MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 14        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 10 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

6. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

10. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

                 

17. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei stabileste politica în domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, la nivel national, elaborează stra­tegia si reglementările specifice de dezvoltare si de armonizare a activitătilor de lucrări publice, transport si locuinte, în cadrul politicii generale a Guvernului, si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul lucrărilor publice, trans­porturilor si locuintei.

Art. 2. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuiniei, în calitatea sa de organ de specialitate al admi­nistratiei publice centrale, îndeplineste următoarele atributii principate:

1. elaborează si supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

2. elaborează politica economică în domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

4. elaborează si implementează politicile de aplicare a strategiei naiionale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului si locuintei;

5. aplică si urmăreste în sectorul lucrărilor publice si al transporturilor prevederile Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană si strategia natională si sectorială de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană;

6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activitătilor de transport si locuintei;

7. fundamentează si elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;

8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale si din creditele externe, în domeniile sale de activitate;

9. exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

10. elaborează si pune în aplicare strategiile de privati­zare în domeniile sale de activitate si asigură gestionarea întregului proces de privatizare pentru unitătile de sub auto­ritatea sa;

11. aprobă tarifele percepute pentru eliberarea de auto­rizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor;

12. asigură organizarea si dezvoltarea cercetării stiintifice în domeniile lucrărilor publice, transporturilor, locuintei, amenajării teritoriului, urbanism, siguranta con­structiilor, prin corelare cu programele nationale de cerce­tare în aceste domenii;

13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

14. promovează sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a constructiilor, asigură conditiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum si între modurile de transport;

15. elaborează si promovează cadrul legal în vederea stimulării investitiilor cu capital autohton si străin în dome­niile sale de activitate;

16. asigură conceptia unitară a aplicării politicii nationale de amenajare si echipare cu lucrări publice a teritoriului national;

17. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente si ia măsuri de aplicare a aces­tora;

18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegeri­lor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul său de activitate;

19. sustine promovarea intereselor agentilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;

20. avizează si urmăreste realizarea programelor si pro­iectelor de constructii si infrastructuri;

21. asigură administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport si a  echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;

22. asigură tuturor utilizatorilor acces egal si nediscrimi­natoriu la infrastructurils de transport deschise accesului public;

23. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de trans­port;

24. sprijină dezvoltarea si functionarea transportului: public;

25. stimulează libera initiativă si asigură autonomia transportatorilor;

26. concesionează, în numele statului, bunurile proprie­tate publică ori privată a statului, activitătile si serviciile de interes national din domeniul transporturilor;

27. elaborează si supune spre aprobare Guvernului tari­ful de utilizare a infrastructurii feroviare si alfe tarife care sunt în competenta de aprobare a Guvernului;

28. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele nationale si internationale;

29. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de per­soane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

30. elaborează si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiec­tive asigurarea deplasării persoanelor si a mărfurilor între toate localitătile tării, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;

31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania natională care gestionează infrastructura fero­viară, cu societătile nationale si/sau cu societătile comerci­ale care efectuează transport feroviar public de călători;

32. realizează activităti de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societătilor nationale, regiilor autonome de sub autoritaea sa, precum si al societătilor comerciale, care desfăsoară activităti în dome­niul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul si lucrări publice, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat în transporturi si lucrări publice si pentru membrii lor de fami­lie, care folosesc reteaua sanitară proprie;

33. asigură elaborarea Planului de amenajare a teritori­ului national, ca sinteză a politicilor si planurilor sectoriale si locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifică respectarea prevederilor acestuia, după apro­bare, potrivit legii;

34. stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice centrale si locale care au atributii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum si pentru integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitătilor si a zonelor aferente;

35. colaborează cu consiliile judetene si locale la elabo­rarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbană si rurală, la constructia de locuinte si lucrările teh­nico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participă la sustinerea operatiunilor urba­nistice si de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;

36. sprijină si îndrumă administratia publică locală prin activităti ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii în infrastructura urbană, reglementări specifice si politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi solutionate la nivelurile de com­petentă locală;

37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea si realizarea cadastru­lui imobiliar-edilitar;

38. asigură evidenta terenurilor din domeniul privat al societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si eliberează certificatele de proprietate, conform legii;

39. asigură fundamentarea si elaborarea programelor referitoare la îmbunătătirea si dezvoltarea fondului de lucrări publice si locuinte;

40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrările de interes national care sunt finantate din alte surse;

41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenta de aprobare  a Guvernului si le pre­zintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte sociale, sustinând necesitatea, oportunitatea si eficienta economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

42. initiază si urmăreste elaborarea programului de pro­tectie antiseismică, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea în caz de seisme;

43. colaborează, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autoritătile administratiei publice locale în actiunea de reducere a riscului seismic al constructiilor existente;

44. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului national de apărare împotriva dezastrelor;

45. organizează elaborarea, avizarea si aprobarea regle­mentărilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, în conditiile legii; asigură directivarea si asistenta tehnică pen­tru implementarea calitătii în constructii, prin reglementări tehnice si economice, cu participarea specialistilor din cer­cetare, proiectare, învătământ superior si executia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul pri­vind aplicarea reglementărilor tehnice si economice;

46. organizează si asigură desfăsurarea activitătii comi­siilor de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si experti tehnici;

47. organizează activitatea de agrementare tehnică pen­tru produse, procedee si echipamente noi în constructii, precum si activitatea de atestare a masinilor si a echipa­mentelor tehnologice de constructii noi;

48. asigură conditiile pentru aplicarea unitară a sistemu­lui calitătii în constructii, conform legii;

49. asigură, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare si executie a lucrărilor publice.

Art. 3. - În calitatea sa de autoritate de stat în dome­niul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei are următoa­rele atributii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordo­nate, unităti care functionează sub autoritatea sa sau societăti comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instructiuni si regulamente obli­gatorii pentru activitătile specifice feroviare, auto, navale si aeriene;

2. participă la anchetarea evenimentelor sau accidente­lor produse în activităiile de transport;

3. elaborează, în conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspectia de stat privind respectarea reglementărilor interne si internationale în activitătile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectuează sau urmează să efec­tueze activităti de transport sau activităti specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;

7. stabileste organizarea regională a transporturilor ruti­ere, feroviare, navale si aeriene;

8. aprobă utilizarea spatiului aerian, a căilor navigabile în apele naiionale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului de Interne;

9. exercită activitatea de registru, de inspectie de stat si de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alo­cate prin bugetul de stat, a resurselor din fonduri speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport si a resur­selor din credite interne si externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură si al calitătii acestora;

11. urmăreste aplicarea si respectarea reglementărilor privind executarea silită a creantelor la bugetele fondurilor speciale;

12. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucrează în trans­porturi sau care concură la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor sau brevetelor acordate;

13. emite norme obligatorii de siguraniă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat si supraveghează res­pectarea acestora;

14. autorizează functionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor si a autogărilor;

15. emite norme obligatorii pentru efectuarea transportu­rilor de mărfuri periculoase;

16. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

17. asigură certificarea si omologarea de tip sau indivi­duală a mijloacelor de transport;

18. gestionează frecventele de comunicatii alocate;

19. asigură, prin reteaua proprie, controlul medico-sani­tar specific sigurantei circulatiei si navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si acti­vitătilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaste acest drept;

20. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Nationale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării acesteia;

21. asigură reglementarea si organizarea circulatiei aero­navelor civile în spatiul aerian national, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Nationale;

22. organizează spatiul aerian national si stabileste prin­cipiile si regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, în timp de pace;

23. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;

24. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale pentru înfiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromuri­lor civile;

25. asigură autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de sigurantă a zborului, de securitate aeronautică si de protectie a mediu­lui, potrivit standardelor internationale acceptate de România;

26. eliberează licente de lucru agentilor economici care desfăsoară activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

27. emite reglementări aeronautice privind desfăsurarea activitătilor de transport aerian public;

28. restrictionează operarea aeronavelor civile pe aero­porturile din România sau în spatiul aerian national, după caz, în scopul protectiei mediului;

29. stabileste aeroporturile din România care, în urma derulării activitătilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protectie a mediului, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

30. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror functionare are impact semnificativ asupra mediului;

31. emite reglementările, standardele si procedurile pri­vind evaluarea, auditarea si autorizarea si/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili;

32. emite permisul de productie pe baza căruia se auto­rizează productia de serie a aeronavelor civile si a compo­nentelor acestora;

33. elaborează Programul national de securitate aero­nautică pe baza căruia se asigură protectia aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită; răspunde de dezvol­tarea, implementarea si operationalitatea acestui program;

34. reglementează, organizează si desfăsoară activitătile privind ancheta administrativă a incidentelor si accidentelor de aviatie civilă;

35. acordă permisiunea de intrare si de plecare a nave­lor românesti si străine în/din porturile civile românesti;

36. supraveghează si controlează navigatia în apele nationale a navelor sub pavilion român, precum si a naue­lor arborând pavilion străin, dar apartinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea liberă;

37. stabileste, nominal si pe portiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

38. stabileste regulile de navigatie în marea teritorială, în apele interioare si în porturile românesti, în conformitate cu reglementările nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

40. stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor;

41. emite reglementări cu privire la durata si continutul cursurilor de pregătire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate si a brevetelor dobândite prin examen;

42. organizează sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul de Interne;

43. stabileste căile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

44. stabileste modul de recrutare, scolarizare si breve­tare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim, fluvial;

45. stabileste, cu acordul organelor de grăniceri, locurile de acostare si de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră , sau în marea teritorială;

46. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor aces­teia, care atestă buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile si de conventiile internationale la care România este parte;

47. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnică periodică;

48. certifică prin omologare sau prin inspectia tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în nor­mele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;

49. autorizează statiile de inspectie tehnică, suprave­ghează si controlează activitatea acestora si atestă perso­nalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

50. acreditează institutii publice subordonate, organisme tehhice specializate si societăti comerciale, autorizate, care să elaboreze si să pună în aplicare normele tehnice si reglemetările specifice transportului rutier si să asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;

51. autorizează înfiintarea si functionarea centrelor de pregătire si perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii si altor institutii similare;

52. emite norme metodologice si. organizează pregătirea, examinarea si atestarea profesională a instructorilor si a profesorilor necesari în procesul de pregătire si de perfectionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

53. emite norme privind examinarea psihologică medi­cală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum si pentru verificările periodice;

