorii pentru ambele părti contractante. Cu toate acestea, până la realizarea unui asemenea amendament, prevederile acestei conventii sau acord vor prevala.

 

ARTICOLUL 20

Intrarea în vigoare

 

1. Acest acord va înlocui orice acorduri anterioare privind serviciile aeriene internationale între părtile contractante.

2. Acest acord se va aplica la data semnării si va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitătilor cerute de legislatia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internationale.

 

ARTICOLUL 21

Înregistrarea la Organizatia Aviatiei Civile Internationale

 

Acest acord si orice amendamente la acesta vor fi înregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL 22

Încetarea valabilitătii

 

Oricare dintre părtile contractante poate notifica în scris, oricând, pe canale diplomatice, celeilalte părti contractante intentia sa de a termina acest acord; această notificare va fi comunicată simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. În această situatie acordul va fi terminat la 12 (douăsprezece) luni după data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea este retrasă, prin întelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmării de primire de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (paisprezece) zile după primirea acesteia de Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

Drept care, subsemnatii, fiind autorizati în modul cuvenit pentru aceasta de către guvernele lor respective, au semnat acest acord.

Încheiat la Bucuresti la 3 iulie 1996, în câte două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Aurel Novac,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Republicii Namibia,

Oskar Valentine Plichta,

ministrul transporturilor

 

ANEXĂ

la acord

 

SECTIUNEA 1

 

Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene regulate, în ambele sensuri, de compania aeriană desemnată de Guvernul României: Bucuresti - puncte intermediare - Windhoek - puncte mai departe

 

SECTIUNEA 2

 

Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene regulate, în ambele sensuri, de compania aeriană desemnată de Guvernul Republicii Namibia: Windhoek - puncte intermediare - Bucuresti - puncte mai departe

 

SECTIUNEA 3

 

Frecventele care urmează să fie efectuate, precum si capacitatea care urmează să fie oferită vor fi supuse acordului autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante.

NOTE:

a) Punctele intermediare si punctele mai departe vor fi supuse acordului autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante.

b) Cu exceptia punctului de origine si de destinatie, fiecare companie aeriană desemnată poate să nu deservească orice punct sau toate punctele de pe rutele specificate, fie în cadrul tuturor serviciilor convenite, fie cu ocazia unora dintre ele.

c) Dreptul unei companii aeriene desemnate a unei părti contractante de a transporta pasageri, bagaje, marfă si postă între punctul de pe teritoriul celeilalte părti contractante si puncte situate pe teritoriile unor tări terte va fi supus acordului autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.056.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale si a protocolului la acesta, semnate la Bucuresti la 25 aprilie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale si protocolul la acesta, semnate la Bucuresti la 25 aprilie 1996.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 748.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale

 

Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc, denumite în continuare părti contractante,

dorind să faciliteze si să contribuie la dezvoltarea transporturilor rutiere de călători si de mărfuri între cele două state, precum si în tranzit pe teritoriile lor, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicabilitate

 

1. Dispozitiile prezentului acord se aplică transporturilor de călători si de mărfuri provenind si având ca destinatie teritoriul uneia dintre părtile contractante, în tranzit pe acest teritoriu sau între o tară tertă si teritoriul celeilalte părti contractante, efectuate cu vehicule înmatriculate pe teritoriul

uneia dintre părtile contractante.

2. Nici una dintre dispozitiile prezentului acord nu autorizează transportatorii uneia dintre părtile contractante să efectueze un transport de călători sau de mărfuri între două puncte din interiorul teritoriului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

1. Termenul transportator desemnează o persoană fizică sau juridică ce îsi are domiciliul ori sediul principal fie în România, fie în Regatul Maroc si care este autorizată, în conformitate cu legislatia în vigoare în statul de înmatriculare a vehiculului, să efectueze transporturi rutiere

internationale în cont propriu sau pentru altii.

