MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 852       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 29 decembrie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

604/4.188 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul

sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 604/18 decembrie 2001

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 4.188/18 decembrie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale

de sănătate în asistenta medicală primară

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România

În temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei

medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, prevăzute în anexele nr. 1-10 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicală primară din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001 pentru aprobarea.Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele

Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

ANEXA Nr. 1

 

MODALITĂTILE DE PLATĂ

în asistenta medicală primară pentru asiguratii înscrisi în listele proprii ale medicilor de familie

 

Art. 1. - (1) Modalitătile de plată în asistenta medicală primară sunt: plata “per capita” prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de asigurati, si plata prin tarif pe serviciu medical.

(2) Suma cuvenită prin plata “per capita” se calculează prin înmultirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul si structura pe grupe de vârstă a asiguratilor înscrisi în lista medicului de familie, conform literei a), ajustat în functie de conditiile prevăzute la litera b), cu valoarea stabilită pentru un punct.

a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul si structura pe grupe de vârstă a asiguratilor se stabileste astfel:

1. numărul de puncte, acordat pe o persoană înscrisă în listă, în raport cu vârsta asiguratului:

 

Grupa de vârstă

Sub 1 an

1 - 4 ani

5 - 59 de ani

60 de ani si peste

Număr de puncte/persoană/an

14,5

12

10

12,5

 

La stabilirea numărului de puncte în raport cu numărul si structura pe grupe de vârstă a asiguratilor înscrisi în lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care  nu au împlinit vârsta de pensionare si care au fost pensionate din motive de boală, în locul punctajului aferent grupei de vârstă în care acestea se încadrează se acordă 12,5 puncte/persoană/an;

2. în situatia în care în lista medicului de familie sunt înscrisi copii încredintati sau dati în plasament, potrivit legii, unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, numărul de puncte aferent acestora este:

- pentru grupa de vârstă sub 1 an - 18,5 puncte

- pentru grupa de vârstă 1 - 4 ani - 16 puncte

- pentru grupa de vârstă 5 - 18 ani - 13 puncte.

În situatia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane institutionalizate în centre de îngrijire si asistentă care nu au medic încadrat, numărul de puncte aferent acestora este de 14,5 puncte pentru grupa de vârstă 60 de ani si peste.

În acest sens medicii de familie depun la casa de asigurări de sănătate, împreună cu lista de asigurati, actele doveditoare pentru pensionarii pe motiv de boală înscrisi pe lista proprie si actele doveditoare care atestă calitatea de copil încredintat sau dat în plasament si de persoană institutionalizată;

3. în situatia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de asigurati de pe lista fiecărui medic de familie si structura acestora pe grupe de vârstă este mai mare de 25.000 de puncte/an, punctele ce depăsesc acest nivel se reduc cu 75%.

b) Numărul total de puncte rezultat potrivit literei a) se ajustează în următoarele situatii:

1. în raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea: criteriile de încadrare a cabinetului medical în una dintre cele 3 conditii de mai jos se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei:

- pentru zone izolate, cu până la 20%;

- pentru conditii grele, cu până la 40%;

- pentru conditii foarte grele, cu până la 60%.

Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicală primară la care se aplică majorările de mai sus si procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual de directiile de sănătate publică si se aprobă anual de casele de asigurări de sănătate;

2. în raport cu gradul profesional: valoarea de referintă a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numărul total de puncte se majorează cu 20%, iar pentru cei care nu au promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%.

3. cu până la 100% pentru medicii care îsi desfăsoară activitatea în zone izolate, cu conditii grele sau conditii foarte grele si cu un număr mic de locuitori, pentru care casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, au stabilit ca fiind necesară mentinerea unui post de medic sau în cabinetele din localitătile deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, cauzată de nivelul socioeconomic si educational al populatiei, pe baza unor criterii stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei. Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenta medicală primară la care se aplică această majorare se stabileste anual de directiile de sănătate publică si se aprobă anual de casele de asigurări de sănătate. Aceste situatii se reevaluează permanent.

(3) Numărul de puncte pe serviciu, acordat pentru serviciile medicale realizate de medicul de familie:

 

Serviciul

Numărul de puncte pe serviciu

a) imunizări conform programului national de imunizări

4 puncte/inoculare sau doză orală

1. antituberculoasă - vaccin BCG;

 

2. revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare;

 

3. testarea PPD;

 

4. antihepatită B;

 

5. antipoliomielitică VPO;

 

6. împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive – DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

 

7. antirujeolică;

 

8. împotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);

 

9. împotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);

 

10. împotriva tetanosului - dT sau VTA;

 

11. alte vaccinări în caz de necesitate, impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea imunizărilor obligatorii efectuate de medicii de familie si pentru asiguratii care nu sunt înscrisi în lista proprie a acestora. Pentru elevii înscrisi si neînscrisi în lista unui medic de familie vaccinările obligatorii incluse în programul national de imunizări se efectuează în cadrul unitătilor de învătământ de către medicul cabinetului scolar

Dacă nu există personal medico-sanitar propriu, vaccinările în institutiile de învătământ se efectuează de către medicii de familie desemnati de casele de asigurări de sănătate, cu acordul acestor medici, în colaborare cu directiile de sănătate publică, în vederea organizării acestei activităti, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor si a efectuării vaccinărilor, aprobată prin Legea nr. 649/2001.

Medicii de familie desemnati au obligatia să raporteze nominal, pe grupe de vârstă, către casele de asigurări de sănătate si către directiile de sănătate publică, vaccinările efectuate. Casele de asigurări de sănătate au obligatia, pentru elevii înscrisi pe listele unor medici de familie, să informeze medicii de familie pe a căror listă se regăsesc, despre efectuarea imunizărilor pentru a fi trecuti în registrul propriu de vaccinări si în carnetul de vaccinări, dar fără a fi raportati în activitatea proprie. Pentru medicii de familie care vaccinează peste 95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate, pentru fiecare tip de vaccin, decontarea contravalorii vaccinărilor realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu. La calculul numărului de persoane vaccinate la stabilirea procentului se tine seama si de vaccinările efectuate în cadrul unitătilor scolare. Directiile de sănătate publică verifică prin sondaj realitatea raportărilor privind vaccinările efectuate. În cazul raportărilor eronate directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate vor lua măsuri ce tin de competenta fiecăreia.

b) examen de bilant:

1. copii - la externarea din maternitate ........... 12 puncte

2. la 1 lună........................................................... 12 puncte

3. la 2 luni ............................................................ 8 puncte

4. la 4 luni ............................................................ 8 puncte

5. la 6 luni ............................................................ 8 puncte

6. la 9 luni ............................................................ 8 puncte

7. la 12 luni .......................................................... 8 puncte

8. la 15 luni .......................................................... 6 puncte

9. la 18 luni .......................................................... 6 puncte

10. de la 2 ani până la 7 ani, anual................... 6 puncte

c) depistare activă TBC:

 

          1. bolnav TBC nou-descoperit activ (în afara controlului medical periodic prevăzut în plata “per capita” sau depistat de alti furnizori de servicii medicale)

20 puncte/caz TBC trimis la medicul de specialitate si confirmat acesta

          2. urmărirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat până la scoaterea din evidentă (acolo unde nu există organizată retea de specialitate)**)

40 puncte/lună

 

Notă: Serviciile prevăzute la lit. a), b), c), e) si f) se acordă si pentru populatia cuprinsă în lista suplimentară a medicului de familie.

