MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 34        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Miercuri, 19 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

8. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

9. - Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonată de urgentă privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

 

165. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001

 

HOTÂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTÂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul art. 67 alin. (2) si al art. 68 alin. (2) din Constitutia României precum si al art. 183 aliri. 1 si al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Gheorghe Pavel Bălan, ales deputat la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 11 Caras

Severin, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din i7 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2001.

Nr. 8.

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unor mandate de deputat

 

În temeiui art. 67 alin. (1) din Constitutia României si al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al domnului Aurel Daraban, ales la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 14 Constanta, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Octavian Stireanu;

- mandatul de deputat al domnului Vasile Silvlan Ciupercă, Ialomita, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Marian Bălan;

- mandatul de deputat al domnului Mircea Stoian, ales la 26 noiembrie 2000, în Circumscriptia electorală nr. 14 Constanta, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Radu Comăneci.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 9.

 

ORDONANTE SI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se exceptează de la plata accizelor cantitătile de 700 tone de benzină si 252 tone de ulei mineral, scoase din rezervele de stat, ca ajutor umanitar acordat cu titlu gratuit Republicii Federale Iugoslavia în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 163/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Florin Ion

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadrul privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Casa  Natională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România elaborează norme metodologice de aplicare a contractului-cadrul, denumite în continuare norme. Normele se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, al ministerelor cu retea sanitară proprie, al Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Justitiei, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Serviciile medicale, serviciile farmaceutice si dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice si casa de asigurări de sănătate judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate sunt reglementate prin actele normative în vigoare, prin contractul-cadru cuprins în anexa

la prezenta hotărâre, precum si prin normele prevăzute la art. 2.

(2) Ministerul Sănătătii si Familiei, autoritate publică centrală în domeniul asigurării promovării si ocrotirii sănătătii populatiei, supraveghează respectarea legislatiei în domeniu pentru garantarea dreptului la asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice centrale si locale si cu alte institutii abilitate.

Art. 5. - Asigurarea calitătii serviciilor medicale constituie o obligatie a furnizorilor de servicii medicale. Aceasta constă în respectarea criteriilor privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si aprobate prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România.

Art. 6. - Ordinele emise pentru aplicarea contractului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre si a normelor prevăzute la art. 2, care vizează relatia dintre casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale, se aprobă de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de presedintele Colegiului Medicilor din România si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte de furnizare de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, precum si răspunsurile la cererile si la sesizările furnizorilor se vor face în scris si motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de maximum 30 de zile si, după caz, cu sistarea finantării.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna ianuarie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 165.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Furnizorii de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice sunt obligati:

a) să acorde asistentă medicală tuturor asiguratilor conform Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate;

b) să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

c) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medicală; prima consultatie a copilului bolnav sau a gravidei în localitatea de resedintă conduce la înscrierea acestora pe lista medicului de familie. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părintii nu au altă optiune. Consultatiile ulterioare, cu exceptia urgentelor, se acordă doar cu dovedirea calitătii de asigurat si cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) să respecte criteriile medicale de calitate, conform legii;

e) să informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul în care sunt furnizate;

f) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

g) să raporteze activitatea desfăsurată în conformitate cu legislatia în vigoare si, în vederea decontării, activitatea contractată, pe baza formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale contra cost de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenelor de raportare o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii;

h) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile primite de la casele de asigurări de sănătate, în baza contractelor încheiate;

i) să accepte efectuarea verificării de către casele de asigurări de sănătate si de colegiul judetean al medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, a activitătii cotractate, a calitătii serviciilor medicale furnizate si a eficientei utilizării fondurilor primite de la casele de asigurări de sănătate.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficienelor organice sau functionale ori corectării unor deficienie fizice au următoarele drepturi:

a) să fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizării serviciilor medicale si despre orice schimbări în modul de functionare si de acordare a acestora;

b) să cunoască conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate de casele de asigurări de sănătate;

c) să îi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei si eficacităti actului medical, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Casele de asigurări de sănătate sunt obligate:

a) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficienielor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice;

b) să verifice prescrierea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice, si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, conform contractelor încheiate cu acestia;

d) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, de Servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în baza contractelor încheiate de acestia, si să respecte termenele de raportare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate; această obligatie revine ordonatorului secundar de credite;

e) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor, pe baza formularelor de raportare, în vederea decontării serviciilor medicale, stabilite conform art. 1 lit. g);

f) să asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, în vederea reducerii si evitării cauzelor de îmbolnăvire;

g) să accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzător asigurării cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicată;

h) să organizeze un sistem de asigurare pentru răspundere civilă a medicilor si a celorlalte categorii de personal medical;

i) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să tină seama si de conditiile de desfăsurare a activitătii în zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările si completările ulterioare;

j) să informeze furnizorii de servicii medicale, de servicii farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice asupra conditiilor de contractare;

k) să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, datele de identificare a persoanelor asigurate, înregistrate la acestea, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform ordinului ministrului sănătătii.

Art. 4. - Asiguratii au dreptul:

- la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare si la dispozitive medicale. Nu se decontează de către casele de asigurări de sănătate următoarele servicii:

- servicii de sănătate acordate în caz de risc profesional: boli profesionale sau accidente de muncă;

- servicii medicale de înaltă performantă stabilite prin norme;

- unele servicii de asistentă stomatologică, potrivit normelor;

- asistentă medicală curativă la locul de muncă;

- servicii hoteliere cu grad înalt de confort stabilite prin norme;

b) la îngrijire medicală, în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului si până la vindecare, în conditiile stabilite de Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

c) să îsi aleagă medicul, unitatea sanitară, precum si casa de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) să nu fie refuzati la înscrierea pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, la recomandarea medicului de specialitate, în cazul în care se află în evidentă la medicul de specialitate pentru o boală ce necesită dispensarizare obligatorie.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, asiguratii sunt obligati:

a)         să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;

b) să anunte medicul de familie ori de câte ori apare o modificare în starea lor de sănătate;

c) să anunte în termen de 5 zile medicul de familie si casa de asigurări de sănătate atunci când apar modificări ale datelor de identitate sau modificări referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurat;

d) să se prezinte la controalele periodice stabilite prin norme;

e) să respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului curant;

f) să aibă o conduită civilizată fată de personalul medical.

(2) Medicul de familie poate elimina un asigurat de pe listă numai în situatia în care acesta nu respectă prevederile alin. (1) lit. d), e) si f). În caz de litigiu, nerespectarea prevederilor lit. d), e) si f) este supusă analizei si deciziei unei comisii paritare constituite conform legii, care va stabili modul de acordare ulterioară a asisteniei medicale asiguratului respectiv.

Art. 6. - Gratuitătile privind asistenta medicală si medicamentele pentru categoriile de persoane ale căror drepturi sunt prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, precum si pentru persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, precum si unele dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice prevăzute la art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 7. - Persoanele care, potrivit Legii nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, aveau obligatia să se asigure si care nu dovedesc calitatea de asigurat si plata contributiei la termenele stabilite de lege suportă integral contributia datorată la asigurările de sănătate, inclusiv majorările de întârziere calculate începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, măsură care va fi pusă în aplicare de casele de asigurări de sănătate.

Art. 8. - În cazul în care furnizorii de servicii medicale de specialitate nu pot acorda asistentă medicală tuturor asiguratilor trimisi de medicul de familie sau de medicul de specialitate, se întocmesc liste de asteptare, in ordinea solicitărilor, cu exceptia urgentelor.

Art. 9. - Litigiile apărute ca urmare a nerespectării sau aplicării necorespunzătoare a prevederilor legale privind asigurările sociale de sănătate se solutionează de Comisia Centrală de Arbitraj constituită conform art. 85 si 87 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

Art. 10. - (1) Asistenia medicală primară se acordă în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare, si în cabinete medicale care functionează în structura unor unităti sanitare autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Serviciile medicale se acordă în baza contractelor încheiate de cabinetele medicale cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază administrativ-teritorială acestea îsi au sediul, sau cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.

Art. 11. - (1) În vederea contractării, reprezentantul legal depune la casa de asigurări de sănătate listele cuprinzând asiguratii înscrisi la fiecare medic de familie. Pe lista medicului de familie se pot înscrie si asiguratii pentru care s-a virat contributia pentru asigurările sociale de sănătate la alte case de asigurări de sănătate decât cea cu care are contract reprezentantul legal. Până la verificarea si avizarea acestor liste decontarea se va efectua conform listei înaintate, urmând ca în termen de 3 luni să se facă regularizarea. Persoanele care nu sunt cuprinse pe lista medicului de familie achită contravaloarea serviciilor medicale solicitate, cu exceptia cazurilor prevăzute la alin. (4).