54. asigură prin reteaua sanitară proprie asistenta medi­cală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei;

55. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mij­loacelor de transport străine si execută controlul acestei activităti, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobrea Ministerului Apărării Nationale;

56. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructie, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, portu­rilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferată si de metrou, astfel încât acestea să corespundă si nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme si autorizează agentii economici să efectueze astfel de acti­vităti;

57. stabileste, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne si internationale, norme uni­tare ale activitătilor de interventie, de căutare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;

58. asigură buna organizare a activitătilor de suprave­ghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordonează sistemul de secu­ritate în transporturi si activitătile de protectie împotriva actelor de interventie ilicită;

59. controlează respectarea de către detinătorii de mij­loace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform regle­mentărilor interne si internationale;

60. coordonează activitătile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sănătate, precum si alte activităti specifice transporturilor si zonelor libere;

61. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, întretinerea infrastructurii si mijloacelor de transport;

62. elaborează programe de pregătire si de perfectionare pentru personalul de sigurantă din transporturi si organizează desfăsurarea acestora;

63. asigură dirijarea aeronavelor în spaiiul aerian al României si a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

64. exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a constructiilor si la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calitătii în con­structii, în toate etapele si componentele acestuia; controlul de stat se exercită de către Inspectoratul de stat în con­structii, prin preluarea atributiilor Inspectiei de stat în con­struciii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului, prevăzute în Legea nr. 10/1995, organizat în cadrul minis­terului ca directie generală, si de către inspectoratele în constructii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, sub­ordonate acestuia, care functionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului;

65. editează publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;

66. emite avizele si aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

67. asigură secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte soci­ale;

68. asigură secretariatul Centrului national pentru asezări umane (habitat);

69. asigură secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activitătii de punere în sigurantă a fondului construit;

70. asigură secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru pevenirea si apărarea împo­triva efectelor seismelor si alunecărilor de teren;

71. asigură secretariatul comisiilor pentru efectuarea cer­cetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrările de interes national, potrivit legii;

72. asigură secretariatul Comisiei de agrement tehnic în constructii si al Comisiei nationale de atestare a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii, precum si Secretariatul Consiliului pentru calitate în constructii;

73. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte nor­mative pentru domeniile sale de activitate.

Art. 4. - (1) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este asigurată de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(2) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite ordine.

(4) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuiniei este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.

Art. 5. - În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se organi­zează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului.

Art. 6. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevăzută în anexa nr. 1, functionează directii generale si directii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei se pot organiza servicii, birouri, precum si colective temporare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salariarea Presedinte­lui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Corpul de control al ministrului, Inspectoratul de stat în constructii, Inspectoratul de stat în transporturi si Inspectoratul aviatiei civile se organizează la nivel de directii generale.

(3) Inspectoratul de stat în constructii si inspectoratele teritoriale se organizează si functionează potrivit regulamen­tului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Oficiul relatii cu Parlamentul, Oficiul relatii cu sindi­catele si patronatele si Oficiul pentru investitori străini si autohtoni se organizează la nivel de directii generale.

(5) Numărul maxim de posturi este de 660, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.

(6) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se reali­zează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - (1) Răspuriderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(2) Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.

Art. 8. - (1) Secretarul general al ministerului este functionar public de carieră, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, pe bază de examen sau concurs, organizat conform legii.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei. Secretarul general coordonează buna functionare a compartimentelor si a activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii tuturor compartimentelor din minister si din unitătile subordonate.

(3) Secretarul general este ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct.

(4) Secretarul general adjunct este functionar public de carieră, numit prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, pe bază de examen sau con­curs.

Art. 9. - Atributiile, sarcinile si răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncti si ale comparti­mentelor din aparatul propriu al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se stabilesc prin regu­lamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 10. - (1) Pe lângă ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei functionează, ca organ consulta­tiv, Colegiul ministerului.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 11. - (1) Unitătile aflate în subordinea si, respec­tiv, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a unitătilor din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transportu­rilor si locuintei.

(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, pre­cum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al minis­trului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 12. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordi­nea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 13. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activitătile specifice de inspectie si control, care se desfăsoară pe întregul teritoriu al iării, pentru activitătile desfăsurate în cadrul programelor PHARE si pentru transportul delegatiilor, precum si pentru alte activităti specifice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 3.

Art. 14. - (1) Centrele de medicină preventivă din sub­ordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sunt institutii publice cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, finantate integral de la bugetul de stat.

(2) Centrele de medicină preventivă regionale reprezintă autoritatea de sănătate publică în transporturi care desfăsoară activităti de medicină preventivă si inspectie sanitară de stat în transporturi si care colaborează cu unitătile descentralizate ale Ministerului Sănătătii si Familiei, în scopul realizării politicilor si programelor nationale de sănătate, al monitorizării stării de sănătate si al organizării statisticii de sănătate în transporturi.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a centre­lor de medicină preventivă regionale se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(4) Conducătorii centrelor de medicină prevgntivă regio­nale sunt numiti si eliberati din fiunctie prin ordin al minis­trului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(5) Inspectia sanitară de stat în transporturi se exercită de către personal specializat, împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza legi­timatiei speciale de inspectie sanitară de stat în transpor­turi, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Loctintei. Forma, modelul, continutul si conditiile de eli­berare ale legitimatiei speciale se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fiac parte integrantă din pre­zenta hotărâre.

Art. 16. - Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 17. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei preia toate drepturile si obligatiile Ministerului Transporturilor si ale Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care se desfiintează.

Art. 18. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 pri­vind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 aprilie 1999, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea f, nr. 134 din 3 iulie 1995, cu modificările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

(2) Anexa nr. 1 cuprinzând spatiile, utilitătile si valorile aferente detinute de Ministerul Transporturilor si Societatea Natională a Căilor Ferate Române în clădirea "Palat C.F.R.” la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/1996 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Regiei Autonome "Societatea Natiolală a Căilor Ferate Române", publicată în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 296 din 20 noiembrie 1996, se modifică si va avea cuprinsul din anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1.

 

Numãrul maxim de posturi = 660, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora

 

ANEXA Nr. 2

 

A. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Nr.crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Aeroclubul României

Bugetul de stat

Bucuresti

2.

Grupul de Interventii si Salvare Navală

Bugetul de stat

Constanta

3.

Spitalul nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

4.

Spitalul nr. 2 Căi Ferate Bucuresti

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

5.

Spitalul Căi Ferate Iasi

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Iasi

6.

Spitalul Căi Ferate Cluj Napoca

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca

7.

Spitalul Căi Ferate Timisoara

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Timisoara

8.

Spitalul Căi Ferate Ploiesti

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Ploiesti

9.

Spitalul Căi Ferate Galati

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Galati

10.

Spitalul Căi Ferate Constanta

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Constanta

11.

Spitalul Căi Ferate Brasov

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Brasov

12.

Spitalul Căi Ferate Pascani

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Pascani

13.

Spitalul Căi Ferate Simeria

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Simeria

14.

Spitalul Căi Ferate Oradea

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Oradea

15.

Spitalul Căi Ferate Craiova

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Craiova

16.

Spitalul Căi Ferate Sibiu

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu

17.

Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin

 

18.

Centrul de Medicină Preventivă Bucuresti

Bugetul de stat

Bucuresti

19.

Centrul de medicină preventivă Cluj-Napoca

Bugetul de stat

Cluj-Napoca

20.

Centrul de medicină preventivă Constanta

Bugetul de stat

Constanta

21.

Centrul de medicină preventivă Brasov

Bugetul de stat

Brasov

22.

Centrul de medicină preventivă Galati ­

Bugetul de stat

Galati

23.

Centrul de medicină preventivă Iasi

Bugetul de stat

Iasi

24.

Centrul de medicină preventivă Timisoara

Bugetul de stat

Timisoara

25.

Centrul de medicină preventivă Craiova

Bugetul de stat

Craiova

26.

Academia Română de Aviatie

Bugetul de stat

Bucuresti

27.

Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

Extrabugetarã

Constanta

28.

Centrul de Perfectionare a Personalului din Navigatia Fluvială Galati

Extrabugetarã

Galati

29.

Inspectoratul Navigatiei Civile

 I.N.C.

Extrabugetarã

Constanta

30.

Autoritatea Feroviară Română

AFER

Extrabugetarã

Bucuresti

31.

Autoritatea Rutieră Română

A.R.R.

Extrabugetarã

Bucuresti

32.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor

Extrabugetarã

Bucuresti

33.

Clubul Sportiv "Rapid"

Extrabugetarã

Bucuresti

34.

Institutul de Statistica Constructiilor si Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, lucrãri Publice si Constructii  INSEROM Bucuresti

Extrabugetarã si alocatii de la bugetul de stat

Bucuresti

35.

Inspectoratele în constructii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti

Extrabugetarã

Resedinte judetene, respectiv municipiul Bucuresti

 

NOTĂ:

1. Unitătile prevăzute la nr. crt. 1 si 2 pot utiliza un număr maxim de 505 posturi.

2. Unitătile prevăzute la nr. crt. 3-17 pot utiliza un număr maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat pentru activitătile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 154/1999.

3. Unitătile prevăzute la nr. crt. 18-25 pot utiliza un număr maxim de 397 de posturi.

 

B. UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Nr.crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R. -R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători
                                    Bucuresti - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Craiova - S.A.

Craiova

7.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Timisoara - S.A.

Timisoara

8.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Cluj S.A.

Cluj Napoca

9.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Brasov S.A.

Brasov

10.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Iasi S.A.

Iasi

11.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători Galati S.A.

Galati

12.

Societatea Comercială Regională de Transport Feroviar Public de Călători

Constanta

13.

Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A Constanta S.A.

Bucuresti

14.

Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.

Bucuresti

15.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.

Bucuresti

16.

Compania Natională "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

Comuna Otopeni

17.

Societatea Natională "Aeroportul International Bucuresti-Băneasa" - S.A.

Bucuresti

18.

Societatea Natională "Aeroportul International Constanta" - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu

19.

Societatea Natională "Aeroportul International Timisoara" - S.A.

Timisoara

20.

Regia Autonomă “Administratia Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA

Bucuresti

21.

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucuresti

22.

Societatea Comercială "Compania Naiională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Bucuresti

23.

Regia Autonomă "Registrul Naval Român"

Bucuresti

24.

Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.

Constanta

25.

Compania Natională "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A.

Constanta

26.

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A.

Constanta

27.

