MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 835         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

745. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996 Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta

 

1.054. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

846. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a stagiaturii de către absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie

 

1.496. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian

 

1.925. - Ordin al ministrului lucrărilor pubilce, transporturilor si locuintei pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 186/1998 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române - RACR - Transportul aerian al bunurilor periculoase - TABP, editia 1998

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat

între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2001.

Nr. 745.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELGERE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat

între Samsun si Constanta

 

1. În conformitate cu Conventia cu privire la transporturile internationale pe calea ferată (COTIF), Regulile uniforme referitoare la Contractul de transport international de mărfuri (CIM), cu Acordul european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (AGTC), încheiat la Geneva la 1 februarie 1991, luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unor linii directe pe Marea Neagră între porturile românesti si turcesti, încheiat în aprilie 1982, Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părti contractante, convin ca începând cu data de 1 august 1995 cel târziu să fie dată în exploatare linia de navigatie Constanta-Samsun, prescurtat linia FBCS, deservită de nave multifunctionale (ferry-boats).

2. Pe baza solicitărilor celor două părti Oficiul Central pentru Transportul International Feroviar (OCTI) va înscrie linia de navigatie în lista liniilor CIM pentru vagoane de cale ferată si în legătură cu traficul rutier dintre cele două tări si în tranzit pe teritoriul acestora. Pe linia FBCS se pot transporta următoarele:

- mărfuri în vagoane complete sau colete încărcate în vagoane;

- mărfuri în containere - conform standardelor

Organizatiei Maritime Internationale (IMO), încărcate pe vagoane speciale de cale ferată sau semiremorci auto, cu respectarea regulilor interne si internationale de transport feroviar si rutier;

- mărfuri în vehicule cu sau fără remorci;

- vehicule CF sau rutiere încărcate ori goale, cu sau fără remorci, autobuze fără pasageri, alte tipuri de auto-vehicule goale însotite de soferii lor, autoturisme cu ocupantii acestora, în limitele capacitătii disponibile;

- expeditii postale încărcate în vagoane sau în auto-vehicule în baza acordului dintre părtile contractante.

Conditiile de transport pentru tipurile de mărfuri mentionate mai sus vor fi stabilite în detaliu într-un acord încheiat cu părtile interesate. Compania Română de Transport combinat cu sediul în România si o întreprindere turcă ce va fi desemnată de Guvernul Turciei vor opera navele pe această linie.

3. În cazul în care linia FBCS se dovedeste a fi rentabilă pentru ambele părti contractante, partea turcă poate fi de acord să sporească numărul de linii pe podul mobil de la Samsun.

Pentru dezvoltarea acestei linii si utilizarea la capacitate a navelor, ambele părti contractante vor dirija pe noua rută expeditiile în vagoane, în autovehicule si în containere încărcate pe vagoane si autovehicule, inclusiv cele provenite de la terti; prioritate se va acorda vagoanelor la transportul pe ferry-boat. Capacitatea rămasă va fi alocată autocamioanelor si trailerelor.

4. Traficul de vagoane si camioane dintre România si Republica Turcia, precum si traficul de tranzit se vor desfăsura în conformitate cu regulile stabilite de Contractul de transport  international feroviar de mărfuri (CIM), Uniunea Internatională pentru Transport Rutier (IRU) si acordul încheiat între CFR si TCDD (anexa nr. 1). De asemenea, prevederile conventiilor internationale în cadrul Organizatiei Maritime Internationale (IMO) privind securitatea navigatiei, care sunt obligatorii pentru fiecare parte contractantă, vor fi aplicate de autoritătile ompetente ale fiecărei părti.

5. O dată cu intrarea în exploatare a liniei FBCS îsi va începe activitatea Dispeceratul permanent pentru controlul traficului, conform prevederilor anexei nr. 2.

6. Programul curselor cu nava ferry-boat va fi stabilit de comun acord, tinându-se seama de recomandările Livretului international de mărfuri (LIM). Programul definitiv al liniei FBCS, precum si programul curselor suplimentare se vor stabili de comun acord de către Dispeceratul permanent pentru controlul traficului. Dispeceratul va depune toate eforturile pentru prevenirea oricărei perturbări în desfăsurarea traficului pe linia FBCS si va recomanda introducerea sau renuntarea la orice itinerar suplimentar în transportul terestru.

7. Pregătirea vehiculelor, îmbarcarea si debarcarea se vor efectua cu personalul terminalelor, iar amararea se va face cu personalul navei.

8. Tariful feroviar pentru această linie se stabileste între CFR si TCDD (anexa nr. 3). Acest tarif este deschis unor terte părti, în special tărilor din Orientul Mijlociu.

9. În legătură cu prevederile art. 10 din Acordul încheiat la 8 aprilie 1982 serviciile legate de exploatarea liniei FBCS vor fi realizate de companiile de transport combinat din România si Republica Turcia, membre UIRR, care vor fi desemnate. Ambele părti contractante au convenit că vor reexamina această problemă în conformitate cu art. 14.

10. Conditiile si procedurile de plată pentru cheltuielile, taxele si impozitele portuare vor fi cele prevăzute în anexa nr. 3 si vor fi aceleasi pentru ambele porturi Constanta si Samsun. Orice diferend care apare la perceperea acestor cheltuieli, taxe si impozite pentru servicii portuare se va solutiona conform prevederilor COTIF.

11. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru securitatea terminalului si instalatiilor de la tărm în traficul ferry-boat dintre Constanta si Samsun. Fiecare parte contractantă va informa cealaltă parte asupra oricărei intentii de a modifica aceste măsuri de securitate stabilite.

12. În cazul în care apar unele diferente în aplicarea si/sau în interpretarea acestui memorandum de întelegere si dacă cele două părti contractante nu pot ajunge la un consens, neîntelegerile vor fi solutionate în conformitate cu art. 9 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unor legături directe pe Marea Neagră între porturile românesti si turcesti, încheiat în aprilie 1982.

