MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 63      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Marti, 6 februarie 2001

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

216. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se înfiiniează Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) La data înfiintării Autoritătii Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului îsi încetează activitatea.

(3) Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.

(4) Autoritatea aplică politicile si elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii si protectiei copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, precum si în domeniul adoptiei si preia în acest sens atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii se asigură de la bugetul de stat, precum si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie, Autoritatea îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor de reformă în domeniul protectiei  drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor si programelor;

c) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz, precum si a serviciilor publice în domeniul protectei drepturilor copilului, inclusiv prin adoptie;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum si al activitătilor institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 3. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiti prin decizie a primului-ministru si sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaiiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.

(3) În structura Autoritătii functionează un secretar general, functionar public, numit în conditiile lgii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - (1) Personalul Autoritătii se încadrează potrivit legii.

(2) Salariul de bază al personalului Autoritătii, încadrat pe functii de executie de specialitate sau pe functii de executie de specialitate specifice, după caz, se stabileste potrivit pct. I lit. B si pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Secretarul de stat este si presedintele Comitetului Român pentru Adoptii.

(2) În lipsa secretarului de stat prerogativele presedintelui Comitetului Român pentru Adoptii sunt preluate de subsecretarul de stat.

(3) Autoritatea asigură activitatea executivă si de secretariat a Comitetului Român pentru Adoptii si îl reprezintă în fata instantelor de judecată.

 Art. 7. - (1) În structura Autoritătii si în subordinea directă a secretarului de stat se organizează si functionează Corpul de control si audit.

(2) Corpul de control si audit are următoarele drepturi si atributii principale:

a) asigură controlul asupra modului în care sunt respectate si promovate drepturile copilului de către institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) are drept de acces, în conditiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum si la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire si asigură protectia unui copil; în acest scop organele de politie au obligatia să sprijine personalul Corpului de control si audit;

c) constată natura activitătilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autoritătii, stabileste sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile si a răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control si audit îndeplineste si atributiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător;

d) întocmeste rapoarte de control si face propuneri de sanctionare, în conditiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autorităiii;

e) asigură activitatea de audit în cadrul Autoritătii, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În îndeplinirea atributiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competentă, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie personalului Autoritătii în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 8. - (1) Pe lângă secretarul de stat functionează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ având în componenta sa reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ai autoritătilor administratiei publice locale, precum si un reprezentant al Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Drepturilor Copilului din România.

(2) Consiliul de coordonare asigură cooperarea dintre institutiile si organizatiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autoritătii.

(3) Atributiile si componenta Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

 

CAPITOLUL II

Programe de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului

 

Art. 9. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin programe de interes national se întelege acele programe care contribuie la:

a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protetiei si promovării drepturilor tuturor copiilor;

b) asigurarea functionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătătirii indicatorilor de performantă a respectivelor servicii si institutii.

Art. 10. - (1) Autoritatea poate finanta sau, după caz, cofinanta următoarele tipuri de programe de interes national pentru protectia copilului:

a) programe specifice de implementare a strategiei nationale în domeniul reformei sistemului de servicii si institutii destinate îngrijirii, protectiei si promovării drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului si reintegrarea copilului în familie;

b) programe de urgentă pentru depăsirea unor situatii de criză, în vederea asigurării protectiei si îngrijirii copiilor, determinate fie de calamităti naturale, fie de imposibilitatea unor autorităti locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protectiei si îngrijirii copiilor, precum si, după caz, pentru interventii cu caracter umanitar;

c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autoritătii.

(2) Programele de interes national prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:

a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si institutiilor care asigură îngrijirea, protectia si promovarea drepturilor copilului;

b) realizarea de studii, cercetări si publicatii în cadrul domeniului său de activitate;

c) formarea initială si continuă a personalului care îsi desfăsoară activitatea în cadrul serviciilor si institutiilor ce asigură promovarea drepturilor copilului, îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, inclusiv prin adopiie;

d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;

e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autoritătii.

Art. 11. – Programele de interes national se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritate.

