MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 75      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 14 februarie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

10.  - Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

26. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 43 din 7 februarie 2001 asupra sesizării de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) si c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regulă în natură, în conditiile prezentei legi.

(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii, prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri ori servicii oferite în echivalent de detinător, cu acordul persoanei îndreptătite, în acordare de actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital, de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau de despăgubiri bănesti.

(3) Măsurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se întelege:

a) imobilele nationalizate prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere si de transporturi, precum si cele nationalizate fără titlu valabil;

b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru infractiuni de natură politică, prevăzute de legislatia penală, săvârsite ca manifestare a opozitiei fată de sistemul totalitar comunist;

c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza unor acte normative speciale adoptate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si alte imobile donate statului, dacă s-a admis actiunea în anulare sau în constatarea nulitătii donatiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor din motive independente de vointa proprietarului sau cele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispozitii administrative sau a unei hotărâri judecătoresti, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

e) imobilele preluate de stat în baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluării, în Monitorul Oficial sau în Buletinul Oficial;

f) imobilele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile;

g) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

h) orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data preluării, precum si cele preluate fără temei legal prin acte de dispozitie ale organelor locale ale puterii sau ale administratiei de stat.

(2) Persoanele ale căror imobile au fost preluate fără titlu valabil îsi păstrează calitatea de proprietar avută la data preluării, pe care o exercită după primirea deciziei sau a hotărârii judecătoresti de restituire, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 3. - Sunt îndreptătite, în întelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent:

a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;

b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv;

c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945 îndreptătirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este conditionată de continuarea activitătii ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fi fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea să-si fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărâre judecătorească se constată că sunt aceeasi persoană juridică cu cea desfiintată sau interzisă, precum si partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă si-au reluat activitatea în conditiile legii.

Art. 4. - (1) În cazul în care restituirea este cerută de mai multe persoane îndreptătite, dreptul de proprietate se constată sau se stabileste în cote-părti ideale, potrivit dreptului comun.

(2) De prevederile prezentei legi beneficiază si mostenitorii persoanelor fizice îndreptătite.

(3) Succesibilii care, după data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în temeiul prezentei legi.

Art. 5. - Nu sunt îndreptătite la restituire sau la alte măsuri reparatorii persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internationale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 6. - (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se întelege terenurile, cu sau fără constructi cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste constructii, inclusiv terenurile fără constructii afectate de lucrări de investitii de interes public aprobate, dacă nu, a început constructia acestora.

(2) Măsurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluaie de stat sau de alte persoane juridice o dată cu imobilul, în afară de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse.

Art. 7. - (1) De regulă, imobilele preluate în mod abuziv se restituie în natură.

(2) Dacă restituirea în natură este posibilă, persoana îndreptătită nu poate opta pentru măsuri reparatorii prin echivalent decât în cazurile expres prevăzute de prezenta lege.

Art. 8. - (1) Nu intră sub incidenta prezentei legi terenurile al căror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.

(2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. Până la adoptarea acestor reglementări este interzisă înstrăinarea imobilelor în cauză sau schimbarea destinatiei acestora.

 

CAPITOLUL II

Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent

 

Art. 9. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv, indiferent în posesia cui se află în prezent, se restituie în natură în starea în care se află la data cererii de restituire si libere de orice sarcini.

(2) În cazul imobilelor care aveau numai altă destinatie decât aceea de locuintă si care au fost demolate sau a căror restituire în natură, în tot sau în parte, nu este posibilă, restituirea prin măsuri reparatorii în echivalent se face prin acordarea de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, de actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital ori prin compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de detinător, cu acordul persoanei îndreptătite.

Art. 10. - (1) În situatia imobilelor preluate în mod abuziv si demolate total sau partial restituirea în natură se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile rămase riedemolate, urmând să se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.

(2) În cazul în care pe terenurile imobilelor preluate în mod abuziv s-au ridicat constructii, persoana îndreptătită poate obtine restituirea în natură a părtii de teren rămase liberă, urmând să se respecte documentatiile de urbanism legal aprobate.

(3) Se restituie în natură terenurile pe care s-au ridicat constructii neautorizate în conditiile legii după data de 1 ianuarie 1990, precum si constructii usoare sau demontabile.

(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv si distruse ca urmare a unor calamităti naturale persoana îndreptătită beneficiază de restituirea în natură pentru terenul liber. Dacă terenul nu este liber, măsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent.

(5) Dispozitiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător si imobilelor rechizitionate în baza Legii nr. 139/1940 si distruse în timpul războiului, dacă nu au primit despăgubiri.

(6) Valoarea corespunzătoare a constructiilor preluate în mod abuziv si demolate se stabileste potrivit actelor normative în vigoare la data demolării, actualizată cu indicele inflatiei la data plătii efective.

(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileste potrivit actelor normative în vigoare.

(8) În situatiile prevăzute la alin. (1), (2) si (4) măsurile reparatorii în echivalent sunt cele prevăzute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei îndreptătite.

(9) În situatiile prevăzute la alin. (1), (2) si (4), pentru imobilele care aveau numai altă destinatie decât aceea de locuintă măsurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).

Art. 11. - (1) Imobilele expropriate si ale căror constructii nu au fost demolate se pot restitui integral în natură persoanelor îndreptătite, dacă nu au fost înstrăinate, cu respectarea dispozitiilor legale. Dacă persoana îndreptătită a primit o despăgubire, restituirea în natură este conditionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu indicele inflatiei.

(2) În cazul în care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrările pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natură cu constructiile rămase, iar pentru constructiile demolate măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacă persoana îndreptătită a primit o despăgubire, restituirea este conditionată de rambursarea diferentei dintre valoarea despăgubirii primite si valoarea constructiilor demolate, actualizată cu indicele inflatiei.

(3) În cazul în care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă terenul partial, persoana îndreptătită poate obtine restituirea în natură a părtii de teren rămase liberă, pentru cea ocupată de constructii noi si pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent.

(4) În cazul în care lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă functional întregul teren afectat, măsurile reparatorii se stabilesc în echivalent pentru. întregul imobil.

(5) Valoarea constructiilor expropriate în vederea demolării se stabileste potrivit actelor normative în vigoare la data exproprierii si se actualizează cu indicele inflatiei la data plătii efective.

(6) Valoarea terenurilor apartinând imobilelor expropriate în vederea demolării se stabileste potrivit actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) În situatiile prevăzute la alin. (2), (3) si (4) valoarea măsurilor reparatorii în echivalent se stabileste prin scăderea valorii actualizate a despăgubirilor primite pentru teren, respectiv pentru constructii, din valoarea corespunzătoare a părtii din imobilul expropriat - teren si constructii - care nu se poate restitui în natură, stabilită potrivit alin. (5) si (6).

(8) Pentru situatiile prevăzute la a(in. (2), (3) si (4) măsurile reparatorii prin echivalent constau în acordarea de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de

privatizare sau în actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital, în functie de optiunea persoanei îndreptătite.

(9) În situatiile prevăzute la alin. (2), (3) si (4), pentru imobilele care aveau numai altă destinatie decât aceea de locuintă, măsurile reparatorii prin echivalent se stabilesc potrivit art. 9 alin. (2).

Art. 12. - (1) În situatia imobilelor preluate cu titlu valabil, detinute de stat, de o organizatie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică, dacă persoana îndreptătită a primit o despăgubire, restituirea în natură este conditionată de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despăgubirii primite, actualizată cu indicele inflatiei.

(2) Persoana îndreptătită poate opta, în situatiile prevăzute la alin. (1), în cazul în care despăgubirea primită nu a fost corespunzătoare valorii imobilului, pentru completarea în echivalent a despăgubirii de la valoarea actualizată cu indicele inflatiei a despăgubirii primite până la valoarea corespunzătoare a imobilului.

(3) Valoarea corespunzătoare pentru constructii se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin.

(5) iar cea pentru teren se stabileste potrivit prevederilor art. 11 alin. (6).

(4) Măsurile reparatorii prin echivalent pentru situatiile prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin acordarea de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau în actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital, în functie de optiunea persoanei îndreptătite.

Art. 13. - (1) În cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevăzute de prezenta lege sau prin hotărâre judecătorească sunt aplicabile prevederile privind contractele de închiriere cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte.

(2) Contractele de închiriere pentru imobilele restituite în natură, ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si de personalul străin al acestora, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani, cu renegocierea celorlalte clauze ale. contractului.

Art. 14. - (1) Dacă imobilul prevăzut la art. 13 alin. (1) face obiectul unui contract de concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau al unei operatiuni de leasing, persoana îndreptătită poate opta pentru restituirea în natură sau pentru măsuri reparatorii în echivalent.

(2) În situatia optiunii pentru restituirea în natură persoana îndreptătită se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice detinătoare în contractele prevăzute la alin. (1), dacă acest contracte au fost încheiate potrivit legii.

