MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 37   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 22 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială

 

167. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

168. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.701/2000. - Ordin al ministrului educatiei nationale privind aprobarea Metodologiei de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului

pentru Analiză Institutională si Socială

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială, ca structură în aparatul de lucru al Guverului României, subordonat primului-ministru.

Art. 2.  - (1) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială are următoarele atributii principale:

(2) participă la evaluarea politicilor publice si a impactului social al acestora; asigură cadrul de dialog privind procesul de reformă în sensul cresterii participării si comunicării sociale si politice prin initierea si coordonarea de ateliere de lucru si seminarii, cu participarea reprezentantilor acelor organizatii interne si internationale (fundatii, asociatii etc.) interesate în dezvoltarea si consolidarea politicilor publice, în ideea parteneriatului activ între societate si Guvern;

(3) participă la relationarea comisiilor si grupurilor interministeriale;

3. realizează prognoze sociale si politice; analizează si elaborează studii pe marginea documentelor pregătite la nivelul institutiilor Guvernului;

4. analizează si/sau participă la elaborarea unor evaluări sau propuneri de actiuni de politică internă cu impact asupra unor grupuri si categorii sociale;

5. initiază si actualizează, în colaborare cu ministerele de resort, baze de date cu programele regionale, subregionale si locale conexe domeniului politicilor publice; informează cu privire la segmentele sociale de interes;

6. centralizează si analizează datele oferite de procesul electoral, statistici, alte materiale documentare, pentru identificarea problemelor si tendintelor mediului social-politic intern;

7. participă la asigurarea comunicării cu mediul politic si analizează comunicarea cu societatea; realizează sinteze, documentare, analize si informări pe teme de interes, în functie de solicitările apărute;

8. analizează relationarea Guvernului cu mediul politic (analiza pozitiilor si declaratiilor si a dinamicii tendintelor politice ale actorilor politici relevanti); inventariază si stochează în baze de date solicitări, apeluri, probleme formulate atât de partidele politice (parlamentare si neparlamentare), cât si de structurile neguvernamentale cu influentă politică (grupuri de presiune, grupuri de influentă etc.);

9. monitorizează, împreună cu Ministerul Informatiilor Publice, stirile de presă si propune măsuri pentru contracararea informatiilor neveridice;

10. asigură dialogul primului-ministru cu lumea asociativă si promovează strategia Guvernului în domeniul parterieriatului cu organizatiile neguvernamentale; asistă si participă la procesul de relationare a Guvernului cu mediul asociativ;

11. asistă organismele abilitate în asigurarea implicării societătii civile în procesul consultativ privind elaborarea politicilor publice sectoriale;

12. coordonează activitatea functionarilor din ministere (reteaua centrală) cu atributii în promovarea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale sectoriale; coordonează si asigură consultanta retelei nationale (prefecturi, consilii judetene) de relatii cu organizatiile neguvemamentale;

13. analizează si prelucrează informatiile primite de la organizatiile neguvernarnentale;

14. asigură participarea reprezentantiior săi la derularea în colaborare cu ministerele de resort, a programelor de asistentă tehnică internatională consacrate dezvoltării parteneriatului administratie - organizatii neguvernamentale si elaborarea de documentatii, proiecte si analize comparative si rapoarte în domeniu;

15. asistă Ministerul Informatiilor Publice în asigurarea dialogului primului-ministru cu mass-media, a transparentei actului decizional si a mentinerii unor bune relatii între institutii si societate; participă la asigurarea fluxului comunicational din domeniul tehnologiei informatiilor dintre primul-ministru si Guvern, pe de o parte, si structurile guvernamentale din teritoriu (prefecturi, consilii judetene), alte institutii publice si organizatii neguvernamentale, pe de altă parte;

16. realizează si difuzează în interiorul Guvernului informări despre actiunile primului-ministru.