13. Reglementările în probleme de exploatare, tehnice si financiare vor fi convenite între companiile si societătile care participă la trafic din România si Republica Turcia.

14. Acest memorandum de întelegere poate fi completat sau modificat prin acordul mutual al ambelor părti contractante. Orice modificare sau propunere sugerată de una dintre părtile contractante trebuie să primească răspuns într-o perioadă nu mai mare de 3 luni de la data primirii. Ambele părti contractante convin că autoritătile lor corespunzătoare, dacă se consideră necesar, pot face de comun acord orice modificare a anexelor, fără modificarea textului de bază al acestui memorandum de întelegere.

15. Ambele părti contractante au convenit să reexamineze acest memorandum de întelegere la 6 luni de la data intrării lui în vigoare, pentru a analiza rezultatele obtinute în perioada primelor 6 luni de exploatare, si să modifice acest memorandum de întelegere dacă consideră necesar.

16. Acest memorandum de întelegere poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante în termen de 6 luni de la notificare.

17. Acest memorandum de întelegere va intra în vigoare după notificare si după schimbul instrumentelor de ratificare.

Acest memorandum de întelegere este redactat în 3 exemplare originale în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente, în ceea ce priveste implementarea si interpretarea, între textele în limbile română si turcă va prevala textul în limba engleză.

Încheiat la Ankara la 15 iulie 1996.

 

Pentru Guvernul României,

Aurel Novac,

ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Ömer Barutcu,

ministrul transporturilor si comunicatiilor

 

ANEXA Nr. 1

la memorandum

 

ACORD

privind traficul feroviar pe linia de ferry-boat între Constanta si Samsun

 

Căile Ferate Române (CFR) si Căile Ferate de Stat ale Republicii Turcia (denumite în continuare TCDD) au convenit asupra transportului feroviar pe linia de ferry-boat între Constanta si Samsun, cu următoarele prevederi:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1. Căile Ferate Române (CFR) si Căile Ferate de Stat ale Republicii Turcia (TCDD) au desemnat statia Samsun de pe teritoriul Republicii Turcia ca statie de schimb.

2. La statia de schimb Samsun se efectuează următoarele activităti de transporturi:

- din Turcia spre România si alte tări; sau

-         în tranzit prin Turcia spre România si alte tări;

sau

- din România spre Turcia si alte tări;

sau

- în tranzit prin România spre Turcia si alte tări.

Activităti

2.1. Primirea si predarea:

- tuturor tipurilor de vagoane de marfă încărcate sau goale admise pe linia FBCS;

- transportului de autoturisme cu ocupantii acestora;

- autovehiculelor încărcate sau goale, cu sau fără remorcă, autobuze fără pasageri;

- expeditiilor postale încărcate în vagoane sau vehicule rutiere.

2.2. La îmbarcare sau debarcare se va acorda prioritate vagoanelor. Capacitatea rămasă va fi alocată camioanelor si altor tipuri de autovehicule rutiere. Numărul maxim de camioane alocate este de 40.

Activităti comerciale

2.3. Primirea si predarea vagoanelor colective, vagoanelor complete si grupurilor de vagoane

Operatiuni de manevră

2.4. Debarcarea vagoanelor sosite pe reteaua TCDD si îmbarcarea vagoanelor în directia CFR

2.5. Aranjarea mărfurilor în vagoane, solutionarea problemelor comerciale si repararea vagoanelor

3. Controlul tehnic si comercial al tuturor tipurilor de mărfuri si materiale care urmează să fie expediate pe nava ferry-boat de la o retea la cealaltă se va efectua de către autoritătile competente ale ambelor părti contractante în portul Samsun.

4. Avându-se în vedere că CFR si TCDD sunt membre ale RIV (Regulament pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international), COTIF (Conventia privind transporturile feroviare internationale) si ale altor conventii internationale, ambele părti contractante vor respecta în cadrul relatiilor lor prevederile si recomandările acestor regulamente si conventii.

5. Statia Samsun va fi punctul de legătură în ceea ce priveste tariful.

6. Sarcina pe osie admisă pe linia de ferry-boat Constanta-Samsun (FBCS) si pe liniile de cale ferată deservite de FBCS va fi în conformitate cu regulamentul RIV (RIV - anexa nr. II).

7. Pentru vagoanele cu transporturi exceptionale sarcina pe osie si gabaritul de încărcare vor fi conform fisei UIC (Uniunea Internatională a Căilor Ferate) nr. 502.

 

CAPITOLUL II

Personalul CFR cu activitate în portul Samsun

 

1. CFR îsi vor desemna un reprezentant în Samsun, TCDD pot avea un reprezentant în Constanta.

2. Reprezentantii CFR si TCDD vor înregistra reciproc si vor semna data si ora locală de sosire a vagonului pe documentele de predare, care vor constitui baza pentru plata chiriei vagoanelor care au sosit în statia Samsun si care au fost introduse pe linia terminal pentru a fi predate pentru Constanta. Reprezentantul CFR va confirma data si ora locală de sosire a fiecărui vagon într-un registru special.

3. Pe durata prestării serviciilor relatiile dintre personalul CFR si TCDD se vor baza pe cooperare si întelegere reciprocă. Orice litigii apărute vor fi solutionate prin decizie comună a reprezentantului CFR si a sefului de statie din Samsun. Dacă nu se găseste nici o solutie, problema va fi solutionată de cele două părti contractante.

4. TCDD sunt responsabile să asigure un birou pentru personalul care va fi angajat în portul Samsun. În plus, se va asigura personalului CFR tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea atributiilor sale în portul Samsun. La cerere, TCDD vor asigura cazarea personalului CFR, cu conditia suportării de către CFR a chiriei.

5. Avându-se în vedere că statia Samsun a fost desemnată ca statie de schimb, se va încheia un acord separat pentru serviciile care vor fi prestate în această statie.