Art. 15. - (1) Contractele de închiriere prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 se vor încheia pentru o perioadă de 5 ani. În cazul în care chiriasului i se pune la dispozitie o altă locuintă corespunzătoare, acesta este obligat să elibereze de îndată locuinta ocupată.

(2) Neîncheierea noului contract de închiriere în cazul prevăzut la art. 9 si 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, cauzată de neîntelegerea asupra cuantumului chiriei cerute de proprietar sau, de pretentia acestuia de restrângere a suprafetei locative pentru persoanele prevăzute la art. 32 alin. (1) din aceeasi ordonantă, atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere pănă la încheierea noului contract.

(3) Pentru chiriasii persoane fizice din imobilele restituite în natură, precum si pentru cei din locuintele prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie si dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei nu poate depăsi 25% din venitul net lunar pe familie. Dispozitiile art. 31 alin. (2) si ale art. 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 se aplică în mod corespunzător. În cazul în care chiria astfel calculată este mai mică decât cea calculată potrivit art. 26-30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, proprietarul este scutit de impozitul pe teren si clădire, de impozitul pe chirie si este exonerat de răspundere pentru obligatiile ce îi revin pe durata contractului de închiriere respectiv.

(4) Pentru persoanele cu handicap, pentru persoanele prevăzute în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si în Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, la efectuarea schimbului obligatoriu prevăzut la câp. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 locuinta oferită trebuie să asigure conditii de folosintă similare celor existente în locuinta detinută.

(5) Chiriasii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 au prioritate la acordarea înlesnirilor prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, precum si a celor prevăzute de Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Art. 16. - (1) În situatia imobilelor ocupate de unităti bugetare din învătământ, din sănătate, asezăminte social culturale sau de institutii publice, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, de misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, precum si de personalul cu rang diplomatic al acestora,  necesare în vederea continuării activitătilor de interes public, social-cultural sau obstesc, fostilor proprietari li se acordă măsuri reparatorii prin echivalent, în conditiile prezentei legi.

(2) Ministerele de resort, precum si celelalte institutii publice interesate vor propune, iar Guvernul va stabili prin hotărâre, imobilele care nu vor fi retrocedate în natură si pentru care se acordă măsuri reparatorii prin echivalent potrivit alin. (1).

(3) În cazul în care imobilul nu mai este necesar potrivit scopului legal stabilit, fostii proprietari care beneficiază de măsuri reparatorii prin echivalent, în cazurile prevăzute la alin. (1), vor fi notificati pentru a opta în viitor pentru restituirea în natură. În aceste cazuri persoanele beneficiare de măsuri reparatorii vor restitui sumele primite sau echivalentul bunurilor ori serviciilor, actualizate cu rata inflatiei.

(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplică imobilelor preluate fără titlu valabil.

(5) Litigiile se solutionează potrivit dreptului comun, cu celeritate.

Art. 17. - (1) Statul, precum si institutiile publice, unitătile de învătământ sau asezămintele social-culturale, care ocupă imobilul cu contract de închiriere, au drept de preemtiune la cumpărarea acestuia.

(2) Acest drept se poate exercita, sub sanctiunea decăderii, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării privind intentia de vânzare.

(3) Notificarea se face prin executorul judecătoresc, potrivit legii.

(4) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dreptului de preemtiune sunt lovite de nulitate.

Art. 18. - Măsurile reparatorii se stabilesc numai în echivalent si în următoarele cazuri:

a) persoana îndreptătită era asociat la persoana juridică proprietară a imobilelor si a activelor la data preluării acestora în mod abuziv, cu exceptia cazului în care persoana îndreptătită era unic asociat sau persoanele îndreptătite asociate erau membri ai aceleiasi familii;

b) imobilul nu mai există la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamităti naturale;

c) imobilul a fost transformat, astfel încât a devenit un imobil nou în raport cu cel preluat, dacă părtile nu au convenit altfel;

d) imobilul a fost înstrăinat fostului chirias cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.

Art. 19. - (1) Persoanele care au primit despăgubiri în conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea în natură, cu obligatia returnării sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele inflatiei, dacă imobilul nu a fost vândut până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În cazul în care persoana îndreptătită a optat pentru despăgubiri si imobilul a fast vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 până la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoana îndreptătită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzătoare a întregului imobil, teren si constructii. Dacă persoanele îndreptătite au primit despăgubiri, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzătoare a imobilului, care se acoperă prin acordarea de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizâre sau prin actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital în functie de optiunea persoanei fizice sau juridice îndreptătite. Dacă persoanei îndreptătite i s-a stabilit despăgubirea potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 si nu a încasat-o, valoarea astfel stabilită i se va acorda în despăgubiri bănesti, iar diferenta până la valoarea corespunzătoare a imobilului se va acoperi prin acordarea de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau prin actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital, în functie de optiunea acesteia.

(3) În cazul în care valoarea despăgubirii nu a fost încă stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, calculul si plata măsurilor reparatorii se vor stabili potrivit alin. (2).

(4) Persoanele îndreptătite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale căror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere în conditiile prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Proceduri de restituire

 

Art. 20. - (1) Imobilele - terenuri si constructii preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie natională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică, vor fi restituite persoanei îndreptătite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată a organelor de conducere ale unitătii detinătoare.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală ori o organizatie cooperatistă este actionar sau asociat minoritar al unitătii care detine imobilul, dacă valoarea actiunilor sau păriilor sociale detinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută.

(3) În cazul primăriilor restituirea în natură sau pri'n echivalent către persoana îndreptătită se face prin dispozitia mofivată a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2), în cazul bunurilor detinute de o organizatie cooperatistă, persoana îndreptătită poate opta si pentru măsuri reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri ori servicii sau despăgubiri bănesti.

Art. 21. - (1) Persoana îndreptătită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică detinătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.

(2) Notificarea va cuprinde denumirea si adresa persoanei notificate, elementele de identificare a persoanei îndreptătite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum si valoarea estimată a acestuia.

(3) Notificarea va fi comunicată prin execu,torul judecătoresc de pe lângă judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială se află imobilul solicitat sau în a cărei circumscripiie îsi are sediul persoana juridică detinătoare a imobilului. Executorul judecătoresc va înregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate în termen de 7 zile de la data înregistrării.

(4) Notificarea înregistrată face dovada deplină în fiata oricăror autorităti, persoane fizice sau juridice, a respectării termenului prevăzut la alin. (1), chiar dacă a fost adresată altei unităti decât cea care detine imobilul.

(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justitie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent.

Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum si, în cazul mostenitorilor, cele care atestă această calitate vor fi depuse ca anexe la notificare o dată cu aceasta sau în termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. - (1) În termen de 60 de zile de la înregistrarea notificării sau, după caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 22 unitatea detinătoare este obligată să se pronunte, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată, asupra cererii de restituire în natură.

(2) Persoana îndreptătită are dreptul să sustină în fata organelor de conducere ale unitătii detinătoare cererea de restituire în natură. În acest scop ea va fi invitată în scris, în timp util, să ia parte la lucrările organului de conducere al unitătii detinătoare.

(3) Decizia sau, după caz, dispozitia motivată se comunică persoanei îndreptătite în termen de cel mult 10 zile de la data adoptării.

(4) Decizia sau, după caz, dispozitia de aprobare a restituirii în natură a imobilului face dovada proprietătii persoanei îndreptătite asupra acestuia, are forta probantă a unui înscris autentic si constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalitătilor de publicitate imobiliară.

(5) Decizia sau, după caz, dispozitia prevăzută la alin. (4) trebuie pusă în executare în termen de 3 ani de la data primirii ei de către persoana îndreptătită.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari potrivit art. 20 alin. (3).

Art. 24. - (1) Dacă restituirea în natură nu este aprobată sau nu este posibilă, după caz, detinătorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să facă persoanei îndreptătite o ofertă de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului.

(2) În cazul imobilelor cu destinatia de locuinte, dacă restituirea în natură nu este posibilă, oferta de restituire prin echivalent se poate face sub forma unor despăgubiri bănesti. Persoana îndreptătită poate opta pentru celelalte forme de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului.

(3) În termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana îndreptătită este obligată să răspundă în scris dacă acceptă sau refuză oferta. Lipsa răspunsului scris echivalează cu neacceptarea ofertei.

(4) Dacă oferta acceptată constă în bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).

(5) Dacă oferta acceptată constă în bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun în materie, după caz.

(6) Dacă oferta acceptată constă în titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau, după caz, în actiuni, persoana îndreptătită va urma procedura prevăzută la cap. IV.

(7) Dacă oferta este refuzată potrivit alin. (3), persoana îndreptătită poate ataca în justitie decizia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(8) Competenta de solutionare revine sectiei civile a tribunalului în a cărui circumscriptie teritorială se află sediul unitătii detinătoare. Hotărârea tribunalului este supusă căilor legale de atac.

Art. 25. - (1) Dispozitiile art. 23 sunt aplicabile si în situatia în care persoana juridică notificată detine numai în parte bunurile imobile solicitate. În această situatie persoana juridică detinătoare va emite decizia motivată de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o detine.

