MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 11           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Marti, 9 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 192 din 12 octombrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor a dispozitiilor art. 147 alin. 1 si 2 si ale art. 258 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.374/2000. -   Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international la transportul rutier (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.711/2000. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă ­NTPA 012 - si pentru modificarea Ordinului nr. 242/1990

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 192

din 12 octombrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 alin. 1 si 2

si ale art. 258 din Codul penal

                 

Ioan Muraru - presedinte
                  Costică Bulai - judecător
                  Constantin Doldur - judecător
                  Kozsokár Gábor - judecător
                  Nicolae Popa - judecător
                  Lucian Stângu - judecător
                  Florin Bucur Vasilescu - judecător
                  Iuliana Nedelcu - procuror
                  Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 alin. 1 si 2, precum si a dispozitilor art. 258 din Codul penal, exceptie ridicată de Stefan Trutescu în Dosarul nr. 604/1999 al Tribunaluiui Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal sunt prezenti Nicolae Lazăr si Stefan Berechet. Lipsesc Stefan Trutescu, Ioana Florea, Nicolae Anghel, Banca Comercială "Albina" si Societatea Comercială "Reconversie si Valorificare Acctive" S.A., fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, părtile prezente solicită solutionarea urgentă a exceptiei de neconstitutionalitate având în vedere tergiversarea solutionării dosarului la instantele de fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respinngere a exceptiei, arătând că raportarea unei dispozitii legale la o altă dispozitie legală este o problemă de interpretare si de aplicare a legii, care excede competentei Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

 

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 5 mai 2000, pronuntată în Dosarul nr. 604/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutiona­litate a dispozitiilor art. 147 alin. 1 si 2 si ale art. 258 din Codul penal, exceptie ridicată prin apărători de Stefan Trutescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 147 alin. 2 si ale art. 258 din Codul penal sunt neconstitutionale, întrucât "anulează dis­tinctia făcută de Legea fundamentală"  între regimul juridic al functionarilor publici regimul general  privind raporturile de muncă". Se invocă în sustinerea acestei motivări prevederile art. 7 alin. (3) lit. i) si l) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - sectia a II-a penală, exprimându-si opinia, apreciază că, desi Curtea Constitutională s-a mai pro­runtat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 258, raportate la art. 147 din Codul penal, totusi, "în raport cu adoptarea Legii nr. 188/1999 - Lege privind statutul functionarilor publici ­nu ne aflăm în situatia prevăzută de art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992". Instanta mai arată că, "în contextul dispozitiilor Legii nr. 188/1999, este definit statutul functionarului public, fiind enumerate si categoriile de persoane care pot detine această calitate de functionar public, situatie în care dispozitiile art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, sunt neconstitutionale". Instanta nu indică nici o dispozitie a Constitutiei ca fiind încălcată.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comuni­cată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât "Extinderea răspunderii penale pentru infractiunile prevăzute în art. 246-250 din Codul penal, de la functionarii publici la cei­lalti functionari, prin dispozitiile art. 258, nu poate fi conside­rată neconstitutională atâta vreme cât reglementările privitoare la notiunile de functionar public si functionar, inclusiv incriminările care presupun o astfel de calitate a subiectului activ, sunt caracterizate prin Constitutie ca tinând de domeniul legii". De altfel, se mai arată în acelasi punct de vedere, "atât Codul penal, cât si Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt legi organice, iar invocarea neconcordantei dintre art. 147 din Codul penal si dispozitiile Legii nr. 188/1999 nu ridică o problemă de ordin constitutional, ci o problemă de interpretare juridică".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

 

CURTEA,

 

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Dispozitiile Codului penal, criticate prin exceptia ridicată ca fiind neconstitutionale, sunt următoarele:

- Art. 147: "Prin «functionar public» se întelege orice per­soană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinate de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităti dintre cele la care se referă art. 145.

Prin «functionar» se întelege persoana mentionată în alin. 1, precum si orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat."

- Art. 258: "Dispozitiile art. 246-250 privitoare la functionari publici se aplică si celorlalti functionari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime."

Prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate sunt următoarele:

- Art. 72 alin. (3): "Prin lege organică se reglementează: [...]

i) statutul functionarilor publici; [...]

l) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială"

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 147, precum si ale art. 258 din Codul penal au devenit neconstitutionale după adoptarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, întrucât "anulează distinctia făcută de Legea fundamen­tală între regimul juridic al functionarilor publici si regimul gene­ral al raporturilor de muncă". Cu privire la aceste argumente Curtea retine că Legea fundamentală nu defineste nici notiunea de functionar public si nici pe cea de alti functionari, definirea si reglementarea statutului acestor categorii de salariati fiind de domeniul legii. Întelesul acestor notiuni este stabilit, pe de o parte, în art. 147 din Codul penal, iar pe de altă parte, în Legea nr. 188/1999, unde este reglementat Statutul functionari­lor publici. Deosebirile între cele două reglementări legale nu reprezintă însă o problemă de constitutionalitate, ci una de interpretare si de aplicare a legilor, ceea ce excede compe­tentei Curtii Constitutionale, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, care prevăd: "Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei." Constitutionalitatea unei dispozitii legale nu poate fi examinată prin raportare la o altă dispozitie legală, ci doar prin raportare la o normă constitutională. În acest fel a statuat Curtea prin Decizia nr. 38 din 11 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 5 mai 1999, si prin Decizia nr. 88 din 2 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 3 iunie 1998.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se invocă pre­vederile art. 72 alin. (3) lit. i) si I) din Constitutie, potrivit cărora statutul functionarilor publici si regimul general al rapor­turilor de muncă, care, în opinia autorului exceptiei, se referă la ceilalti functionari, se reglementează prin lege organică. Aceste prevederi constitutionale nu sunt incidente în cauză, întrucât atât Codul penal, cât si Legea nr. 188/1999 sunt legi organice. Prin art. 258 din Codul penal se prevede incriminarea faptelor prevăzute la art. 246-250 si în cazurile în care autorul nu are calitatea de functionar public, ci este un alt functionar, făcând distinctie doar sub aspectul limitelor pedep­sei aplicabile. Stabilirea conditiilor pentru îndeplinirea cerintei de subiect activ calificat în cazul anumitor infractiuni intră în atributiile exclusive ale legiuitorului. Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, a retinut în mod constant că notiunea gene­rală de functionar nu este de nivel constitutional, iar regle­mentările referitoare la functionar, inclusiv cele legate de infractiunile săvârsite de functionari, sunt de nivelul legii. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 81 din 15 iulie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 76 din 22 aprilie 1997, publi­cate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 septembrie 1997. De altfel, prin Decizia nr. 178 din 17 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999, Curtea Constitutionată a constatat constitutionalitatea dispozitiilor art. 147 alături de cele ale art. 145, 248 si 2481 din Codul penal.

Considerentele care au stat la baza solutiilor anterioare, adoptate de Curtea Constitutională, sunt valabile, si în prezenta cauză, neexistând motive sau elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3 si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 alin. 1 si 2 si ale art. 258 din Codul penal, exceptie ridicată de Stefan Trujescu în Dosarul nr. 604/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2000.

 

PRESEDINTE

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor

Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periouloase,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind aplicarea etapi­zată în traficul intern a prevederilor Acordului european referi­tor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.374.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrte 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994

 

CAPITOLUL I

Definitii si dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei hotărâri, se definesc termenii după cum urmează:

1.1. certificat A.D.R. - certificatul de pregătire profesională eliberat de Ministerul Transporturilor pentru conducătorii de autovehicule care transpartă mărfuri periculoase, în conformi­tate cu prevederile legale si cu reglementările specifice în vigoare;

1.2. certificat de agreare - certificatul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" pentru anumite tipuri de vehicule rutiere care transportă mărfuri periculoase, în confor­mitate cu prevederile legale si cu reglementările specifice în vigoare;

1.3. certificat de consilier de sigurantă - certificatul de pregătire profesională eliberat de Ministerut Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pentru consilierul de sigurantă pentru transportul de mărfuri periculoase în trafi­cul rutier, în conformitate cu prevederile legale si cu regle­mentările specifice în vigoare;