(2) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor înscrisi, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia asiguratului.

(3) Asistenta medicală primară se acordă numai de medicul acreditat ca medic de familie, împreună cu personalul sanitar acreditat.

(4) În situatii de urgentă, precum si în cazul asigurării continuitătii medicul de familie acordă asistentă medicală si altor asigurati care nu sunt înscrisi pe lista proprie. Modalitatea de asigurare a continuitătii acordării asistentei medicale în cabinetul medical, precum si modalitatea de plată a serviciilor medicale acordate se stabilesc prin norme.

Art. 12. - Furnizorii de servicii tmedicale au următoarele obligatii:

a) să acorde servicii de asistentă medicală primară asiguratilor de pe lista proprie în limitele de calitate impuse de activitatea medicală. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie si lista cuprinzând investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de către acesta sunt stabilite prin norme;

b) să respecte normele de raportare a bolilor si efectuarea vaccinărilor, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală, si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia;

d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguratii înscrisi ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în functie de miscarea lunară a asiguratilor, si să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate;

e) să îsi stabilească programul de activitate conform prevederilor cuprinse în norme si să îl aducă la cunostintă asiguratilor, casei de asigurări de sănătate si directiei de sănătate publică;

f) să solicite asiguratilor la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Art 13. - Modalităiile de plată a furnizorilor de servicii în asistenja medicală primară sunt:

a)         tarif pe persoană asigurată (per capita);

b) tarif pe serviciu medical.

Art. 14. - (1) Plata prin tarif pe persoană asigurată, potrivit art. 13 lit. a), se face în raport cu numărul de puncte calculat în functie de numărul si de structura pe grupe de vârstă ale asiguraiilor înscrisi pe listele proprii, ajustat în functie de criteriile stabilite pnn norme. Numărul de puncte în functie de structura pe grupe de vârstă se stabileste prin norme.

(2) Numărul de puncte acordat pentru fiecare-persoană înscrisă corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Pachetul de servicii medicale si conditiile în care se acordă se stabilesc prin norme.

(3) Valoarea punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Aceasta va fi regularizată trimestrial, conform normelor. Elementele de calcul se aduc la cunostintă Colegiului Medicilor din România.

Art. 15. - (1) Plata prin tarif pe serviciu medical potrivit art. 13 lit. b), se face pentru anumite servicii si activităti. Lista cuprinzând aceste servicii si activităti, precum si numărul de puncte acordat pentru acestea se stabilesc prin norme.

(2) Valoarea punctului este unică pe iară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Aceasta va fi regularizată trimestrial, conform normelor. Elementele de calcul se aduc la cunostintă Colegiului Medicilor din România.

Art. 16. - Din veniturile furnizorilor de servicii medicale, realizate conform art. 14 si 15, se pot suporta:

- cheltuielile efectuate pentru investitii, altele decât cele prevăzute în bugetul de practică medicală, dotări si alte utilităti necesare în vederea înfiintării si functionării cabinetelor medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare;

- cheltuielile de personal pentru medicii de familie acreditati, angajati în calitate de salariati sau de colaboratori ai furnizorilor de servicii medicale;

- alte cheltuieli prevăzute de lege.

Art. 17. - Medicii nou-veniti într-o localitate, în cabinete medicale nou-înfiintate sau în cabinetele deja existente, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, beneficiază timp de maximum 3 luni perioadă acordată pentru întocmirea listei initiale cuprinzând asiguratii, de un venit echivalent unui salariu brut si de un buget de practicâ medicală, în conditiile stabilite prin norme. Plata se efectuează în limita unei cote alocate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate pentru asistenta medicală primară.

Art. 18. - Pentru perioadele de absentă medicii de familie organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic de familie. Conditiile de înlocuire se stabilesc prin norme.

Art. 19. - (1) Pentru acordarea serviciilor medicale contractate si pentru functionarea cabinetelor medicale furnizorul de servicii medicale are dreptul la un buget de practică medicală.

(2) Din bugetul de practică medicală se suportă:

a) cheltuielile de personal pentru personalul angajat, altul decât - medici, pe baza criteriilor stabilite prin norme;

b) cheltuielile de administrare si de functionare a cabinetului medical, inclusiv cheltuielile de capital, stabilite prin norme;

c) cheltuielile cu medicamentele si cu materialele sanitare pentru trusa de urgentă.