2. Termenul vehicul desemnează:

a) vehiculul rutier izolat, cu propulsie mecanică, construit sau adaptat, din punct de vedere al utilizării sale, pentru transportul rutier de mărfuri sau pentru tractarea vehiculelor destinate acestor transporturi;

b) ansamblul de vehicule cuplate, compus dintr-un element care îndeplineste conditiile mentionate la lit. a) a prezentului paragraf si dintr-o remorcă sau semiremorcă;

c) vehiculul rutier cu propulsie mecanică, echipat cu o instalatie specială fixă si care face parte integrantă din acesta, nefiind considerată marfă;

d) vehiculul conceput pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul.

3. Termenul autorizatie desemnează orice document care se eliberează pentru a fi folosit, cu sau fără scutire de la plata taxelor si a impozitelor, în conformitate cu reglementările în vigoare în statul fiecărei părti contractante si care, pe perioada sa de valabilitate, dă dreptul transportatorului să efectueze o călătorie dus-întors în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul statului emitent.

 

I. Transportul de călători

 

ARTICOLUL 3

Transporturi regulate de călători

1. Transportatorii unei părti contractante sunt autorizati să efectueze transporturi regulate de călători cu autobuze între teritoriile celor două părti contractante, precum si în tranzit pe teritoriile lor, după ce au obtinut în prealabil o autorizatie.

2. Termenul transport regulat de călători desemnează transportul călătorilor pe un itinerar si după un orar determinat si cu tarife convenite în prealabil.

3. Autoritatea competentă a fiecărei părti contractante eliberează autorizatii pentru portiunea de traseu efectuată pe teritoriul acesteia, în conformitate cu legislatia natională, precum si, după caz, cu acordul statelor tranzitate.

Autorizatia poate fi eliberată transportatorilor celor două state pentru perioade de la unu la cinci ani, pe bază de reciprocitate.

 

ARTICOLUL 4

Transporturi neregulate de călători

 

1. Nu sunt supuse regimului de autorizare prealabilă, potrivit prevederilor paragrafului 1 al art. 3, ci unei simple declaratii (lista de pasageri), fără a contraveni prin aceasta dispozitiilor prevăzute de legislatia natională a fiecăruia dintre cele două state:

a) transporturile turistice ocazionale în cursul cărora vehiculul transportă pe întregul traseu acelasi grup de călători si se reîntoarce la locul de plecare fără a îmbarca sau a debarca călători pe acest parcurs;

b) transporturile turistice ocazionale care cuprind călătoria la dus cu încărcătură, iar la întors gol.

2. Modelul declaratiei mentionate la primul alineat de mai sus este stabilit de comisia mixtă prevăzută la art. 15.

 

II. Transportul de mărfuri

 

ARTICOLUL 5

Autorizatii prealabile

 

1. Toate transporturile de mărfuri între cele două state sau în tranzit pe teritoriile lor, cu ajutorul vehiculelor înmatriculate în unul dintre cele două state, se efectuează pe baza regimului de autorizare prealabilă.

2. Autorizatia este eliberată transportatorului de către autoritatea competentă a părtii contractante a statului în care vehiculul este înmatriculat. Aceasta nu este transmisibilă.

3. Autorizatiile sunt eliberate de către autoritatea competentă a statului de înmatriculare a vehiculului, în numele autoritătii competente a celeilalte părti contractante. Aceste autorizatii dau dreptul transportatorilor de a încărca la călătoria de întoarcere mărfuri destinate statului de înmatriculare a vehiculului, cu respectarea legislatiei în vigoare pe teritoriul fiecărei părti contractante.

4. Autoritătile competente ale părtilor contractante stabilesc de comun acord modelul autorizatiilor mentionate în paragraful 1 al prezentului articol si schimbă în mod gratuit formulare ale acestor autorizatii înainte de sfârsitul lunii noiembrie a fiecărui an.

