MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 851         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 29 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

603/4.189 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

NR. 603/18 decembrie 2001

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

NR. 4189/18 decembrie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile

acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta

medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România, în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice prevăzute în anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicală ambulatorie de specialitate din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele

Colegiului Medicilor din România

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

Ministrul Sănătătii si Familiei

Daniela Bartos

 

ANEXA Nr. 1

 

MODALITĂTILE DE PLATĂ

în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

Art. 1. - Plata serviciilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice se face prin tarif pe serviciu medical.

Art. 2. - Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialitătile clinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, numai dacă aceste servicii sunt efectuate si interpretate de medicul respectiv, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical si valoarea unui punct, unică pe tară, calculată la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu exceptia procedurilor de terapie fizicală efectuate în bazele de tratament de recuperare-reabilitare, care se vor deconta conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 3 mentionată anterior.

Art. 3. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate calculează anual valoarea estimată a unui punct. Aceasta este valabilă pentru un an în situatia în care bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul curent este aprobat până la finele anului precedent. În situatia în care bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate se aprobă în cursul anului pentru anul curent, valoarea estimată a punctului, până la finele trimestrului în care se aprobă bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul curent, se calculează având la bază prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzătoare perioadei respective. După această dată se calculează valoarea estimată a punctului, aferentă perioadei rămase până la finele anului, tinând seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act aditional la contractul initial.

(2) Valoarea estimată a punctului se calculează în functie de:

a) fondul aferent pentru asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice; se ia în calcul 80% din acest fond;

b) numărul de servicii medicale, pe tipuri de servicii, estimat să se realizeze pe durata unui an de către medicii de specialitate, defalcat pe trimestre, avizat de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, si negociat cu casele de asigurări de sănătate si punctajul aferent acestora. Aceste date sunt centralizate la nivelul caselor de asigurări de sănătate, care le raportează Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 4. - Numărul de puncte estimat pe lună pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate, în specialitătile clinice, nu poate depăsi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luând în considerare faptul că pentru o consultatie medicală este necesară o durată de minimum 15 minute si în cadrul aceluiasi program de lucru se poate acorda un anumit număr de servicii medicale si tratamente.

Art. 5. - (1) Pentru fiecare lună a fiecărui trimestru, casele de asigurări de sănătate plătesc furnizorilor de servicii medicale ambulatorii clinice sume lunare în functie de valoarea estimată a punctului si de numărul de puncte efectiv realizat în luna respectivă.

(2) Numărul total de puncte efectiv realizat în fiecare lună se majorează:

a) în raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea; criteriile de încadrare a cabinetului medical în una din cele 3 conditii de mai jos se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătatii si familiei:

1.pentru zone izolate, cu până la 20%;

2.pentru conditii grele, cu până la 40%;

3.pentru conditii foarte grele, cu până la 60%.

b) în raport cu gradul profesional: valoarea de referintă a prestatiei medicale este cea a medicului specialist.

Pentru prestatia medicului primar numărul total de puncte se majorează cu 20%; valoarea de referintă a prestatiei medicilor cu competentă în acupunctură, fitoterapie si homeopatie, care lucrează exclusiv în aceste activităti, este cea a medicului specialist. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de la lit. a) si procentul de majorare se stabilesc anual de directiile de sănătate publică si se avizează de casele de asigurări de sănătate.

Art. 6. - La finele fiecărui trimestru Casa Natională de Asigurări de Sănătate calculează valoarea definitivă a unui punct în functie de fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate în specialitătile clinice din care s-a dedus suma aferentă serviciilor de terapie fizicală acordate în bazele de tratament si de punctele aferente serviciilor medicale efectiv realizate de către furnizorii de servicii medicale clinice în trimestrul respectiv. Casele de asigurări de sănătate, pe baza valorii definitive a punctului din.trimestrul respectiv, recalculează sumele cuvenite furnizorilor de servicii medicale clinice.

Art. 7. - Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialitătile paraclinice contravaloarea serviciilor medicale prezentate în anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001. Tarifele decontate de casele de asigurări de sănătate sunt cele negociate pe baza propunerilor de oferte ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice, în conformitate cu complexitatea si performantele aparaturii din dotarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice si nu pot fi mai mari decât cele din anexa nr. 5 mentionată anterior.

Art. 8. - (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale paraclinice cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere:

a)numărul de investigatii paraclinice;

b)tarifele negociate.

Numărul de investigatii paraclinice negociat între furnizorii de investigatii paraclinice si casele de asigurări de sănătate se stabileste în limita numărului de investigatii paraclinice necesar pe total judet, determinat de furnizorii de servicii medicale paraclinice si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, cu încadrarea în suma prevăzută cu această destinatie. La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 11 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001.

(2) Numărul investigatiilor paraclinice negociat este orientativ, existând obligatia încadrării în valoarea totală a contractului, defalcată pe trimestre. În cazul în care cererea de investigatii paraclinice conduce la depăsirea valorii aferente unei luni din valoarea totală a contractului, se vor întocmi liste de asteptare ale asiguratilor, care vor fi verificate lunar de casele de asigurări de sănătate.Fac exceptie cazurile de urgentă stabilite de medicul care a făcut trimiterea. Casele de asigurări de sănătate analizează aceste situatii si pot încheia cu furnizorul de servicii medicale paraclinice un act aditional de suplimentare a valorii contractate în limita fondului aprobat cu această destinatie.

Art. 9. - (1) Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se întocmeste în 3 exemplare. Un exemplar rămâne la medicul de specialitate care a făcut trimiterea si 2 exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice. Furnizorul de servicii medicale paraclinice păstrează 1 exemplar si depune la casa de asigurări de sănătate celălalt exemplar cu ocazia raportării lunare a activitătii.

(2) Furnizorul de servicii medicale paraclinice, în situatia în care nu poate efectua toate serviciile paraclinice conform biletului de trimitere sau le efectuează la cererea pacientului care renuntă la programare conform listelor de asteptare si care doreste efectuarea serviciilor medicale paraclinice contra cost, va anula cu o linie pe cele 2 exemplare serviciile paraclinice neefectuate, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau a adăugării altor investigatii paraclinice.

(3) Fiecare casă de asigurări de sănătate îsi organizează modul de verificare a biletelor de trimitere pentru investigatiile paraclinice, în acest sens stabilindu-si evidente proprii.

Artr. 10. - (1) Efectuarea serviciilor stomatologice de preventie de către medicul stomatolog se certifică pe carnetul de asigurat pe care se aplică o stampilă din care să reiasă data efectuării serviciului, tipul acestuia si medicul care l-a efectuat. Stampila se aplică pentru asigurati începând de la vârsta de 18 ani. Medicul consemnează aceleasi date în fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii, aceasta constituind o justificare pentru casele de asigurări de sănătate, în vederea decontării tratamentelor stomatologice si a controlului pe care casa de asigurări de sănătate îl efectuează.

(2) În situatia în care asiguratul solicită efectuarea tratamentului stomatologic la un alt cabinet medical stomatologic decât cel în care si-a efectuat serviciul stomatologic de preventie, se va înregistra în fisa de tratament a pacientului/registrul de consultatii codul medicului care a efectuat serviciul stomatologic de preventie si data efectuării acestuia.

Art. 11. - (1) În cadrul serviciilor medicale stomatologice preventive consultatia în cadrul dispensarizării profilactice se suportă de casele de asigurări de sănătate, astfel:

a)pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, nelimitat;

b)pentru tinerii de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă, de două ori pe an;

c)pentru adulti, o dată pe an.

(2) Lista serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice si conditiile acordării acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001.

Art. 12. - (1) Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face în limita unui plafon trimestrial pe fiecare cabinet medical stomatologic care a încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantii legali. Acest plafon se stabileste în limita a 95% din fondul trimestrial alocat cu această destinatie si în functie de numărul de servicii medicale stomatologice estimat de către reprezentantul legal al cabinetului stomatologic să fie efectuat în trimestrul respectiv de medicii stomatologi si dentistii pe care îi reprezintă, si valoarea estimată a acestor servicii, calculată tinând seama de tarifele serviciilor stomatologice din anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, corectate în functie de gradul profesional al medicilor stomatologi.

Fac exceptie de la prevederile de mai sus si se decontează la nivelul realizărilor:

a)serviciile medicale stomatologice de urgentă;

b)serviciile medicale de pedodontie si ortodontie acordate copiilor sub 18 ani.

(2) În vederea încheierii contractelor de furnizare de servicii stomatologice, prin negociere, reprezentantii legali ai cabinetelor medicale stomatologice vor depune la casele de asigurări de sănătate datele ce au stat la baza estimării numărului de servicii medicale stomatologice si valoarea acestora. Vor fi prevăzute în mod distinct sumele estimate pentru serviciile nominalizate la alin.(1) lit.a) si b).

(3) Plafonul se regularizează trimestrial, în functie de serviciile stomatologice efectiv prestate si raportate, precum si de tarifele acestora, a căror sumă nu poate fi mai mare decât cea negociată, cu exceptia serviciilor stomatologice nominalizate la alin.(1) lit. a) si lit. b). La regularizarea trimestrială se au în vedere: fondul trimestrial aferent cu această destinatie, sumele neconsumate în trimestrul respectiv si anterior, sumele care au depăsit plafonul trimestrial anterior. Sumele ce depăsesc plafonul trimestrial la sfârsitul anului se regularizează conform legislatiei în vigoare.

(4) Pentru încadrarea în plafonul trimestrial, cabinetele stomatologice pot întocmi pentru asiguratii în vârstă de peste 18 ani liste de asteptare pentru furnizarea serviciilor stomatologice. În cazul în care listele de asteptare depăsesc 60 de zile pentru un asigurat, casele de asigurări de sănătate vor recalcula plafonul trimestrial cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinatie.