17. transmite pe suport electronic, în colaborare cu Ministerul Informatiilor Publice, agentiilor de presă, presei centrale si locale, ambasadelor, informatii referitoare la activitatea primului-ministru;

18. realizează zilnic sinteze documentare (în flux orar), analize si informări pe teme de interes; monitorizează presa scrisă si cea audiovizuală (inclusiv prin reproducerea pe suport electronic a înregistrărilor audio-video) în legătură cu activitatea Guvernului;

19. participă si organizează evenimente la initiativa primului-ministru (conferinte, vizite, colocvii, mese rotunde, dezbateri, simpozioane si alte actiuni de acest gen);

20. participă 1a productia de materiale destinate informării exacte si rapide a mass-media (copii, brosuri, programe, luări de pozitie etc.);

21. realizează, întretine si actualizează, din punct de vedere al tehnologiei informatiei, site-ul oficial al Guvernului României (inclusiv prin prezentarea subiectelor de larg interes în una-două limbi de circulatie internatională), pe baza datelor si informatiilor furnizate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

22. răspunde de elaborarea si de implementarea policilor si strategiilor de informatizare în domeniul de activitate al institutiei, în conformitate cu strategia natională de informatizare, în colaborare cu Ministerul Informatiilor Publice si cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

23. propune si avizează efectuarea achizitiilor publice de echipamente, servicii si produse informatice pentru aparatul de lucru al Guvernului, prin definirea necesitătilor aplicatiilor informatice, a cerintelor pentru acestea si prin formularea caietelor de sarcini pentru achizitiile publice în domeniul serviciilor de tehnologie a informatiei si comunicatiei;

24. defineste si realizează metodologia de acces si de asigurare a securizării informatiilor în sistemul informatic al institutiei; răspunde de gestionarea si de întretinerea sistemului informatic al institutiei, reactualizând permanent evidenta echipamentelor, a software si a serviciilor din sistemul informatic;

25. identifică circuitul de documente în vederea dezvoltării de aplicatii si institutionalizării circuitului informatic al documentelor; creează si dezvoltă din punct de vedere al tehnologiei informatiei reteaua Intranet cu institutiile si autoritătile publice centrale si locale.

(2) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială îndeplineste orice alte atributii specifice prevăzute în alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. - (1) Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) In exercitarea atributiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În structura Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială functionează directii si compartimente. În structura acestuia pot fi organizate, prin ordin al secretarului de stat, servicii, sectoare si birouri.

(3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al secretarului de stat.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se stabileste prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Analiza Institutională si Socială va fi adoptat în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială se stabileste prin decizie a primului-ministru si se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 6. - Resursele financiare necesare în vederea functionării Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială vor fi cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dâncu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezerita hotârâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 205,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor din judetul Hunedoara prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 167.

 

Anexă

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

(milioane lei)

1.

Aioanei Gheorghe

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 2, ap. 26

3

2.

Arhip Valeriu

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 2, ap. 55

3,5

3.

Balaj Irina

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 4, ap. 4

2,5

4.

Berescu Vasile

Municipiul Petrosani, Str. Aviatoritor nr. 8, ap. 1

2,5

5.

Boka Dionisie Stefan

Municipiul Petrosani, str. Cuza Vodă nr. 14, ap. 3

4

6.

Boros Martin

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 6, ap. 22

3,5

7.

Cercea Iulian

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 3, ap. 50

1

8.

Cîrlig Frideric

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 6, ap. 8

3,5

9.

Crisan Irina

Municipiul Petrosani, str. Progresul nr. 8, ap. 5

3,5

10.

Cudelcu Constantin

Municipiul Petrosani, str. Aviatorilor nr. 12, ap. 2

3,5

11.

David Carol

Municipiul Petrosani, Căminul T.C.H.

2,5

12.

David Carol Iosif

Municipiul Petrosani, Str. Independentei nr. 14, ap. 36

3,5

13.

Fîtă Crăciun

Municipiul Petrosani, Str. Independentei nr. 19, ap. 44

4

14.

Furdui Alexandru

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 3, ap. 87

3

15.

Gabor Ciprian

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 6, ap. 22

1

16.

Ghiorghică Adrian Iulian 

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 8, ap. 27

3,5

17.

Gheorghică Daniel Constantin

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 10, ap. 14

2,5

18.

Gliga Maria

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 14, ap. 11

1

19.

Grancea Emil

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 11, ap. 35

3

20.

Grason Lucian

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 4, ap. 41

2,5

21.

Grosu Neculai

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 4, ap. 38

2,5

22.

Hriscu Maria

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr 2, ap 17

3

23.

Kozma Karoly

Municipiul Petrosani, str. Oituz bl. 3, sc. 2, ap. 2

3

24.

Lungu Gheorghe

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 10, ap. 17

3

25.

Lupsa Gheorghe

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 198, ap. 32

2.5

26.

Maranduc Constantin

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 44 ap. 23

2.5

27.

