MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 845         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

                         

1.274. - Hotărâre privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur

 

1.283. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2001

 

1.286. - Hotărâre privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Resita în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului 

 

1.289. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt, semnat la Cairo la 28 iunie 2001

 

Acord privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt

 

Rectificare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste cerintele referitoare la etichetarea si eficienta energetică pentru introducerea pe piată a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasă tensiune.

(2) Prezenta hotărâre se aplică uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur si în cazul în care acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.

(3) Prezenta hotărâre se aplică si uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care fac obiectul unui contract de furnizare la distantă încheiat în conditiile legii.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care sunt alimentate de la alte surse de energie;

b) uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur a căror productie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur utilizate.

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piată numai a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au aplicată, într-un loc vizibil, pe exteriorul părtii frontale sau superioare a aparatului, o etichetă indicând consumul de energie si clasa de eficientă energetică, precum si celelalte caracteristici, după caz, prevăzută în anexa nr. 1;

b) sunt însotite de o fisă cuprinsă în brosurile de produs, care contine o enumerare de informatii ce definesc aparatul respectiv, prevăzută în anexa nr. 2;

c) în cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distantă, oferta trebuie să fie însotită de caracteristicile tehnice ale uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Informatiile standard cuprinse în etichetă si în fisă trebuie stabilite în conformitate cu standardul român care adoptă standardul european EN 61121 “Metode de măsurare a performantelor uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur”.

(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardului prevăzut la alin. (2) ca standard român.

(4) Clasa de eficientă energetică a unui uscător electric de rufe de uz casnic cu tambur, specificată pe etichetă si în fisă, este determinată conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4.

(5) Este interzisă aplicarea etichetei prevăzute la alin. (1) lit. a) pe plăcutele indicatoare sau pe echivalentele lor, fixate pe uscătoarele electrice de rufe de uz casnic cu tambur, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.

(6) Termenii utilizati pe etichetă, în fisă si prin orice mijloc de comandă prin postă sunt prevăzuti în anexa nr. 5.

Art. 4. - (1) Producătorul unui uscător electric de rufe de uz casnic cu tambur sau reprezentantul său autorizat răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise pe etichetă si în fisă.

(2) Prin reprezentant autorizat se întelege persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător să actioneze în numele său.

(3) Informatiile continute în etichetă si în fisă se fac publice numai cu consimtământul scris al producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

(4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu aplică eticheta, obligatia de a o aplica revine distribuitorului. Producătorul sau  reprezentantul său autorizat are obligatia să transmită gratuit distribuitorului său etichetele necesare până în momentul introducerii pe piată a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur.

(5) Prin distribuitor se întelege agentul economic care vinde en détail, inclusiv în rate, închiriază sau expune uscătoare electrice de rufe de uz casnic cu tambur.

(6) Informatiile cuprinse în etichetă si în fisă se redactează în limba română.

(7) Se interzice aplicarea altor etichete, mărci, simboluri, inscriptii, referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotărâri, cu exceptia etichetării ecologice.

Art. 5. - Producătorul sau reprezentantul său autorizat întocmeste si detine, o perioadă de 5 ani de la data fabricării ultimului uscător electric de rufe de uz casnic cu tambur din seria respectivă de fabricatie, documentatia care atestă conformitatea acestuia cu cerintele prezentei hotărâri. Această documentatie va fi prezentată spre examinare, la cerere, autoritătilor cu atributii de control în domeniu si va contine:

a) denumirea si sediul producătorului;

b) descrierea generală a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia;

c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului de fabricatie, în special cele care afectează în mod esential consumul de energie;

d) rapoarte de încercare privind performantele aparatului, efectuate în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2);

e) instructiuni de utilizare.

Art. 6. - În cazul în care producătorul nu are sediul în România sau un reprezentant autorizat, obligatia detinerii documentatiei prevăzute la art. 5 si a prezentării acesteia spre examinare, la cerere, autoritătilor cu atributii de control în domeniu revine importatorului.