Art. 12. - (1) Finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes national se asigură din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) credite externe rambursabile si nerambursabile, din surse guvernamentale si neguvernamentale;

c) donatii, sponsorizări si alte surse, în conditiile legii;

d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autoritătii.

Art. 13. - (1) În scopul finantării programelor de interes national Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu:

a) serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de conventii încheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

Art. 14. - Autoritatea este autorizată să finanteze proiecte din cadrul programelor de interes national din domeniul său de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de conventie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autorităti sau institutii publice.

Art. 15. - (1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proportional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap si se alocă Autoritătii de către Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se alocă pentru unitătile si serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes national, pe baza conventiilor încheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 16. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor si criteriile de identificare si de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes national.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Finantarea activitătilor de îngrijire si protectie a copiilor la nivel local

 

Art. 17. - Activitatea serviciilor si institutiiler publice care asigură protectia copilului se finantează din următoarele surse:

a) contributii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap si cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protectie în conditiile art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunitătii locale din care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autoritătii, cu avizul Ministerului Administratiei Publice;

b) sume alocate din bugetul Autoritătii, conform dispozitiilor art. 10 si 13;

c) venituri proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit legii;

d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

Art. 18. - (1) Nivelul contributiilor prevăzute la art. 17 lit. a) se stabileste pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sumele prevăzute pentru activitătile de protectie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judetene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contributia lor la acest tip de activităti nu este pe deplin acoperită.

(3) Sumele corespunzătoare contributiei unitătilor administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul propriu al acestora si se transferă direct serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.

(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judetean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judetean si consiliu local al sectoarelor municipiului Bucuresti va comunica Autoritătii, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare si alocate pe anul următor pentru protectia copilului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - (1) Copiilor cu hadicap si celor aflati în dificultate, internati în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare si reabilitare neuropsihomotorie, li se asigură îngrijire si protectie în conditiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

(2) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, care asigură îngrijirea, asistenta, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se vor reorganiza în etape, după evaluarea situatiei copilului cu handicap.

(3) Institutiile prevăzute la alin. (2) se vor reorganiza, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în centre de tip familial pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap si handicap sever, centre de îngrijire de zi si recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării si protectiei drepturilor copilului, fără personalitate juridică.

(4) Comisiile pentru protectia copilului stabilesc, după caz, măsurile de protectie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, pentru copiii aflati în institutiile, unitătile sau sectiile de spital prevăzute de Hotărărea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unităti de protectie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(5) Comisiile pentru protecia copilului efectuează evaluarea sociomedicală a copiilor, inclusiv a celor aflati în unitătile sau sectile de spital prevăzute la alin. (1) si (2), si recomandă comisiilor de expertiză încadrarea în gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia.

(6) Evaluarea situatiei sociale si juridice a copiilor prevăzuti la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamilială si educatională a acestora, precum si a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat în dificultate se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.

(7) Evaluările si programele realizate potrivit alin. (6) se aprobă de comisia pentru protectia copilului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

Art. 20. - (1) Patrimoniul fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Autoritate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În conditiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile si va fi tinută de toate obligatiile fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

 Art. 21. - Autoritatea asigură, în conditiile legii, continuitatea proiectelor în derulare, initiate de fosta Agentie Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 22. - (1) La data încetării activitătii fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate si se consideră transferat, în conditiile legii.

(2) Încadrarea pe posturile din cadrul Autoritătii a personalului preluat potrivit alin. (1) se face, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pe bază de examen sau concurs, organizat în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al secretarului de stat.

(3) Personalului fostei Agentii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, declarat nereusit ori care nu participă la examenul sau concursul de selectie, organizat potrivit alin. (2), îi încetează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificăriie si completările ulterioare, respectiv ale legislatiei muncii în vigoare.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma "Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului" se înlocuieste cu sintagma "Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie", sintagma "presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului", cu sintagma "secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie", iar sintagma "vicepresedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului", cu sintagma "subsecretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie".

Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifică în mod corespunzător:

a) art. 12 alin. (1) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Român pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificările ulterioare;

b) art. 3 alin. (3) si (4), art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000;

c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Gavernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.