1.4. consilier de sigurantă - persoana desemnată de conducerea întreprinderii pentru a organiza transportul rutier al mărfurilor periculoase, în conformitate cu prevederile legale si cu reglementările specifice în vigoare;

1.5. control - activitatea desfăsurată de împuternicitii autoritătilor si/sau ai institutiilor publice competente privind verificarea, inspectia si examinarea modului în care se efectu­ează transportul rutier al mărfurilor periculoase;

1.6. etichetă de semnalizare a pericolului - inscriptia apli­cată pe ambalaje sau vehicule pentru a semnaliza pericolele pe care le prezintă mărfurile periculoase transportate;

1.7. fisă de sigurantă - documentul remis de expeditor conducătorului auto, prin care se dau instructiuni scrise pri­vind identificarea substantei, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipament de protectie recomandat să fie utilizat, modul de interventie si de alarmare a autoritătilor în caz de accident sau de eveniment rutier;

1.8. întreprinderi - persoanele fizice sau juridice, profit sau nonprofit, precum: agentii economici, inclusiv operatorii transport rutier, organismele/institutiile aflate în subordinea unei autorităti publice, cu/fără personalitate juridică si/sau depinzând de o autoritate cu personalitate juridică, asociatiile sau grupurile de persoane fără personalitate juridică constitu­ite în conditiile legii, care transportă, încarcă sau descarcă mărfuri periculoase sau determină transportul acestora si/sau care depozitează temporar, colectează, ambalează sau fac livrări de astfel de mărfuri ca parte a operatiunii de transport;

1.9. mărfuri periculoase - acele substante si produse al căror transport pe căile rutiere este interzis sau autorizat în conditiile prevăzute în anexele A si B la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor pericu­loase (A.D.R.), cu amendamentele ulterioare;

1.10. panou de semnalizare a pericolelor - panoul de aver­tizare de culoare portocalie, având caracteristicile prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), amplasat pe vehiculul rutier, prin care se semnalizează marfa transportată si natura peri­colelor prezentate de aceasta;

1.11. vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - sis­temul mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace pro­prii de propulsare si care se utilizează pentru transportul mărfurilor periculoase.

Art. 2. - (1) Prezentele norme cuprind dispozitii privind punerea în aplicare, etapizată, pe teritoriul României a preve­derilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu amendamentele ulterioare, denumit în continuare A.D.R.

(2) Prezentele norme se aplică transporturilor de mărfuri periculoase care se efectuează cu vehicule rutiere, integral sau partial pe drumurile publice din România, de către opera­tori de transport autorizati conform legislatiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor privind circulatia pe drumurile publice.

(3) Prezentele norme se aplică si activitătilor legate de ambalarea, etichetarea, manipularea, expedierea si depozita­tea mărfurilor periculoase, efectuate de întreprinderi, cu res­pectarea reglementărilor specifice în vigoare si a prevederilor A.D.R.

(4) Prezentele norme nu se aplică transporturilor de mărfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, precum si institutiilor publice componente ale sistemului national de apărare, care vor executa aceste transporturi corespunzător normelor proprii elaborate de acestea, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. - Pentru vehiculele înmatriculate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme Ministerul Transporturilor va urmări aplicarea etapizată până la data de 31 decembrie 2005 a prevederilor A.D.R., corespunzător conditiilor tehnice care au stat la baza omologării vehiculelor respective la data fabricatiei, fără ca prin aceasta să se afec­teze siguranta transporturilor.

 

CAPITOLUL II

Conditiile specifice de efectuare a transportului rutier

al mărfurilor periculoase

 

Art. 4. - (1) Stabilirea conditiilor specifice de efectuare a transportului rutier al mărfurilor periculoase este de compe­tenta următoarelor autorităti publice:

a) Ministerul Transporturilor, pentru:

- reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în conditii de sigurantă a trans­portului si de protectie a mediului;

- reglementarea conditiilor de omologare, agreare si in­spectie tehnică periodică a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul anumitor categorii de mărfuri periculoase;

- acordarea certificatelor de pregătire profesională pentru conducătorii de vehicule si pentru consilierii de sigurantă în transportul mărfurilor periculoase;

