MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 847         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2001 

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.259. - Hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

 

1.275. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării

 

1.287. - Hotărâre privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Brasov în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

151./22.740. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în Programul de conformare si în planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Norme privind documentatia necesară în vederea autorizării operatiunilor financiar-bancare, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001

 

179. - Hotărâre privind instituirea administrării speciale a Băncii Române de Scont - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001

privind semnătura electronică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 52 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 1.259.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE SI METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Orice persoană, fizică sau juridică, aflată pe eritoriul României poate beneficia de servicii de certificare în vederea utilizării semnăturii electronice în sensul definit a art. 4 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, denumită în continuare lege.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentelor norme tehnice si metodologice, termenii utilizati au următoarele definitii:

a) client - beneficiarul serviciilor de certificare, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de certificare, denumit în continuare furnizor, detine o pereche unctională cheie publică-cheie privată si are o identitate probată printr-un certificat digital emis de acel furnizor;

b) hash-code - functie care returnează amprenta unui document electronic;

c) cheie privată - un cod digital cu caracter de uniciate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat. În contextul semnăturii digitale cheia privată reprezintă datele de creare a semnăturii electronice, asa cum apar ele definite în lege;

d) cheia publică - cod digital, perechea cheii private necesară verificării semnăturii electronice. În contextul semnăturii digitale cheia publică reprezintă datele de verificare a semnăturii electronice, asa cum apar ele definite în lege;

e) mecanismul de creare a semnăturii electronice - asupra documentului se aplică o functie hash-code, obtinându-se amprenta documentului. Printr-un algoritm se aplică cheia privată peste amprenta documentului, rezultând semnătura electronică;

f) mecanismul de verificare a semnăturii electronice se bazează pe utilizarea cheii publice, a functiei hash-code si a semnăturii electronice primite. Verificarea semnăturii este o operatie automată;

g) pagina web - document electronic, disponibil prin nternet.

(2) În întelesul prezentelor norme, abrevierile utilizate au următoarele semnificatii:

a) ETSI - Institutul European de Standarde în Telecomunicatii;

b) RFC - desemnează documente care au fost supuse analizei publice în cadrul unui proces coordonat de Grupul de Lucru pentru Ingineria Internetului;

c) FIPS - desemnează standarde federale emise de nstitutul National de Standarde si Tehnologie din Statele Unite ale Americii;

d) IEEE - Institutul de Inginerie Electrică si Electronică;

e) ITSEC - desemnează standardele si criteriile europene de evaluare a securitătii sistemelor informatice;

f) RSA - algoritmul de criptare cu cheie publică, dezvoltat de cercetătorii Rivest, Shamir si Adleman;

g) DSA - Algoritmul de Semnătură Digitală;

h) SHA - Algoritm Securizat de Hash-code;

i) PKI - Infrastructură de chei publice;

j) RTF - format de document ce permite alinierea textului, introducerea unor caractere speciale, utilizarea culorior si a fonturilor de dimensiuni diferite, precum si inserarea altor obiecte;

k) PDF - format ce permite transferarea documentelo electronice fără a afecta aranjarea în pagină; documentele pot contine text, imagini si sunete;

l) PostScript - format de document utilizat în specia pentru tipărire la imprimante PostScript.

m) TXT - format de document continând exclusiv text

 

CAPITOLUL II

Autoritatea de reglementare si supraveghere

 

Art. 3. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere, denumită în continuare autoritate, generează sau achizitionează o pereche functională cheie privată-cheie publică si trebuie să îsi protejeze cheia sa privată, utilizând un sistem fiabil si luând precautiile necesare pentru a pre

veni pierderea, dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a cheii sale private.

(2) Cheia privată nu poate fi dedusă în nici un fel din cheia sa publică pereche.

Art. 4. - Autoritatea gestionează Registrul furnizorilo de servicii de certificare, denumit în continuare registru.

Art. 5. - Continutul informational si structura registrulu sunt prezentate în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Actualizarea registrului se face exclusiv de către autoritate si urmăreste toate modificările survenite în statutul furnizorului - acreditare, terminarea perioadei de acreditare, suspendare, îmbogătirea tipurilor de certificate oferite.

(2) După fiecare actualizare autoritatea transmite furnizorului o copie de pe documentul prevăzut la pct. 43 din anexa nr. 1.

Art. 7. - Autoritatea gestionează datele utilizând un sistem informatic în măsură să asigure securitatea sistemelor comunicatiilor, tranzactiilor si datelor conform standardelor recunoscute - ISO/IEC 15408-1, 2, 3 si ISO 17799. În acest sens se utilizează o solutie ce asigură managementu

unei baze de date replicate, garantându-se accesul permanent prin Internet.

Art. 8. - Autoritatea face publice, spre consultare următoarele date din registru:

a) tipul furnizorului - persoană fizică sau juridică;

b) numele sau denumirea furnizorului;

c) data la care si-a început activitatea;

d) cheia publică a furnizorului;

e) indicatii privind acreditarea - acreditat sau neacreditat;

f) perioada de acreditare - început/sfârsit;

g) indicatii privind dreptul de a emite certificate calificate

h) descrierea politicii generale a furnizorului;

i) forma de organizare a furnizorului - societate comercială, regie autonomă, institutie publică, organizatie negu vernamentală, alte tipuri;

j) adresa sau sediul - tară, oras, judet/sector, stradă număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal;

k) nationalitatea, pentru persoană juridică;

l) cetătenia, pentru persoană fizică;

m) telefon, fax, e-mail, adresă în pagina web;

n) categoriile de servicii destinate publicului: tipul de certificate, mod de utilizare, pentru fiecare tip de certificate;

o) tipurile de dispozitive de creare a semnăturii electronice utilizate;

p) situatia dispozitivelor - dacă sunt omologate sau nu;

q) situatia furnizorului: operational, suspendat, activitatea încetată, în curs de transferare a activitătii, în curs de remediere a unor probleme identificate de autoritate - indicând termenul limită;

r) istoric al furnizorului: data de începere a activitătii, perioade de suspendare, perioade în care a avut dreptul de a emite certificate calificate, alte asemenea situatii.

Art. 9. - (1) Informatiile prevăzute la art. 8 din prezentele norme tehnice si metodologice sunt disponibile public, prin Internet, în pagina web a autoritătii.

(2) Pagina web va mai contine informatii cu privire la legea semnăturii electronice, normele tehnice si metodologice privind aplicarea legii semnăturii electronice, informatii generale cu privire la utilizarea semnăturii electronice, nformatii noi din domeniul semnăturii electronice, trimiteri către paginile web ale furnizorilor de servicii de certificare.

(3) Autoritatea va publica permanent tehnologiile Internet prin care se pot consulta informatiile prevăzute la alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL III

Furnizorii de servicii de certificare

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 10. - (1) Un furnizor este obligat să genereze sau să achizitioneze o pereche functională cheie privată-cheie publică si să îsi protejeze cheia sa privată, utilizând un sistem fiabil si luând precautiile necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a cheii sale private.

(2) Cheia privată nu poate fi dedusă în nici un fel din cheia sa publică pereche.

Art. 11. - (1) Înainte de începerea activitătii furnizorul va notifica autoritatea, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Toate datele vor fi înaintate autoritătii pe suport de hârtie si în format electronic, documentul electronic fiind semnat digital de către furnizor si prezentat în unul dintre următoarele formate: RTF, PDF, TXT si PostScript.

Art. 12. - (1) Înregistrarea în registru se face pe baza unei cereri individuale.

(2) La primirea cererii autoritatea include datele furnizorului în registru si generează pentru acesta un cod de dentificare format prin alipirea anului, lunii si datei de începere a activitătii si a numărului de ordine al furnizorului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Furnizarea serviciilor de certificare calificată

 

Art. 13. - (1) Furnizorul poate furniza servicii de certificare bazate pe certificate simple si calificate.

