MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 848         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 29 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

171. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea modificării denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si a taxelor vamale de bază aferente acestora

 

186. - Ordonantă de urgentă privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

187. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar

 

188. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum si a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

 

Protocol pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

 

189. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

 

190. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

193. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

1.292. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învătământului si /stiintei

 

1.293. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului de Intern

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea modificării denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import

al României, precum si a taxelor vamale de bază aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2002 denumirea si clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum si taxele vamale de bază aferente, ca nivel maxim, produselor încadrate după noua denumire si clasificare a mărfurilor sunt cele prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 171.


*) Anexa se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) tutunul brut reprezintă tutunul frunză neprelucrată, înainte de a fi introdus în procesul de  fermentare;

b) livrarea tutunului desemnează toate operatiunile care se desfăsoară în cursul aceleiasi zile, referitoare la transferul tutunului de la producător la întreprinderea de primă procesare, potrivit contractului de vânzare-cumpărare a tutunului. Tutunul produs se livrează pe loturi, constituite pe varietăti si clase de calitate, fiind exclusă livrarea prin intermediari;

c) prim-procesatorii sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate prima procesare a tutunului, primesc anual acreditare de functionare de la autoritatea competentă a statului si încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii de tutun;

d) autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

e) centralizatorul situatiei livrărilor este documentul final întocmit de prim-procesator, care cuprinde cantitatea totală livrată prim-procesatorului de către producătorii autohtoni;

f) producătorii de tutun sunt persoanele fizice sau juridice care cultivă tutun brut.

Art. 2. - În vederea acreditării prim-procesatorii trebuie să pună la dispozitie autoritătii competente a statului toate informatiile privind capacitătile de depozitare si/sau de primă procesare a tutunului, precum si documentele necesare care dovedesc capacitatea de plată a acestora pentru tutunul pe care îl contractează cu producătorii autohtoni de tutun.

Art. 3. - (1) Prim-procesatorii de tutun brut care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României au obligatia, începând cu recolta anului 2001, să elibereze fiecărui.producător de tutun de  la care au cumpărat tutun brut o declaratie de livrare a tutunului, în momentul efectuării livrării.

(2) Declaratia de livrare trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente: numele si prenumele/denumirea producătorului, adresa/sediul, suprafata cultivată cu tutun si parcela, varietatea de tutun, cantitatea livrată si pretul pe clase de calitate; prim-procesatorul, numele si prenumele reprezentantului acestuia; data eliberării declaratiei, semnătura si parafa părtilor.

(3) Declaratiile de livrare se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru producător, unul pentru prim-procesator si unul va fi înaintat de către prim-procesator autoritătii competente a statului.

Art. 4. - Asociatiile producătorilor de tutun au obligatia să prezinte prim-procesatorilor în momentul livrării lista cuprinzând toti membrii asociatiei si suprafata de teren aferentă cultivată cu tutun, cu semnătura acestora, si să anexeze o copie la declaratia de livrare.

Art. 5. - (1) Prim-procesatorii au obligatia să tină evidenta, inclusiv în sistem electronic, a livrărilor de tutun brut.

(2) Livrarea tutunului se realizează în limita cantitătilor contractate în anul de recoltă, până la data de 15 aprilie a anului următor. Pentru calculul mediei cantitătilor pentru prima procesare a tutunului tot tutunul unei recolte este considerat ca livrat în cursul anului de vegetatie.

Art. 6. - Prim-procesatorii au obligatia de a prezenta anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, după livrarea integrală a cantitătilor contractate, următoarele documente:

a) evidenta livrărilor în sistem electronic;

b) centralizatorul livrărilor, semnat de administratorul întreprinderii prim-procesatoare;

c) un exemplar din declaratiile de livrare.

Art. 7. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor efectuează controlul administrativ în ceea ce priveste corectitudinea evidentei electronice, pe baza centralizatorului si a declaratiilor anexate.

(2) Pentru efectuarea controlului administrativ, în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se înfiintează un compartiment de control administrativ, iar pe plan teritorial controlul se desfăsoară la nivelul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară în judetele unde se cultivă tutun brut.

(3) Persoanele cu atributii de control administrativ din cadrul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti sunt desem- nate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, la propunerea directorilor generali ai acestora.

Art. 8. - Controlul administrativ se va realiza pe un esantion de 5% din numele înscrise în evidenta electronică a fiecărui prim-procesator, cu declaratiile anexate. Dacă erorile apărute depăsesc un procent de 5%, documentele depuse se vor restitui prim-procesatorilor spre corectare.

Art. 9. - (1) În cazul în care un producător renuntă la cultivarea tutunului, activitatea de cultură a tutunului brut va putea fi preluată de un alt producător care apare ca nume nou în evidenta prim-procesatorului.

