MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 94   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 23 februarie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

                  15. - Hotărâre privind demisia unui deputat

                 

16. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind

aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

17. – Hotãrâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

                  Decizie nr. 235 din 21 noiembrie 2000 referitoare le exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990

 

                  Decizie nr. 268 din 19 decembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998

 

Decizie nr. 5 din 16 ianuarie 2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

                  24. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 189 alin. 1 si al art. 198 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Gheorghe Fulga, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 20 februarie 2001.
Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

În temeiul art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Mitică Bălăet, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia juridică de disciplină si imunităti la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;

- domnul deputat Mircea Stoian, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia pentru buget, finante si bănci la Comisia pentru muncă si protectie socială;

- domnul deputat Stefan Păscut, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii;

- domnul deputat Grigore Dorin Popescu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru politică externă.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutie.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 20 februarie 2001.
Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul art. 67 alin. (1) din Constitutia României, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Cornel Stirbet, ales la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 34 Sibiu, mandat devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Horia-Mircea Rusu.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 20 februarie 2001.
Nr. 17.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 235

din 21 noiembrie 2000

referitoare le exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990


Lucian Mihai - presedinte
Costică Bulai - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Ioan Muraru - judecător
Lucian Stângu - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Gabriela Ghită - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rom Oil Grup" - S.A. din Gavojdia în Dosarul nr. 6.629/CA/1998 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si comercial.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, precum si a părtilor Guvernul României si Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat Timis, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind nefondată, deoarece apreciază că art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 nu contravine prevederilor constitutionale.

 

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 decembrie 1998, pronuntată în Dosarul nr. 6.629/CA/1998, Curtea de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si comercial a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rom Oil Grup" - S.A. din Gavojdia într-un litigiu având ca obiect anularea Hotărârii Guvernului nr. 567/1998 privind modelul etichetei autocolante, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acesteia.

Dosarul nr. 6.629/CA/1998 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si comercial a fost înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, la data de 2 mai 2000.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că termenul prevăzut de textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21, care consacră accesul liber la justitie.
Curtea de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si comercial, exprimându-si opinia în urma interventiei Curtii Constitutionale, consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece "prin instituirea procedurii prealabile obligatorii, anterioare sesizării instantei [...] nu se încalcă principiul constitutional al accesului liber la justitie [...]".

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin dispozitiile legale criticate "actiunea administrativă prealabilă este concepută ca un mijloc legal care oferă cetăteanului posibilităti mai variate si mai rapide pentru apărarea drepturilor sale fundamentale si nu ca o dispozitie care i-ar limita accesul la justitie".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

 

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, al căror continut este următorul: "Înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat se va adresa pentru apărarea dreptului său, în termen de 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 2, autoritătii emitente, care este obligată să rezolve reclamatia în termen de 30 de zile de la aceasta."

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege contravine art. 21 din Constitutie, care prevede: "(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă.

Critica de neconstitutionalitate constă în sustinerea potrivit căreia art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, care stabileste un termen, pus la îndemâna administratiei pentru o nouă examinare a actului atacat de persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, încalcă dreptul fundamental privind accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie.

Analizând această sustinere, Curtea retine că prin continutul lor dispozitiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990 nu împiedică persoana care se consideră vătămată într-un drept al său de o autoritate publică să sesizeze instantele judecătoresti, ci instituie o procedură prealabilă obligatorie anterioară acestei sesizări, procedură care reprezintă pentru cetătean încă o posibilitate în apărarea drepturilor sale.