(2) Persoana juridică notificată va comunica persoanei îndreptătite toate datele privind persoana fizică sau juridică detinătoare a celeilalte părti din imobilul solicitat. Totodată va anexa la comunicare si copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, după caz, de administrare. În cazul în care nu detine aceste date persoana juridică notificată va comunica acest fapt persoanei îndreptătite.

(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) si, după caz, actele anexate vor fi transmise persoanei îndreptătite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) Termenul de 6 luni prevăzut la art. 21 alin. (1) curge în acest caz de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (3).

(5) Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) se aplică în mod corespunzător si în cazul în care unitatea notificată nu detine nici măcar în parte imobilul solicitat, dar comunică persoanei îndreptătite datele de identificare a unitătii detinătoare.

(6) Dispozitiile art. 24 se aplică în mod corespunzător.

Art. 26. - (1) În cazul în care persoana îndreptătită nu cunoaste detinătorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primăriei în a cărei rază se află imobilul, respectiv Primăriei Municipiului Bucuresti. Termenul de 6 luni prevăzut la art. 21 alin. (1) curge, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicării prevăzute la art. 25 alin. (3).

(2) În termen de 30 de zile primăria notificată este obligată să identifice unitatea detinătoare si să comunice persoanei îndreptătite elementele de identificare a acesteia.

(3) În cazul în care unitatea detinătoare nu a fost identificată, persoana îndreptătită poate chema în judecată statul, prin Ministerul Finantelor Publice, în termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevăzut la alin. (1), dacă nu a primit comunicarea din partea primăriei, sau de la data comunicării, solicitând restituirea în natură sau, după caz, măsuri reparatorii prin echivalent în formele prevăzute de prezenta lege.

Art. 27. - (1) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate în patrimoniul unei societăti comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale, persoana îndreptătită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent, constând în bunuri ori servicii, actiuni la societăti comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, corespurzătoare valorii imobilelor solicitate.

(2) Notificarea prin care se solicită restituirea potrivit alin. (1) se adresează institutiei publice implicate care a efectuat privatizarea - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietătii de Stat), ministerul de resort, autoritatea administratiei publice locale - în a cărei rază este sau era situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.

(3) În situatia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, înstrăinate sub orice formă din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale, persoana îndreptătită va notifica organele de conducere ale acesteia. În acest caz măsurile reparatorii în echivalent sunt cele prevăzute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei îndreptăiite.

(4) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatistă si au fost înstrăinate de aceasta cu respectarea legii, persoana îndreptătită are dreptul la măsuri reparatorii în echivalent constănd în bunuri ori servicii sau despăgubiri bănesti. Notificarea se adresează organizatiei cooperatiste care a detinut imobilul, indiferent de valoarea acestuia.

Art. 28. - (1) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei îndreptătite organele de conducere ale institutiei publice implicate în privatizare, prevăzută la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevăzute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată valoarea si modalitatea măsurilor reparatorii corespunzătoare convenite prin negociere.

(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei îndreptătite, în vederea completării dovezilor necesare, sau în caz de imposibilitate a prezentării persoariei îndreptătite, dovedită cu înscrisuri. Prelungirea termenului în vederea completării dovezilor necesare nu poate depăsi 18 luni de la data înregistrării notificării, sub sanctiunea solutionării cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar.

Art. 29. - Decizia sau, după caz, dispozitia motivată a organului de conducere al institutiei publice implicate în privatizare, respectiv al organizatiei cooperatiste, se va emite pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si se va comunica persoanei îndreptătite în termen de 15 zile de la data adoptării. Dispozitiile art. 23 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Organele, teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor emite avizul, cu respectarea conditiilor de fond si de formă prevăzute de prezenta lege.

Art. 30. - (1) În termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, după caz, a dispozitiei motivate care conferă dreptul de a primi titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare persoana îndreptătită este obligată să solicite Ministerului Finantelor Publice eliberarea acestor titluri, sub sanctiunea diminuării valorii stabilite cu 10% în caz de întârziere.

(2) În termen de 3 luni de la primirea cererii persoanei îndreptăiite Ministerul Finantelor Publice este obligat să elibereze titlurile de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, garantate de stat, sub sanctiunea plătii unor penalităti de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea sumei totale.

Art. 31. - (1) Dacă în termenul stabilit la art. 28 alin. (1) nu s-a convenit asupra valorii corespunzătoare si asupra modalitătilor de acordare a măsurilor reparatorii, se va încheia un proces-verbal de divergentă.

(2) În termen de 6 luni de la data procesului-verbal de divergentă persoana îndreptătită se poate adresa sectiei civile a tribunalului în a cărui circumscriptie teritorială se află sediul persoanei juridice cu care este în litigiu, sub sanctiunea pierderii dreptului la măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege.

(3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea cererii se va fixa un prim termen cu citarea părtilor în camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei expertize având ca obiect stabilirea valorii corespunzătoare a imobilului în vederea acordării măsurilor reparatorii prin echivalent si se va desemna un expert tehnic sau contabil, după caz. Valoarea corespunzătoare a imobilului va fi stabilită numai pe bază de expertiză, care va tine seama si de sarcinile bunului, atât la preluare, cât si la restituire.

(4) Dacă persoana îndreptătită optează prin cerere pentru titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, va fi citat în cauză si Ministerul Finantelor Publice.

(5) Hotărârea tribunalului este supusă căilor legale de atac.

(6) În cazul în care persoana îndreptătită a optat în cererea adresată justitiei pentru actiuni, prin hotărâre judecătorească instanta va constata valoarea corespunzătoare stabilită prin expertiză si va obliga institutia publică implicată în privatizare să emită o decizie sau, după caz, o dispozitie motivată în temeiul căreia persoana îndreptătită va primi actiuni.

(7) Dacă persoana îndreptătită a optat în cerere pentru titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, prin hotărâre judecătorească instanta va constata valoarea corespunzătoare stabilită prin expertiză si va obliga Ministerul Finantelor Publice să emită titlurile respective.

Art. 32. - (1) Persoanele care aveau calitatea de asociat al persoanelor juridice nationalizate prin Legea nr. 119/1948 sau prin alte acte normative au dreptul la măsuri reparatorii constând în actiuni acordate cu precădere la societatea comercială care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau cu prioritate la o altă societate comercială tranzactionată pe piata de capital.

(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiază persoanele fizice sau juridice care au primit despăgubiri până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în conditiile art. 5.

(3) Actiunile se vor acorda, la cererea persoanei îndreptătite, de către institutia publică implicată în privatizarea societătii comerciale mentionate la alin. (1).

(4) Recalcularea valorii actiunilor se face de către institutia publică implicată în privatizare în baza valorii activului net din ultîmul bilant corrtabil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau înregistrat la registrul comertului înaintea nationalizării, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Natională a României si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Natională a României va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei îndreptătite sau în termenul prelungit conform art. 28 institutia publică implicată în privatizare va stabili prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată valoarea recalculată a actiunilor.

(7) Dacă persoana îndreptătită solicită actiuni, institutia publică implicată în privatizare va stabili în urma negocierii, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată, societătile comerciale si numărul de actiuni corespunzătoare valorii recalculate.

(8) Persoana îndreptătită poate negocia cu institutia publică implicată în privatizare si, alte forme de măsuri reparatorii în echivalent.

Art. 33. - (1) În situatia imobilelor pentru care la art. 10 si 11 a fost stabilită restituirea în echivalent persoana îndreptătită adresează notificarea prevăzută la art. 21 alin. (1) primăriei în a cărei rază s-a aflat imobilul, respectiv Primăriei Municipiului Bucuresti.

(2) Măsurile reparatorii în echivalent se stabilesc prin dispozitie motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dat în urma verificării conditiilor de fond si de formă prevăzute de prezenta lege.

(3) Dispozitiile art. 21-26 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri reparatorii prin echivalent sub formă de titluri de valoare nominală sau de actiuni

 

Art. 34. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice Publice va elabora norme metodologice privind emiterea, înregistrarea si utilizarea titlurilor de valoare nominală.

(2) Titlurile de valoare nominală emise de Ministerul Finantelor Publice conform art. 30 alin.

(2) pot circula pe piată si pot fi folosite exclusiv în procesul de privatizare.

(3) Institutiile publice implicate în privatizare, precum si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietătii de Stat) sunt obligate să

primească în plată titlurile de valoare nominală prevăzute la alin. (2) pentru cumpărarea de actiuni si active ale societătilor comerciale în curs de privatizare.

(4) Termenul de valorificare a titlurilor de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare este de cel mult 7 ani de la data emisiunii titlului, la valoarea actualizată în raport cu indicele inflatiei.

Art. 35. - (1) În cazul în care măsurile reparatorii în echivalent se fac prin actiuni persoana îndreptătită se adresează uneia dintre institutiile publice implicate în privatizare, prevăzute la art. 27 alin. (2), cu o cerere, în termen de 60 de zile de la primirea deciziei sau, după caz, a dispozitiei motivate.

