MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 90     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Joi, 22 februarie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

946/2000. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie pentru aprobarea Instructiunilor privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii

 

167. - Ordin al ministrului finantelor publice privind certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

 

ACTE ALE ORGANELOR. DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii

 

Presedintele Oficiului National de Cadastru Geodezie si Cartografie,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) si b) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si ale art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din preze ntul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

Tudor Dana

 

Bucuresti, 2 octombrie 2000.

Nr. 946.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind întocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii

 

1. Cadrul normativ:

- Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996;

- Regulamentul de organizare si funciionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998;

- Protocolul încheiat între Ministerul Justitiei (MJ), Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România (UNNP), în vederea colaborării privind efectuarea înscrierilor cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară;

- Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 452/1999 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999;

- Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 451/1999 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999;

- Regulamentul privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 347/1998 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998;

- Regulamentul privind receptia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 450/1999 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999;

- Regulamentul pentru verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 691/1999 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie l999;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.330/C/1999 privind înfiintarea cărtilor funciare cu caracter nedefinitiv;

- Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cărtile funciare;

- Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

 

2. Consideratii generale privind înscrierea cu caracter nedefinitiv si continutul documentatiei tehnice cadastrale

Începând cu data de 1 iulie 1999, pe baza Ordinului ministrului justitiei nr. 1.330/C/1999 si a protocolului încheiat între ONCGC, UNNP si MJ, s-a trecut la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cărtile funciare.

Ca urmare, orice act si fapt juridic cu privire la terenuri sau constructii trebuie înscrise cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară, dacă pe acel teritoriu administrativ nu s-au definitivat lucrările de introducere a cadastrului general (dacă identificarea imobilelor nu se poate face cu numerele topografice din Cartea funciară si acolo unde s-au înfiintat birouri de carte funciară în anul 1999).

Potrivit art. 61 din Legea nr. 7/1996, "Actele si faptele juridice privind terenurile si constructiile situate pe un teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general se vor înscrie cu caracter nedefinitiv, în câte o carte funciară, urmând ca înscrierea definitivă să fie efectuată la punerea în aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu. În aceleasi conditii se vor înscrie si titurile de proprietate emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991. La cererea de înscriere se va atasa schita de plan a terenului sau a constructiei la care se referă înscrierea, întocmită de un cadru tehnic de specialitate autorizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie. Schita de plan va cuprinde configuratia parcelelor de teren sau a constructiilor, suprafetele, categoriile de folosintă, caracteristicile calitative ale terenului, elementele pentru precizarea locului unde este situat imobilul, data întocmirii si numele celui care a întocmit schita.

Măsurătorile cadastrale efectuate în cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si evidentiate ca atare în documentele cadastrale si în titlurile de proprietate se preiau ca date definitive ale cadastrului pentru teritoriul administrativ respectiv, dacă acestea corespund normelor metodologice de cadastru elaborate de către Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Lucrările tehnice de cadastru vor sta la baza eliberării titlurilor de proprietate, emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/7991, acolo unde acestea n-au fost întocmite si înmânate.”

Rezultă că la cererea de înscriere se va atasa documentatia cadastrală tehnică, întocmită numai de o persoană fizică autorizată de ONCGC/OJCGC, lucrare care a fost avizată/receptionată de OJCGC.

Potrivit art. 9 alin. 2 din Regulamentul privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 347/1998, "Avizul este obligatoriu pentru lucrările de profil finantate din banii publici, precum si pentru cele finantate din alte surse, cu exceptia planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor imobile, necesare înregistrării în evidentele cadastral juridice sau utilizării în circuitul civil, dacă suprafata implicată este sub un hectar în intravilan, respectiv 10 hectare în extravilan.”

 

3. Consideratii privind modul de desfăsurare a activitătii de înscriere cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară

 

3.1. Sintetic, fluxul informational privind înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară cuprinde următoarele etape (anexa nr. 8):

1. Solicitantul (proprietarul bunului imobil sau reprezentantul legal al acestuia) se adresează notarului public, OJCGC, Biroului de carte funciară, după ce în prealabil a contactat o persoană fizică/juridică autorizată pentru întocmirea documentatiei tehnice cadastrale.

2. Persoana fizică/juridică autorizată întocmeste documentatia cadsstrală tehnică (pentru bunurile imobile situate în intraviran care au suprafata mai mare de 1 ha si de 10 ha pentru cele din extravilan planurile de amplasament si delimitare vor fi supuse verificării de către persoane

fizice/juridice autorizate de ONCGC în categoria D înainte de a fi receptionate de OJCGC) si o înaintează OJCGC sau proprietarului bunului imobil.

3. OJCGC verifică, receptionează si, după caz, avizează documentatia, atribuie număr cadastral provizoriu si o eliberează persoanei fizice autorizate sau proprietarului bunului imobil.

4. Solicitantul prezintă documentatia eliberată de OJCGC la Biroul de carte funciară, care deschide o carte funciară nedefinitivă si emite o încheiere. Dacă un imobil a fost înscris în Cartea funciară nedefinitivă, Biroul de carte funciară eliberează la cerere un extras de carte funciară.

5. Când are loc un act sau un fapt juridie privitor la teren sau la constructii, pe baza documentatiei tehnice cadastrale receptionate notarul public întocmeste actul notarial si transmite Biroului de carte funciară sau, după caz, solicitantului (în cazul tranzactiilor) întreaga documentatie.

6. Biroul de carte funciară transmite OJCGC încheierea efectuată si documentatia privind înscrierea efectuată (săptămânal), inclusiv numărul Cărtii funciare si, după caz, date referitoare la noul proprietar.