 

d) depistarea activă a bolilor cu transmitere sexuală:

(lues, gonoree, HIV, Chlamydia trachomatis, Herpes genital cu determinarea prezentei de Herpes simplex 2)  si includerea pacientelor în programul de supraveghere 20 puncte/caz trimis oncologică pentru cancerul de col, Papilomatoza genitală la medicul de specialitate cu determinarea serotipului cu risc oncologic si confirmat de acesta

e) supravegherea gravidei conform Normelor metodologice  emise de Ministerul Sănătătii si Familiei**):

1. luarea în evidentă în primul trimestru 10 puncte

2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a 8 puncte/lună

3. urmărirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 săptămâni 8 puncte

f) asistenta medicală în afara programului de lucru anuntat:

1) între orele 20,00-8,00 (în afara programului de lucru), precum si în zilele de sărbători legale

- 10 puncte/oră pentru medicul de familie în centrul de permanentă;

- 40 puncte/solicitare a medicului de familie acolo unde nu este organizat centru de permanentă, pentru cazurile de urgentă medicală;

2. până la orele 20,00 (în afara programului de lucru)

- 10 puncte/oră pentru medicul de familie in centrul de permanentă;

- 20 puncte/solicitare a medicului de familie acolo unde nu este organizat centru de permanentă, pentru cazurile de urgentă medicală.

În centrele de permanentă se asigură servicii medicale tuturor asiguratilor, indiferent de medicul pe lista căruia sunt înscrisi, în afara programului de lucru al acestora.

g) screening pentru depistarea cancerului genital (frotiu citovaginal), pentru depistarea cancerului mamar, cancerului de prostată, cancerului de colon, dacă

dotarea cabinetului permite aceasta, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei. 6 puncte/caz

Art. 2. - (1) La calculul numărului lunar de puncte “per capita”, conform art. 1 alin. (2) se iau în considerare asiguratii înscrisi în lista medicului de familie, existenti în ultima zi a lunii precedente.

(2) Miscarea asiguratilor dintr-o grupă de vârstă în alta se face astfel: pentru asiguratii din grupa de vârstă 0 – 1 an trecerea în grupa de vârstă următoare se face în luna următoare împlinirii vârstei de 1 an; pentru asiguratii din grupele de vârstă 1-4 ani, 5-59 de ani, 60 si peste 60 de ani înscrierea în grupele de vârstă respective se face în functie de vârsta împlinită la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(3) La calculul numărului lunar de puncte pe serviciu,  conform art. 1 alin. (3), se iau în considerare asiguratii înscrisi în lista medicului de familie, existenti în ultima zi a lunii curente.

Art. 3. - (1) Pentru perioadele de absentă medicul de familie organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic de familie acreditat sau, în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul directiilor de sănătate publică. În ambele situatii medicul înlocuitor trebuie să aibă licentă de înlocuire temporară si să fie acreditat temporar de casa de asigurări de sănătate. Licenta de înlocuire temporară se acordă de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, cu înstiintarea casei de asigurări de sănătate si a directiilor de sănătate publică. Pentru asigurarea conditiilor în vederea preluării activitătii unui medic de familie de către alt medic, consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pun la dispozitie medicilor de familie listele cu medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

(2) Perioadele de absentă se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru cresterea si îngrijirea copilului până la 2 ani, vacantă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an, studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum 2 luni pe an, perioada cât ocupă functii de demnitate publică alese sau numite. Pentru perioade de absentă mai mici de 30 de zile calendaristice pe an înlocuirea medicului absent se poate face pe bază de reciprocitate între medici. In acest caz medicul înlocuitor îsi va prelungi programul de lucru în mod corespunzător, în  functie de numărul de servicii medicale solicitate de asigurati.

(3) Venitul “per capita” si pe serviciu, aferent perioadei de absentă, se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului sau în contul medicului înlocuitor, după caz, urmând ca în conventia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu conditiile de plată a medicului înlocuitor.

Art. 4. - (1) Reprezentantul legal încheie o conventie cu medicul înlocuitor, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc conditiile de înlocuire. Conventia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.

(2) Exceptie fac situatiile în care reprezentantul legal se află în imposibilitatea de a participa la încheierea conventiei de înlocuire. În aceste situatii conventia de înlocuire se încheie între medicul înlocuitor si casa de asigurări de sănătate.

Art. 5. - (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical, pe bază de contract individual de muncă, numai medici acreditati în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Medicii angajati nu au listă de asigurati proprie si nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contributie personală se face folosindu-se formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Întreaga activitate a cabinetului se desfăsoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate.

(2) Programul de activitate al medicului de familie care angajează medici, precum si al medicilor angajati în conditiile alin. (1) se stabileste conform prevederilor art. 5 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare.

Art. 6. - (1) Medicii de familie nou-veniti într-o localitate în cabinete medicale nou-înfiintate sau deja existente unde nu a functionat un medic de familie, dacă în intervalul de 3 luni, perioadă considerată necesară pentru înscrierea asiguratilor în lista proprie, înscriu un număr de asigurati minim prevăzut pentru a încheia  contract cu casele de asigurări de sănătate tinând seama si de conditiile specifice de zonă, reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.

(2) După expirarea celor 3 luni, medicul de familie încheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate numai dacă a înscris în lista proprie un număr de asigurati cel putin egal cu numărul minim prevăzut pentru a încheia contract cu casele de asigurări de sănătate, tinând seama si de conditiile specifice de zonă.

Art. 7. - Fondul aferent asistentei medicale primare reprezintă o cotă procentuală din fondul de asigurări sociale de sănătate aferent cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical si are următoarea structură: 1. 70% pentru plata “per capita” si 30% pentru plata pe serviciu din fondul aferent asistentei medicale primare din care s-au retinut sumele ce rezultă potrivit punctului 2 si sumele reprezentând indemnizatiile de instalare;

2. suma destinată cabinetelor medicale nou-înfiintate sau deja existente, în care îsi desfăsoară activitatea medicii de familie nou-veniti, pentru o perioadă de maximum 3 luni, formată din venitul medicului de familie nou-venit si o sumă egală cu 1,5 ori venitul acestuia pentru cheltuielile de întretinere si functionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentă.

