MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 65      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Miercuri, 7 februarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            10. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

            11. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            14. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            910/2000. - Ordin al ministrului de stat, ministrul sănătătii, pentru aprobarea Normelor privind utilizarea suplimentelor de hrană

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 189 alin. 1 si al art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie prezentate de domnii deputati Petre Chirobocea, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 14 Constanta, Marin Diaconescu, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 30 Olt,

si Costică Macaleti, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 7 Botosani, toti trei apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 februarie 2001.

Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 61 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

- Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al P.D.S.R, (social-democrat si umanist)

-         Ovidiu Cameliu Petrescu - Grupul parlamentar al P.D.S.R., (social-democrat si umanist)

-         Corneliu Ciontu - Grupul parlamentar al P.R.M.

-         Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - Grupul parlamentar al P.D.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

-         Tudor Mohora - Grupul parlamentar al P.D.S.R.

-         Constantin Nită  - Grupul parlamentar al P.D.S.R., (social-democrat si umanist)

-         Ioan Mihai Năstase - Grupul parlamentar al P.R.M.

-         Radu Stroe - Grupul parlamentar al P.N.L

Art. 3. – Se aleg în functia de chestor al Camerei deputatilor urmatorii deputati :

-         Alexandru Lăpusan - Grupul parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist)

-         Sever Mesca - Grupul parlamentar al P.R.M.

-         Andrei Ioan Chiliman - Grupul parlamentar al P.N.L. (social-democrat si umanist)

-         László Borbély - Grupul parlamentar al U.D.M.R

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Sucuresti, 5 februarie 2001.

Nr. 11.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Apărării Nationale este organul de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării nationale, potrivit prevederilor legii si strategiei de securitate natională, pentru garantarea suveranitătii, independentei si unitătii statului, integritătii teritoriale a tării si democratiei constitutionale.

(2) Ministerul Apărării Nationale are personalitate juridică.

(3) Ministerul Apărării Nationale are sediul în municipiul Bucuresti, str. Izvor nr. 3-5 sectorul 5.

(4) Ministerul Apărării Nationale răspunde în fata Parlamentului, a Guvernului si a Consiliului Suprem de Apărare a Tării pentru modul de aplicare a prevederilor Constitutiei, a celorlalte acte normative în vigoare, a hotărârilor Guvernului si ale Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si ale tratatelor internationale la care România este parte, în domeniul său de activitate.

Art. 2. - Pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin Ministerul Apărării Nationale cooperează cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu autorităti publice autonome, cu organizatii neguvernamentale, precum si cu agenti economici.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea

 

Art. 3. - Ministerul Apărării Nationale este organizat în structuri centrale.

Art. 4. - (1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale, subordonate ministrului apărării nationale, sunt: Departamentul pentru Integrare Euroatlantică si Politica de Apărare, Departamentul pentru Relatii cu Parlamentul, Armonizare Legislativă si Relatii Publice, Departamentul pentru Armamente, Statul Major General, Inspectoratul Ministerului Apărării Nationale, Secretariatul General, Directia Generală de Informatii a Apărării, Directia Management Resurse Umane, Directia Financiar-Contabilă si Directia Audit Intern.

(2) În subordinea ministrului apărării nationale mai functionează: consilierii ministrului, consilierul diplomatic, Cabinetul ministrului si Corpul de control al ministrului.

(3) Directia Instantelor Militare si Sectia Parchetelor Militare se subordonează ministrului apărării nationale numai în ceea ce priveste aspectele stabilite prin ordin comun al ministrului apărării nationale, ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

(4) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale au în compunere, după caz, directii, servicii, sectii, birouri si compartimente.

(5) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) sunt prevăzute în statele de organizare functiile corespunzătoare.

(6) Structura organizatorică si numărul de posturi ale ministerului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Ministerul Apărării Nationale are în subordine statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamente, directii, institutii militare de învătămănt, institutii de cercetare, formatiuni si alte structuri.

Art. 6. - (1) Ministerul Apărării Nationale este condus si reprezentat de ministrul apărării nationale.

(2) În exercitarea conducerii ministrul apărării nationale este ajutat de secretarii de stat si de seful Statului Major General.