 

NOTĂ:

Fluxul informational privind înscrierea cu caracter nedefiniti în Cartea funciară se referă la cazul în care solicitantului îi este necesară documentatia tehnică cadastrală în vederea întocmirii unui act constitutiv sau translativ de drepturi, în formă autentică.

În cazul în care solicitantul doreste doar deschiderea Cărtii funciare cu caracter nedefinit în scopul opozabilitătii dreptului deja dobândit, se exclud pct. 5 si 6 ale paragrafului 3. 1.

 

3.2. Continutul dosarului depus la OJCGC pentru receptionarea documentatiei cadastrale tehnice necesare în vederea inscrierii cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară este diferentiat, în functie de una dintre situatiile în care se află imobilul, astfel:

3.2.1. Pentru apartamente situate în blocuri:

· cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);

· fisa bunului imobil (model prezentat în anexa nr. 2);

· releveul apartamentului, de regulă la scara 1:100 sau, după caz, 1:50, întocmit de persoana fizică/juridică autorizată de ONCGC/OJCGC (model prezentat în anexa nr. 5);

· plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000 (model prezentat în anexa nr. 3). Se va întocmi un plan de amplasament si delimitare a terenului pe care este amplasat blocul (va fi inclusă si suprafata terenului aferentă blocului, inclusiv trotuarul de protectie, asa cum a fost stabilită prin decizia/hotărârea consiliului local) si se va calcula cota-indiviză aferentă fiecărui apartament. Se admit si planuri la scara 1:5.000 sau 1:10.000, în cazul în care planuri la scările enumerate mai sus nu există, iar ridicarea topografică a blocului ar depăsi limita tarifelor de onorarii stabilite pentru imobilul în cauză;

· copie de pe actul de proprietate al imobilului;

· copie de pe actul de identitate al proprietarului;

· declaratie pe propria răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezeritat în anexa nr. 6);

· memoriu tehnic (model prezentat în anexa nr. 7). 3.2.2. Pentru terenuri cu sau fără constructii:

· cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1 );

· plan de amplasament si delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, întocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general (model prezentat în anexa nr. 4);

· plan de încadrare în zonă la scara 1,:2.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (în fisa bunului imobil);

· fisa bunului umobil (model prezentat în anexa nr. 2);

· copie de pe actul de proprietate al imobilului;

· copie de pe actul de identitate al proprietarului;

· memoriu tehnic (model prezentat în anexa nr. 7);

· inventar de coordonate:

- puncte vechi;

- puncte noi;

- puncte pe contur (limita proprietătii/bunului imobil);

· descrierile topografice ale punctelor vechi si noi;

· calculul analitic al suprafetelor;

· declaratie pe propria răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6).

 

NOTĂ:

Pentru constructiile care constituie obiectul unor sarcini (ipoteci, gajări) sau care au mai multi proprietari indiferent de destinatie, releveul va fi întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată, de regulă la scare 1: 100 sau, după caz, 1:50, 1:20.

În cazul în care imobilul constructie are un singur proprietar sau nu reprezintă obiectul unei ipoteci nu este necesară efectuarea releveului.

Dosarul trebuie să contină toate datele tehnice necesare în vederea întocmirii planului de amplasament si delimitare (inclusiv date referitoare la cele 4 puncte care trebuie materializate în cazul inexistentei, la distantă mai mică de 3 km a punctelor din reteaua geodezică, iar suprafata imobilului este mai mică de 10 ha).

3.2.3. Pentru terenurile dobândite de societătile comerciale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/1991:

· cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);

· copie de pe documentatia topografică avizată care a stat la baza eliberării titlului de proprietate;

· anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992 (copie);

· fisa bunului imobil;

· plan de amplasament si delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, întocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat, care va contine:

- limita actuală a imobilului (incinta);

- radierea din plan a constructiilor care nu mai există;

- completarea planuiui cu constructiile noi;

· copie de pe certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului;

· copie de pe actele necesare în vederea identificării societătii comerciale (cod fiscal, certificat de înmatriculare la registrul comertului etc.);

· inventar de coordonate:

- puncte vechi;

- puncte noi;

- puncte, pe contur/limita de proprietate/bun imobil;

· descrierile topografice ale punctelor vechi si noi; 

· calculul analitic al suprafetelor;

· declaratie pe propria răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6);

· memoriu tehnic (model prezentat în anexa nr. 7).

3.2.4. Pentru terenurile dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991:

· cerere-tip (model prezentat în anexa nr. 1);

· copie de pe extrasul din planul de parcelare vizat de OCAOTA (pentru terenurile situate în extravilan), acolo unde acesta există, sau, după caz, procesul-verbal de punere în posesie;

· plan de amplasament si delimitare (cadastral) a bunului imobil;

· plan de încadrare în zonă la scara 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, pentru terenurile situate în intravilan;

· fisa bunului imobil;

· copie de pe actul de proprietate (titlul de proprietate) si copie de pe actul de identitate al proprietarului;

· declaratie pe propria răspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului · · · imobil măsurat (model prezentat în anexa nr. 6).

 

NOTĂ:

Dosarele continând documentatia cadastrală tehnică aferentă unui bun imobil si, după caz, dosarul de verificare se vor depune pentru verificare si receptie, în toate situatiile, în 4. exemplare, dintre care numai un exemplar va rămâne la OJCGC si va contine întreaga documentatie mentionată/enumerată mai sus, care se va completa cu încheierea judecătorului de carte funciară si, după caz cu copia de pe actul notarial întocmit, transmis de Biroul de carte funciară la OJCGC, iar celelalte 3 exemplare nu vor cuprinde inventarul de coordonate si descrierile topografice.

