MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 62      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Marti, 6 februarie 2001

 

SUMAR

 

DECRETE

 

23. - Decret privind numirea în functie a unor procurori financiari

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură de urgentă a unor fapte penale

 

13. -  Ordonantă de urgentă privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unor procurori financiari

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere Hotărârea plenului Curtii de Conturi nr. 3 din 22 ianuarie 2001,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Începând cu data de 7 februarie 2001 se numesc în functia de procuror financiar, pe termen de 6 ani, următorii:

- doamna Luana-Maria Băbălău - Camera de Conturi Olt

- doamna Verginica Buzoianu- Camera de Conturi Ialomita

- doamna Salomeia Danciu - Camera de Conturi Gorj

- doamna Carmen Feraru - Camera de Conturi Iasi

- domnul Adrian Gherman - Camera de Conturi Maramures      

- domnul Alexandru Pintilie - Camera de Conturi Timis

- domnul Victor Pitic- Camera de Conturi Suceava

- doamna Moale Vastita Roată - Camera de Conturi Teleorman

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 februarie 2001.

Nr. 23.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare

în procedură urgentă a unor fapte penale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art 9. - Comercializarea neautorizată a titeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contraventională de la 2 la 4 luni."

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Executarea fără autorizatie a oricărei operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei sau cu închisoare contraventională de la 4 la 6 luni."

3. Articolul 16 se abrogă.

4. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:

"Art. 161. - Amenzile contraventionale aplicate potrivit art. 9 si 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în închisoare contraventională, dispozitiile Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contraventionale cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii nefiind aplicabile."

Art. II. - Articolul 209 din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a alineatului 3 va avea următorul cuprins:

"a) titei, produse petroliere, gazolină, condensat, etan lichid sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;"

2. După alineatul 4 se introduce un alineat, care devine alineatul 5, cu următorul cuprins:

"În cazul prevăzut la alin. 3 lit. a) este considerată tentativă si efectuarea de săpături pe terenul aflat în apropierea conductei de transport al titeiului, produselor petroliere, gazolinei, condensatului, etanului lichid sau gazelor naturale, precum si detinerea, în acele locuri sau în apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cisternă, a stuturilor, instalatiilor sau a oricăror alte dispozitive de prindere ori de perforare."

Art. III. - Urmărirea penală si judecarea infractiunii prevăzute la art. 209 alin. 3 lit. a) din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se fac în procedură urgentă potrivit dispozitiilor Legii nr. 83/1992 privind procedura urgentă de urmărire si judecare pentru unele infractiuni de coruptie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 10.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Contestatiile formulate în conditiile prezentei ordonante de urgentă sunt căi administrative de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contributiilor la fondurile speciale, a majorărilor de întârziere sau a penalitătilor ori a altor sume constatate si aplicate, precum si a altor măsuri dispuse de organele Ministerului Finantelor Publice abilitate, potrivit legii, să efectueze acte de control sau de impunere.

(2) Se solutionează potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si contestatiile împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum si cele formulate împotriva actelor de constatare în cazul rambursării taxei pe valoarea adăugată.

(3) Căile de atac privind amenzile, confiscările si alte măsuri complementare aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finantelor Publice se supun dispozitiilor dreptului comun.

Art. 2. - Contestatiile formulate în temeiul prezentei ordonante de urgentă sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 3. - (1) Contestatia se formulează în scris si va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau sediul acestuia;

b) obiectul contestatiei si suma contestată;

c) arătarea motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiază contestatia.

(2) Contestatia trebuie semnată de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte si stampila. Dovedirea calitătii de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocatială, în cazul avocatilor, sau prin procură autentificată, în cazul altor persoane.

(3) Contestatorul poate depune în dovedirea contestatiei formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control.

(4) Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume si măsuri decât cete stabilite prin actul atacat.

Art. 4. - (1) Contestatia se depune, sub sanctiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.

(2) Contestatiile trimise prin postă se socotesc formulate în termen, dacă au fost predate cu scrisoare recomandată la oficiul postal înainte de împlinirea acestuia.

Art. 5. - (1) Contestatiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la 500 milioane lei se solutionează de organele specializate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul contestatorul.

(2) Contestatiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organe de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finantelor Publice, indiferent de sumă, precum si cele formulate împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se solutionează de organele specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Guvernul este autorizat să actualizeze cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 6. - (1) Organele care au încheiat actul atacat înaintează dosarul contestatiei organului de solutionare competent, prevăzut la art. 5, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestatiei.

(2) Dosarul contestatiei contine copii de pe actul atacat si de pe celelalte documente care au stat la baza întocmirii acestuia, contestatia în original si documentele depuse, de contestator, precum si referatul motivat cu propunerile de solutionare, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat.

Art. 7. - (1) Contestatiile se solutionează prin decizie motivată în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) Decizia se semnează de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de directorul general al directiei specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, după caz, sau de înlocuitorii acestora.

Art. 8. - (1) Decizia prin care se solutionează contestatia cuprinde trei părti: preambulul, considerentele sau motivarea si dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde denumirea organului învestit cu solutionarea, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul contestatorului, număru1 de înregistrare a contestatiei la organul de solutionare, obiectul cauzei si sinteza sustinerilor părtilor.

(3) Considerentele sau motivarea cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată si instanta competentă.

Art. 9. - (1) Prin decizie contestatia va putea fi admisă în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) În cazul admiterii contestatiei se decide, după caz, anularea totală sau partială a actului atacat.

(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul atacat, atunci când din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei nu se poate determina cu claritate baza impozabilă.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3) urmează să se încheie un nou act de control sa de impunere, care va viza strict aceeasi perioadă si aceeasi bază impozabilă care au făcut obiectul contestatiei, act împotriva căruia se poate exercita calea administrativă de atac prevăzută de 1 prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 10. - (1) Organul de solutionare a contestatiei prevăzut la art. 5 poate suspenda, prin decizie motivată, solutionarea cauzei atunci când există indiciile săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă reglementată de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Decizia se comunică prin postă la domiciliul sau la sediul contestatorului, declarat prin contestatia formulată, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum si la organul al cărui act se atacă.

(2) În situatia în care contestatorul si-a schimbat domiciliul sau sediul fără a aduce la cunostintă organului de solutionare acest lucru, decizia se comunică organului fiscal al cărui act se atacă.

(3) Decizia emisă ca urmare a solutionării contestatiei este definitivă.

Art. 12. - (1) Deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate, potrivit legii, la instanta judecătorească competentă în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul, după caz, contestatorul.

(2) Hotărârea dată de instantele judecătoresti prevăzute la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare, si nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se solutionează după cum urmează:

a) obiectiunile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, organului competent potrivit dispozitiilor art. 5;

b) contestatiile se solutionează de direcitile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, spre solutionare Ministerului Finantelor Publice, potrivit dispozitiilor art. 5;

c) plângerile pentru care competenta de solutionare apartine Ministerului Finantelor Publice se solutionează de acesta, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

d) în cazul plângerilor, pentru care competenta de solutionare apartine directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice se dezinvesteste prin decizie.

(2) Asupra măsurilor tranzitorii prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) contribuabilii contestatori vor fi înstiintati de îndată de către organele financiare printr-o comunicare scrisă.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. d) contestatorul poate ataca dispozitia emisă anterior de directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteantă, respectiv a municipiului Bucuresti, la instanta competentă potrivit art. 12, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de dezinvestire a Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14. - Taxele de timbru plătite pentru contestatiile si plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997, care sunt înregistrate începând cu data de 27 decembrie 2000 si nesolutionate, se restituie la cerere.

Art. 15. - (1) Plângerile si contestatiile vamale formulate în temeiul Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se solutionează după cum urmează:

a) plângerile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, organului competent potrivit dispozitiilor art. 5;

b) în cazul contestatiilor din competenta directiei regionale vamale, aceasta se dezinvesteste prin decizie si transmite dosarul contestatiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, organului competent confom art. 5;

c) în cazul contestatiilor din competenta Directiei Generale a Vămilor; aceasta se dezinvesteste prin decizie si transmite dosarul contestatiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, organului competent conform art. 5.

(2) Dispozitiile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Contestatorul poate ataca decizia emisă de directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Ministerul Finantelor Publice, după caz, conform dispozitiilor art. 12.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă: Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, cu modificările ulterioare; capitolul 10 (art. 166-174) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 13.