(3) La nivelul ministrului apărării nationale se constituie Colegiul Ministerului Apărării Nationale si Consiliul de Planificare a Apărării, cu rol consultativ si, respectiv, deliberativ. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 7. - (1) În exercitarea competentelor conferite de lege ministrul apărării nationale emite ordine si instructiuni.

(2) Secretarii de stat, inspectorul general, secretarul general, directorul general si sefii de directii emit dispozitii si instructiuni, potrivit competentelor specifice.

(3) Seful Statului Major General emite ordine cu caracter militar, dispozitii si instructiuni, potrivit domeniilor de competentă.

Art. 8. - Pe timpul absentei ministrului apărării nationale conducerea Ministerului Apărării Nationale se exercită de către un secretar de stat desemnat de acesta.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Ministerului Apărării Nationale

 

Art. 9. - (1) Ministerul Apărării Nationale are următoarele atributii specifice:

a) analizează si propune Consiliului Suprem de Apărare a Tării si Guvernului României măsurile care se impun pentru asigurarea capacitătii de apărare a tării;

b) aduce la îndeplinire măsurile adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării si de Guvernul României care privesc armata;

c) răspunde de capacitatea de luptă a armatei;

d) înfiintează, desfiintează, dislocă si redislocă unităti, în timp de pace, până la esalonul brigadă exclusiv;

e) elaborează proiectele de acte normative privind apărarea natională si asigură armonizarea acestora cu legislatia din statele membre NATO;

f) coordonează politica de integrare în NATO si în Uniunea Europeană pentru structurile din subordine, întretine si dezvoltă relatiile de cooperare politico-militară cu celelalte state si asigură reprezentarea armatei române în raporturile cu armatele statelor cu care România are relatii diplomatice;

g) conduce activitatea de informatii, protectie si sigurantă militară;

h) elaborează propunerile de buget pentru finantarea armatei, răspunde de executia acestuia după aprobare si asigură buna desfăsurare a activitătii financiar-contabile;

i) realizează planificarea apărării în limitele resurselor la dispozitie;

j) răspunde de pregătirea comandamentelor, instruirea efectivelor active si în rezervă;

k) conduce învătământul militar;

l) asigură ca în toate activitătile pe care le desfăsoară armata să fie respectate normele de protectie a mediului, potrivit reglementărilor în vigoare;

m) organizează si conduce activitatea de relatii publice a armatei;

n) stabileste modul de organizare, functionare si competentele consiliilor de onoare si ale consiliilor de judecată;

o) conduce activitatea de logistică a armatei;

p) răspunde de asistenta medicală a efectivelor;

r) asigură înzestrarea armatei cu armament, tehnică militară si materiale;

s) elaborează normele de înzestrare, întrebuintare, întretinere si reparare pentru armament, tehnică militară si alte bunuri din dotare, precum si normele de consum pentru munitii si alte materiale, stabileste normele privind planificarea materială si financiară, decontarea, evidenta si controlul mijloacelor materiale si bănesti necesare structurilor subordonate;

s) conduce, îndrumă si coordonează activitatea de comert exterior privind importul si exportul de produse cu destinatie militară si documentatiile pentru acestea;

t) aprobă, în limita competentei sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii proprii si urmăreste executarea acestora la termenele stabilite;

t) ia măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru rechizitionarea de bunuri si chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii, potrivit nevoilor armatei;

u) elaborează regulamente si instructiuni cu caracter militar necesare personalului armatei; editează publicatii în domeniile de activitate ale armatei;

v) conduce activitatea de cercetare si proiectare din structurile subordonate;

w) conduce inspectiile, controalele si auditul intern în toate structurile armatei.

(2) Ministerul Apărării Nationale îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale

 

Art. 10. - Departamentul pentru Integrare Euroatlantică si Politica de Apărare coordonează procesul de integrare euroatlantică si dezvoltare a relatiilor militare internationale; răspunde de aplicarea politicii de apărare, asigură planificarea integrată a apărării si conduce activitatea de cercetare stiintifică în aria sa de responsabilitate.