(2) Legătura de continuitate a cultivării tutunului dintre noul producător (nou-declarant) si producătorul care a renuntat la activitatea de cultivare a tutunului (vechi declarant) va fi stabilită de către persoanele care au atributii de control administrativ.

Art. 10. - Începând cu anul 2002 toti producătorii de tigarete care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României beneficiază de reducere de accize cu 40%, dacă utilizează tutun cultivat de producătorii autohtoni, în cantitate de peste 5.000 tone pentru productia de tigarete realizată anual.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, pe care le va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 186.

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În anul 2002 se asigură o crestere salarială, corelată cu evolutia estimată a indicelui preturilor de consum, ce va fi acordată în două etape, astfel:

a) 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002;

b) 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 fată de nivelul din luna septembrie.

Art. 2. - (1) Salariile de bază prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2001, atât la limita minimă, cât si la limita maximă, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% si începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul personalului la care în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 este prevăzut un singur nivel de salarizare.

(3) În mod corespunzător prevederilor alin. (1) si (2) se majorează salariile de bază ale personalului încadrat conform anexelor la Ordonanta Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a

fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2000 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2001.

Art. 3. - (1) Valorile de referintă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2001 se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 si cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 fată de nivelul din luna septembrie.

(2) Valorile coeficientilor de multiplicare (ierarhizare), 1,000, prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 si cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 fată de luna septembrie.

Art. 4. - Pentru functiile la care după aplicarea diferentiată a cresterilor de salarii conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2001 salariul de bază prevăzut pentru limita minimă a devansat salariul de bază prevăzut la limita maximă, începând cu data de 1 ianuarie 2002 se stabileste un nivel de salarizare unic, corespunzător salariului de bază cel mai mare din luna decembrie 2001, majorat cu 8%, respectiv cu 12%, în conditiile prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, avute la data aplicării prezentei ordonante de urgentă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% si începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12% fată de nivelul din luna septembrie.

Art. 6. - La institutiile si unitătile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură si din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în conditiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 7. - Salariile de bază calculate potrivit prevederilor art. 1-5 vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 8. - (1) Persoanele care la data de 31 decembrie 2001 beneficiau de majorarea salariilor de bază conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 beneficiază în continuare de majorarea procentuală a salariilor de bază, acordată la data de 1 aprilie 2001, si în anul 2002, în cazul în care acestea vor fi promovate într-o clasă, grad, treaptă profesională sau functie superioară.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul persoanelor care în cursul anului 2002 vor trece sau vor fi trecute de la o unitate bugetară la altă unitate bugetară.

Art. 9. - Promovarea personalului în anul 2002, în conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 10. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere de până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 11. - Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si persoanele angajate în institutiile publice, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, si persoanele care revin în functia publică din care au fost suspendate, în conditiile legii, pot fi evaluate în vederea stabilirii salariului de bază în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, în cazul în care promovează examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs.

Art. 12. - În cadrul numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ordonatorii principali de credite pot aproba utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea în mod corespunzător a unui număr de posturi de nivel superior.

Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în mod corespunzător si în cazul personalului regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit care îsi  desfăsoară activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, precum si personalului Regiei Autonome “Zirom” Giurgiu,

cu specific deosebit.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 187.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum si a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum si Protocolul pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Colteanu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 188.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

 

Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria, denumite în continuare părti contractante,

în intentia de a reglementa readmisia propriilor cetăteni, a cetătenilor din terte state sau a apatrizilor care au intrat ilegal sau a căror sedere pe teritoriul statului celeilalte părti contractante a devenit ilegală,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Readmisia propriilor cetăteni

ARTICOLUL 1

 

(1) Fiecare parte contractantă va readmite fără alte formalităti persoana care nu îndeplineste sau nu mai îndeplineste conditiile legale în vigoare pentru intrarea sau pentru sederea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, dacă se dovedeste sau dacă există motive întemeiate să se prezume că aceasta posedă cetătenia statului părtii contractante solicitate. Acelasi lucru este valabil si pentru persoanele care după intrarea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante au pierdut cetătenia statului părtii contractante solicitate si nu au primit în scris o asigurare de încetătenire din partea părtii contractante solicitante sau care au obtinut ilegal de la partea contractantă solicitată un document de călătorie.

(2) Partea contractantă solicitantă va readmite persoanele mentionate la alin. (1) în aceleasi conditii, dacă în urma verificărilor rezultă că acestea, în momentul preluării de către partea contractantă solicitată, nu erau în posesia cetăteniei statului părtii contractante solicitate. Acest lucru

nu este valabil si în cazul în care partea contractantă solicitată le-a retras acestora cetătenia după intrarea lor pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, fără ca aceste persoane să fi obtinut în scris o asigurare de încetătenire din partea părtii contractante solicitante sau dacă acestea au obtinut ilegal un document de călătorie de la partea contractantă solicitată.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) În cazul în care cetătenia unei persoane nu poate fi dovedită sau prezumată în conformitate cu art. 1 alin. (1), misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului părtii contractante solicitate va efectua, la cerere, clarificări si va.pune la dispozitie, dacă este necesar, un document de călătorie provizoriu.