 

ARTICOLUL 6

Transporturi exceptate de autorizatii

 

1. Nu sunt supuse regimului de autorizatii vehiculele destinate si utilizate pentru:

a) transporturi de strămutare;

b) transporturi de materiale si obiecte, inclusiv opere de artă, destinate târgurilor si expozitiilor pe teritoriul celeilalte părti contractante;

c) transporturi de materiale si obiecte destinate numai în scopuri publicitare si de informare;

d) transportul de accesorii, obiecte si animale pentru manifestări teatrale, muzicale, cinematografice sau sportive, pentru circuri si târguri, inclusiv aparatura destinată înre- gistrărilor cinematografice, radiofonice si de televiziune, pe teritoriul celeilalte părti contractante;

e) transporturi funerare cu sau fără încărcătură;

f) înlocuirea, remorcarea, depanarea sau transportul vehiculelor avariate;

g) transportul articolelor necesare îngrijirii medicale de urgentă, în special în cazul catastrofelor naturale.

2. Comisia mixtă mentionată la art. 15 este autorizată să modifice lista prevăzută la paragraful

precedent.

 

ARTICOLUL 7

Contingente

 

Autorizatiile pentru transportul de mărfuri sunt eliberate în limita contingentelor fixate de comun acord de comisia mixtă mentionată la art. 15.

 

ARTICOLUL 8

Transporturi care necesită o autorizatie specială

 

1. Autorizatia specială nu exclude autorizatia de transport mentionată la paragraful 1 al art. 5.

2. Transportatorii stabiliti pe teritoriul unei părti contractante nu pot efectua transporturi între teritoriul celeilalte părti contractante si un stat tert fără o autorizatie specială eliberată de autoritatea competentă a acestei din urmă părti contractante.

3. Transportul cu vehicule ale căror greutăti sau dimensiuni depăsesc normele admisibile pe teritoriul unei părti contractante necesită o autorizatie specială eliberată de autoritatea competentă a respectivei părti contractante.

Această autorizatie poate limita circulatia vehiculului la un itinerar determinat.

4. Fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a solicita autorizatii speciale pentru transporturi de mărfuri periculoase efectuate de transportatorii celeilalte părti contractante.

 

III. Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 9

Prevederi fiscale si vamale

 

1. Vehiculele, remorcile si semiremorcile înmatriculate pe teritoriul uneia dintre părtile contractante, care sunt utilizate în vederea efectuării transporturilor mentionate în prezentul acord, sunt temporar admise pe teritoriul celeilalte părti contractante cu scutire de la plata obligatiilor si taxelor deimport, cu conditia ca acestea să fie reexportate în terme-nele si în conditiile prevăzute de legislatia natională a acestei părti contractante.

2. Transportatorii care efectuează transporturi prevăzute de prezentul acord achită impozitele si taxele în vigoare pe teritoriul celeilalte părti contractante. Totodată acesti transportatori sunt scutiti de la plata tarifului de utilizare a drumurilor, prevăzut în România, si de taxa de circulatie, prevăzută în Regatul Maroc.

 

ARTICOLUL 10

Carburanti si piese de schimb

 

1. Combustibilul si lubrifiantii care se găsesc în rezervoarele normale, asa cum au fost prevăzute de constructorul vehiculelor mentionate, si care sunt folositi pentru propulsie si, dacă este cazul, pentru functionarea sistemului de refrigerare vor fi admisi cu scutire de la plata taxelor si impozitelor de import si nu sunt supusi restrictiilor si măsurilor prohibitive de import.

2. Piesele de schimb importate pentru repararea unui vehicul care efectuează un transport mentionat în acest acord, avariat sau aflat în pană pe teritoriul celeilalte părti contractante, sunt supuse regimului de import temporar, conform legilor si reglementărilor nationale în vigoare pe teritoriul acestei părti contractante. Piesele înlocuite sau nefolosite trebuie reexportate sau distruse sub control vamal.

3. Membrii echipajului vehiculului pot importa temporar, în mod gratuit si fără autorizatie de import, efectele personale si aparatura necesară vehiculului lor pe durata sejurului pe teritoriul celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 11

Plăti

 

Toate plătile care decurg din aplicarea prezentului acord sunt efectuate în devize convertibile sau conform aranjamentelor existente între cele două state.