(3) Modul de calcul si conditiile acordării bugetului de practică medicală se stabilesc prin norme.

(4) În bugetul de practică medicală nu se includ veniturile realizate de medici.

Art. 20. - În contractele încheiate cu unitătile sanitare cu personalitate juridică ce au în structura lor cabinete de asistentă medicală primară, inclusiv dispensarele medicale fără medic, se prevede în mod distinct suma aferentă acestora.

Art. 2l. - Fondul pentru asistentă medicală primară se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL III

Asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate

 

Art. 22. - (1) Asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate se acordă de medicii de specialitate acreditati si de alt personal acreditat, în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, si din cabinetele medicale, laboratoarele si compartimentele care functionează în structura unor unităti sanitare autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiile legale în vigoare.

(2) Casele de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale decontează contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia asiguratului.

Art. 23. - (1) Asiguratii au dreptul la asistentă medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate la indicatia medicului de familie, medicului din cabinetul medical scolar sau studentesc - numai pentru elevi, respectiv studenti -, cu respectarea liberei alegeri de către asigurat a medicului de specialitate acreditat, fără a fi necesar un alt aviz.

(2) Asiguratii se pot prezenta direct la medicul de specialitate acreditat în toate cazurile care constituie urgente, precum si în cazurile în care:

a) necesită tratament prespitalicesc, la recomandarea medicului de specialitate din spital, prin scrisoare medicală;

b) necesită tratament postcură, dacă acest lucru este mentionat în biletul de externare;

c) necesită tratament si supraveghere medicală activă la nivel de medic de specialitate, pentru afectiuni confirmate, care se stabilesc norme.

Art. 24. - (1) Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii din asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate este în pe serviciu medical.

(2) Tarifele în lei sau exprimate în puncte pentru serviciile medicale decontate de casele de asigurări de sănătate în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate se stabilesc prin norme.

(3) Asiguratii care se prezintă direct la medicul de specialitate acreditat fără bilet de trimitere, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 23 alin. (2), suportă integral taritele serviciilor medicale acordate.

Art. 25. - Medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate are obligatia să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul pacientului despre diagnosticul si tratamentele recomandate.

Art. 26. - Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate au obligatia să îsi stabilească programul de activitate, cu respectarea conditiilor stabilite prin norme, si să îl aducă la cunostintă asiguratilor si casei de asigurări de sănătate prin reprezentantul legal.

Art. 27. - Lista cuprinzând serviciile medicale din asistenta medicală de specialitate si alte activităti prestate de medicul de specialitate acreditat din ambulatoriu se stabileste prin norme.

Art. 28. - (1) Serviciile medicale din asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate se acordă asiguratilor în baza contractului de furnizare de servicii medicale, care se încheie între unitătile sanitare de asistentă medicală de specialitate si casele de asigurări de sănătale, indiferent dacă unitatea sanitară are contract de furnizare de servicii medicale cu o altă casă de asigurări de sănătate decât cea în care s-a virat contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate pentru asiguratii care beneficiază de aceste servicii medicale.

(2) Spitalele care au în structura lor unităti sanitare de asistentă medicală de specialitate ambulatorie încheie contracte separate cu casele de asigurări de sănătate pentru acest tip de activitate, în care se prevede în mod distinct suma aferentă acestor activităti.

(3) Fondul pentru asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(4) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate, luând în calcul numărul, tipul si tarifele pe serviciu medical, stabilite prin norme. Până la data de 10 a fiecărei luni casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor pentru serviciile medicale prevăzute la alin. (1) sumele aferente lunii precedente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare, să facă regularizarea sumelor cuvenite, în functie de serviciile medicale efectiv prestate, de tarifele pe serviciul medical si de sumele alocate în cursul trimestrului respectiv. Pentru luna în curs casele de asigurări de sănătate pot acorda sume furnizorilor cu care au contract de furnizare de servicii medicale, cu încadrarea în suma aferentă lunii respective.

(5) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate si prestatiile medicale din altă specialitate, executate de acestia si care se află în competenta lor, conform curriculei de specialitate.

 

CAPITOLUL IV

Servicii medicale spitalicesti

 

Art. 29. - Furnizorii de servicii medicale spitalicesti încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza teritorială în care îsi au sediul, precum si cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si cu Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, după caz.