În măsura în care numărul de 4 exemplare îngreunează activitatea OJCGC, acesta va fi stabilit de directorul general al OJCGC.

· Exemplarul care va rămâne în arhiva OJCGC va contine date din măsurători, inventare de coordonate; calculul analitic al suprafetelor, descrieri topografice ale punctelor etc.

· Exemplarele (exemplarul) care se înmânează persoanei autorizate sau proprietarului nu vor contine anexele referitoare la coordonate, descrieri, calcule de suprafete, ci numai suprafata bunului imobil.

Exemplarul restituit solicitantului va avea următorul continut:

· plan de amplasament si delimitare a bunului imobil la scara 1:500, 1: 1.000 sau 1:2.000, întocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, în care se va specifica numai suprafata bunului imobil, fără redactarea inventarului de coordonate ale punctelor situate pe contur

· plan de încadrare în zonă la scara 1.2.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (în fisa bunului imobil);

· fisa bunului imobil;

· copie xerox de pe actul de proprietate;

· copie de pe actul de identitate al proprietarului.

· În cazul apartamentelor situate în blocuri:

- releveul apartamentului, de regulă la scara 1: 100 sau, după caz, 1:50, întocmit de persoana fizică/juridică autorizată de ONCGC/OJCGC.

· Pentru terenuri cu sau fără constructii:

- pentru constructiile care constituie obiectul unor ipoteci (sau care au mai multi proprietari), indiferent de destinatie, releveul va fi întocmit de o persoană fizică sau juridică autorizată, de regulă la scara 1:100 sau, după caz, 1:50, 1:20;

- în cazul în care imobilul constructie are un singur proprietar sau nu reprezintă obiectul unei ipoteci, nu este necesară efectuarea releveului.

D Coordonatele si planurile vechi utilizate la întocmirea dosarelor, dacă nu există copia de pe chitantă, care să facă dovada procurării acestora, vor fi taxate conform Ordinului presedintelui ONCGC nr. 468/1999 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitătile subordonate acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 martie 1999.

În toate cazurile fisa bunului imobil si planul de amplasament si delimitare (cadastral) a bunului imobil se stampilează pe toate exemplarele de către persoana autorizată si de OJCGC.

Planul de amplasament si delimitare (cadastral) a bunului imobil va contine inventarul de coordonate numai pe exemplarul care rămâne în evidenta OJCGC.

În cazul în care se transmite dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor părti dintr-un bun imobil, se va întocmi o documentatie cadastrală pentru întregul bun imobil, se individualizează partea sau părtile care se înstrăinează si se atribuie număr cadastral provizoriu fiecărei părti.

După rămânerea definitivă si irevocabilă a încheierii operatiunea de înscriere nedefinitivă în Cartea funciară se comunică OJCGC pentru a fi avută în vedere la finalizarea lucrărilor cadastrale pentru teritoriul administrativ comunal sau orăsenesc (art. 132 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciară ale judecătorilor).

 

4. Numerotarea cadastrală provizorie

 

4.1. Prevederi generale

4.1.1. Fiecare unitate administrativ-teritorială se identifică prin codul SIRUTA extras din Registrul permanent al unitătilor administrativ-teritoriale, publicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

4.1.2. Bunul imobil se individualizează prin numărul cadastral care asigură legătura dintre planul cadastral, registrele cadastrale si înregistrările din Cartea funciară. Numărul cadastral al bunului imobil este unul dintre identificatorii de legătură logică între baza de date grafice si baza de date alfanumerice în sistemul informatic al cadastrului.

 

4.2. Numerotarea cadastrală provizorie

4.2.1. Bunurile imobile se numerotează provizoriu cu cifre arabe de la 1 la n pe teritoriul administrativ, în ordinea solicitărilor. În cadrul fiecărui bun imobil parcelele componente se numerotează cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosintă, începând cu categoria de folosintă curti constructii, si se evidentiază în continutul planului de amplasament si delimitare a bunului imobil.

4.2.2. Suprafetelor de teren ocupate de proiectiile la sol ale constructiilor permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosintă curti-constructii, apartinătoare unui bun imobil, li se va atribui litera "C" urmată de un indice de la 1 la n (de exemplu: C1, C2, C3, ...).

4.2.3. Parcelele componente ale bunurilor imobile care au suprafete mai mici de 150 m2 în intravilan si 500 m2 în extravilan nu se numerotează. Suprafata acestora se încadrează în suprafetele si, respectiv, în categoriile de folosintă ale parcelelor alăturate ale aceluiasi bun imobil.

4.2.4. Codul de identificare a unui bun imobil la căutarea în baza de date a cadastrului general este compus din codul SIRUTA, codul de intravilan/extravilan si numărul cadastral al acestuia.

4.2.5. Atunci când bunul imobil nu a mai fost înscris în Cartea funciară si se transmite dreptul de proprietate asupra uneia sau mai multor părti din acesta, fiecărei părti i se va acorda un număr cadastral provizoriu în continuarea ultimutui număr atribuit pe teritoriul administrativ aferent.

4.2.6. În situatia privind modificările ce intervin prin operatiunile de dezlipire în structura bunurilor imobile înscrise în Cartea funciară înainte de 1 iulie 1999, numerele cadastrale provizorii vor fi atribuite separat pentru fiecare bun imobil nou, acestea fiind mentionate si pe planul de amplasament si delimitare a bunului imobil si în fisele bunului imobil rezultat.