Mînzat Viorel

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 11, ap. 21

1

28.

Misăilă Gabriela

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 40, ap. 3

3,5

29.

Mitroi Dumitru

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 7, ap. 18

3,5

30.

Mocanu Constantin

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 13, ap. 15

2,5

31.

Muntean Ovidiu Gheorghe

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 44, ap. 22

3,5

32.

Muzur Sergiu Romeo

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 13, ap. 29

3

33.

Neagoe Ion

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 7, ap. 5

3

34.

Părău Viorel

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 14, ap. 5

1

35.

Peter Nicolae

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 1, ap. 15

3

36.

Pintilie Lită

Municipiul Petrosani, str. Saturn nr. 2, ap. 58

1,5

37.

Plesuvu Florin

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 2, ap. 29

2,5

38.

Răceanu Gheorghe

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 50, ap. 24

2,5

39.

Rîulet Ovidiu

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 64A, ap. 15

4,5

40.

Salabin Florian

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 2, ap. 103

3

41.

Salabin Ghiocel

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 4 ap. 38

2,5

42.

Săpasu Gheorghe

Municipiul Petrosani, Str. Muncii bl. 16, ap. 3

4

43.

Sima Florin

Municipiul Petrosani, Str. Păcii bl. 6, ap. 26.

1

44.

Siscă Constantin

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 12, ap. 14

3

45.

Stredii Jeana

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 38A, ap. 16

2,5

46.

Tabacu Dumitru

Municipiul Petrosani, Str. Gării nr. 3, ap. 1

1

47.

Tismănaru Valer

Municipiul Petrosani, Str. Păcii nr. 10, ap. 30

3

48.

Tontoroiu Remus

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 2, ap. 12

1,5

49.

Tulbure Gelu

Municipiul Petrosani, str. Venus nr. 5, ap. 98

1,5

50.

Varadi Zoltan

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 52, ap. 14

3

51.

Voichitoiu Constantin

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 158, ap. 34

3,5

52.

Bârgău Ioana

Orasul Vulcan, str. St. O. Iosif bl. 2, ap. 29

1,5

53.

Cuslea Geta

Orasul Vulcan, str. St. O. Iosif bl. 7, ap. 28

3,5

54.

Zachman Dorel

Orasul Petrila, Str. Minei bl. 70, ap. 24

2,5

55.

Benko Agneta

Municipiul Petrosani, Str. Viitorului nr. 57, ap. 8

5

56.

Budu Lucia

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. H2, ap. 6

5

57.

Caldarari Claudia

Municipiul Petrosani, str. Radu Sapcă nr. 48, ap. 2

3

58.

Caldarari Doina

Municipiul Petrosani, str. Radu Sapcă nr. 50, ap. 1

1

59.

Caldarari Petru

Municipiul Petrosani, str. Radu Sapcă nr. 50, ap. 2

2

60.

David Viorica

Municipiul Petrosani, Str. Independentei bl. 14, sc. 2, ap. 36

3

61.

Jurca Gheorghita Daniela

Municipiul Petrosani, Str. Aradului nr. 8, ap. 1

3,5

62.

Knabe Aurelia

Municipiul Petrosani, Str. Aradului nr. 35, ap. 2

5

63.

Mitrache Dumitru

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 60, ap. 35

4

64.

Trandafir Mariana

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 60, ap. 26

2

65.

Bak Reinhold

Orasul Lupeni, str. Gheorghe Sincai nr. 1 bl. D9 sc2. ap.24.

4

66.

Govor Maria

Orasul Lupeni, Aleea Plopilor nr. 3, sc. 2, ap. 15

2

67.

Muntean Margareta

Satul Băiesti, str. Zăvoi nr. 187, comuna Pui

3

68.

Muntean Aurelia

Satul Băiesti, str. Izvor nr. 187, comuna Pui

5

69.

Grecu Ion

Orasul Vulcan, Aleea Muncii nr. 2, bl. A1, ap. 58

5

70.

Pop David Emil

Orasul Vulcan, Aleea Crizantemelor nr. 4, bl. 6, ap. 10

3,5

71.

Urzică Mircea

Orasul Vulcan, str. Traian nr. 6, sc. 3, ap. 9

4

 

TOTAL

 

205,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 397,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Muncii si Solidaritătii Sociale, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 168.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

(milioane lei)

 

 

Judetul Alba

 

1.