(2) Institutia publică implicată în privatizare este obligată ca în termen de 60 de zile de la data primirii cererii să invite persoana îndreptătită pentru a negocia măsurile reparatorii în echivalent.

 

CAPITOLUL V

Măsuri reparatorii prin echivalent sub formă de despăgubiri bănesti

 

Art. 36. - (1) Despăgubirile bănesti se acordă conform prevederilor prezentului capitol.

(2) Notificările prin care persoana îndreptătită solicită acordarea de despăgubiri bănesti sau optează pentru despăgubiri bănesti se adresează prefecturii în a cărei rază se află ori s-a aflat imobilul preluat abuziv, în termenul si în conditiile reglementate de art. 21.

(3) În cazul în care persoana îndreptătită a solicitat restituirea în natură, dar aceasta nu a fost aprobată sau nu este posibilă, potrivit legii, unitatea detinătoare sau, după caz, primăria va transmite decizia, respectiv dispozitia privind oferta de acordare a despăgubirilor bănesti, prefecturii în a cărei rază acestea îsi au sediul, în termen de 60 de zile de la primirea notificării. Dacă valoarea imobilului s-a stabilit prin expertiză, se va anexa si o copie de pe expertiză, iar dacă oferta nu a fost acceptată si persoana îndreptătită s-a adresat instantei, se va face această mentiune.

(4) În cazul în care nu s-a efectuat o expertiză pentru stabilirea valorii imobilului, decizia sau, după caz, dispozitia mentionată la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu valoarea estimativă a acestuia.

Art. 37. - După centralizarea notificărilor si a ofertelor de acordare a despăgubirilor bănesti prefecturile vor transmite centralizatoarele, împreună cu materialele primite, Ministerului Finantelor Publice.

Art. 38. - Pentru evaluarea despăgubirilor bănesti care urmează să fie acordate persoanelor îndreptătite, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va constitui prin decizie a primului-ministru o comisie interministerială formată din 2-3 reprezentanti ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei Publice.

Art. 39. - Secretariatul comisiei interministeriale se asigură de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 40. - Pe baza evaluării despăgubirilor bănesti, în termen de un an de la expirarea termenului de 6 luni prevăzut de lege pentru depunerea notificărilor, prin lege specială se vor reglementa modalitătile, cuantumul si procedurile de acordare a despăgubirilor bănesti, care pot fi plafonate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 41. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art. 42. - (1) Distrugerile si degradările cauzate imobilelor care fac obiectul prezentei legi după intrarea în vigoare a acesteia si până în momentul predării efective către persoana îndreptătită cad în sarcina detinătorului imobilului.

(2) Detinătorul imobilului, în prezenta persoanei îndreptătite, va încheia un proces-verbal privind starea de fapt a imobilului, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

(3) În cazul nerespectării de către detinătorul imobilului a termenului prevăzut la alin. (2), persoana îndreptătită se poate adresa executorului judecătoresc, care va întocmi procesul-verbal privind situatia reală a imobilului.

(4) În vederea recuperării cheltuielilor suportate de persoana îndreptătită pentru întocmirea procesului-verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecătoresc copia legalizată de pe procesul-verbal constituie titlu executoriu împotriva detinătorului imobilului.

Art. 43. - (1) Imobilele care în urma procedurilor prevăzute la cap. III nu se restituie persoanelor îndreptătite rămân în administrarea detinătorilor actuali.

(2) Imobilele cu altă destinatie decât cea de locuintă, prevăzute la alin. (1), se pot înstrăina potrivit legislatiei în vigoare. Detinătorii cu titlu valabil la data intrării în vigoare a prezentei legi au drept de preemtiune.

(3) Imobilele cu destinatia de locuinie; prevăzute la alin. (1), pot fi înstrăinate potrivit legislatiei, în vigoare, chiriasii având drept de preemtiune.

(4) Sumele încasate ca urmare a vănzării imobilelor prevăzute la alin. (3) vor alimenta fondul prevăzut la art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.

Art. 44. - (1) Chiriasii cărora, în temeiul prevederilor art. 9 alin. 1-4 din Legea nr. 112/1995, li s-au vândut, cu respectarea prevederilor acestei legi, apartamentele în care locuiau au dreptul să le înstrăineze sub orice formă înainte de împlinirea termenului de 10 ani de la data cumpărării numai persoanei îndreptătite, fost proprietar al acelei locuinte.

(2) Pretul vânzării nu poate fi mai mare decât valoarea actualizată a pretului plătit de chirias la cumpărarea locuintei în baza Legii nr. 112/1995, cu exceptia situatiilor când părtile convin altfel.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana îndreptătită trebuie să notifice chiriasului dobânditor intentia de a cumpăra locuinta si adresa unde poate fi găsită.

(4) Persoana îndreptătită care a primit despăgubiri bănesti pentru imobil este obligată să restituie statului, dacă este cazul, diferenta dintre valoarea despăgubirilor primite si pretul de cumpărare plătit fostului chirias, actualizate.

Art. 45. - (1) Persoanele cărora li s-a restituit în natură un imobil cu destinatia de locuintă si care detin cu chirie în aceeasi localitate o locuintă din fondul locativ de stat sunt obligate să pună la dispozitie primăriei această locuintă la data mutării efective în imobilul restituit.

Locuintele din fondul locativ de stat eliberate se constituie într-un fond locativ special destinat chiriasilor din imobilele restituite fostilor proprietari.

(2) Familiilor cu mijloace financiare situate sub nivelul venitului minim pe economie, invalizilor, pensionarilor si persoanelor cu handicap li se vor asigura locuinie sociale construite dintr-un fond constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizare si care va fi prevăzut anual în legea bugetului de stat.

Art. 46. - (1) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării.

(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.

(3) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), sunt lovite de nulitate absolută, buna-credintă neputând fi invocată în aceste cazuri.

(4) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele întocmite în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate cu titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispozitiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.

(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 47. - (1) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si în cazul actiunilor în curs de judecată, persoana îndreptătită putând alege calea acestei legi, renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.

(2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. 46 si 48, procedura de restituire începută în temeiul prezentei legi este suspendată până la solutionarea acelor actiuni prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă. Persoana îndreptătită va înstiinta de îndată persoana notificată, potrivit art. 21 alin. (1).

(3) În cazul în care persoanei îndreptătite i s-a respins, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, actiunea privind restituirea în natură a bunului solicitat termenul de notificare prevăzut la art. 21 alin. (1) curge de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti.

Art. 48. - Persoanele îndreptătite, precum si persoanele vătămate într-un drept al lor, cărora până la data intrării în vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, actiunile având ca obiect bunuri preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, pot solicita, indiferent de natura solutiilor pronuntate, măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, în conditiile prezentei legi.

Art. 49. - (1) Chiriasii au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuintă prin îmbunătătirile necesare si utile.

(2) În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat cu titlu valabil, obligatia de despăgubire prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptătite.

            (3) În cazul în care imobilul care se restituie a fost preluat fără titlu valabil, obligatia de despăgubire revine statului sau unitătii detinătoare.

            (4) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileste pe bază de expertiză.

            (5) Prin îmbunătătiri, în sensul prezentei legi, se întelege cheltuielile necesare si utile.

            Cuantumul despăgubirilor se stabileste la valoarea actualizată a cheltuielilor, scăzându-se gradul de uzură al îmbunătătirilor, în raport cu durata de viată normală a acestora, care se suportă de chiriasi.

Art. 50. - Secretarii unitătilor administrativ-teritoriale vor lua măsuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere, copii de pe actele existente la dosar si vor da relatiile solicitate de persoanele îndreptătite.

Art. 51. - Cererile sau actiunile în justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 52. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând acordurile încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie

 

a) Acord între România si Republica Austria, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1963, intrat în vigoare la 27 aprilie 1965, ratificat prin Decretul nr. 784 din 31 decembrie 1963, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 31 decembrie 1963;

b) Acord între Guvernul României, pe de o parte, si Guvernul Regatului Belgiei si Marelui Ducat de Luxemburg, pe de altă parte, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 1970, intrat în vigoare la 9 septembrie 1971, aprobat prin H.C.M. nr. 197 din 2 martie 1971 ;

c) Acord între România si Regatul Danemarcei, semnat la Bucuresti la 17 martie 1960, intrat în vigoare la 12 septernbrie 1960, ratificat prin Decretul nr. 173/1960, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 17 iunie 1960;

d) Acord între România si Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 9 februarie 1959, intrat în vigoare la data semnării, ratificat prin H.C.M. nr. 353 din 25 martie 1959;

e) Acord între România si Grecia, semnat la Atena la 2 septembrie 1966, intrat în vigoare la data semnării, ratificat prin Decretul nr. 956 din 30 noiembrie 1966, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 76 din 6 decembrie 1966;

f) Acord între România si Guvernul Italiei, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968, intrat în vigoare la 7 martie 1972, ratificat prin Decretul nr. 569 din 4 iulie 1968, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 10 iulie 1968;

g) Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, semnat la Londra la 10 noiembrie 1960, intrat în vigoare la data semnării;

h) Acord între România si Regatul Norvegiei, semnat la Bucuresti la 21 mai 1964, intrat în vigoare la 5 aprilie 1966, ratificat prin Decretul nr. 425 din 5 iulie 1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 9 iulie 1965;

i) Acord între Guvernul României si Guvernul Regal al Olandei, semnat la Haga la 8 mai 1967, intrat în vigoare la 31 iulie 1967, aprobat prin H.C.M. nr. 1.645 din 13 iulie 1967;

j) Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucuresti la 22 iunie 1965, intrat în vigoare la 15 martie 1967, ratificat prin Decretul nr. 623 din 19 august 1965, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 20 august 1965;

k) Acord între Guvernul României si Guvernul Canadei, semnat la Ottawa la 13 iulie 1971, intrat în vigoare la 14 decembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 373 din 18 octombrie 1971, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 27 octombrie 1971;

l) Acord între Romănia si Statele Unite ale Americii, semnat la Washington la 30 martie 1960, intrat în vigoare la data semnării;

m) orice alte asemenea acorduri încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul juridic

al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 februarie 2001.