 

CAPITOLUL III

Primirea si predarea

 

1. În portul de schimb Samsun primirea si predarea paletelor, containerelor, a vehiculelor încărcate, vagoanelor de marfă de la CFR la TCDD si invers, controlul tehnic si comercial si primirea documentelor respective se efectuează în portul Samsun de către reprezentantii autorizati ai celor două părti contractante, în conformitate cu regulile si prevederile acestui acord si cu reglementările internationale.

2. Primirea si predarea se vor efectua pe bază de note de predare separate pentru:

- vagoane încărcate sau descărcate ori alte vehicule feroviare;

- containere pe vagoane;

- palete si vehicule încărcate pe vagoane.

Nota de predare se va prezenta reciproc între reprezentantii CFR si TCDD desemnati pentru îndeplinirea acestei sarcini, în grupa de îmbarcare/debarcare din statia de schimb Samsun. Toate tipurile de vehicule rutiere încărcate sau descărcate, care se deplasează pe propriile roti, vor fi primite de oficialii CFR si de agentiile desemnate de CFR. Primirea si predarea vagoanelor se vor efectua pe toată  durata anului fără întrerupere, cu exceptia reparatiilor programate si notificate către TCDD în timp util (minimum 45 de zile). Toate vagoanele sosite în Samsun cu ferry-boatul după data întreruperii vor fi expediate via Kapikule. În acest caz parcursul gol necompensat în ambele directii, pentru reteaua BDZ, va fi în sarcina CFR. Îmbarcarea-debarcarea si predarea vor începe, de asemenea, cu acordul căpitanului vasului, după încheierea procedurilor vamale si cuplarea podului mobil. Data si ora locală indicate în documentul de predare a vagonului, semnate de reprezentantii CFR si TCDD în port, vor fi considerate drept data si ora predării vagoanelor. Părtile care primesc si predau vagoanele vor semna documentele si vor nota data si sigiliul, de asemenea. Administratia de cale ferată care va preda vagoanele va întocmi documentul de predare a vagonului în 4 exemplare si va preda două dintre acestea administratiei de cale ferată care primeste vagoanele.

3. Cu conditia ca sigiliile să fie în stare corespunzătoare, vagoanele complete si grupurile de vagoane vor fi primite si predate reciproc împreună cu documentele acestora, fără control, conform înregistrărilor din lista de predare.

4. Rectificările necesare pe lista de predare se fac fără a schimba textul original. Aceste rectificări trebuie să fie confirmate reciproc prin semnătură.

5. În cazul unei avarii sau al unui defect se va întocmi un proces-verbal model 29 PIM, conform PIM (Prescriptiile internationale pentru mărfuri). Numărul procesului-verbal de predare va fi înscris pe fiecare exemplar al documentului de predare. Acest proces-verbal de predare se va redacta în limbile română si turcă, cu traducere în limba engleză.

6. Primirea si predarea vagoanelor în portul Samsun a) Vehiculele feroviare se consideră primite după ce nota si tabelul de predare a vagonului vor fi semnate de către administratia primitoare, la sosire si la plecare.

b) Vagoanele care urmează să fie predate către Constanta, care sosesc în statia de schimb Samsun, vor fi predate cu semnătura reprezentantului CFR pe nota de predare. Predarea si primirea vagoanelor în portul Samsun se vor realiza pe liniile de predare din terminal, stabilite de TCDD. Începând de la ora locală si de la data predării chiria vagoanelor va fi suportată de CFR. În cazul unei nereguli găsite de reprezentantii CFR si TCDD în timpul verificării tehnice si comerciale, ce ar putea determina respingerea vagonului conform prevederilor RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international) si PIM (Prescriptiile internationale pentru mărfuri), va rămâne în sarcina TCDD să elimine defectul. Până la remedierea defectului si predarea vagonului către reprezentantul CFR din portul Samsun TCDD sunt responsabile pentru chiria vagonului din ziua sosirii acestuia pe linia de predare. În cazul în care vagonul este deteriorat, se aplică prevederile RIV (Regulamentul pentru folosirea  reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international) si PIM (Prescriptiile internationale pentru mărfuri). Paza si protectia vagonului, inclusiv a sigiliilor, revin TCDD până când acestea părăsesc podul mobil pentru a fi încărcate pe navă.

c) Momentul încetării responsabilitătii TCDD se confirmă prin contrasemnarea notei de predare de către ofiterul navei însărcinat cu îmbarcarea.

d) În momentul în care vagonul părăseste linia TCDD se consideră că acesta a fost primit si predat complet în bune conditii.

e) Dacă în timpul îmbarcării se constată un vagon cu sigiliul rupt sau defect, în conformitate cu termenii RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international) si PIM (Prescriptii internationale pentru mărfuri), acesta va fi îmbarcat numai după întocmirea formalitătilor necesare. Dacă aceste formalităti nu pot fi întocmite până la plecarea ferry-boatului, plata chiriei se suportă de TCDD până la sosirea următorului ferry-boat, conform orarului. Sistemul aplicat pentru primirea-predarea vagoanelor dinspre Constanta spre Samsun se va aplica, de asemenea, si vagoanelor dinspre Samsun spre Constanta. La debarcarea vagoanelor de pe ferry-boatul venind din directia Constanta-Samsun reprezentantul CFR va hotărî dacă vagonul găsit defect tehnic va fi întors pe ferry-boat. În cazul în care vagonul rămâne pe liniile TCDD, răspunderea financiară până la eliminarea defectului revine CFR. Totusi, dacă defectul nu poate fi remediat până la următoarea cursă a ferry-boatului, respectivul vagon va fi returnat cu următoarea cursă a ferry-boatului.