(5) În cadrul plafonului trimestrial casele de asigurări de sănătate acordă sume lunare furnizorilor de servicii medicale stomatologice.

Art. 13. - În tarifele tratamentelor protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitătilor de tehnică dentară. Plata acestora se face de către reprezentantul legal al cabinetului stomatologic direct către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii.

Art. 14. - Radiografia dentară se decontează direct medicului stomatolog, dacă are competenta necesară să efectueze serviciul medical respectiv sau medicului radiolog, pe baza tarifelor prevăzute în anexele nr. 3 si 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001.

Art. 15. - Casele de asigurări de sănătate tin evidenta serviciilor stomatologice pe fiecare asigurat.

Art. 16. - Lunar, reprezentantul legal facturează caselor de asigurări de sănătate, cel mai târziu până la data de 3 a lunii următoare, întreaga activitate efectiv realizată, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate.

Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă.

Art. 17. - (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru vor fi corectate la sfârsitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor bănesti cuvenite medicului de specialitate din specialitătile clinice si paraclinice sau o dată cu regularizarea plafonului trimestrial al cabinetului medical stomatologic.

(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru vor fi corectate până la sfârsitul anului. Pentru specialitătile clinice acestea se corectează astfel: numărul de puncte plătit eronat în plus sau în minus într-un trimestru anterior, fată de cel realizat, se recalculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând valoarea definitivă a punctului în trimestrul în care s-a constatat eroarea. În situatia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează conform legii.

Art. 18. - Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice care nu se regăsesc în listele de servicii, anexe la prezentul ordin, precum si a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului, se suportă de către asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se eliberează chitantă fiscală, cu indicarea serviciului prestat.

Art. 19. - (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001, pot fi angajati numai medici si/sau dentisti, acreditati, precum si alte categorii de personal în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, cu exceptia persoanelor care îsi desfăsoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată si modificată prin Legea nr. 598/2001. Medicii sau dentistii angajati nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitătile clinice si stomatologice pot prescrie medicamente cu sau fără contributie personală, folosind formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăsoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.

(2) Pentru specialitătile clinice cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001, pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv.

Art. 20. - Persoanele care îsi desfăsoară activitatea în cabinetul/laboratorul medical beneficiază de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, conform reglementărilor în vigoare din legislatia de asigurări sociale. Persoanele încadrate cu contract individual de muncă beneficiază si de plata concediilor de odihnă si de alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.

Art. 21. - Pentru unitătile sanitare proprii ale apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si din domeniul transporturilor, care nu se pot organiza conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în structura căreia se află aceste unităti si casa de asigurări de sănătate. Pe baza numărului de servicii medicale contractate de aceste unităti, a punctajului sau a tarifelor aferente acestor servicii, unitătile respective beneficiază de o sumă globală distinctă pentru ambulatoriul de specialitate, calculată conform metodologiei prevăzute în prezentul ordin.

Art. 22. - (1) Medicii de specialitate din specialitătile clinice si stomatologice eliberează prescriptii medicale, conform reglementărilor în vigoare. La nivelul caselor de asigurări de sănătate se stabileste un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe fiecare specialitate. În cazul depăsirii substantiale si repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor verifica trimestrial modul de prescriere a medicamentelor; în cazul în care se constată abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate, la medicii de specialitate la care se înregistrează aceste situatii valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv se diminuează cu 10% sau, după caz, se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.

(2) La medicii de specialitate la care se constată abuzuri sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma controlului efectuat de casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv se diminuează cu 10% sau după caz, se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv.

(3) După aplicarea de 3 ori a măsurilor mentionate la alin. (1) si (2), pentru acelasi medic de specialitate, casele de asigurări de sănătate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurări de sănătate din această diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la întregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fără contributie personală.

Art. 23. - Casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică vor organiza trimestrial activităti de instruire a furnizorilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, cu recomandarea ca furnizorii să participe la aceste activităti.

Art. 24. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.

(2) Ministerul Sănătatii si Familiei, directiile de sănătate publică, împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori prin care se asigură acces la serviciile medicale, precum si modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare în domeniul sănătătii.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

investigatiilor paraclinice recomandate de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si decontate de casele de asigurări de sănătate

 

ANALIZE DE LABORATOR

I. Analize de sânge

Hematologie

1. Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare reticulocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari, concentrat leucocitar

2. Examen citologic al frotiului sanguin

3. VSH

4. Celule lupice

5. Timp de coagulare

6. Timp de sângerare

7. Timp Quick, activitate de protrombină

8. INR (International Normalised Ratio)

9. APTT

10. Determinare grup sanguin ABO si Rh

11. Anticorpi specifici antiRh Biochimie

12. Uree serică

13. Acid uric seric

14. Creatinină serică

15. Ionogramă (Na, K)

16. Natriemie

17. Potasemie

18. Calcemie serică - totală si ionică

19. Magneziemie

20. Fosfor

21. Sideremie

22. Glicemie

23. Hemoglobină glicozilată

24. Colesterol seric total

25. Trigliceride serice

26. HDL colesterol

27. LDL

28. Lipide totale serice

29. Proteine totale serice

30. Transaminaze: TGO si TGP

31. Fosfatază alcalină

32. Fosfatază acidă

33. Fibrinogenemie

34. Gama GT

35. LDH

36. Bilirubină totală directă

37. ASLO

38. Amilazemie

39. Electroforeza proteinelor serice

40. Electroforeza lipidelor serice

41. Teste de disproteinemie

42. Reactie de serologie a sifilisului: VDRL si RPR

43. Confirmare TPHA

44. Test Barr

45. Cariotip

46. Test Gutthrie

47. Determinare litiu.Imunologie

48. Anticorpi antinucleari

49. Test Coombs

50. Factor rheumatoid

51. Proteina C reactivă

52. Imunoelectroforeza + determinări IgA, IgM, IgG, IgE

53. Imunofixare

54. Crioglobuline

55. Complement seric

56. Depistare anticorpi antiparazitari

57. Depistare Chlamydii

58. Testare HIV

59. Hormoni tiroidieni TSH / FT4

II. Exudat faringian

60. Examene microscopice pe frotiu

61. Cultură

62. Antibiogramă

63. Cultură fungi

64. Fungigramă

III. Examene spută

65. Examen microscopic nativ

66. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen

67. Examen microscopic colorat Gram

68. Cultură

69. Antibiogramă

70. Cultură fungi

71. Fungigramă

IV. Analize de urină

72. Examen complet de urină (sumar + sediment)

73. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen

74. Urocultura

75. Antibiograma

76. Reactia Addis

77. Dozare glucoză

78. Dozare proteine urinare

79. Amilazurie

V. Examene materii fecale

180. Examen coproparazitologic

181. Amprenta anală (în parazitologie)

182. Coproantigene (în parazitologie)

183. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare

184. Coprocultură

185. Antibiogramă

VI. Examene din secretii vaginale

186. Examen microscopic nativ

187. Examen microscopic colorat

188. Examen Babes - Papanicolau

189. Cultură

190. Antibiogramă

191. Cultură fungi

192. Fungigramă

VII. Examene din secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale si puroi

193. Examen microscopic colorat

194. Cultură (inclusiv germeni anaerobi)

195. Antibiogramă

196. Antibiogramă germeni anaerobi

VIII. Examene lichid de punctie

197. Examen microscopic pe frotiu

198. Cultură

199. Antibiogramă

100. Citodiagnostic lichid punctie

IX. Examen sudoare

101. Ionoforeză pilocarpinică

X. Alte probe

102. IDR la PPD

103. Depistare Helicobacter Pylori

104. Examene de radiologie si histopatologie conform anexei nr. 5, precum si investigatii paraclinice cuprinse în anexa nr. 3

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice si tarifele exprimate în puncte si în lei

 

I. Consultatia medicală

Consultatia de specialitate include anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitătii respective, stabilirea protocolului de explorări si/sau interpretarea integrativă a explorărilor si a analizelor de laborator disponibile, stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, instruirea în legătură cu măsurile profilactice:

Consultatie initială = 15 puncte. Se consideră “consultatie initială” prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital.

Consultatie de control = 10 puncte. Se consideră ”consultatie de control”:

- prezentările ulterioare ale unui pacient la acelasi medic (în afara primei prezentări), până la stabilirea diagnosticului si a tratamentului; casele de asigurări de sănătate decontează maximum 2 consultatii pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului;

- controalele periodice ale unui pacient cunoscut;

- repreluarea unui pacient externat din spital;

- controalele după o interventie chirurgicală până la vindecarea operatiei (inclusiv pansamentul plăgii, scoaterea firelor si manevrele chirurgicale impuse de anumite complicatii minore).

Consultatiile la psihiatrie, psihiatrie pediatrică, precum si toate consultatiile copilului cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani, indiferent de specialitatea unde se efectuează, vor fi punctate astfel:

Consultatie initială = 20 puncte

Consultatie de control = 15 puncte

II. Servicii medicale si tratamente

Diferitele servicii (diagnostice sau terapeutice) listate mai jos vor fi punctate separat.

Acestea vor putea fi efectuate de către orice medic de specialitate care are pregătirea necesară si pe care le consideră indispensabile în stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice, indiferent de specialitatea unde aceste servicii sunt mentionate.

Serviciile - diagnostice si terapeutice - efectuate în cadrul consultatiilor aferente specialitătilor medicină internă, pediatrie, boli infectioase, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, precum si chirurgie vasculară, chirurgie toracică, geriatrie si gerontologie vor fi punctate conform serviciilor listate la alte specialităti.

1. Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv si negativ) 5/test

2. Teste de provocare nazală, oculară, bronsică 15

3. Determinarea concentratiei acarienilor în mediu 15

4. Determinarea concentratiei polenurilor si mucegaiurilor din mediu 20

5. Teste cutanate cu agenti fizici (maximum 4 teste) 3/test

6. Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate 3/sedintă

7. Imunoterapie nespecifică 3

8. EKG 5

9. Ecocardiografie M+2D 30

10. ECO+Doppler 45

11. ECO+Doppler+color 60

12. ECO vase periferice

- vene 35

- artere 45

13. EKG continuu (24 ore, Holter) 50

14. Holter TA 30

15. Potentiale tardive 30

16. Punctia pleurală 10

17. Oscilometrie 5

18. Pletismografie 10

19. Test masă înclinată 20

20. Test de mers - 6 minute 5

21. Sutură vasculară 15

Terapia chirurgicală a:

22. Panaritiului eritematos 10

23. Panaritiului flictenular 10

24. Panaritiului periunghiunal si subunghiunal 12

25. Panaritiului antracoid 12

26. Panaritiului pulpar 12

27. Panaritiului osos, articular, tenosinoval 15

28. Flegmoanelor superficiale mână 12

29. Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor 15

30. Abcesului de părti moi 15

31. Abcesului pilonidal 15

32. Furunculului 15

33. Furunculului antracoid, furunculozei 15

34. Hidrosadenitei 12

35. Adenitei acute 12

36. Celulitei 15

37. Seromului posttraumatic 12

38. Arsurilor termice < 10% 20

39. Leziunilor externe prin agenti chimici 20

40. Hematomului 10

41. Edemului dur posttraumatic 12

42. Plăgilor tăiate superficiale 10

43. Degerăturilor (gr. I si gr. II) 12

44. Flebopatiilor varicoase superficiale, ruptură pachet varicos 20

45. Adenoflegmonului 20

46. Plăgilor întepate superficial 10

47. Afectiunilor neinflamatorii ale părtilor moi (lipoame, chisturi sebacee, tumorete) 10

48. Supuratiilor postoperatorii 12

49. Tratamentul si îngrijirea piciorului diabetic 12

50. Afectiunilor mamare superficiale 12

51. Supuratiilor mamare profunde 15

52. Abcesului perianal 15

53. Decalotarea, debridarea fimozei 15

54. Extirpare polip rectal procident 20

55. Granulom ombilical 10

Terapia chirurgicală a:

56. Tumorilor mici, chisturilor dermiode sebacee, lipoamelor 10

57. Tumorilor scalpului, simplă 10

58. Plăgii tăiate (contuza) simple a fetei 10

59. Tumorilor fetei, simple, însotite de plastie 20

60. Microstomiei 30

61. Plăgilor tăiate, contuze ale buzelor 10

62. Plastii ale buzelor cu lambouri locale triunghiulare 30

63. Tumorilor simple ale buzei 15

64. Tratamentul chirurgical al retractiei cicatriceale

a comisurii gurii, transplant de piele 30

65. Rezectie modelantă pentru microdactilie 20

66. Plastie cu lambou triunghiular în sechele cicatriceale

fata palmară degete, un deget 30

67. Tenorafie tendoane, flexoare degete, mâna sau antebrat, fiecare tendon 20

68. Amputatie traumatică cu lipsă de părti moi la nivelul unui deget, plastie Grossfinger timp I + II 50

69. Cura chirurgicală a sindromului canalului carpian 30

70. Reconstructie de pavilion cu lambou Filatov 30

71 Ablatia limitată a unor tumori benigne ale mamelei 30

72. Malformatie congenitală a pavilionului urechii, simplă 30

73. Xantelasma unilaterală, bilaterală 12

74. Excizia leziunii cutanate 10

75. Avulsia lamei unghiale 12

76. Acoperirea defectelor primare 20

77. Chiuretajul leziunilor cutanate 15

78. Peeling chimic cu substante caustice 20

79. Electrochirurgia 25

80. Crioterapia 25

81. Terapia intralezională 10

82. Terapia cu dermojet 10

83. Terapia topică cu agenti citoxici 8

84. Tratamente cu laser 25

85. Fototeste, patch-teste, foto-patch-teste cu seturi standard (maximum 8 teste, inclusiv martorul pozitiv si negativ) 5/test

86. Deschiderea si exprimarea chisturilor 10

87. PUVA - terapia sistemică cu psoraleni 10

88. PUVA - terapia locală cu psoraleni 15

89. Recoltarea unui produs patologic 10

90. Dermatoscopie 15

91. Exoftalmometrie (aprecierea exoftalmiei) 5

92. Spermograma 20

93. Test Barr 10

94. Aspiratie gastrică (diagnostică si terapeutică) 5

95. Dilatatie esofagiană 35

96. Polipectomie endoscopică gastrică 50

97. Polipectomie endoscopică rectosigmoidiană 50

98. Polipectomie endoscopică colonică - descendent, transvers, ascendent, cec 70

99. Paracenteză 10

100. Rectosigmoidoscopie diagnostică 30

101. Colonoscopie diagnostică 45

102. Scleroterapie 45

103. Bandare varice esofagiene 45

104. Extractie corpi străini 20

105. Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden) 30

106. Morfometrie 5

107. Sfatul genetic (evaluarea riscului de recurentă si precizarea posibilitătilor de a reduce acest risc) 20

108. Punctie-biopsie osoasă cu amprentă 30

109. Punctie aspirat de măduvă osoasă 12

110. Flebotomie terapeutică 5

111. Proba Rumpell-Leede 2

112. Montare cateter venos central 25

113. Repozitionare cateter venos 5

114. Dezobstructie cateter venos 10

115. Îngrijire fistulă 5

116. Tromboliză fistulă 25

117. Punctie rahidiană 12

118. Examenul lichidului cefalorahidian (prin punctie rahidiană sau suboccipitală) 20

119. Examen ultrasonografic extracranian al aa. Cervico-cerebrale (Doppler, echotomografie si tehnici derivate) 45

120. Examen Doppler transcranian al vaselor cerebrale si tehnici derivate 45

121. Examen electromiografic 20

122. Examen electroneurografic 20

123. Determinarea potentialelor evocate

- vizuale 10

- de trunchi cerebral (auditive) 10

- somestezice 10

- motorii 10

124. Examen electroencefalografic standard 10

125. Examen electroencefalografic cu probe de stimulare 15

126. Examen electroencefalografic cu mapping 15

127. Înregistrare electroencefalografică continuă în timpul

somnului (polisomnografie) 20

128. Video - electroencefalografie 15

Terapia chirurgicală a:

129. Durerilor craniofaciale 20

Consultatia obstetricală si/sau ginecologică include si recoltarea secretiei vaginale, recoltarea secretiei mamelonare

130. Colposcopie si/sau vulvoscopie 10

131. Histeroscopie diagnostică 20

132. Histeroscopie cu biopsie 30

133. Histerosalpingografie 20

134. Hidrotubatie - insuflatie utero-tubară 18

135. Testul Huhner 8

136. Punctie diagnostică a Douglasului 15

137. Aplicarea unui sterilet 10

138. Îndepărtarea unui sterilet 8

139. Întrerupere de sarcină 25

140. Ablatia unui polip sau fibrom cervical 20

141. Conizatia cu ansă diatermică sau cu bisturiul 25

142. Extirparea unui chist vaginal sau Bartholin, marsupializare 22

143. Incizia unui abces Bartholin 12

144. Examen cardio-tocografic cu NTS (test nonstres) 15

145. Tratamente locale: badijonaj, lavaj 10

146. Excizii si/sau cauterizări (polipi, vegetatii vulvă, vagin, col) 15

147. Tamponament vaginal (sau al cavitătii uterine) în caz de sângerare, ca prestatie de sine stătătoare 15

148. Introducerea (schimbarea) unui pesar 5

149. Îndepărtarea unui pesar 3

150. Recoltare pentru test Babes-Papanicolau 8

151. Montare si extractie diafragm 3

Consultatia oftalmologică include si explorarea functiei aparatului lacrimal, prescriptia corectiei optice si tratamentul ambliopiei

152. Determinarea acuitătii vizuale (biomicroscopia polului anterior, ex. FO, tonometria) 10

153. Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, utilizare lentile keratometrie) 5

154. Explorarea câmpului vizual (cu spot alb si spot colorat) 5

155. Explorarea simtului cromatic cu tabele pseudoizocromatice 3

156. Explorarea functiei binoculare (test Worth, sinoptofor, examen diplopie) 10

157. Biomicroscopia fundului de ochi 5

158. Gonioscopie 5

159. Oftalmodinamometria, inclusiv tonometria 5

160. Proba de provocare pentru stabilirea diagnosticului de glaucom, minim 6 tonometrizări 10

161. Diafanoscopie; exoftalmometrie; determinarea sensibilitătii corneene 5

162. Alegerea si fixarea unei proteze 5

163. Extractia corpilor străini conjunctivali 10

164. Extractia corpilor străini corneeni superficiali/inclusiv chiuretarea ruginei 12

165. Extractia corpilor străini corneeni profunzi 15

166. Extractia corpilor străini sclerali neperforanti 10

167. Tratamentul chirurgical al unor afectiuni ale anexelor globului ocular (salazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist, flegmon, abces, sutura unei plagi, interventii chirurgicale estetice) 20

168. Tratamentul chirurgical al deviatiilor palpebrale (entropion, ectropion, puncte lacrimale eversate) 30

169. Tratamentul chirurgical al pterigionului 25

170. Abrazia corneei; termocauterizarea corneei; crioaplicatii 12

171. Tratament cu LASER la polul posterior 40

172. Sondajul complet al căilor lacrimale la un ochi, în scop terapeutic 10

173. Tratamentul cu LASER la polul anterior 30

174. Aplicatii locale ale unor substante medicamentoase în scop terapeutic sau de diagnostic 5

175. Tratamentul ortoptic 10

176. Oftalmoscopie indirectă 12

177. Biopsie ganglionară: recoltare material 30

178. Biopsie cutanată: recoltare material 20

179. Chiuretaj bioptic 20

180. Cauterizarea 20

Consultatia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioară, examenul laringoscopic si hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni

181. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe 15

182. Examen stroboscopic 10

183. Polipectomie nazală, auriculară 15

184. Tamponament posterior 15

185. Punctie sinusală 10

186. Tratament plagă superficială 10

187. Infiltratii 10

188. Tratament chirurgical colectie: sept, flegmon, periamigdalian, furunculul CAE 15

189. Tratament chirurgical al flegmonului cervial 15

190. Timpanotomie 5

191. Extractie corpi străini nazali, auriculari, orofaringieni 5

192. Tamponament anterior 5

193. Examen de cavum/laringe cu ancorare 5

194. Extractie, spălătură dop cerumen 5

195. Examen laringe după anestezie de contact si ancoraj de epiglotă 3

196. Cauterizare mucoasă nazală 20

197. Insuflatie tubară 3

198. Aspiratie secretie 3

199. Instilatie laringiană 3

200. Anemizarea mucoasei nazale 2

201. Badijonaj nazal, orofaringian 2

202. Recoltarea unui produs patologic 5

203. Adenoidectomie 15

204. Amigdalectomie 20

205. Cura chirurgicală a othematomului 10

206. Audiogramă 20

207. Îngrijire stoma traheala 10

208. Tuseu de cavum 5

209. Foniatrie 20

Consultatia ortopedică include si tratamentul ortopedic specific, cu exceptia următoarelor proceduri, la care se punctează proportional cu complexitatea tratamentului respectiv, conform tabelului:

210. Tratamentul entorsei genunchiului 10

211. Tratamentul entorsei coloanei vertebrale cervicale 10

212. Tratamentul luxatiei perilunare 10

213. Tratamentul luxatiei soldului, genunchiului 10

214. Tratamentul luxatiei gleznei tarso-metatarsiene 8

215. Tratamentul fracturii fără deplasare femur, gambă, gleznă, rotulă 5

216. Tratamentul fracturii fără deplasare mână, picior 3

217. Tratamentul fracturii cu deplasare scapulă, col chirurgical humerus, diafiză humerală, cot 12

218. Tratamentul fracturii cu deplasare antebrat, pumn 12

219. Tratamentul fracturii costale 10

220. Tratamentul fracturii oase carpiene, metacarpiene, falange 5

221. Tratamentul fracturii cu deplasare tars, metatars, falange 12

222. Tratamentul fracturii stabile de coloană vertebrală 15

223. Tratamentul unei rupturi tendinoase (tendon achilian, bicipital, cvadricipital) 5

224. Tratamentul discopatiei cervicale sau lombare 5

225. Prim ajutor în fractură deschisă de membre 15

226. Tratamentul PSH 10

227. Tratamentul unei osteonecroze aseptice (osteocondroze) la nivelul scafoidului tarsian, semilunar, cap metatarsian II sau III etc. 5

228. Tratamentul unei infectii osoase (osteomielită, osteită) 3

229. Tratamentul unei tuberculoze osteoarticulare 5

230. Tratamentul în scolioze, cifoze, spondilolistezis 12

231. Examen diagnostic si tratament în displazia luxantă a soldului în primele 6 luni 20

232. Tratamentul în displazia luxantă a soldului la vârsta mersului si după 15

233. Tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni 5

234. Tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg 3

235. Bronhoscopie 30

236. Exuflatie pneumotorax 15

237. Citirea fiecărei serii de 10 clisee MRF 5

238. Spirometrie 10

239. Spirogramă+test farmacodinamic bronhomotor 15

240. Punctie pleurală exploratorie (cu/fără injectarea de substante intrapleural) 10

241. Toracenteză cu evaluarea lichidului 15

242. Spălătură pleurală 15

243. Punctie - biopsie pleurală 30

244. Instalarea de cateter intrapleural si gesturi terapeutice ulterioare pe dren 15

245. Instituire de pneumotorax/pneumoperitoneu terapeutic 15

246. Punctie - biopsie pulmonară transtoracică 30

247. Spălătură bronsică 12

248. Lavaj bronhiolo-alveolar 25

249. Extragere corpi străini din căile respiratorii 35

250. Mică chirurgie endoscopică 50

251. Elasticitate pulmonară 30

252. Analize gaze sanguine 12

253. Peak-flowmetrie 5

254. TLCO 25

255. Body plestismografie 30

256. Mediastinoscopie 50

257. Efectuarea si/sau interpretarea unor investigatii complementare (examen psihologic, QI, ancheta socială, teste, scale clinice) 15

258. Consiliere psihiatrică pacient 15

259. Psihoterapie individuală (pentru psihoze) 15

260. Psihoterapie de grup (pentru psihoze) 15

261. Terapie electroconvulsivantă 25

262. Acte de RT de înaltă energie

- Protocolul de tratament 50

263. Acte de RT cu energii medii si joase

- Protocol de tratament

(atât pentru afectiunile tumorale maligne, cât si pentru cele benigne) 25

264. Acte de curieterapie

- curieterapie interstitială si endocavitară

- Protocol de tratament 50

- curieterapie de contact de scurtă durată

- Aplicatori radioactivi 20

265. Infiltratii peridurale 15

266. Mezoterapie 8

267. Blocaje nervi periferici 15

268. Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică) 20

269. Infiltratie în structuri ale tesutului moale 10

270. Punctie si infiltratie intraarticulară 15

271. Artroscopie 30

272. Aplicarea unei contentii suple articulare 8

273. Confectionarea si/sau aplicarea unei orteze 20

274. Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete) 145

275. Sectiunea meatului uretral stenozat 12

276. Dilatatia stricturii uretrale 8

277. Sectiunea optică a stricturii uretrale 12

278. Instilatiile endouretrale si endovezicale medicamentoase 5

279. Cateterismul uretrovezical lr‹ demeure” pentru retentie completă de urină 5

280. Uretroscopie ambulatorie 10

281. Orhidectomie ambulatorie 20

282. Schimbare cateter nefrotomie, cistostomie percutană, uretrovezical 10

283. Schimbare cateter uretral Cook 12

284. Măsurarea reziduului vezical 3

285. Drenaj scrotal (abces, hematom) 12

286. Operatie pentru hidrocel, spermatocel, chist epididimar funicular etc. (ambulator) 20

287. Cistostomia minimă suprapubiană 15

288. Nefrostomia percutanată ambulatorie 25

289. Drenaj intern cu sondă Cook (insertie) 25

290. Scos drenaj intern sondă Cook 15

291. Punctie-biopsie prostatică transrectală 15

292. Sectionare, ligatură canale deferente 20

293. Ecografie de organ 35

294. Kinetoterapie de grup pe afectiuni 4

295. Bilant articular 14

296. Bilant muscular 15

297. Ecografie generală (abdomen + pelvis) 40

298. Ecografie abdomen 20

299. Ecografie pelvis 20

300. Anchetă epidemiologică 20

301. Aspirat bronsic 15

302. Brosaj bronsic 15

303. Biopsie bronsică 30

304. Instilatii bronsice/traheale 15

305. Cauterizare endobronsică 20

306. Punctie pulmonară transbronsică, transtraheală 30

307. Punctie ganglionară transbronsică, transtraheală 30

308. Bronhoscopie flexibilă 30

309. Bronhoscopie rigidă 30

310. Instilatii/pulverizări de medicamente/aplicare mesă în CAE si UM 3

311. Aerosoli (sedintă) 3

312. Aplicare locală de medicamente la nivelul cornetelor, meatelor si rinofaringelui 3

313. Examen laringe după anestezie de contact si ancoraj de epiglotă 10

314. Spălătură cu canula Hartmann 12

315. Spălătura si administrarea endoscopică de medicamente în sinusul maxilar 12

316. Anestezie ggl.sfenopalatin 5

317. Sinechie septo-turbinară 15

318. Examen otomicroscopic 15

319. Îndepărtare corpi străini sub microscop 20

320. Criocauterizare ggl.sfenopalatin 20

321. Impedanta 20

322. Audiometrie vocală la căsti 20

323. Audiometrie vocală în câmp liber 20

324. Stereoaudiometrie 20

325. Testarea senzatiei de verticalitate 15

326. Sectiune fren lingual 12

327. Examinare microscopică endonazală 15

328. Rinomanometrie 20

329. Redresare piramidă nazală posttraumatică 25

330. Craniocorpografie 25

331. Otoemisiuni acustice 30

332. Reeducare vestibulară (sedintă) 15

333. Cauterizare de cornete (electrocauterizare) 18

334. Examen fibroscopic nas, cavum, laringe, trahee, bronhii 30

335. Posturografie 30

336. Măsurarea protezei auditive în cuplor 25

337. Montare dren transtimpanal + extragere 20

338. Gustometrie 20

339. Olfactometrie 20

340. Probe vestibulare provocate 20

341. Polipectomie nazală, auriculară, polip sângerând al septului 25

342. Audiometrie comportamentală la copil 20

343. Proceduri endoscopice nazale si sinusale 30

344. Adaptarea implantului cohlear (sedintă) 35

345. Chirurgie laser ORL 40

346. ENG 15

347. Video laringo stroboscopie cu utilizarea video-printerului 20

348. Gimnastică respiratorie (sedintă) 10

349. Exercitii pentru tulburări de vorbire (sedintă) 15

350. Investigarea psihoacustică a vocii 10

351. Reeducarea vocii vorbite si cântate/sedintă 10

352. Reeducare computerizată la profesionistii vocii (sedintă) 25

353. Analiza parametrilor acustici ai vocii 15

354. Sonagramă 15

355. Fonetogramă 15

356. Electroglotografie 15

357. Mobilizarea aritenoidului (sedintă) 10

358. Fizioterapie în disfonii 10

359. Insulinoterapie în disfonii 10

360. Reeducarea vocii după paralizii de coardă vocală (sedintă) 10

361. Examen otomicroscopic 15

362. Psihoterapie sugestivă armată în afonii psihogene (sedintă) 15

363. Injectie transtimpanală 6

364. Injectii intraturbinare 6

365. Vizită în focar TBC 15

Pentru acupunctură, fitoterapie si homeopatie, consultatia se punctează similar cu orice consultatie de specialitate (consultatie initială, respectiv consultatie de control), iar tratamentele specifice vor fi punctate separat fiecare cu câte 5 puncte.

Toate tratamentele chirurgicale sau interventionale includ:

- pregătire locală si generală preoperatorie;

- incizie si tratamentul chirurgical specific;

- sutură si controlul hemostazei;

- pansarea si îngrijirea postoperatorie imediată.

Anestezia este punctată separat, după cum urmează:

Anestezie locală de contact 3

Anestezie locală prin infiltratie 5

Consultatia de logopedie se punctează similar cu orice altă consultatie efectuată de medicii abilitati.

III. Manevre de diagnostic si terapeutice

1. Punctia venoasă pentru recoltare, inclusiv materialele sanitare în vederea recoltării 3

2. Administrarea intravenoasă de medicamente 4

3. Punctia arterială pentru recoltare, inclusiv materialele sanitare în vederea recoltării 5

4. Executarea unui frotiu din sânge venos sau capilar 2

IV. Proceduri de terapie fizicală care se efectuează în bazele de tratament - lei -

1. Galvanizare 15.000

2. Ionizare 15.000

3. Curenti diadinamici 13.000

4. Trabert 13.000

5. TENS 12.000

6. Hufschimdt 23.000

7. Alte forme de electroterapie de joasă frecventă 12.000

8. Curenti interferentiali 16.500

9. Stereofrem 16.500

10. Myodinaflux 16.500

11. Diafrem 16.500

12. Alte forme de electroterapie de medie frecventă 16.500

13. Unde scurte 16.000

14. Microunde 16.500

15. Diapuls 24.500

16. Ultrasunet 15.000

17. Ultrasunet în apă 16.500

18. Sonodynator 16.500

19. Magnetoterapie 15.000

20. Laser-terapie 12.000

21. Solux 11.500

22. Baie de lumină - partială 12.000

23. Baie de lumină - generală 16.000

24. Ultraviolete 11.500

Stimulări electrice:

25. Curenti cu impulsuri rectangulare 15.500

26. Curenti cu impulsuri exponentiale 16.000

27. Contractia izometrică electrică 19.000

28. Stimulare electrică functională 22.500

29. Biofeedback 31.000

30. Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) 16.000

31. Băi de plante 16.000

32. Băi de dioxid de carbon si bule 16.000

33. Baie cu peria 16.000

34. Halbbad 16.000

35. Whirpool 25.000

36. Băi de nămol 16.000

37. Băi Stanger 24.000

38. Mofete naturale 5.000

39. Mofete artificiale 8.000

40. Băi alternante partiale 11.000

41. Băi partiale ascendente (Hauffe) 13.000

42. Băi de sezut 11.000

43. Băi galvanice 19.500

44. Dus subacval 22.000

45. Dus scotian 18.000

46. Dus masaj 29.000

47. Afuziuni alternante 15.000

48. Irigatii vaginale 12.000

49. Dus manta 7.000

50. Dus de sezut 7.000

51. Dus filiform 12.000

52. Aplicatii cu parafină 17.000

53. Băi sau pensulatii cu parafină 15.000

54. Împachetare generală cu nămol 8.000

55. Împachetare partială cu nămol 8.000

56. Tampoane vaginale cu nămol 13.000

57. Băi hiperterme + împachetare uscată 40.500

58. Saună 18.000

59. Crioterapie (masaj cu gheată) 16.000

60. Masaj regional 15.000

61. Masaj segmentar 12.000

62. Masaj reflex 12.000

63. Limfmasaj 39.000

64. Masaj pneumatic al extremitătilor (Angiomat si Leg pump) 17.000

65. Masaj vacuumatic 17.000

66. Masaj vibrator 10.000

67. Aerosoli individuali 20.000

68. Respiratie în presiune pozitivă 20.000

69. Pulverizatie cameră 10.000

70. Drenaj bronsic + vibromasaj 19.500

71. Hidrokinetoterapie individuală generală 32.000

72. Hidrokinetoterapie partială 18.000

73. Kinetoterapie individuală 29.000

74. Tractiuni vertebrale si articulare 18.000

75. Manipulări vertebrale 26.000

76. Manipulări articulatii periferice 15.000

77. Kinetoterapie cu aparatură specială: covor rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac de vâslit 13.000

N.B.:

Procedurile de terapie fizicală efectuate în unitătile sanitare de tip ambulator, altele decât cele din statiunile balneoclimaterice, se raportează, în vederea decontării, de către medicii de specialitate  de recuperare-reabilitare si se suportă din fondurile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri pe zi), după care bolnavul plăteste integral procedurile.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cuprinzând afectiunile care, după confirmare, permit prezentarea direct

la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

 

1. Infarct miocardic - în primele 12 luni de la externarea din spital

2. Angină instabilă - 3 luni de la stabilizare

3. Purtătorii de proteze valvulare si pace-maker

4. Malformatii congenitale si boli genetice

5. Insuficientă renală cronică sub dializă

6. Insuficientă cardiacă clasa III - IV NYHA

7. Poliartrită reumatoidă, inclusiv formele sale clinice (sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrita cronică juvenilă)

8. Bolile de colagen-vasculare (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

9. Leucemiile acute (limfoide si nonlimfoide)

10. Leucemia mieloidă cronică

11. Leucemia limfatică cronică

12. Aplazia medulară

13. Mielomul multiplu

14. Limfoame non-Hodgkin nodale si extranodale

15. Boala Hodgkin

16. Anemii hemolitice endo- si exoeritrocitare

17. Trombocitemia hemoragică

18. Histiocitozele

19. Mastocitoza malignă

20. Telangectazia hemoragică ereditară

21. Purpura trombocitopenică idiopatică

22. Trombocitopatii

23. Purpura trombotică trombocitopenică

24. Boala von Willebrand

25. Coagulopatiile ereditare

26. Tumori mamare

27. Tumori maligne - pe durata tratamentului oncologic

28. Tumori cu potential malign până la elucidarea diagnosticului

29. Diabet zaharat insulino-dependent

30. Cirozele hepatice decompensate

31. Tuberculoză

32. Psihoze

33. Hemofilie

34. Glaucom

35. Bolnavi cu revascularizatie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu by-pass coronarian

36. Status posttransplant de organe

37. Afectiuni postoperatorii si ortopedice până la vindecare

38. Consultatie planificare familială

39. Gravide cu risc obstetrical crescut

40. Prematuritatea (în primul an de viată)

41. Malnutritie proteinenergetică (în primii 3 ani de viată)

42. Anemiile carentiale (până la normalizarea hematologică si biochimică)

43. Rahitismul evolutiv, forma moderată si gravă (până la vindecarea radiologică si biochimică)

44. Alte situatii la recomandarea comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, cu avizul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

investigatiilor paraclinice si tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate

 

- lei -

ANALIZE DE LABORATOR

I. Analize de sânge

Hematologie

1. Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari 80.000

2. Hemoglobină 25.000

3. Hematocrit 14.000

4. Numărătoare eritrocite 10.000

5. Numărătoare reticulocite 18.000

6. Numărătoare leucocite 10.000

7. Numărătoare trombocite 10.000

8. Concentrat leucocitar 60.000

9. Examen citologic al frotiului sanguin*) 123.000


*) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator.

 

10. VSH 15.000

11. Celule lupice 53.000

12. Timp de coagulare 18.000

13. Timp de sângerare 18.000

14. Timp Quick, activitate de protrombină 41.000

15. INR (International Normalised Ratio) 50.000

16. APTT 73.000

17. Determinare grup sanguin ABO 44.000

18. Determinare grup sanguin Rh 46.000

19. Anticorpi specifici antiRh 46.000

Biochimie

20. Uree serică 33.000

21. Acid uric seric 33.000

22. Creatinină serică 33.000

23. Ionograma (Na, K) 90.000

24. Natriemie 45.000

25. Potasemie 45.000

26. Calciu ionic seric 45.000

27. Calciu seric total 33.000

28. Magneziemie 33.000

29. Fosfor 36.000

30. Sideremie 40.000

31. Glicemie 33.000

32. Hemoglobină glicozilată 130.000

33. Colesterol seric total 33.000

34. Trigliceride serice 40.000

35. HDL colesterol 53.000

36. LDL 45.000

37. Lipide totale serice 40.000

38. Proteine totale serice 40.000

39. TGO 33.000

40. TGP 33.000

41. Fosfatază alcalină 44.000

42. Fosfatază acidă 45.000

43. Fibrinogenemie 80.000

44. Gama GT 45.000

45. LDH 50.000

46. Bilirubină totală, directă 33.000

47. ASLO 66.000

48. Amilazemie 45.000

49. Electroforeza proteinelor serice 93.000

50. Electroforeza lipidelor serice 115.000

51. Teste de disproteinemie 28.000

52. VDRL 31.000

53. RPR 31.000

54. Confirmare TPHA 60.000

55. Test Barr 61.000

56. Cariotip 1.300.000

57. Test Gutthrie 73.000

58. Determinare litiu 74.000

Imunologie

59. Anticorpi antinucleari 130.000

60. Test Coombs 49.000

61. Factor rheumatoid 53.000

62. Proteina C reactivă 60.000

63. Imunoelectroforeză 90.000

64. IgA, seric 85.000

65. IgE seric 85.000

66. IgM seric 85.000

67. IgG seric 85.000

68. Imunofixare 60.000

69. Crioglobuline 40.000

70. Complement seric 61.000

71. Depistare anticorpi antiparazitari 215.000

72. Depistare Chlamydii 110.000

73. Testare HIV 200.000

74. TSH 120.000

75. FT4 120.000

II. Exudat faringian

76. Examene microscopice pe frotiu 35.000

77. Cultură 55.000

78. Antibiogramă 80.000

79. Cultură fungi 55.000

80. Fungigramă 100.000

III. Examene spută

81. Examen microscopic nativ 30.000

82. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 85.000

83. Examen microscopic colorat Gram 40.000

84. Cultură 55.000

85. Antibiogramă 80.000

86. Cultură fungi 55.000

87. Fungigramă 100.000

IV. Analize de urină

88. Examen complet de urină (sumar + sediment) 55.000

89. Examen microscopic colorat - Ziehl Neelsen 85.000

90. Urocultură 75.000

91. Antibiogramă 80.000

92. Reactia Addis 28.000

93. Dozare glucoză 29.000

94. Dozare proteine urinare 37.000

95. Amilazurie 46.000

V. Examene materii fecale

96. Examen coproparazitologic (3 probe) 76.000

97. Amprenta anală (în parazitologie) 20.000

98. Coproantigene (în parazitologie) 225.000

99. Examen macroscopic al fragmentelor parazitare 25.000

100. Coprocultură 93.000

101. Antibiogramă 80.000

VI. Examene din secretii vaginale

102. Examen microscopic nativ 30.000

103. Examen microscopic colorat 35.000

104. Examen Babes - Papanicolau 225.000

105. Cultură 75.000

106. Antibiogramă 93.000

107. Cultură fungi 55.000

108. Fungigramă 100.000

VII. Examene secretie uretrală, otică, nazală, conjunctivală si puroi

109. Examen microscopic colorat 35.000

110. Cultură 75.000

111. Cultură germeni anaerobi 90.000

112. Antibiogramă 80.000

113. Antibiogramă germeni anaerobi 124.000

VIII. Examene lichid de punctie

114. Examen microscopic pe frotiu 35.000

115. Cultură 75.000

116. Antibiogramă 93.000

117. Citodiagnostic lichid punctie 185.000

IX. Examen sudoare

118. Ionoforeză pilocarpinică 95.000

X. Alte probe

119. IDR la PPD 27.000

120. Depistare Helicobacter Pylori 145.000

XI. Examinări histopatologice

121. Piesă prelucrată la parafină 177.500

122. Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic 227.500

123. Diagnostic histopatologic pe lamă 109.000

124. Examen histopatologic cu coloratii speciale 740.000

125. Citodiagnostic spută prin incluzii parafină 277.500

126. Citodiagnostic secretie si spălătură gastrică 185.000

127. Citodiagnostic secretie vaginală 185.000

128. Examen citohormonal 185.000

129. Citodiagnostic lichid de punctie 185.000

XII. Examinări radiologie

130. Radiografie craniană standard în 2 planuri 68.000

131. Radiografie craniană în proiectie specială 104.500

132. Ex. radiologic părti ale scheletului în 2 planuri 88.000

133. Ex. radiologic torace osos sau părti ale lui în mai multe planuri 113.000

134. Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substantă de contrast 90.000

135. Ex. radiologic părti ale coloanei vertebrale, mai putin coloana cervicală 105.000

136. Ex. radiologic alte articulatii fără substantă de contrast sau functionale cu TV 83.000

137. Ex. radiologic coloană vertebrală completă, mai putin coloana cervicală 198.500

138. Ex. radiologic coloană cervicală în cel putin 3 planuri 170.500

139. Mielografie cu substantă nonionică 1.228.000

140. Ex. radiologic torace ansamblu inclusiv ex. Rx scopic (eventual cu bol opac) 150.000

141. Ex. radiologic organe ale gâtului sau ale planseului bucal 122.500

142. Ex. radiologic torace si organe ale toracelui 144.000

143. Bronhografie cu substantă de contrast nonionică 1.234.000

144. Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel putin 2 planuri 88.000

145. Ex. radiologic căi biliare, pancreas cu substantă de contrast nonionică 1.300.000

146. Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie 126.000

147. Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substantă de contrast nonionică 268.000

148. Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanta 410.000

149. Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subtire pe sonda duodenală 458.000

150. Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 221.000

151. Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substantă de contrast nonionică 1.360.000

152. Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substantă de contrast nonionică 1.146.500

153. Cistografie de reflux cu substantă de contrast nonionică 1.183.000

154. Ex. radiologic uretră, vezica urinară la copil cu substantă de contrast nonionică 1.165.000

155. Pielografie 1.236.000

156. Ex. radiologic cu substantă de contrast nonionică a uterului si oviductului 1.186.000

157. Mamografie în 2 planuri 148.000

158. Sialografie, galactografie, sinusuri cu contrast, fistulografie cu substantă de contrast nonionică 1.176.000

159. Flebografie de extremităti 1.269.000

160. Tomografie plană 295.000

161. Angiografie carotidiană cu substantă de contrast nonionică 1.537.000

162. P.E.G. 100.000

163. Radiofotografie medicală (MRF) 20.000

164. CT craniu cu substantă de contrast nonionică 1.410.000

165. CT regiune gât cu substantă de contrast nonionică 1.410.000

166. CT regiune toracică cu substantă de contrast nonionică 1.512.000

167. CT abdomen cu substantă de contrast (nonionică) adm. intravenos 1.512.000

168. CT pelvis cu substantă de contrast (nonionică) adm. intravenos 1.410.000

169. CT coloană vertebrală cu substantă de contrast nonionică 1.410.000

170. CT membre cu substantă de contrast nonionică 1.410.000

171. Ecografie generală (abdomen+ pelvis) 184.000

172. Ecografie abdomen 98.000

173. Ecografie pelvis 86.000

174. Radioscopie cardiopulmonară 91.000

175. Radiografie retroalveolară 40.000

176. Radiografie panoramică 133.000

177. CT craniu fără substantă de contrast nonionică 307.000

178. CT regiune gat fară substantă de contrast nonionică 250.000

179. CT regiune toracica fară substantă de contrast nonionică 614.000

180. CT abdomen fără substantă de contrast (nonionică) adm. intravenos 614.000

181. CT pelvis fără substantă de contrast (nonionica) adm. intravenos 250.000

182. CT coloană vertebrală fără substantă de contrast nonionică 250.000

183. CT membre 250.000

184. Radiografie de membre 80.000

185. EKG 60.000

186. EKG continuu (24 de ore, Holter) 250.000

187. Holter TA 150.000

188. Spirometrie 61.000

189. Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor 87.000

190. Oscilometrie 31.000

191. EEG 75.000

192. Electromiografie 100.000

193. Peak-flowmetrie 15.000

194. Endoscopie gastro-duodenală 135.000

195. Ecocardiografie M+2D 98.000

196. Ecografie + Doppler 135.000

197. Ecografie + Doppler color 221.000

198. Ecografie de vase periferice (vene) 100.000

199. Ecografie de vase periferice (artere) 120.000

200. Scintigrafie: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor biliare, cardiacă 1.800.000

201. RMN cu substantă de contrast 2.500.000

202. RMN fără substantă de contrast 1.600.000

NOTA 1. Filmele radiologice si substantele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 2. Investigatiile cu substantă de contrast se efectuează în situatia în care au fost epuizate toate celelalte posibilităti de explorare, cu justificarea acestora, la recomandarea si pe răspunderea medicului de specialitate din ambulatoriu, care are bolnavul în observatie.

Investigatiile cu substantă de contrast pentru cazurile care necesită internarea se efectuează în conditiile de mai sus, solicitându-se si acordul medicului sef de sectie în care urmează să fie internat bolnavul.

NOTA 3. Lista cu urgentele medico-chirurgicale majore care beneficiază de explorări imagistice de înaltă performantă (CT, RMN, scintigrafie) decontate de casele de asigurări de sănătate:

Explorări computer-tomografice (CT):

1. politraumatisme cu afectare scheletală, de părti moi si/sau de organe interne

2. monotraumatisme:

- cranio-cerebrale

- coloană vertebrală

- torace

- abdomino-pelvine

- extremităti

3. fracturi deschise ale membrelor

4. hemoragii interne (după stabilizarea functiilor vitale)

5. hemoragii externe (hematemeză, hematurie, rectoragie)

6. accidente cerebro-vasculare acute, în primele 24 de ore

7. insuficientă respiratorie acută prin:

- corp străin în căile aeriene

- edem pulmonar acut

- pleurezii masive

- pneumotorax

- afectiuni bronho-pneumonice

- embolie pulmonară

8. abdomen acut (de ex.: pancreatită acută, perforatii de organe cavitare etc.)

9. meningo-encefalită acută

10. stări comatoase

Explorări prin rezonantă magnetică nucleară (RMN):

1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulară

2. traumatisme ale extremitătilor cu afectare vasculo-nervoasă

3. accidente vasculare cerebrale ischemice în primele 24 de ore, nevizualizate CT

4. traumatisme orbitare si dezlipirea de retină

5. meningo-encefalită acută

6. stări comatoase de cauză cerebrală fără vizualizare CT a leziunilor

7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulară si impotentă functională (sciatică heperalgică, tetrapareză, tulburări sfincteriene etc.)

Explorări scintigrafice:

1. trombo-embolismul pulmonar

2. accidente coronariene acute

3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

 

ANEXA Nr. 6**)

 

LISTA

serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice decontate de către casele de asigurări de sănătate, tarifele aferente, procentul în care acestea sunt decontate de către casele de asigurări de sănătate si conditiile acordării acestor servicii

 

*) Garantia pentru obturatii este de 2 ani.

**) Anexa este reprodusă în facsimil

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

criteriilor de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul ambulatoriului de specialitate

 

1. Semnalizarea în zonă: firmă

2. Autorizatia sanitară de functionare

3. Acreditarea personalului care oferă servicii medicale: medici si cadre medii

4. Programul de activitate afisat vizibil la fiecare cabinet în parte, la intrarea în ambulatoriu si respectarea acestuia

5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medicii specialisti din ambulatoriu care nu sunt decontate de casele de asigurări de sănătate, pe fiecare specialitate în parte, categoriile de pacienti cărora li se adresează, precum si situatiile în care se percepe taxă - afisată la loc vizibil

6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil la fiecare cabinet în parte si la intrarea în ambulatoriu

7. Sală de asteptare dotată corespunzător (ambient adecvat, scaune/canapea, măsută, materiale informative)

8. Dotarea cabinetului cu aparatură si mobilier cel putin în conformitate cu ordinul ministrului sănătătii si familiei în vigoare. Se vor aprecia dotările suplimentare cu aparatură si mobilier, care denotă preocuparea pentru îmbunătătirea calitătii actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor

9. Dotarea aparatului de urgentă (medicatie) cel putin în conformitate cu baremurile în vigoare si în termen de valabilitate

10. Înfiintarea si reactualizarea fisierului

11. Medicul în timpul programului:

- comportament si tinută în conformitate cu normele Codului de etică si deontologie profesională;

- consultă pacientul, stabileste diagnosticul, stabileste conduita (trimitere la investigatii paraclinice, trimitere spre internare, tratament);

- consemnează diagnosticul, tratamentul, recomandările în registrul de consultatii si fisa medicală;

- eliberează retete parafate si semnate;

- eliberează bilete de trimitere, concedii medicale, alte acte medicale parafate si semnate;

- comunică cu medicul de familie care a trimis pacientul prin scrisoare medicală;

- respectă confidentialitatea actelor medicale.

12. Cadrul mediu în timpul programului:

- comportament si tinută în conformitate cu normele Codului de etică si deontologie medicală;

- solicită actele de identificare (carte de identitate, carnet de asigurat) si bilet de trimitere;

- notează datele de identificare în registrul de consultatii;

- identifică fisa de consultatie;

- efectuează tratamente la indicatia medicului;

- poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si semna;

- respectă confidentialitatea actelor medicale.

13. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din România.

14. Respectarea aplicării criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlată de Serviciul Medical al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România.

 

ANEXA Nr. 8

 

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu

pentru specialitătile clinice

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate ..........................., cu sediul în municipiul/orasul ......................, str. .......................... nr. ..........., judetul/sectorul ..................., tel/fax .................., reprezentată prin director general .............................,

si

Cabinetul medical ............................................., organizat astfel:

- cabinet individual ..................................................., reprezentat prin medicul titular .........................

- cabinet asociat sau grupat ......................................, reprezentat prin medicul delegat ...........................

- societate civilă medicală ......................................, reprezentată prin administratorul ...........................

- unitate sanitară ambulatorie de specialitate apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie..............................., reprezentată prin ..............................

- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică ce se înfiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990........................., reprezentată prin .....................

- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......................, apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie ..............................................., reprezentat prin ...................................., cu autorizatie de înfiintare nr. ......., certificat de înregistrare nr. ......, autorizatie sanitară de functionare nr. .........., având sediul în municipiul/orasul ............................, str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .................., telefon ........................, cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal .................., cod numeric personal al reprezentantului legal .................................., copie după dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice în vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare, în următoarele specialităti:

a) ..................................;

b) ..................................;

c) ..................................;

.....

.....

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice se face de către următorii medici :

1. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ......................

2. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ......................

3. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .............................. prin .......... nr. ............. din ......................

4. ......................... .........................

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice recomandările pentru investigatii paraclinice si prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

e) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde servicii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

b) să presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătătii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acordă aceste servicii sunt desemnati de către directiile de sănătate publică si mentionati pe biletul de trimitere;

c) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

d) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medicală ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

e) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

f) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat precum si despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea si să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

g) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

h) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

i) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

j) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate si a unitătii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;

k) să-si stabilească programul de activitate, să-l respecte si să-l afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare si să stabilească programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

l) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; să transmită rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigatii;

m) să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

n) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

o) să acorde asistentă medicală asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;

p) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru serviciile medicale furnizate care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

q) să afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale;

r) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat în cazul persoanelor care se adresează direct;

s) să elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - (1) Modalitătile de plată în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu sunt:

1. tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte;

2. tarif pe serviciu în lei pentru serviciile de terapie fizicală efectuate în bazele de tratament, cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare.

(2) Valoarea estimată a unui punct, unică pe tară, este de ......... lei. În cazul în care bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate se aprobă în cursul anului curent, valoarea estimată a unui punct este de ...............lei, pentru perioada până la finele trimestrului în care se aprobă acest buget, si de ............... lei*), pentru perioada rămasă până la finele anului.

Art. 9. - (1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimată a unui punct, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata. La finele fiecărui trimestru, dar nu mai târziu de data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct.

(2) Valoarea definitivă a unui punct se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate, de directiile de sănătate publică si de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

a) Medic

Nume: .............. Prenume: ...................

Grad profesional: .................

Specialitatea: ..................................

Codul medicului: ................................

Acreditare nr. : ...................

Program zilnic de activitate ............. ore/zi

b) Medic

Nume: .............. Prenume: ...................

Grad profesional: .................

Specialitatea: ..................................

Codul medicului: ................................

Acreditare nr. : ...................

Program zilnic de activitate ............. ore/zi

c) ..................................

Art. 10. - Numărul de puncte calculat conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare, se majorează:

a) în functie de gradul profesional:

- medic primar .........%;

b) în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea:

- zone izolate: DA/NU .......%

- conditii grele: DA/NU .......%

- conditii foarte grele: DA/NU .......%.

VII. Calitatea serviciilor medicale:

Art. 11. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 alin.(1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 14. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 15. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Contraventii

Art. 16. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 17. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie personală din partea asiguratului si/sau pentru recomandări nejustificate de investigatii paraclinice;

f) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme.

Art. 18. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile următoare:

a) se mută cabinetul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;

c) dacă medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) încetarea activitătii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001;

e) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

f) acordul de vointă al părtilor;

g) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 19. - Situatiile prevăzute la art. 17 si la art. 18 lit. b)-e) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situatiile prevăzute la art. 18 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 20. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 21. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în pre- zentul contract, să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 22. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător.

Art. 23. - Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si nu este element de negociere între părti.

Art. 24. - Clauză specială

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate al autorizatieisanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 25. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 26. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

FURNIZOR DE SERVICII

MEDICALE

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

Vizat

Oficiul juridic.

Reprezentant legal,


*) Se completează ulterior încheierii contractului.

 

ANEXA Nr. 9

 

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate .............., cu sediul în municipiul/orasul ........................., str. ................... nr. ......., judetul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentată prin director general ................................., si

Laboratorul medical ................., organizat astfel:

- laborator individual ..........................................., reprezentat prin medicul titular .........................;

- laborator asociat sau grupat ...................................,

reprezentat prin medicul delegat ...........................;

- societate civilă medicală ..................................., reprezentată prin administratorul ...........................;

- unitate sanitară ambulatorie de specialitate apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie..............................., reprezentată prin ..............................;

- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică ce se înfiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ............, reprezentată prin .....................;

- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ........... apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie ............. reprezentat prin .........................., cu autorizatie de înfiintare nr. ....., certificat de înregistrare nr. ...., autorizatie sanitară de functionare nr. ......, având sediul în municipiul/orasul ........................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ....................., cod numeric personal al reprezentantului legal .................., copie după dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguratilor conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare, în următoarele specialităti:

a) ..................................;

b) ..................................;

c) ..................................;

................................................................................

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile paraclinice se face de către următorii medici:

1. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ......................;

2. ..........................., acreditat de către comisia de acreditare ................ prin .......... nr. ............. din ......................;

3. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare ................. prin ........ nr. ............. din ...............;

4. .................................................

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile cli]nice, paraclinice si stomatologice, în vigoare.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora.

d) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicală ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare;

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde servicii medicale paraclinice asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere;

b) să presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătătii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere a acestuia. Medicii care acordă aceste servicii sunt desemnati de către directiile de sănătate publică si mentionati pe biletul de trimitere;

c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul laboratoarelor medicale;

d) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite si despre modul în care vor fi furnizate acestea;

e) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

f) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii

următoare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate si a unitătii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;

h) să-si stabilească programul de activitate, să-l respecte si să-l afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare, si să stabilească programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

i) să informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicală expediată direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;

j) să acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare;

k) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

l) să efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;

p) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

q) să afiseze la loc vizibil, la laboratorul medical, numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale.

VI. Modalităti de plată

Art. 8 - Modalitatea de plată în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.

 

 

Nr. crt.

Serviciul paraclinic

Tarif negociat

Număr de servicii negociat*)

Total lei

(col.2 x col.3)

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2. …

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

 

 

Suma anuală contractată este .................... lei, din care:

- trimestrul I .................. lei

- trimestrul II ................. lei

- trimestrul III ................ lei

- trimestrul IV ................ lei.

Art. 9. - Decontarea acestor servicii se face lunar până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 10. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 12. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 13. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 14. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Contraventii

Art. 15. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 16. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă, din motive imputabile furnizorului, acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme.

Art. 17. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile următoare:

a) se mută laboratorul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al laboratorului medical;

c) dacă medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) încetarea activitătii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001;

e) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

f) acordul de vointă al părtilor;

g) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al laboratorului medical printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 18. - (1) Situatiile prevăzute la art. 16 si la art. 17 lit. b)-e) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situatiile prevăzute la art. 17 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 19 - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante, pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 20. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire prin fax sau direct la sediul părtilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 21. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător.

Art. 22. - Clauză specială

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 23. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 24. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 23 alin.(2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

..........................................................................

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ......., în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

FURNIZOR DE SERVICII

MEDICALE

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

Vizat

Oficiul juridic.

Reprezentant legal,

 


*) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligatia încadrării în valoarea contractului.

 

ANEXA Nr. 10

 

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile stomatologice

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate .............., cu sediul în municipiul/orasul ......................., str. ................. nr. ......, judetul/sectorul ............., tel/fax ........., reprezentată prin director general ........................., si

Cabinetul medical ................., organizat astfel:

- cabinet individual ..........................................., reprezentat prin medicul/dentistul titular .........................;

- cabinet asociat sau grupat ..................................., reprezentat prin medicul delegat ...........................;

- societate civilă medicală ..................................., reprezentată prin administratorul ...........................;

- unitate sanitară ambulatorie de specialitate apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie..............................., reprezentată prin ..............................;

- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică ce se înfiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ........................., reprezentată prin .....................;

- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului................., apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie ..............................., reprezentat prin .............., cu autorizatie de înfiintare nr. ....., certificat de înregistrare nr. ...., autorizatie sanitară de functionare nr. ......, având sediul în municipiul/orasul ............................, str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul .................., telefon ............, cont nr. ..........., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ................., cod numeric personal al reprezentantului legal .................., copie după dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care îl reprezintă.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile stomatologice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare, în următoarele specialităti:

a) ..................................;

b) ..................................;

c) ..................................;

..........

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile stomatologice se face de către următorii medici :

1. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ......................

2. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................. prin ........ nr. ........... din ...............

3. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare ................. prin ........ nr. ........... din ................

4. ..................................................

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în vigoare.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie stomatologică, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie stomatologică în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

e) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie stomatologică asupra conditiilor de contractare.

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde servicii medicale stomatologice si să nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice în caz de urgentă medicală ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

b) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul cabinetelor medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate;

d) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;

e) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea si să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

f) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

g) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

h) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

i) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului stomatolog si a unitătii sanitare;

j) să-si stabilească programul de lucru, să-l respecte, să-l afiseze la cabinetul medical, într-un loc vizibil si unde se poate adresa asiguratul în situatii de urgentă survenite în afara orelor de program: nume medic stomatolog/dentist, adresa cabinetului, număr de telefon; de asemenea, are obligatia să stabilească programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

k) să acorde servicii medicale stomatologice tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

l) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

m) să acorde asistentă medicală stomatologică asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;

n) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

o) să afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale;

p) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat;

q) să participe la actiunile de profilaxie promovate de casa de asigurări de sănătate;

r) să elibereze certificate de concediu medical, conform prevederilor legale.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - Modalitatea de plată în asistenta medicală stomatologică din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.

Art. 9. - Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora si în conditiile prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice în vigoare si în limita unui plafon trimestrial/cabinet stabilit conform art. 12 alin.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice în vigoare, cu exceptia lit. a) si b) de la acelasi articol, care se decontează la nivelul realizărilor, cu încadrarea în fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.

Art. 10. - (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata. La finele fiecărui trimestru, plafonul se regularizează conform art. 12 alin.(3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice în vigoare.

(2) În cazul în care se înregistrează abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate, de directiile de sănătate publică, împreună cu consiliile judetene ale colegiului medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminuează cu câte 10% pentru fiecare situatie.

(3) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic stomatolog/dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

a) Medic/dentist

Nume: .............. Prenume: ...................

Grad profesional: .................

Specialitatea: ..................................

Codul medicului: ................................

Acreditare nr. : ...................

Program zilnic de activitate: ............. ore/zi

b) Medic/dentist:

Nume: .............. Prenume: ...................

Grad profesional: .................

Specialitatea: ..................................

Codul medicului: ................................

Acreditare nr. : ...................

Program zilnic de activitate: ............. ore/zi

c) ..................................

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 11. - Serviciile medicale stomatologice furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 10 alin. (1) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 14. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 15. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Contraventii

Art. 16. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 17. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) din motive imputabile furnizorului, acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente, cu sau fără contributie personală din partea asiguratului;

f) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme.

Art. 18. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile următoare:

a) se mută cabinetul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;

c) dacă medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) încetarea activitătii prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001;

e) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

f) acordul de vointă al părtilor;

g) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisă cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 19. - (1) Situatiile prevăzute la art. 17 si la art. 18 lit. b)-e) se constată de casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situatiile prevăzute la art. 18 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 20. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante, pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 21. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 22. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător.

Art. 23. - Clauză specială

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 24. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin.(1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregstrării cererii.

Art. 25. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

..........................................................................

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ......., în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

FURNIZOR DE SERVICII

MEDICALE

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

Vizat

Oficiul juridic.

Reprezentant legal,

 

ANEXA Nr. 11

 

CRITERII DE PRIORITATE

la defalcarea pe furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, a numărului de investigatii stabilit pe total judet de furnizorii de servicii medicale paraclinice si de colegiul medicilor judetean

 

La stabilirea volumului de investigatii paraclinice ce se contractează cu furnizorii de servicii medicale paraclinice se au în vedere următoarele criterii de prioritate:

1. Tarifele proprii ale furnizorului de servicii medicale paraclinice propuse pentru contractare cu casa de asigurări de sănătate, însotite de o notă de fundamentare a tarifului propus. Tarifele propuse nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Criteriul se punctează de la 1 la 10, nota maximă fiind acordată celor care au cele mai mici tarife propuse.

Ponderea criteriului în punctajul total este de 50%.

2.Punctajul obtinut în urma evaluării laboratorului în conformitate cu Ordinul comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 599/470/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640/2001.

Criteriul se punctează de la 1 la 10, nota maximă fiind acordată celor care au realizat 116 puncte potrivit criteriilor de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate, iar nota minimă, pentru cei care au realizat numai 28 de puncte potrivit acestor criterii.

Ponderea criteriului în punctajul total este de 30%.

3. Modul de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în anul precedent.

Criteriul se punctează de la 1 la 10, nota maximă fiind acordată furnizorilor care nu au înregistrat erori în raportarea serviciilor furnizate în anul precedent.

Ponderea criteriului în punctajul total este de 5%.

4. Amplasarea în teritoriu a furnizorului de servicii medicale paraclinice.

Criteriul se punctează de la 1 la 10, nota maximă fiind acordată furnizorilor care functionează în zone în care numărul de laboratoare este foarte redus fată de necesar.

Ponderea criteriului în punctajul total este de 10%.

5. Acreditarea activitătilor desfăsurate de laboratoarele de analize, conform Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii, de către organisme de acreditare autorizate potrivit legii.

Criteriul se punctează de la 1 la 10, nota maximă fiind acordată furnizorilor care au acreditate toate activitătile de către organismele autorizate.

Ponderea criteriului în punctajul total este de 5%.

Punctajul total reprezintă suma notelor acordate pentru fiecare criteriu, corectate cu ponderea prevăzută la criteriul respectiv. Punctajul total maxim este 10, iar cel minim este 1.

La repartizarea volumului de investigatii medicale paraclinice au prioritate furnizorii care au obtinut cel mai mare punctaj total. În situatia în care fondul asigurărilor sociale de sănătate aprobat cu această destinatie nu acoperă volumul investigatiilor paraclinice, casele de asigurări de sănătate contractează numai până la nivelul fondului aprobat, nefiind obligatorie încheierea de contracte cu toti furnizorii.

În cazul în care, după contractarea întregului număr de investigatii paraclinice necesare pe total judet, determinat potrivit art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1 la prezentul ordin, nu se utilizează întregul fond aprobat pentru astfel de investigatii, suma rămasă ca urmare a practicării unor tarife sub cele maxime, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, se constituie ca fond de rezervă în vederea acoperirii eventualelor liste de asteptare si a cazurilor de urgentă.

 

ANEXA Nr. 12

 

LISTA

serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de specialitate si care nu se decontează de către casele de asigurări de sănătate

 

1. Servicii medicale si acte medicale solicitate de autorităti care, prin activitatea lor, au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguratilor (pentru obtinerea permisului de portarmă, pentru obtinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practică anumite meserii pentru care este necesară evaluarea periodică a stării de sănătate, certificate prenuptiale etc.). În biletul de trimitere, completat în 2 exemplare, pentru investigatiile paraclinice si serviciile medicale de specialitate necesare eliberării acestor acte medicale, se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.

2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicită aceste servicii.

3. Veniturile realizate din activitătile mentionate la pct.1 si 2 reprezintă venituri ale cabinetului/laboratorului medical, care se evidentiază si se impozitează în conditiile legii.

Tarifele acestor servicii se stabilesc, potrivit legii, de către medicii de specialitate si se afisează la cabinetul/laboratorul medical. Pentru aceste servicii se eliberează chitantă fiscală cu precizarea serviciului furnizat.

4. Servicii medicale solicitate de:

- medicii de expertiză a capacitătii de muncă

- medicii de medicină legală

- medicii de medicină sportivă

-         medicii de medicina muncii.

-