Art. 8. - Pentru calculul trimestrial al valorilor estimate si definitive ale punctelor, fondul anual aferent asistentei medicale primare se defalchează pe trimestre.

Art. 9. - (1) Valoarea estimată a punctului “per capita” este unică pe tară; este valabilă pentru un an în situatia în care bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul curent este aprobat până la începutul anului. În situatia în care bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate se aprobă în cursul anului pentru anul curent, valoarea estimată a punctului pentru plata “per capita”, până la finele trimestrului în care se aprobă bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul curent, se calculează având la bază prevederile bugetare aprobate pentru anul precedent, corespunzătoare perioadei respective. După această dată se calculează valoarea estimată a punctului, aferentă perioadei rămase până la finele anului, tinând seama de noile prevederi bugetare, care va face obiectul unui act aditional la contractul initial.

(2) Valoarea estimată a punctului “per capita” se obtine prin împărtirea sumei reprezentând 85% din fondul aferent pentru plata “per capita” a medicilor de familie la numărul total de puncte “per capita” estimat să se realizeze în functie de populatia tării si de structura pe grupe de vârstă a acesteia.

(3) Valoarea estimată a unui punct “per capita”, obtinută în conditiile alin. (1) si (2) se regularizează trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, în functie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata “per capita” a medicilor de familie si de numărul de puncte efectiv realizat, conform art. 1 alin. (2) si reprezintă valoarea definitivă a unui punct. Valoarea definitivă a unui punct luper capita” nu poate fi mai mică decât valoarea estimată a unui punct  “ per capita”, în conditiile în care bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate nu este modificat în sensul diminuării prin acte normative.

(4) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe tară si se calculează la finele fiecărui trimestru astfel: fondul aferent pentru plata pe serviciu pentru trimestrul respectiv se împarte la numărul total de puncte pe servicii realizat de medicii de familie. Valoarea unui punct astfel obtinută este definitivă pentru trimestrul respectiv si estimată pentru trimestrul următor. Valoarea estimată a unui punct pe serviciu pentru trimestrul I al anului curent este media valorilor definitive aferente unui punct pe serviciu medical, ale primelor 3 trimestre ale anului precedent, corectată cu 50% din procentul de inflatie din ultimele 12 luni, cunoscut la data calculării valorii punctului pentru trimestrul I al anului curent, comunicat de Institutul National de Statistică. Corectia cu 50% din procentul de inflatie se aplică în situatia în care bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul curent se aprobă de la 1 ianuarie. Pentru trimestrul I 2002 valoarea estimată a unui punct pe serviciu stabilită conform prevederilor de mai sus se majorează cu 50%, prin includerea unei cote-părti din bugetul de practică medicală aferent perioadei anterioare.

Art. 10. - (1) Pe baza valorii estimate a unui punct “per capita”, obtinută în conditiile art. 9 alin. (2) si a  numărului total de puncte “per capita” realizat lunar con-

form art. 1 alin. (2) si pe baza valorii estimate a unui  punct pentru plata pe serviciu obtinută în conditiile art. 9 alin. (4) si a numărului total de puncte pe servicii, realizat lunar conform art. 1 alin. (3), se calculează suma cuvenită lunar medicului de familie pentru fiecare lună a fiecărui trimestru.

(2) Pe baza valorii definitive a unui punct, obtinută în conditiile art. 9 alin. (3) si alin. (4), a numărului total de puncte “per capita” realizat în cursul unui  trimestru, conform art. 1 alin. (2), si a numărului total de puncte pe serviciu realizat în cursul unui trimestru conform art. 1 alin. (3), se recalculează sumele cuvenite medicilor de familie pe un trimestru. În situatiile în care valoarea definitivă a punctului pentru plata pe serviciu este mai mică decât cea estimată si sumele acordate sunt mai mari decât valoarea prestatiilor efectiv realizate, în luna următoare încheierii trimestrului se fac regularizările între fondul pentru plata “per capita” si fondul pentru plata pe serviciu, de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 11. - Lunar medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate, până cel mai târziu la data de 3 a lunii următoare, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate de medi- cul respectiv pentru perioada aferentă.

Art. 12. - Asiguratii care doresc să-si schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligatia să anunte în scris în maximum 15 zile medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurări de sănătate. Medicul de familie de la care pleacă asiguratul trebuie să transfere fisa medicală prin postă medicului primitor în termen de 15 zile de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă asiguratul păstrează minimum 1 an o copie după fisa medicală a acestuia.

Art. 13. - (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârsitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor bănesti cuvenite medicului de familie.

(2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru se corectează până la sfârsitul anului, astfel:  numărul de puncte plătit eronat în plus sau în minus într-un trimestru anterior fată de cel realizat, se recalculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului “per capita” si pe serviciu, stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând valoarea definitivă a punctului în trimestrul când s-a constatat eroarea. În situatia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se recalculează conform legii.

Art. 14. - Persoanele din cabinetul medical beneficiază de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, conform reglementărilor în vigoare din legislatia de asigurări sociale.

Persoanele încadrate cu contract individual de muncă beneficiază si de plata concediilor de odihnă si alte concedii ale salariatilor, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si poate angaja si alte categorii de personal, în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629/2001, achitând lunar toate contributiile prevăzute de lege pentru personalul angajat. Personalul angajat beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia muncii în vigoare. Medicul de familie are obligatia să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru aceste categorii de personal.

(2) La negocierea salariului de bază pentru personalul mediu sanitar, medicul de familie, în calitate de angajator, are obligatia, potrivit legislatiei muncii, să respecte nivelurile minime ale acestui salariu, ce rezultă în raport cu conditiile de pregătire profesională ce trebuie îndeplinite pentru încadrarea pe functia respectivă, precum si cu volumul de muncă ce revine unui asistent medical. Aceste niveluri minime se stabilesc după cum urmează:

a) salariul de bază minim corespunzător nivelului de pregătire profesională se calculează prin înmultirea salariului de bază minim brut pe tară, stabilit prin hotărâre a Guvernului, cu coeficientul minim de ierarhizare ce rezultă potrivit Contractului colectiv de muncă unic la nivel national si Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară si asistentă socială.

În cazul asistentilor medicali cu scoală postliceală, acest coeficient de ierarhizare este de 1,25 iar în cazul celor cu liceu de specialitate este de 1,20.