Regia Autonomă "Administratia Fluvială a Dunării de Jos”

Galati

28.

Compania Natională "Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Galati

29.

Compania Natională "Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.

Giurgiu

30.

Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România”

Bucuresti

31.

Regia Autonomă "Registrul Auto Român"

Bucuresti

32.

Regia Autonomă "Administratia Zonei Libere Sulina"

Sulina

33.

Regia Autonomă "Administratia Zonei Libere Constanta-Sud"

Constanta

34.

Regia Autonomă "Administratia Zonei Libere Brăila"

Brăila

35.

Regia Autonomă "Administratia Zonei Libere Galati"

Galati

36.

Regia Autonomă "Administratia Zonei Libere Giurgiu"

Giurgiu

37.

Regia Autonomă "Administratia Zonei Libere Curtici – Arad

Curtici

38.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti               

Bucuresti

39.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

Bucuresti

40.

Agentia Natională pentru Locuinte - A.N.L.

Bucuresti

 

ANEXA Nr. 3


PARCUL AUTO

pentru activităti specifice

 

Nr.

crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numãrul maxim (bucãti)

Consumul maxim de carburanti/autovehicul

(litri/lunã)

1.

Inspectie si control

- autoturism

26*)

300

2.

Transport delegatii

autovehicul pentru transport de persoane

2

450

3.

Programe PHARE

- autoturism

- autoturism de teren

2

450

4.

Proiect de conservare a energiei termice (BERD)

- autoturism

- autoturism de teren

4

450

5.

Program MUDP II

- autoturism

6

450

6.

Aprovizionare

- autovehicul pentru transport de marfă

3

450


* Un autoturism la Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Inspectoratului de stat in constructii si a inspectoratelor teritoriale în constructii din subordinea acestuia

 

CAPITOLUL I

Atributii

 

Art. 1. - (1) Inspectoratul de stat în constructii exercită controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului si la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii constructiilor, în toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postuti­lizare a acestora si în toate componentele sistemului calitătii în constructii.

(2) Inspectoratul de stat în constructii are în subordine inspectoratele teritoriale în constructii.

Art. 2. - Inspectoratul de stat în constructii are următoarele atributii generale:

a) organizează si conduce întreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului si al calitătii în constructii;

b) efectuează controale de importarită majoră, împreună cu alte organe ale statului, prin atragerea specialistilor din domeniu;

c) efectuează controale dispuse de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

d) participă, împreună cu alte organe abilitate, la actiunile de urgentă determinate de calamităti naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra stării si sigurantei constructiilor sau care pun în pericol viata si bunurile oamenilor;

e) propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calitătii în constructii privind continutul regle­mentărilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse si procedee, expertizarea si recepiia constructiilor etc., ca rezultat al constatărilor din timpul controalelor efec­tuate în teritoriu, al analizelor si sintezelor realizate;

f) colaborează cu alte organe de control ale statultai, cu prefecturile, cu institutiile de învătământ superior si cu spe­cialisti din domeniu, în vederea respectării disciplinei în urbanism si amenajarea teritoriului si a sistemului calitătii în constructii, precum si pentru elaborarea de reglementări tehnice cu scop de protejare a populatiei.

Art. 3. - Inspectoratul de stat în constructii are următoarele atributii specifice:

a) stabileste sistemul de aplicare unitară a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limi­telor de autoritate si a principiului autonomiei locale si a agentilor economici controlati;

b) elaborează sau avizează metodologiile, instructiunile si procedurile de inspectie care se utilizează la investitori, la unitătile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, precum si la organele de spe­cialitate ale administratiei publice locale cu atributii în elibe­rarea autorizatiilor de construire/desfiintare a constructiilor;

c) efectuează inspectii în toate etapele si componentele sistemului calitătii în constructii si cu privire la autorizarea executării constructiilor, constată contraventiile si aplică sanctiunile sau amenzile prevăzute de reglementările legale;

d) dispune oprirea executării lucrărilor realizate necores­punzător sau a celor realizate nelegal, precum si, după caz, desfiintarea constructiilor realizate în aceste conditii;

e) îndrumă si controlează activitatea inspectoratelor teri­toriale si constructii din subordine;

f) participă la actiunile de punere în sigurantă a fondului construit existent si de apărare împotriva dezastrelor, în colaborare cu consiliile judetene si cu cele locale;

g) emite, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existerite;

h) autorizează sefii compartimentelor de control tehnic al calitătii, dirigintii de specialitate si personalul care efectu­ează urmărirea specială din unitătile participante la proce­sul de concepere, realizare si exploatare a constructiilor;

i) autorizează sau, după caz, acreditează laboratoarele de încercări în constructii, autorizează personalul acestora si asigură secretariatul Comisiei centrale de autorizare;

j) urmăreste valorificarea informatiilor de la punctele teri­toriale de observare seismologică, prelucrate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti;

k) realizează programul de informatizare a activitătii pro­prii si asigură dotarea cu aparatură tehnică si de control de interes general, necesară domeniilor sale de activitate;

l) editează publicatii de specialitate si de informare teh­nică, specifice domeniilor sale de activitate;

m) propune, în cazuri motivate, suspendarea atestării specialistilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate;

n) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte nor­mative sau dispuse de ministrul lucrărilor publice, transpor­turilor si locuintei în domeniile sale de activitate;

o) îndrumă si sprijină din punct de vedere metodologic activitatea compartimentelor de resort, abilitate să efectueze controlul de stat pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii.

Art. 4. - Inspectoratele teritoriale în constructii au următoarele atributii specifice:

a) exercită controlul de stat în toate etapele si compo­nentele sistemului calitătii în constructii, pe baza metodolo­giilor, instructiunilor si a procedurilor elaborate de Inspectoratul de stat în constructii;

b) verifică la organele de specialitate ale administratiei publice locale respectarea legalitătii privind emiterea auto­rizatiilor de construire/desfiintare;

c) constată contraventiile si aplică sanctiunile sau amen­zile prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la calitatea constructiilor si la autorizarea executării acestora, în toate cazurile în care această competentă o are Inspectoratul de stat în constructii;

d) dispun oprirea executării lucrărilor realizate necores­punzător sau a celor realizate nelegal, precum si, dupã caz, desfiintarea constructiilor realizate în aceste conditii;

e) avizează fazele determinante pentru rezistenta si sta­bilitatea constructiilor stabilite de proiectantii lucrărilor si autorizează, după caz, continuarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

f) urmăresc respectarea reglementărilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, care pot avea repercusiuni asupra stării si sigurantei acestora;

g) emit, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a constructiilor existente;

h) verifică la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea si realizarea urmăririi speciale a con­structiilor pe care le detin;

i) urmăresc realizarea programului de măsuri de urgentă privind cresterea sigurantei în exploatare a constructiilor si a instalatiilor care prezintă surse de mare risc;

j) efectuează controlul în teritoriu al activitătilor de punere în sigurantă a fondului construit existent, afectat de seisme;

k) participă la actiunea de punere în sigurantă a fondu­lui construit existent, cu destinatia de locuinte, afectat de seisme, prin:

- vizarea listei cuprinzând clădirile care urmează să fie expertizate;

- vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;

- vizarea listei cuprinzând clădirile expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare în vederea proiectării lucrărilor de punere în sigurantă;

- vizarea situatiilor de lucrări privind stadiile fizice rea­lizate;

- verificarea modului în care beneficiarii de subventii execută lucrările de consolidare;

l) urmăresc aplicarea măsurilor stabilite de comisiile de prevenire, interventie operativă si refacere în cazul deza­strelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

m) verifică respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor si utilizatorilor de constructii cu privire la receptia constructiilor, întocmirea, păstrarea si completarea cãrtilor tehnice ale constructiilor;

n) urmăresc respectarea prevederilor legale privind asi­gurarea activitătii metrologice în constructii;

o) asigură secretariatul comisiilor pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în constructii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

p) verifică respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de încercări în constructii;

r) îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin acte nor­mative sau, după caz, de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei ori a Inspectoratului de stat în constructii, în domeniile lor de activitate.

Art. 5. - Atributiile detaliate, răspunderile si compe­tentele individuale ale personalului Inspectoratului de stat în constructii si ale inspectoratelor teritoriale în constructii din subordinea acestuia se stabilesc prin fisa postului, semnată de seful ierarhic superior si de titular.

 

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

 

Art. 6. - (1) Inspectorul de stat sef al Inspectoratului de stat în constructii este subordonat ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(2) Inspectoratele teritoriale în constructii sunt în subor­dinea Inspectoratului de stat în constructii, functionează la nivel de directie si sunt onduse de un inspector-sef.

(3) Structura organizatorică si numărul de posturi de executie si de conducere pentru inspectoratul de stat în constructii, precum si pentru inspectoratele teritoriale în constructii din subordinea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(4) În exercitarea atributiilor de conducere inspectorul de stat sef si inspectorii-sefi ai inspectoratelor teritoriale în constructii emit decizii

 

CAPITOLUL III

Finantare - dotare – salarizare

 

Art. 7. - (1) Cheltuielile de achizitie, functionare, întretinere si reparatii autovehicule, aprobate pentru activita­tea specifică a Inspectoratului de stat în constructii si sala­rizarea conducătorilor auto, se asigură din venituri extrabugetare constituite la acesta prin cota de participare a inspectoratelor teritoriale în constructii pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat.

(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si cele de capital ale Inspectoratului de stat în constructii si ale inspectoratelor teritoriale în constructii se suportă din veni­turile extrabugetare constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si ale prezentei hotărâri.

(3) Salarizarea personalului Inspectoratului de stat în constructii si al inspectoratelor teritoriale în constructii se face potrivit prevederilor legale privind institutiile finantate integral din venituri extrabugetare.