Art. 11. - Departamentul pentru Relatii cu Parlamentul, Armonizare Legislativă si Relatii Publice asigură relatiile cu Parlamentul, cu alte autorităti publice si organizatii neguvernamentale, coordonează activitatea legislativă, sustine proiectele de legi în Parlament, îndrumă procesul de armonizare a prevederilor actelor normative din domeniul apărării cu cele ale statelor membre NATO si ale Uniunii Europene, conduce activitătile care privesc relatiile publice si cercetarea stiintifică în aria sa de responsabilitate.

Art. 12. - Departamentul pentru Armamente răspunde de achizitiile de tehnică militară si conduce activitatea de cercetare stiintifică în aria sa de responsabilitate.

Art. 13. - Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este si sef al departamentului, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării nationale.

Art. 14. - (1) Statul Major General asigură conducerea militară a armatei, răspunde de capacitatea de luptă a acesteia, aduce la îndeplinire programele de integrare euroatlantică si cooperare politico-militară pentru structurile proprii si conduce activitatea de cercetare stiintifică în aria sa de responsabilitate.

(2) Statul Major General este condus de seful Statului Major General, numit pe o perioadă de 4 ani de Presedintele României, la propunerea ministrului apărării nationale, cu avizul primului-ministru.

(3) Seful Statului Major General este militarul cu rangul cel mai înalt din armata.

(4) La nivelul sefului Statului Major General se constituie Comitetul Sefilor Statelor Majore, cu rol deliberativ. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 15. - (1) Inspectoratul Ministerului Apărării Nationale este structura prin care ministrul apărării nationale îsi exercită atributiile specifice de control si evaluare a activitătilor desfăsurate în armată.

(2) Inspectoratul organizează si conduce activitătile de protectie a muncii si a mediului, de supraveghere tehnică si de metrologie.

(3) Inspectoratul este condus de inspectorul general, numit prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 16. - (1) Secretariatul General conduce directiile si serviciile subordonate, coordonează directiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale si asigură realizarea lucrărilor de secretariat, administrative si de protocol la nivelul Ministerului Apărării Nationale.

(2) Secretariatul General este condus de secretarul general, care este functionar public, numit prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 17. - (1) Directia Generală de Informatii a Apărării este structura specializată a Ministerului Apărării Nationale care răspunde de obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintare externi si interni, militari si nonmilitari care pot afecta siguranta natională, de elaborarea conceptiei privind realizarea securitătii informatiilor si activitătii criptografice si de asigurarea informatiilor geografice necesare armatei.

(2) Directia Generală de Informatii a Apărării este condusă de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării nationale.

(3) Functia de director general al Directiei Generale de Informatii a Apărării se asimilează din punct de vedere al salarizării cu functia de subsecretar de stat.

(4) Personalul Directiei Generale de Informatii a Apărării îsi desfăsoară activitatea, deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sigurantei nationale în domeniul militar.

(5) Unele categorii de tehnică si bunuri specifice se achizitionează prin structuri specializate proprii, pe bază de contract, cu parteneri interni sau externi.

Art. 18. - Directia Management Resurse Umane este structura specializată în elaborarea politicilor, strategiilor si reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane profesionalizate - posturi, personal, salarizare.

Art. 19. - Directia Financiar-Contabilă este structura specializată a Ministerului Apărării Nationale prin care se asigură îndeplinirea sarcinilor economice si financiar contabile ce revin ministrului în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 20. - Directia Audit Intern este structura specializată destinată executării verificărilor de tip endogen si expost asupra administrării patrimoniului si utilizării banului public pe criterii de eficientă, eficacitate si economicitate.

Art. 21. - Sefii directiilor subordonate ministrului apărării nationale se numesc de către acesta.

 

CAPITOLUL V

Personalul Ministerului Apărării Nationale

 

Art. 22. - Personalul Ministerului Apărării Nationale este format din militari si civili.

Art. 23. - (1) În efectivele structurilor operative ale Ministerului Apărării Nationale si ale structurilor subordonate acestuia nu sunt incluse:

a) efectivele Directiei Generale de Informatii a Apărării si ale unitătilor subordonate. Finantarea lor se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinatie. Modul de planificare, evidentă si utilizare a fondurilor necesare se stabileste de ministrul apărării nationale, similar reglementărilor privind cheltuielile operative;

b) cadrele militare care îsi desfăsoară activitatea în alte structuri ale administratiei publice centrale de specialitate, alte organe centrale si unităti bugetare, precum si în cele subordonate acestora. Finantarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) personalul militar si civil din structurile finantate de la alte capitole bugetare decât "Apărare natională" din bugetul Ministerului Apărării Nationale, precum si cel din structurile care se finantează integral din venituri extrabugetare;

d) militarii în termen aflati în bazele de instructie, în primele 4 luni de la încorporare. Finantarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării Nationale.