4.2.7. În situatia în care bunul imobil a fost înscris cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară si se modifică prin dezlipire, numărul cadastral provizoriu va fi atribuit fractionat (de exemplu: 2349/1, 2349/2 etc.).

4.2.8. În cazul în care bunurile imobile au fost înscrise în Cartea funciară înainte de 1 iulie 1999 si se alipesc, numărul cadastral provizoriu va fi atribuit bunului imobil rezultat, în ordinea solicitărilor.

4.2.9. În cazul în care se alipesc bunurile imobile înscrise cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară, se atribuie un nou număr cadastral provizoriu compus din cele două numere cadastrale cu liniută între ele.

4.2.10. Numerele cadastrale din vechile cărti funciare vor fi înregistrate atât în fisa bunului imobil, cât si în planul de amplasament si delimitare si vor fi evidentiate în baza de date la istoricul bunului imobil.

 

5. Particularităti privind întocmirea documentatiei necesare în vederea înscrierii cu caracter nedefinitiv

Înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară se realizează pe baza actului notarial si a documentatiei tehnice cadastrale, respectiv a planului de amplasament si delimitare a bunului imobil, a fisei bunului imobil si a memoriului tehnic, întocmite de persoane fizice/persoane juridice autorizate de ONCGC/OJCGC, avizate/receptionate de OJCGC în conformitate cu Regulamentul de avizare/receptie a lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie.

Planul de amplasament si delimitare, precum si fisa bunului imobil se vor întocmi în conformitate cu prevederile art. 13 si ale anexelor nr. 1 si 7 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui ONCGC nr. 452/1999 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.

 

5.1 . Pentru apartamente situate în blocuri

Înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a unei constructii care face obiectul proprietătii pe etaje sau pe apartamente se va efectua pe baza fisei bunului imobil si a planului de amplasament si delimitare, deschizându-se astfel Cartea funciară colectivă pentru întreaga constructie si câte o Carte funciară individuală pentru fiecare etaj sau apartament având proprietari diferiti.

În cazul în care nu există planuri topografice (cadastrale) la scările 1:500, 1:1.000 sau 1:2.000, iar ridicarea topografică ar necesita costuri care depăsesc tarifele onorariilor aprobate pentru categoria bunului imobil respectiv, va fi atribuit un număr cadastral provizoriu pe baza planului de încadrare în zonă.

Planul de încadrare în zonă va fi eliberat de OJCGC care, o dată cu avizarea si receptionarea releveului apartamentului, va atribui număr cadastral atât acestuia, cât si întregului bun imobil (bloc).

Numărul cadastral al fiecărui apartament va fi un număr fractionat, al cărui numărător va fi numărul cadastral al bunului imobil (bloc), iar numitorul va fi, după caz, numărul etajului sau al apartamentului. Atunci când apartamentele nu sunt numerotate pe întregul bloc, ci pe scări, numărul cadastral al fiecărui apartament va fi un număr fractionat, al cărui numărător va fi numărul cadastral al blocului, iar numitorul va fi numărul scării urmat de semnul ";", după care urmează numărul etajului sau al apartamentului, după  caz (de exemplu: 300/2;1, în care: 300 - numărul cadastral provizoriu atribuit blocului; 2 - numărul scării; 1 numărul etajului, în cazul proprietătii individuale pe etaje, sau 300/2;20, în cazul proprietătii pe apartamente, 20 fiind numărul apartamentului).

 

NOTĂ:

Numărul cadastral al bunului imobil se a atribui de către OJCGC, cu caracter nedefinitiv, în ordinea solicitărilor, de la 1 la n, în cadrul teritoriului administrativ si se va consemna într-un registru de evidentă.

 

Exemple de numerotare cadastrală:

1. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament, atunci când numerotarea apartamentelor se face de la 1 la n pe întregul bloc:

203/22, în care:

203 - numărul cadastral al blocului;

22 - numărul apartamentului.

2. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament, atunci când numerotarea apartamentelor se face de la 1 la n pe fiecare scară:

300/2; 20, în care:

300 - numărul cadastral al blocului;

2 - numărul scării;

20 - numărul apartamentului.

3. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament situat la subsol:

200/-1; n, în care:

00 - numărul cadastral al blocului; -1 - subsol;

n - numărul apartamentului.

În cazul în care constructia are mai multe niveluri la subsol, ele vor fi numerotate cu valori negative: - 1, -2, -3 etc.

4. Atribuirea numărului cadastral provizoriu în cazul unui apartament nenumerotat situat la mansardă (203/n; în care n este numărul acordat în continuarea ultimului număr de apartament sau de etaj):

203/20,

 în care:

203 - numărul cadastral al blocului;

20 - numărul acordat în continuarea ultimului număr de apartament (în cazul în care sunt mai multe apartamente ele vor fi numerotate în continuare, pentru a putea fi identificate).

5. Acordarea numărului cadastral provizoriu unui spatiu comercial situat la parterul unui bloc:

250/0 (când spatiul comercial are un singur proprietar), în care: 250 - numărul cadastal al blocului;

0 - parter;

250/0/1, 250/0/2 etc. (când spatiul comercial are mai multi proprietari),

în care: 250 - numărul cadastral al blocului;

0 – parter;

1, 2 - identificatorii proprietarilor din spatiul comercial respectiv.