- stabilirea, împreună cu Ministerul de Interne si, după caz, cu autoritătile administratiei-publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a acestora;

- cercetarea, împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea si apli­carea, împreună cu aceste ministere si cu alte autorităti/institutii publice care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transpor­tului mărfurilor periculoase;

b) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, pentru:

- reglementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în conditii de sigurantă;

- acordarea certificatelor de pregătire profesională pentru conducătorii de vehicule si consilierii de sigurantă în transpor­tul rutier de materiale radioactive;

- stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul de Interne si, după caz, cu autoritătile publice locale, a traseelor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;

- cercetarea, împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, împreună cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului materi­alelor radioactive;

c) Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, pentru:

- stabilirea conditiilor si eliberarea acordului si/sau a auto­rizatiei de mediu pentru agentii economici care ambalează si depozitează, în vederea expedierii, mărfuri periculoase si care transportă asemenea mărfuri;

- cercetarea, împreună cu Ministerul Transporturilor si cu Ministerul de Interne, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, împreună cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor si evenimente­lor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul trans­portului mărfurilor periculoase;

d) Ministerul Industriei si Comertului, pentru:

- reglementarea conditiilor de realizare si de omologare a ambalajelor si recipientelor destinate transportului mărfurilor periculoase;

- elaborarea normelor privind omologarea suprastructuri­lor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul mărfurilor periculoase;

- elaborarea fiselor de sigurantă tip, pentru substantele sau grupele de substante prevăzute de A.D.R.;

- elaborarea normelor privind ambslarea, etichetarea, expedierea si depozitarea mărfurilor periculoase în conformi­tate cu cerintele A.D.R.;

e) Ministerul de Interne, pentru:

- interventia operativă în caz de accident sau de imi­nentă a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase;

- asigurarea interventiei în caz de evenimente în care sunt implicate vehicule ce transportă mărfuri periculoase, cu sau fără incendiu, de către echipe speciale dotate, echipate si instruite corespunzător, din cadrul Corpului Pompierilor Militari si al Ministerului de Interne - Comandamentul Protectiei Civile;

- stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor, după caz, si cu autoritătile administratiei publice locale, a traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a lor;

- cercetarea, împreună cu Ministerut Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si cu Ministerul Transporturilor, a evenimentelor produse la transportul mărfurilor periculoase, stabilirea si aplicarea, împreună cu acestea si cu alte institutii care au competente conform legii, a măsurilor ce se impun în cazul accidentelor si evenimentelor grave, cu efect asupra mediului, survenite în timpul transportului mărfurilor periculoase;

f) Ministerul de Interne - Comandamentul Protectiei Civile, pentru:

- elaborarea, împreună cu autoritătile publice si cu între­prinderile implicate, a planurilor de alarmare si interventie în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase;

- organizarea si realizarea interventiilor unitătilor speciali­zate în caz de accidente sau evenimente grave provocate în timpul transportului rutier sau la depozitarea mărturilor pericu­loase, pentru limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor eco­logice provocate de acestea;

g) autoritătile administratiei pubice locale, pentru:

- stabilirea si semnalizarea corespunzătoare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execută transportul mărfu­rilor periculoase;

- stabilirea împreună cu Ministerul de Interne a traseelor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;

- elaborarea unor programe locale de alarmare si inter­ventie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase;

- participarea la organizarea interventiei pentru limitarea efectelor accidentelor si evenimentelor grave provocate în tim­pul transportului mărturilor periculoase.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoate a prezentelor norme autoritătile publice prevăzute la alin. (1) vor emite reglementările necesare pentru punerea în aplicare eta­pizată a prezentei hotărâri în domeniul lor de activitate.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile întreprinderilor

 

Art. 5. - (1) Întreprinderile care efectuează expeditii si transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau operatiuni de încărcare/descărcare legate de transportul acestora vor de­semna una sau mai multe persoane în calitate de consilier de sigurantă pentru a organiza transportul rutier al mărfurilor periculoase sau operatiunile de încărcare/descărcare legate de aceste transporturi.