(2) Partea contractantă solicitată va răspunde neîntârziat cererilor adresate conform alin. (1), dar nu mai târziu de 8 zile lucrătoare. Dacă partea contractantă solicitată constată că persoana are cetătenia statului său, aceasta eliberează imediat documentul de călătorie provizoriu necesar. În cazul în care cetătenia persoanei nu poate fi stabilită, această parte contractantă va comunica părtii contractante solicitante motivele.

(3) Readmisia are loc în cel mai scurt timp, dar în cel mult 30 de zile de la stabilirea cetăteniei. Acest termen va fi prelungit la cererea părtii contractante solicitante cu durata necesară pentru clarificarea impedimentelor juridice sau procedurale.

 

CAPITOLUL II

Readmisia cetătenilor unor state terte si a apatrizilor

ARTICOLUL 3

 

(1) Fiecare parte contractantă readmite, la cererea celeilalte părti contractante, cetătenii unor state terte sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc conditiile legale în vigoare pentru intrarea sau pentru sederea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, dacă se dovedeste sau dacă există motive întemeiate să se prezume că persoanele respective au intrat pe teritoriul statului părtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, după ce s-au aflat pe acest teritoriu sau l-au tranzitat.

(2) Nu există obligatia readmisiei conform alin. (1) pentru:

1. cetătenii unor terte state sau apatrizii care, la intrarea lor pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, se aflau în posesia unei vize sau a unui alt permis de sedere valabil al acestei părti contractante ori cărora după intrare li s-a acordat o viză sau alt fel de permis de sedere de către această parte contractantă. Această exceptie nu operează dacă aceste persoane posedă viză sau alte tipuri de permis de sedere care au fost eliberate de partea contractantă solicitată si care au o valabilitate mai mare decât cea a părtii contractante solicitante;

2. cetătenii statelor terte cu care partea contractantă solicitantă a încheiat acorduri de desfiintare a obligativitătii vizelor, cu exceptia cazului în care o astfel de persoană ajunge pe teritoriul statului acestei părti contractante în urma unei actiuni ilegale organizate de călăuze;

3. cetătenii statelor terte sau apatrizii cărora partea contractantă solicitantă le-a recunoscut statutul de refugiat, conform Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 asupra statutului refugiatilor, modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor, sau

statutul de apatrid, conform Conventiei de la New York din 28 septembrie 1954 referitoare la situatia juridică a persoanelor fără cetătenie;

4. cetătenii unui stat cu care statul părtii contractante solicitante are o granită comună si cetătenii statelor terte sau apatrizii care au drept de sedere permanent într-un astfel de stat, în măsura în care iesirea lor din acest stat este posibilă în mod legal;

5. cetătenii statelor terte sau apatrizii care se află de mai mult de un an pe teritoriul statului părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru scopurile acestui acord, prin permis de sedere se întelege orice autorizatie eliberată de o parte contractantă, indiferent de tip, care acordă unei persoane dreptul de sedere pe teritoriul statului său. În această categorie nu se încadrează permisiunea limitată de sedere pe teritoriul sta-

tului uneia dintre părtile contractante în vederea examinării unei cereri de azil.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Partea contractantă solicitată răspunde imediat cererilor de readmisie care i se adresează conform art. 3, însă cel mai târziu în decurs de 8 zile lucrătoare. Dacă partea contractantă solicitată refuză readmisia, aceasta trebuie să comunice părtii contractante solicitante motivele respingerii cererii.

(2) Readmisia cetătenilor statelor terte sau a apatrizilor se realizează în cel mai scurt timp, însă cel mai târziu în decurs de 30 de zile după ce partea contractantă solicitată  si-a exprimat acordul pentru readmisie. Acest termen va fi prelungit, la cererea părtii contractante solicitante, cu durata necesară clarificării impedimentelor juridice sau procedurale.

 

ARTICOLUL 6

 

Partea contractantă solicitantă readmite un cetătean al unui stat tert sau un apatrid dacă partea contractantă solicitată constată, după readmisie, că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3.

 

CAPITOLUL III

Tranzitul

ARTICOLUL 7

 

(1) Părtile contractante vor permite, la cerere, tranzitul unui cetătean al unui stat tert sau apatrid prin teritoriile statelor lor în scopul transferului acestuia sub escortă politienească, dacă sunt asigurate preluarea de către statul de destinatie si călătoria prin alte eventuale tări de tranzit. Partea contractantă solicitantă poate să ceară, între altele, părtii contractante solicitate să asigure escortarea persoanei respective pe timpul tranzitării teritoriului statului său.