6. Acordarea numărului cadastral provizoriu unui spatiu comercial situat la parterul a două blocuri.

275/0/n 250/0/m,

în care: 275, 250 - numerele cadastrale ale celor două blocuri;

0 – parter;

n - numerotarea spatiului comercial în blocul cu numărul cadastral 275;

m - numerotarea spafiului comercial în blocul cu numărul cadastral 250.

7. Înscrierea în Cartea funciară a unei boxe situate la subsolul unui bloc (numai în cazul în care proprietarul nu detine alte proprietăli în bloc):

300/-1; 10,

în care: 300 - numărul cadastra/ al blocului;

-1 - subsol;

10 - numărul de la 1 la n dat boxelor pentru pozitionare. În cazul în care boxa este proprietatea unui detinător de apartament din bloc, căruia i s-a atribuit număr cadastral nedefiniti aceasta va fi indicată la cap. B din fisa bunului imobil, numărul cadastral provizoriu fiind valabil pentru întregul bun imobil (apartament + boxă).

8. Înscrierea în Cartea funciară a unui garaj situat la subsolul unui bloc:

300/-1 /n,

în care: 300 - numărul cadastral al blocului; -1 – subsol;

n - numărul garajului.

 

NOTĂ:

În toate cazurile, cu exceptia spatiilor comerciale situate la subsol, demisol, parter, mezanin sau la etaj, dacă apartamentele sunt numerotate, nu se tine seama de numărul nivelului la care acestea sunt situate.

 

5.2. Pentru terenuri cu sau fără constructii

Înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a unui bun imobil teren cu sau fără constructii se va efectua pe baza fisei bunului imobil si a planului de amplasament si delimitare, deschizându-se astfel Cartea funciară a bunului imobil respectiv.

Bunul imobil cu sau fără constructii se numerotează provizoriu cu cifre arabe de la 1 la n pe teritoriul administrativ, în ordinea solicitărilor. În cadrul fiecărui bun imobil parcelele componente se numerotează cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosinit, începând cu categoria de folosintă curti-constructii, si se evidentiază în continutul planului de amplasament si delimitare a bunului imobil.

 

Exemple de numerotare cadastrală;

1. Înscrierea în Cartea funciară a unei portiuni dintr-un bun imobil care a mai fost înscris cu caracter nedefinit  în Cartea funciară(dezmembrare); 

500/1; 500/2;

în care: 500- numărul cadastral al bunului imobil înscris initial;

1 si 2 – cele două părti ale imobilului dezmembrat

2. Înscrierea în Cartea funciară a unei portiuni dintr-un bun imobil care nu a mai fost înscris cu caracter nedefinit  în Cartea funciară:

501 si 502,

în care 501 si 502 - numerele cadastrale pentru cele două viitoare bunuri imobile.

3. În cazul în care se alipesc bunurile imobile înscrise cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară se atribuie un nou număr cadastral provizoriu compus din cele două numere cadastrale cu liniută între ele:

601 si 602,

în care: 601-602 - numărul cadastral al bunului imobil rezultat din alipirea celor două bunuri imobile.

 

5.3. Pentru terenurile dobândite de societătile comerciale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare

Documentatiile topografice întocmite pentru stabilirea si evaluarea terenurilor societătilor comerciale cu capital de stat, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, sau documentatiile topografice întocmite de institutiile subordonate titularilor cadastrelor de specialitate vor fi acceptate pentru înscricrea. cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară dacă au fost actualizate de persoane fizice/juridice autorizate, dacă sunt adaptate la cerintele normelor tehnice si sunt verificate si receptionate de OJCGC.

Pentru regii autonome sau societăti comerciale (de exemplu: Tofan Grup, Metro etc) care nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 documentatiile topografice care se vor întocmi vor contine aceleasi piese.

Copia de pe documentatia topografică avizată, pe baza căreia s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, va contine următoarele:

a) inventare de coordonate;

b) descrieri topografice ale punctelor;

c) calculul analitic al suprafeielor;

d) schita reielei de sprijin;

e) planurile topografice avizate;

f) procesele-verbale de vecinătate;

g) copie de pe anexa nr. 2 la Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.

În cazul societătilor care vor să instituie o ipotecă asupra unui corp de clădire aflat în patrimoniul acestora, se va solicita documentatia cadastrală pentru întregul bun imobil.

 

Exemple de numerotare cadastrală

Înscrierea în Cartea funciară a unei părti dintr-un bun imobil apartinând unei societăti comerciale:

505/1, 505/2, 505/3 etc.,

în care: 505 - numărul cadastral al întregului bun imobil; 505/2 - partea care urmează să fie înscrisă în Cartea funciară.

 

5.4. Pentru terenurile dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991

Măsurătorile cadastrale efectuate în cadrul actiunilor de aplicare a Legii fondului funciar nr. 1891991 si evidentiate ca atare în documentele cadastrale si în titlurile de proprietate se înscriu cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară numai dacă au fost actualizate si verificate de către o persoană fizică autorizată din punct de vedere al corespondentei cu prevederile normelor tehnice pentru introducerea cadastrului si dacă au fost verificate si receptionate de OJCGC.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

Către

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie ........

- Model-cadru -

 

Subsemnatul ............................................................... , cu domiciliul în . str. ............................. ....................... nr. ...., proprietar al imobilului situat în ......................................................... ....... depun prezenta documentatie în vederea atribuirii numărului cadastral provizoriu necesar la înscrierea proprietătii în Cartea funciară.

Data ………………

Semnătura ........................

 

Domnului director general al OJCGC ...........................

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

- Modet -

 

FISA

bunului, imobil

din str. ................................. nr. ………..

 

Jodetul …………….

Teritoriul administrativ ……………..