Art. 8. - Activitatea financiară a inspectoratelor teritori­ale în constructii se supune dispozitiilor legale privind finantele publice, sens în care:

a) veniturile extrabugetare se încasează, se adminis­trează si se contabilizează de fiecare inspectorat teritorial în constructii si sunt purtătoare de dobândă;

b) din veniturile realizate conform legii inspectoratele teritoriale în constructii păstrează la dispozitia lor 60% si virează Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei:

- 30% în contul deschis pentru elaborarea regle­mentărilor tehnice;

- 10% în contul deschis pentru Irispectoratul de stat în constructii în vederea suportării tuturor cheltuielilor de per­sonal, materiale si de capital, în interesul general al con­trolului de stat în constructii, precum si pentru editarea publicatiilor de specialitate specifice;

c) în afara veniturilor constituite în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de stat în con­structii si inspectoratele teritoriale în constructii pot realiza venituri si din activitătile desfăsurate pe bază de contract pentru autorizarea si acreditarea laboratoarelor de încercări în construciii, autorizarea specialistilor din activitatea de control al calitătii, dirigintilor de specialitate, editarea de publicatii de specialitate si pregătirea profesională a perso­nalului din domeniile calitătii constructiilor si disciplinei în urbanism, caz în care tarifele si preturile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de către conducătorul fiecărui inspectorat teritorial în constructii, cu avizul inspectorului de stat sef. Din veniturile astfel realizate se remunerează si membrii comisiilor de autorizare;

d) bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectoratelor teritoriale în constructii se aprobă în conditiile prevăzute de Legea finantelor publice;

e) utilizarea veniturilor constituite la dispozitia inspecto­ratelor teritoriale în constructii si a Inspectoratului de stat în constructii, precum si a celor pentru elaborarea regle­mentărilor tehnice, prevăzute la lit. b), inclusiv a celor rezultate potrivit prevederilor lit. c), se urmăreste prin per­sonalul de specialitate economică al fiecărui beneficiar. Pentru raportarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli beneficiarii de venituri extrabugetare întocmesc o dare de seamă contabilă pe care o depun la directia economică din minister, la termenele si pe formularele aprobate prin lege;

f) disponibilitătile la finele anului din veniturile extrabu­getare se reportează în anul următor si au aceeasi des­tinatie. Ele pot fi redistribuite în cursul anului următor între Inspectoratul de stat în constructii si inspectoratele teritori­ale în constructii, precum si între inspectoratele teritoriale în constructii, în functie de necesităti, cu aprobarea inspec­torului de stat sef.

 

CAPITOLUL IV

Obligatii si răspunderi

 

Art. 9. - Personalul de specialitate al Inspectoratului de stat în constructii si al inspectoratelor teritoriale în con­structii răspunde de:

a) exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii constructiilor, în toate etapele si în toate componentele sis­temului calitătii în constructii;

b) exercitarea controlului cu privire la respectarea regi­mului de autorizare a constructiilor;

c) constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege si, după caz, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător din punct de vedere al calitătii constructiilor;

d) constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor corespunzătoare si, după caz, oprirea executării lucrărilor realizate ilegal sau desfiintarea constructiilor realizate în aceste conditii;

e) urmărirea îndeplinirii la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

f) exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Art. 10. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin per­sonalul Inspectoratului de stat în constructii si al inspecto­ratelor teritoriale în constructii este învestit cu exercitiul autoritătii publice si are următoarele drepturi si obligatii:

a) să propună, în cazuri justificate, suspendarea sau anularea atestărilor de experti, verificatori de proiecte, res­ponsabili tehnici;

b) să i se acorde, prin grija ministerului,  asistentă juri­dică gratuită în cazul în care este implicat într-o actiune judecătorească în legătură cu exercitarea atributiilor sale;

c) să beneficieze de echipament de protectie aprobat potrivit normativelor de protectie a muncii;

d) Inspectoratul de stat în constructii si inspectoratele teritoriale în constructii pot construi sau amenaja din fon­duri proprii extrabugetare centre de pregătire profesională si obiective sociale proprii;

e) să se preocupe permanent de perfectionarea pregătirii profesionale;

f) în actiunile de inspectie să îsi facă cunoscută în prealabil calitatea si să prezinte legitimatia de serviciu; să respecte regulile stabilite în unitatea controlată privind accesul, protectia muncii, siguranta circulatiei si alte reguli specifice;

g) să încheie, cu obiectivitate si fără părtinire, acte scrise privind rezultatele inspectiilor; să dea dovadă de exi­gentă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

h) să păstreze secretul de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executării atributiilor de serviciu;

i) la încheierea inspectiei să restituie documentele puse la dispozitie de către unitatea controlată, dacă nu se con­vine altfel între părti;

j) să semnaleze conducerii Inspectoratului de stat în  constructii sau inspectoratelor teritoriale în constructii, după caz, orice probleme deosebite legate de activitatea si atributiile acestora despre care ia cunostintă în timpul înde­plinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităti si atributii;

k) să nu angajeze institutia din care face parte decât în limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredintat de către conducerea acesteia;

l) să realizeze la timp si întocmai actiunile ce îi revin potrivit programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea inspectoratului respectiv si să raporteze despre modul de realizare a acestora;

m) să păstreze în bună stare bunurile din dotare;

n) inspectorii Inspectoratului de stat în constructii răspund, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatilor, măsurilor si sanctiunilor stipulate de ei în documentele întocmite.

(2) Încălcarea oricărei obligatii de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, după caz.

Art. 11. - (1) Selectionarea personalului în vederea angajării, definitivării si promovării în functii ierarhice sau în functii de conducere se face pe bază de concurs, potrivit legii.

(2) Inspectoratul de stat în constructii recrutează perso­nalul pentru ocuparea functiei de inspector de stat dintre cetătenii români, pe baza unor criterii stabilite de acesta si aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în functie de specificul activitătii.

(3) Angajarea, transferul, detasarea, delegarea pe o perioadă de până la 60 de zile, aplicarea sanctiunilor disci­plinare, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă al personalului Inspectoratului de stat în constructii si al inspectoratelor teritoriale în constructii, cu  exceptia inspectorului-sef, se fac, în conditiile legii, de către inspectorul de stat sef.

Art. 12. - Pe baza prezentului regulament se vor întocmi noile fise ale postului pentru întregul personal al Inspectoratului de stat în constructii si al inspectoratelor teritoriale în constructii.            

 

ANEXA Nr. 5


SPATIILE SI UTILITĂTILE

detinute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. în clădirea "Palat C.F.R."

 

Proprietarul patrimoniului

Nivelurile

Suprafata construită (m2)

Suprafata utilă

(m2)

Ponderea

(%)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Subsol

666,00

598,83

0,83

 

Parter

395,00 

355,27

0,54

 

Mezanin

1.095,00

985,32

1,47

 

Etajul I

5.936,00

5.342,40

7,98

 

Etajul II

5.936,00

5.342,40

7,98

 

Etajul III

5.936,00

5.342,40

7,98

TOTAL I:

 

19.964,00

17.966,62

29, 8

Societatea Natională a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R. - R.A.

Subsol

9.250,58

7.906,69

12,51

 

Parter

7.757,58

6.981,82

10,44

 

Mezanin

6.016,33

5.414,70

8,10

 

Etajul I

992,25

893,03

1,33

 

Etajul IV

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul V

4.945,40

4.450, 86

6,65

 

Etajul VI

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul VII

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul VIII

4.945,40

4.450,86

6,65

 

Etajul IX

1.884,40

1.695,96

2,53

 

Etajul X

1.884,40

1.695,96

2,53

 

Etajul XI

1.884,40

1.790,18

2,53

TOTAL II:

 

54.402,94

49.052,22

70,2

TOTAL GENERAL:

 

74.366,94

67.018,84

100,00

                                                                                                                                                                                                                                         

NOTĂ:

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va folosi fără plată 872 m2 din parcajul situat la intrarea în minister, latura dinspre Gara de Nord.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului aplică strategia si politicile Guvernului în domeniile tineretului si sportului.

Art. 2. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Ministerul Tineretului si Sportului exercită următoarele atributii cu caracter general:

a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului si sportu­lui; fundamentează si propune Guvernului politici în dome­niile tineretului si sportului;

b) initiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strate­gice si a politicilor în domeniile tineretului si sportului;

c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică si/sau privată a statului încredintate, potrivit prevederilor legale;

d) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniile tineretului si sportului;

e) asigură urmărirea aplicării si controlul respectării legi­lor si a celorlalte acte normative din domeniile tineretului si sportului;

f) colaborează cu celelalte ministere si organe de speci­alitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si per­soane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului si sportului.

Art. 3. - (1) În domeniul activitătii de tineret Ministerul Tineretului si Sportului are următoarele atributii specifice:

a) colaborează cu structurile de si pentru tineret legal constituite;

b) finantează actiuni proprii, pe baza programelor apro­bate de ministrul tineretului si sportului; sprijină financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestări de servicii, direct sau prin unitătile subordonate, cu per­soane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe si actiuni privind tineretul si implicarea acestuia în viata socială;

c) facilitează, pentru structurile asociative de tineret, sta­bilirea contactelor internationale directe, în vederea cunoasterii reciproce si a realizării de programe comune;

d) asigură formarea si perfectionarea pregătirii profesio­nale a personalului din domeniul tineretului, conlucrând în cest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tară si din străinătate;

e) fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului, prin institutiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate.

(2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si actiuni, din donatii si sponsorizări, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

Art. 4. - În domeniul activitătii sportive Ministerul Tineretului si Sportului are următoarele atributii specifice:

a) elaborează si sustine strategia generală a organizării si dezvoltării activitătii sportive si reprezintă interesele sta­tului în raport cu federatiile sportive nationale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa si a mijloacelor financi­are pentru activitatea sportivă, care provin din alocatii de la bugetul de stat;

c) conlucrează cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cer­cetare si cu unitătile de învătământ si sanitare de speciali­tate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;

d) conlucrează cu Comitetul Olmpic Român în finantarea si derularea programelor privind pregătirea si participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

e) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public si/sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat după 1989;

f) propune structura anuală a alocatiilor de la bugetul de stat;

g) repartizează bugetul activitătii pentru:

- activitatea proprie si cea a unitătilor din subordinea sa;

- federatiile sportive nationale si cluburile sportive cărora le-a fost recunoscută utilitatea publică, în baza con­tractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive ale acestora;

premierea performantelor deosebite obtinute la com­petitiile sportive internationale oficiale;

h) avizează afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale si la alte foruri europene sau mondiale si autorizează afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

i) supraveghează si controlează respectarea de către structurile sportive a dispozitiilor legale în vigoare si a pre­vederilor cuprinse în statutele si în actele de constituire a acestora;

j) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tară si din străinătate;

k) elaborează si aduce la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de con­struire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performantă de interes national si international; avizează normativele tehnice în materie de baze si instalatii sportive;

l) recunoaste sau revocă, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

m) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesio­niste organizate ca societăti comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora;

n) elaborează criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

o) sprijină organizarea si promovarea cercetării stiintifice si asistentei medicale în domeniul sportiv;

p) autorizează desfăsurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene si regionale si participa­rea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate în străinătate, precum si la campiona­tele regionale;

r) promovează măsurile de prevenire, control si repri­mare a folosirii substantelor interzise si a metodelor nere­gulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică* a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor;

s) adoptă măsuri pentru prevenirea si combaterea vio­lentei la manifestările sportive;

t) reprezintă interesele statului în diferite organe si orga­nisme sportive internationale; negociază si încheie acorduri, întelegeri, protocoale si alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

u) colaborează cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii în domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performantă, asigura­rea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlu­lui, exercitării autoritătii disciplinare, formării si perfectionării specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantării activitătii sportive, prevenirea violentei în sport si combaterea dopajului.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului si Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si spor­tului se pot organiza servicii si birouri.