(2) Tranzitul nu se solicită si o astfel de cerere poate fi respinsă dacă în statul de destinatie sau în alt stat de tranzit pentru cetăteanul unui stat tert sau apatrid există pericolul să fie expus unui tratament inuman ori degradant sau să fie condamnat la pedeapsa cu moartea ori să îi fie amenintată viata sau libertatea din motive de rasă, religie, nationalitate, de apartenentă la un anumit grup social ori datorită convingerilor politice. Tranzitul poate fi refuzat dacă cetăteanul unui stat tert sau apatridul ar trebui să fie urmărit penal în statul părtii contractante solicitate ori dacă în statul de destinatie sau în eventualele state tranzitate este amenintat cu urmărirea penală.

(3) Dacă partea contractantă solicitată respinge cererea de tranzit invocând neîndeplinirea conditiilor necesare, aceasta va comunica părtii contractante solicitante motivele respingerii.

(4) Pentru tranzitul prevăzut la alin. (1) nu este necesară viza de tranzit a părtii contractante solicitate.

(5) Dacă ulterior aprobării tranzitului unei persoane survin sau se fac cunoscute faptele prevăzute la alin. (2), care împiedică transportul acesteia în tranzit, sau în situatia în care călătoria mai departe ori preluarea persoanei respective de către statul de destinatie nu mai este asigurată, partea contractantă solicitantă va prelua persoana respectivă.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Însotirea persoanei până la predarea acesteia părtii ontractante solicitate va fi asigurată în principiu de partea contractantă solicitantă.

(2) Dacă transportul persoanelor care se află în tranzit conform art. 7 are loc sub însotirea personalului părtii contractante solicitante, partea contractantă solicitată asigură, în cazul continuării călătoriei pe cale aeriană, supravegherea persoanelor pe timpul escalei pe aeroportul de pe teritoriul statului său.

(3) Personalul însotitor al părtii contractante solicitante nu are voie să părăsească zona internatională a aerportului de pe teritoriul părtii contractante solicitate.

 

CAPITOLUL IV

Cheltuieli

ARTICOLUL 9

 

Toate cheltuielile legate de realizarea readmisiei, conform art. 1 alin. (1) si art. 3, până la granita statului părtii contractante solicitate, precum si costurile ocazionate de transportul în tranzit, conform art. 7, sunt suportate de partea contractantă solicitantă. Acelasi lucru este valabil si pentru readmisia realizată conform art. 1 alin. (2), art. 6 si art. 7 alin. (5).

 

CAPITOLUL V

Protectia datelor

ARTICOLUL 10

 

(1) În măsura în care pentru aplicarea acestui acord este necesară transmiterea de date personale, aceste informatii trebuie să se refere exclusiv la:

1. datele personale ale persoanei care urmează să fie predată si, eventual, ale membrilor de familie (numele de familie, eventual numele tatălui, prenumele, eventual numele anterior, alt nume sub care este cunoscut, pseudonimul sau porecla, data si locul nasterii, sexul, cetătenia actuală si, eventual, cea precedentă);

2. pasaportul, cartea sau buletinul de identitate, alte documente de identitate si de călătorie, cum ar fi autorizatia de trecere (numărul, perioada de valabilitate, data emiterii, autoritatea emitentă, locul emiterii etc.);

3. alte informatii necesare identificării persoanei care urmează să fie predată;

4. locurile de oprire si itinerarele de călătorie;

5. dreptul de sedere sau vizele eliberate;

6. la nevoie, materialele existente pentru identificarea politienească, care ar putea avea importantă pentru verificarea conditiilor de preluare prevăzute în acest acord.

(2) În cazul în care în cadrul acestui acord se transmit date referitoare la persoane, sunt valabile următoarele dispozitii, cu respectarea prevederilor legale interne ale fiecărei părti contractante:

1. utilizarea datelor de către autoritatea care le primeste este permisă numai pentru scopul indicat si numai în conditiile stabilite de institutia care le-a furnizat;

2. autoritatea care primeste datele informează autoritatea care le-a furnizat, la cerere, cu privire la utilizarea datelor comunicate si în legătură cu rezultatele obtinute cu ajutorul acestora;

3. datele personale pot fi comunicate numai autoritătilor competente. Retransmiterea acestora altor autorităti poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a autoritătii care le-a furnizat;

4. autoritatea care furnizează datele este obligată să asigure exactitatea acestora, precum si verificarea necesitătii si a proportionalitătii lor fată de scopul urmărit prin comunicare. În acelasi timp se vor respecta interdictiile prevăzute în legislatia internă din statul fiecărei părti contractante. Dacă se dovedeste că au fost comunicate date incorecte sau date care nu trebuia să fie transmise, autoritatea care primeste aceste date trebuie informată imediat, fiind obligată să procedeze la corectarea sau la distrugerea acestora;

5. autoritătile care furnizează si cele care primesc date personale sunt obligate să înregistreze în evidente transmiterea si primirea acestor date;

6. autoritătile care furnizează si cele care primesc date personale sunt obligate să ia măsuri de protectie eficientă împotriva accesului, modificării si publicării neautorizate a datelor personale comunicate;

7. datele comunicate care sunt radiate de autoritatea trimitătoare trebuie să fie radiate în decurs de 6 luni si de autoritatea care le-a primit.