(2) Certificatul calificat va avea structura conformă cu anexa nr. 3, potrivit ETSI TS 101 862 v. 1.2.1. (2001-06), RFC 2459 si cu Recomandările ITU-T X. 509.

(3) Autoritatea va publica eventualele modificări ale formatului descris, pe baza evolutiei tehnologiilor sau a normelor internationale recunoscute în domeniu.

(4) Certificatul are si o rubrică de extensii. Lista celor mai uzuale extensii este prevăzută în anexa nr. 4.

(5) Codul de identificare a certificatului calificat se formează prin alipirea codului de identificare a furnizorului si a numărului de ordine al certificatului.

(6) Codul personal de identificare a semnatarului rezultă prin alipirea codului de identificare a furnizorului, initialele numelui sau pseudonimului semnatarului si numărul de ordine al acestuia în lista clientilor cu aceleasi initiale.

Art. 14. - (1) În vederea emiterii de certificate calificate furnizorul trebuie să îndeplinească conditiile enuntate la art. 20-22 din lege.

(2) Furnizorul trebuie să dovedească autoritătii că dispune de resursele financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăsurării activităti de certificare si trebuie să fie capabil să acopere pierderile suferite de către o persoană care îsi întemeiază conduita pe efectele juridice ale certificatelor calificate, până la concurenta echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro pentru fiecare risc asigurat. Riscul asigurat este fiecare prejudiciu produs, chiar dacă se produc mai multe asemenea prejudicii ca urmare a neîndeplinirii de către furnizor a unei obligatii prevăzute de lege. Furnizorul va trebui să depună o scrisoare de garantie din partea unei instituti

financiare de specialitate sau o polită de asigurare la o societate de asigurări, în favoarea autoritătii, în valoare ce putin egală cu echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro; scrisoarea de garantie are forma prevăzută în anexa nr. 5.

(3) Furnizorul trebuie să asigure un nivel de securitate a sistemelor, comunicatiilor, tranzactiilor si datelor conform standardelor recunoscute - ISO/IEC 15408-1,2,3; ISO 17799; ETSI TS 101 456 v.1.1.1. (2000-12); ITSEC-E3 FIPS 140-1.

(4) Furnizorul trebuie să asigure operarea rapidă a registrului de evidentă a certificatelor, conform art. 20 lit. b) din lege; structura registrului este prezentată în anexa nr. 6.

(5) Furnizorul trebuie să folosească numai dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice.

(6) Autoritatea verifică datele continute în documentatia depusă, în termen de maximum 10 zile, în raport cu standardele recunoscute si cu prezentele norme tehnice si metodologice.

(7) Autoritatea trebuie să informeze furnizorul, în termen de maximum 10 zile, cu privire la îndeplinirea conditiilor si să solicite, dacă e cazul, completarea documentatiei.

(8) În cazul în care toate criteriile sunt îndeplinite, autoritatea emite decizia prin care furnizorul dobândeste dreptul de a furniza servicii de certificare calificată si actualizează registrul înscriind noul statut al furnizorului. Decizia este comunicată furnizorului pe suport de hârtie si în format electronic, semnat digital de autoritate.

(9) Dacă documentatia nu a fost completată sau nu îndeplineste conditiile, autoritatea emite o decizie motivată prin care respinge solicitarea furnizorului de a i se acorda dreptul de furnizare de servicii de certificare calificată. Decizia este comunicată furnizorului pe suport de hârtie si în format electronic, semnat digital de autoritate.

Art. 15. - În cazul în care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 20-22 din lege, autoritatea va lua decizia de suspendare a dreptului furnizorului în cauză de a emite certificate calificate, până la remedierea neajunsurilor si îndeplinirea tuturor conditiilor legale. Decizia este

comunicată furnizorului pe suport de hârtie si în format electronic, semnat digital de autoritate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Acreditarea voluntară

 

Art. 16. - (1) Furnizorul care doreste să îsi desfăsoare activitatea ca furnizor acreditat trebuie să solicite obtinerea acreditării din partea autoritătii.

(2) În acest sens furnizorul trebuie să îndeplinească toate conditiile necesare emiterii de certificate calificate si să utilizeze dispozitive securizate de generare a semnăturii electronice, omologate de o agentie de omologare agreată de autoritate.

(3) Verificările se fac atât asupra declaratiilor continute în documentatia depusă la autoritate, cât si asupra concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate si cele existente în realitate.

(4) Auditul este realizat de autoritate sau de o tertă parte numită de aceasta, conform normelor europene pentru acest gen de activitate.

(5) Autoritatea trebuie să informeze în termen de maximum 30 de zile furnizorul cu privire la îndeplinirea conditiilor si să solicite, dacă e cazul, completarea documentatiei.

Art. 17. - (1) În cazul în care se constată că toate criteriile sunt îndeplinite, autoritatea decide acreditarea furnizorului.

(2) Decizia de acreditare, conditiile si efectele suspendării sau ale retragerii sunt comunicate furnizorului pe suport de hârtie si în format electronic, semnat digital de autoritate.

(3) La cererea furnizorului autoritatea actualizează registrul prin înscrierea noului statut de furnizor acreditat. Se ntroduc informatii despre garantii, omologarea dispozitivelor, agentia de omologare, perioada de acreditare.

Art. 18. - (1) Durata acreditării este de 3 ani si se poate reînnoi.

(2) Procedura de reînnoire este identică cu cea de obtinere a acreditării.

Art. 19. - Suspendarea deciziei de acreditare se face în următoarele cazuri:

a) se constată că furnizorul nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile prevăzute pentru acordarea deciziei de acreditare. În acest caz autoritatea notifică furnizorului si stabileste un interval de timp de maximum 30 de zile în care furnizorul trebuie să remedieze deficientele semnalate;

b) declansarea procedurii falimentului furnizorului.

Art. 20. - Autoritatea retrage decizia de acreditare în următoarele cazuri:

a) dacă furnizorul nu remediază deficientele prevăzute a art. 19 lit. a), în termenul acordat de către autoritate;

b) dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă si revocabilă prin care se declară falimentul furnizorului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Agrearea agentiilor de omologare

 

Art. 21. - (1) Decizia de agreare a agentiilor de omologare se face pe baza unei cereri a agentiei către autoritate si în urma verificării conditiilor mentionate în normele europene pentru acest gen de activitate.

(2) Decizia de agreare este valabilă 1 an si se poate reînnoi.

(3) Decizia se retrage în cazul în care se constată că agentia nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) si (2). Autoritatea transmite agentiei o notă explicativă în care descrie motivele retragerii deciziei de agreare.


CAPITOLUL IV

Proceduri de utilizare a semnăturii electronice

 

Art. 22. - Principiul de functionare si procedurile de utilizare a semnăturii electronice sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 23. - Orice persoană, fizică sau juridică, care doreste ca un furnizor să îi elibereze un certificat trebuie:

a) să furnizeze informatiile cerute pentru tipul de certificat dorit, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8;

b) să genereze sau să achizitioneze o pereche functională cheie privată-cheie publică; cheia privată nu poate fi dedusă în nici un fel din cheia sa publică pereche;

c) să probeze functionalitatea perechii cheie privată - cheie publică;

d) să protejeze cheia privată de furturi, deteriorări, modificări ale continutului sau alte compromiteri ale acesteia este interzisă duplicarea cheii private;

e) să propună un nume sau un pseudonim distinct pentru identificare;

f) să supună examinării furnizorului: cererea de furnizare a unui certificat, acordul de a respecta obligatiile în calitate de client si cheia sa publică.

Art. 24. - La primirea cererii de eliberare a certificatului furnizorul în cauză va verifica, înainte de eliberarea certificatului, următoarele aspecte:

a) dacă solicitantul certificatului este persoana identificată în cerere, prin procedura adecvată categoriei din care face parte certificatul;

b) dacă solicitantul certificatului detine cheia privată corespunzătoare cheii publice listate în certificat;

c) dacă informatia listată în certificat este exactă.