(2) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a pre­zentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este exercitată de ministru ajutat de 2 secretari de stat; ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu cele­lalte autorităti publice, cu organisme si organizatii, precum si cu celelalte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(2) Ministrul tineretului si sportului este ordonator princi­pal de credite.

(3) Secretarii de stat răspund; în principal, de probleme si activităti specifice domeniului pe care îl reprezintă. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.

Art. 7. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului are un secretar general si un secretar general adjunct, functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt subordonati ministrului tineretului si sportului si îndeplinesc atributiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare, realizând coriducerea si legăturile dintre struc­turile ministerului.

Art. 8. - Atributiile, sarcinile si răspunderile aparatului propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat, prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

Art. 9. - Pe lângă ministrul tineretului si sportului functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministru­lui tineretului si sportului.

Art. 10. - La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret si/sau de sport. Înfiintarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al minis­trului tineretului si sportului.

Art. 11. - (1)  Unitătile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si sursele de finantare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de functii si normele de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

Art. 12. - (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice des­centralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu per­sonalitate juridică; înfiintate în conditiile legii.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate de  la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

Art. 13. - (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale în domeniul activitătii sportive:

a) tin evidenta structurilor sportive din judet; prin înscri­erea acestora în Registrul sportiv;

b) repartizează, pe bază de contract, alocatiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza lor administra­tiv-teritorială, aprobate de organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport;

c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării efi­ciente a alocatiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performantă în teritoriu;

d) elaborează si aduc la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de con­struire si de îmbunătătire a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general si a sportului de performantă în teritoriu; subventionează unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza lor administrativ-teritorială;

e) colaborează cu inspectoratele scolare, unitătile de învătământ si cu institutiile de învătământ superior, pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregătirii profe­sionale a instructorilor sportivi;

f) initiază măsurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestările sportive organizate în raza lor administrativ­-teritorială, precum si a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;

h) îndrumă si controlează din punct de vedere tehnico­metodic si de specialitate structurile sportive din judet.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitătii sportive si prin regu­lamentele âprobate de ministrul tineretului si sportului.

Art. 14. - (1) În domeniul activitătii de tineret directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale:

a) asigură aplicarea Programului de guvernare în dome­niul tineretului;

b) organizează actiuni proprii destinate tineretului si acordă asistentă metodică si sprijin financiar structurilor asociative de tineret;

c) tin evidenta structurilor de si pentru tineret.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitătii de tineret si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.

Art. 15. - În subordinea directiilor pentru tineret. si sport judeiene, respectiv a municipiului Bucuresti, functionează unităti fără personalitate juridică, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea, întretinerea si amenajarea bazelor sportive de interes nâtional, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportivă s de tineret.

Art. 16. - Federatiile sportive nationale care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt unităti cu personalitate juridică si statut pro­priu, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat până la reorganizarea lor, potrivit legii.

Art. 17. - Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate performanta, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale.

Art. 18. - Complexurile sportive nationale sunt institutii publice în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes national si international.

Art. 19. - Ministerul Tineretului si Sportului utilizează un parc auto propriu de transport pentru aparatul ministe­rului, stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 239/1999 pri­vind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 8 aprilie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.

Nr. 6.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

Denumirea unitãtii

Sursa de finantare

A. Unităti în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

I. Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

II. Federatii sportive nationale

 

1. Federatia Aeronautică Română

 

2. Federatia Română de Alpinism si Escaladă

 

3. Federatia Română de Arte Martiale

 

4. Federatia Română de Arte Martiale de Contact

 

5. Federatia Română de Atletism

 

6. Federatia Română de Badminton

 

7. Federatia Română de Baschet

 

8. Federatia Română de Baseball si Softball

 

9. Federatia Română de Biliard

 

10. Federatia Română de Box

 

11. Federatia Română de Bob si Sanie

 

12. Federatia Română de Bridge

 

13. Federatia Română de Canotaj

 

14. Federatia Română de Ciclism

 

15. Federatia Română de Culturism

 

16. Federatia Ecvestră Română

 

17. Federatia Română de Gimnastică

 

18. Federatia Română de Go

 

19. Federatia Română de Haltere

 

20. Federatia Română de Handbal

 

21. Federatia Română de Hochei pe Gheată

 

22. Federatia Română de Hochei pe Iarbă

 

23. Federatia Română de Judo

 

24. Federatia Română de Caiac-Canoe

 

25. Federatia Română de Karate Modern

 

26. Federatia Română de Karate Traditional

 

27. Federatia Română de Lupte

 

28. Federaiia Română de Modelism

 

29. Federatia Română de Motociclism

 

30. Federatia Română de Natatie si Pentatlon Modern

 

31. Federatia Română de Oină

 

32. Federatia Română de Orientare

 

33. Federatia Română de Patinaj

 

34. Federatia Română de Polo

 

35. Federatia Română de Popice

 

36. Federatia Română de Radioamatorism

 

37. Federatia Română de Rugby

 

38. Federatia Română de Schi si Biatlon

 

39. Federatia Română de Scrabble

 

40. Federatia Română de Scrimă

 

41. Federatia Română "Sportul pentru Handicapati"

 

42. Federatia Română "Sportul pentru Toti"

 

43. Federatia Română de Sah

 

44. Federatia Română de Taekwondo

 

45. Federaiia Română de Tenis

 

46. Federatia Română de Tenis de Masă

 

47. Federatia Română de Tir

 

48. Federatia Română de Tir cu Arcul

 

49. Federatia Română de Volei

 

50. Federatia Română de Yachting

 

III. Cluburi sportive

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia

 

2. Clubul Sportiv Municipal Arad

 

3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti

 

4. Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung

 

5. Sport Club Bacău

 

6. Clubul Sportiv Municipal Onesti

 

7. Clubul Sportiv "Crisul" Oradea

 

8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita

 

9. Clubul Sportiv Botosani

 

10. Clubul Sportiv Municipal Brăila

 

11. Clubul Sportiv Municipal Buzău

 

12. Clubul Sportiv Municipal Călărasi

 

13. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca

 

14. Clubul Sportiv "Farul" Constanta

 

1.5. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

 

16. Clubul Sportiv Târgoviste

 

17. Clubul Sportiv Municipal Craiova

 

18. Clubul Sportiv Municipal Dunărea" Galati

 

19. Clubul Sportiv “Pandurii" Târgu Jiu

 

20. Sport Club Miercurea-Ciuc

 

21. Clubul Sportiv Municipal Iasi

 

22. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

 

23. Clubul Sportiv "Muresul" Târgu Mures

 

24. Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamt

 

25. Clubul Atletic Roman

 

26. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploiesti

 

27. Clubul Sportiv Orăsenesc Sinaia

 

28. Clubul Sportiv Satu Mare

 

29. Clubul Sportiv Municipal "Armătura" Zalău

 

30. Clubul Sportiv Municipal Sibiu ­

 

31. Clubul Sportiv Municipal Suceava

 

32. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava

 

33. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria

 

34. Clubul Sportiv Municipal Timisoara

 

35. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea

 

36. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui

 

37. Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea

 

38. Clubul Sportiv "Unirea" Focsani

 

39. Clubul Sportiv "Olimpia" Bucuresti

 

40. Clubul Sportiv Scolar "Triumf" Bucuresti

 

41. Clubul Central de Sah Bucmesti

 

42. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucuresti

 

IV. Complexuri sportive nationale

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

1. Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti

 

2. Complexul Sportiv National Snagov

 

3. Complexul Sportiv National "Nicolae Navasart" Snagov

 

4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov

 

5. Complexul Sportiv National Bascov

 

6. Complexul Sportiv National Orsova

 

7. Complexul Sportiv National Piatra Arsă

 

8. Complexul Sportiv National "Sala Polivalentă" Bucuresti

 

V. Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

VI. Muzeul Sportului

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

VII. Agentia pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTlN)

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

VIII. Centrul de Informare si Consultantă pentru Tineret - INFOTlN

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

IX. Centrul de Studii si Cercetări pentru Probleme de Tineret (C. S. C. P. T.)

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat

X. Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S.)

Venituri extrabugetare

XI. Unităti de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridicã

 

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la pct. I pot utiliza un număr de maximum 309 posturi.

B. Unităti care functionează în subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

 

În temeiul prevederilor act. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a asigura buna desfăsurare a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament.

Art. 2. - Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul are sediul în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, si dispune de spatii corespunzătoare desfăsurării activitătii sale la sediile Senatului si Camerei Deputaiilor.

Art. 3. - În realizarea rolului său Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură transmiterea proiectelor de legi initiate de Guvern către una dintre Camerele Parlamentului si urmăreste trecerea acestora prin fazele procedurii legislative până la promulgarea legii si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) sustine prioritătile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi si a programului de activitate în sedintele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;

c) sustine în plenul fiecărei Camere cererile Guvernului privitoare la adoptarea unor proiecte de legi cu procedura de urgentă;

d) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amenda­mentele formulate de Guvern;

e) asigură participarea reprezentantilor Guvernului la comisiile parlamentare si la sedintele parlamentare de fie­care dată când prezenta membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie;

f) asigură sustinerea guvernamentală a proiectelor de legi în comisiile permanente si în cadrul dezbaterilor din sedintele celor două Camere ale Parlamentului;

g)  elaborează proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, precum si alte proiecte de acte nor­mative solicitate de Guvern;

h) urmăreste depunerea la Parlament a ordonantelor adoptate de Guvern si sustine aprobarea acestora prin legi

i) prezintă Guvernului informări trimestriale cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar si la relatiile dintre Guvern si Parlament;

j) primeste si distribuie întrebările si interpelările, adre­sate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia, asi­gură transmiterea răspunsurilor si prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare;

k) ia măsurile necesare pentru pregătirea si sustânerea pozitiei Guvernului în cazul motiunilor simple si al motiunilor de cenzură;

l) asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general si al informării prevăzute la art. 110 din Constituiie, în cazul în care o initiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale;

m) prezintă informatiile si documentele cerute Guvernului si celorlalte organe ale administratiei publice, în cadrul con­trolului parlamentar, de către Camera Deputatilor, de către Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul presedintilor acestora;

n) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor si declaratiilor primului-ministru cu privire la poli­tica Guvernului;

o) întocmeste proiectul programului legislativ al Guvernului;

p) efectuează studii asupra legislatiei si propune măsuri pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative;

r) studiază solutiile date de instantele judecătoresti si de autorităiile administratiei publice si propune măsuri legisla­tive în vederea aplicării unitare a legii;

s) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale Ministerul pen­tru Relatia cu Parlamentul are dreptul să solicite informatii de la ministere, de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.