Art. 30. - Asistent medicală spitalicească se realizează în cadrul unitătilor sanitre cu paturi pentru asistent medicală spitalicească, autorizate si/sau acreditate potrivit legii, dacă tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace sau dacă spitalizarea se impune potrivit diagnosticului. Durata optimă de spitalizare se stabileste prin norme.

Art. 31. - (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt:

a) de profil medical;

b) de profil chirurgical;

c) alte servicii, inclusiv servicii speciale.

(2) Lista cuprinzând aceste servicii se stabileste prin norme.

Art. 32. - (1) Serviciile medicale spitalicesti au ca scop rezolvarea cazurilor internate într-o anumită perioadă de spitalizare optimă pentru afectiunea tratată.

(2) Continuarea tratamentului spitalicesc se poate face cu măsuri de îngrijire sau de recuperare, acordate de medic în unităti ambulatorii de specialitate si/sau la domiciliu, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 33. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acordă prin spitalizare integrală sau pariială in spitale generale ori de specialitate, care pot avea in slructura lor sectii distincte pentru afectiuni acute sau cronice, si cuprind:

a)         consultatii;

b) investigatii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;

e) îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masă.

(2) Definirea spitalizării de diverse tipuri se stabileste prin norme.

Art. 34. - Serviciile medicale spitalicesti se acordă asiguratilor pe baza recomandării medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate acreditat, precum si în cazuri de urgente medico-chirurgicale, fără a fi necesar alt aviz.

Art. 35. - (1) Fondul pentru asistenta medicală spitalicească se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(2) Plata de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale spitalicesti furnizate se face prin buget global constituit în urma negocierii unor indicatori specifici, stabiliti prin norme. Bugetul global al spitalului se va majora cu suma aferentă cheltuielilor pentru medicii si cslălalt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau în sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază administrativ-teritorială functionează, încadrati la spitalul judetean sau la alt spital public cel mai apropiat (în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate).

(3) Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu furnizorii din asistenta medicală spitalicească au în vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurări sociale de sănătate. Din aceste sume spitalul va suporta si:

a) cheltuielile făcute cu investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv sau la alti furnizori de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate;

b) cheltuielile aferente dispensarelor medicale care, din lipsa unui medic, nu s-au putut constitui în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, si care rămân în structura unitătilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, în conditiile stabilite prin norme.

(4) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate în urma negocierii cu furnizorii din asistenta medicală spitalicească se repartizează trimestrial de casele de asigurări de sănătate pe baza indicatorilor stabiliti în contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti.

Art. 36. - Spitalele care au în structura lor cabinete medicale de asistentă medicală primară si de ambulatoriu de specialitate încheie contracte distincte cu casele de asigurări de sănătate pentru fiecare tip de asistentă medicală.

Art. 37. - Lista cuprinzând serviciile medicale de înaltă performantă, care se acoperă integral de casele de asigurări de sănătate din bugetul global al spitalelor, este stabilită prin norme.

Art. 38. - Însoiitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum si însotitorii copiilor cu handicap beneficiază de plata serviciilor hoteliere (cazare si masă) din partea casei de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 39. - (1) Asiguratii suportă contravaloarea:

a) serviciilor hoteliere care au grad înalt de confort. Contributia personală se stabileste de conducerea fiecărui spital;

b)        unor servicii medicale de înaltă performantă, stabilite prin norme;

c) serviciilor medicale efectuate la cererea pacientului.

(2) Contravaloarea serviciilor medicale prevăzute la lit. b) si c) are la bază tarifele stabilite de unitatea furnizoare de servicii medicale.

Art. 40. - (1) Pentru persoanele care aveau obligatia să se asigure si nu dovedesc calitatea de asigurat, inclusiv plata la zi a contributiei de asigurări sociale de sănătate, spitalele acordă asistentă medicală de urgentă (în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate) si anuntă casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale.

(2) Spitalele sunt obligate să acorde asistentă medicală persoanelor asigurate si în cazul în care pentru acestea s-a virat contributia la o altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care spitalele au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale.

 

CAPITOLUL V

Asistenta medicală ambulatorie stomatologică

 

Art. 41. - (1) Serviciile medicale stomatologice se acordă de medicii stomatologi, precum si de dentistii acreditati conform legii, în unitătile medicale de stomatologie autorizate si/sau acreditate potrivit legii pentru acest tip de activitate medicală.