 

ARTICOLUL 12

Controlul documentelor

 

Autorizatiile, precum si celelalte documente necesare, în conformitate cu prevederile prezentului acord, trebuie să însotească vehiculul si să fie prezentate ori de câte ori acest lucru este cerut de agentii de control.

 

ARTICOLUL 13

Legislatia natională

 

1. Transportatorii uneia dintre părtile contractante, precum si echipajele trebuie să respecte, pe durata sejurului lor pe teritoriul celeilalte părti contractante, legile si reglementările în vigoare pe acest teritoriu, în special cele în materie de transport si circulatie rutieră.

2. Aspectele nereglementate de prevederile prezentului acord si nici prin alte conventii internationale la care cele două părti contractante sunt părti se supun legislatiei nationale a fiecărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 14

Infractiuni

 

1. În cazul încălcării prevederilor prezentului acord de către transportatorul unei părti contractante pe teritoriul celeilalte părti contractante, autoritatea competentă a acesteia din urmă va informa autoritatea competentă a părtii contractante unde este înmatriculat vehiculul.

2. Autoritatea competentă a părtii contractante unde s-au comis încălcările poate cere autoritătii competente a celeilalte părti contractante:

a) să aplice un avertisment transportatorului care a comis infractiunea;

b) să suspende sau să retragă autorizatiile care conferă dreptul transportatorului să efectueze transporturi pe teritoriul părtii contractante unde a fost comisă infractiunea.

3. Autoritatea competentă care a luat o asemenea măsură va informa autoritatea competentă a celeilalte părti contractante.

4. Dispozitiile prezentului articol nu exclud aplicarea de sanctiuni potrivit legilor si reglementărilor în vigoare în statul unde s-a comis infractiunea.

 

ARTICOLUL 15

Comisia mixtă

 

1. Pentru aplicarea dispozitiilor prezentului acord se înfiintează o comisie mixtă.

2. Comisia mixtă se reuneste la solicitarea autoritătii competente a uneia dintre părtile contractante alternativ pe teritoriul fiecăreia dintre acestea.

3. Comisia mixtă va stabili:

a) modalitătile si conditiile de eliberare a autorizatiilor pentru transportul regulat de călători, conform prevederilor art. 3 paragraful 2, precum si pentru transportul neregulat de călători, conform prevederilor art. 4 paragraful 2;

b) tipurile de autorizatii pentru transportul de mărfuri, modalitătile si conditiile de utilizare a acestora, conform prevederilor art. 5 paragraful 4 si ale art. 7;

c) modalitătile si conditiile de eliberare a autorizatiilor speciale prevăzute la art. 8;

d) tipurile de autorizatii de transport care pot fi scutite de la plata tarifelor prevăzute în România si, respectiv, de  la plata taxelor prevăzute în Regatul Maroc, în afara celor prevăzute la art. 9 paragraful 2;

e) orice alte probleme legate de executarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 16

Autoritătile competente

 

Părtile contractante îsi comunică reciproc autoritatea competentă respectivă însărcinată cu aplicarea prezentului acord.

 

IV. Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 17

Angajamente internationale

 

Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor care rezultă din acordurile bilaterale sau multilaterale deja încheiate de una sau de cealaltă parte contractantă în domeniul transporturilor rutiere internationale de călători si de mărfuri.

 

ARTICOLUL 18

Litigii

 

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe între autoritătile competente ale celor două părti contractante.

În cazul în care autoritătile competente nu ajung la o întelegere, se va căuta o solutie pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 19

Intrarea în vigoare si valabilitatea acordului

 

1. Prezentul acord este supus aprobării sau ratificării conform dispozitiilor constitutionale si legislative ale fiecărei dintre părtile contractante si va intra în vigoare în ziua schimbului de note care certifică îndeplinirea acestor dispozitii.