Cod SIRUTA ……………..

Cod intravilan/extravilan …………….

Sectiune plan/nomenclatură ………….             

Nr. sector cadastral ……………..                          

Nr. cadestral al bunului imobil ………….        

Nr. carte funciară          

                                                                                                                                                                                                     

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

 

SCHITA BUNULUI IMOBIL

Nr. parcelă

Categoria de folosintă

Cod grupă

destinatia

Suprafata din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona în cadrul localitătii

Mentiuni

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

 

Nr. corp clădire/

Denumire

Suprafată construită la sol (mp)

Cod grupă destinatie

Mentiune

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR

                                                       

Nr. crt.

Nume/

Denumire

proprietate

Domiciliul/ Sediu proprietar

Cod numeric personal/ Cod SIRUES

Tipul actualului de proprietate, nr. si data înregistrării/ eliberării

Cod grupă proprietate

Suprafata din act (ha sau mp)

Modelul de detinere Teren/ constructie

Mentiuni

Teren

Constructie

Exclusiv

Indiviziune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

…………

Data

……………

Verificat

…………..

 

ANEXA Nr. 3

 la instructiuni.

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

(intravilan; bloc)

 

Scara 1:500

 

                  Judetul: Municipiul Bucuresti                  

Teritoriul administrativ:

Sectorul 2          

Cod SIRUTA: 179150                 

Adresa:                

Bd Florilor nr. 6, bl. 25               

Nr. cadastral .............................

Numele si prenumele proprietarului:

Damian Grigore

Adresa:

Bd Florilor nr. 6, bl. 25, sc. 2, et. 1 , ap. ,44

Localitatea: Bucuresti

Judetul:

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL

(intravilan)

 

Scara 1:500

 

Judetul: Municipiul Bucuresti

 

Teritoriul administrativ:

Sectorul 6

Cod SIRUTA: 179150

Adresa imobilului:

Str. Dudului nr. 31, sectorul 6

Nr. cadastral al bunului imobil ...

Numele si prenumele proprietarului:

Tănase Constantin

Tănase Elena

Adresa:

Str. Granitului nr. 41, sectorul 6

Localitatea : Bucuresti

Judetul:

                 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100

 

Judetul: Municipiul Bucuresti

Teritoriul administrativ:

Sectorul 2

Cod SIRUTA: 179150

Adresa: Aleea Sinaia nr. 4, bl. 82, sc. 2, et. 1, ap. 44

Nr. cadastral ....................................................

Numele si prenumele proprietarului:
Damian Grigore

Adresa:

Aleea Sinaia nr. 4, bl. 82, sc. 2, et. 1, ap. 44

Localitatea: Bucuresti

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul .......................................................................................................................... , domiciliat în ................................................................................................ , în calitate de proprietar al bunului imobil din .............................................................................................................., declar pe propria răspundere că bunul imobil măsurat este.proprietatea mea si îmi asum întreaga răspundere pentru identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil măsurat.

Data ...............................

Semnătura ....................................

 

Domnului director general al OJCGC ..........................................

 

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

MEMORIU TEHNIC

- Model-cadru -

 

1. Denumirea lucrării: titlul sub care se elaborează lucrarea (identic cu cel din cartusul planselor) si numărul lucrării în registrul de evidentă propriu

2. Beneficiarul lucrării: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul

3. Executantul lucrării: numele si prenumele sau denumirea, numărul autorizatiei

4. Obiectul lucrării: scurtă prezentare, cu datele de localizare si identificare a bunului imobil care face obiectul lucrării:

a) în cazul bunurilor imobile, terenuri cu constructii, se va face o descriere generală a constructiei conform tabelului următor:

 

Nr. crt.

Destinatia

Suprafata ocupată la sol

Numărul

de etaje

Numărul de camere

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

b) în cazul unei constructii care face obiectul proprietătii pe etaje sau apartamente se va face o descriere generală a întregii constructii conform tabelului următor:

 

Numărul de niveluri

Numărul de scări

Numărul de camere

Numărul

Modul de numerotare blocului a apartamentelor (pe scări/pe întregul bloc)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

5. Scopul lucrării: scurtă prezentare a scopului în care se execută lucrarea cadastrală (dezmembrare, parcelare, iesire din indiviziune, comasare, intabulare titlu de proprietate, intabulare constructii, apartamente etc.)

6. Amplasamentul bunului imobil: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj

7. Situatia juridică a imobilului în Cartea funciară veche: prezentarea Cărtii funciare în care este intabulat imobilul în cauză, cu eventuale comentarii dacă apar situatii deosebite cu privire la proprietate si la sarcini sau prezentarea actului de proprietate detinut de proprietar

8. Operatiuni topocadastrale efectuate: prezentarea succintă a lucrărilor topografice si cadastrale efectuate în cadrul lucrării: metodele si aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele de sprijin vechi si noi folosite, descrierea punctelor noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire a retelei de sprijin sau a retelei de ridicare) si modul de calcul al coordonatelor punctelor ce definesc vârfurile conturului parcelelor cadastrale determinate în lucrare, descrierea sumară a noilor linii de delimitare a parcelelor, calculul suprafetelor (din coordonate) si alte descrieri necesare, în functie de specificul lucrării.