De altfel art. 48 din Constitutie, referitor la "Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică", la alin. (2) prevede: "Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică", iar Legea nr. 29/1990 care reglementează contenciosul administrativ este, în sensul art. 72 alin. (3) lit. j) din Constitutie, o lege organică.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rom Oil Grup"-S.A. din Gavojdia în Dosarul nr. 6.629/CA/1998 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si comercial.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 noiembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 268

din 19 decembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea

bancară nr. 58/1998


Lucian Mihai - presedinte
Costică Bulai - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Lucian Stângu - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Paula C. Pantea - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998, exceptie ridicată de Răzvan Ionut Stan în Dosarul nr. 459/2000 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei si a Societătii Comerciale "Banca Comercială Română"-S.A. din Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, întrucât nu există neconcordante între textul de lege criticat si dispozitiile constitutionale.

 

C U R T E A,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 14 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 459/2000, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998. Exceptia a fost ridicată de Răzvan Ionut Stan, reclamant într-o actiune de contencios administrativ formulată împotriva Băncii Comerciale Române - S.A. din Bucuresti. În cadrul acestei actiuni reclamantul a solicitat băncii lista scrisă cuprinzând demnitarii si functionarii publici (inclusiv soti/sotii si rude) care au beneficiat de credite cu dobândă preferentială acordată de Bancorex-S.A. Întrucât refuzul pârâtei de a furniza informatiile cerute s-a bazat pe invocarea art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998, reclamantul a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a acestor texte de lege.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998 pot si trebuie să fie aplicate numai în concordantă cu art. 31 din Constitutie, care consacră dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, statornicind că acest drept nu poate fi îngrădit. În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate restrictiile pe care le stabilesc textele ce fac obiectul exceptiei nu sunt necesare într-o societate democratică în care trebuie să existe liberul acces al publicului la informatiile de interes public si controlul efectiv al societătii civile asupra activitătii functionarilor publici si, în genere, asupra chestiunilor de interes public. În acest sens autorul întelege să se refere si la alte texte constitutionale, si anume la art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2) si art. 51.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, consideră că art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998 sunt constitutionale. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, în esentă, că textele art. 35-37 din Legea bancară ocrotesc un interes de ordin privat, băncile fiind, indiferent de structura si de capitalul lor social, persoane juridice de drept privat, care prestează servicii specifice unor persoane, intrând în raporturi juridice comerciale, guvernate în mod preponderent de reguli si principii situate în afara unui regim juridic de drept public. Totodată presedintele Camerei Deputatilor apreciază că art. 35-37 din Legea bancară au si valoarea unor norme ce protejează un interes public. În absenta textelor criticate accesul unor terti neautorizati la secretul bancar ar crea o stare de insecuritate în mediul de afaceri, o neîncredere între investitori, care ar bloca initiativa privată si operatiunile comerciale. În ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 15 alin. (1) si ale art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, concentrate asupra ideii de apărare si promovare a drepturilor si libertătilor fundamentale, presedintele Camerei Deputatilor consideră că "nu se poate admite o contrapunere între dreptul la informatie si dreptul la respectarea si ocrotirea vietii intime, familiale si private, între dreptul persoanei de a avea acces la informatiile de interes public si obligatia statului de a crea si mentine elementele de consolidare a economiei de piată". Observând că Legea fundamentală nu contine o definitie a "informatiilor de interes public" si, de altfel, nici a notiunii "interes public", presedintele Camerei Deputatilor conchide în sensul că "sfera privată nu poate fi situată, din punct de vedere constitutional, într-un plan secund fată de sfera publică, iar informatiile concentrate de institutii care sunt menite să servească publicul nu dobândesc, în mod automat, un caracter public".
Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate "nu vin în contradictie cu dispozitiile constitutionale, întrucât, pe de o parte, art. 31 din Constitutie face referire precisă la natura informatiilor, respectiv cele de interes public, pe când art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998 are în vedere informatii ce tin de domeniul privat, respectiv cele privind pe titularii de conturi, conturile si tranzactiile cu acestea".