Nr. 26.

 

DE'CIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 43

din 7 februarie 2001

asupra sesizării de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) si c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Curtea Constitutională a fost sesizată în vederea declansării controlului de constitutionalitate, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. a) din Constitutie, asupra Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, de către un grup de 78 de deputati, si anume: Ioan Mihai Năstase, Nicolae Vasilescu, Constanta Popa, Florea Buga, Dumitru Puzdrea, Gheorghe Pribeanu, Doru Dumitru Palade, Ioan Miclea, Maria Apostolescu, Nicolae Doru Florescu, Nicu Cojocaru, Costel Marian Ionescu, Nicolae Leonăchescu, Lari-lorga Leonida, Stefan Lăpădat, Iancu Holtea, Angela Bogea, Marinache Visinescu, Luca Stefănoiu, Ion Dolănescu, Irina Loghin, Gheorghe Dinu, Andrei Zeno, Corneliu Ciontu, Gheorghe Ariton, Mitzura Domnica Arghezi, Daniela Buruiană-Aprodu, Adrian Moisoiu, Sever Mesca, Ilie Neacsu, Emil Rus, Ioan Sonea, Paul Snaider, Lia Olguta Vasilescu, Văsălie Mois, Pavel Cherescu, Mihaela Ionescu, Vasile Predică, Costache Mircea, Ludovic Mardari, Octavian-Mircea Purceld, Zisu Stanciu, Damian Brudasca, Ioan Bâldea, Octavian Sadici, Iulian Mincu, Vlad Gabriel Hogea, Ludovic Abitei, Adrian Mărăcineanu, Nicoară Cret, Augustin Lucian Bolcas, Marcu Tudor, Cristian Valeriu Buzea, Ilie Merce, Constantin Dutu, Constantin Florentin Moraru, Constantin Bucur, Florina Ruxandra Jipa,

Smaranda Ionescu, Mircea Bucur, Dănut Saulea, Dorin Lazăr Maior, Codrin Stefănescu, Gelil Eserghep, Raj Tunaru, Grigore Emil Rădulescu, .Radu Ciuceanu, Valentin Vasilescu, Valentin Păduroiu, Anghel Stanciu, Eugen Lucian Plesa, Ion Mocioi, George Dumitru Moisescu, Stefan Bâban, Emil Crisan, Nicolae Enescu, Paul Magheru si Mitică Bălăet.

Sesizarea a fost trimisă prin Adresa nr. 265 din 18 ianuarie 2001 a Secretariatului general al Camerei Deputatilor si a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 184 din 18 ianuarie 2001, formând obiectul Dosarului nr. 19A/2001.

În consideratiile generale ale sesizării se sustine că există o mare diferentă între titlul legii si normele, juridice cuprinse în aceasta, deoarece "Titlul legii se referă doar la imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în timp ce legea reglementează măsuri reparatorii si pentru proprietătile industriale nationalizate prin Legea nr. 119/1948, precum si pentru cele rechizitionate prin Legea nr. 139/1940, care exced titlul". Se mai sustine că legea criticată, după ce "amestecă de-a valma institutii juridice total diferite, si încalcă principiile fundamentale ale dreptului civil, culminează cu inventarea unei proceduri de acordare a reparatiilor nemaiîntâlnită în istoria dreptului românesc, ori a celui european", ceea ce este de natură să prejudicieze deopotrivă atât pe fostii si actualii proprietari, cât si pe actualii chiriasi, iar în final, prin aplicarea legii, "se va produce un haos total în activitatea jurisdictională".

În opinia autorilor sesizării motivele de neconstitutionalitate sunt următoarele:

1. Dispozitiile art. 2, potrivit cărora în notiunea "imobile preluate în mod abuziv" este inclusă si categoria imobilelor preluate prin confiscarea averii, în temeiul unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru infractiuni de natură politică, încalcă prevederile art. 16 alin. (2) si ale art. 41 alin. (8) din Constitutie, întrucât prin lege nu s-au prevăzut "infractiunile respective" sau conditia ca acele infractiuni să nu mai fie prevăzute în prezent de legea penală. Astfel fiind, acest text legal "creează premisa anulării pedepselor complementare ale confiscării averii aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pentru săvârsirea unor infractiuni prevăzute si în prezent de legea penală", favorizându-se conditiile pentru ca "unii infractori să fie mai presus de lege".

2. Dispozitiile art. 2 lit. c), potrivit cărora se consideră ca fiind preluate în mod abuziv si imobilele donate statului sau altor persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, s-a admis actiunea în anularea sau în constatarea nulitătii donatiei, au un caracter inutil. Acest text de lege este calificat ca fiind inutil, deoarece, pe de o parte, din moment ce s-au pronuntat asemenea hotărâri judecătoresti, înseamnă că fostilor proprietari le-a fost deja "restabilită situatia anterioară si au redevenit proprietari", iar pe de altă parte, deoarece fostii proprietari care nu au obtinut, până la intrarea în vigoare a legii, hotărâri judecătoresti de anulare sau de constatare a nulitătii donatiilor nu mai pot actiona în acest scop. Asa fiind, se sustine că aceste prevederi legale sunt contrare dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Constitutie, întrucât îngrădesc accesul la justitie al unei categorii de persoane.

3. Dispozitiile art. 6 alin. (1) din lege, care precizează întelesul notiunii "imobile” nu contin "nici un fel de restrictii pentru imobilele grevate de sarcini, în momentul preluării lor de către stat, tratând în mod egal toate categoriile de fosti proprietari". Prin urmare, sunt îndreptătiti la măsuri reparatorii, deopotrivă, atât proprietarii imobilelor grevate de sarcini, cât si proprietarii imobilelor libere de orice sarcini, fiind astfel sterse datoriile "garantate cu imobile preluate ulterior de stat”. Asa fiind, prin această reglementare consideră autorii sesizării - se creează o categorie privilegiată de cetăteni, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie.

4. Prevederile art. 3 din lege, care stabilesc persoanele îndreptătite la măsuri reparatorii, nu fac nici o distinctie între cetătenii români si cei străini, toti fiind deopotrivă îndreptătiti la măsuri reparatorii, inclusiv prin restituirea în natură a imobilelor. În acest mod textul de lege criticat creează posibilitatea pentru cetătenii străini să dobândească drept de proprietate asupra terenurilor în România, contravenindu-se astfel prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie.

5. Dispozitiile art. 6 alin. (2), potrivit cărora măsurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate o dată cu imobilul, în conditiile legii, cu exceptia cazurilor în care au fost înlocuite, casate sau distruse, sunt criticate pentru că problema măsurilor reparatorii este tratată diferit, după cum bunurile respective mai există sau nu în prezent. Se afirmă că, în conformitate cu dispozitiile legale criticate, fostii proprietari sunt despăgubiti numai dacă utilajele si instalatiile preluate de către stat sau de către altă persoană juridică nu au fost înlocuite, casate sau distruse, generându-se astfel "inechităti grave pentru diferite categorii de cetăteni", contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

6. Dispozitiile art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din lege, prin aceea că introduc o procedură greoaie, neconstitutională si imposibil de aplicat în practică, încalcă prevederile art. 135 din Constitutie si vin în contradictie flagrantă cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedură civilă. Se sustine, în acest sens, că:

a) dispozitiile art. 20 alin. (1), potrivit cărora vor fi restituite imobilele aflate în patrimoniul oricărei persoane juridice, stabilesc, pentru prima dată în istoria dreptului românesc, că "un act de trecere în proprietatea statului a unui imobil este anulat printr-o decizie a conducerii unei societăti comerciale ori a unei alte persoane juridice";

b) dispozitiile art. 24, referitoare la procedurile de restituire, abilitează detentorul precar al unui imobil proprietate publică "să negocieze în nume propriu măsurile de despăgubire prin echivalent cu fostul proprietar", precum si pentru a putea atribui, cu titlu de despăgubire, în proprietatea fostului proprietar, un alt imobil proprietate publică.