Art. 25. - (1) Durata verificării informatiilor din cerere si a eliberării certificatului nu poate depăsi:

a) o zi lucrătoare, pentru certificatele simple;

b) 5 zile lucrătoare, pentru certificatele calificate.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează din momentul primirii de către furnizorul în cauză a tuturo informatiilor cerute pentru acest scop.

Art. 26. - Furnizorul nu poate emite un certificat fără consimtământul expres al celui pe numele căruia este emis.

Art. 27. - Durata valabilitătii unui certificat este de maximum 1 an de la data comunicării către client.

Art. 28. - Certificatul poate fi transmis solicitantului în următoarele modalităti:

a) personal;

b) prin postă, cu confirmare de primire;

c) prin postă electronică - numai pentru certificate simple; observatiile, dacă există, se comunică pe aceeasi cale furnizorului.

Art. 29. - Prin acceptarea certificatului clientul:

a) îsi asumă responsabilitatea controlului cheii sale private si a luării unor măsuri pentru a preveni pierderea dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a acesteia;

b) certifică veridicitatea informatiilor continute în certificat;

c) se angajează să folosească certificatul exclusiv în scopuri autorizate, conform legii;

d) nu are dreptul de a utiliza cheia sa privată corespunzătoare cheii publice listate în certificat, pentru semnarea altor certificate, decât în cazurile în care acest lucru a fost prevăzut expres în contractul semnat cu furnizorul său.

Art. 30. - (1) Furnizorul gestionează direct cheile publice ale clientilor persoane fizice si persoane juridice.

Gestionarea cheilor publice presupune implicit acordarea tuturor serviciilor de certificare prevăzute în contractul cu clientii.

(2) Serviciile de certificare se referă la emiterea, verificarea, suspendarea, reînnoirea, revocarea si furnizarea de informatii cu privire la certificatele emise, precum si depozitarea sigură a acestora pe durata valabilitătii lor, la care se adaugă o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilitătii certificatului, conform prevederilor art. 20 lit. h) din lege.

(3) Serviciile de verificare a semnăturilor electronice se asigură automat, prin Internet, asemenea servicii fiind mentionate expres în contract.

Art. 31. - (1) Arhivele unui furnizor aflat în cazul prevăzut la art. 24 alin. (4) din lege sunt preluate de autoritate.

(2) Formularul de informare cu privire la încetarea activitătii unui furnizor de servicii de certificare este prevăzut în anexa nr. 9.

(3) În cazul în care autoritatea dispune încetarea activitătii unui furnizor si nu există un alt furnizor care să îi preia activitatea, aceasta va asigura revocarea certificatelor, dacă nu a fost deja realizată de către furnizor, pe cheltuiala furnizorului; autoritatea va prelua si va mentine arhivele si registrul electronic, fără conectare permanentă a Internet.

Art. 32. - Un furnizor poate solicita unui alt furnizor eliberarea unui certificat, cel de-al doilea furnizor gestionând astfel cheia publică a primului. Această situatie este prevăzută în anexa nr. 10.

 

CAPITOLUL V

Detalii tehnice

SECTIUNEA 1

Datele de creare a semnăturii

 

Art. 33. - Generarea datelor de creare a semnăturii electronice a autoritătii se face utilizând un sistem izolat, fiabil, proiectat special în acest scop, protejat împotriva utiizării neautorizate.

Art. 34. - Autoritatea va folosi pentru semnătura electronică algoritmul RSA.

Art. 35. - (1) Lungimea minimă a cheii private utilizate de un semnatar pentru crearea semnăturii electronice extinse trebuie să fie de minim:

a) 1.024 de biti pentru algoritmul RSA;

b) 1.024 de biti pentru algoritmul DSA;

c) 160 de biti pentru algoritmul DSA bazat pe curbe eliptice.

(2) Lungimea nu include secventa de 0 biti de pe cele mai semnificative pozitii.

(3) Generarea repetată de date de creare a semnăturii electronice nu trebuie să coboare nivelul de sigurantă a acesteia, fiind obligatorie conditia de unicitate. Se exclud procedeele de generare a datelor de creare a semnăturii electronice care, prin utilizare repetată, ar putea reduce calitatea cheii.

Art. 36. - (1) Numărul minim de biti din datele de creare a semnăturii electronice determinati pe baza unor numere real aleatoare tehnice este de:

a) 1.024 de biti pentru algoritmul RSA;

b) 1.024 de biti pentru algoritmul DSA;

c) 160 de biti pentru algoritmul DSA bazat pe curbe eliptice.

(2) Este interzisă utilizarea numerelor pseudoaleatorii ca punct de pornire în generarea datelor de creare a semnăturii.

(3) Dacă sistemul de generare este utilizat pentru obtinerea cheilor mai multor semnatari, calitatea elementelor generate trebuie verificată statistic cel putin o dată pe lună. Rezultatele testelor efectuate trebuie înregistrate. În cazul în care rezultatul testului este negativ, toate certificatele emise de la data ultimului test vor fi revocate.

Art. 37. - (1) Dacă datele de creare a semnăturii sunt generate de furnizorul de servicii de certificare, acesta trebuie să asigure confidentialitatea acestora, precum si a datelor pe baza cărora s-au generat cheile.

(2) Aceleasi prevederi se aplică în cazul operatiunilor de transferare a datelor de creare a semnăturii în dispozitivele de creare a semnăturii, precum si a datelor de identificare a semnatarului necesare în cazul utilizării dispozitivului.

Art. 38. - Dacă datele de creare a semnăturii sunt generate de un tert, acesta trebuie să utilizeze dispozitive de generare fiabile, protejate împotriva utilizării neautorizate. Fiecare acces la dispozitivul de generare a datelor de creare a semnăturii trebuie monitorizat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sisteme si proceduri utilizate pentru crearea semnăturii

Electronice

 

Art. 39. - Autoritatea foloseste doar functia hash-code SHA-1 si algoritmul de criptare RSA. Este interzisă utilizarea teoremei chinezesti a resturilor.

Art. 40. - (1) În vederea obtinerii unei semnături electronice extinse se pot utiliza următoarele functii hash-code

a) RIPEMD - 160;

b) Functia SHA-1.

(2) Pot fi folosite numere pseudoaleatorii pentru a mări lungimea amprentei documentului. Algoritmii de criptare a amprentei, în cazul semnăturii electronice extinse, sunt a) RSA;

b) DSA;

c) DSA pe curbe eliptice potrivit ISO/IEC 14883-3 anexa A.2.2, IEEE standard P1363, sectiunile 5.3.3, 5.3.4

(3) În cazul algoritmilor ce implică numere aleatorii se pot utiliza numere pseudoaleatorii.

(4) Se consideră echivalente si alte proceduri de creare a semnăturii, dacă oferă acelasi nivel de securitate certificat de un organism autorizat recunoscut.

Art. 41. - Dacă pentru declansarea procedurii de creare a semnăturii electronice se foloseste o metodă de acces anume proiectată pentru a preveni utilizarea neautorizată, codul respectiv nu mai trebuie folosit în alt scop.

Art. 42. - Formatul semnăturii electronice trebuie să corespundă prevederilor legale în domeniu - PKCS#7 Standard de sintaxă al mesajelor criptate.

Art. 43. - Rezultatul verificării unei semnături electronice extinse este sigur doar dacă se utilizează un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice specificat de către furnizorul de servicii de certificare care a emis certificatu pe baza căruia se face validarea semnăturii.


SECTIUNEA a 3-a

Certificatele calificate

 

Art. 44. - În cazul reînnoirii unui certificat calificat se emite un nou certificat cu aceleasi date de identificare si de verificare a semnăturii electronice, dar cu alte date de valabilitate.

Art. 45. - Formatul certificatului calificat, conform art. 13, trebuie să fie descris de către furnizor utilizând un imbaj formal standard - CCITT sau Recomandările ITU-T X.208 -, într-un document atasat notificării către autoritate.