7. Dacă durata de asteptare a vagoanelor în Samsun cu destinatia Constanta depăseste 15 zile, datorită unei întreruperi a functionării ferry-boatului sau oricărui alt motiv, reprezentantul CFR va notifica TCDD în termen de 3 zile, în vederea expedierii respectivelor vagoane via Kapikule. Dacă nu s-a făcut notificarea, TCDD notifică CFR prin fax. Dacă în termen de 4 zile nu se primeste nici un răspuns, TCDD sunt autorizate să expedieze vagoanele respective via Kapikule. În acest caz parcursul gol de întoarcere pe reteaua BDZ va fi în sarcina CFR. În cazul unei întreruperi a functionării ferry-boatului conform programului, TCDD sunt autorizate să expedieze imediat via Kapikule vagoanele încărcate cu mărfuri perisabile, cum ar fi: animale vii, vegetale, fructe si alte mărfuri de acest fel. Plata chiriei si a altor despăgubiri rezultând din RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international) si costurile de transport al vagoanelor expediate via Kapikule, Samsun-Kapikule si Svilengrad-Russe vor fi suportate de CFR.

7.1. Nu se va percepe reciproc plata chiriei pentru perioadele de asteptare a vagoanelor CFR predate către CFR în statia Samsun si a vagoanelor TCDD predate în Constanta. Dincolo de Samsun si Constanta vagoanele ambelor administratii vor fi exceptate de la plata chiriei pentru 108 ore.

 

CAPITOLUL IV

Accidente si responsabilităti

 

1. Responsabilitatea este preluată în momentul predării si primirii vagonului (vagoanelor).

2. Cercetarea în vederea determinării responsabilitătii accidentului se va efectua de către administratia în a cărei rază a avut loc accidentul. Dacă CFR sunt considerate răspunzătoare pentru accident, CFR  vor fi imediat informate în vederea determinării si examinării reciproce a pagubelor. Examinarea reciprocă se efectuează de către un număr egal de experti de la ambele administratii. La încheierea examinării cele două părti contractante vor redacta un raport si îl vor semna.

3. Compensatiile si responsabilitatea pentru avariile care au avut loc pe ferry-boat si în porturile Samsun si Constanta în trafic international vor fi determinate în conformitate cu reglementările internationale si cu prevederile RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international).

4. Dacă vagoanele defecte provoacă avarii si accidente, în acest caz administratia răspunzătoare pentru accident si daunele înregistrate va fi determinată în conformitate cu prevederile RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international).

 

CAPITOLUL V

Comisia mixtă si litigiile

 

1. CFR si TCDD vor crea o comisie mixtă pentru a rezolva litigiile si pentru a aplica prevederile acestui acord.

2. La solicitarea uneia dintre părtile contractante comisia mixtă se întruneste pe rând pe teritoriul fiecărei tări.

3. Comisia mixtă se va întruni pentru sedinte în cazurile în care se consideră necesar să se facă schimbări ale prevederilor acordului si pentru a aplica aceste schimbări.

 

CAPITOLUL VI

Limbi

 

1. Reprezentantul CFR în portul Samsun va folosi limbile turcă si engleză si va actiona ca translator între reprezentantul CFR pe navă si reprezentantii TCDD care lucrează în statia Samsun.

2. Documentele care se vor semna în acelasi timp de reprezentantii oficiali ai celor două administratii vor fi redactate în limbile engleză si turcă.

 

Prevederi finale

 

1. Reglementările internationale si prevederile altor acorduri internationale la care participă ambele administratii se vor aplica problemelor nereglementate în acest acord.

2. Acest acord va intra în vigoare după data punerii în exploatare a liniei de ferry-boat Constanta-Samsun.

3. Acest acord este încheiat pe durată nelimitată. Cu toate acestea, una dintre părtile contractante poate renunta la implementarea acestei linii de navigatie. În acest caz acordul poate fi denuntat de una din părtile contractante în termen de 3 luni de la notificare.

 

ANEXA Nr. 2

la memorandum

 

DISPECERATUL PERMANENT PENTRU CONTROLUL TRAFICULUI

 

1. Dispeceratul permanent pentru controlul traficului este un organ comun operativ de lucru, format dintr-un reprezentant din conducere si un dispecer ai părtii române si un reprezentant si un dispecer desemnati de partea turcă.

2. Dispeceratul permanent pentru controlul traficului are următoarele atributii:

- acoperirea în totalitate a capacitătii de transport a navei ferry-boat;

- pregătirea listei de încărcare pentru acoperirea capacitătii navei pe baza informatiilor primite de la membrii Dispeceratului permanent pentru controlul traficului ai celeilalte părti contractante, de la administratia feroviară si de la proprietarii de camioane;

- rezolvarea promptă a problemelor ce derivă din trafic, acostarea navelor si respectarea graficului;

- rezolvarea problemelor legate de întocmirea formalitătilor tehnice, comerciale si de decont.

3. Sediile membrilor Dispeceratului permanent pentru controlul traficului vor fi stabilite înainte de deschiderea liniei prin acord între părtile contractante.

4. În scopul asigurării unei legături continue între membrii Dispeceratului, fiecare parte contractantă va comunica în scris celeilalte părti numele membrilor Dispeceratului permanent pentru controlul traficului, adresa acestora si numerele de telefon, precum si codul radio pentru comunicatiile radio.

5. Prin radio se poate stabili legătura cu comandantii navelor ferry-boat.

6. În luna aprilie a fiecărui an reprezentantii Dispeceratului permanent pentru controlul traficului se vor întâlni în scopul solutionării problemelor apărute în exploatarea liniei si pentru stabilirea măsurilor operative pentru anul următor. Dacă vor fi necesare sedinte suplimentare, data si locul acestora vor fi stabilite de comun acord de către autoritătile competente ale celor două părti contractante.

 

ANEXA Nr. 3

la memorandum

 

TARIFE

 

Ambele părti contractante au convenit să elaboreze un nou proiect de tarif comun de aplicabil pe linia FBCS, pe baza proiectului de tarif comun al căilor ferate din tările balcanice, si au convenit asupra următoarelor:

1. La toate serviciile portuare care se oferă pentru transporturile care utilizează legătura de ferry-boat Constanta-Samsun se aplică tariful portuar TCDD în vigoare.