Art. 5. - (1) Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul este condus de un ministru, ajutat de un secretar de stat.

(2) Ministrul pentru relatia cu Parlamentul reprezintă ministerul în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice române sau străine.

(3) Ministrul pentru relatia cu Parlamentul este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul pentru relatia cu Parlamentul emite ordine.

(5) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru relatia cu Parlamentul.

Art. 6. - (1) Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul are un secretar general, functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare, precum si alte atributii încredintate de ministrul pentru relatia cu Parlamentul, realizând legăturile functionale între structurile ministerului.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului pen­tru Relatia cu Parlamentul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul aces­teia, prin ordin al ministrului pentru relaiia cu Parlamentul se pot organiza servicii si birouri.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc, în conformitate cu structura orga­nizatorică prevăzută în anexă, prin regulamentul de organi­zare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 8. - (1) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, sus­pendarea sau încetarea raporturilor de serviciu public sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului pentru relatia cu Parlamentul.

(2) Numărul maxim de posturi este de 40, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului.

Art. 9. - Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 10. - Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finantelor Publice va asi­gura finantarea functionării Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, în conditiile legii.

Art. 11. - Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în cadrul Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul se transferă la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, în limita numărului maxim de pos­turi aprobat, tinându-se seama de competenta profesională reflectată în rezultatele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale până la data prezentei hotărâri, precum si de nivelul de pregătire al fiecăruia - studii de specialitate si vechime în specialitate.

Art. 12. - Bunurile mobile aflate în dotarea Departamentului pentru Relatiile cu Parlamentul din cadrul Consiliului de Coordonare Economico-Financiară se trans­mit, pe bază de protocol, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozitiile privitoare la Departamentul pentru Relatiile cu Parlamentul din Hotărârea Guvernului nr. 3/2000 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 10 ianuarie 2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru relatia cu Parlamentul,

Acsinte Gaspar

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.

Nr. 10.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului realizează politica în domeniul apelor si protectiei mediului, la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activităti în cadrul politi­cii generale a Guvernului, asigură si coordonează aplicarea

strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare si control în aceste domenii.

Art. 2. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are următoarele atributii principale:

1. stabileste prioritătile programelor de dezvoltare si cer­cetare în domeniile sale de activitate, elaborează studii, prognoze si strategii de dezvoltare si urmăreste aplicarea si realizarea acestora, având si calitatea de titular al investitiilor cu finantare din bugetul de stat sau al celor pentru a căror finantare sunt asigurate garantii d către stat;

2. elaborează proiecte de acte normative privind activi­tatea în domeniul său, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale si locale, care privesc sfera sa de competentă;

3. asigură la nivel national controlul respectării de către persoanele juridice si fizice a legilor si a reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor si al protectiei mediului;

4. reprezintă Guvernul în relatiile cu organisme interne si internationale din domeniile apelor si al protectiei mediu­lui;

5. initiază si dezvoltă programe de educatie si de for­mare a specialistilor în domeniul său, colaborează cu ministerele economice, cu celelalte autorităti ale admi­nistratiei publice centrale si locale, cu institutiile de învătământ, stiintă si cultură, cu mijloacele de informare în masă;

6. aplică prevederile legale în raporturile cu companiile nationale de sub autoritatea sa, îndeosebi în ceea ce priveste administrarea bunurilor din patrimoniul public;

7. emite acordurile de mediu, avizează licentele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitătile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, omologhează împreună cu alte autorităti competente tehnologii, echipamente, produse si aparatură din domeniile sale de activitate si acordă asis­tentă tehnică de specialitate;

8. initiază si sprijină dezvoltarea activităiii de cercetare stiintifică si inginerie tehnologică în domeniile sale de acti­vitate, validează rezultatele cercetării si proiectării în dome­niile mentionate si actionează pentru realizarea acestora, organizează elaborarea unor studii necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, prin unitătile din subor­dinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;

9. asigură baza metodologică si atestă persoanele juri­dice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie si hidrometeorologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă si apelor riverane acestora, precum si lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor si a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru executarea de expertize la lucrările hidrotehnice, precum si pentru executia lucrărilor specifice;

10. asigură controlul în domeniul gospodăririi apelor si sigurantei constructiilor hidrotehnice si constată contraventiile la normele legale în vigoare, aplică sanctiunile contraventionale în domeniul apelor si sesizează organele de urmărire sau de cercetare penală, potrivit pre­vederilor legale;

11. organizează periodic actiuni de verificare a stării tehnice si functionale a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor din administrarea unitătilor subordo­nate sau coordonate si stabileste măsurile ce se impun;

12. organizează si sprijină editarea publicatiilor de spe­cialitate si de informare specifice;

13. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, fată de unitătile economice care functionează sub autoritatea sa;

14. organizează, sprijină si urmăreste elaborarea de stu­dii si proiecte pentru investitii în domeniile protectiei mediu­lui, gospodăririi apelor, meteorologiei si hidrologiei si asigură elaborarea de studii si prognoze de dezvolfare în domeniul său de activitate;

15. elaborează si propune indicatori specifici de ramură si colaborează cu Institutul National de Statistică si Studii Economice în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerintele nationale si al corelării cu datele statis­tice internationale;

16. organizează si exercită, potrivit legii, direct si prin autoritătile teritoriale pentru protectia mediului, controlul pri­vind respectarea legislatiei si a standardelor de protectie a mediului, precum si al aplicării sanctiunilor si stabilirii măsurilor corespunzătoare de înlăturare a situatiilor care contravin reglementărilor legale;

17. acreditează personalul împuternicit să exercite con­trolul privind protectia mediului, conform procedurilor legale;

18. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitătii biologice si pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei nationale de arii protejate, organizează si exercită controlul asupra respectării acestuia;

19. dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societătii civile la informatiile privind calitatea factorilor de mediu, precum si la elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

20. avizează programele de exploatare a resurselot naturale ale tării în raport cu cerintele dezvoltării econo­mico-sociale pe termen mediu si lung, formulează si pro­pune autorităiilor nationale competente strategii si politici pentru mediu si dezvoltare durabilă, corelate cu capacita­tea de suport a ecosistemelor;

21. propune autoritătilor competente sau, după caz, sta­bileste, în conditiile legii, instrumentele juridice, economico­-financiare, institutionale si administrative, menite să stimuleze si să accelereze integrarea principiilor si obiecti­velor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare dura­bilă în strategiile sectoriale si locale pentru reformă si dezvoltare;

22. analizează împreună cu autoritătile publice centrale si locale, după caz, strategiile sectoriale si locale de reformă si dezvoltare si face propuneri si/sau stabileste măsuri care să asigure integrarea obiectivelor politicii si strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabilă în politicile si strategiile sectoriale si locale de reformă si dez­voltare;

23. face propuneri si recomandări autoritătilor compe­tente sau, după caz, stabileste măsuri care să asigure conformarea politicilor si programelor de dezvoltare regio­nală si locală cu politica si strategia natională pentru mediu si dezvoltare durabilă;

24. stabileste sau, după caz, propune autoritătilor com­petente, în conformitate cu dispozitiile legii, măsurile institutionale, administrative si financiare corespunzătoare pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale în sfera sa de com­petentă, precum si pentru îndeplinirea responsabilitătilor ce revin Guvernului în cadrul organismelor si organizatiilor nternationale, al programelor subregionale, regionale si glo­bale pentru mediu si dezvoltare durabilă;

25. întreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru aprofundarea si cresterea parti­cipării României la actiunile de cooperare internatională bilaterală si multilaterală, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitătilor si facilitătilor de asistentă financiară, tehnică, tehnologică, stiintifică si informatională si în acest scop identifică, fundamentează si promovează noi proiecte de cooperare pentru atingerea obiectivelor strategiei nationale pentru mediu si dezvoltare durabilă;

26. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale, reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internaionale, în conformitate cu acor­durile si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dez­voltă relatii de cooperare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organismele internationale competente;

27. avizează, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear si participă la asigurarea interventiei;

28. în îndeplinirea responsabilitătilor generale Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va acorda prioritate probleme­lor identificate ca fiind de importantă majoră pentru procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană;

29. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului exercită si alte responsabilităti în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale actelor juridice internationale la care România este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare la Uniunea Europeană;

30. asigură relatia cu Parlamentul României, cu sindica­tele si patronatele din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;

31. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de legile în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, îndeplineste si următoarele atributii specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează:

I. În domeniul gospodăririi apelor:

a) stabileste regimul de utilizare a resurselor de apă si asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze si strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative si calitative a ape­lor, precum si a programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalatiilor si amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) realizează unitatea de conceptie în domeniul gos­podăririi apelor si colaborează cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordantă cu dezvoltarea economico­-socială a tării, protectia apelor împotriva epuizării si degradării, precum si pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare si gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice si desfăsurarea activitătilor de interes public din domeniul meteorologiei si hidrologiei;

d) coordonează activitatea de avizare si de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele;

e) organizează activitatea de avizare si reglementare a regimului de utilizare a surselor de apă minerale si geoter­male;

f) organizează întocmirea cadastrului apelor si a evi­dentei dreptului de folosire cantitativă si calitativă a apelor;

g) asigură documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă si a lucrărilor de gospodărire a apelor apartinând domeniului public si urmăreste îndeplinirea de către concesionar a sarcinilor din caietele de concesionare;

h) stabileste strategia organizării la nivel national a acti­vitătilor de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie, a sis­temului de informare, prognoză si avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase si a sistemului de avertizare în caz de accident la constructiile hidroteh­nice;

i) stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plăti în domeniul apelor, precum si procedura de elabo­rare a acesteia;

j) dispune măsuri de instituire a unui regim de suprave­ghere specială sau de oprire a activitătii poluatorului ori a instalatiei care provoacă poluarea apelor;

k) reprezintă statul în calitate de unic actionar la compa­niile nationale din domeniile meteorologiei, hidrologiei si gos­podăririi resurselor de apă, care se află sub autoritatea sa;

l) elaborează, potrivit legii, regulamente, instructiunii si norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrolo­giei, hidrogeologiei si gospodăririi apelor;

m) asigură secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Apărare împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteo­rologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidro­tehnice, Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehriice si Comitetului National Român pentru Programul Hidrologic International;

n) actua1izează si, după caz, pune în aplicare strategia natională si planul national de actiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;

o) reglementează modul de desfăsurare a activitătii pri­vind hidrometria de exploatare si emite norme specifice;

p) îndeplineste functiile de secretariat tehnic si admi­nistrativ pentru tratatele, acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodăririi apelor, precum si de punct focal national si/sau de autoritate natională com­petentă pentru activitătile aflate în coordonarea unor institutii; organisme si organizatii internationale, în conformi­tate cu prevederile actelor juridice internationale la care România este parte; asigură secretariatele comisiilor mixte pentru apele transfrontaliere.