Baier Ioan

Comuna Valea Lungă, str. 23 August

5

 

 

Judetul Bacău

 

2.

Cîmpeanu Ioan

Orasul Buhusi, str. 8 Martie nr. 29

5

3.

Munteanu Vasile

Comuna Huruiesti

15

4.

Palasanu Carmen

Municipiul Onesti, Str. Libertătii nr. 1, ap. 204

10

 

 

Judetul Botosani

 

5.

Strungariu Suraj

Satul Ipotesti, comuna Mihai Eminescu

15

 

 

Judetul Brăila

 

6.

Mocanu Elena

Municipiul Brăila, str. Comunarzi nr. 17, bl S28, ap. 19

10

7.

Cristescu Virgil

Municipiul Brăila, Aleea Policlinicii bl. G13, sc. 1, ap.101

5

8.

Lungeanu Maria

Municipiul Brăila, str. Odessa nr. 16, bl. 2, et. 1, ap. 22                 

3

 

 

Judetul Buzău

 

9.

Tirdea Bita

Comuna Vintilă Vodă

25

 

 

Judetul Constanta

 

10.

Ciurariu Mihai

Municipiul Constanta, Aleea Macilor nr. 8, bl. B1, sc. A, ap. 3

10

11.

Monea Constantin

Municipiul Constanta, bd. Alexandru Lăpusneanu, nr. 74, bl. LE20A, sc. B, ap. 28

8

 

 

Judetul Harghita

 

12.

Moldovan Ionita

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 33, sc. D, ap. 12

5

 

 

Judetul Hunedoara

 

13.

Barabasi Mioara

Municipiul Petrosani, Str. Aradului nr. 37, ap. 2

4

14.

Bisog Neculai

Municipiul Petrosani, Str. Republicii bl. 66, ap. 41

5

15.

Boia Maricica

Orasul Petrila, str. 8 Martie bl. 3, ap. 1

5

16.

Borta Toderică

Municipiul Petrosani, Str. Constructorilor nr. 1B, ap. 27

2

17.

Constantin Floarea

Orasul Petrila, Str. Parângului nr. 8, bl. 8, ap. 8

5

18.

Costea Augustin

Municipiul Petrosani, str. Anton Pann nr. 30 

4

19.

Dumitru Marin                 

Municipiul Petrosani, str. Saturn bl. 6, ap. 18

2

20.

Grigoras Liana                 

Municipiul Petrosani, str. Dacia nr. 55, ap. 1

5

21.

Gergely Ibolya                 

Municipiul Petrosani, Str. Unirii bl. 3, sc. 2, ap. 16

2,5

22.

Găman Marin  

Orasul Petrila, Str. Minei bl. 23A, ap. 7

3

23.

Han Nicolae

Municipiul Petrosani, Str. Păcii nr. 20, sc. 2, et. 3, ap. 27

5

24.

Lătăretu Olga

Orasul Petrila, Str. Muncii, bl. 3, ap. 32

4

25.

Leonte Viorica

Municipiul Petrosani, Str. Independentei bl. 12, sc. 2, ap. 11

3

26.

Moi Greta

Municipiul Petrosani, str. Micu Klein, nr. 18, ap. 18

2

27.

Moraru Ionica

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor bl. 56, sc. 2, et. 4, ap. 33

5

28.

Piper Ioan

Municipiul Petrosani, str. Împăratul Traian nr. 24, ap. 2

5

29.

Peter Lenuta

Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor, bl. H2, ap. 3

5

30.

Predoiu Ancuta

Municipiul Petrosani, str. Venus, bl. 5, ap. 36

5

31.

Petre Natasa Cristina

Orasul Petrila, str. 8 Martie bl. 38, ap. 5

5

32.

Vasilas Simion

Orasul Petrila, Str. Republicii bl. 28, ap. 97

3

33.

Bali Mărioara  

Orasul Vulcan, str. Traian, bl. 5, ap. 4

2

34.

Berchi Ghizeja                 

Orasul Vulcan, str. St. O. Iosif bl. 7, ap. 10

5

35.

Borodă Aurelia

Orasul Vulcan, str. Traian bl. 5, ap. 19

5

36.

Condrea Gheorghe

Orasul Lupeni, Str. Viitorului nr. 3, bl. L2, ap. 27        

2

37.

Ene Ramona Sevastina

Orasul Vulcan, str. Mihai Eminescu bl. 4, ap. 16

1

38.