(2) Casa de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea de servicii medicale stomatologice cu reprezentantii legali ai cabinetelor medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare cu reprezentantii legali ai spitalelor care au organizate cabinete medicale stomatologice, precum si cu reprezentantul legal al unitătilor sanitare care au organizate cabinete de stomatologie în care se desfăsoară si activitate de învătământ.

(3) Cabinetele medicale mentionate la alin. (2) încheie contracte de furnizare de servicii medicale stomatologice cu casa de asigurări de sănătate judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, din raza administrativ-teritorială în care acestea îsi au sediul sau cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.

(4) Unitătile ambulatorii de stomatologie în care se desfăsoară si activitate de învătământ sunt finantate din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru activitatea didactică si din Fondul de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile prevăzute în norme.

Art. 42. - Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive, corective, curative, lucrări protetice si urgente stomatologice. Urgentele stomatologice în afara programului de lucru se asigură de medicii stomatologi printr-un sistem organizat de Colegiul Medicilor din România, cu avizul caselor de asigurări de sănătate si al directiilor de sănătate publică.

Art. 43. - Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă de casele de asigurări de sănătate în conditiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 44. - Medicii stomatologi au obligatia să îsi stabilească programul de activitate si să îl aducă la cunostinta asiguratilor si casei de asigurări de sănătate prin reprezentantul legal.

Art. 45. - Lista cuprinzând serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele stomatologice decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si tarifele aferente acestora se stabilesc prin norme.

Art. 46. - (1) Tratamentele stomatologice, potrivit art. 23 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, se suportă de casele de asigurări de sănătate astfel:

a) integral pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, în conditiile prevăzute în norme;

b) 40 % pentru asiguratii care nu se prezintă la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic;

c) 60 % în cazul asiguratilor care se prezintă la controalele profilactice impuse de serviciul stomatologic.

(2) Modalitatea de plată în asistenta medicală ambulatorie stomatologică se stabileste prin norme.

Art. 47. - (1) Serviciile medicale din asistenta medicală stomatologică se acordă asiguratilor în baza contractului de furnizare de servicii medicale stomatologice care se încheie între unitătile sanitare de asistentă medicală stomatologică si casele de asigurări de sănătate, indiferent dacă unitatea sanitară are contract de furnizare de servicii medicale stomatologice cu o altă casă de asigurări de sănătate decât cea la care s-a virat contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate pentru asiguratii care beneficiază de aceste servicii medicale.

(2) Fondul pentru asistenta medicală stomatologică se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(3) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicu medicale din asistenta medicală ambulatorie stomatologică, luând in calcul tarifele pe serviciu stabilite prin norme. Până la data de 10 a fiecărei luni casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale, pentru serviciile medicale stomatologice prevăzute la art. 45, sumele aferente lunii precedente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare, să facă regularizarea sumelor cuvenite, în functie de serviciile efectiv prestate, tarifele pe serviciu si sumele alocate în cursul trimestrului respectiv. Pentru luna în curs casele de âsigurări de sănătate pot acorda sume furnizorilor cu care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale, cu încadrarea în suma aferentă lunii respective.

Art. 48. - În tarifele pentru tratamentele protetice sunt incluse si cheltuielile aferente activitătilor de tehnică dentară. Plata acestora se face prin reprezentantul legal către laboratorul de tehnică dentară autorizat conform legii.

 

CAPITOLUL VI

Servicii medicale de urgentă prespitalicesti

 

Art. 49. - Asistenta medicală de urgentă prespitalicească se acordă în toate cazurile de îmbolnăviri care necesită interventie medicală imediată.

Art. 50. - (1) Asistenta medicală de urgentă se asigură în regim de continuitate prin serviciile de ambulantă, în următoarele situatii:

a) la locul accidentului sau al îmbolnăvirii;

b) în timpul transportului până la unitătile sanitare.

(2) Lista cuprinzând serviciile medicale de urgentă si alte tipuri de transporturi medicale se stabileste prin norme.

Art. 51. - (1) Plata serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti se asigură pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale, care se încheie între serviciile de ambulantă si casele de asigurări de sănătate.