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

 

C U R T E A,

 

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:
Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 35, 36 si 37 din Legea bancară nr. 58/1998, care au următorul cuprins:

- art. 35: "Banca va păstra confidentialitatea tuturor tranzactiilor si serviciilor pe care le oferă, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor.";

- art. 36: "Personalul unei bănci, supus prevederilor prezentei legi, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei bănci sau vreunui client al acesteia.
Prevederile de mai sus se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale băncii.";

- art. 37: "Orice membru al consiliului de administratie al unei bănci, precum si toate persoanele care participă la activitatea băncii sunt obligate să păstreze secretul profesional. Informatii privind sumele depuse si operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în miscare actiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instantei judecătoresti. Personalul băncii nu poate uza, în folos personal, de informatiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunostintă în orice mod.

Prevederile alin. 1 se aplică si persoanelor care obtin, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale băncii, informatii de natura celor arătate mai sus."
Autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998 contravin, în principal, prevederilor constitutionale ale art. 31 si, în subsidiar, celor ale art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 51, texte care au următoarea redactare:

- art. 1 alin. (3): "România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.";

- art. 15 alin. (1): "Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.";

- art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.";

- art. 31: "(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau siguranta natională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice si private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitătii lor se reglementează prin lege organică.";

-              art. 51: "Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."

I. Principala critică de neconstitutionalitate priveste încălcarea dispozitiilor art. 31 din Constitutie, referitoare la dreptul la informatie.

Examinând sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Textele de lege criticate au în vedere instituirea unui regim de strictă confidentialitate asupra unor date, fapte si elemente ce tin de functionarea institutiilor bancare, institutii cu caracter privat care stabilesc cu clientii lor si cu alti parteneri de afaceri raporturi de drept civil sau comercial, adică raporturi de drept privat, iar nu de drept public. Astfel fiind, dispozitiile art. 31 din Constitutie, text care priveste dreptul persoanelor de a avea acces neîngrădit la orice informatie de interes public, nu au nici o legătură cu activitătile bancare, iar argumentele aduse de autorul exceptiei în scopul de a demonstra o eventuală limitare a exercitării acestui drept sunt, în ipoteza reglementării criticate, simple speculatii. Nu este vorba, într-adevăr, de nici o limitare a accesului la informatii de interes public, pentru că informatiile avute în vedere sunt, prin excelentă, de interes privat. Este ceea ce rezultă si din alin. (2) al art. 31 din Constitutie, care obligă autoritătile publice să asigure, potrivit competentelor ce le revin, informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal; or, băncile nu sunt entităti care să facă parte din categoria autoritătilor publice.

Secretul operatiunilor bancare reprezintă o conditie esentială pentru functionarea institutiilor din această categorie. Fără aplicarea acestui principiu activitatea bancară ar fi imposibilă, deoarece s-ar prejudicia nu numai interesele băncii, ci si interesele partenerilor acesteia. Atât activitatea băncilor, cât si, de regulă, cea a clientilor acestora au caracter lucrativ si se supun legilor concurentei, ceea ce presupune respectarea confidentialitătii operatiunilor.

Întrucât totalitatea raporturilor dintre bănci si clientii lor se întemeiază pe contracte, secretul operatiunilor, astfel cum este reglementat prin textele de lege a căror constitutionalitate este contestată, face parte, de drept, din contractele respective. Nerespectarea unor asemenea obligatii contractuale face să se nască răspunderea contractuală a părtii vinovate. Pentru personalul băncilor respectarea confidentialitătii datelor si a operatiilor prevăzute de lege tine de secretul profesional, iar încălcarea unor asemenea îndatoriri poate atrage, alături de răspunderea în raporturile de serviciu, chiar răspunderea penală.

Legea bancară nr. 58/1998 nu exclude divulgarea datelor protejate, dar numai atunci când în cauzele penale s-a pus în miscare actiunea penală împotriva titularului si numai la cererea scrisă a procurorului ori a instantei judecătoresti.

II. Autorul exceptiei a indicat ca temei constitutional al sesizării si dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 51 din Legea fundamentală.