(2) Evidenta efectivelor mentionate la lit. a)-d) se tine separat.

Art. 24. - Ministerul Apărării Nationale asigură, potrivit legii, asistenta medicală si protectia socială a personalului din subordine, inclusiv pentru cel în rezervă si în retragere, familiilor si urmasilor acestuia, precum si drepturile la pensie ale cadrelor militare.

Art. 25. - (1) Cadrele militare în rezervă si retragere si familiile acestora, precum si personalul civil din armată beneficiază, ca măsură de protectie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană si a altor amenajări recreative si sportive.

(2) Personalul civil beneficiază de folosirea locuintelor de serviciu sau de interventie, potrivit ordinului ministrului apărării nationale.

Art. 26. - Celelalte drepturi si obligatii ale personalului militar si civil sunt prevăzute de lege si de alte acte normative.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii commune

 

Art. 27. - În cadrul Ministerului Apărării Nationale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al mlnistrului apărării nationale.

Art. 28. - Atributiile structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale se aprobă prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 29. - Ministerul Apărării Nationale îsi arganizează propriul sistem de formare si perfectionare a personalului militar, integrat în învătământul national.

Art. 30. - (1) Ministerul Apărării Nationale are retea sanitară proprie, cămine de garnizoană, amenajări sportive si recreative, sanatorii, case de odihnă, cabane de instructie, locuinte de serviciu si de interventie, organe de presă.

(2) În subordinea Ministerului Apărării Nationale functionează următoarele institutii de interes national: Muzeul Militar National, Biblioteca Militară Natională si Cercul Militar National.

(3) Ministerul Apărării Nationale poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii nationale, societăti comerciale, agentii, formatii cultural artistice, cluburi si asociatii sportive.

(4) În subordinea sau în coordonarea Ministerului Apărării Nationale pot functiona unităti si formatiuni stabilite prin hotărâre a Guvernului, finantate integral sau partial din venituri extrabugetare.

Art. 31. - Ministerul Apărării Nationale asigură personalul propriu si tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum si pentru cazuri de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, în conditiile legii.

Art. 32. - (1) Ministerul Apărării Nationale dispune de un parc propriu de autovehicule, dimensionat conform statelor de organizare, de sisteme si mijloace de transmisiuni si informatică, precum si de alte tipuri de tehnică si materiale stabilite prin normele de înzestrare.

(2) Carburantii si lubrifiantii pentru tehnica de luptă neînmatriculată sunt exceptati de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice.

Art. 33. - Ministerul Apărării Nationale administrează patrimoniul aflat în dotare, putând să închirieze bunuri care fac parte din acesta sau să le valorifice în alt mod, în functie de regimul lor juridic. Sumele încasate se vor retine ca mijloace extrabugetare pentru acoperirea unor cheltuieli materiale si de capital.

Art. 34. - (1) Ministerul Apărării Nationale poate angaja si executa, la cerere, prin unitătile sale, prestări de servicii pentru persoarie juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile si în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale. Sumele încasate din prestările de servicii vor fi retinute integral de Ministerul Apărării Nationale ca venituri extrabugetare si se vor utiliza pentru finantarea cheltuielitor materiale si de capital.

(2) Ministerul Apărării Nationale prestează si servicii cu caracter obligatoriu, prevăzute prin lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgentă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. - Fondurile necesare pentru desfăsurarea activitătilor în Ministerul Apărării Nationale se asigură astfel: de la bugetul de stat; din mijloace extrabugetare; fondurile primite cu ocazia participării la actiuni sub egida organizatiilor internationale; din alte surse legal constituite.