(2) Fondul pentru plata serviciilor medicale de urgentă se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(3) Pentru solicitările abuzive (solicitări repetate si neconfirmate prin diagnostic ca urgentă medicală) serviciile de ambutantă fac raportări lunare la casele de asigurări de sănătate, acestea luând măsurile ce se impun.

(4) Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu serviciul de ambulantă au în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale contracte, care, potrivit legii, sunt suportate din Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(5) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate în urma negocierii cu serviciile de ambulantă se repartizează trimestrial de casele de asigurări de sănătate pe baza indicatorilor stabiliti prin norme. Pentru luna în curs casele de asigurări de sănătate pot acorda sume furnizorilor cu care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale, cu încadrarea în suma aferentă lunii respective.

 

CAPITOLUL VII

Servicii medicale de reabilitare a sănătătii

 

Art. 52. - (1) Prin servicii medicale de reabilitare a sănătătii se întelege serviciile medicale de recuperare a sănătătii, medicină fizică si balneoclimatologie.

(2) Asiguratii au dreptul la servicii medicale de reabilitare a sănătătii în unităti medicale de specialitate, respectiv în spitale de recuperare, sectii de recuperare din spitale, sanatorii cu sectii de recuperare pentru adulii si copii, preventorii, unităti ambulatorii de recuperare/;reabilitare din statiuni balneoclimatice, ambulatorii si cabinete medicale de specialitate organizate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, autorizate si/sau acreditate.

(3) Trimiterile în statiunile balneoclimatice pentru asistentă medicală de specialitate se fac de medicii de specialitate sau de medicii de familie pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de profil cu avizul acestora, în baza prevederilor stabilite prin norme. Lista cuprinzând serviciile medicale de reabilitare si de recuperare, inclusiv unele servicii medicale complementare si modalitatea de decontare a acestora, se stabileste prin norme.

Art. 53. - (1) Fondul pentru asistenta medicală de recuperare a sănătătii, medicină fizică si balneoclimatologie din statiunile balneoclimatice pentru cabinetele medicale de specialitate, sanatorii si preventorii se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate prin bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(2) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate în urma negocierii cu unitătile prevăzute la art. 52 alin. (2) se repartizează de casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor stabilite prin norme, tinându-se seama si de caracterul specific sezonier al activitătii medicobalneare.

Art. 54. - (1) Pentru serviciile medicale de recuperare a sănătătii si medicină fizică furnizate în unităti sanitare de tip ambulatoriu casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, pe baza prevederilor cap. III. Decontarea acestor servicii medicale se face din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate.

(2) Pentru serviciile medicale de recuperare a sănătătii si medicină fizică, furnizate în sectii de recuperare si reabilitare din spitale, precum si în spitalele speciale de recuperare-reabilitare sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicală de reabilitare a sănătătii au în vedere prevederile cap. IV. Decontarea acestor servicii medicâle se face din fondul aferent asistentei medicale spitalicesti.

Art. 55. - Contributia personală în asistenta medicală de recuperare/reabilitare se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL VIII

Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 56. - Asiguratii au dreptul la medicamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală eliberată de medicii care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate si de medicii care au încheiat cu casele de asigurări de sănătate contract de prestări de servicii medicale referitoare numai la prescrierea medicamentelor cu contributie personală.

Art. 57. - (1) Serviciile farmaceutice se acordă în baza contractelor încheiate de către farmacii cu casa de asigurări de sănătate judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, din raza administrativ-teritorială în care acestea îsi au sediul sau cu Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv cu Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.

(2) Serviciile farmaceutice se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătătii, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din România, si acreditate potrivit legii, care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate, indiferent dacă farmacia are contract cu altă casă de asigurări de sănătate decât cea la care se virează contributia asiguratului.

Art. 58. - (1) Decontarea medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contributie personală se face în baza contractului de furnizare de servicii farmaceutice încheiat între casele de asigurări de sănătate si farmacii.

(2) Fondul pentru asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

Art. 59. - (1) Lista cuprinzând denumirile comune internalionale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, se elaborează de Ministerul Sănătătii si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Preturile de referintă ale medicamentelor cu contributie personală, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, se stabilesc de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România si a Colegiului Medicilor din România.

(3) După 3 luni de la publicarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală, aceasta se poate actualiza trimestrial în cazul în care nu poate fi sustinută financiar sau nu corespunde nevoilor de asistentă medicală, urmând ca Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România să analizeze situatia si să adopte măsurile care se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului de compensare a medicamentelor.