2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Totusi acesta poate fi denuntat printr-o notificare de către una dintre părtile contractante. În acest caz acesta va expira la 3 luni de la data acestei notificări.

3. Orice modificare sau completare a prezentului acord va fi convenită între părtile contractante în baza negocierilor prealabile si va intra în vigoare conform procedurii prevăzute în paragraful 1 al prezentului articol.

Încheiat la Bucuresti la data de 25 aprilie 1996, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si franceză, fiecare text având aceeasi valabilitate. În cazul aparitiei unor neîntelegeri de interpretare, textul în limba franceză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Aurel Novac,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Regatului Maroc,

Said Ameskane,

ministrul transporturilor

 

PROTOCOL

 

Cu ocazia semnării Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturilor internationale rutiere, la Bucuresti la data de 25 aprilie 1996, Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc au convenit următoarele:

La capitolul III articolul 9 “Prevederi fiscale si vamale”, după paragraful 2 se adaugă paragraful 3 cu următorul continut:

“3. Profiturile obtinute de întreprinderile de transporturi internationale rutiere prevăzute în prezentul acord nu se impun decât în statul contractant unde se află sediul conducerii efective al acestora, cu exceptia cazurilor în care întreprinderile îsi desfăsoară activitătile în celălalt stat  contractant prin intermediul unui sediu stabil situat pe teritoriul acelui stat. În acest caz profiturile obtinute se vor impozita în celălalt stat contractant, dar numai în măsura în care acestea sunt imputabile numitului sediu stabil si aceasta în virtutea dispozitiilor art. 5 si 7 din Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit, intrată în vigoare la 30 august 1987.”

Acest protocol este parte integrantă a acordului sus-mentionat.

Drept care subsemnatii, fiind autorizati în mod corespunzător, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Bucuresti la data de 25 aprilie 1996, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si franceză, cele trei texte având aceeasi valabilitate. În cazul aparitiei unor neîntelegeri de interpretare, textul în limba franceză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Aurel Novac,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Regatului Maroc,

Said Ameskane,

ministrul transporturilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc

privind transporturile rutiere internationale si a protocolului la acesta, semnate la Bucuresti la 25 aprilie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internationale si a protocolului la acesta, semnate la Bucuresti la 25 aprilie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.057.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării

din Republica Bulgaria privind cooperarea între fortele aeriene, semnat la Constanta la 24 august 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea între fortele aeriene, semnat la Constanta la 24 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2001.

Nr. 1.215.

 

PROTOCOL

între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea între fortele aeriene

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, denumite în continuare părti contractante,

dorind să dezvolte relatiile de colaborare între fortele aeriene ale celor două părti contractante,

având la bază principiile si prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 1994,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului protocol este stabilirea cadrului juridic necesar cooperării dintre Fortele Aeriene ale României si Fortele Aeriene ale Republicii Bulgaria, în conformitate cu competentele stipulate în legislatia celor două state.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

Părtile contractante sunt de acord să coopereze în ceea ce priveste:

2.1. zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

2.2. datele radar despre situatia aeriană;

2.3. sprijinul echipajelor aeronavelor militare aflate în pericol în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

2.4. schimbul de experientă si pregătire comună.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

Formele de cooperare sunt următoarele:

3.1. organizarea si realizarea schimbului de informatii privind zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state;

3.2. schimbul de date radar despre situatia aeriană;

3.3. întâlniri periodice ale echipelor de experti ale fortelor aeriene, pentru analizarea si solutionarea problemelor legate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului protocol;

3.4. schimb de experientă pe linia pregătirii personalului de specialitate si a exploatării tehnicii de aviatie si apărare antiaeriană;

3.5. participarea cu observatori si/sau subunităti la aplicatiile si exercitiile organizate de părtile contractante;

3.6. recunoasterea aerodromurilor de salvare stabilite de părtile contractante;

3.7. organizarea si executarea, prin reciprocitate, a unor activităti de salvare a personalului navigant, folosind facilitătile militare de care dispun părtile contractante;

3.8. participarea la alte activităti comune.