Curtea constată că, în raport cu motivele invocate în sprijinul exceptiei de neconstitutionalitate, textele indicate nu sunt relevante, neavând nici o concludentă pentru solutionarea acesteia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum si al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancară nr. 58/1998, exceptie ridicată de Răzvan Ionut Stan în Dosarul nr. 459/2000 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 decembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 5

din 16 ianuarie 2001

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor


Lucian Mihai - presedinte
Costică Bulai - judecător
Constantin Doldur - judecător
Kozsokár Gábor - judecător
Ioan Muraru - judecător
Nicolae Popa - judecător
Lucian Stângu - judecător
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Gabriela Ghită - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, exceptii ridicate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate în dosarele nr. 760/2000 si nr. 761/2000 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal sunt prezente părtile: Casa Natională de Asigurări de Sănătate, reprezentată de consilier juridic Stefan Panaitescu, si Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, reprezentată de consilier juridic Florin Pătrascu.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 197C/2000 si nr. 198C/2000 au continut identic, pune în discutie din oficiu conexarea cauzelor. Reprezentantii părtilor si reprezentantul Ministerului Public nu se opun conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 198C/2000 la Dosarul nr. 197C/2000, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate solicită admiterea exceptiei, deoarece consideră că dispozitiile legale criticate, nefiind aprobate de Parlament, sunt aplicate ilegal. Se apreciază, de asemenea, că acestea contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 33 alin. (3), precum si ale art. 114 alin. (4) si (5) si că nu sunt corelate cu dispozitiile Legii nr. 145/1997, în care s-a prevăzut că asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătătii populatiei.

Reprezentantul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor solicită respingerea exceptiei ridicate, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998, fiind depusă la Parlament spre aprobare, produce efecte si este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.
Reprezentantul Ministerului Public, considerând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

 

C U R T E A,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 760/2000, si prin Încheierea din 26 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 761/2000, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor. Exceptiile au fost ridicate în două cauze ce au ca obiect cererile formulate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor prin care se solicită modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 24 din 24 ianuarie 2000, precum si a Hotărârii nr. 48 din 20 decembrie 1999 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în sensul eliminării dispozitiilor referitoare la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate, se sustine, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 contravine prevederilor constitutionale ale art. 33 alin. (3) si celor ale art. 114 alin. (4), deoarece "acest act normativ a functionat si functionează si în prezent în mod ilegal, fără a fi aprobat de Parlamentul României [...]." De asemenea, se arată că, potrivit Legii nr. 145/1997, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătătii populatiei, fiind obligatoriu si functionând descentralizat, iar Fondul de asigurări sociale de sănătate este administrat prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate si prin casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, ca urmare a solicitării Curtii Constitutionale, apreciază că exceptiile sunt întemeiate, deoarece dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 33 alin. (3), art. 72 alin. (3) lit. l) si ale art. 114 si nu sunt corelate cu dispozitiile art. 2 alin. 2 si ale art. 89 din Legea nr. 145/1997.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate sunt nefondate, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Se arată, în esentă, că art. 114 alin. (4) din Constitutie instituie procedura delegării legislative "ce conferă Guvernului dreptul de a adopta, în cazuri exceptionale, ordonante de urgentă fără vreo interventie parlamentară si fără a fi limitate la domeniul legilor ordinare, aceste ordonante intrând în vigoare după depunerea lor spre aprobare la Parlament, care, dacă nu este în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu". În ceea ce priveste "aspectele semnalate în legătură cu subordonarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor fată de Ministerul Transporturilor", se apreciază că "acestea nu constituie aspecte de neconstitutionalitate, în raport cu dispozitiile art. 33 alin. (3) din Constitutie invocate, ci vizează modul de corelare a dispozitiilor din cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998, referitoare la functionarea acestei case de asigurări de sănătate, cu dispozitiile privind autonomia caselor de asigurări de sănătate, prevăzute în Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

 

C U R T E A,

 

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998.