 

CAPITOLUL VI

Reglementări pentru aplicarea acordului

ARTICOLUL 11

 

(1) Alte dispozitii necesare aplicării acestui acord vor fi convenite printr-un protocol de aplicare a acordului, prin care se reglementează următoarele aspecte:

1. modul de comunicare reciprocă si procedura de lucru;

2. informatiile care trebuie cuprinse în cererile de readmisie si de tranzit;

3. documentele si probele necesare readmisiei, precum si admisibilitatea acestora;

4. reglementarea modului de efectuare si de compensare reciprocă a cheltuielilor;

5. realizarea de consultări la nivel de experti.

(2) Fiecare parte contractantă îsi desemnează autoritătile competente pentru aplicarea acestui acord, care cooperează direct, potrivit competentelor lor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

ARTICOLUL 12

 

(1) Divergentele în legătură cu aplicarea si cu interpretarea acestui acord vor fi solutionate prin consultări între autoritătile competente desemnate de părtile contractante.

(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, părtile contractante vor lua toate măsurile necesare pentru rezolvarea divergentelor pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Dispozitiile acestui acord nu aduc atingere drepturilor dobândite si obligatiilor asumate de statele părtilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internationale la care acestea sunt parte.

(2) Acest acord nu este aplicabil în cazul unei proceduri de extrădare către un stat tert.

 

ARTICOLUL 14

 

Acest acord intră în vigoare după 40 de zile de la predarea celei de-a doua notificări scrise prin care părtile contractante îsi comunică reciproc, pe cale diplomatică, că au fost îndeplinite conditiile interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Acest acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Părtile contractante pot conveni modificări sau completări la acest acord, cu respectarea legislatiei interne a fiecărui stat. Acestea vor intra în vigoare potrivit procedurii prevăzute la art. 14.

(3) Fiecare parte contractantă poate suspenda aplicarea acestui acord în întregime sau în parte, pentru o perioadă determinată, din motive de sigurantă natională, ordine publică sau sănătate publică. Suspendarea produce efecte începând cu data la care notificarea scrisă a intentiei de suspendare a fost predată, pe cale diplomatică, celeilalte părti contractante. O astfel de notificare trebuie să contină motivele care impun luarea acestei măsuri. Încetarea efectelor suspendării se notifică celeilalte părti contractante în cel mai scurt timp posibil.

(4) Fiecare parte contractantă poate să denunte acest acord printr-o notificare scrisă transmisă pe cale diplomatică. Denuntarea produce efecte după 40 de zile de la predarea către cealaltă parte contractantă a notificării corespunzătoare.

Semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus

Pentru Guvernul Federal al Republicii Austria,

Ernst Strasser

 

PROTOCOL

pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

 

În vederea aplicării Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la 28 noiembrie 2001 la Viena, denumit în continuare Acordul privind readmisia,

Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Austria au convenit următoarele:

 

SECTIUNEA A

La articolul 1

 

(1) Dovada cetăteniei se poate face cu:

- certificate de cetătenie;

- documente de călătorie de orice fel (pasapoarte nationale, colective, diplomatice, de serviciu, titluri de călătorie);

- carte de identitate;

- livrete militare sau legitimatii militare;

- documente oficiale din care rezultă cetătenia;

- carnete de marinar sau legitimatie de navigator;

- informatii relevante, fără putintă de tăgadă, furnizate de autorităti.

(2) Dovada completă a cetăteniei unei persoane se consideră efectuată la prezentarea documentelor valabile mentionate în alin. (1), cu conditia ca acestea să apartină titularilor de drept. Sunt admise dovezi în contradictoriu.

(3) Prezumarea cetăteniei poate fi fundamentată prin prezentarea de:

- copii ale documentelor mentionate în alin. (1);

- permise de conducere;

- certificate de nastere;

- legitimatii de serviciu;

- copii de pe documentele sus-mentionate;

- declaratii ale martorilor;

- declaratia pe propria răspundere a persoanei respective;

- limba vorbită de persoana respectivă.

(4) În cazul dovezilor credibile părtile contractante recunosc valabilitatea cetăteniei, atât timp cât partea contractantă solicitată nu le contestă.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) si (3) sunt considerate suficiente sub rezerva verificării prin autoritătile competente ale părtilor contractante în privinta dovezii sau a prezumtiei cetăteniei, chiar si în cazul în care sunt expirate.

(6) În cazul în care partea contractantă solicitantă readmite o persoană, conform art. 1 alin. (2) din Acordul privind readmisia, partea contractantă solicitată trebuie să restituie toate documentele privind această persoană părtii contractante solicitante.

(7) Readmisia unei persoane care, datorită vârstei, stării de sănătate sau unor alte motive serioase necesită o îngrijire deosebită ori pentru care sunt necesare măsuri speciale de protectie si securitate, va fi anuntată autoritătii competente a părtii contractante solicitate, pentru ca aceasta să ia măsurile necesare pentru preluarea persoanei respective. În termen de 30 de zile de la un astfel de

anunt partea contractantă solicitantă trebuie să comunice unde si când intentionează să realizeze readmisia.

(8) Autoritătile competente mentionate la alin. (7) sunt:

Pentru partea română:

Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Str. Răzoare nr. 1-3, sectorul 6, Bucuresti

Tel./fax: 0040 1 312 11 89.

Pentru partea austriacă:

Ministerul Federal de Interne - Directia III-116 A-1014 Viena, CP 100

Tel.: 0043 1 53126 4621

Fax: 0043 1 53126 4648.

(9) Pentru anunturi si comunicări potrivit alin. (7) părtile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

 

SECTIUNEA B

La articolul 2 alineatul (1)

 

(1) Cererea privind stabilirea cetăteniei trebuie să contină, în afara datelor personale, următoarele:

- informatiile necesare pentru stabilirea cetăteniei;

- indicii referitoare la necesitatea acordării de ajutor, îngrijire sau asistentă ca urmare a unei boli ori vârstei, transmise cu consimtământul persoanei care urmează să fie readmisă;

- alte elemente de protectie sau securitate necesare la predarea persoanei respective.

La cerere trebuie anexate copii de pe documentele relevante, dacă acestea sunt disponibile, precum si două fotografii.

(2) În cazul în care misiunea diplomatică sau oficiul consular al părtii contractante solicitate nu poate ajunge la o clarificare concludentă, aceasta poate solicita părtii contractante solicitante, în completare, un interogatoriu al persoanei respective. La interogatoriu, care trebuie luat cât mai repede posibil, cu respectarea termenului mentionat, poate fi prezent un reprezentant al misiunii diplomatice sau al reprezentantei consulare.

 

SECTIUNEA C

La articolul 3 alineatul (1)

 

(1) Cererea de readmisie trebuie să contină date privind mijloacele probatoare sau de prezumare pentru sederea ori pentru tranzitul pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si, în măsura posibilului, si alte elemente cum ar fi:

- datele personale ale persoanei care urmează să fie readmisă (în special numele si prenumele, nume anterioare, porecle, data si locul nasterii, sexul, cetătenia, ultimul domiciliu în tara de origine);

- documentele personale (îndeosebi felul, numărul, locul si data eliberării, autoritatea emitentă, durata valabilitătii);

- ziua, ora, locul si modul în care s-a produs intrarea ilegală;

- date privind sederea ilegală;

- date privind intrarea persoanei în cauză, cu complicitatea unei călăuze, în cazul unui cetătean al unui stat tert cu care partea contractantă solicitantă a încheiat un acord privind desfiintarea vizelor;

- eventuala nevoie pentru acordarea de ajutor, îngrijire sau asistentă ca urmare a unei boli ori vârstei, cu consimtământul persoanei respective;

- alte eventuale măsuri de protectie sau securitate necesare la predare, după caz;

- data si locul în care va avea loc predarea.

La cererea de readmisie trebuie anexate copii de pe mijloacele probatoare sau de prezumare, precum si două fotografii.

(2) Sederea sau tranzitul pe teritoriul statului părtii contractante solicitate se dovedeste prin:

- o viză valabilă sau o viză care a expirat de mai putin de un an ori un permis de sedere valabil sau care a expirat de mai putin de un an, acordat de partea contractantă solicitată;

- o stampilă de intrare sau de iesire aplicată de partea contractantă solicitată, chiar si când aceasta a fost aplicată pe un pasaport fals sau falsificat;

- alte mentiuni ale părtii contractante solicitate efectuate pe documente de călătorie din care rezultă sederea.

Un indiciu prezentat în acest mod constituie dovada concludentă a dreptului de sedere sau de tranzit.

În principiu nu se mai fac alte cercetări. Dovezile în contradictoriu sunt admise.

(3) Sederea sau tranzitul pe teritoriul statului părtii contractante solicitate poate fi prezumat prin:

- o viză expirată de peste un an sau un permis de sedere expirat de peste un an, acordat de partea contractantă solicitată;

- bilete de avion, de tren, facturi sau alte înscrisuri care atestă sederea pe teritoriul statului părtii contractante solicitate;

- declaratii ale martorilor date în fata autoritătilor;

- declaratii ale persoanei respective date în fata autoritătilor.

Credibilitatea dovedită în acest mod este recunoscută de părtile contractante atât timp cât nu este contestată de partea contractantă solicitată.

(4) Autoritătile competente pentru formularea si solutionarea cererilor de readmisie sunt:

Pentru partea română:

Ministerul de Interne - Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei

Str. Nicolae Iorga nr. 27-29, sectorul 1, Bucuresti

Tel./Fax: 0040 1 312 1500.

Pentru partea austriacă:

Ministerul Federal de Interne - Directia III-116

A-1014 Viena, CP 100

Tel.: 0043 1 53126 4621

Fax: 0043 1 53126 4648.

(5) Pentru formularea si solutionarea cererilor de readmisie părtile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

 

SECTIUNEA D

La articolul 5 alineatul (2)

 

(1) În cazul prelungirii termenului datorită unor impedimente legale sau procedurale, partea contractantă solicitantă informează neîntârziat partea contractantă solicitată asupra încetării impedimentelor, cu precizarea locului si datei readmisiei.

(2) Procedura de readmisie este consemnată într-un proces-verbal.

 

SECTIUNEA E

La articolul 6

 

În cazul în care partea contractantă solicitantă reprimeste o persoană, la cererea justificată a părtii contractante solicitate, deoarece s-a constatat ulterior că nu s-au îndeplinit conditiile de readmisie, toate documentele acestei persoane trebuie restituite părtii contractante solicitante.

 

SECTIUNEA F

La articolul 7

 

(1) Cererea de tranzit trebuie să contină, pe cât posibil, următoarele date:

- datele de identificare a persoanei care urmează să fie tranzitată (îndeosebi numele si prenumele, nume anterioare, porecle, data si locul nasterii, sexul, cetătenia, ultimul domiciliu în tara de provenientă);

- documentele personale (în special felul, numărul si durata valabilitătii);

- declaratia că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Acordul privind readmisia si că nu sunt cunoscute motive de respingere, potrivit art. 7 alin. (2) din Acordul privind readmisia;

- eventuala nevoie de acordare de ajutor, îngrijire sau asistentă, ca urmare a bolii ori vârstei persoanei respective, cu acordul acesteia;

- alte eventuale măsuri de protectie si securitate, după caz; în cazul în care persoana este însotită, date despre însotitor;

- data, ora si locul tranzitării persoanei, precum si ruta de tranzitare.

(2) Partea contractantă solicitată informează neîntârziat partea contractantă solicitantă despre preluarea spre tranzitare, cu confirmarea datei, orei si locului, sau despre refuzul preluării si motivele acestuia.

(3) Autoritătile competente pentru transmiterea si solutionarea cererilor de tranzit sunt:

Pentru partea română:

Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Str. Răzoare nr. 1-3, sectorul 6, Bucuresti

Tel./Fax: 0040 1 312 11 89.

Pentru partea austriacă:

Ministerul Federal de Interne - Directia III-116

A-1014 Viena, CP 100

Tel.: 0043 1 53126 4621

Fax: 0043 1 53126 4648.

(4) Pentru formularea si solutionarea cererilor de tranzit părtile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

 

SECTIUNEA G

La articolul 9

 

Sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru aplicarea Acordului privind readmisia vor fi achitate de partea contractantă solicitantă părtii contractante solicitate, în termen de 60 de zile de la primirea facturii si a documentatiei justificative emise de aceasta.

 

SECTIUNEA H

Consultări la nivel de experti

 

Expertii celor două părti contractante vor avea, la nevoie, consultări cu privire la aplicarea Acordului privind readmisia si a acestui protocol, precum si în legătură cu orice modificări ale acestui protocol. Data si locul consultărilor vor fi stabilite de comun acord pentru fiecare caz.

 

SECTIUNEA I

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul protocol intră în vigoare după 40 de zile de la predarea celei de-a doua notificări scrise prin care părtile contractante îsi comunică reciproc, pe cale diplomatică, că au fost îndeplinite conditiile interne necesare pentru intrarea lui în vigoare, însă nu mai devreme de intrarea în vigoare a Acordului privind readmisia.

(2) În cazul încetării valabilitătii acordului privind readmisia, cu aceeasi dată îsi încetează valabilitatea si protocolul de aplicare a acestuia.

(3) La data intrării în vigoare a acestui protocol Protocolul încheiat la 13 noiembrie 1990 privind readmisia cetătenilor români si austrieci îsi încetează valabilitatea.

Semnat la 28 noiembrie 2001 la Viena în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus

Pentru

Guvernul Federal al Republicii Austria,

Ernst Strasser

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001

privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva

măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale

de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind controlul asupra încasării veniturilor si efectuării

cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat

si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj

si solutionarea contestatiilor privind măsurile dispuse

prin actele de control”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Controlul asupra încasării veniturilor si efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj cuprinde ansamblul activitătilor care au ca obiect verificarea corectitudinii si exactitătii îndeplinirii de către contribuabili a obligatiilor ce le revin conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Sunt supusi controlului contributiilor de asigurări sociale si contributiilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj contribuabilii prevăzuti de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Controlul asupra încasării veniturilor si efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se exercită de organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si organele sale teritoriale, independent sau în colaborare cu organele Ministerului Finantelor Publice.”