1.1. Pentru vagoanele care sosesc si pleacă pe ferry-boat se percep în porturile Constanta si Samsun următoarele taxe, în primele 3 luni:

- 28 dolari S.U.A. pentru vagoanele pe 2 osii;

- 40 dolari S.U.A. pentru vagoanele pe 4 osii;

- 54 dolari S.U.A. pentru vagoanele pe mai mult de 4 osii.

La sfârsitul acestor 3 luni se vor percepe următoarele taxe:

- 30 dolari S.U.A. pentru vagoanele pe 2 osii;

- 45 dolari S.U.A. pentru vagoanele pe 4 osii;

- 60 dolari S.U.A. pentru vagoanele pe mai mult de 4 osii.

2. În transporturile terestre pe căile ferate CFR si TCDD, care utilizează linia FBCS, se aplică tabelele de preturi anexate (tabelele de preturi nr. 1 si 2) pentru linia FBCS cu două clase tarifare, separat pentru import/export si tranzit.

3. La transporturile cu navele laEforie” si liMangalia” se aplică:

3.1. la vagoane taxele prevăzute în tabelul nr. 1, care vor fi calculate în functie de tonajul de 10 t, 15 t, 20 t, 25 t si mai mult, pentru distanta de 711 km;

3.2. pentru autovehicule (vehicule rutiere) se aplică o taxă de 500 dolari S.U.A. pe fiecare TIR încărcat sau gol;

3.3. pentru vagoanele de cale ferată si particulare, care circulă în stare goală pe parcursul de înapoiere spre căile ferate proprietare conform RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international), transportul pe ferry-boat este gratuit dacă vagonul a circulat la dus cu încărcătură pe linia FBCS;

3.4. pentru transportul fără încărcătură al vagoanelor particulare care se înapoiază la proprietar utilizând nava ferry-boat, vagoane care nu utilizează linia FBCS cu încărcătură, taxarea se face conform paragrafului 21 pct. 3 din tariful TRT.

4. Dispozitiile privind mărfurile excluse sau conditional admise la transport, conform CIM (Reguli uniforme privind contractul de transport international de mărfuri), sunt, de asemenea, aplicabile pe linia FBCS. Totusi transporturile funerare sunt excluse la transportul pe linia FBCS.

5. Pentru transporturile în tranzit care utilizează linia FBCS reducerile si risturnele mentionate mai jos se aplică la preturile de tranzit unitare din tabelul preturilor de tranzit de pe retelele CFR si TCDD. Totusi reducerile si risturnele ce se aplică de către TCDD sunt valabile până la data de 31 decembrie 1995.

 

T C D D

C F R

Reducere

Risturnă

 

Reducere

Risturnă

35%

5.000 t si

3%

30-70%*)

3%

 

20.000 t si

4%

 

8%

 

25.000 t

si peste 5%

 

12%

 

 

 

 

25.000 t

 

 

 

 

si peste 18%

 


*) Pentru import/export în vagoane CFR.

 

Reducerile si risturnele aplicate pe reteaua TCDD nu sunt valabile pentru transporturile de animale vii, de coletărie si mărfuri periculoase din clasele 1-4 RID (Regulament international pentru transportul mărfurilor periculoase), precum si pentru transporturile exceptionale.

6. Pentru traficul reciproc între tările europene, pe de o parte, si Republica Turcia, pe de altă parte, care utilizează linia FBCS, taxele (taxa de transport feroviar, taxa de transport pe ferry-boat, taxele accesorii, taxele de vamă etc.) aferente, după caz, parcursului până la portul Samsun trebuie să fie plătite de expeditor, iar de la acest punct de frontieră până la gara de destinatie, de către destinatar.

Pentru traficul reciproc între tările europene, pe de o parte, si Siria, Liban, Irak si Iran, pe de altă parte, în tranzit prin Republica Turcia, care utilizează linia de ferry-boat Constanta-Samsun, taxele (taxa de transport feroviar, taxa de transport pe ferry-boat, taxele accesorii, taxele de vamă etc.) aferente, după caz, parcursului până la punctul de frontieră turco-sirian Meydan-Ekbez, Nusaybin sau turco-iranian Kapikoi/Razi trebuie să fie plătite de expeditor, iar de la aceste puncte de frontieră până la gara de destinatie, de către destinatar. Pentru transporturile ce se vor efectua prin utilizarea liniei FBCS spre tările C.S.I. si dincolo de aceste tări via Dogukapi trebuie să se obtină o autorizatie prealabilă. Totusi pentru transporturile efectuate în numele unui destinatar din Republica Turcia si care continuă pe sosea ori sunt supuse operatiunii de reexpediere nu este obligatorie obtinerea autorizatiei prealabile. Celelalte taxe survenite în parcurs sau la gara de destinatie si care nu figurează în tarif sunt plătite de către destinatar.

7. Reglementarea traficurilor si decontărilor, în cazul transporturilor care utilizează linia FBCS, face obiectul unei comunicări la UIC (Uniunea Internatională a Căilor Ferate) de către CFR si TCDD, simultan cu înscrierea liniei FBCS, tinându-se seama de principiile din RSM (Reglementări speciale pentru traficul international de mărfuri).

8. Nu se va solicita în mod reciproc taxa de locatie pentru vagoanele CFR livrate la CFR în portul Samsun, precum si pentru termenele de stationare a vagoanelor TCDD în portul Constanta. În afară de porturile Samsun si Constanta vagoanele celor două retele sunt exonerate de plata taxei de locatie pe o durată de 108 ore.

9. Taxele pentru stationarea vagoanelor apartinând altor retele decât CFR si TCDD vor fi calculate conform RIV (Regulamentul pentru folosirea reciprocă a vagoanelor de marfă în trafic international). Fiecare parte contractantă are dreptul să încheie un acord bilateral cu alte retele în această problemă.