Ilia Rovela Francesca

Municipiul Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 61, ap. 20

3

39.

Ioana Marin

Orasul Vulcan, str. Nicolae Titulescu bl. 25, ap. 1

1

40.

Miclăus Voichita

Orasul Aninoasa str.rCo~teni nr. 288

1

41.

Moldovan Ana

Orasul Lupeni, str. Bărbăteni bl. C1, ap. 24

4

42.

Pârvulescu Petru

Orasul Vulcan, str. Straja nr. 12

1

43.

Stângaciu Ioan

Orasul Vulcan, str. Nicolae Titulescu bl. Enord ap. 6

4

44.

Tudor Gheorghe

Orasul Lupeni, Str. Fagului nr. 3

1

45.

Varga Mihai

Orasul Vulcan, str. Traian nr. 21 bl. 11, ap. 25

4

46.

Rostas Mândra

Orasul Vulcan, Aleea Mucii bl. C3, ap. 4

3

47.

Macingo Corina

Municipiul Deva, Aleea Streiului, Căminul ADP

3,5

48.

Bogdan Mariana

Municipiul Deva, str. Bejan nr. 12, bl. 60, ap. 102

5

49.

Ispir Mihai

Municipiul Deva, str. Nicolae Bălcescu bl. 17 A, ap. 38

4,5

50.

Lăcătus Maria

Comuna Hărău nr. 283

2,5

51.

Toldea Victoria-Mariti

Satul Chimindia nr. 54, comuna Hârău

2,5

52.

Tălăbat Maria

Municipiul Hunedoara, str. Mihai Viteazul, bl. c11, et. 1, ap. 6

10

53.

Modiga Caliopia

Orasul Lupeni, str. Bărbăteni nr. 14, bl. 21, ap. 11

2

54.

Bologa Xenia

Orasul Lupeni, str. Spiru Haret bl. 5, sc. 11, ap. 20

2

55.

Feraru Eugenia

Orasul Lupeni, Str. Viitorului nr. 7, bl. C2, ap. 10

2

56.

Urdă Catrina

Orasul Lupeni, Str. Viitorului bl. C3, sc. I, ap. 15

3

57.

Jipescu Florentina

Orasul Lupeni, Str. Viitorului bl. L2, sc. III, et. 4, ap. 56

3

58.

Nedelcu Terezia

Orasul Vulcan, bd. Mihai Viteazul bl. D4, ap. 45

1

59.

Moldovan Elena

Orasul Vulcan, str. Izvor, nr. 17, ap. 2

1

60.

Moldovan Leontina

Orasul Vulcan, str. Merisor nr. 9, ap. 1

3

 

 

Judetul Maramures

 

61.

Cora Ioan

Comuna Strâmtura nr. 888

10

62.

Bledea Gheorghe

Municipiul Sighetu Marmatiei, str. Iapa nr. 20

10

63.

Cret Ion

Comuna Strămtura nr. 999

10

 

 

Judetul Suceava

 

64.

Simionovici Gheorghe

Municipiul Rădăuti, Str. Papetăriei nr. 7

30

 

 

Judetul Teleorman

 

65.

Jumuga Spiridon

Satul Talpa-Ogrăzile, comuna Talpa

50

66.

Căldăraru Mihail

Comuna Mosteni

10

 

TOTAL:

 

397,5

                                                                                                                                                                                   

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

Ministrul educatiei nationale,

în baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată,

în baza Ordonantei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999, prevăzută în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul Certicatului de echivalare a examenului de capacitate, prevăzut în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale, Directia generală de resurse umane, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor scolare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

 

Bucuresti, 28 septembrie 2000.

Nr. 4.701.

 

ANEXA Nr. I

 

METODOLOGIA

de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

 

Art. 1. - Absolventii învătământului gimnazial, provenind din promotiile anterioare anului 1999 (promotiile de până în anul 1998 inclusiv), pot continua studiile liceale fără sustinerea examenului de capacitate.

Art. 2. - Înscrierea la învătământul liceal a absolventilor mentionat la art. 1 se face conform regulamentului de admitere în licee din anul pentru care se solicită înscrierea, pe baza unei medii de echivalare a examenului de capacitate, înscrisă în Certificatul de echivalare a examenului de capacitate.