II. În domeniul protectiei mediului:

a) emite avize si, după caz, acorduri, autorizatii, per­mise speciale, în conformitate cu dispozitiile legii si ale actelor juridice internationale la care România este parte;

b) pune în aplicare, prin unitătile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale pri­vind stabilirea organizatiilor si a răspunderilor referitoare la mediu;

c) organizează activitătile de monitorizare a stării mediu­lui si a resurselor naturale, elaborează si publică informatii si rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale si globale de monitorizare a stării mediului si a resurselor naturale;

d) organizează si coordonează activitatea de elaborare a procedurilor si de acreditare a laboratoarelor în domeniul mediului si gospodăririi apelor si de certificare a sistemelor de management de mediu;

e) îndeplineste functiile de secretariat tehnic si admi­nistrativ pentru tratatele, conventiile si acordurile internationale din domeniul mediului, precum si de punct focal national si/sau de autoritate natională competentă pentru activitătile aflate în coordonarea unor institutii, orga­nisme si organizatii internationale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care România este parte;

f) asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, poli­tici si strategii în domeniul protectiei mediului, în scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare în vederea funda­mentării deciziilor privind  mediul si dezvoltarea durabilă, precum si al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protectiei mediului;

g) promovează instrumentele juridice, economice si financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor si pro­duselor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, sustinerea si consolidarea mecanismelor pietei libere si a concurentei loiale;

h) elaborează si promovează proiecte de acte norma­tive, norme metodologice si instructiuni de aplicare în domeniul protectiei mediului;

i) initiază proiecte de standarde si revizuirea acestora în conformitate cu evolutia lor pe plan international si cu cerintele de îmbunătătire;

j) atestă persoanele fizice si juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului si a bilanturilor de mediu;

k) răspunde de protectia si conservarea habitatelor natu­rale, de conservarea diversitătii biologice si utilizarea dura­bilă a componentelor acesteia, dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate, în acord cu politicile si cu practicile aplicate la nivel european si global;

I) asigură formarea cadrului juridic si institutional pentru facilitarea si stimularea dialogului între autorităti, comunita­tea stiintifică si societatea civilă asupra politicilor, strategiilor si deciziilor privind mediul si dezvoltarea economico-socială a tării;

m) actualizează si, după caz, pune în aplicare strategia si Planul national de actiuni pentru protectia mediului, stra­tegia natională si Planul national de actiuni pentru conser­varea diversitătii biologice si utilizarea durabilă a compo­nentelor acesteia, precum si a altor politici si strategii în domeniul protectiei mediului;

n) asigură secretariatele tehnice si coordonarea Comite­tului interministerial pentru promovarea obiectivelor prioritare stabilite în Planul national de actiune pentru protectia me­diului,  Comitetului national pentru modificări climatice si a Comitetului national pentru protectia stratului de ozon;

o) orice alte atributii specifice, prevăzute  de lege.

Art. 4. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are în structura sa organizatorică directii generale, inspectii de stat si directii.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediu­lui se pot organiza servicii si birouri.

(3) Numărul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(4) Atrlbutiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 5. - (1) Conducerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se exercită exclusiv de ministru.

(2)  Ministrul apelor si protectiei mediului reprezintă ministerul în relatiile cu Parlamentul, cu Guvernul, cu cele­lalte ministere, precum si cu alte autorităti publice si orga­nizatii din tară si din străinătate din domeniul apelor si protectiei mediului. Ministrul este ajutat în activitatea sa de patru secretari de stat si de secretarul general, functionar public.

(3) Ministrul apelor si protectiei mediului are calitatea de ordonator principal de credite pentru activitătile din dome­niul său de activitate, finantate de la bugetul de stat.

(4) Secretarii de stat exercită atributiile stabilite de ministrul apelor si protectiei mediului prin ordin al acestuia.

(5) În cazul în care ministrul apelor si protectiei mediu­lui, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, deleagă un secretar de stat să exercite temporar aceste atributii.

(6) Agentiile de protectie a mediului se reorganizează în inspectorate de protectie a mediului. Activitatea agentiilor de protectie a mediului, împreună cu activul si pasivul se preiau de către inspectoratele de protectie a mediului nou­înfiintate.

Art. 6. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unitătile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare se face în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, corespunzătoare autoritătilor publice centrale.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal, cri­teriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice aflate în subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzute în anexa nr. 2, pre­cum si atrbutiile acestora se stabilesc prin ordin al mi­nistrului apelor si proiectiei mediului, în limita maximă a functiilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7. - În exercitarea atributiilor sale miriistrul apelor si protectiei mediului emite ordine si instructiuni.

Art. 8. - (1) Pe lângă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului functionează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, al cărei regula­ment de organizare si functionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul National Român petru Programul Hidrologic International.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizati de unitătile la care sunt angajati, iar secretaria­tele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Natională pentru Sigurania Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice functionează conform regulamen­tului prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului National Român pentru Programul Hidrologic International, precum si componenta acestuia se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 9. - În activitatea sa ministrul apelor si protectiei mediului este ajutat de Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si funcionare ale Colegiului ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Colegiul ministe­rului se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului apelor si protectiei mediului, pentru dezbaterea unor pro­bleme privind activitatea acestuia.

Art. 10. - Personalul existent în cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, care a desfăsurat activităti de gospodărire a pădurilor, se consideră transferat în interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 11. - Patrimoniul aferent activitătilor prevăzute la art. 10 se preia prin protocol de predare-preluare de la Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. Personalul din cadrul agentiilor de protectie a mediului reorganizate conform art. 5 alin. (6) se consi­deră transferat în interesul serviciului, iar cel disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri benefi­ciază de prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 13. - (1) Personalul disponibilizat din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si din institutiile publice subordonate prevăzute la lit. A din anexa nr. 2 beneficiază de prevederile actelor normative în vigoare.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se reali­zează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cazul structurilor organizatorice modificate sau al celor la care se stabilesc atributii noi, personalul va fi reîncadrat pe baza examinării profesionale, în conditiile aprobate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 15. - (1) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are în dotare un parc auto propriu stabilit potrivit normelor legale.

(2) Pentru activitătile specifice de control la unitătile din subordonare si din coordonare, pentru deplasări în caz de poluări accidentale, accidente industriale, apărare împotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase, con­trolul activitătilor nucleare si alte urgente, de mediu, precum si la inspectoratele de protectie a mediului si la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" există un număr de 247 de autovehicule.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 pri­vind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Păduri­lor si Protectiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1 999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

A. Unităti aflate în subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului:

I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, cu un număr maxim de posturi de 1,883:

1. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare

2. 42 de inspectorate de protectie a mediului judetene, respectiv al municipiului Bucuresti

3. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".

B. Unităti aflate sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului:

1. Compania Natională "Apele Române" - S.A.

2.  Compania Natională "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor" - S.A.

C. Unităti de cercetare stiintifică si proiectare, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu personalitate juridică, finantate din venituri extrabugetare:

1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta

3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" – I.N.C.D.D.D. Tulcea.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Detinătorii, cu orice titlu, de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, si ai altor constructii hidrotehnice, denumiti în continuare detinători de lucrări hidrotehnice, au obligatia să monteze aparatura de măsură si control nece­sară pentru urmărirea comportării în timp a lucrărilor, să îsi organizeze sistemul si activitatea de urmărire, să realizeze expertizarea lucrărilor la termenele stabilite si să obtină autorizatia de functionare în sigurantă, în conformitate cu prevederile normelor emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - Detinătorii/administratorii de lucrări hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol vieti omenesti si bunuri sau poate aduce prejudicii mediului sunt obligati să instaleze sisteme de avertizare-alarmare în caz de pericol si să organizeze activitatea de supraveghere.

Art. 3. - Se supun prevederilor prezentului regulament barajele, cu lacurile de acumulare aferente, si alte con­structii hidrotehnice, denumite în continuare lucrări hidroteh­nice. Aceste lucrări hidrotehnice pot fi definitive si provizorii, indiferent de categoria de importantă si de tipul acestora, si

includ si lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparatii si de îmbunătătire a terenului de fundare.

 

CAPITOLUL II

Componenta, modul de organizare si atributiile Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor

si a Altor Lucrări Hidrotehnice

 

Art. 4. Pentru a se asigura respectarea exigenielor de performaniă referitoare la siguranta barajelor si digurilor pentru acumulări de apă, a barajelor si digurilor care reali­zează depozite de deseuri industriale, a centralelor hidro­electrice si a ecluzelor din frontul barat, a derivatiilor cu nivel liber realizate în rambleu, a rezervoarelor subterane cu volume mai mari de 5.000 m3 si a conductelor fortate, denumite în continuare lucrări, pe lângă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului functionează, ca organism cu caracter consultativ, Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice.

Art. 5. - Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice, denumită în continuare comisia natională, are un număr de până la 30 de membri si este constituită din reprezentanti ai ministerelor, regiilor autonome, societătilor comerciale de profil si ai institutiilor

publice interesate. Comisia natională este condusă de un  presedinte si de 2 vicepresedinti, secretarul comisiei nationale fiind membru de drept al acesteia. Pentru rezol­varea problemelor curente si pentru luarea deciziilor opera­tive comisia natională desemnează un birou operativ compus din 9 membri si condus de un presedinte executiv propus de aceasta.