 

ARTICOLUL 4

Autorităti responsabile

 

(1) În scopul organizării si coordonării activitătilor de cooperare părtile contractante stabilesc următoarele autorităti responsabile:

- în România: Statul Major al Fortelor Aeriene;

- în Republica Bulgaria: Statul Major al Fortelor Aeriene.

(2) Pentru îndeplinirea obligatiilor privind schimbul reciproc de informatii despre zborurile aeronavelor militare si acordarea reciprocă de ajutor echipajelor aeronavelor militare aflate în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state, părtile contractante stabilesc următoarele puncte de contact:

- în România: Comandamentul principal pentru operatiuni aeriene al Fortelor Aeriene - Bucuresti;

- în Republica Bulgaria: Punctul de comandă central al Statului Major al Fortelor Aeriene - Sofia.

 

ARTICOLUL 5

Schimbul reciproc de informatii

 

(1) Zborurile aeronavelor militare în spatiul aerian al celor două state se execută pe baza reglementărilor aeronautice internationale reciproc acceptate si în conformitate cu legislatia natională a statelor părtilor contractante.

(2) Părtile contractante se informează reciproc, în prealabil pe timpul procesului de planificare, prin punctele de contact, despre aeronavele militare care execută zboruri în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state, fără survolarea acesteia, la distante mai mici de 20 km pentru avioane si 5 km pentru elicoptere, la toate înăltimile de zbor.

(3) În scopul asigurării schimbului de informatii, următoarele date se vor preciza: data, intervalul de timp pentru desfăsurarea zborului si numărul zonelor restrictionate temporar. Aceste informatii vor fi înaintate prin punctele de contact nu mai târziu de ora 16.00 UTC a zilei premergătoare zborului.

(4) În toate celelalte cazuri produse accidental punctele de contact se vor informa reciproc, imediat.

(5) În cazul aparitiei în spatiul aerian din apropierea frontierei dintre cele două state a unor mijloace aeriene sau a unor semnale pe ecranele statiilor radar, care nu pot fi identificate, punctele de contact au obligatia de a se informa reciproc, de a lua măsuri de identificare a acestora si de a-si acorda reciproc sprijin pentru clarificarea situatiei.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de date radar

 

(1) Părtile contractante se obligă ca, după finalizarea instalării centrelor operationale pentru suveranitatea aeriană (ASOC) nationale, să întreprindă demersurile necesare pentru asigurarea interconectării sistemelor si schimbului de date radar.

(2) Procedurile necesare pentru schimbul de date vor fi stabilite de comun acord de către autoritătile responsabile ale părtilor contractante printr-un plan convenit în acest scop.

 

ARTICOLUL 7

Sprijinul reciproc

 

(1) În cazul unor situatii de urgentă la aeronavele militare aflate în zbor în apropierea frontierei dintre cele două state, părtile contractante asigură, la cerere, prin punctele de contact, predarea-primirea dirijării si aterizării aeronavelor respective pe un aerodrom militar de salvare.

(2) Aerodromurile militare de salvare vor fi stabilite, de comun acord, de către autoritătile responsabile ale părtilor contractante. Caracteristicile ajutorului pe timpul zborului si pe aerodrom vor fi coordonate prin structura responsabilă a părtii contractante.

(3) Pentru predarea-primirea dirijării aeronavelor punctele de contact ale autoritătilor responsabile ale căror aeronave se află în pericol vor comunica următoarele date: pozitia aeronavei, tipul aeronavei, înăltimea si directia de zbor, indicativele pilotilor, cauzele pericolului, timpul de zbor calculat până la consumarea combustibilului si ultimul ordin de dirijare transmis. În caz de urgentă aeronava în pericol va comunica pe frecventa 124.0 MHz.

(4) Autoritatea responsabilă pe teritoriul statului căreia aterizează aeronava aflată în pericol va asigura paza acesteia si va acorda ajutor echipajului.