În situatia în care prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel national se va stabili un salariu de bază minim pentru personalul necalificat, mai mare decât cel prevăzut în hotărâre a Guvernului, la calcularea salariului de bază minim pentru asistentii medicali, în raport cu pregătirea lor profesională, se va utiliza acest salariu.

b) salariul de bază minim pentru asistentii medicali rezultat potrivit punctului a) este stabilit pentru un volum de muncă corespunzător unui număr de 1.000 asigurati. Atunci când numărul de asigurati ce revine unui asistent medical este mai mare de 1.000, salariul de bază minim rezultat potrivit punctului a) se majorează în raport cu cresterea volumului de muncă. În acest scop salariul de bază minim rezultat potrivit punctului a) se înmulteste cu un coeficient ce reprezintă raportul între numărul de asigurati repartizati unui asistent medical si numărul de 1.000 de asigurati. În cazul în care numărul de asigurati ce revine unui asistent medical este mai mare de 1.500, la coeficientul calculat pentru 1.500 de asigurati se adaugă  0,025 pentru fiecare 100 de asigurati ce depăseste această limită.

Art. 16. - Personalul mediu sanitar poate acorda îngrijiri la domiciliu conform unui plan elaborat de medicul de familie sau de specialitate care are asiguratul în îngrijire.

Art. 17. - Casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică vor organiza trimestrial activităti de instruire a furnizorilor din asistenta medicală primară, cu recomandarea ca furnizorii să participe la aceste activităti.

Art. 18. - (1) Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.

(2) Ministerul Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori prin care se asigură acces la serviciile medicale, precum si modul în care sunt respectate prevederile legale în vigoare în domeniul sănătătii.

 


*) Pentru persoanele care refuză aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritătilor publice locale.

**) Pentru gravidele, cazuri sociale identificate si înscrise pe lista unui medic de familie, numărul de puncte acordat pentru serviciile de la pct. 1, 2 si 3 se majorează cu 5 puncte.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu, care se acordă de către medicul de familie persoanelor asigurate

 

a) imunizări conform programului national de imunizări

1. antituberculoasă - vaccin BCG;

2. revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare;

3. testarea PPD;

4. antihepatită B;

5. antipoliomielitică VPO;

6. împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

7. antirujeolică;

8. împotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);

9. împotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);

10. împotriva tetanosului - dT sau VTA;

11. alte vaccinări în caz de necesitate, impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei

b) examen de bilant

1. copii - la externarea din maternitate

2. la 1 lună

3. la 2 luni

4. la 4 luni

5. la 6 luni

6. la 9 luni

7. la 12 luni

8. la 15 luni

9. la 18 luni

10. de la 2 ani până la 7 ani, anual

c) depistare activă TBC

1. bolnav TBC nou-descoperit activ (în afara controlului medical periodic prevăzut în plata “per capita” sau depistat de alti furnizori de servicii medicale)

2. urmărirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat până la scoaterea din evidentă (acolo unde nu există organizată retea de specialitate)*)

d) depistarea activă a bolilor cu transmitere sexuală (lues, gonoree, HIV, Chlamydia trachomatis, Herpes genital cu determinarea prezentei de Herpes simplex 2) si includerea pacientelor în programul de supraveghere oncologică pentru cancerul de col, Papilomatoza genitală cu determinarea serotipului cu risc oncologic

e) supravegherea gravidei conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătătii si Familiei:

1. luarea în evidentă în primul trimestru

2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a

3. urmărirea lehuzei la iesirea din maternitate si la

4 săptămâni.

f) asistenta medicală de urgentă în afara programului de lucru anuntat si asistenta medicală în centrele de permanentă.

g) screening pentru depistarea cancerului genital (frotiu citovaginal), pentru depistarea cancerului mamar, cancerului de prostată, cancerului de colon, dacă dotarea cabinetului permite aceasta, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

Notă: Serviciile prevăzute la lit. a), b), c), e) si f) sunt acordate de către medicul de familie si pentru populatia din lista suplimentară.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

serviciilor medicale incluse în plata llper capita”, care se acordă de către medicul de familie persoanelor asigurate

 

1. Servicii profilactice:

a) de la 7 ani până la 30 de ani - o dată la 2 ani un examen medical complet care cuprinde:

- consultatie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);

- examene paraclinice care pot fi recomandate de medicul de familie în completarea consultatiei: MRF si RPR sau VDRL. Examenul medical clinic este obligatoriu. RPR sau VDRL este obligatoriu dupa vârsta de 15 ani;

b) peste 30 de ani - anual un examen medical complet care cuprinde:

- consultatie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);

- examene paraclinice care pot fi recomandate de medicul de familie in completarea consultatiei: MRF si RPR sau VDRL. Examenul medical clinic este obligatoriu.

În caz de imposibilitate a prezentării la data si ora programată pentru serviciile de la lit. a) si b), asiguratul trebuie să informeze medicul de familie în vederea

reprogramării.

c) consiliere pre- si posttestare pentru HIV a femeii gravide, consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardiovascular, consiliere antidrog;

d) controale periodice, inclusiv cu depistare TBC, si activităti de prevenire a îmbolnăvirilor conform programării asiguratilor stabilite de medicul de familie; în caz de imposibilitate a prezentării la data si ora programată, asiguratul trebuie să informeze medicul de familie în vederea reprogramării;

e) depistarea, izolarea si raportarea cazurilor de boli transmisibile, conform Ordinului ministrului sănătătii nr. 8/2000, inclusiv TBC si boli venerice; măsuri minimale de luptă în focarul familial de boală infectioasă;

f) servicii de bază de planificare familială: - consultatie de planificare familială;

- indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;

g) supraveghere etapizată pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, pe probleme de puericultură.

 2. Servicii de urgentă în cadrul programului de lucru:

a) asistentă medicală în urgente medico-chirurgicale;

b) constatarea situatiilor de urgentă si trimitere pentru internare în spital sau către medicul de specialitate.