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizarea de neconstitutionalitate a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta în scris punctele lor de vedere.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, arată că sesizarea este neîntemeiată, în esentă, pentru următoarele motive:

1. Critica referitoare la dispozitiile art. 2 lit. b) (care, în opinia autorilor sesizării, ar crea "premisa anulării pedepsei complementare a confiscării averii în cazul săvârsirii unor infractiuni prevăzute si în prezent de legea penală") este inexactă, deoarece, patrivit art. 41 din Constitutie, măsura confiscării averii ca pedeapsă complementară a fost desfiintată.

2. Dispozitiile art. 2 lit. c) sunt constitutionale, deoarece este eronată interpretarea acestora, propusă prin sesizare, în sensul că ele "ar reprezenta o interdictie ce încalcă liberul acces la justitie", dacă se are în vedere că, în realitate, legea nu prevede "o astfel de interdictie, iar întregul proces de aplicare a acesteia se află sub controlul instantelor judecătoresti".

3. Este neîntemeiată si critica ce vizează prevederile art. 3, întrucât faptul că acest text de lege nu contine nici o precizare privind conditiile de acordare a măsurilor reparatorii pentru cetătenii români si cei străini "reprezintă o omisiune de reglementare care, potrivit practicii constante a Curtii Constitutionale, nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, deoarece ar transforma Curtea în legiuitor pozitiv". Cu referire la dispozitiile art. 41 alin. (2), teza a doua din Constitutie, se precizează că "problema nu priveste în mod exclusiv această lege, ci are un aspect general, deoarece se referă si la ipoteza mostenirii de către un străin sau apatrid a unor terenuri". De aceea distinctia ce se impune "nu putea face obiectul acestei noi reglementări, ea referindu-se, în fond, la toate cazurile în care un străin sau apatrid ar dobândi un asemenea drept".

4. Referitor la sustinerea autorilor sesizării că prevederile art. 6 alin. (1) sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, "deoarece prin definirea notiunii de imobile nu s-a făcut distinctia între cele care, la data preluării, erau sau nu grevate de sarcini", se arată că si de această dată critica vizează o omisiune de reglementare, care nu poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate.

5. Dispozitiile art. 6 alin. (2), potrivit aceluiasi punct de vedere, nu instituie privilegii sau discriminări, ele fiind în concordantă cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Referitor la sustinerea că legea nu prevede aplicarea unui tratament egal, se arată că "aceasta se impune doar pentru situatii egale, iar pentru situatii diferite se impune un tratament diferit. Astfel, toti proprietarii aflati într-una din situatiile reglementate de art. 6 alin. (2) din lege beneficiază de acelasi tratament". În plus se mai arată că "legiuitorul este consecvent cu principiile generale de drept si cu exigentele conceptelor juridice. Astfel, potrivit regulilor de drept comun, utilajele si instalatiile încorporate în imobil urmează soarta acestuia. În cazul în care ele nu există, nu se poate pune problema restituirii lor".

6. Dispozitiile art. 20 alin. (1) nu contravin vreunei prevederi constitutionale, întrucât regiile autonome si societătile comerciale, care sunt calificate de autorii sesizării ca fiind detentori precari, detin în prezent imobilele în baza unui titlu, emis în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale. Se precizează că "Nici o dispozitie constitutională nu împiedică legiuitorul să confere subiectilor respectivi, celor care detin legal bunul sau celor în patrimoniul cărora se află bunul să se pronunte asupra cererii de restituire, mai ales în conditiile în care refuzul lor se află în final sub controlul instantelor judecătoresti". Dispozitiile constitutionale ar fi încălcate dacă, dimpotrivă, un organ de stat ar fi îndreptătit să decidă asupra bunurilor ce se află în final sub controlul instantelor judecătoresti.

7. Referitor la dispozitiile art. 2.4, se arată că posibilitatea persoanelor juridice de a negocia cu fostul proprietar, în nume propriu, nu contravine nici unei prevederi constitutionale, pentru că oferta de despăgubire acceptată de fostul proprietar, echivalentă cu valoarea imobilului cărui restituire se cere, nu poate fi considerată ca neconstitutională. Este evident că obligatia de a face "oferta de restituire, prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului", cade numai în sarcina celui care poate dispune. Se consideră că este inutil ca legea să cuprindă o astfel de precizare, "deoarece nimeni nu poate dispune de proprietatea altuia". De altfel, lipsa acestei precizări reprezintă omisiune de reglementare, ce nu intră în sfera controlului de constitutionalitate.

Presedintele Senatului, în punctul său de vedere, consideră că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată pentru următoarele motive:

1. Critica de neconstitutionalitate ce vizează dispozitiile art. 2 din lege nu poate fi primită, întrucât nu are nici o relevantă, sub aspectul constitutionalitătii textului, faptul că nu există concordantă absolută între titlul legii si cuprinsul textului mentionat anterior, câtă vreme "titlul unei reglementări trebuie să redea obiectul principal al acesteia". Se precizează că "Singurele imobile care nu intră în perioada cuprinsă în titlul legii sunt cele rechizitionate în baza Legii nr. 139/1940, nu si cele nationalizate prin Legea nr. 119/1948, cum se mentionează în mod eronat în sesizare. Ratiunea pentru care au fost cuprinse si aceste imobile în cuprinsul legii derivă din faptul că efectele Legii nr. 139/140 s-au produs după 6 martie 1945, când bunurile rechizitionate nu au mai fost restituite proprietarilor si ele au continuat să fie detinute de stat ori de către alte persoane juridice". Prin acte normative ulterioare s-a încercat trecerea acestor imobile în proprietatea statului (de exemplu, prin art. III din Decretul nr. 218/1960 si prin Decretul nr. 712/1966, "care au instituit o prescriptie al cărei termen se împlineste înainte să înceapă să curgă").

2. Reglementarea cuprinsă în art. 2 lit. b) este constitutională, întrucât prin enumerarea ipotezelor se poate distinge elar despre ce infractiuni este vorba, nemaifiind necesară prevederea lor expresă. Se consideră că autorii sesizării au făcut confuzie între confiscarea partială sau totală a averii, ca pedeapsă complementară - care nu este prevăzută în Constitutie si a fost abrogată în mod expres prin Legea nr. 140/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal  si confiscarea bunurilor "destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii” la care se referă prevederile art. 41 alin. (8) din Constitutie.

3. Este neîntemeiată si critica potrivit căreia dispozitiile art. 2 lit. c) din lege contravin liberului acces la justitie, prevăzut la art. 21 alin. (1) din Constitutie, deoarece dreptul de acces la justitie "nu exclude respectarea anumitor proceduri si conditii prescrise de lege, în conformitate cu art. 125 alin. (3) din Constitutie", iar dispozitiile legale criticate "nu conditionează accesul la justitie de admiterea actiunii în anulare sau în constatarea nulitătii absolute până la intrarea în vigoare a legii".

4. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, se arată că ele stabilesc categoriile de persoane îndreptătite la măsuri reparatorii, iar legea, reglementând procedura de restituire, "distinge între imobilele preluate cu titlu valabil, situatie în care terenurile nu se restituie în natură, ci prin alte măsuri reparatorii si situatia imobilelor preluate fără titlu, când statul nu a fost niciodată proprietar, si deci fostul cetătean român nu a pierdut niciodată dreptul de proprietate asupra terenului în cauză".

5. Dispozitiile art. 6 alin. (1) nu contin nici o măsură privitoare la sarcinile ce grevau imobilele preluate de stat sau la stergerea acestor sarcini si de aceea nici nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie.

6. Prevederile art. 6 alin. (2) nu încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece ele nu sunt de natură să creeze inechităti grave pentru diferite categorii de cetăteni. În sprijinul acestor sustineri se evocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, în care s-a statuat că "principiul egalitătii în fata legii nu presupune aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii care, prin specificul lor, sunt diferite si care justifică tratamente juridice diferite".

7. Dispozitiile art. 20 alin. (1) si ale art. 24 nu încalcă prevederile art. 135 din Constitutie si nici pe cele ale Codului civil sau ale Codului de procedură civilă, deoarece "Regimul juridic al proprietătii publice, procedura de trecere a unui bun din domeniul public în domeniul privat si invers, sunt reglementate prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, lege care porneste de la principiile stabilite în art. 135 din Constitutie". Cu privire la reglementarea din legea criticată, prin care se instituie o procedură prealabilă diferită fată de cea prevăzută de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ori de cea prevăzută de Legea nr. 1 12/1995, se arată că aceasta este în concordantă cu prevederile art. 125 din Constitutie, potrivit cărora competenta si procedura de judecată se stabilesc prin lege. Legiuitorul a apreciat că "este mai usor ca procedura prealabilă să se desfăsoare între detinătorul imobilului si persoana îndreptătită la restituire, deoarece în final tot instantele judecătoresti vor fi cele care vor hotărî asupra reparatiilor prevăzute de lege".