Art. 36. - Ministerul Apărării Nationale are dreptul să solicite si să obtină de la autoritătile administratiei publice centrale si locale, de la agentii economici si de la oricare alte persoane juridice sau persoane fizice date, informatii ori documente necesare pentru îndeplinirea atributiilor sale. Nerespectarea prezentei prevederi legale atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.

Art. 37. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 15 iunie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 14.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind utilizarea suplimentelor de hrană

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii

în temeiul prevederilor art. 22 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, ale Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si ale Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii*), cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătătate publică, Directiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii si al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 617/8.824 din 13 decembrie 2000 si Acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei nr. 64.111 din 29 noiembrie 2000,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind utilizarea suplimentelor de hrană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de sănătate publică, Directia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii, institutele de sănătate publică si Agentia Nâtională a Medicamentului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - În termen de 6 luni de la data publicării prezentului ordin se supun reavizării toate suplimentele de hrană.

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 13 decembrie 2000.

Nr. 910.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 22/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind utilizarea suplimentelor de hrană

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme, suplimentele de hrană (suplimente nutritive) sunt preparate conditionate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compozitia lor nutrienii (macro- si micronutrienti) si/sau alte substante comestibile, care sunt consumate în cantităti definite, în mod suplimentar fată de aportul alimentar obisnuit, si sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme.

Art. 2. - (1) Suplimentele nutritive prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, produse în tară sau provenite din import, pot fi comercializate pentru consumul uman numai după avizarea lor de către Ministerul Sănătătii prin Directia generală de sănătate publică.

(2) Pentru suplimentele nutritive prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme se eliberează autorizatia de punere pe piată de către Agentia Natională a Medicamentului, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Suplimentele nutritive prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme se administrează numai pe cale orală si nu vor fi însotite de indicatii terapeutice.

Art. 4. - Dozele fiziologice zilnice de vitamine si elemente minerale recomandate pentru o persoană adultă sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.

Art. 5. - Pentru suplimentele nutritive prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme instructiunile cu privire la cerintele de avizare, publicitatea suplimentelor nutritive si supravegherea pe piată sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA

Nr. 1 la norme

 

SUPLIMENTE NUTRITIVE

care se avizează de către Ministerul Sănătătii

 

1. Vitamine si elemente minerale în cantităti care, pe unitate de consum (tabletă, capsulă, drajeu, lingurită etc.), nu depăsesc de 3 ori dozele fiziologice zilnice recomandate pentru o persoană în cazul vitaminelor hidrosolubile si de 1,5 ori în cazul vitaminelor liposolubile si al elementelor minerale. Dozele fiziologice zilnice de vitamine si elemente minerale, recomandate pentru o persoană adultă, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.

2. Proteine pure sau sub formă de concentrate proteice, izolate proteice si hidrolizate proteice, aminoacizi si amestecuri ale acestora

3. Uleiuri alimentare considerate dietetice (de exemplu: uleiuri din germeni de seminte de cereate, uleiuri din ficat de peste) si acizi grasi polinesaturati esentiali

4. Fosfolipide (lecitine, cefaline, serinfosfatide, inozitolfosfatide) până la cantităti ale continutului de fosfor de 1 g/zi 5. Fibre alimentare până la cantitatea de 24 g/zi

6. Lapte pentru copii, indiferent de vârsta de administrare, dar fără indicatii terapeutice

7. Produse pentru copii: lapte cu cereale si/sau fructe, produse tip "baby-food"

8. Îndulcitori sintetici aprobati de Ministerul Sănătătii ca îndulcitori pentru produse alimentare (inclusiv băuturi)

9. Ceaiuri alimentare.

 

ANEXA

Nr. 2 la norme

 

SUPLIMENTE NUTRITIVE

care se autorizează de către Agentia Natională a Medicamentului

 

1. Produse pentru mentinerea greutătii corporale

2. Produse parabiotice: probiotice, prebiotice, simbiotice alimente functionale care reglează flora microbiană intestinală

3. Suplimente nutritive pentru sportivi, care contin vitamine, elemente minerale, proteine, hidrolizate proteice, aminoacizi, glucide usor asimilabile, acizi grasi esentiali si alti nutrienti cu rol în sustinerea efortului sportiv, în refacerea postefort, în dezvoltarea sau mentinerea masei musculare

4. Plante medicinale conditionate sub formă uscată, pulberi, extracte hidroalcoolice, tincturi, siropuri

5. Suplimente nutritive pentru gravide.

 

ANEXA

Nr. 3 la norme

 

DOZELE FIZIOIOGICE

zilnice de vitamine si elemente minerale recomandate pentru o persoană adultă*)

 

Vitamine:

Vitamina A (retinol): 2.500-5.000 U.I.