(2) Consilierul de sigurantă va detine un certificat de pregătire profesională valabil pentru activitătile din domeniul transportului rutier al mărfurilor periculoase eliberat de Ministerul Transporturilor, conform reglementărilor specifice în ­vigoare, care va cuprinde si atributiile privind organizarea transportului rutier al mărfurilor periculoase ce revin consilierului de sigurantă în conformitate cu prezentele norme.

Art. 6. - Întreprinderile care ambalează, etichetează, expediază cu mijloace de transport rutier si depozitează mărfuri periculoase pot efectua aceste activităti dacă îndepli­nesc următoarele conditii:

a) au obtinut acordul si/sau autorizatia de mediu, eliberată de autoritatea teritorială pentru protectia mediului;

b) mărfurile periculoase sunt admise la transportul rutier în conditiile prevăzute de A.D.R.;

c) mărfurile periculoase nu sunt încărcate peste limita can­titativă admisă la transport, prevăzută în A.D.R.;

d) vehiculul este încărcat în limitele admise la transport pentru categoria respectivă de vehicul;

e) sunt respectate reglementările privind modul de amba­lare si etichetare a mărfurilor periculoase prevăzute de A.D.R.;

f) au eliberat conducătorului auto fisa de sigurantă întoc­mită conform prescriptiilor A.D.R.;

g) au mentionat în documentul de transport caracterul de marfă periculoasa, denumirea si numărul de identificare ale acesteia, precum si că:

- substantele transportate sunt admise la transportul rutier;

- ambalarea si etichetarea s-au făcut în mod corespunzător;

- ambalarea în comun, în acelasi colet sau container, a mai multor substante este admisă;

- transportul se derulează cu respectarea prevederilor specifice ale A.D.R., cu indicarea acestora;

h) personalul propriu desemnat pentru efectuarea operatiunilor de încărcare/descărcare a fost instruit pentru efectuarea acestor operatiuni;

i) la locul de încărcare/descărcare sunt afisate regulile de protectie ce trebuie respectate pentru efectuarea acestei operatiuni;

j) respectă regulile de sigurantă aplicabile la efectuarea operatiunilor de încărcare/descărcare în si din cisterne;

k) folosesc ambalaje autorizate conform prevederilor A.O.R. pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase;

l) ambalarea în comun, în acelasi colet sau container, a mărfurilor periculoase expediate este admisă de reglementările în vigoare;

m) au obtinut autorizatia de manipulare, respectiv de depozitare a materialelor radioactive, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în cazurile prevăzute de reglementările specifice emise de aceasta.

Art. 7. - Operatorii de transport care efectuează trans­porturi de mărfuri periculoase pot efectua aceste activităti dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) detin licentă de transport si, după caz, licentă de executie pentru vehiculele utilizate la transportul mărfurilor periculoase;

b) detin certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" conform prevederilor A.D.R. pentru vehiculul utilizat corespunzător mărfii transportate;

c) vehiculul rutier are dotările si echipamentele necesare, conform reglementărilor specifice în vigoare;

d) vehiculele care transportă mărfuri periculoase sunt sem­nalizate pe perioada efectuării transporturilor, conform preve­derilor A.D.R., cu panouri si etichete de pericol, conform reglementărilor specifice în vigoare;

e) conducătorul vehiculului detine certificat A.D.R. valabil pentru clasa respectivă de marfă periculoasă si tipul de vehi­cul rutier, eliberat de Ministerul Transporturilor;

f) aplică, în caz de accident sau de eveniment rutier, măsurile de interventie si alarmare prevăzute în fisa de sigu­rantă. În cazul unui accident care pune în pericol ecosistemul terestru, acvatic sau care poluează grav aerul, va fi anuntată autoritatea teritorială pentru protectia mediului;

g) respectă regulile privind circulatia vehiculelor care "efec­tuează transportul mărfurilor periculoase, prevăzute de regle­mentările nationale si de A.D.R.;

h) pentru transportul materialelor radioactive detin auto­rizatie de transport si, dacă este cazul, autorizatie de expeditie, eliberate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

i) în toate cazurile prevăzute de reglementările privind transportul materialelor radioactive, emise de Cornisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, transportul materialelor radioactive se efectuează în colete care detin autorizatie de tip eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare sau, în cazul transporturilor internationale, validată de aceasta.