5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Organele de control proprii si teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, primind o legitimatie de control corespunzătoare. Modelul legitimatiei de control se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. Litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“a) să examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidentă ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corectă a contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si pentru determinarea modului de respectare a obligatiilor legale ce revin acestora;”

7. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) În scopul stabilirii exacte a contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj si al determinării modului de respectare a obligatiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept să solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:”

8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control în conditiile alin. (1) si (2) vor face parte din dosarul contribuabilului si vor putea fi luate în considerare la recalcularea contributiilor datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Organele de control au obligatia să exercite controlul contributiilor datorate, în asa fel încât să afecteze cât mai putin desfăsurarea activitătilor curente ale contribuabililor.”

10. Partea introductivă a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În baza constatărilor rezultate ca urmare a actiunilor de control efectuate de organele de control prevăzute la art. 3 alin. (1) au dreptul:”

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si încasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control din aparatul propriu si organelor teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si pentru personalul împuternicit al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si al organelor teritoriale ale acestora.

Metodologia privind constituirea fondului si acordarea stimulentelor se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

12. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare perioadă pentru care se datorează contributii la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.”

13. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si de organele sale teritoriale.”

14. Alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere, potrivit legislatiei în vigoare.”

15. Alineatul (6) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(6) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 alin. (1) si (3) si a art. 29.”

16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si organele sale teritoriale sunt competente să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute si în următoarele acte normative:

a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar, dacă faptele sunt săvârsite în legătură cu încasările veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat si ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.”

17. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

“Solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dis-

puse prin actele de control întocmite de organele de con-

trol ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si de

organele sale teritoriale”

18. Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Măsurile dispuse de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si de organele sale teritoriale pot fi contestate de către contribuabili, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(2) Contestatiile formulate în conditiile prezentei ordonante de urgentă sunt căi administrative de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a contributiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, a majorărilor de întârziere sau a penalitătilor, precum si a altor măsuri dispuse de organele de control”.

19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Contestatiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la un miliard lei se solutionează de către organele specializate din cadrul directiilor generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi are sediul sau domiciliul contestatorul.

            (2) Contestatiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de peste un miliard lei, precum si cele formulate împotriva actelor de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, indiferent de sumă, se solutionează de organele de specialitate ale

Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

20. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(2) Decizia se semnează de conducătorul directiei generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de conducătorul organului specializat din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, după caz, ori de către înlocuitorii acestora.”

21. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“(4) Decizia poate fi atacată la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.”

22. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

“(2) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale poate emite instructiuni în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, care se aprobă prin ordin al ministrului.”

23. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu următorul cuprins:

“Art. 37 1 . - Cheltuielile curente aferente activitătii de control privind constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, organizată la nivelul directiilor generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se finantează din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.”

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea

si functionarea cazierului fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data aprobării sale prin lege si se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârsite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Pentru licentele de emisie si pentru deciziile de autorizare eliberate de Consiliul National al Audiovizualului, precum si pentru autorizatiile tehnice de functionare eliberate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru statiile de radiodifuziune functionând în banda de frecvente 66-73 MHz se prelungeste, la cerere, durata de valabilitate până la data de 31 decembrie 2002, dacă nu există posibilitatea tehnică a înlocuirii acestora conform art. 18 alin. (3).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ion Smeeianu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 193.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învătământului si stiintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învătământului si stiintei, în sumă de 3.689.783 mii lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.292.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2001 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învătământului si stiintei

 

- mii lei –

TOTAL CHELTUIELI din care:

3.689.783

Cheltuieli curente

3.589.783

Cheltuieli de personal

1.651.783

- deplasări, detasări, transferuri*)

1.651.783

Cheltuieli materiale si servicii

1.983.000

- cheltuieli de întretinere

1.758.000

- încălzit

60.000

- iluminat

30.000

- apă, canal, salubritate

10.000

- postă, telefon

175.000

- rechizite

50.000

- materiale de curătenie

5.000

- prestări de servicii

1.428.000

- reparatii curente

60.000

- alte cheltuieli

120.000

Cheltuieli de capital

100.000

 

*) Se includ următoarele cheltuieli:

*) 1. alocatiile lunare în lei ale bursierilor americani;

*) 2. cheltuielile de deplasare a bursierilor americani pe distanta cuprinsă între Bucuresti si localitatea de desfăsurare a activitătii, precum si cele pentru deplasările interne legate de îndeplinirea programului;

*) 3. costul transportului international pentru bursierii români care se deplasează în S.U.A., potrivit programului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome “Rami-Dacia” din subordinea Ministerului de Interne, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care, în executie, se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă ”Rami-Dacia” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute, corespunzătoare cresterii productivitătii muncii în anul 2001 fată de anul 2000, stabilite în conditiile prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, se vor efectua proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii.

Art. 4. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2001 fată de anul 2000, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre si se transmite Ministerului de Interne.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.293.