Art. 46. - Registrul electronic de evidentă a certificatelor eliberate trebuie să corespundă unui format recunoscut nternational. Următoarele standarde sunt recomandate:

a) 1988 CCITT (ITU-T) X.500/ISO IS9594;

b) RFC 2587 Internet X.509 Infrastructura de chei publice LDAPv2;

c) RFC 2587 Internet X.509 Infrastructura de chei publice - certificate si profil CRL;

d) RFC 2589 - LDAPv3 Extensii pentru servicii de director dinamic.

 

SECTIUNEA a 4-a

Revocarea certificatelor si marcarea timpului

 

Art. 47. - Furnizorul trebuie să informeze clientii si tertii care pot influenta atributele clientului, înscrise în certificatul calificat, cu privire la modul prin care pot solicita revocarea certificatului.

Art. 48. - (1) Marca temporală dovedeste existenta unor date la un moment de timp precizat.

(2) Prin aplicarea unei astfel de mărci, numită time-stamp, se poate demonstra existenta unor informatii la momentul respectiv.

(3) Serviciile de marcare temporală pot fi furnizate de furnizor sau de terti, conform standardelor recunoscute - ETSI TS 101 861 Stampilare temporală; ETSI TS 101 733 v1. 2.2 (2000-12); RFC3161 Internet X.509 PKI Protocol de stampilare temporală.

(4) În vederea mentionării datei si a orei se utilizează servicii bazate pe certificate calificate si se foloseste data si ora Europei Centrale, tinându-se seama de schimbarea orei - ora de vară/iarnă. Eroarea maximum admisă este de 1 minut.

 

CAPITOLUL VI

Alte prevederi

 

Art. 49. - Autoritatea trebuie să verifice un furnizor cel putin o dată la 2 ani sau când se modifică procedurile de lucru.

Art. 50. - (1) Autoritatea dispune suspendarea activitătii furnizorului până la încetarea cauzelor care au determinat uarea măsurii în următoarele situatii:

a) furnizorul a încălcat obligatiile de confidentialitate prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege;

b) furnizorul nu notifică autoritatea în conditiile prevăzute a art. 13 alin. (1) si (2) din lege;

c) complementar cu aplicarea sanctiunii contraventionale prevăzute la art. 45 din lege;

d) furnizorul nu plăteste în termenul stabilit despăgubirile a plata cărora a fost obligat printr-o decizie definitivă si revocabilă a unei instante judecătoresti;

e) furnizorul nu achită, în cel mult 10 zile, costul operatiunilor prevăzute la art. 31 alin. (3).

(2) În această perioadă autoritatea efectuează verificarea furnizorului si comunică neajunsurile identificate.

Autoritatea stabileste un interval de timp de maximum 30 de zile, în care furnizorul trebuie să rezolve problemele cu care se confruntă.

(3) Dacă furnizorul nu remediază deficientele în termenul acordat, autoritatea dispune încetarea activitătii acestuia si/sau retragerea deciziei de acreditare si/sau suspendarea dreptului de a emite certificate calificate, în functie de problemele identificate si de tipul de servicii oferite de furnizor.

(4) În perioada în care are activitatea suspendată, furnizorul are obligatia să asigure serviciile de suspendare revocare si verificare a certificatelor, precum si consultarea prin Internet a registrului electronic, cu exceptia cazului în care deficientele se găsesc la nivelul acestor sisteme.

Art. 51. - În cazurile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. d) si e) autoritatea are dreptul de a emite pretenti asupra scrisorii de garantie sau a politei de asigurare, în limita prejudiciului creat.

Art. 52. - (1) Dispozitivele de creare a semnăturii electronice constituie produse asociate semnăturii electronice în sensul art. 4 pct. 15 din lege.

(2) Produsele asociate semnăturii electronice sunt prezumate să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 4 pct. 8 si la art. 20 lit. f) din lege, în cazul în care sunt conforme cu cel putin unul dintre:

a) standardele române sau părtile relevante ale acestora, care adoptă acele standarde europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalu Oficial al Comunitătilor Europene, în măsura în care conditiile în cauză sunt acoperite de aceste standarde;

b) standardele europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial a Comunitătilor Europene, în măsura în care conditiile în cauză sunt acoperite de aceste standarde;

c) standardele române sau părtile relevante ale acestora, adoptate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, în măsura în care conditiile în cauză sunt acoperite de aceste standarde si nu există standarde române din categoria celor prevăzute la lit. a), care să fie aplicabile.

(3) Lista standardelor prevăzute la alin. (2) se publică prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologie informatiei.

Art. 53. - Dispozitivele securizate de creare a semnăturii electronice, recunoscute ca fiind conforme cu cerintele anexei III a Directivei 1999/93/EC de un organism desemnat de unul dintre statele membre ale Uniuni Europene să efectueze determinări ale conformitătii acestor dispozitive, sunt considerate omologate în sensul art. 11 alin. (2) din lege.

Art. 54. - În conformitate cu art. 40 din lege certificatul calificat, eliberat de către un furnizor înregistrat într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în România, în baza acordului european de asociere dintre România, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre, pe de altă parte.

Art. 55. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice si metodologice.

 

ANEXA Nr. 1*

la normele tehnice si metodologice

 

La punctele 10, 11 si 12 furnizorul trebuie să se refere la:

a) procedura de solicitare a certificatului;

b) tipuri de pseudonime admise, dacă e cazul;

c) metoda de includere în certificat a atributelor suplimentare;

d) orele de program;

e) modul de generare a datelor de creare a semnăturii urnizorului;

f) formatul datelor de creare a semnăturii furnizorului;

g) procedura de generare a datelor de creare a semnăturii clientilor;

h) formatul datelor de creare a semnăturii clientilor;

i) functiile hash si procedurile de criptare folosite;

j) lista cuprinzând produsele asociate semnăturii electronice folosite si recomandate;

k) formatul documentelor ce pot fi semnate electronic;

l) formatul si perioada de valabilitate a certificatelor;

m) standarde tehnice si metode de acces la registru electronic de evidentă a certificatelor eliberate;

n) intervalele de timp în care se oferă servicii de stampilare electronică a datei si orei, dacă este cazul, conform art. 52 din normele tehnice si metodologice;

o) metode detaliate de verificare a semnăturilor;

p) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor, accesul autoriza permanent la acestea si care previn orice acces neautorizat;

q) politicile de personal;

r) structura personalului;

s) parteneriate si politica în domeniu.

ANTETUL INSTITUTIEI FINANCIARE

 

Data ................................................

Subiect .............................................

 

Această scrisoare confirmă că ............................................................................................. (institutie financiară) garantează irevocabil efectuarea plătii/plătilor ordonate de ........................................................ (FSC) până la limita de .................................................................. (minimum 500.000 euro) din contul ..................................... (contul FSC).

Această garantie se referă la conditiile prevăzute în legea si în normele metodologice privind aplicarea semnăturii electronice. Această scrisoare de garantie este validă până la data de ................................... .(data limită de valabilitate a scrisorii de garantie).

Pentru verificări, contactati .......................................................................................................... .(contact institutie financiară).

 

..............................................................................

(semnătura împuternicitului institutiei financiare)

..............................................................................

(semnătura împuternicitului FSC).


ANEXE

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 16 septembrie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Prin introducere pe piată se întelege vânzarea sau orice altă formă de distribuire a jucăriei, inclusiv cu titlu gratuit, pentru prima dată.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 3 si se admite ntroducerea pe piată a jucăriei în următoarele situatii:

1. are marcajul national de conformitate CS aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România. Acest marcaj se aplică în următoarele situatii:

a) jucăria este conformă cu standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul securitătii jucăriilor, denumite în continuare standarde române. Lista cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării se aprobă si se actualizează prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) jucăria este conformă cu modelul aprobat în baza examinării CS de tip prevăzute la art. 7, în situatia în care producătorul nu aplică în totalitate sau aplică partial standardele române ori când nu există standarde române aplicabile;

2. are marcajul european de conformitate CE aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are obligatia ca înainte de introducerea pe piată a jucăriei să întocmească si să detină documentele ce atestă conformiatea, care vor fi puse la dispozitie, la cerere, în copie, organelor de supraveghere a pietei, pentru examinare.