Art. 8. - Întreprinderile care efectuează operatiuni de transport de mărfuri periculoase au obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să îsi implementeze si să certifice sis­temul calitătii serviciului, conform cerintelor standardului SREN ISO 9002/1995. În cazul în care după această dată nu vor detine acest certificat, licenta de transport de mărfuri pericu­loase a întreprinderii va fi retrasă.

Art. 9. - Este interzis să se aplice pe ambalaje sau pe mijloacele de transport panouri, etichete sau inscriptii, care:

- indică pericole inexistente în cazul transportului respec­tiv;

- nu sunt conforme cu caracteristicile mărfurilor transpor­tate.

Art. 10. - Expeditorii si/sau destinatarii transportului de mărfuri periculoase trebuie să asigure, după caz, curătarea, spălarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectarea vehiculului rutier, cu exceptia cazurilor în care această obligatie, prin contractul de transport, revine operatorului de transport. Operatiunile respective se vor realiza conform conditiilor cuprinse în auforizatiile emise de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 11. - Constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate infractiuni si să se sanctioneze ca atare, următoarele fapte:

a) utilizarea vehiculelor rutiere care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", nu au dotările ori echipamentele necesare sau pentru care conducătorul auto nu detine certificatul A.D.R. corespunzător;

b) folosirea de vehicule care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate a cisternelor sau recipientelor si ambalajelor;

c) transportul de mărfuri periculoase în vehicule rutiere care nu au la bord extinctoare adecvate pentru stins incendiul sau acestea au termenul de folosintă expirat si/sau nu au echipamentul de protectie recomandat în fisa de sigurantă;

d) utilizarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, care nu sunt semnalizate corespunzător cu panouri si etichete de pericol conform prevederilor A.D.R. sau a căror semnali­zare este neregulamentară;

e) nedetinerea la bordul vehicuiului a documentelor nece­sare pentru transportul mărfurilor periculoase sau dacă aceste documente au termenul de valabifitate expirat ori nu sunt corespunzătoare prevederilor A.D.R.;

f) utilizarea de personal neinstruit pentru efectuarea operatiunilor de manipulate a mărfurilor periculoase;

g) încărcarea cu mărfuri periculoase a vehiculelor fără cer­tificat de agreare pentru vehicul sau fără certificat A.D.R. pentru conducătorul auto ori dacă aceste documente au ter­menul de valabilitate expirat sau nu sunt corespunzătoare mărfii transportate;

h) folosirea la transportul rutier a ambalajelor, recipientelor sau cisternelor care nu corespund normelor prevăzute de A.D.R. sau care nu sunt autorizate, după caz;

i) neaplicarea pe ambalaje, recipiente sau cisterne a eti­chetelor de pericol sau aplicarea lor neregulamentară;

j) expedierea de mărfuri în cisterne cu un grad de umplere neconform prescriptiilor tehnice;

k) nedeclararea în documentele de transport, ca marfă periculoasă, a mărfii transportate sau mentionarea neconformă a riscului real al mărfii periculoase transportate;

l) încredintarea pentru transport a unor cantităti de mărfuri periculoase mai mari decât cele permise la transportul rutier, a unor mărfuri periculoase interzise la transport sau ambala­rea în acelasi colet sau container de mărfuri neadmise la transportul în comun al acestora conform prevederilor A.D.R.;

m) lipsa mentiunilor expeditorului în documentele de trans­port, conform prevederilor A.D.R.;

n) lipsa fisei de sigurantă corespunzătoare mărfii pericu­loase transportate;

o) afectarea mediului înconjurător prin operatiunile de curătare, spălare, neutralizare sau dezinfectare a vehiculului rutier după descărcarea mărfurilor periculoase, efectuate neco­respunzător, sau prin neefectuarea acestora;

p) nedesemnarea consilierilor de sigurantă pentru transpor­tul mărfurilor periculoase;

r) nerespectarea măsurilor de alarmare si interventie prevăzute în fisa de sigurantă, în cazul unor evenimente.