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii legale încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 33 alin. (3): "Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale si a activitătilor paramedicale, precum si alte măsuri de protectie a sănătătii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.";

- Art. 114 alin. (4): "În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu."

Examinând exceptia, Curtea constată că nici una dintre criticile de neconstitutionalitate aduse ordonantei de urgentă nu este întemeiată. Faptul că ordonanta de urgentă criticată (act normativ cu putere de lege) cuprinde reglementări speciale privind un anumit sector al asistentei medicale si al asigurărilor sociale pentru boală, în care sunt stabilite, pe baza principiilor din legea generală (Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997), măsuri de protectie si ocrotire a sănătătii în situatii specifice, nu are semnificatia că ar fi înfrânte prevederile art. 33 alin. (3) din Constitutie.

Efectuarea transporturilor de călători si mărfuri în conditii de sigurantă deplină a circulatiei impune crearea unui cadru juridic unitar, necesar atât pentru organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică de specialitate pentru personalul cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei, cât si pentru asistenta medicală curentă acordată întregului personal din transporturi. Asa fiind, în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie privind delegarea legislativă, Guvernul a adoptat această ordonantă de urgentă, chiar dacă domeniul ar fi rezervat reglementării prin lege organică. În acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale a stabilit în mod constant că ordonantele de urgentă, spre deosebire de ordonantele adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, potrivit alin. (1) al art. 114 din Constitutie, pot fi adoptate si în domeniul legilor organice. În aceste conditii nu are relevantă, sub aspectul contenciosului de constitutionalitate, nici împrejurarea că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 cuprinde o reglementare diferită de cea a Legii nr. 145/1997, care a organizat sistemul general al asigurărilor de sănătate, nici faptul că până în prezent Parlamentul nu a adoptat o lege de aprobare a acestei ordonante de urgentă, deoarece pentru intrarea în vigoare este suficient că ordonanta de urgentă a fost depusă spre aprobare la Parlament.

Curtea constată, de asemenea, că nu este întemeiată nici critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (4), prin aceea că ordonanta de urgentă nu are la bază existenta unui "caz exceptional" care ar fi putut permite Guvernului să o adopte. Într-adevăr, motivarea cuprinsă în nota de fundamentare a ordonantei de urgentă justifică existenta cazului exceptional si răspunde totodată exigentelor stabilite de Curtea Constitutională, prin jurisprudenta sa, cu privire la interesul public si la urgenta reglementării pentru aprecierea constitutionalitătii ordonantelor de urgentă. Din cuprinsul notei de fundamentare rezultă, între altele, că aplicarea Legii nr. 145/1997 "a condus la mari perturbări în asigurarea resurselor financiare la nivelul unitătilor sanitare din reteaua Ministerului Transporturilor [...], consecinta fiind scăderea nivelului de asistentă medicală acordată personalului care concură la siguranta circulatiei si navigatiei. În aceste conditii securitatea coletelor si a mărfurilor transportate cu mijloace de transport navale, aeriene, rutiere, feroviare si cu metroul este periclitată, existând riscul de a se produce evenimente grave si accidente în procesul de transport".

Fată de cele arătate, exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

În legătură cu critica adusă ordonantei de urgentă privind încălcarea art. 114 alin. (4) din Constitutie, la aceeasi solutie de respingere a exceptiilor de neconstitutionalitate se ajunge si pe baza argumentelor înfătisate în opinia separată formulată la Decizia Curtii Constitutionale nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, opinie pe care autorii acesteia, membri ai completului de judecată, o mentin si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, exceptii ridicate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate în dosarele nr. 760/2000 si nr. 761/2000 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 ianuarie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Finantarea actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, se asigură din fondurile alocate anual cu această destinatie Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin legea bugetului de stat."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, care răspund de angajarea si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate, precum si de receptia lucrărilor executate si decontate."

3. Articolul 3 se abrogă.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 69/2000.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora de către Parlament, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu


Bucuresti, 15 februarie 2001.
Nr. 24.