3. Servicii medicale curative:

a) anamneză, examen obiectiv, diagnostic;

b) prescriere de tratament medical si igienico-dietetic;

c) manevre de mică chirurgie, perfuzii intravenoase, infiltratii;

d) - trimitere prin bilet de trimitere către alte specialităti, după caz, fie în sistem ambulator (de preferintă), fie la spital, astfel: boala acută dacă are risc imediat de evolutie severă, boala cronică în caz de acutizare sau decompensare. În cazul persoanelor prevăzute în lista suplimentară medicul de familie este obligat să indice în biletul de trimitere numele medicului de specialitate nominalizat de directia de sănătate publică sau, după caz, numele spitalului, în situatii în care internarea este obligativitorie, în vederea urmăririi efectuării serviciilor medicale respective;

- recomandare pentru investigatii paraclinice, prin bilet de trimitere; în cazul în care se constată abuzuri în recomandarea de trimiteri către investigatii paraclinice, în urma controalelor efectuate de casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, la medicii de familie la care se înregistrează aceste situatii, valoarea definitivă a punctului “er capita” a trimestrului respectiv se diminuează cu 10%. După aplicarea de 3 ori a măsurii mai sus-mentionate pentru acelasi medic de familie, casele de asigurări de sănătate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul de familie respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurări de sănătate din această diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la întregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fără contributie personală;

e) supravegherea asiguratilor înscrisi în lista proprie, pentru afectiunile care necesită dispensarizare, în colaborare cu medicul de specialitate;

f) asistentă medicală la domiciliu pentru:

- copii în vârstă de sub 3 ani aflati în tratament pentru afectiuni acute, la solicitarea apartinătorilor legali;

- asiguratii de orice vârstă, care au devenit nedeplasabili si care necesită tratament medical recomandat de medicul de specialitate, ca urmare a unor interventii chirurgicale majore, până la vindecarea completă a plăgii;

- pacienti imobilizati ortopedic;

- pacienti cu insuficientă motorie a trenului inferior;

- bolnavi în fază terminală;

- alte situatii, la recomandarea medicului de specialitate printr-o scrisoare medicală;

g) servicii medicale de îngrijire si de recuperare, la   indicatia medicului de specialitate;

h) educatie medico-sanitară;

i) prescriptii medicale: la nivelul caselor de asigurări de sănătate se stabileste un nivel valoric orientativ trimestrial privind prescrierea de medicamente pe asigurat, diferentiat pe grupe de vârstă. În cazul depăsirii substantiale si repetate a nivelului valoric orientativ, casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, vor verifica, pe baza evidentelor obligatorii la nivelul cabinetelor medicale, modul de prescriere a medicamentelor, cu sau fără contributie personală din partea asiguratilor.

În cazul în care se constată abuzuri sau prescrieri de medicamente nejustificate din punct de vedere medical sau acordate în alte conditii decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare, la medicii de familie la care se înregistrează aceste situatii, valoarea definitivă a punctului “er capita” a trimestrului respectiv se diminuează cu 10%.

După aplicarea de 3 ori a măsurii mai sus-mentionate pentru acelasi medic de familie, casele de asigurări de sănătate pot rezilia contractul de furnizare de servicii medicale cu medicul de familie respectiv. Sumele obtinute ca disponibil la nivelul caselor de asigurări de sănătate din această diminuare a valorii definitive a punctului se vor folosi la întregirea fondului aferent consumului de medicamente cu sau fără contributie personală.

4. Servicii speciale:

a) activităti în caz de epidemii, potrivit măsurilor stabilite de Ministerul Sănătatii si Familiei;

b) asigurarea accesului continuu la asistenta medicală;

c) asigurarea asistentei medicale atât pentru persoanele asigurate cât si pentru cele neînscrise în lista unui medic de familie, numai în caz de urgentă medicală.

5. Activităti de suport:

a) eliberare de acte medicale: certificate de concediu medical - puse la dispozitie în mod gratuit de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;  certificat de deces, inclusiv pentru persoanele care nu figurează pe lista proprie sau pe listele altor medici de familiedin localitatea respectivă, cu exceptia  situatiilor de suspiciune ce necesită expertiză medico-legală; certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav conform prevederilor legale;

adeverinte medicale pentru copii necesare înscrierii în colectivităti;

b) organizarea activitătii de evidentă, completarea la zi a fisei de consultatie, a registrelor medicale si raportarea  statistică medicală, unică, către casele de asigurări de sănătate si directiile de sănătate publică. În registrele de onsultatie se vor înscrie obligatoriu atât consultatiile din cabinetul medical, cât si cele acordate la domiciliu sau în caz de urgentă.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

serviciilor medicale pe care le poate efectua medicul de familie contra cost si care nu se decontează

de către casele de asigurări de sănătate

1. Servicii medicale si acte medicale solicitate de autorităti care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguratilor (pentru obtinerea eermisului de portarmă, pentru obtinerea permisului de conducere auto, pentru angajare, controale periodice pentru personalul care practică anumite meserii pentru  care este necesară evalua rea periodică a stării de sănătate, certificate prenuptiale etc.). În biletul de trimitere, completat în 2 exemplare, pentru investigatiile paraclinice si serviciile medicale de specialitate necesare eliberării acestor acte medicale se va preciza scopul pentru care se face investigatia sau serviciul medical respectiv.

2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicită aceste servicii.

3. Veniturile realizate din activitătile mentionate la  pct. 1 si 2 reprezintă venituri ale cabinetului medical, care se evidentiază si se impozitează în conditiile legii. Tarifele acestor servicii se stabilesc de către medicii de familie si se afisează la cabinetul medical. Pentru aceste servicii se eliberează chitantă fiscală cu precizarea serviciuluifurnizat.

 

.ANEXA Nr. 5

 

LISTA

cuprinzând investigatiile paraclinice recomandate de medicii de familie

 

Analize de laborator

I. Analize de sânge

Hematologie

1. Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare reticulocite, numărătoare leucocite, formulă leucocitară, numărătoare trombocite, indici eritrocitari, concentrat leucocitar

2. VSH

3. Timp Quick

4. Grup sanguin ABO si Rh

5. Anticorpi specifici antiRh Biochimie

1. Uree serică

2. Acid uric seric

3. Creatinină serică

4. Calcemie serică - totală si ionică

5. Magneziemie

6. Sideremie

7. Glicemie

8. Colesterol seric total

9. Trigliceride serice

10. Lipide totale serice

11. Proteine totale serice

12. Electroforeza proteinelor serice

13. Fosfatază alcalină

14. Transaminaze: TGO si TGP

15. Bilirubină - directă si totală

16. ASLO

17. Reactie de serologie a sifilisului: RPR si VDRL

18. Fibrinogenemie

Imunologie

1. Proteina C reactivă

II. Exudat faringian : cultură si antibiogramă

III. Analize de urină

1. Examen complet de urină

2. Urocultură

3. Antibiogramă

4. Dozare glucoză

5. Dozare proteine urinare

IV. Examen materii fecale

1. Examen coproparazitologic

2. Coprocultură

V. Examen Babes-Papanicolau

VI. Alte probe

1. Electrocardiogramă

2. Ecografie generală: abdomen si pelvis

3. IDR la PPD

VII. Examen radiologic

1. Examen radiologic toracopulmonar: radioscopie, MRF sau radiografie fată si/sau profil

2. Radiografie gastrointestinală

3. Radiografie membre si articulatii

4. Radiografie coloană vertebrală

5. Radiografie sinusuri

Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice se întocmeste în 3 exemplare: un exemplar rămâne la medicul de familie care a făcut trimiterea, 2  xemplare sunt  nmânate asiguratului care le depune la furnizorul de servi- cii medicale paraclinice; furnizorul de servicii medicale paraclinice păstreaza un exemplar si depune la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală celălalt exemplar, cu ocazia facturării lunare a activitătii.