Art. 7. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) se sanctionează conform prevederilor art. 46 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (2) se sanctionează conform dispozitiilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 5 se sanctionează conform dispozitiilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificările si completările ulterioare;

d) nerespectarea dispozitiilor art. 6 se sanctionează conform dispozitiilor art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 8. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul î mputernicit din cadrul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei si/sau al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 9. - Agentia Română pentru Conservarea Energiei si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor vor promova măsuri pentru informarea si educarea consumatorului, în scopul utilizării eficiente a energiei.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 9 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb, secretar de stat

.

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.274

 

ANEXA Nr. 1

 

PRECIZĂRI PRIVIND ETICHETA

 

Eticheta trebuie tipărită în limba română.

Informatiile pe care trebuie să le includă eticheta:

I. Marca comercială a producătorului sau a reprezentantului său autorizat;

II. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producătorului sau al reprezentantului său autorizat;

III. Clasa de eficientă energetică a uscătorului electric de rufe de uz casnic cu tambur, determinată în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 4, exprimată sub forma “Clasa de eficientă energetică..., pe o scară de la A, cel mai eficient, până la G, cel mai putin eficient”.

Această literă indicatoare se plasează la acelasi nivel cu săgeata corespunzătoare;

IV. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologică, pentru uscătorul electric de rufe de uz casnic cu tambur, la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei, se poate aplica pe etichetă o copie de pe marcajul ecologic

V. Consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul “uscare bumbac”, determinat în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român mentionat la art. 3 alin. (2);

VI. Capacitatea nominală pentru bumbac, determinată în conformitate cu standardul român mentionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre;

VII. Tipul aparatului, cu evacuare de aer sau condensare, în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român mentionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre. Săgeata se plasează la acelasi nivel cu tipul corespunzător;

VIII. Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu SR EN 60704-1-3:1996 “Aparate electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare”.

 

NOTĂ:

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate în anexa nr. 5.

Culori utilizate

CMGN - cyan, magenta, galben, negru.

Ex. 07X0: 0% cyan, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

Săgeti:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Culoarea de contur: X070

Textul se tipăreste integral cu negru. Fondul este alb.

 

ANEXA Nr. 2

 

FISA

 

Fisa trebuie să contină informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de producător în următoarea ordine:

1. Marca comercială a producătorului sau a reprezentantului său autorizat;

2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producătorului sau al reprezentantului său autorizat;

3. Clasa de eficientă energetică a uscătorului electric de rufe de uz casnic cu tambur, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, exprimată sub forma “Clasa de eficientă energetică..., pe o scară de la A, cel mai eficient, până la G, cel mai putin eficient”. Această literă indicatoare se plasează la acelasi nivel cu săgeata corespunzătoare;

4. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologică pentru uscătorul electric de rufe de uz casnic cu tambur, la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe etichetă o copie de pe marcajul ecologic;

5. Consumul de energie conform prevederilor pct. V din anexa nr. 1;

6. Capacitatea nominală pentru bumbac conform prevederilor pct. VI din anexa nr. 1;

7. Consumul de apă, conform procedurilor de încercare din standardul român mentionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru ciclul de program “uscare bumbac”, dacă este cazul;

8. Timpul de uscare, în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru ciclul “uscare bumbac”;

9. Aceleasi informatii ca cele de mai sus, de la pct. 5-8, dar referitoare la programele “uscare bumbac cu fierul” si “textile nesifonabile”. Aceste informatii pot fi omise dacă aparatul respectiv nu are un asemenea ciclu;

10. Furnizorii pot include informatiile de la pct. 5-8 si pentru alte cicluri de uscare;

11. Consumul de energie mediu anual si consumul de apă, dacă este cazul, calculat pe baza uscării a 150 kg de rufe folosind programul “uscare bumbac”, plus 280 kg, folosind programul “sifonabile, uscare bumbac cu fierul”, plus 150 kg, folosind programul “textile nesifonabile”.

Acesta poate fi exprimat sub forma “consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care utilizează uscătorul în mod regulat”.

12. Tipul de aparat, cu evacuare de aer sau condensare, în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, conform prevederilor pct. VII din anexa nr. 1;

13. Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu SR EN 60704-1-3: 1996 “Aparate electrocasnice si similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare”.

Dacă fisa include o copie de pe etichetă color sau alb-negru, atunci nu trebuie să se adauge decât informatiile neincluse în etichetă.

 

NOTĂ:

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate în anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur cuprinse în catalogul de comandă prin postă sau alte mijloace tipărite de comunicare la distantă

 

Cataloagele de comandă prin postă si alte mijloace de comunicare la distantă tipărite prevăzute la art. 1 alin. (3) contin următoarele caracteristici tehnice, furnizate în ordinea următoare:

1. Clasa de eficientă energetică, conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2;

2. Consumul de energie, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2;

3. Capacitatea conform prevederilor pct. VI din anexa nr. 1;

4. Consumul de apă/ciclu, conform prevederilor pct. VII, dacă este cazul, din anexa nr. 2;

5. Consumul anual estimat pentru o familie, conform prevederilor pct. 11 din anexa nr. 2;

6. Nivelul de zgomot, conform prevederilor pct. VIII din anexa nr. 1.

Dacă fisa inclusă în brosura de produs contine si alte informatii decât cele de mai sus, definite conform prevederilor din anexa nr. 2, acestea trebuie incluse în enumerarea de mai sus si prezentate sub forma specificată si în ordinea prevăzută în fisă.

 

NOTĂ:

Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate în anexa nr. 5.

 

ANEXA Nr. 4

 

CLASA DE EFICIENTĂ  ENERGETICĂ

 

1. Clasa de eficientă energetică a unui aparat se determină conform tabelelor următoare:

 

Tabelul 1 - Uscătoare cu evacuare de aer

 

Clasa de eficientă energetică

Consumul de energie “C” în kWh/kg rufe,folosind procedurile de încercare din standardul român

prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru ciclul “uscare bumbac”

A

C 0,51

B

0,51 < C 0,59

C

0,59 < C 0,67

D

0,75 < C 0,75

E

0,83 < C 0,83

F

0,83 < C  0,91

G

C > 0,91

 

Tabelul 2 - Uscătoare cu condensare

 

Clasa de eficientă energetică

Consumul de energie “C” în kWh/kg rufe,folosind procedurile de încercare din standardul român

prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru ciclul “uscare bumbac”

A

C 0,55

B

0,55 < C  0,64

C

0,64 < C  0,73

D

0,73 < C  0,82

E

0,82 < C 0,91

F

0,83 < C  1,00

G

C > 1,00

 

ANEXA Nr. 5

 

TERMENII UTILIZATI PE ETICHETĂ SI ÎN FISĂ

 

Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii în limba română prezentati mai sus

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea  nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea cheltuielilor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, în cuantum maxim de 20% din veniturile obtinute din vânzări.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.283.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2001

 

- milioane lei -

Nr. crt.

Specificatia

Proiect 2001

I.

Venituri totale, din care:

5.870.000

A.

VENITURI CURENTE - TOTAL, din care:

1.220.000

 

VENITURI NEFISCALE - TOTAL, din care:

1.220.000

 

Venituri din dividende

1.000.000

 

Dobânzi la disponibilul în conturi

50.000

 

Diferente de curs valutar

50.000

 

Alte venituri nefiscale

120.000

B.

VENITURI DIN CAPITAL - TOTAL, din care:

4.650.000

 

Venituri din privatizare (avans, rate, dobânzi, penalităti)

4.600.000

 

Alte venituri din operatiuni de capital

50.000

II.

Cheltuieli totale, din care:

5.870.000

A.

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

5.860.000

1.

Cheltuieli de personal

280.000

2.

Cheltuieli materiale si servicii

180.000

3.

Transferuri 5.400.000.-

 

B.

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.000

 

Mijloace fixe din cheltuieli proprii

10.000

 

Defalcare pe cheltuieli:

5.870.000

 

Cheltuieli proprii de organizare si functionare

470.000

 

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

300.000

 

Costuri implicate de închiderea operatională, dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

150.000

 

Sume plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora de institutiile publice implicate, potrivit legii, în activitatea de privatizare a societătilor comerciale

150.000

 

Cheltuieli pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărătorii societătilor comerciale privatizate

150.000

 

Despăgubiri acordate cumpărătorilor societătilor comerciale în limita pretului plătit de către acestia pentru prejudicii suferite din obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului sau a unor răspunderi datorate poluării mediului din activităti trecute, care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de ofertă publică

200.000

 

Contributii la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege

110.000

 

Sume lăsate cu titlu gratuit la dispozitia societătilor comerciale privatizate conform art. 36 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997

150.000

 

Alte cheltuieli legal prevăzute - total, din care:

100.000

 

Despăgubiri care reprezintă echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilelor detinute de societatea comercială către fostii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoresti definitive

100.000

 

Regularizări aferente vărsămintelor la trezoreria statului, într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2000 (inclusiv regularizările aferente vărsămintelor la bugetul de stat din vânzarea actiunilor la societătile comerciale din turism, precum si regularizările aferente vărsămintelor la fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, gestionate de Ministerul Finantelor Publice)

3.940.000

 

Regularizări aferente vărsămintelor la bugetele locale

150.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Resita în subordinea

Ministerului Tineretului si Sportului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1) si ale art. 30 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Clubul Sportiv Municipal Resita, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul în municipiul Resita, Bd. Muncii nr. 5A, judetul Caras-Severin, prin reorganizarea unitătii fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Caras-Severin, care se desfiintează.

Art. 2. - Obiectul de activitate al clubului sportiv înfiintat potrivit art. 1 îl reprezintă performanta, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale.

Art. 3. - Bunurile imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care erau date în administrarea unitătii fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Caras-Severin, precum si celelalte bunuri aflate în patrimoniul acestei unităti se transmit în administrarea Clubului Sportiv Municipal Resita.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Municipal Resita se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

Art. 6. - Structura organizatorică, statele de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Resita se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

Art. 7. - Personalul salariat preluat de la unitatea fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Caras-Severin se consideră transferat la Clubul Sportiv Municipal Resita si beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 8. - Anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului” la Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se completează la litera A punctul III cu pozitia nr. 43 care va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

43.

Clubul Sportiv Municipal Resita

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.286.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care se transmit în administrarea Clubului Sportiv Municipal Resita, institutie publică în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

Adresa

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Specificatia

Municipiul Resita, Bd. Muncii nr. 5A, judetul Caras-Severin

Directia pentru tineret si sport a judetului Caras-Severin din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

Clubul Sportiv Municipal Resita - din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

- Stadion de atletism fără tribună si anexe = 11.495,00 m 2

- Teren atletică grea fără anexe = 7.413,00 m 2 Complex sportiv “Lunca Bârzavei”

= 831,03 m 2 , din care:

- sală lupte = 304,58 m 2

- sală box = 129,35 m 2

si - sală culturism = 110,10 m2

- anexe = 287,00 m 2 (saună si vestiar = 128,00 m2 ,

holuri = 106,00 m2 si birou = 53,00 m2)

- Patinoar artificial descoperit = 4.455,00 m2 , din care:

- platformă betonată gheată = 1.800,50 m2

- tribună = 450,00 m2

- punct frig = 81,00 m2

- 3 garaje = 45,00 m2

- grup sanitar = 55,00 m2

- suprafată acces = 2.024,00 m2

Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918, judetul Caras-Severin

 

 

- Sală polivalentă = 3.473,00 m2 , din care:

- suprafată sală cu tribună de 2.000 locuri = 2.200 m2

- anexe = 1.273 m2, din care:

- - 4 vestiare = 112,00 m2

- - 4 grupuri sanitare = 56,00 m2

- - sală haltere = 72,00 m2

- - vestiar si saună = 24,00 m2

- - hol principal = 750,00 m2

- - hol la anexe = 175,00 m2

Municipiul Resita, str. Revolutia din Decembrie nr. 5A,

judetul Caras-Severin.

 

 

- În subsol:

subsol tehnic = 327,00 m2

- Suprafata terenului = 1.079 m 2 , din care:

- 2 terenuri de tenis = 720,00 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt, semnat la Cairo la 28 iunie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt, semnat la Cairo la 28 iunie 2001.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor acordului se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.289.

 

ACORD

privind cooperarea în domeniul agriculturii si industriei alimentare între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt

 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt, denumite în continuare părti,

având în vedere prevederile Acordului de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994,

dorind să stabilească conditiile pentru dezvoltarea în continuare a cooperării economice, stiintifice si tehnice, în domeniul agriculturii si alimentatiei,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor sprijini si vor promova dezvoltarea contactelor comerciale, economice, tehnico-stiintifice si de cercetare dintre entitătile economice, centrele de cercetare si alte unităti, în cadrul atributiilor lor si în conformitate cu legislatia fiecărei părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Obiectivele definite la art. 1 vor fi realizate în următoarele domenii:

 

- înfiintarea de asociatii mixte si societăti mixte;

- servicii de consultantă;

- activităti de cercetare în comun;

- încheierea de acorduri în domeniul sanitar veterinar si fitosanitar pentru reglementarea comertului din domeniu;

- schimb de studenti, experti si consilieri din domeniul agricol si agroindustrial;

- cooperare în domeniul cresterii animalelor si cultivării plantelor;

- cooperare în domeniul irigatiilor si al îmbunătătirilor funciare;

- schimb de informatii privind manifestările agricole si agroindustriale, inclusiv expozitii si târguri;

- schimb de informatii privind reglementările din agricultura si industria natională.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile convin să mentină contacte de lucru prin reprezentantii lor. Nivelul reprezentantilor va fi convenit de către părti înainte de fiecare întâlnire.

Atributiile reprezentantilor vor fi:

- analizarea punerii în aplicare a programelor de cooperare;

- propunerea de solutii privind dezvoltarea în continuare si îmbunătătirea relatiilor stiintifice si economice în domeniul agriculturii si industriei alimentare;

- recomandarea căilor posibile de depăsire a dificultătilor ce ar putea să apară în timpul activitătilor de cooperare;

- implementarea altor activităti convenite de părti. Aceste întâlniri vor avea loc alternativ în România si în Republica Arabă Egipt.

 

ARTICOLUL 4

 

Cheltuielile ocazionate de întâlnirile reprezentantilor părtilor vor fi suportate de fiecare parte pentru delegatia proprie, cu respectarea legislatiei sale interne.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord va intra în vigoare la 60 de zile de la data ultimei notificări prin care părtile îsi anuntă îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi în mod automat pe noi perioade de 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părti să nu notifice în scris celeilalte părti, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, hotărârea sa de a-l denunta.

Semnat la Cairo la 28 iunie 2001 în două exemplare originale fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România,

Ilie Sârbu,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor

Pentru Ministerul Agriculturii si Îmbunătătirilor Funciare din Republica Arabă Egipt,

dr. Youssuf Wally,

viceprim-ministru si ministrul agriculturii

si îmbunătătirilor funciare

 

RECTIFICARE

 

În Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 noiembrie 2001, se face următoarea rectificare:

- la art. 16 alin. (2) în loc de: “... până la data de 2 a lunii următoare...” se va citi “... până la data de 25 a lunii următoare...”.