Art. 25. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

2) Actiunile si procedurile începute potrivit Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 192/1999 continuă, până la finalizare, sub directa coordonare a Autoritătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea directă a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Autoritatea exercită următoarele functii: functia de strategie, functia de reglementare, functia de administrare, functia de reprezentare si functia de autoritate de stat.

Art. 3. - În exercitarea functiei de strategie Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează studii si prognoze pentru evaluarea sistemului national de protectie a copilului si al adoptiei, în vederea fundamentării strategiei de reformă în aceste domenii, precum si pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor strategice;

b) fundamentează si elaborează strategia natională de reformă a sistemului de protectie a copilului si al adoptiei, cu respectarea conventiilor internationale la care România este parte, si o supune spre aprobare Guvernului;

c) elaborează si fundamentează programe de interes national în domeniul protectiei copilului si al adoptiei si le supune spre aprobare Guvernului;

d) promovează si sprijină formarea initială si permanentă a specialistilor care actionează în domeniul protectiei copilului si al adoptiei.

Art. 4. - În exercitarea functiei de reglementare Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protectiei copilului si al adoptiei, în vederea realizării obiectivelor reformei sistemului national de protectie a copilului si al adoptiei;

b) elaborează norme, metodologii si standarde pentru functionarea serviciilor si institutiilor care asigură promovarea si respectarea drepturilor copilului, îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, precum si a celor care desfăsoară activităti în domeniul adoptiei;

c) elaborează regulamente-cadru orientative si ghiduri metodologice pentru organizarea si functionarea tuturor serviciilor si institutiilor care asigură îngrijirea si protectia drepturilor copilului, precum si a celor care desfăsoară activităti în domeniul adoptiei;

d) avizează proiectele de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate;

e) stabileste indicatorii de performantă pentru programele de interes national, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

Art. 5. - În exercitarea functiei de administrare Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) gestionează bunurile proprietate publică si privată a statului, pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz;

b) gestionează fondurile alocate pentru finantarea programelor de interes national din domeniul protectiei copilului si al adoptiei;

c) finantează sau, după caz, cofinantează proiecte în cadrul programelor de interes national în domeniul protectiei copilului si al adoptiei;

d) proiectează si aplică sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de finantare a serviciilor si institutiilor de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie, precum si pentru revizuirea aplicării standardelor de functionare a acestora;

e) fundamentează si propune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finantării adecvate a institutiilor si serviciilor de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie;

f) gestionează baza de date constituită la nivelul sistemului national de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie.

Art. 6. - În exercitarea functiei de reprezentare Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) desfăsoară si dezvoltă relatii de colaborare si cooperare internatională în domeniul specific;

b) negociază si încheie colaborări în domeniul propriu de activitate cu organisme interne si internationale;

c) reprezintă statul în raporturile cu instantele judecătoresti si cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, în domeniul său de activitate;

d) asigură reprezentarea, în fata instantelor judecătoresti, a Comitetului Român pentru Adoptii.

Art. 7. - În exercitarea functiei de autoritate de stat Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:

a) monitorizează si asigură respectarea principiilor si normelor stabilite prin Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, precum si prin celelalte conventii internationale din domeniul său de activitate, la care România este parte;

b) centralizează si sintetizează informatiile referitoare la aspectele prevăzute la lit. a), elaborează si prezintă rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din Conventia cu privire la drepturile copilului;

c) monitorizează si controlează activitătile de aplicare a strategiei nationale de reformă a sistemului de protectie a copilului, inclusiv prin adoptie;

d) monitorizează si controlează respectarea standardelor minime pentru organizarea si functionarea sistemului de servicii si institutii care asigură promovarea si respectarea drepturilor copilului, îngrijirea copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap, precum si în ceea ce priveste adoptia;

e) asigură îndrumarea si controlul activităiilor specifice domeniului său de activitate si propune institutiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârsirea abaterilor constatate;

f) propune autoritătilor competente suspendarea sau încetarea activitătilor care pun în pericol grav si iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului si retragerea autorizatiei de functionare a persoanelor juridice responsabile;

g) actionează pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile si normele conventiilor internationale la care România este parte, în domeniul drepturilor copilului si al adoptiei;

h) monitorizează informatiile privind: finantarea institutiilor si serviciilor care asigură îngrijirea si protectia drepturilor copilului si care îsi desfăsoară activitatea în domeniul adoptiei, indicatorii de eficientă a acestora, precum si modul de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii si institutii.