 

ANEXA Nr. 6

 

LISTA

serviciilor medicale acordate de către medicul de familie populatiei din lista suplimentară,

pentru zona stabilită si repartizată de directia de sănătate publică

 

a) imunizări conform programului national de imunizări:

1. antituberculoasă - vaccin BCG

2. revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare

3. testarea PPD

4. antihepatită B

5. antipoliomielitică VPO

6. împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată)

7. antirujeolică

8. împotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare)

9. împotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revac- cinare)

10. împotriva tetanosului - dT sau VTA

11. alte vaccinări în caz de necesitate, impuse deMinisterul Sănătătii si Familiei;

b) examen de bilant:

1. copii - la externarea din maternitate

2. la 1 lună

3. la 2 luni

4. la 4 luni

5. la 6 luni

6. la 9 luni

7. la 12 luni

8. la 15 luni

9. la 18 luni

10. de la 2 ani până la 7 ani, anual;

c) depistare activă TBC:

1. bolnav TBC nou-descoperit activ (în afara controlului medical periodic prevăzut în plata “per capita” sau depistat de alti furnizori de servicii medicale);

2. urmărirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat până la scoaterea din evidentă (acolo unde nu există organizată retea de specialitate)*);

d) supravegherea gravidei conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătătii si Familiei:

1. luarea în evidentă în primul trimestru;

2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a;

3. urmărirea lehuzei la iesirea din maternitate si la

4 săptămâni;

e) asistenta medicală de urgentă;

f) activităti în caz de epidemii, potrivit măsurilor stabilite

de Ministerul Sănătătii si Familiei.


*) Pentru persoanele care refuză aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritătilor publice locale.

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

criteriilor de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul cabinetelor de medicină primară

 

1. Semnalizarea cabinetului în zonă - firmă

2. Autorizatia sanitară de functionare a cabinetului si a punctelor de lucru

3. Acreditarea personalului care oferă servicii medicale: medici si cadre medii sanitare

4. Programul de activitate afisat vizibil pentru toate categoriile de personal acreditate ce îsi desfăsoară activitatea în cabinet si respectarea acestuia. Pe perioada de absentă a medicului titular, să fie afisat numele si programul medicului înlocuitor.

5. Lista cu tarifele serviciilor medicale furnizate de medcii de familie, care nu sunt decontate de casele de asigurări de sănătate, categoriile de pacienti cărora li se adresează, precum si situatiile în care se percepe taxă - afisată vizibil

6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil

7. Sală de asteptare dotată corespunzător: ambient

adecvat, scaune/canapea, masă, materiale informative

8. Dotarea cabinetului cu aparatură si mobilier, cel putin în conformitate cu ordinul ministrului sănătătii si familiei în vigoare. Se vor aprecia dotările suplimentare cu aparatură si mobilier, care denotă preocuparea medicului de familie pentru îmbunătătirea actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor.

9. Dotarea aparatului de urgentă cel putin în conformitate cu baremurile în vigoare si în termen de valabilitate.

10. Obligativitatea prezentei la cabinet a actelor care notifică activitatea medicală:

- evidenta asiguratilor: lista de capitatie actualizată;

- registre: de consultatii, vaccinări, gravide, dispensarizati, tratamente, deplasări la domiciliu;

- fise de consultatii si anexe: bilete de externare, scrisori medicale, plan de recuperare, fisa gravidei, fisa de examen de bilant;

- caiet de evidentă stupefiante, retete cu timbru sec

11. Medicul în timpul programului:

- comportament si tinută în conformitate cu normele Codului de etică si deontologie medicală;

- consultă pacientul, stabileste conduita: trimitere la investigatii paraclinice, trimiteri la medicul de specialitate pentru diagnostic si tratament;

- consemnează diagnosticul, tratamentul, recomandările în registrele de evidentă primară si în fisa de consultatie;

- eliberează retete parafate si semnate;

- eliberează bilete de trimitere, concedii medicale, alte categorii de acte medicale, parafate si semnate;

- respectă confidentialitatea actelor medicale 12. Cadrul mediu sanitar în timpul programului:

- comportament si tinută în conformitate cu normele Codului de etică si deontologie medicală;

- solicită actele de identificare: carte de identitate, carnet de asigurat;

- notează datele de identificare în registrul de consultatii;

- identifică fisa de consultatii;

- efectuează tratamente, vaccinări, la indicatia medicului;

- poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si semna;

- poate acorda îngrijiri la domiciliu la recomandarea medicului de familie;

- respectă confidentialitatea actelor medicale.

Notă:

Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România si Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Controlul criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi coordonat de Serviciul medical al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Colegiul Medicilor din România.

 

ANEXA Nr. 8

 

CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenta medicală primară

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate .............., cu sediul în municipiul/orasul ..................., str. ................. nr. .............., judetul/sectorul .................., tel/fax ................, reprezentată prin director general ....................................,

si

Cabinetul medical de asistentă medicală primară ................, organizat:  

- cabinet individual ...................................................., cu sau fără punct sanitar ........................, reprezentat prin medicul titular .............................

- cabinet asociat sau grupat .........................................., cu sau fără punct sanitar ........................, reprezentat prin medicul delegat: ............................

- societate civilă medicală .............................................., cu sau fără punct sanitar ........................, reprezentată prin administratorul ............................

- cabinet care functionează în structura unei unităti sanitare apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii ..............., cu sau fără punct sanitar ........................, reprezentată prin ....................

- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiintată potrivit Legii nr.31/1990 privind societătile comerciale, ......................., reprezentată  prin........................., cu autorizatie de înfiintare nr. ..............., certificat de înregistrare nr. ........., autorizatie sanitară pentru cabinet nr. ................, autorizatie sanitară pentru punct de lucru nr. ................, având sediul în municipiul/orasul ........................,  str. ................ nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ............, telefon ..................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod numeric personal al reprezentantului legal..............., cod fis-

cal.................., copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală primară, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Servicii medicale furnizate

Art. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenta medicală primară, detaliate în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare, sunt următoarele:

a) servicii profilactice;

b) servicii de urgentă;

c) servicii medicale curative;

d) servicii speciale;

e) activităti de suport;

f) servicii medicale acordate populatiei din zona stabilită si repartizată de directia de sănătate publică conform listei suplimentare.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguratii înscrisi pe lista proprie si pentru persoanele de pe lista suplimentară a medicului:

1. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si având un număr de .................. asigurati înscrisi pe lista proprie;

2. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si având un număr de .................. asigurati înscrisi pe lista proprie;

3. ..............................., acreditat de către comisia de acreditare .................... prin .......... nr. ............. din ............ si având un număr de .................. asigurati înscrisi pe lista proprie.

IV. Durata contractului Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru asistenta medicală primară, în vigoare.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoa- rele obligatii:

a) să plătească drepturile bănesti cuvenite medicului/medicilor de familie pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor înscrisi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia pentru asigurările sociale de sănătate, inclusiv drepturile pentru lista suplimentară de servicii medicale acordate populatiei din zona stabilită si repartizată de directia de sănătate publică;

b) să verifice autorizarea si acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară, conform contractelor încheiate cu acestia;

d) să verifice prescrierea medicamentelor cu sau fără contributie personală din partea asiguratilor si a investigatiilor paraclinice recomandate de către furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară în conformitate cu reglementările în vigoare;

e) să deconteze furnizorilor de servicii medicale contra - valoarea serviciilor contractate si prestate pe baza facturilor emise de furnizorii de servicii medicale;

f) să comunice medicilor de familie, în vederea actualizării listelor proprii, numele persoanelor care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plată asiguratului;

 g) să informeze furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară asupra conditiilor de contractare. B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde îngrijiri medicale asiguratilor în caz de boală sau accident în limitele de calitate impuse de activitatea medicală; să asigure în cadrul serviciilor furnizate toate activitătile care sunt cuprinse în baremul de activităti practice obligatorii din curicula de pregătire în specialitatea de medicină generală, să interpreteze investigatiile necesare în afectiunile prevăzute în tematica pe aparate si sis- teme;

b) să respecte criteriile de calitate ale serviciilor medicale furnizate si pe cele de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul cabinetelor de medicină primară;

c) să respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul de familie, medicul de specialitate din ambulatoriu si unita- tea sanitară si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii pe listă;

d) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor sial păstrării sănătătii;

e) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte modul de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform  Reglementărilor în vigoare;

f) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medicală ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie o dată cu prima consultatie a copilului bolnav în localitatea de resedintă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părintii nu au altă optiune. Copiii care nu au fost înscrisi pe lista unui medic de familie potrivit celor arătate mai sus, vor fi înscrisi cu sprijinul primăriei care a înregistrat nasterea. În cazul gravidelor neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc conditiile de persoană asigurată, la prima consultatie în localitatea de resedintă a acestora, vor fi înscrise pe lista medicului de familie care a acordat consultatia;

h) să solicite documentele justificative care atestă calitatea de asigurat a persoanelor înscrise pe lista proprie;

i) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguratii înscrisi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în functie de miscarea lunară a asiguratilor si să

comunice aceste modificări casei de asigurări de sănătate, precum si să actualizeze lista proprie în functie de comunicările transmise de casa de asigurări de sănătate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitătii de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plată asiguratului;

j) să anunte casa de asigurări de sănătate atunci când este suspendat din functie, când i-a fost retrasă sau suspendată autorizatia de liberă practică sau acreditarea, precum si despre orice alte modificări survenite, legate de clauzele contractuale;

k) să anunte în scris, în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât si casa de asigurări de sănătate, în maximum 15 zile; medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fisa medicală a asiguratului, în maximum 15 zile lucrătoare de la solicitare, prin serviciul postal si păstrează minimum 1 an o copie de pe fisa medicală a acestuia;

l) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor înscrisi pe lista proprie indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contributia la fondul de asigurări de sănătate, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament; m) să trimită pacientul, dacă este cazul, la medicul de specialitate, să înregistreze în fisa acestuia informatiile furnizate de către medicul de specialitate si să respecte recomandările acestuia;

n) să furnizeze servicii medicale în cadrul unui program de activitate organizat în functie de conditiile specifice de zonă asigurând în medie pe zi, de luni până vineri, minimum 5 ore la cabinetul medical si 2 ore la domiciliul asiguratilor, conform graficului de vizite la domiciliu. În cazul în care numărul de asigurati înscrisi pe lista proprie este mai mare decât numărul mediu de asigurati stabilit pe total tară, de 1.700, programul total de lucru se prelungeste corespunzător, acolo unde este posibil, în functie de numărul de servicii medicale solicitate de asigurati. La stabilirea programului de activitate se va tine seama si de zona stabilită si repartizată de directia de sănătate publică. Programul de activitate astfel stabilit se aduce la cunostinta asiguratilor prin afisare la loc vizibil la cabinetul medical si se transmite casei de asigurări de sănătate si directiei de sănătatpublică;

o) să furnizeze servicii medicale de urgentă în afara programului de lucru, conform reglementărilor din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare;

p) să participe la organizarea si functionarea centrelor de permanentă, acolo unde este cazul;

q) să raporteze casei de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăsurării asistentei medicale primare, furnizorul fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate si de respectarea termenelor de raportare;

r) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate împreună cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti;

s) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asiguratii înscrisi pe lista proprie, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

t) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

u) să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

v) să organizeze preluarea activitătii medicale de către un alt medic de familie acreditat, pentru perioadele de absentă;

x) să elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale în vigoare;

y) să respecte normele de raportare a bolilor si efectuarea vaccinărilor, conform prevederilor legale în vigoare;

z) să angajeze asistenti medicali, în vederea asigurării calitătii actului medical;

w) să acorde servicii medicale persoanelor din lista suplimentară potrivit normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - Modalitătile de plată în asistenta medicală primară sunt:

1. plata "per capita” prin tarif pe persoană asigurată;

2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguratii din lista proprie si persoanele din lista suplimentară.

Pentru medicii nou-veniti într-o localitate se asigură un venit echivalent cu un salariu si o sumă necesară pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare. Conventia care se încheie între casa de asigurări de sănătate si medicii nou veniti într-o localitate, pe perioada de până la 3 luni necesară pentru înscrierea asiguratilor pe lista proprie cuprinde principalele obligatii si drepturi ce rezultă potrivit prezentului contract.

3. Plata “per capita” se face conform art.1 alin.(2) din anexa nr.1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui  Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare.

Valoarea estimată a unui punct pentru plata “per capita” este unică pe tară, de .......... lei. În cazul în care bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate se aprobă în cursul anului curent, valoarea estimată a unui punct pentru plata “per capita” este de ...............lei pentru perioada până la finele trimestrului în care se aprobă acest buget si de ............... lei


*) pentru perioada rămasă până la finele anului.

*) Se completează ulterior încheierii contractelor.

 

Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical si medic de familie din componenta cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul:

a) Medic de familie

            Nume .............. Prenume ............

Grad profesional .......................

Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............

b) Medic de familie

Nume .............. Prenume ............

Grad profesional .......................

Codul medicului ........................ Acreditare nr. ..............

c)......................................................................

......................................................................

......................................................................