Vitamina D (colecalciferol, ergocalciferol): 400 U.I.

Vitamina E (tocoferoli): 20-30 mg

Vitamina K (filo- si farnochinonă, menadionă): 0,1 mg

Vitamina B1 (tiamină): 1,5 mg

Vitamina B2 (riboflavină): 1,7 mg

Vitamina B6 (piridoxină): 2,0 mg

Vitamina B12 (cobalamină): 2,0 micrograme

Vitamina PP (nicotinamidă, acid nicotinic): 15-20 mg

Acidul pantotenic: 10,0 mg

Acidul folic: 0,4 mg

Vitamina C (acid ascorbic): 60 mg

Biotina (vitamina H): 0,2 mg

Vitamina P (flavone, flavonoizi): 200,0 mg (total)

Vitamina F (acizi grasi esentiali): 8,0 g.

 

Elemente minerale:

Calciu: 1.000 mg

Fosfor: 1.000 mg

Magneziu: 350 mg

Sodiu: 2,0 g

Potasiu: 3,5 g

Clor: 5,0 g

Fier: 18,0 mg

Zinc: 15,0 mg

Cupru: 3,0 mg

Iod: 0,2 mg

Fluor: 4,0 mg

Mangan: 3,0 mg

Molibden: 0,25 mg

Crom: 0,2 mg

Seleniu: 0,1 mg

Cobalt: 1,0 micrograme.


*) Dozele pentru copii se vor recomanda de medicul de familie sau de medicul cu specialitatea pediatrie.

 

ANEXA

Nr. 4  la norme

 

I. Cerinte de avizare a suplimentelor nutritive

 

1. Avizarea sanitară a suplimentelor nutritive prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme este obligatorie si are drept scop asigurarea protectiei sănătătii populatiei prin desfacerea pe piată a unor produse care întrunesc caracteristicile privind calitatea si siguranta acestora.

2. Avizarea sanitară poate fi solicitată de:

a) producător;

b) importator;

c) reprezentantul autorizat al producătorului.

3. Solicitantul avizului sanitar depune la institutul de sănătate publică la care este arondat judetul în care se află sediul acestuia o cerere care cuprinde:

a) denumirea si sediul producătorului;

b) denumirea si sediul solicitantului;

c) denumirea si descrierea produsului;

d) forma de conditionare (tablete, capsule, capsule gelatinoase, pulberi, lichide), continutul net, modul de utilizare (pentru adulti, copii, vârstnici, gravide, unde este cazul);

e) compazitia cantitativă si calitativă;

f) termenul de valabilitate;

g) precautii speciale de depozitare si transport;

h) ambalare, etichetare;

i) documente care atestă dreptul de comercializare a suplimentului nutritiv în tara de origine si/sau în alte tări.

4. Cererea de avizare sanitară va fi însotită de următoarele documente:

a) date de identificare a producătorului, importatorului sau a reprezentantului acestora (după caz);

b) date de identificare a produsului;

c) informatii privind compozitia produsului finit;

d) denumirea ingredientelor active;

e) cantitătile pentru ingredientele active si pentru excipienti;

f) calitatea materiilor prime (caracteristici organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, date toxicologice, metode de identificare si determinare cantitativă, buletine de analiză);

g) în cazul produselor vegetale se vor specifica: familia, genul specia, descrierea plantei partea din plantă folosită (plantă întreagă, frunze, flori, râdăcină, fructe, seminte), modul de conditionare a plantei (proaspătă, uscată, pulbere, comprimate, drajeuri, capsule, suc, sirop, extract apos, extract alcoolic, tinctură etc.);

h) descrierea procesului tehnologic de obtinere a produsului finit;

i) specificatia tehnică de calitate a produsului finit, limite de admisibilitate si metode  de testare;

j) identificarea/determinarea substantelor aditive;

k) impuritătile posibile (unde este cazul);

l) contaminare microbiană (unde este cazul);

m) date de stabilitate;

n) certificat de calitate (însotit de buletine de analiză);

o) certificat de conformitate (import) din tara de origine;

p) specificatii asupra materialului de ambalaj;

q) prospectul atasat ambalajului (unde este cazul);

r) esantion din produsul finit.