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că sesizarea este nefondată, în esentă pentru următoarele motive:

1. Nu are relevantă neconcordanta dintre titlul legii si cuprinsul său, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind elaborarea actelor normative, titlul trebuie să exprime sintetic obiectul reglementării. De altfel singura categorie de imobile care nu se includ în perioada cuprinsă în titlul legii este aceea a imobilelor rechizitionate în temeiul Legii nr. 139/1940, iar nu si aceea a imobilelor nationalizate prin Legea nr. 119/1948. Ratiunea pentru care legea reglementează si regimul juridic al imobilelor rechizitionate constă în aceea că efectele legii mentionate s-au produs ulterior datei de 6 martie 1945.

2. Cu privire la reglementarea cuprinsă în art. 2 lit. b), se consideră că autorii sesizării fac confuzie între confiscarea partială sau totală a averii, ca pedeapsă complementară (neprevăzută de Constitutie si care a fost abrogată în mod expres prin legile nr. 140/1996 si nr. 141/1996 pentru modificarea si completarea Codului penal, respectiv a Codului de procedură penală), si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii, la care se referă dispozitiile art. 41 alin. (8) din Constitutie.

3. Prevederile art. 2 lit. c) nu contravin principiului liberului acces la justitie, prevăzut la art. 21 alin. (1) din Constitutie, deoarece accesul la justitie "nu exclude respectarea anumitor proceduri si conditii prescrise de lege, în conformitate cu art. 125 alin. (3) din Constitutie", iar dispozitia legală criticată nu conditionează accesul la justitie de admiterea actiunii în anulare sau în constatarea nulitătii absolute până la intrarea în vigoare a legii”. Se sustine că acest text instituie prezumtia că pot face obiectul măsurilor reparatorii si acele imobile care au fost donate statului sau altor persoane juridice, dacă ulterior s-a admis actiunea si "numai după ce anularea sau nulitatea absolută a fost pronuntată definitiv si irevocabil".

4. Dispozitiile art. 3 stabilesc sfera persoanelor îndreptătite la măsuri reparatorii si de aceea ele au valoarea unor norme de principiu, care nu este cazul să facă nici un fel de precizare sau "să introducă anumite conditii cum ar fi cele privind cetătenia sau domiciliul". În procedura de restituire legiuitorul a distins între imobilele preluate cu titlu valabil, ipoteză în care nu se restituie terenurile în natură, si imobilele preluate fără titlu, când fostul cetătean român nu a pierdut niciodată dreptul de proprietate asupra terenului în cauză, deoarece statul nu a fost niciodată proprietar.

5. Cu referire la prevederile art. 6 alin. (1), se arată că acestea stabilesc întelesul notiunii "imobile" în contextul legii, în scopul determinării obiectului său de reglementare si a sferei sale de aplicare, asa încât, "fiind vorba despre o definitie, nu despre o prevedere instituind vreo măsură, nu se poate sustine, în nici un caz, că ignoră sau că respectă anumite drepturi". Imobilele cuprinse la art. 6 cad sub "incidenta prevederilor legii cu caracter special si, în completare, a celor de drept comun. Art. 6 nu prevede nici o măsură cu privire la sarcinile care grevau imobilele", după cum nu prevede nici stergerea acestora. Asa fiind, se consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie.

6. Sustinerea că prevederile art. 6 alin. (2) creează inechităti grave pentru diferite categorii de cetăteni, contravenind astfel dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, nu este întemeiată. În sprijinul acestei pozitii, în punctul de vedere al Guvernului se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit căreia "principiul egalitătii în fata legii nu presupune aplicarea aceluiasi regim juridic unor situatii care prin specificul lor sunt diferite". Dat fiind că principiul egalitătii nu presupune uniformitate, sunt admise solutii legislative diferite pentru situatii diferite.

7.1. Critica îndreptată împotriva dispozitiilor art. 20 alin. (1), în sensul că actul de trecere a unor imobile în proprietatea statului este anulat prin decizie sau dispozitie a organelor de conducere ale unitătii detinătoare, este neîntemeiată, pentru că numeroase imobile au fost preluate prin simple acte ale persoanelor juridice, denumite obstesti, care realizau aceleasi scopuri ca si organele de stat. În plus autorii sesizării nu au avut în vedere că aceste dispozitii sunt norme de procedură, iar nu norme de drept material, în temeiul normelor de procedură [al căror sediu al materiei este situat la art. 2 alin. (2), coroborat cu art. 22], se emite decizia sau dispozitia la care fac trimitere autorii sesizării. Legiuitorul a considerat că în această ipostază este suficient să se emită decizia persoanei juridice care a detinut bunul. Prin această solutie legislativă "s-a evitat calea constituirii de comisii ori de antrenare a unor organe sau autorităti ale statului în procesul de restituire, care nu au nici o legătură cu bunurile în litigiu". Procedurile stabifite prin legea criticată "pun accentul pe apărarea dreptului de proprietate prin dovada titlului real si nu pe unul aparent. În acest context, atât proprietarul, cât si detinătorul bunului se află, sub aspect juridic, pe aceeasi pozitie, fără să prevaleze calitatea de organ, autoritate etc.".

7.2. Si în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24, autorii sesizării confundă o normă de drept procesual, ce stabileste modalitătile privind realizarea dreptului, "care nu pot încălca dispozitiile art. 135 din Constitutie - cu normele de drept material, care exprimă substanta reglementării prin prisma respectării Constitutiei si a legislatiei aferente dreptului de proprietate". Referitor la dreptul detentorului de a negocia cu virtualul proprietar, trebuie avut în vedere faptul că detentorul, indiferent dacă este persoană juridică de drept public sau de drept privat, "negociază, cu privire la bun, atât prin prisma interesului său de a mentine - în limitele legii posesia, cât si în numele statului, proprietar în virtutea unor reglementări sau titluri pe care legea înielege să le înlăture sau, după caz, să le consolideze. În acest context este evident că detentorul bunului îsi angajează răspunderea potrivit principiului că el lucrează numai ca un bun si diligent proprietar".

 

CURTEA,

examinând sesizarea de rieconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si al Guvernului, raportul intocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă să se pronunte asupra obiectiei de neconstitutionalitate.

Din examinarea continutului sesizării se constată că aceasta are ca obiect următoarele dispozitii din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989:

- Art. 2 alin. (1) lit. b) si c): "În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se întelege: (..)

b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoresti de condamnare pentru infractiuni de natură politică, prevăzute de legislatia penală, săvârsite ca manifestare a opozitiei fată de sistemul totalitar comunist;

c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza unor acte normative speciale adoptate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si alte imobile donate statului, dacă s-a admis actiunea în anulare sau în constatarea nulitătii donatiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă; "

- Art. 3: "Sunt îndreptătite, în întelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent:

a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;

b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv;

c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptătirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este conditionată de continuarea activitătii ca persoană juridică până la datar intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fi fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea să-si fi reluat activitatea după data de 22 decembrie 1989, dacă, prin hotărâre judecătorească, se constată că sunt aceeasi persoană juridică cu cea desfiintată sau interzisă, precum si partidele politice a căror activitate a fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă si-au reluat activitatea în conditiile legii.”

- Art. 6: "(1) Prin imobile, în sensul prezentei legi se întelege terenurile cu sau fără constructii cu oricare dintre destinatiile avute la data preluării în mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste constructii, inclusiv terenurile fără constructii afectate de lucrări de investitii de interes public aprobate, dacă nu a început constructia acestora.

(2) Măsurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice o dată cu imobilul, în afară de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse.”;

- Art. 20 alin. (1): "Imobilele - terenuri si constructii preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonornă, o societate sau companie natională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică, vor fi restituite persoanei îndreptătite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată a organelor de conducere ale unitătii detinătoare.”;

- Art. 24: "(1) Dacă restituirea în natură nu este aprobată sau nu este posibilă, după caz, detinătorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să facă persoanei îndreptătite o ofertă de restituire prin echivalent, corespurizătoare valorii imobilului.

(2) În cazul imobilelor cu destinatia de locuinte, dacă restituirea în natură nu este posibilă, oferta de restituire prin echivalent se poate face sub forma unor despăgubiri bănesti. Persoana îndreptătită poate opta pentru celelalte forme de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului.

(3) În termen de 60 de zile de la primirea ofertei persoana îndreptătită este obligată să răspundă în scris dacă acceptă sau refuză oferta. Lipsa răspunsului scris echivalează cu neacceptarea ofertei.

(4) Dacă oferta acceptată constă în bunuri imobile, sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (4).

(5) Dacă oferta acceptată constă în bunuri mobile sau servicii, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun în materie, după caz.

(6) Dacă oferta acceptată constă în titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau, după caz, în actiuni, persoana îndreptătită va urma procedura prevăzută la cap. IV.