Art. 12. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 11 lit. c), d), e), g), o) si r) se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplică conducătorului auto.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), h), i), j), k), l), m) si n) se sanctionează cu amendă de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplică consilierului de sigurantă, iar în parcurs, conducătorului auto.

(3) Contraventiile prevăzute la art. 11 lit. f) si p) se sanctionează cu amendă de la 750.000 lei la 1.000.000 lei, care se aplică conducătorului întreprinderii.

Art. 13. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 11 se con­stată si se sanctionează de către:

a) personalul împuternicit de ministrul transporturilor, la sediul operatorilor de transport si la locurile de parcare, pre­cum si în trafic, împreună cu organele competente din cadrul Ministerului de Interne;

b) ofiterii si subofiterii Ministerului de Interne, din cadrul serviciilor de circulatie si ai politiei de frontieră, pe drumurile publice si în punctele de control pentru trecerea frontierei;

c) personalul împuternicit de ministrul industriei si comertului, în locurile de producere, ambalare, etichetare, încărcare/descărcare, depozitare a mărfurilor periculoase si de curătare a ambalajelor, cisternelor si vehiculelor care au fost utilizate la transportul mărfurilor periculoase;

d) personalul împuternicit de presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în toate situatiile în care sunt detinute sau transportate materiale radioactive;

e) personalul împuternicit de ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului, în toate situatiile, iar în trafic, împreună cu organele abilitate ale Ministerului de Interne.

(2) Situatia privind contraventiile prevăzute la art. 11, con­statate si sanctionate de personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) lit. b) si e), va fi comunicată trimestrial Ministerului Transporturilor.

(3) Contraventiilor prevăzute în prezentele norme le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

Art. 14. - În cazul săvârsirii repetate a contraventiilor prevăzute la art. 11, Ministerul Transporturilor poate lua măsura retragerii certificatului de consilier de sigurantă, a certificatului A.D.R. al conducătorului auto sau a licentei de executie a autovehiculului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 15. - Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului îsi vor exercita atributiile de control al transportului rutier de mărfuri periculoase conform compe­tentelor pe care le au, potrivit reglementărilor specifice proprii.

Art. 16. - (1) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, pentru activitatea de control al transportului mărfuri­lor periculoase, are obligatia să detină cunostinte profesionale privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

(2) Autoritătile publice prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri pentru instruirea până la data de 31 decembrie 2001 a per­sonalului propriu, împuternicit pentru activitatea de control.

Art. 17. - (1) Locurile în care se efectuează controlul vehiculelor încărcate cu mărfuri periculoase se stabilese de autoritătile competente si/sau de personalul împurernicit pentru activitatea de control, de regulă în afara părtii carosabile, astfel încât să fie posibilă repunerea în conformitate a vehi­culelor găsite în neregulă.

(2) În cazurile în care personalul împuternicit pentru activi­tatea de control apreciază că prin continuarea transportului se periclitează într-un mod evident siguranta transportului si a mediului înconjurător, vehiculul si încărcătura sa vor fi retinute în conditii de sigurantă până când se realizează de către expeditor si/sau de operatorul de transport conditiile prevăzute de reglementări.

(3) Controalele se vor efectua prin sondaj si vor acoperi, pe cât posibil, o zonă extinsă a retelei rutiere.

Art. 18. - (1) Cu ocazia efectuării controlului se întocmeste un buletin de control, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, de către autoritatea competentă care a efectuat controlul. Un exemplar al acestuia se va remite conducătorului autovehicu­lului, care îl va prezenta organelor de control în cazul unor controale ulterioare.

(2) Buletinul de control nu exclude posibilitatea efectuării unui control ulterior.

Art. 19. - Vehiculele înmatriculate în alte tări pot circula pe teritoriul României încărcate cu mărfuri periculoase, cu respectarea conditiilor prevăzute de A.D.R.

Art. 20. - (1) Contraveniiile prevăzute la art. 11, săvârsite pe teritoriul României de către conducătorii autovehiculelor înmatriculate în străinătate, se constată si se sanctionează în conformitate cu prevederile prezentelor norme. Sanciiunile prevăzute la art. 12 se aplică conducătorului auto în calitate de persoană responsabilă cu executarea transportului.

(2) Măsurile luate în aplicarea prevederilor alin. (1) se vor comunica de către organul de control constatator Ministerului Transporturilor, care va sesiza autoritatea competentă din sta­tul în care este înmatriculat autovehiculul.

Art. 21. - Textul tradus al anexelor A si B la A.D.R., reactualizat cu amendamentele adoptate ulterior, se asigură, la cererea celor interesati, de către Ministerul Transporturilor prin Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

 

ANEXA

la norme

 

BULETIN DE CONTROL

 

1. Locul controlului ...........................................................

2. Data ...........................................

3. Ora ..............................

4. Simbolul national al vehiculului si numărul de înmatriculare..............

5. Simbolul national al remorcii/semiremorcii si numărul de înmatriculare ....................................…..................................

6. Tipul vehiculului ............................

7. Întreprinderea care derulează transportul/adresa ..........…..................................

8. Nationalitatea  ..............................................................................................................................................................

9. Conducătorul vehiculului.....................................................................................................................................................

10. Ajutorul conducătorului vehiculului ....................................

11. Expeditorul, adresa, locul de încărcare1)  ..........................................................

12. Destinatarul, adresa, locul de descărcare1) .....................................................................................................................

13. Masa brută a mărfurilor periculoase în functie de unitatea de transport ....................................................................
                  14. Depăsirea limitelor prevăzute în marginalul 10 011 Da/ Nu
                  15. Transport în :

cisternă fixă

cisternă mobilă

container-cisternă

baterie de recipiente

în vrac

în container

ambalate

 

Documente la bord:
                 

16. Existenta documentului/documentelor de transpot/însotire:           

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

17. Existenta instructiunilor scrise:      

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

18. Existenta autorizatiei bilaterale/acordului multilateral/nationale:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

19. Existenta certificatului de agreare a vehiculului: 

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

20. Existenta certificatului de pregătire profesională a soferului:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

Circulatia vehiculului:
                 

21. Mărfurile autorizate pentru transport:         

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

22. Mărfurile în vrac:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

23. Transporturi în cisternă:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

24. Transporturi în container:                   

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

25. Mărfurile autorizate pentru tipul de vehicul:           

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

26. Interdictia încărcăturii mixte:                            

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

27. Manevrarea si depozitarea2)

 

 

 

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

28. Scurgeri ale mărfurilor sau deteriorări ale ambalajelor2)   

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

29. Numărul ONU/etichetarea ambalajului/codul ONU de ambalare1), 2)         

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

30. Marcarea vehiculului si/sau a containerului:           

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

31. Eticheta/etichetele de pericol pentru cisternă sau transportul în vrac:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

32. Setul de scule pentru reparatii provizorii:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

33. Existenta a cel putin unei benzi de semnalizare adezive/vehicul:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

34. Existenta a două lămpi de semnalizare de culoare portocalie:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

35. Existenta stingătorului/stingătoarelor de incendii:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

36. Existenta echipamentului personal de protectie a soferului:

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

37. Diverse/Observatii

verificare

stabilirea contraventiei

nu este cazul

 

38. Autoritatea/Functionarul/Ofiterul care a efectuat inspectia

 

____________________

1) Se declară la "Observatii" pentru operatiunile de transport grupate.
                        2) Verificarea violărilor vizibile.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE ­

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului

nr. 472/2000 privind unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă - NTPA 012 ­

si pentru modificarea Ordinului nr. 242/1990

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

în temeiul prevederilor art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilpr si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 472/2000 privând unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice pentru aplica­rea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 47212000 privind unele măsuri de protectie a calitătii resurselor de apă ­NTPA 012 -, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile alineatelor 1.3.1.1 si 1.3.1.2 ale punctului 1.3.1 din Ordinul nr. 242/1990 referitor la serviciul de primire în apele de suprafată a substantelor impurificatoare se anulează.

Art. 3. - Directia generală a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si Compania Natională "Apele Române" - S.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor pre­zentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pubicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2000.

Nr. 1.711.

­­­­­­­­­­­­____________

*) Anexa va fi pusă la dispozitie celor interesati de către Compania Natională "Apele Române" - S.A. si sucusalele sale bazinale.