5.1. Institutul de sănătate publică care a primit cererea va studia documentatia prezentată, va efectua analizele de laborator necesare si va elibera un referat tehnic care este transmis Ministerului Sănătătii - Directia generală de sănătate publică.

5.2. Ministerul Sănătătii decide asupra avizării produsului respectiv.

6. Avizul sanitar al suplimentelor nutritive este valabil 5 ani de la data emiterii, dacă nu se modifică parametrii de calitate ai produsului, prevăzuti în documentatia care a stat la baza avizării.

7. În cazul neacordării avizului sanitar solicitantul poate depune o contestatie motivată la Ministerul Sănătătii Directia generală de sănătate publică. În termen de 60 de zile de la primirea contestatiei Ministerul Sănătătii, prin Directia generală de sănătate publică, va decide asupra contestatiei.

8. Reavizarea produsului se face la cererea titularului avizului, cu minimum 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a avizului sanitar. Etapele procedurale sunt identice cu cele ale avizării initiale. Dacă nu se solicită reavizarea produsului este permisă camercializarea acestuia până la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de un an de la expirarea avizului sanitar.

9. Retragerea avizului sanitar pentru suplimentele nutritive se decide de Ministerul Sănătătii în următoarele situatii:

a) nerespectarea prevederilor prezentului ordin;

b) produsul nu corespunde parametrilor de calitate cu care a fost avizat initial;

c) aparitia unor efecte adverse sau proprietăti dăunătoare;

d) beneficiile pentru sănătate sunt mai mici decât riscurile;

e) detinătorul avizului solicită aceasta.

 

II. Supravegherea pe piată a suplimentelor nutritive

 

1.1. Autorizarea de functionare a producătorilor se va asigura de Ministerul Sănătătii prin institutele de sănătate publică pentru producătorii cu sediile în judetele arondate.

1.2. Autorizatia de functionare eliberată în conformitate cu legislatia în vigoare pentru fabricarea de produse medicamentoase de uz uman este considerată valabilă si pentru fabricarea suplimentelor nutritive.

2.1. Supravegherea calitătii produselor si supravegherea distributiei lor în afara retelei farmaceutice pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la norme se vor asigura de Inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii

2.2. Supravegherea calitătii si distributiei suphmentelor nutritive admise în reteaua farmaceutică si a celor prevăzute în anexa nr. 2 la norme se va asigura de Directia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii.

 

III. Publicitatea suplimentelor nutritive si a altor produse similare

1. Publicitatea suplimentelor nutritive este permisă numai după avizarea continutului materialului publicitar de către Ministerul Sănătătii.

2. Materialul publicitar trebuie să contină următoarele informatii:

a) denumirea suplimentului si a substantei/substantelor active din punct de vedere nutritional sau metabolic;

b) informatiile necesare pentru consumul corect al suplimentului nutritiv;

c) o invitatie de a parcurge cu atentie informatiile înscrise pe ambalaj sau în prospect referitoare la compozitie, mod de administrare, termen de valabilitate, conditii de păstrare;

d) atentionarea că produsele fac parte din categoria suplimentelor nutritive si se pot elibera si consuma fără prescriptie medicală.

3. Agentul economic care solicită avizarea publicitătii unui supliment nutritiv va prezenta Ministerului Sănătătii Directia generală de sănătate publică următoarele documente:

a) cerere de avizare a materialului publicitar, în care se precizează modul de difuzare: televiziune, radio, presă, afise, pliante, panouri publicitare;

b) materialul publicitar în detaliu: casete video sau audio, text dactilografiat;

c) copia de pe avizul sanitar/autorizătia de punere pe piată pentru suplimentul nutritiv respectiv.

4. Avizul de publicitate acordat de Ministerul Sănătătii este obligatoriu si are o valabilitate de un an de la emiterea lui, dacă produsul rămâne neschimbat.