(5) Autoritătile responsabile vor organiza si vor desfăsura anual activităti de recunoastere de către personalul navigant a aerodromurilor de salvare stabilite, cu aeronave militare.

 

ARTICOLUL 8

Căutarea si salvarea aeronavelor

 

(1) Părtile contractante organizează pe teritoriul statului propriu serviciul de căutare si salvare.

(2) În cazul producerii unor catastrofe cu aeronavele militare ale uneia dintre părtile contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, aceasta din urmă va lua măsuri de căutare si salvare, va desfăsura activităti specifice pentru salvarea vietii personalului, prevenirea amplificării daunelor si conservarea dovezilor materiale.

 

ARTICOLUL 9

Activitătile comune

 

(1) Anual, în sedintele de lucru organizate alternativ în România si în Republica Bulgaria, autoritătile responsabile ale părtilor contractante vor analiza aplicarea prevederilor prezentului protocol si vor propune activităti care să fie incluse în planul bilateral de cooperare pentru anul

următor.

(2) Propunerile de activităti comune vor cuprinde: schimb de experientă pe linia pregătirii personalului de specialitate si a folosirii tehnicii de aviatie si apărare antiaeriană; participarea cu observatori si/sau cu subunităti la aplicatiile si exercitiile organizate de părtile contractante;

recunoasterea aerodromurilor de salvare; participarea la activităti de recuperare a personalului navigant.

 

ARTICOLUL 10

Legăturile de transmisiuni

 

(1) Numerele de telefon ale punctelor de contact vor fi schimbate pentru asigurarea legăturii dintre părtile contractante.

(2) Detaliile privind organizarea legăturilor de transmisiuni, numerele de apel si caracteristicile de lucru ale mijloacelor utilizate vor fi incluse în Dispozitia comună de transmisiuni, încheiată între părtile contractante. Dispozitia comună de transmisiuni va fi actualizată, la nevoie, prin consultări între structurile de specialitate, în conformitate cu prevederile Protocolului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul transmisiunilor, semnat la Sofia la 29 martie 2000, si ale Planului comun de transmisiuni nr. M-53/28 noiembrie 2000.

(3) Schimbul de date si informatii privind aplicarea prezentului protocol se va face în limba engleză.

 

ARTICOLUL 11

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergentă cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol se va solutiona prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin care părtile contractante îsi vor notifica reciproc, în scris, că au fost îndeplinite procedurile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(2) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 5 (cinci) ani si se va prelungi automat pentru noi perioade de câte 5 (cinci) ani. Prezentul protocol poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante după 6 (sase) luni de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a unei notificări scrise prin care se exprimă intentia sa de a-l denunta.

 (3) Fiecare parte contractantă poate propune, în orice moment, amendamente la prezentul protocol si va initia consultări. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului (1) al prezentului articol si vor constitui parte integrantă a acestui protocol.

Semnat la Constanta la 24 august 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară siengleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

Seful Statului Major

al Fortelor Aeriene ale României,

General-locotenent,

Gheorghe Bucse

Pentru Ministerul Apărării din Republica Bulgaria,

Seful Statului Major Principal

al Fortelor Aeriene Militare din Republica Bulgaria,

General-locotenent,

Stefan Popov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea unor sume din Fondul de asigurări sociale

de sănătate aprobat pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 34 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sănătate finantate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, si ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2001 privind plata sumelor aferente instalării de aparatură de înaltă performantă achizitionată din credite externe cu garantia statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Sumele rămase neutilizate din Fondul de asigurări sociale de sănătate până la data de 17 decembrie 2001, din derularea programelor de sănătate aprobate în anul 2001 conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sănătate finantate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, precum si sumele rămase neutilizate, aferente montării de aparatură de înaltă performantă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2001 privind plata sumelor aferente instalării de aparatură de înaltă performantă achizitionată din credite externe cu garantia statului, pot fi utilizate pentru suplimentarea prevederilor aferente decontării unor servicii medicale si medicamente din anul curent.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.261.