10. Taxele de transport vor fi calculate separat pe parcursurile CFR si TCDD si pentru sectiunea maritimă pe ferry-boat.

11. Lista clasificării mărfurilor conform Nomenclatorului armonizat al mărfurilor (NHM), inserată în acest tarif, este anexată.

12. Pe parcursurile în tranzit pe liniile CFR si TCDD, pentru transporturile în vagoare complete, care utilizează linia FBCS, în măsura în care nu există alte reglementări, se aplică dispozitiile regulamentare nationale ale fiecărei tări conform art. 10 din CIM (Reguli uniforme referitoare la contractul de transport international feroviar de mărfuri).

13. Pentru transporturile de containere mari fiecare retea va aplica propriul tarif special pentru containerele mari.

14. O listă a mărfurilor periculoase din clasele 1-4 RID (Regulamentul international pentru transportul mărfurilor periculoase) va fi elaborată de către CFR si va fi inserată în tarif.

 

TABELUL I

 

PRETURILE UNITARE

pentru transportul feroviar al mărfurilor de import-export cu vagon complet

 

PRETURILE UNITARE

pentru transportul maritim al mărfurilor, care foloseste ferry-boatul Constanta-Samsun cu vagon complet

 

- în centime elvetiene/100 kg -

Distanta în km

Clasa 1

Clasa 2

10 t

15 t

20 t

25 t

10 t

15 t

20 t

25 t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0- 20

10

7

7

7

8

6

6

5

21- 40

26

21

19

18

21

18

16

15

41- 60

42

35

31

30

35

30

26

25

61- 80

58

49

43

41

49

42

36

35

81-100

74

62

55

53

63

54

47

45

101-120

90

76

67

64

77

66

57

55

121-140

105

90

78

74

91

79

68

65

141-160

121

104

91

87

105

90

79

75

161-180

137

117

102

98

118

102

89

84

181-200

153

131

114

109

133

113

100

95

201-220

169

144

127

121

146

126

110

105

221-240

185

159

139

132

161

138

120

114

241-260

201

172

150

143

175

149

131

125

261-280

217

186

163

155

188

162

141

135

281-300

234

200

175

167

202

174

152

145

301-320

249

213

186

178

216

185

162

154

321-340

265

228

199

190

231

197

173

165

341-360

281

241

211

201

244

210

183

175

361-380

298

255

222

212

258

221

193

184

381-400

313

268

235

224

272

233

204

194

401-420

330

282

246

235

286

245

214

205

421-440

346

296

260

246

300

257

225

214

441-460

361

309

271

258

314

270

236

224

461-480

377

323

283

269

328

280

245

234

481-500

393

337

295

281

341

293

256

244

501-550

399

342

300

285

347

298

260

248

551-600

437

375

328

312

380

326

285

271

601-650

475

407

356

339

413

354

310

295

651-700

513

440

385

367

446

382

337

319

701-750

551

473

413

393

479

410

359

342

751-800

589

505

441

420

512

439

384

366

801-850

626

538

470

448

545

468

409

389

851-900

664

570

499

475

578

496

434

413

901-950

702

603

527

502

611

524

459

437

951-1.000

741

634

555

528

644

552

483

460

1.001-1.100

758

650

569

542

660

566

495

471

1.101-1.200

776

665

582

554

675

578

506

482

1.201-1.300

844

723

632

603

733

629

550

524

1.301-1.400

912

781

683

651

792

679

594

566

1.401-1.500

979

839

733

699

851

729

638

607

1.501-1.600

1.046

896

785

747

909

780

682

650

1.601-1.700

1.113

955

835

795

968

829

726

692

1.701-1.800

1.181

1.012

886

844

1.026

880

770

733

1.801-1.900

1.248

1.070

936

892

1.085

930

814

773

1.901-2.000

1.316

1.128

987

940

1.144

981

858

817

2.001-2.100

1.339

1.147

1.003

956

1.164

997

873

831

2.101-2.200

1.361

1.166

1.021

972

1.183

1.014

888

845

2.201-2.300

1.423

1.221

1.068

1.017

1.238

1.061

928

885

2.301-2.400

1.487

1.275

1.115

1.062

1.293

1.109

970

923

2.401-2.500

1.550

1.329

1.163

1.107

1.348

1.155

1.011

963

 

Pentru parcursul C.F.R. se aplică o majorare de 2% preturilor din acest tabel. Pentru transportul maritim al mărfurilor, care foloseste linia de ferry-boat Constanta-Samsun, a se vedea sectiunea 2 paragraful 4 pct. 11 din tariful TRT.

Observatie: tabloul de preturi unitare pentru import-export prezintă o modificare a distantei minimale de aplicare a tarifului de la 100 km - după cum s-a prevăzut în tariful turco-bulgar - la 20 km, după propunerea C.F.R. Preturile unitare propuse tin seama de diminuarea cu distanta relativă la zonele de 20 km.

 

TABELUL II

 

PRETURILE UNITARE

pentru transportul feroviar al mărfurilor de tranzit, cu vagon complet

 

- în centime elvetiene/100 kg -

Distanta în km

Clasa 1

Clasa 2

10 t

15 t

20 t

25 t

10 t

15 t

20 t

25 t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-100

187

161

141

134

163

140

122

116

101-120

198

169

148

141

171

146

128

122

121-140

232

199

174

166

203

174

151

145

141-160

268

230

201

192

234

200

176

169

161-180

304

261

228

217

264

226

198

188

181-200

339

290

254

242

295

252

221

210

201-220

375

321

281

268

326

279

244

233

221-240

411

352

308

294

357

307

268

255

241-260

446

382

334

318

388

333

291

277

261-280

482

413

362

344

418

359

313

299

281-300

518

444

388

370

449

385

338

321

301-320

554

475

415

396

481

412

361

343

321-340

588

505

441

420

512

438

384

366

341-360

624

536

469

446

 543

466

407

388

361-380

660

567

494

472

573

491

430

409

381-400

695

595

521

496

604

518

453

432

401-420

731

626

548

522

635

545

476

454

421-440

767

657

576

548

666

571

500

476

441-460

801

687

602

573

698

598

524

499

461-480

838

718

628

598

728

624

546

520

481-500

878

749

655

624

760

651

569

542

501-550

887

760

665

633

771

662

578

551

551-600

970

832

728

693

845

724

633

603

601-650

1.056

904

792

734

918

787

689

656

651-700

1.139

976

855

814

991

850

743

708

701-750

1.225

1.050

918

874

1.065

913

798

760

751-800

1.308

1.121

981

934

1.138

975

854

813

801-850

1.393

1.194

1.044

994

1.212

 1.038

 909

865

851-900

1.477

1.266

1.107

1.055

1.284

1.101

 963

918

901-950

1.561

1.339

1.171

1.115

1.358

1.164

1.019

 970

951-1.000 

1.645

1.410

1.234

1.175

1.432

 1.227

1.074

1.022

1.001-1.100

1.684

1.444

1.264

1.204

1.466

1.256

1.099

1.047

1.101-1.200

1.724

1.478

1.294

1.232

1.500

1.285

1.124

1.071

1.201-1.300

1.875

1.607

1.406

1.339

1.630

1.397

1.222

1.164

1.301-1.400

2.025

1.736

1.518

1.446

1.760

1.508

1.320

1.257

1.401-1.500

2.174

1.864

1.630

1.553

1.891

1.620

1.418

1.350

1.501-1.600

2.325

1.992

1.744

1.660

2.021

1.732

1.515

1.443

1.601-1.700

2.474

2.121

1.856

1.767

2.151

1.844

1.613

1.536

1.701-1.800

2.624

2.250

1.968

1.875

2.281

1.956

1.711

1.630

1.801-1.900

2.775

2.378

2.081

1.982

2.411

2.067

1.809

1.719

1.901-2.000

2.924

2.507

2.193

2.089

2.542

2.179

1.907

1.816

2.001-2.100

2.975

2.549

2.230

2.125

2.586

2.216

1.940

1.847

2.101-2.200

3.024

2.591

2.268

2.160

2.629

2.253

1.972

1.878

2.201-2.300

3.164

2.712

2.373

2.260

2.751

2.359

2.063

1.965

2.301-2.400

3.305

2.833

2.479

 2.361

2.873

 2.463

2.155

2.053

2.401-2.500

3.445

2.953

2.583

 2.461

 2.995

2.568

2.247

2.140

 

Pentru parcursul C.F.R. se aplică o majorare de 2% la preturile cuprinse în acest tabel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun si Constanta, semnat la Ankara la 15 iulie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucuresti, 6 decembrie 2001.

Nr. 1.054.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a stagiaturii de către absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie

 

Ministrul sănătătii si familiei, văzând Referatul Directiei generale resurse umane, formare profesională, concursuri si examene si al Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB 10.730,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si functionarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si efectuare a stagiaturii de către absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a regulamentului mentionat la art. 1 se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 986/2000.

Art. 3. - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, Directia management, salarizare si structuri unităti sanitare, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si cabinetele medicale individuale si unitătile sanitare de profil din sectorul privat, care încadrează stagiari, vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2001.

Nr. 846.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare si efectuare a stagiaturii de către absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie

 

Art. 1. - Stagiatura este pregătirea practică de un an, efectuată de absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie, în vederea obtinerii dreptului de liberă practică în profesiile de medic, stomatolog si farmacist.

Art. 2. - După promovarea examenului de licentă absolventii facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie sunt repartizati în unităti sanitare acreditate (spitale si institute clinice), stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei, după cum urmează:

(i) Absolventii facultătilor de medicină vor efectua pregătirea de stagiu în unitătile (compartimentele) de primire urgente (camera de gardă) din spitale, ambulatorii de specialitate, cabinete medicale scolare.

(ii) Absolventii facultătilor de stomatologie vor efectua pregătirea în spitale de stomatologie, compartimente (sectii) de chirurgie maxilo-facială din spitale, ambulatorii de specialitate, cabinete scolare din structura spitalelor.

(iii) Absolventii facultătilor de farmacie vor efectua pregătirea în farmaciile din structura spitalelor.

Art. 3. - Unitătile sanitare nominalizate încheie cu absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie contracte individuale de muncă, pe durată determinată de un an, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001.

Art. 4. - Stagiatura cu durata de un an constituie vechime în munca sanitară. Pe această perioadă stagiarii de medicină generală, stomatologie si farmacie beneficiază de drepturile si obligatiile prevăzute de dispozitiile legale pentru salariatii unitătilor din sectorul bugetar, care se aplică în mod corespunzător acestora.

Art. 5. - Stagiatura se poate efectua, la cerere si cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei, în cabinete medicale individuale, respectiv în cabinete individuale de stomatologie si în unităti medicale, stomatologice si farmaceutice private. Repartitia stagiarilor în aceste unităti se face cu consimtământul titularului de cabinet sau al unitătii sanitare din sectorul privat.

Art. 6. - Pregătirea stagiarilor de medicină generală în cabinetele medicale individuale si în unitătile medicale private va fi asigurată de medici primari de familie avizati de Colegiul Medicilor din România.

Pregătirea stagiarilor de stomatologie în cabinetele individuale de stomatologie si în unitătile stomatologice private va fi asigurată de medici primari sau specialisti de stomatologie generală avizati de Colegiul Medicilor din România. Pregătirea farmacistilor stagiari în unitătile farmaceutice private este asigurată de farmacisti primari sau specialisti avizati de Colegiul Farmacistilor din România.

Art. 7. - Responsabilitatea actului medical/farmaceutic prestat de stagiari revine îndrumătorului de stagiu.