Art. 60. - Decontarea medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu se face pe baza preturilor de referintă în vigoare la data achizitionării medicamentului de către farmacie.

Art. 61. - Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu sau fără contributie personală, de uz uman, se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice

 

Art. 62. - (1) Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sănătătii, constând în: materiale sanitare, proteze, orteze, dispozitive de mers si autoservire, destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, pe baza prescriptiei medicale, cu sau fără contributie personală.

(2) Lista cuprinzând dispozitivele medicale se elaborează anual de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România, ca parte integrantă a normelor.

(3) Modul de prescriere, procurare, eliberare si decontare, precum si obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale se stabilesc prin norme.

(4) Dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice pot fi furnizate numai de persoane fizice sau juridice acreditate de casele de asigurări de sănătate. Persoanele fizice sau juridice acreditate se numesc furnizori acreditati. Lista cuprinzând furnizorii acreditali se stabileste de Casa Nalională de Asigurări de Sănătate prin ordin al presedintelui acesteia.

(5) Fondul pentru rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele medicale se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL X

Îngrijiri medicale la domiciliu

 

Art. 63. - Asiguratii au dreptul la asistentă medicală la domiciliu, dacă este necesară si indicată de medic. Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de medicul de familie pe a cărui listă figurează asiguratul, în limitele competentei acestuia, sau de medicul de specialitate, după caz, precum si de alt personal sanitar acreditat, numai la recomandare si sub control medical. Conditiile de acordare a asistentei medicale si a îngrijirilor medicale la domiciliu se stabilesc prin norme.

 

CAPITOLUL XI

Servicii speciale

 

Art. 64. - Casele de asigurări de sănătate pot contracta cu serviciile de ambulantă servicii de transport, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, în cazul urgentelor medicale si al cazurilor stabilite prin norme, inclusiv cu Statia Centrală de Salvare, pentru prestatiile acordate bolnavilor internati în unităti sanitare din municipiul Bucuresti.

 

CAPITOLUL XII

Servicii de asistentă medicală preventivă si de promovare a sănătătii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor

 

Art. 65. - (1) Lista cuprinzând serviciile medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizică sau mentală a copiilor, care sunt suportate de casele de asigurări de sănătate, se stabileste prin norme.

(2) Asiguratii în vârstă de peste 30 de ani au dreptul la un control în fiecare an pentru prevenirea următoarelor boli cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate, conform unor standarde de control periodic stabilite prin norme:

- neoplazii;

- boli cardiovasculare;

- diabet zaharat;

- TBC;

- hepatopatii cronice.

Art. 66. - (1) Casele de asigurări de sănătate pot finanta prograrne de sănătate în conditiile art. 16 alin. (3) si ale art. 34 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, în acestea nef.ind incluse programele de sănătate ale Ministerului Sănătătii, care se finantează conform art. 12 lit. b) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică. Fondul aferent acestor programe se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(2) Casele de asigurări de sănătate colaborează cu directiile de sănătate publică, cu structurile similare din ministerele cu retea sanitară proprie si cu Ministerul Sănătătii pentru realizarea serviciilor preventive care se finantează de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL XIII

Informarea corespunzătoare a asiguratilor

 

Art. 67. - În scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii asiguratii sunt informati permanent despre mijloacele de păstrare a sănătătii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnăvire.

Art. 68. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Colegiul Medicilor din România si cu Colegiul Farmacistilor, din România, este obligată să folosească orice mijloc de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

Art. 69. - În vederea informării asiguratilor Casa Natională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Colegiul Medicilor din România, va edita un extras de informare generală a asiguratilor, în care sunt specificate serviciile medicale, serviciile farmaceutice si dispozitivele medicale care se asigură, nivelul contributiei încasate la Fondul de asigurări sociale de sănătate si modul de plată.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 70. - Conditile acordării serviciilor medicale prin centrele de sănătate se stabilesc prin norme.

Art. 71. - (1) Metodologia de decontare între casele de asigurări de sănătate, pentru fiecare segment al asistentei medicale se elaborează de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor si se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul ministerelor cu retea sanitară proprie si al Ministerului Finantelor Publice, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 72. - Decontarea serviciilor publice conexe actului medical, prestate în cabinete de liberă practică, se face în baza contractelor de furnizare de servicii conexe actului medical, încheiate de acestea cu furnizorii de servicii medicale.