 

ANEXA Nr. 8

la instructiuni

 

FLUX INFORMATIONAL

privind înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară

 

 

SOLICITANT

PERSOANĂ FIZICĂ/JURIDICĂ

PERSOANĂ FIZICĂ/JURIDICĂ AUTORIZATĂ DE ONCGC/OJCGC (ÎNTOCMESTE DOCUMENTATIA

CADASTRALĂ TEHNICĂ)

NOTAR PUBLIC

(ÎNCHEIE ACTUL NOTARIAL)

OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

(RECEPTIONEAZĂ DOCUMENTATIA CADASTRALĂ TEHNICĂ)

BIROUL DE CARTE FUNCIARĂ

(ÎNSCRIERE/EXTRAS CARTE FINANCIARĂ)

 

1. Solicitantul se adresează notarului public sau persoanei fizice/juridice autorizate (PF/J A).

2. PF/J A întocmeste documentatia tehnică cadastrală si o înaintează oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC).

3. OJCGC verifică si receptionează documentatia si o eliberează PF/J A sau solicitantului.

4. Notarul public întocmeste actul notarial si îl transmite, direct sau prin solicitant, Biroului de carte funciară (BCF).

5. BCF înscrie cu caracter nedefinitiv actul sau faptul juridic si eliberează, la cerere, extrasul de carte funciară.

6. BCF transmite OJCGC documentatia privind înscrierea efectuată.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară

prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin persoanele fizice, functionari publici, înscrise în lista cuprinzând persoanele agreate de Ministerul Finantelor Publice pentru realizarea certificării bilanturilor contabile si a contului de executie bugetară ale institutiilor publice, pre

cum si cele care vor dobândi calitatea de persoana fizică agreată nu pot exercita activitatea de certificare pe perioada în care sunt functionari publici.

Art. 2. - În termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin structurile proprii de audit intern, vor anunta în mod public organizarea examinării profesionale a persoanelor fizice si juridice externe în vederea agreării pentru certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară, ale institutiilor publice, astfel încât examenul să aibă loc în cel mult 30 de zile lucrătoare de la publicare.

Art. 3. - Procedura de organizare si desfăsurare a examenului pentru înscrierea pe lista cuprinzând. persoanele agreate pentru certificarea bilantului contabil si contului de executie bugetară ale institutiilor publice, încheierea contractului de prestări de servicii pentru certificare, precum si cazurile de excludere din această listă sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La încheierea contractului de prestări de servicii pentru certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară institutia publică solicitantă si persoana fizică sau juridică agreată vor avea în vedere, la stabilirea tarifului, faptul că activitatea de certificare reprezintă cel

mult 50% din activitatea de auditare pe care ar desfăsura-o un auditor intern dacă ar fi angajat al institutiei publice respective.

Art. 5. - Pentru tariful încasat de la institutiile publice în urma activitătii de certificare a bilantului contabil si a contului de executie bugetară obligatia de a stabili si de a vira la buget, potrivit legii, impozitul aferent revine persoanei fizice sau juridice agreate care a efectuat certificarea.

Art. 6. - Certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară efectuată la alte institutii publice de către persoane desemnate din cadrul structurilor de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice este activitate desfăsurată în baza atributiilor de serviciu.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea prevederile pct. 9 subpunctele 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 si 9.6 din cap. VIII al Ordinului ministrului finantelor nr. 1.070/2000, prevederile pct. 5.2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 332/2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2001.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de organizare si desfăsurare a examenului pentru înscrierea pe lista cuprinzând persoanele agreate pentru certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară la institutiile publice. Încheierea contractului de certificare.

Cazurile de excludere a persoanelor fizice si juridice din lista cuprinzând persoanele agreate

 

1. Organizarea si desfăsurarea examenului

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anuniă în mod public organizarea examinării profesionale a persoanelor fizice si juridice externe în vederea agreării.

În anunt se vor preciza: locul, data si conditiile de înscriere si participare la examen, precum si bibliografia din care se va efectua examinarea candidatilor.

La stabilirea bibliografiei minime obligatorii se va avea în vedere cuprinderea legislatiei din cel putin următoarele domenii: auditul intern al institutiilor publice, activitatea financiar-contabilă a institutiilor publice, finante publice, achizitii publice si executare silită.

Conditiile de eligibilitate în vederea examinării pentru înscrierea pe lista cuprinzând persoanele agreate sunt următoarele:

A. pentru persoane fizice:

a) să fie licentiate ale unei facultăti cu profil economic si să aibă o vechime în specialitate economică, pe studii superioare, de cel putin 3 ani, sau să aibă calitatea de expert contabil ori contabil autorizat cu studii medii sau superioare, ori să aibă calitatea de auditor financiar;

b) să prezinte cazier juridic din care să rezulte că nu au antecedente penale;

c) să facă dovada că au capacitatea deplină de exercitiu;

B. pentru persoane juridice:

a) să aibă prevăzută în statut, ca obiect de activitate exclusiv, activitatea de certificare a bilantului contabil si a contului de executie bugetară pentru institutiile publice sau să fie societate comercială de expertiză contabilă care să aibă prevăzută în statut, ca obiect de activitate, si eertificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară pentru institutiile publice;

b) persoanele fizice, angajate ale persoanelor juridice, care vor efectua certificarea în numele persoanei juridice respective, trebuie să îndeplinească conditiile de agreare pentru persoanele fizice, mentionate la lit. A;

c) să depună la structurile de audit intern de la nivelul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, documentatia din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la lit. a) si b).

La nivelul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv .a municipiului Bucuresti, se vor constitui, prin decizie a directorului general, comisii de examinare profesională formate din:

- directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - presedinte;

- seful structurii de audit intern - membru;

- directorul care are în subordine serviciul financiar-contabilitate - membru;

- directorul directiei trezorerie - membru. Secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al serviciului resurse umane.