Documentele ce atestă conformitatea se păstrează timp de 10 ani de la data fabricării ultimei jucării din seria sau modelul respectiv de fabricatie.

Documentele ce atestă conformitatea sunt:

a) documentatia tehnică cu privire la proiectare, productie si functionare, care să demonstreze conformitatea ucăriei cu cerintele esentiale de securitate;

b) adresele spatiilor de productie si/sau de depozitare;

c) declaratia de conformitate, pentru cazul prevăzut la art. 4 alin. 1 lit. a);

d) certificatul de examinare CS de tip si declaratia de conformitate cu modelul aprobat pentru cazul prevăzut la art. 4 pct. 1 lit. b);

e) declaratia de conformitate si certificatul de examinare CE de tip emis de un organism notificat în Uniunea Europeană, pentru cazul prevăzut la art. 4 pct. 2, care se realizează în conformitate cu modelul aprobat.

În situatia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de supraveghere a pietei documentele ce atestă conformitatea revine importatorului.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În cazul în care nerespectarea obligatiilor privind conformitatea jucăriei cu cerintele esentiale de securitate este evidentă, autoritatea de supraveghere a pietei va solicita producătorului sau reprezentantului autorizat a acestuia, persoană juridică cu sediul în România, să efectueze din surse proprii, într-un termen stabilit de comun acord, încercările necesare la un laborator de încercări sau la un organism de certificare recunoscut, în vederea stabilirii unui punct de vedere autorizat.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Examinarea CS de tip este procedura prin care un organism notificat constată si certifică faptul că un exemplar reprezentativ de jucărie, denumit în continuare model, respectă cerintele esentiale prevăzute la art. 3.

Solicitarea unei examinări CS de tip va fi depusă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, la un singur organism notificat, ales de către acesta. Solicitarea trebuie să contină minimum următoarele informatii:

a) numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat, persoană juridică cu sediul în România, si locul unde se fabrică jucăria;

b) descrierea jucăriei;

c) date detaliate privind proiectarea, productia si functionarea jucăriei;

d) modelul jucăriei;

e) declaratia potrivit căreia aceeasi solicitare nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat.

Pentru efectuarea încercărilor organismul notificat poate solicita mai multe exemplare ale jucăriei dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

Examinarea CS de tip se efectuează de către organismul notificat în următorul mod:

a) se examinează documentele care îi sunt puse la dispozitie de către solicitant si se stabileste dacă acestea sunt complete;

b) se verifică dacă jucăria este conformă cu prevederile art. 2 alin. 1;

c) se efectuează examinările si încercările corespunzătoare, utilizându-se pe cât posibil standardele române, pentru a verifica dacă modelul jucăriei respectă cerintele esentiale de securitate prevăzute la art. 3.

În cazul în care modelul jucăriei corespunde cerintelor esentiale de securitate prevăzute la art. 3, organismul notificat emite un certificat de examinare CS de tip, care se transmite solicitantului si care va cuprinde:

a) denumirea si sediul producătorului;

b) concluziile examinării;

c) conditiile pentru valabilitatea acestuia;

d) datele necesare identificării modelului aprobat;

e) perioada de valabilitate a certificatului.

La certificatul de examinare CS de tip se anexează o listă cuprinzând elementele importante pentru evaluarea conformitătii din documentatia tehnică, iar o copie de pe această listă se păstrează de către organismul notificat.

În cazul în care solicitantul aduce modificări modelului aprobat, acesta va informa organismul notificat care a emis certificatul de examinare CS de tip si care detine documentatia tehnică referitoare la acesta. Dacă aceste modificări afectează conformitatea cu cerintele esentiale de securitate sau cu conditiile prevăzute pentru utilizarea jucăriei, aceasta primeste o certificare suplimentară.

Certificarea suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul de examinare CS de tip initial.

Organismul notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CS de tip emise si completările la acestea, precum si cu privire la certificatele de examinare CS de tip retrase.

În cazul în care modelul jucăriei nu corespunde cerintelor esentiale prevăzute la art. 3, organismul notificat va informa solicitantul si Ministerul Industriei si Resurselor asupra neconformitătilor depistate.

Ministerul Industriei si Resurselor poate obtine, la cerere, o copie de pe certificatul de examinare CS de tip si copii de pe proiectul jucăriei si de pe rapoartele de încercări.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, aplică marcajul CS pe fiecare jucărie si întocmeste o declaratie de conformitate cu modelul aprobat prevăzut în anexa nr. 6.

Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricatie asigură conformitatea cu modelul aprobat, astfel cum se prevede în certificatul de examinare CS de tip, si cu cerintele esentiale de securitate.”

7. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:

“Art. 81 . - În domeniul jucăriilor competenta organismeor de certificare si a laboratoarelor de încercări este recunoscută de Ministerul Industriei si Resurselor pe baza unei metodologii de evaluare, care se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Listele cuprinzând laboratoarele de încercări si organismele recunoscute pentru efectuarea verificărilor conform prevederilor art. 6 si organismele notificate pentru realizarea examinării CS de tip conform prevederilor art. 7 se aprobă si se actualizează periodic prin ordin al ministruluiindustriei si resurselor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Conditiile minime ce trebuie îndeplinite de către organisme pentru a fi desemnate sunt prevăzute în anexa nr. 4.

În cazul în care Ministerul Industriei si Resurselor constată sau este sesizat că un organism de certificare sau un laborator de încercări desemnat conform prevederilor alin. 1 nu mai respectă conditiile minime prevăzute în anexa nr. 4, va retrage notificarea, respectiv recunoasterea si va publica acest lucru în Monitorul Oficial al României Partea I.

8. La articolul 10, alineatul 2 se abrogă.

9. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

“Art. 101. - Avertismentele, indicatiile de utilizare si specificatiile prevăzute la art. 9 si 10 se redactează în limba română.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Încălcarea dispozitiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6, 9 si 10, cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei si, după caz, se dispune măsura de oprire temporară a introducerii pe piată.”

11. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

“Art. 111. - În cazul în care se constată că jucăria introdusă pe piată si utilizată conform destinatiei sau într-un mod previzibil, având în vedere comportamentul normal a copiilor, pune în pericol viata, sănătatea si/sau securitatea utilizatorilor sau a unor terte persoane, autoritătile responsabile cu supravegherea pietei vor lua toate măsurile necesare pentru a interzice distribuirea sub orice formă si, după caz, retragerea jucăriei de pe piată.”

12. După articolul 111 se introduce articolul 112 cu următorul cuprins:

“Art. 112. - În cazul în care se constată că pentru jucăria introdusă pe piată nu se respectă obligatiile prevăzute la art. 5, autoritătile de supraveghere a pietei vor restrictiona temporar distribuirea sub orice formă a jucăriei perioadă în care producătorul sau reprezentantul autorizat

al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, ori după caz, importatorul va lua măsurile necesare pentru eliminarea neconformitătilor constatate în legătură cu documentele ce atestă conformitatea. În situatia neeliminări neconformitătilor se va interzice distribuirea sub orice formă

a jucăriei si/sau se va dispune retragerea de pe piată a acesteia.”

13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Constatarea încălcării prevederilor prezente hotărâri si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentanti autoritătii responsabile cu supravegherea pietei, respectiv de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.”

14. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Contraventiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.”

15. Articolele 13 si 14 se abrogă.

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

17. Anexa nr. 5 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

18. După anexa nr. 5 se introduce anexa nr. 6 având continutul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării ei în Monitoru Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.275.

 

ANEXA Nr. 1

 

MARCAJUL DE CONFORMITATE CS

 

Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentată în figura următoare:

NOTĂ:

- fontul (stilul literei): Times New Roman, corp 36;

-         diametrul cercului: 20 mm.

CS

În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.