Media de echivalare a examenului de capacitate se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor generale obtinute în clasele V-VIII la disciplinele: limba si literatura română, limba si literatura maternă (pentru elevii apartinând minoritătilor nationale, care au frecventat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică si, la alegere, istorie sau geografie.

Alegerea istoriei sau geografiei pentru calculul mediei de echivalare a examenului de capacitate se face de către absolventul care solicită echivalarea si va fi mentionată în cererea prin care se solicită eliberarea Certificatului de echivalare a examenului de capacitate.

Art. 3. - Certificatul de echivalare a examenului de capacitate se eliberează, la cererea scrisă a absolventului, de unitatea de învătământ la care solicitantul a absolvit ultima clasă de gimnaziu.

Calculul mediei de echivalare a examenului de capacitate se face de către unitatea de învătământ gimnazial mentionată la alineatul precedent, pe baza datelor din registrul matricol.

De corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de echivalare a examenului de capacitate răspunde directorul unitătii de învătământ care îl eliberează.

Art. 4. - Pentru absolventii din anul 2000 ai învătământului profesional sau ai scolilor de ucenici, care au absolvit învătământul obligatoriu până în anul 1998 inclusiv si care solicită pentru anul scolar 2000/2001 înscrierea la învătământul liceal, în clasa a XI-a, respectiv a X-a, înscrierea se va face de secretarul liceului, pe baza foii matricole eliberate de unitatea de învătământ la care solicitantul a absolvit ultima clasă de gimnaziu.

 

ANEXA Nr. II

 

CERTIFICAT DE ECHIVALARE A EXAMENULUI DE CAPACITATE

- Model - 

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

....................................1)

....................................

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

 

.............................................................

...............................................................

Seria A Nr. 0000000

Loc pentru fotografie

 

 

L.S.

 

Seria A Nr. 0000000

Loc pentru fotografie

 

 

L.S.

 

CERTIFICAT DE ECHIVALARE A EXAMENULUI DE CAPACITATE

CERTIFICAT DE ECHIVALARE A EXAMENULUI DE CAPACITATE

.................................... născut în anul ..........., luna ..........., ziua ..........., în localitatea ..........., judetul ..........., fiul/fiica lui .................................... si al/a .................................... a absolvit învătământul general obligatoriu la .................................... din localitatea ...................................., judetul ......................, în anul

...........…

Director,

Secretar,

 

   L.S.

 

 

Semnătura titularului .......................

Nr. ............  din anul ......., luna ......................, ziua ............

 

1) Unitatea de învătământ.

2) Se trece numărul curent din registrul de evidentă si eliberare a actelor de studii, existent în scoală.

Decuparea din carnet se face prin tăiere cu foarfeca pe linia ondulată.

.................................... născut în anul ..........., luna ..........., ziua ..........., în localitatea ..........., judetul ..........., fiul/fiica lui .................................... si al/a .................................... a absolvit învătământul general obligatoriu la .................................... din localitatea ...................................., judetul ......................, în anul ...........…

 

 

 

 

 

 

Director,

Secretar,

 

   L.S.

 

 

Semnătura titularului .......................

Nr. ............  din anul ......., luna ......................, ziua ............

 

(Verso)

 

SITUATIA SCOLARĂ LA DISCIPLINELE DE EXAMEN PENTRU CAPACITATE

SITUATIA SCOLARĂ LA DISCIPLINELE DE EXAMEN PENTRU CAPACITATE

Media pe disciplină

Limba si literatura română

Limba si literature maternă1)

Matematică

2)

Media pe disciplină

Limba si literatura română

Limba si literature maternă1)

Matematică

2)

Clasa a V-a

 

 

 

 

Clasa a V-a

 

 

 

 

Clasa a VI-a

 

 

 

 

Clasa a VI-a

 

 

 

 

Clasa a VII-a

 

 

 

 

Clasa a VII-a

 

 

 

 

Clasa a VIII-a

 

 

 

 

Clasa a VIII-a

 

 

 

 

Media generală a disciplinei în gimnaziu

 

 

 

 

Media generală a disciplinei în gimnaziu

 

 

 

 

 

 

Director,

 

L. S.

Secretar

 

 

 

 

Director,

 

L.S.

Secretar

 

 

1) Se va completa pentru elevii apartinând minoritătiilor nationale, care au frecventat cursurile gimnaziale în limba maternă.

2) Se va completa "Istorie" sau "Geografie", în functie de optiunea scrisă a absolventului.