Presedintele comisiei nationale este ministrul apelor si protectiei mediului, unul dintre vicepresedinti este directorul general care coordonează activitatea de gospodărire a ape­lor, iar cel de-al doilea vicepresedinte este reprezentantul Comitetului National Român al Marilor Baraje.

Membrii comisiei nationale sunt reprezentanti cu drept de decizie, propusi de ministerele, regiile autonome, societătile comerciale de profil si institutiile publice intere­sate, specialisti din institutele de învătământ superior de cercetare si proiectare pentru constructii hidrotehnice, pre­cum si specialisti din unitătile de exploatare a constructiilor hidrotehnice, desemnati de conducerile unitătilor respective. Lista cuprinzând unitătile care sunt reprezentate în comisia natională se propune de Departamentul apelor si se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Membrii biroului operativ sunt propusi dintre membrii comi­siei nationale. Componenta nominală a comisiei nationale si a biroului operativ se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Art. 6. - Componenta nominală a comisiei nationale se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, pe baza propunerilor formulate de autoritătile mentionate la art. 5.

Art. 7. - Comisia natională se întruneste într-o sedintă ordinară anuală de analiză, precum si în sedinte extraordi­nare, convocate, ori de câte ori este necesar, de către presedinte sau de biroul operativ al comisiei nationale atunci când presedintele lipseste. Hotărârile comisiei nationale se iau în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor săi si se aprobă cu majoritatea simplă a celor prezenti.

Deciziile operative luate între sedintele comisiei nationale se aprobă de biroul operativ al acesteia si se validează de comisia natională.

Art. 8. - La sedintele comisiei nationale pot fi invitati si reprezentanti ai Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, ai Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice, ai comisiilor centrale pentru alte tipuri de dezastre, ai inisterului Apărării Nationale, ai Inspectoratului de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ai conducerii unitătilor de exploatare interesate în analiza functionării în sigurantă a lucrărilor pe care le au în administrare, precum si alti invitati, cu avizul biroului operativ al comisiei nationale.

Art. 9. - În îrrdeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 4 comisia natională exercită următoarele atributii:

a) analizează, împreună cu detinătorii de lucrări, modul de organizare a activitătii de urmărire a comportării în timp si de exploatare în sigurantă a lucrărilor hidrotehriice pro­puse de detinătorii/administratorii acestora, precum si peri­oadele în care se efectuează expertizele tehnice privind starea de sigurantă în exploatare; avizează regulamentele de organizare si functionare si componenta nominală ale comisiilor proprii, organizate la nivel central de către princi­palii detinători de lucrări;

b) analizează si avizează actele normative referitoare la siguranta lucrărilor hidrotehnice care sunt incluse în sfera sa de activitate;

c) întocmeste si actualizează lista cuprinzând lucrările hidrotehnice de mare importantă care prezintă elemente de risc crescut, tinând seama de efectele negative asupra oamenilor si obiectivelor social-economice în caz de avarii;

d) elaborează, împreună cu Inspectoratul de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei metodologia privind stabilirea categoriilor de importantă a lucrărilor hidrotehnice cuprinse în sfera ei de activitate, precum si metodologia privind eva­luarea stării de sigurantă a lucrărilor hidrotehnice, care se aprobă prin ordine comune ale celor două organisme;

e) aprobă competentele referitoare la elaborarea docu­mentatiilor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare pentru toate tipurile de lucrări hidrotehnice;

f) analizează si avizează rapoartele, anuale de activitate ale comisiilor detinătorilor/administratorilor de lucrări hidro­tehnice, constituite conform art. 14, alte informări si propu­neri prezentate de aceste comisii, precum si de ministerele, regiile autonome sau unitătile interesate;

g) analizează, corelează si aprobă programele anuale propuse de detinătorii/administratorii de lucrări hidrotehnice pentru evaluarea stării de sigurantă a acestora; efectuează analize asupra măsurilor si lucrărilor de punere în sigurantă propuse de acestia si urmăreste modul de realizare a acestora;

h) colaborează cu Inspectoratul de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si cu alte organisme abilitate de lege pentru controlul calitătii lucrărilor si constructiilor hidroteh­nice;

i) dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice evidentiate cu risc crescut de avariere si stabileste, împreună cu Inspectoratul de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, măsurile ope­rative imediate si de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

j) avizează documentatiile de expertiză tehnică a stării de sigurantă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice din sfera ei de activitate si dispune, dacă este cazul, efectuarea de contraexpertize ca urmare a contestatiilor formulate de beneficiar sau de organele abilitate cu controlul sigurantei constructiilor;

k) participă la schimbul de experientă si la manifestări stiintifice organizate la  detinătorii/administratorii de lucrări hidrotehnice din tară si din străinătate si stabileste legături de colaborare cu organisme similare din alte tări.

Art. 10. - Pentru activitatea curentă, reprezentând par­ticiparea la sedinte anuale de analiză si la sedintele extraordinare, membrii comisiei nationale sunt salarizati de unitătile la care sunt angajati.

 

CAPITOLUL III

Atributiile si dotarea secretariatului tehnic permanent al comisiei nationale

 

Art. 11. - Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale este asigurat de personalul Directiei generale de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în limita numărului de posturi aprobat ministerului, iar secretarul comisiei nationale si al biroului operativ al acesteia este seful serviciului de specialitate din cadrul acestei directii.

Art. 12. - Secretarul tehnic permanent al comisiei nationale are următoarele atributii:

a) asigură legătura cu membrii comisiei nationale si cu ceilalti factori interesati, pentru definitivarea materialelor pro­puse să fie analizate pe ordinea de zi, mobilizează mem­brii comisiei nationale la sedinte si la alte actiuni;

b) întocmeste procese-verbale în cadrul sedintelor ordi­nare si extraordinare ale comisiei nationale; în care se consemnează ordinea de zi, discutiile purtate, concluziile si măsurile stabilite;

c) solicită rapoarte detinătorilor/administratorilor de lucrări hidrotehnice, analizează si sintetizează informatiile si alte materiale primite pe adresa comisiei nationale, le prezintă biroului operativ al acesteia si îi informează pe membrii comisiei nationale despre actiunile întreprinse între sedinte;

d) organizează si participă, împreună cu alti factori inte­resati, la actiuni de verificare a activitătii de urmărire a comportării în timp si de exploatare în conditii de sigurantă a lucrărilor hidrotehnice ale diversilor detinători/administra­tori de lucrări;

e) asigură secretariatele sedintelor de avizare a docu­mentatiilor privind expertizele tehnice ale lucrărilor hidroteh­nice din competenta de avizare a comisiei nationale, întocmeste avizele, păstrează documentatiile si asigură ges­tionarea cheltuielilor pentru emiterea avizelor de expertiză, conform prevederilor legale.

Art. 13. - Pentru buna desfăsurare a activitătilor comi­siei nationale secretariatul tehnic permanent al acesteia va fi dotat cu: un telefon-fax cu acces international, calculator PC complet (calculator, imprimantă, scaner si retroproiec­tor), un xerox format mic, cameră de luat vederi portabilă, videorecorder-player, aparat de fotografiat color, împreună cu materialele consumabile si de birou aferente.­

Secretariatul tehnic permanent al comisiei nationale poate avea si alte dotări care pot fi constituite din fonduri bugetare sau extrabugetare, inclusiv prin donatii sau spon­sorizări, efectuate conform prevederilor legale de către per­soane juridice sau fizice din tară sau din străinătate. Secretariatul tehnic permanent răspunde de buna admi­nistrare a dotărilor.

 

CAPITOLUL IV

Urmărirea comportării în timp si expertizarea tehnică privind siguranta în exploatare a constructiilor  hidrotehnice

 

Art. 14. - Institutiile publice, principalii detinători/admi­nistratori de lucrări hidrotehnice vor organiza la nivel cen­tral comisii proprii de urmărire a comportării în timp si de exploatare în conditii de sigurantă a lucrărilor pe care le detin sau le administrează, denumite în continuare comisii de specialitate.

Art. 15. - Regulamentele de organizare si functionare si componenta nominală a comisiilor de specialitate ale detinătorilor/administratorilor de lucrări hidrotehnice se aprobă prin ordin sau prin decizie a conducerii unitătii res­pective, în baza avizului comisiei nationale.

Art. 16. -. Membrii comisiei nationale pot face parte din comisiile de specialitate ale detinătorilor/administratorilor de lucrări hidrotehnice, având îndatoririle si drepturile aferente, conform prevederilor legale.

Art. 17. - Evaluarea stării de sigurantă a lucrărilor hidrotehnice se realizează de către experti tehnici certificati, conform regulamentului comisiei de expertiză, compusă din specialisti în domeniu, presedintele comisiei fiind expert tehnic atestat din punct de vedere tehnico-profesional con­form prevederilor legale.

Art. 18. - Regulamentul privind organizarea si certifica­rea corpului de experti pentru evaluarea stării de sigurantă a barajelor si lucrărilor hidrotehnice speciale si Procedura de avizare a specialistilor pentru întocmirea evaluării stării de sigurantă a barajelor si digurilor din categoria de sigu­rantă C si D se propun de biroul operativ, se avizează de către comisia natională si se aprobă prin ordin al ministru­lui apelor si protectiei mediului.

Art. 19. - Documentatiile privind evaluarea stării de sigurantă în exploatare a lucrărilor hidrotehnice, elaborate de expertii certificati, se avizează de comisia natională con­form metodologiei privind evaluarea stării de sigurantă a lucrărilor hidrotehnice, prevăzută la art. 9 lit. d).

Art. 20. - Pentru eliberarea certificatului de expert în activitatea de evaluare a stării de sigurantă a barajelor si a lucrărilor hidrotehnice speciale si a avizului pentru specia­listii pentru categoriile de importantă C si D se percep tarife de înscriere, examinare si emitere a certificatului si a avizului. Pentru serviciile de certificare si avizare se percep tarife care se stabilesc în conditiile prevăzute de lege, se aprobă prin ordin al ministrului apeior si potectiei mediului, se actualizează anual si se datorează Fondului apelor.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. - În termen de un an de la data aprobării prezentului regulament comisia natională va elabora regle­mentările de aplicare a prevederilor acestuia, care vor fi aprobate prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului. Aceste ordine vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.