(7) Dacă oferta este refuzată potrivit alin. (3), persoana îndreptătită poate ataca în justitie decizia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(8) Competenta de solutionare revine sectiei civile a tribunalului în a cărui circumscriptie teritorială se află sediul unitătii detinătoare. Hotărârea tribunalului este supusă căilor legale de atac. "

Autorii sesizării de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi legale încalcă următoarele dispozitii constitutionale:

- Art. 16: "(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1): "Orice persoană se poate adresa justitie pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.”;

- Art. 41 alin. (2) si (8): "(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. (...)

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

-         Art. 135: "(1) Statul ocroteste proprietatea.

(2) Proprietatea este publică sau privată.

(3) Proprietatea publică apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale.

(4) Bogătiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.

(6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă."

 I. Curtea Constitutională, examinând ansamblul motivelor de neconstitutionalitate sustinute în sesizare, retine că unele dispozitii ale legii au fost criticate ca fiind neconstitutionale, invocându-se omisiunea legiuitorului de a reglementa anumite domenii ale relatiilor sociale, lipsa de precizie a unor texte si insuficienta corelare cu alte prevederi legale.

Sub acest aspect, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora "în exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului", Curtea a statuat în mod constant că nu se poate substitui legiuitorului pentru completarea sau modificarea reglementărilor adoptate, întrucât, conform dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul este "( ..) unica autoritate legiuitoare a tării". De aceea sesizarea de neconstitutionalitate întemeiată pe o critică de omisiune sau pe necorelarea legislativă nu poate fi primită.

De asemenea, Curtea mai retine că o altă parte a criticilor de neconstitutionalitate se întemeiază pe supozitia că unele dintre dispozitiile legale ce fac obiectul sesizării ar putea fi interpretate si aplicate contrar dispozitiilor sau principiilor Constitutiei.

Nici aceste aspecte nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, întrucât, potrivit dispozitiilor cuprinse în teza a doua a art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, "Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei”.

II. Analizând continutul criticilor de neconstitutionalitate formulate, Curtea retine următoarele:

1. În legătură cu critica potrivit căreia între titlul legii si continutul normelor juridice din corpul său nu ar exista deplină concordantă, Curtea constată că aceasta nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci una de tehnică legislativă.

De asemenea, nici critica referitoare la insuficienta sistematizare si corelare a reglementărilor nu vizează o problemă de constitutionalitate, controlul constitutionalitătii urmând să se exercite. numai asupra concordantei reglementărilor concrete cu dispozitiile si principiile Constitutiei. În acest sens Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 203 din 29 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, a statuat: "Curtea Constitutională nu decide dacă o lege este sau nu este bună, dacă este sau nu este eficientă sau dacă este ori nu este oportună. Numai Parlamentul poate hotărî, în limitele prevăzute în Constitutie, asupra continutului reglementărilor legale si oportunitătii acestora. Iar statul de drept, a cărui existentă este reglementată prin art. 1 alin. (3) din legea fundamentală, impune recunoasterea de către orice putere a actelor si măsurilor luate de celelalte puteri în limitele prevăzute de Constitutie."

2. Critica formulată de autorii sesizării asupra dispozitiilor art. 2 din lege se referă în realitate numai la dispozitiile lit. b) si c) ale art. 2, astfel încât controlul de constitutionalitate se va realiza exclusiv asupra acestor texte de lege.

2.1. Astfel, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 2 iit. b), în categoria imobilelor "preluate abuziv" sunt incluse si cele "(...) preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri  judecătoresti de condamnare”. În aceste conditii este evident că textul de lege vizează pedeapsa complementară a confiscării averii, care, după intrarea în vigoare a Constitutiei din 1991, nu se mai poate aplica. Autorii sesizării consideră că textul de lege, neenumerând infractiunile la care se referă si neprecizând "conditia ca, la data adoptării legii, aceste infractiuni să nu mai fie prevăzute de legea penală", creează posibilitatea ca unele persoane, condamnate pentru infractiuni prevăzute de legea penală si în prezent, să se situeze "mai presus de lege”, contrar prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie. Curtea observă însă că, în privinta condamnărilor însotite de pedeapsa complementară a confiscării averii, textul de lege determină faptele pentru care s-au luat acele măsuri, ca fiind "(...) infractiuni de natură politică, prevăzute de legislatia penală, săvârsite ca manifestare a opozitiei fată de sistemul totalitarcomunist”. Stabilirea dacă o faptă concretă se încadrează sau nu în categoria infractiunilor avute în vedere de legiuitor nu este o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a textului de lege, ce intră în sfera de competentă a altor autorităti publice. În sfârsit, în ceea ce priveste sustinerea că se aduce atingere si prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie, Curtea retine că acestea nu sunt inciderite în cauză, întrucât ele nu vizează confiscarea averii ca pedeapsă complementară, ci confiscarea, "în conditiile legii”, a bunurilor "destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii”.

2.2. Autorii sesizării sustin, de asemenea, că textul art. 2 lit. c) din lege permite acordarea de reparatii doar acelor persoane care au obtinut hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile de anulare sau de constatare a nulitătii donatiei anterior intrării în vigoare a legii, în timp ce pentru persoanele care ar dori să obtină asemenea hotărâri după intrarea în vigoare a legii accesul la justitie este îngrădit, ceea ce contravine prevederilor art. 21 alin. (1) din Constitutie.

Curtea constată că această critică nu este întemeiată, întrucât textul de lege prevede numai conditia existentei unei hotărări judecătoresti definitive si irevocabile, fără să facă nici un fel de deosebire cu privire la data la care hotărârea respectivă devine definitivă si irevocabilă.

3. Referitor la dispozitiile art. 3, despre care se sustine că sunt contrare prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât nu disting între drepturile cetătenilor români si cele ale cetătenilor străini, permitând astfel ca si acestia din urmă să dobândească drept de proprietate asapra terenurilor, Curtea, observă că absenta din lege a unor precizări în această privintă ridică doar o problemă de aplicare a textului de lege, aplicare care, de bună seamă, nu se va putea face cu nesocotirea suprematiei Constitutiei sau cu încălcarea vreuneia dintre dispozitiile acesteia.

4. Nu este întemeiată nici critica potrivit căreia prevederile art. 6 alin. (1) anulează retroactiv sarcinile ce grevau imobilele preluate de către stat, deoarece aceste prevederi nu creează nici o categorie privilegiată de cetăteni, fiind, asadar, în concordaniă cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Constitutie. Suplinirea omisiunii de a reglementa situatia sarcinilor, care eventual au grevat imobilele la data preluării lor, intră în competenta exclusivă a legiuitorului. Întrucât textul de lege criticat nu. prevede nici recuperarea si nici anularea datoriilor, rezolvarea unor asemenea chestiuni concrete urmează să se facă în cadrul procesului de aplicare a legii, prin stabilirea valorii reparatiilor si a modalitătii în care acestea se vor acorda.

5. Dispozitiile art. 6 alin. (2) din lege, reglementând posibilitatea acordării de reparatii numai pentru utilajele si instalatiile existente la data intrării în vigoare a legii, nu încalcă prin aceasta prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

Sub acest aspect Curtea retine că, fiind vorba despre acordarea, prin reglementări legislative, a unor reparatii pentru bunuri preluate de stat sau de alte persoane juridice în mod abuziv, dar pe baza unui titlu valabil, în sensul dispozitiilor legale în vigoare la data preluării, legiuitorul este liber să opteze în privinta sferei bunurilor pentru care stabileste măsuri reparatorii, precum si a întinderii si a modalitătii de acordare a acestora. Textul de lege examinat nu instituie tratament juridic diferit pentru anumite categorii de cetăteni aflate în situatii identice, ci are în vedere situaiia concretă a bunurilor preluate. Din acest text de lege rezultă doar că legiuitorul a considerat, fără a încălca vreo dispozitie constitutională, că în prezent se poate reglementa restituirea către fostii proprietari numai a utilajelor si a instalatiilor existente.

6. În ceea ce priveste critica dispozitiilor art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din lege, referitoare la modalitătile de aplicare a măsurilor reparatorii si la subiectii abilitati să negocieze aceste măsuri, Curtea constată că aceste dispozitii legale nu contin nici o dispozitie expresă care să vină în contradictie cu prevederile art. 135 din Constitutie. Nedeterminarea concretă a bunurilor ce pot constitui obiect al reparatiilor, prin restituirea în natură sau in echivalent, nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, fiind o problemă de legiferare ce cade în competenta exclusivă a legiuitorului. În orice caz, dispozitiile art. 20 si ale art. 24 din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordantă cu prevederile art. 135 si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Având în vedere considerentele expuse, dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (1) si (8), art. 58 alin. (1), art. 135 si ale art. 144 lit. a) din Constitutie, precum si prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 13 alin. (1) lit. A.a) si ale art. 17 si următoarele din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Constată că dispozitiile art. 2 lit. b) si c), ale art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sunt constitutionale.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă.

Dezbaterea a avut loc la data de 7 februarie 2001 si la ea au participat: Lucian Mihai, presedinte, Costică Bulai, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Lucian Stângu, Florin Bucur Vasilescu si Romul Petru Vonica, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu