MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 831         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

173. - Ordonantă de urgentă privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene – TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă

 

174. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

175. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

1.262. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor de functionare a Muzeului National al Pompierilor

 

1.263. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care  functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

1.264. - Hotărâre privind abrogarea unor prevederi din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000

 

1.265. - Hotărâre privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor înlesniri la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei

 

1.266. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

1.268. - Hotărâre privind Decizia Consiliului Uniunii Europene referitoare la exceptarea cetătenilor români de la obligatia de a obtine vize pentru statele din spatiul Schengen

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională

de Transporturi Aeriene – TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor

unor unităti de aviatie civilă

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 151/1997, cu modificările ulterioare, obligatiile de plată ale Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene – TAROM” - S.A. către regiile autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” si către Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni”, restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si majorările de întârziere aferente acestora vor fi transformate în actiuni prin conversie.

(2) Societatea Comercială loCompania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. va proceda la majorarea capitalului social cu valoarea creantelor prevăzute la alin. (1) si a majorărilor de întârziere aferente acestora.

Art. 2. - Majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A., ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor unitătilor de aviatie civilă prevăzute la art. 1 alin. (1), care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, se va realiza pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si de procedură prevăzute de lege, la propunerea ce va fi formulată de aceste unităti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Institutiile de învătământ superior particulare au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 10% din veniturile realizate din încasarea taxelor de scolarizare, admiteri, înmatriculări, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, precum si a celorlalte taxe percepute în procesul de învătământ de la studenti.

Art. 2. - Institutiile de învătământ superior de stat, pentru numărul de studenti scolarizati peste cifra de scolarizare aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării, au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Institutiile de învătământ superior particulare, pentru numărul de studenti scolarizati peste cifra de scolarizare, propusă de Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academică si aprobată de Ministerul Educatiei si Cercetării, au obligatia să verse la bugetul de stat o taxă în cuantum de 40% din veniturile prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1-3 se utilizează pentru sustinerea investitiilor, activitătilor de întretinere si de reparare a căminelor studentesti.

Art. 5. - Institutiile de învătământ superior au obligatia să calculeze semestrial taxele prevăzute la art. 1-3 si să le vireze la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare expirării semestrului.

Art. 6. - (1) Pentru neachitarea în termen a taxelor prevăzute la art. 1-3 institutiile de învătământ superior datorează majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege pentru creantele bugetare.

(2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat si se folosesc cu aceeasi destinatie.

Art. 7. - Metodologia de aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă se elaborează de Ministerul Educatiei si Cercetării si de Ministerul Finantelor Publice si se aprobă prin ordin comun al celor două ministere în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic

al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 mar- tie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După capitolul V se introduce capitolul V1 cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL V 1

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 40 1 . - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art. 40 2 . - Exercitarea abuzivă a dreptului de a depune notificări în vederea restituirii de imobile în temeiul prezentei legi atrage răspunderea civilă pentru pagubele pricinuite.

Art. 40 3 . - Fapta de a notifica persoana juridică detinătoare a imobilului, stiind că nu este îndreptătit potrivit prezentei legi la măsuri reparatorii, în scopul de a împiedica încheierea actelor juridice de înstrăinare a acestuia sau a actelor juridice în cadrul procesului de privatizare, dacă s-a pricinuit o pagubă, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 40 4 . - (1) Emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calitătii de mostenitor al fostului proprietar sau, după caz, a calitătii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si emiterea eciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa dovezilor privind îndreptătirea persoanelor juridice prevăzute la art. 3 lit. c) de a obtine măsuri reparatorii.

Art. 40 5 . - Dacă infractiunile prevăzute la art. 288-293 din Codul penal sunt săvârsite în cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin prezenta lege, maximul special al pedepsei închisorii se majorează cu 2 ani.”

2. Articolul 41 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor de functionare

a Muzeului National al Pompierilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Muzeului National al Pompierilor se asigură din veniturile extrabugetare realizate si din alocatiile acordate de la bugetul de stat.

(2) Excedentele rezultate din executia bugetului Ministerului de Interne pentru această activitate finantată în conditiile alin. (1) se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.262.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti,

care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care, în executie, se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.263.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea unor prevederi din Regulamentul de organizare si functionare

a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Litera c) a articolului 6 si litera a) din alineatul (3) al articolului 58 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.264.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

a unor înlesniri la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate

de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acordă unele înlesniri Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei, după cum urmează:

a) esalonarea obligatiilor bugetare restante provenite dincontributia de asigurări sociale de stat, contributia de asigurări sociale a angajatorului, contributia la Fondul pentru pensii si contributia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia la Fondul de sănătate pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare;

b) scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a obligatiilor la bugetul asigurărilor sociale.de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de sănătate, aferente contributiilor prevăzute la lit. a).

(2) Sumele reprezentând obligatii restante la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si de Ministerul Sănătătii si Familiei, care se esalonează la plată, precum si majorările de întârziere care se scutesc la plată sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Graficul de esalonare la plată se stabileste si se comunică Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin de către casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurări sociale sau Casa de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale a Municipiului Bucuresti, după caz, si de către casele judetene de asigurări de sănătate, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, după caz, care au întocmit documentatia pentru acordare de înlesniri la plată, astfel încât aceasta să urmărească si să asigure respectarea conditiilor aprobate.

(4) Plata sumelor esalonate se face lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii. Regularizarea se va face la ultima rată.

Art. 2. - Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin va achita până la primul termen de plată din esalonare sumele reprezentând obligatii bugetare datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care nu fac obiectul înlesnirii la plată acordate, împreună cu majorările de întârziere aferente acestora.

Art. 3. - Nerespectarea termenelor si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată, precum si neachitarea contributiilor curente la bugetele prevăzute la art. 1 conduc la pierderea înlesnirilor acordate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate, precum si, după caz, la începerea sau continuarea executării silite pentru întreaga sumă neachitată, reprezentând contributii si majorări de întârziere aferente.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Decebal Ilina,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei la 31 octombrie 2001

 

- milioane lei -

Nr. crt.

Obligatii

Obligatii pentru care se acordă esalonare la plată pe o perioadă

de 5 ani, cu o perioadă de gratie

de 6 luni

Majorări de întârziere si penalităti scutite la plată

1.

Bugetul asigurărilor sociale, din care:

298.273

487.430

1. 1.

C.A.S.

270.125

447.790

1.2.

Pensie suplimentară (5%)* )

-

11.478

1.3.

Fond pentru plata ajutorului de somaj (5%)* )

28.148

28.162

2.

Bugetul fondurilor speciale, din care:

54.206

53.785

2.1.

Fond de sănătate (7%+7%)* )

54.206

53.785

 

TOTAL:

352.479

541.215

 

*) Obligatiile restante aferente perioadelor anterioare aplicării Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale institutelor nationale

de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzute în anexele nr. 1-18*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor cuprinsi în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care, în executie, se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.266.


*) Anexele nr. 1-18 se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind Decizia Consiliului Uniunii Europene referitoare la exceptarea cetătenilor români

de la obligatia de a obtine vize pentru statele din spatiul Schengen

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Guvernul României ia act de Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2.414/2001 din 7 decembrie 2001 care amendează Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifică statele terte ai căror cetăteni trebuie să se afle în posesia unor vize atunci când traversează granitele externe ale statelor membre si tările ai căror cetăteni sunt exonerati de această obligativitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene din data de 12 decembrie 2001, referitoare la exceptarea cetătenilor români de la obligatia de a obtine vize pentru statele din spatiul Schengen.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.268.

 

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂTILOR EUROPENE

 

DECIZIA

Consiliului Uniunii Europene nr. 2.414/2001 din 7 decembrie 2001 care amendează Decizia (CE) nr. 539/2001 ce specifică statele terte ai căror cetăteni trebuie să se afle în posesia unor vize atunci când traversează granitele externe ale statelor membre si tările ai căror cetăteni sunt exonerati de această obligativitate

 

Consiliul Uniunii Europene,

în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană si, în special, cu art. 62 (2)(b)(i) din acesta, tinând seama de propunerea Comisiei,

luând în considerare opinia Parlamentului European 1),

având în vedere faptul că:

(1) Decizia (CEE) nr. 539/2001 2) include România printre tările terte ai căror cetăteni sunt exonerati de solicitarea de viză, dar conditionează implementarea exceptării de la vize a cetătenilor români de luarea unei decizii ulterioare de către Consiliu. Această decizie urma să fie luată pe baza unui raport pe care Comisia trebuia să îl prezinte Consiliului până la data de 30 iunie cel mai târziu si care trebuia să fie însotit de orice recomandări considerate adecvate.

(2) În raportul său din data de 29 iunie 2001 Comisia remarcă progresele incontestabile făcute de România în privinta emigratiei ilegale din tară, a politicii privind acordarea de vize si a controlului instituit la granite. De asemenea, Comisia precizează angajamentele asumate de România în acest domeniu. Comisia a concluzionat recomandând Consiliului ca cetătenii români să fie exceptati de la obligatia de a detine viză începând cu data de 1 ianuarie 2002.

(3) În vederea aplicării exceptării vizelor pentru cetătenii români, acele prevederi ale Deciziei (CE) nr. 539/2001, care mentin provizoriu cerinta vizelor, trebuie eliminate.

(4) În conformitate cu art. 1 din Protocolul asupra pozitiei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a Irlandei, anexat la Tratatul Uniunii Europene si la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, Irlanda si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord nu participă la adoptarea acestei decizii. În consecintă, fără a se încălca art. 4 din amintitul protocol, dispozitiile acestei decizii nu se aplică Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau Irlandei.

(5) În ceea ce priveste Republica Islanda si Regatul Norvegiei, prezenta decizie constituie o dezvoltare a prevederilor acquisului Schengen, aflându-se sub incidenta art. 1(B) din Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 referitoare la anumite aranjamente pentru aplicarea Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda si Regatul Norvegiei asupra asocierii celor două state mentionate la implementarea, aplicarea si dezvoltarea acquisului Schengen 3),

a adoptat prezenta decizie.

 

ARTICOLUL 1

 

Astfel, Decizia (CE) nr. 539/2001 este amendată după cum urmează:

1. Paragraful (12) din preambul se modifică după cum urmează:

“(12) Prezenta decizie prevede deplina armonizare în privinta statelor terte ai căror cetăteni constituie subiect al obligativitătii vizei pentru a traversa granitele externe ale statelor membre si a acelor state ai căror cetăteni sunt exonerati de această cerintă.”

2. Articolul 1(2) se modifică după cum urmează:

“Cetătenii statelor terte incluse în lista din anexa II sunt exonerati de cerinta stipulată în paragraful 1, pentru sejururi care nu depăsesc 3 luni, în total.”

3. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

 

“ARTICOLUL 8

 

Această decizie va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării ei în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.”

4. Următoarele elemente vor fi eliminate din anexa II:

-         asteriscul referitor la România;

-         nota de subsol referitoare la art. 8 (2).

 

ARTICOLUL 2

 

Prezenta decizie va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării ei în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Prezenta decizie este obligatorie în totalitatea ei si este direct aplicabilă în statele membre, în conformitate cu

Tratatul instituind Comunitatea Europeană.

Redactat la Bruxelles la 7 decembrie 2001.

 

Pentru Consiliul Uniunii Europene,

Presedinte,

M. Verwilghen

 


1) Opinia din 29 noiembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

2) J.O., L 81, 21 martie 2001, p. 1.

3) J.O., L 176, 10 iulie 1999, p. 31.