Examinarea profesională se realizează printr-o probă scrisă si un interviu sustinute pe baza bibliografiei indicate. Aprecierea la proba scrisă se face prin notare cu note de la 1 la 10.

Candidatul va fi admis pentru interviu dacă media notelor primite la proba scrisă este cel putin 8.

Proba orală se notează cu note de la 1 la 10.

Media finală este media mediilor de la proba scrisă si de la interviu.

Pentru a fi considerat admis candidatul trebuie să aibă o medie finală de cel putin 8.

Rezultatele examinării profesionale se comunică în termen de două zile lucrătoare, prin afisare într-un loc vizibil în mod public, la sediul institutiei publice care a organizat examinarea.

Rezultatul examinării poate fi contestat în termen de două zile lucrătoare de la data afisării lui. Contestatiile se depun la secretariatul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Contestatiile se solutionează de către o comisie stabilită prin decizie a directorului general, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

Modul de solutionare a contestatiilor se comunică în scris petentilor. Următoarea cale de atac si ultima, este structura de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice.

Persoanele declarate admise vor fi înscrise pe lista cuprinzând persoanele agreate ce va fi transmisă, în termen de 10 zile lucrătoare, structurii de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice.

Membrii comisiilor de examinare si personalul din centrala Ministerului Finantelor Publice, la cerere vor fi examinati de către structura de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice. Procedura este analoagă, mutatis mutandis, cu cea urmată la nivelul structurilor teritoriale de audit intern.

Completarea listei cuprinzând persoanele agreate se efectuează ori de câte ori sefii structurilor teritoriale de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice si conducerile directiilor generale ale finanielor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consideră necesar si se efectuează în mod obligatoriu atunci când s-au depus cel putin 10 cereri prin care se solicită acest lucru. Orice completare a listei cuprinzând persoanele agreate se va transmite structurii de audit intern din centrala Ministerului Finantelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare.

2. Încheierea contractului de certificare

Institutiile publice cu mai puiin de 25 de posturi au obligatia să solicite certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară la structurile de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice.

La primirea solicitării structurile de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice procedează mai întâi la verificarea îndeplinirii de către institutia publică respectivă a conditiilor de a solicita acest lucru. Dacă institutia publică solicitantă nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, este informată în scris despre aceasta. Dacă institutia publică solicitantă îndeplineste conditiile legale pentru solicitarea certificării externe, atunci se procedează la acceptarea sau respingerea solicitării de efectuare a certificării de către structura de audit intern a Ministerului Finantelor Publice. Acceptarea sau respingerea solicitării de efectuare a certificării se face pe baza analizei fondului de timp de muncă disponibil a gradului de acoperire cu sarcini a personalului specializat si a altor criterii, astfel încât să nu fie afectată îndeplinirea atributiilor prevăzute în regulamentul de organizare si functionare si în centrala Ministerului Finantelor Publice. Răspunsul la confisa postului. Dacă se ajunge la concluzia că, certificarea poate fi realizată de structura proprie de audit intern, atunci directorul general decide, la propunerea sefului structurii de audit intern, persoana care urmează să efectueze certificarea, anuntând despre aceasta institutia publică solicitantă. Dacă în urma analizei fondului de timp disponibil se ajunge la concluzia că structura proprie de audit intern nu poate realiza certificarea solicitată, atunci institutia publică solicitantă este anuntată despre necesitatea de a consulta lista cuprinzând persoanele agreate de unde poate să aleagă persoana fizică sau juridică în vederea realizării certificării. Persoanele fizice sau juridice agreate, care încheie contract de certificare cu institutiile publice respective, vor depune o copie de pe acest contract la structurile de audit intern ale Ministerului Finantelor Publice unde au fost agreate, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheiere. Contractul de certificare este contract de prestări de servicii.

3. Cazurile de excludere a persoanelor fizice si juridice din lista cuprinzând persoanele agreate

Excluderea de pe lista cuprinzând persoanele agreate se face în următoarele cazuri:

a) la cererea persoanei agreate, înaintată în scris conducătorului structurii de audit intern care a înscris-o pe listă

b) decizia structurii de audit intern luată în urma analizei rapoartelor de certificare întocmite;

c) încetarea îndeplinirii oricărei conditii care a stat la baza agreării;

d) decesul persoanei agreate.

Persoanele fizice sau juridice agreate care au întocmit raport de certificare au obligatia ca în termen de 10 zile lucrătoare să depună o copie de pe acest raport si la structura de audit intern a Ministerului Finantelor Publice care le-a agreat.

La analiza rapoartelor de certificare se va urmări dacă persoana care a făcut certificarea a respectat atât metodologiile în vigoare privind certificarea bilantului contabil si contul de executie bugetară, cît si întreaga legislatie economico-financiară care are implicatii asupra, certificării bilantului contabil si a contului de executie bugetară

În cazul încetării valabilitătii contractului de certificare înainte de termenul stabilit în contract, părtile contractante vor informa în scris conducătorul structurii de audit intern căruia i-a fost transmisă copia de pe contract, asupra cauzelor care au condus la aceasta. Cu această ocazie institutia publică respectivă va preciza modul în care întelege să efectueze în viitor certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară.

În orice situatie în care o persoană a fost exclusă de pe lista cuprinzând persoanele agreate, cu exceptia cazului de deces, acea persoană va fi informată în scris despre aceasta, cu precizarea motivelor care au stat la baza excluderii. Decizia de excludere din lista cuprinzând persoanele agreate poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, la structura de audit intern din contestatie se dă în termen de 30 de zile lucrătoare.