Numărul de puncte calculat conform art.1 alin.(2) lit.a) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.244/2001, se ajustează în raport:

a) cu conditiile în care îsi desfăsoară activitatea medicul de familie, astfel:

- zone izolate DA/NU ......%

- conditii grele DA/NU ......%

- conditii foarte grele DA/NU ......%

- zone izolate cu conditii grele sau foarte grele, cu număr mic de locuitori DA/NU ......%

- localităti deficitare din punct de vedere al prezentei medicului de familie, cauzată

de nivelul socio-economic si educationalal populatiei DA/NU ......%

b) cu gradul profesional:

- primar +20%

- fără grad profesional -10%

3.1. Plata pe serviciu medical se face conform art.1 alin.(3) din anexa nr.1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare.

3.2. Valoarea estimată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe tară si se stabileste pentru fiecare trimestru, conform prevederilor art.9 alin.(4) din anexa nr.1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, în vigoare.

Art. 9. - (1) Casele de asigurări de sănătate au obligatia să deconteze, în termen de maximum 20 de zile de la încheierea lunii, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare si casele de asigurări de sănătate, la valoarea estimată a punctului “per capita” si pe serviciu medical.

(2) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor bănesti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în functie de valoarea definitivă a punctului luper capita” si a punctului pe serviciu medical.

(3) Valoarea definitivă a punctului “per capita” se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constatăabuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate, directiile de sănătate publică si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti.

(4) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proportie de peste 20%, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 13 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală  primară, în vigoare, atrage după sine diminuarea veniturilor aferente plătii “per capita” pentru trimestrul respectiv cu 10%.

VII. Calitatea serviciilor

Art. 10. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 12. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art.9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 13. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art.14. - Clauză specială

Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Contraventii

Art.15. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitia organelor de control a actelor de evidentă a serviciilor furnizate si a documentelor în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 16. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare a furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de facturare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în cazul în care numărul de asigurati din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară;

f) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului luper capita” pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandări nejustificate de investigatii paraclinice.

Art. 17. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) se mută cabinetul medical din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;

c) medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

d) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art.14 din Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr.629/2001;

e) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

f) acordul de vointă al părtilor;

g) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical printr-o notificare scrisă cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 18. - Situatiile prevăzute la art.16 si la art.17 lit. b) - e) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Situatiile prevăzute la art.17 lit. a) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 19. - Prezentul contract poate fi reziliat de părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 20. - Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 21. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător.

Art. 22. - Valorile definitive ale punctului “per capita” si pe serviciu sunt cele calculate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si nu sunt elemente de negociere între părti.

Art. 23. - Clauză specială

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 24. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 25. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze .................................................................

...........................................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ........., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

FURNIZOR DE SERVICII

MEDICALE

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

Vizat

Oficiul juridic.

Reprezentant legal,

 

ANEXA Nr. 9

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ............

 

CONVENTIE DE ÎNLOCUIRE*)

(anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară nr. ......)

între reprezentantul legal al cabinetului medical si medicul înlocuitor

 

I. Părtile conventiei de înlocuire:

Dr........................................................................, (numele si prenumele) reprezentant legal al cabinetului medical ....................................., cu sediul în municipiul/orasul ..................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ................ telefon/fax ........................., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară nr. ................ încheiat cu Casa de asigurări de sănătate ..............., cont nr. ............, deschis la trezoreria statului, cod fiscal.....................

Medicul înlocuit: .......................................................... (numele si prenumele)

si

Dr. ......................................................................., (numele si prenumele) cu licentă de înlocuire ca medic de familie nr. ................, acreditare nr. ..........

II. Obiectul conventiei

Preluarea activitătii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. ........, pentru o perioadă de absentă de ..........., de către medicul de familie .............................

III. Motivele absentei**)

1. incapacitate temporară de muncă;

2. concediu de sarcină/lehuzie;

3. concediul pentru cresterea si îngrijirea copilului până la 2 ani;

4. vacantă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an;

5. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum 2 luni/an;

6. perioada cât ocupă functii de demnitate publică, alese sau numite.

IV. Locul de desfăsurare a activitătii

Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .................................

V. Obligatiile medicului înlocuitor

Obligatiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit si casa de asigurări de sănătate.

VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor

1. Venitul “per capita” si pe serviciu pentru perioada de absentă se virează de Casa de asigurări de sănătate .............. în contul titularului contractului nr. ........., acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor .... % din venitul leper capita” si pe serviciu.

2. Termenul de plată ...............

3. Documentul de plată .............

VII. Prezenta conventie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ............, în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ...... al medicului înlocuit si câte un exemplar revine părtilor semnatare.

 

Reprezentantul legal al cabinetului medical,

Medicul înlocuitor,


*) Conventia de înlocuire se încheie pentru perioade de absentă mai mari de 30 de zile calendaristice.

**) Pentru motivele de absentă prevăzute la pct. 1, 2, 3 si 6 medicul înlocuit se obligă ca la revenirea în activitate să anunte în scris casa de asigurări de sănătate.

 

ANEXA Nr. 10

 

CONVENTIE DE ÎNLOCUIRE*)

anexă la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară nr. .....

între casa de asigurări de sănătate si medicul înlocuitor

 

I. Părtile conventiei de înlocuire:

Casa de asigurări de sănătate ..........., cu sediul în municipiul/orasul ................, str. ............... nr. ..., judetul/sectorul .............., telefon/fax ........., reprezentată prin director general .........................

pentru Cabinetul medical ........................... cu sediul în municipiul/orasul ................., str. .................

nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ..., ap. ....., judetul/sectorul ............., telefon/fax ................., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară nr. ..........., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ............................, cont nr. ............, deschis la trezoreria statului, cod fiscal.................... al cărui reprezentant legal este: .............................................................................. (numele si prenumele)

Medicul înlocuit: ........................................................ (numele si prenumele) si

Dr. ........................................................., cu licentă de (numele si prenumele) înlocuire ca medic de familie nr. ....., acreditare nr. ..........

II. Obiectul conventiei

Preluarea activitătii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. .........., pentru o perioadă de absentă de ........., de către medicul de familie.................

III. Motivele absentei......................................

IV. Locul de desfăsurare a activitătii

Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) .................................

V. Obligatiile medicului înlocuitor

Obligatiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit si casa de asigurări de sănătate.

VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor

1. Veniturile “per capita” si pe serviciu aferente perioadei de absentă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ....., deschis la .................

2. Termenul de plată ...................

3. Documentul de plată .................

VII. Prezenta conventie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ............, în 2 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ...... al medicului înlocuit si un exemplar revine medicului înlocuitor.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Medicul înlocuitor,

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

Vizat

Oficiul juridic.

 

 


*) Conventia de înlocuire se încheie pentru perioade de absentă mai mari de 30 de zile calendaristice.