Art. 8. - (1) În îndeplinirea atributiilor care îi revin Autoritatea colaborează si cooperează cu autoritătile si cu institutiile publice române si străine, cu organizatii internationale, organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice sau fizice din tară si din străinătate.

(2) În realizarea activitătilor de protectie a copilului. Autoritatea colaborează cu autoritătile administratiei publice locale, coordonând metodologic serviciile publice specializate pentru protectia copilului aflate în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si comisiile pentru protectia copilului organizate la nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) În scopul îndeplinirii functiilor sale Autoritatea are dreptul, în conditiile legii, să solicite si să primească informatii ce interesează domeniul său de activitate de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la institutii publice, de la organizatiile neguvernamentale si de la persoanele fizice sau juridice.

(4) Autoritatea poate furniza informatii, la solicitare, în limitele dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autoritătii si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile adminisratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice, române sau străine.

(3) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine si instructiuni.

(4) Secretarul de stat răspunde în fata Guvernului si a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru întreaga activitate a Autoritătii.

(5) Subsecretarul de stat coordonează activitatea executivă si de secretariat a Comitetului Român pentru Adoptii, îndeplineste atributiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii, precum si orice alte atributii stabilite prin ordin al secretarului de stat.

(6) Secretarul general al Autoritătii îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si/sau alte atributii încredintate de secretarul de stat, realizând legăturile functionale între structurile institutiei, si este salarizat potrivit art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.

(7) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie se aprobă prin ordin al secretarului de stat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - În cazul în care secretarul de stat nu îsi poate exercita atributiile ce îi revin subsecretarul de stat exercită aceste atributii, cu înstiintarea primului-ministru si a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. II. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În structura Autoritătii, prin ordin al secretarului de stat se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.

(2) Circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul propriu al Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 12. - (1) Consiliul de coordonare al Autoritătii este condus de secretarul de stat si este compus din 17 membri, după cum urmează:

a) 9 reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, respectiv câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, desemnati prin ordin al conducătorilor acestor institutii;

b) 6 reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice locale, respectiv:

- secretarii judetelor care se află pe prima pozitie din cele 5 grupe de judete prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Român pentru Adoptii, cu modificările ulterioare, acestia urmând să fie înlocuiti la fiecare 3 luni de către secretarii judetelor care ocupă pozitia următoare, respectându-se ordinea alfabetică a denumirii judetelor;

- secretarul municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

d) un reprezentant al societătii civile.

(2) Consiliul de coordonare se întruneste, la convocarea secretarului de stat, trimestrial, în sedinte ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare.

(3) Consiliul de coordonare are următoarele atributii principale:

a) asigură cooperarea Autoritătii cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale;

b) analizează si face recomandări cu privire la programele de interes national în domeniul protectiei copilului, finantate sau cofinantate, după caz, de Autoritate.

(4) Consiliul de coordonare adoptă recomandări în prezenta a cel putin jumătate plus unul din numărul membrilor săi, cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi al Autoritătii se stabileste prin decizie a primului-ministru si nu include demnitarii si numărul de posturi aferent cabinetului secretarului de stat.

(2) Secretarul de stat si subsecretarul de stat sunt salarizati potrivit art. 3 alin. (1)  din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001.

(3) Salariul de bază al personalului Autoritătii se stabileste potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2001.

Art. 14. - (1) Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport:

a) 3 autoturisme, conform prevederitor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare;

b) un autoturism pentru desfăsurarea activitătilor specifice de monitorizare si de control în teritoriu.

(2) Autoturismele prevăzute la alin. (1) au un consum lunar normat de carburanti stabilit potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 11 februarie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 216.