Componentele C si S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 

Noi ............... (numele furnizorului si adresa) declarăm pe propria răspundere că produsul ......................................................................... (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, seriei si numărul de exemplare) .................... este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau altă/alte reglementare tehnică/ reglementări tehnice .......................................................................................................................

(titlul si/sau numărul si data publicării standardului/standardelor sau altui/altor document/documente normativ/normative) si respectă cerintele esentiale.

Încercările au fost realizate de laboratorul ...............................................................................

.................... (denumirea) ................... (adresa)

Raport de încercări/Certificat de examinare de tip nr. ....................... din ........................... .

(data)

 

..................................

(locul si data emiterii)

.........................................................

(numele si semnătura sau marcajul

echivalent al persoanei autorizate)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Brasov în subordinea Ministerului Tineretului

si Sportului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 alin. (2), ale art. 29 alin. (1) si ale art. 30 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Clubul Sportiv Municipal Brasov, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul în municipiul Brasov, Bd Gării nr. 21, judetul Brasov, prin reorganizarea unitătii fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a udetului Brasov, care se desfiintează.

Art. 2. - Obiectul de activitate al clubului sportiv înfiintat potrivit art. 1 îl reprezintă performanta, selectia, pregătirea si participarea la competitii sportive interne si internationale.

Art. 3. - Bunurile imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care erau date în administrarea unitătii fără personalitate juridică de adminisrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineet si sport a judetului Brasov, precum si celelalte bunuri aflate în patrimoniul acestei unităti se transmit în adminisrarea Clubului Sportiv Municipal Brasov.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Municipal Brasov se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

Art. 6. - Structura organizatorică, statele de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Brasov se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

Art. 7. - Personalul salariat preluat de la unitatea fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Brasov se consideră transferat la Clubul Sportiv Municipal Brasov si beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia

în vigoare.

Art. 8. - Anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului” lit. A pct. II la Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se completează cu pozitia nr. 44 care va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

“44.

Clubul Sportiv Municipal Brasov

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul

de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.287.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care se transmit în administrarea Clubului Sportiv Municipal Brasov,

institutie publică în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

Adresa bunurilor imobile care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile

Specificatie

Municipiul Brasov, Bd Gării nr. 21, judetul Brasov

Unitatea fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Brasov

Clubul Sportiv Municipal Brasov Ministerului Tineretului din subordinea si Sportului

1. 3.436,46 m 2 - Sala Sporturilor din care: 1.333,80 m2 - suprafată de joc

800,00 m2 - tribună

387,40 m2 - foaier sală

115,90 m2 - sală mică

86,36 m2 - sală mică

16,00 m2 - birou tehnic

16,00 m2 - vestiar pentru femei

4,00 m2 - cabină pentru portar

25,00 m2 - sală de protocol

22,00 m2  - vestiar I

30,00 m2 - vestiar II

30,00 m2 - vestiar III

30,00 m2 - vestiar IV

9,00 m2 - WC

9,00 m2 - WC

9,00 m2- dusuri

9,00 m2 - dusuri

12,00 m2 - hol vestiare

12,00 m2 - hol vestiare

24,00 m2 - saună

12,00 m2 - birou pentru administrato

14,00 m2 - magazie pentru materiale

128,00 m2 - hol mare

6,00 m2 - magazie

16,00 m2 - vestiar pentru arbitri

280,00 m2 - centrală termică.

La partea superioară a tribunei: 9,00 m2 - cabină de tensiune si 28,00 m2 - cabine pentru transmisiuni TV

2. 2.016,20 m 2 - Bazinul de înot

din care:

1.050,00 m2 - bazin mare

87,50 m2 - bazin mic

310,88 m2  - tribună

95,12 m2 - foaier

33,80 m2 - depozit

6,00 m2 - cabinet medical

6,00 m2 - încăpere pentru arbitri

47,60 m2 - dusuri

43,80 m2 - dusuri

48,00 m2 - garderobă

80,00 m2 - cabine

13,00 m2 - vestiar

13,00 m2 - vestiar

21,50 m2 - vestiar

22,00 m2 - vestiar

21,00 m2 - dusuri

21,00 m2 - dusuri

80,00 m2 - hol

12,00 m2 - birou

4,00 m 2 - casă de bilete

340,00 m2 - subsol tehnic

Municipiul Brasov, str. Suisul Castelului nr. 1-3, judetul Brasov

Directia pentru tineret si sport a judetului Brasov din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

Clubul Sportiv Brasov Municipal din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

98,5 m2 - constructie, din care

75,50 m2 - poligon tir

16,00 m2 - birou poligon

7,00 m2 - magazie armament

Poiana Brasov, 100,50 m2 - Cabana pentru biatlon

Poiana Mică, din care:

judetul Brasov 42,00 m2 - cameră

42,00 m2 - cameră

10,00 m2 - magazie

6,00 m2 – hol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 151/28 septembrie 2001

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

Nr. 22.740 /18 octombrie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite

în Programul de conformare si în planul de refacere a mediului, precum si reglementarea

modului de operare cu garantia bancară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ministrul apelor si protectiei mediului,

având în vedere:

- Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată;

- prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998;

- Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectie Mediului,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în Programul de conformare si în planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentele instructiuni vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul Agentie Nationale pentru Resurse Minerale, agentii economici din industria minieră si geologie si directiile generale si inspectoratele teritoriale de protectie a mediului din cadru Ministerului Apelor si Protectiei Mediului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Ioan Jelev,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind aplicarea si urmărirea măsurilor stabilite în Programul de conformare si în planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

 

Prezentele instructiuni tehnice fac referire la prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) lit. d) din Legea minelor nr. 61/1998, ale art. 16 si 28 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998.

Art. 1. - Lucrările de refacere a mediului afectat de activitătile miniere sunt cele prevăzute în programul de lucrări de explorare, în planul de dezvoltare a exploatării miniere, în planul de refacere a mediului si în Programul de conformare al autorizatiei de mediu, care se vor regăsi defalcate în programele anuale de lucrări.

Art. 2. - Programele anuale de lucrări vor cuprinde si lucrările pentru protectia mediului înconjurător aferent perimetrului de explorare/exploatare.

Art. 3. - Concesionarii care desfăsoară activităti miniere de explorare/exploatare vor trimite inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale situatia privind valoarea lucrărilor prevăzute în programele anuale de explorare/exploatare, lucrările de refacere a mediului înconjurător (cuprinse în Programul de conformare al autorizatiei de mediu) si a lucrărilor pentru protectia mediului, potrivit anexei nr. I.

Art. 4. - Titularii concesiunilor de explorare/exploatare si agentii economici, beneficiari ai prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare vor depune si vor urmări avizarea calculării garantiei bancare pentru refacerea mediului, conform anexei nr. I, de către inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectora tele de protectie a mediului teritoriale aflate în subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 5. - Valoarea lucrărilor prevăzute în programele anuale de explorare/exploatare, precum si cea a lucrărilor de protectie si de refacere a mediului afectat de activitătile miniere se declară de către agentii economici care execută lucrări miniere de explorare/exploatare, pe propria răspun

dere, sub sanctiunile prevăzute de legea penală.

Art. 6. - Garantia bancară pentru refacerea mediului se calculează conform anexei nr. I, aplicându-se procentul conform art. 16 si 28 din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998, pentru beneficiarii prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998 care nu au negociat licentele de explorare/exploatare sau cel stabilit în licentă. Garantia bancară pentru refacerea mediului nu poate fi mai mică decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului care trebuie executate în anul respectiv.

Prin valoarea sa garantia bancară pentru refacerea mediuui trebuie să asigure, în cazul încetării activitătii de către titularul licentei si al neexecutării lucrărilor de refacere a mediului, executarea acestor lucrări.

Art. 7. - Garantia bancară pentru refacerea mediului va fi depusă în prima lună a perioadei la care se referă, după avizarea programului anual de lucrări, la o bancă agreată de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 8. - Garantia bancară anuală se constituie prin depunerea cu ordin de plată a sumei reprezentând valoarea acesteia la banca si în contul comunicate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 9. - Concesionarii au obligatia ca, după achitarea garantiei bancare aferente fiecărui perimetru de explorare/exploatare, să transmită inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale copii de pe ordinul de plată, cu specificarea denumirii perimetrelor pentru care s-a achitat garantia bancară.

Art. 10. - Garantia bancară pentru refacerea mediului se poate acumula în cont, este purtătoare de dobândă la vedere si se restituie concesionarului numai în măsura în care acesta si-a îndeplinit obligatiile referitoare la executarea lucrărilor de refacere a mediului aferente perioadei de 1 an.

Art. 11. - Concesionarii si agentii economici au obligatia ca anual să întocmească, conform anexei nr. II, Situatia privind lucrările executate pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere; această situatie va fi înaintată spre avizare inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratului de protectie a mediului teritorial si Directiei protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale cu cel putin 30 de zile înaintea datei constituirii garantiei ban-

care pentru anul următor.

Art. 12. - Constatarea îndeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrărilor de refacere a mediului se face pe baza prezentării de către concesionari si agenti economic a Situatiei privind lucrările executate pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere (anexa nr. II), fundamentată de un raport privind executarea acestor lucrări avizate de inspectoratul teritorial de protectie a mediului si verificate de inspectoratul/sectia teritorială a Agentie Nationale pentru Resurse Minerale si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control s

protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 13. - Directia generală control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin Directia protectia si refacerea mediului si prin inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, va urmări si va controla periodic, pe parcursul întregului an, stadiul executării lucrărilor de refacere a mediului, pe care concesionarii si le-au asumat prin programele anuale de lucrări. La efectuarea controalelor vor participa si inspectori din cadrul inspectoratelor de protectia mediului teritoriale.

Art. 14. - În situatia neexecutării lucrărilor din planul de refacere a mediului si Programul de conformare în conformitate cu etapele si ritmul prevăzute de programele anuale se vor aplica sanctiunile prevăzute la art. 83 pct. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 2, si cele prevăzute la art. 42 lit. a) din Legea minelor nr. 61/1998, pentru nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b), i) si j). În situatia retragerii licentei titularul licentei pierde dreptul asupra garantiilor bancare, care devin fonduri la dispozitia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, urmând să fie utilizate la efectuarea lucrărilor de refacere a mediului, prin intermediul unei persoane juridice competente, române sau străine, selectate prin concurs de ofertă publică, organizat si desfăsura în conditii stabilite în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de executie de lucrări.

 

ANEXA Nr. I

la instructiuni

 

Agent economic.............................

Perimetrul.......................................

Anul................................................

 

MODUL DE CALCUL

al valorii garantiei bancare pentru refacerea mediului

 

LUCRĂRI PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL ANUAL DE EXPLOATARE

 

A. Lucrări de dezvoltare

 

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

Total valoare

Procent garantie mediu (%)

Valoarea garantiei bancare pentru refacerea mediului (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Lucrări de cercetare geologică pentru dirijarea exploatării

1.1 ..................................

1.2 ..................................

2. Lucrări de deschidere

2.1 ..................................

2.2 ..................................

3. Lucrări de pregătire

3.1. .................................

3.2 ..................................

4. Drumuri de acces la zăcământ, instalatii de prelucrare/preparare, halde de steril, stocuri etc.

4.1 .................................

4.2 .................................

5. Halde de steril

5.1 ................................

5.2 ...............................

6. Iazuri de steril

6.1 ..............................

6.2 ..............................

7. Alte lucrări care se execută

7.1 .............................

7.2 .............................

Total A

B. Lucrările de refacere a mediului*)

1. Lucrări executate în zona

afectată de exploatare

1.1. Depunere de pământ

pe berme si compactare

1.2. Plantare de arbusti

1.3. Lucrări de întretinere

.........................................

2. Lucrări în zona haldelor

de steril

2.1. Amenajare suprafată

2.2. Acoperire teren cu plasă

2.3. Transport sol vegetal

2.4. Fertilizare

2.5. Semănat iarbă

2.6. Întretinere

.........................................

3. Alte lucrări pentru

refacerea mediului

.........................................

Total B

C. Lucrări pentru protectia mediului

1. Lucrări pentru

protectia aerului

..........................

..........................

2. Lucrări pentru

protectia apelor

de suprafată

.......................................

3. Lucrări pentru

protectia apelor

subterane

........................................

........................................

4. Lucrări pentru

protectia solului

........................................

.........................................

5. Măsuri pentru reducerea

zgomotului si a vibratiilor

..........................................

..........................................

 

6. Lucrări de reducere a

impactului vizual (peisagistic)

.........................................

.........................................

7. Alte lucrări

.........................................

.........................................

TOTAL C

TOTAL A+B+C

*) Potrivit Programului de conformare.

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Potrivit Programului de conformare.

 

Agent economic

Director general,

..................................

Avizat:

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Inspectoratul de protectie

a mediului

Inspector-sef,

............................

Avizat:

Agentia Natională pentru Resurse Minerale Inspectoratul/Sectia teritorială pentru resurse minerale

Director,

..............................

 

ANEXA Nr. II

la instructiuni

 

Agent economic...........................

Perimetrul.....................................

Anul...............

 

SITUATIA

privind lucrările executate pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere

 

Nr.

crt.

Obiectivul

U/M

Cantitatea

Pretul unitar

Total valoare

 

0

1

2

3

4

5

1. Lucrări de remediere executate în zona afectată de exploatare pe berme si compactare

1.2. Plantare de arbusti

1.3. Lucrări de întretinere

...............................................

2. Lucrări în zona haldelor de steril

2.1. Amenajare suprafată

2.2. Acoperire teren cu plasă

2.3. Transport sol vegetal

2.4. Fertilizare

2.5. Semănat iarbă

2.6. Întretinere

................................................

3. Alte lucrări pentru refacerea mediului

................................................

................................................

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Agent economic

Director general,

..................................

Avizat: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Inspectoratul de protectie

a mediului

Inspector-sef,

............................

Avizat: Agentia Natională pentru Resurse Minerale Inspectoratul/Sectia teritorială pentru resurse minerale

Director,

..............................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind documentatia necesară în vederea autorizării operatiunilor financiar-bancare,

prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001

 

Având în vedere prevederile art. 6 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică băncilor, persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine, organizatiilor cooperatiste de credit, caselor de schimb valutar si societătilor comerciale care detin în administrare unităti hoteliere în care sunt organizate ghisee de schimb valutar, autorizate de Banca Natională a României, si au în vedere toate operatiunile bancare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utiizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, denumită în continuare ordonantă, în care sunt implicate persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din ordonantă.

Art. 2. - În vederea autorizării prealabile a operatiunilor prevăzute la art. 6 din ordonantă, persoanele juridice mentionate la art. 1 vor transmite/depune la registratura Băncii Nationale a României, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor împuternicite, documentatia necesară în vederea autorizării operatiunii, însotită de o solicitare de autorizare a operatiunii respective, în care se vor mentiona documentele de autorizare anexate la solicitare, o descriere a operatiunii, precum si orice informatie relevantă.

Solicitarea de autorizare va purta în mod obligatoriu mentiunea “În baza art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001”, înscrisă în preambulul solicitării.

Art. 3. - Documentatia va fi prezentată în fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoanele juridice mentionate la art. 1.

Documentele redactate într-o limbă străină vor fi însotite si de traducerea legalizată a acestora.

Art. 4. - Documentatia necesară pentru obtinerea autorizării este cea cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Persoanele juridice mentionate la art. 1, prin intermediul cărora urmează să se efectueze operatiunea, vor solicita pentru/de la persoanele înscrise în lista prevăzută la art. 5 din ordonantă documentatia necesară, după cum urmează

1a) pentru operatiunile de cont curent: D1-D4 si D6 din anexă;

b) pentru operatiunile de cont de capital: D1-D6 din anexă;

c) pentru operatiuni de schimb valutar, în functie de natura operatiunii în vederea căreia se efectuează schimbul valutar documentele prevăzute la lit. a) ori b).