Art. 8. - Salarizarea stagiarilor care efectuează pregătirea în conditiile prevăzute la art. 5 si 6 se face de către unitatea medicală, stomatologică sau farmaceutică din sectorul privat, respectiv de titularii cabinetelor individuale cu care acestia încheie contract de muncă pe durată determinată de un an.

Art. 9. - Situatia stagiarilor repartizati în unitătile medicale stomatologice si farmaceutice publice sau private va fi raportată Ministerului Sănătătii si Familiei de către directiile de sănătate publică, nominalizând unitatea de încadrare si îndrumătorii avizati să pregătească stagiari.

Art. 10. - Pregătirea prin stagiu a absolventilor licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie este structurată pe module corespunzătoare profilului de absolvire, după cum urmează:

- pentru profilul medicină generală:

- urgente medicale - 6 luni;

- urgente chirurgicale - 6 luni;

- pentru profilul stomatologie:

- urgente stomatologice si chirurgie orală - 4 luni;

- protetică dentară - 4 luni;

- parodontologie - 4 luni;

- pentru profilul farmacie:

- farmacie de spital (respectiv farmacie publică, pentru stagiarii repartizati în sectorul privat) - 9 luni;

- laborator farmaceutic sau depozit de medicamente (optional) - 3 luni.

Art. 11. - Absolventii facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie care au promovat examenul de licentă începând cu sesiunea septembrie 1997 si care au întrerupt sau nu au efectuat anul de stagiu îsi pot completa pregătirea până la efectuarea unui an de stagiu sau, după caz, pot efectua anul de stagiu cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 12. - Absolventii licentiati ai facultătilor de medicină si farmacie pot efectua pregătirea de stagiu în afara normei de bază, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei. Acestia se vor adresa directiei de sănătate publică.în raza teritorială a căreia se află unitatea cu care au încheiat contract de muncă în altă calitate decât cea de stagiar, pentru a fi luati în evidentă si îndrumati către unitatea sanitară de pregătire. Cei aflati în această situatie nu vor fi salarizati ca stagiari.

Art. 13. - Absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, stomatologie si farmacie care nu au efectuat anul de stagiu sau au întrerupt stagiatura pentru a beneficia de pregătire în unităti sanitare din străinătate se pot adresa Ministerului Sănătătii si Familiei în vederea recunoasterii acesteia ca pregătire de stagiu. În această situatie recunoasterea se va face cu avizul Colegiului Medicilor din România, respectiv al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 14. - Medicii cu drept de liberă practică si care sunt si absolventi licentiati ai facultătilor de farmacie pot efectua stagiatura în calitate de farmacisti stagiari, în cazul în care pe durata de pregătire acestia nu exercită profesia de medic. În acest caz stagiatura se efectuează pe baza acordului Colegiului Farmacistilor din România, a angajamentului asumat de solicitant si cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 15. - După efectuarea unui an de stagiatură medicii, stomatologii si farmacistii vor obtine dreptul de liberă practică a profesiei, conform legii.

Art. 16. - Medicii, stomatologii si farmacistii care au încheiat pregătirea de stagiu si care nu promovează concursurile de rezidentiat au statutul de medic de medicină generală, stomatolog, respectiv de farmacist. Acestia pot exercita profesia în unităti sanitare de profil din sectorul public sau privat, în conditiile legislatiei în vigoare.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile, având în vedere Reglementarea Comisiei Uniunii Europene (EC) nr. 2.082/2000 din 6 septembrie 2000 pentru adoptarea standardelor EUROCONTROL si pentru amendarea Directivei 97/15/EC pentru adoptarea standardelor EUROCONTROL si pentru amendarea Directivei Consiliului 93/65/EEC, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice,  Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 319/1999 privind definirea si folosirea specificatiilor tehnice compatibile în vederea procurării echipamentelor si sistemelor pentru managementul traficului aerian, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 12 august 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Se aprobă aplicarea elementelor obligatorii ale specificatiilor EUROCONTROL, incluse în următoarele documente, în măsura în care acestea sunt necesare pentru implementarea unui sistem european integrat de management al traficului aerian:

- Standardul EUROCONTROL pentru schimbul de date on-line (OLDI) - (EUROCONTROL standard for On-Line Data Interchange), editia 2.2 (referinta documentului EUROCONTROL  DPS.ET1.ST06-STD), al cărui text este inclus în anexa nr. 1*) la prezenta reglementare;

- Standardul EUROCONTROL pentru prezentarea schimbului de informatii pentru serviciile de trafic aerian (ADEXP) - (EUROCONTROL standard for Air Traffic Services Data Exchange Presentation), editia 2.0 (referinta documentului EUROCONTROL DPS.ET1.ST09-STD), al cărui text este inclus în anexa nr. 2*) la prezenta reglementare;

- Standardul EUROCONTROL pentru schimbul de date de zbor - documentul de control al interfetei (FDE-ICD) - (EUROCONTROL standard for Flight Data Exchange - Interface Control Document), editia 1.0 (referinta documentului EUROCONTROL COM.ET1.ST12-STD), al cărui text este inclus în anexa nr. 3*) la prezenta reglementare.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română si Regia Autonomă «Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în vederea pregătirii intrării în vigoare a Conventiei EUROCONTROL, revizuită.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2001.

Nr. 1.496.


*) Anexele nr. 1, 2 si 3 se pun la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 186/1998 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române - RACR - Transportul aerian al bunurilor periculoase - TABP, editia 1998

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul cresterii sigurantei activitătilor aeronautice civile, pentru asigurarea îndeplinirii obligatiilor asumate de statul român prin aderarea la Conventia privind aviatia civilă internatională,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 4 pct. 4.1, 4.15, 4.16 si 4.19 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 3 pct. 15 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 186 din 8 mai 1998 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române - RACR - Transportul aerian al bunurilor periculoase - TABP, editia 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 21 mai 1998, se înlocuieste cu anexa*) la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 18 decembrie 2001.

Nr. 1.925.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si se va publica în editia 2/octombrie 2001.