Pentru situatiile în care documentele care stau la baza operatiunii sunt redactate în format electronic, acestea vor fi acceptate dacă sunt emise în conditiile respectării prevederilor legale în materie.

Art. 5. - În termen de 5 zile de la primirea documentatie complete prevăzute de prezentele norme Banca Natională a României va autoriza operatiunea solicitată sau va refuza emiterea autorizatiei.

Termenul prevăzut la alin. 1 se poate prelungi cu 10 zile în situatia în care Banca Natională a României consideră necesară confirmarea identitătii persoanelor implicate în operatiune.

Art. 6. - Prevederile prezentelor norme se aplică si în cazul celorlalte solicitări de autorizare/raportare prezentate Băncii Nationale a României în baza altor reglementări, în situatiile în care sunt implicate persoane înscrise în lista prevăzută la art. 5 din ordonantă.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2001.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

DOCUMENTELE

necesare în vederea obtinerii autorizatiei Băncii Nationale a României pentru persoanele prevăzute la art. 5 din ordonantă

 

D1 - actul constitutiv ori alte documente privind înfiintarea entitătii si, dacă este cazul, documentele care atestă autorizarea activitătii în conditiile legii sau, după caz, carte de identitate ori alt document de identitate emis în conditiile legii de organele abilitate egal pentru persoanele fizice

D2 - certificatele emise de oficiul registrului comertului, de directia generală a finantelor publice judeteană sau a municipiului Bucuresti, de Registrul asociatiilor sau fundatiilor ori alt act de înregistrare la organele abilitate, în cazul rezidentilor; actul de înregistrare la organele abilitate din tara de origine, în cazul nerezidentilor

D3 - documentele care atestă sursa activelor implicate în operatiunea respectivă: de cont curent, de cont de capital, de schimb valutar

D4 - factura externă definitivă/pro-forma, contract de livrare de mărfuri/executări de lucrări/prestări de servicii, declaratie vamală de import, declaratie vamală de export, alte documente care stau la baza operatiunii, după caz D5 - documente pentru operatiuni de capital:

a) pentru investitii directe - actul constitutiv/proiectul actului constitutiv al societătii la care urmează a se face investitia actul de subscriere/cesiune/vânzare-cumpărare de actiuni sau alte titluri de natură participativă ori alte documente care stau la baza operatiunii, după caz;

b) pentru investitii imobiliare - contractul/antecontractul de vânzare-cumpărare sau alt document de achizitionare a bunului imobil, după caz;

c) pentru investitii pe piata monetară si pe piata de capital inclusiv în unităti ale organismelor de plasament colectiv - documente referitoare la admiterea valorilor mobiliare pe piata de capital, cum ar fi: autorizarea/avizul privind introducerea la bursă, prospectul de emisiune, contracte/

conventii încheiate cu intermediarii autorizati pe piata monetară si de capital, semnate bilateral, sau alte documente specifice fiecărei operatiuni după caz, contracte de intermediere, administrare etc.;

d) pentru credite/împrumuturi legate de comertul international si financiare - contractele semnate bilateral;

e) pentru deschiderea de conturi curente si de depozit la bănci si la alte entităti autorizate să desfăsoare activitate bancară - proiectul contractului de deschidere de cont, extrasul de cont care atestă existenta disponibilitătilor în valută sau în lei în vederea constituirii depozitului, document de schimb valutar, după caz;

f) pentru transferul de capital decurgând din contracte de asigurare de viată si de credite - polite de asigurare/contracte de reasigurare si orice alte documente specifice;

g) pentru garantii - contracte de garantie încheiate în formele prevăzute de lege si documentul care certifică înregistrarea acestora potrivit legii ori alte documente care atestă constituirea garantiei, după caz;

h) pentru transferurile cu caracter personal - contracte de vânzare-cumpărare/împrumut/donatie, certificat de mostenitor, hotărâri/sentinte/decizii emise de organele abilitate în acest sens si alte documente din care să rezulte suma pentru care se solicită transferul;

i) pentru alte miscări de capital - documentele care atestă necesitatea operatiunii si sumele aferente acesteia

D6 - autorizatia/avizul institutiilor cu atributii de supraveghere si control, precum Ministerul Finantelor Publice, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor etc., după caz, precum si al institutiilor similare din străinătate

D7 - orice documente solicitate de Banca Natională a României ulterior depunerii documentatiei, necesare pentru analizarea operatiunii respective.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea administrării speciale a Băncii Române de Scont - S.A.

 

Având în vedere deficientele constatate si consemnate în:

- Raportul întocmit la data de 30 octombrie 2001 de Comisia de Supraveghere Specială;

- procesele-verbale nr. 2.424/28 august 2001, 5.563/28 august 2001, 2.905/8 octombrie 2001, 6.617/8 octombrie 2001 3.304/12 noiembrie 2001, 7.361/13 noiembrie 2001, 7.542/23 noiembrie 2001, 7.841/7 decembrie 2001 si nr. 3.519/7 decembrie 2001, precum si:

- deteriorarea dramatică a situatiei financiare după încetarea măsurii de supraveghere specială;

- nerespectarea măsurilor stabilite prin “Programul de măsuri” aprobat de consiliul de administratie al băncii la data de 28 august 2001 si devenite obligatorii potrivit prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 395/31 august 2001

- refuzul conducerii băncii de a colabora cu organele de inspectie ale Băncii Nationale a României si de a le pune acestora la dispozitie documentele solicitate;

- faptul că Banca Română de Scont - S.A. a încălcat în mod repetat prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, în baza art. 79 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 34 alin. (1it. b) din Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Art. 1. - Se instituie administrarea specială a Băncii Române de Scont - S.A. începând cu data de 3 ianuarie 2002.

Art. 2. - În calitate de administrator special se desemnează domnul Hidan Ioan. Remuneratia acestuia se stabileste a nivelul drepturilor bănesti ale presedintelui Băncii Române de Scont - S.A. la data de 30 noiembrie 2001 si va fi suportată împreună cu cheltuielile de cazare, diurnă si transport de banca administrată. În caz de imposibilitate a acestuia de a-si exercita atributiile calitatea de administrator special al Băncii Române de Scont - S.A. va fi detinută de domnul Onetiu Dorel, care va avea aceeasi drepturi si obligatii ca si titularul.

Art. 3. - Activitatea de administrare specială a Băncii Române de Scont - S.A. va fi efectuată de administratorul special, care preia integral atributiile consiliului de administratie al băncii, aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a actionarilor si stabileste conditiile optime pentru conservarea activelor si pentru încasarea creantelor în interesul deponentilor si al altor creditori.

Art. 4. - În perioada aplicării administrării speciale se suspendă activitatea consiliului de administratie al Băncii Române de Scont - S.A. si a cenzorilor, dreptul de vot al actionarilor în privinta numirii si revocării administratorilor si dreptul la dividende, precum si dreptul la remuneratie al administratorilor s cenzorilor.

Art. 5. - Administratorul special va înstiinta de îndată compartimentele din cadrul Băncii Române de Scont - S.A. precum si sediile secundare ale acesteia în legătură cu înce perea administrării speciale si cu măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăsurarea activitătii băncii.

Art. 6. - În termen de 45 de zile de la numire administratorul special va prezenta consiliului de administratie a Băncii Nationale a României un raport scris cu privire la situatia financiară a Băncii Române de Scont - S.A.

Art. 7. - Pe perioada exercitării functiei de administrato special domnului Hidan Ioan i se suspendă contractul indivi dual de muncă încheiat cu Banca Natională a României urmând ca la încheierea mandatului de administrator specia domnul Hidan Ioan să revină la functia detinută anterior în Banca Natională a României.

Art. 8 - Prezenta hotărâre va fi transmisă actionarilor semnificativi si Consiliului de administratie al Băncii Române de Scont - S.A. si va fi publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 179.