MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 43  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 25 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

5. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

6. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

7. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

DECRETE

 

13. - Decret privind promovarea si eliberarea din functia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. I. - Regulamentul Senatului, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.Titlul sectiunii 1 din capitolul I va avea următorul cuprins:

 

“Constituirea Senatului"

 

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Până la alegerea Biroului permanent lucrările Senatului sunt conduse de cel mai în vârstă senator, asistat de 4 secretari desemnati dintre cei mai tineri senatori.Imposibilitatea exercitării atributiilor de către presedintele de vârstă sau de către unul ori mai multi secretari atrage de drept înlocuirea acestora cu următorii senatori, potrivit acelorasi criterii.

Până la alegerea Biroului permanent pot avea loc dezbateri numai cu privire la validarea mandaielor de senator. "

3. La articolul 3 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Nu pot face parte din comisia de validare senatori împotriva cărora au fost înregistrate sesizări de invalidare a mandatului anterior constituirii comisiei."

4. La articolul 6, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:"Biroul comisiei de validare repartizează grupelor de lucru dosarele complete primite de la Biroul Electoral Central pentru alegerea senatorilor, cu exceptia celor referitoare la membrii comisiei.

Verificarea legalitătii alegerii senatorilor care compun grupele de lucru se face de către biroul comisiei de validare, iar a membrilor biroului, de către cei 9 membri ai grupelor de lucru."

5. La articolul 6, după alineatul 4 se introduc alineatele 5 si 6 cu următorul cuprins:

"Comisia de validare se pronuntă si asupra contestatiilor depuse la această comisie, în termen de 3 zile de la constituirea sa. Contestatiile pot fi depuse, sub sanctiunea decăderii, până la adoptarea prin vot a raportului de către comisia de validare.

Contestatiile pot fi formulate de cetăteni români cu drept de vot si de persoanele juridice române interesate."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui senator numai în cazul în care constată existenta, în legătură cu alegerea acestuia, a unor încălcări ale legii ce nu au făcut obiectul contestatiilor solutionate definitiv în conformitate cu dispozitiile legii electorale. "

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Comisia de validare, în cel mult 4 zile de la constituire, întocmeste un raport în care nominalizează senatorii pentru care se propune validarea sau invalidarea mandatelor, cu motivarea propunerilor de invalidare."

8. La articolul 11, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Senatul se pronuntă printr-un singur vot asupra listei cuprinzând numele si prenumele senatorilor propusi pentru validare. Senatul dezbate si se pronuntă prin vot cu privire la fiecare senator propus pentru invalidarea mandatului. "

9. După articolul 12 se introduc articolele 121 si 122 cu următorul cuprins:

"Art. 121. - După validare senatorii depun jurământul în conditiile legii.

Art. 122. - După încheierea activitătii comisiei de validare competentele acesteia revin Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări."

10. Titlul sectiunii a 2-a din capitolul I va avea următorul cuprins:

 

"Grupurile parlamentare"

 

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - După validare senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare.

Un grup parlamentar poate fi constituit si poate functiona pe toată durata legislaturii dintr-un număr de cel putin 7 senatori care au fost alesi pe listele aceluiasi partid sau ale aceleiasi formatiuni politice.

Senatorii care au candidat pe listele unei coalitii electorale si care fac parte din partide sau formatiuni politice diferite se pot constitui în grupuri parlamentare proprii ale partidelor sau formatiunilor respective, în conditiile alin. 2.

Un senator poate face parte dintr-un singur grup parlamentar."

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Grupurile parlamentare îsi aleg un presedinte, unul sau 2 vicepresedinti si un secretar înainte de sedinta de constituire a Senatului nou-ales."

13. După articolul 15 se introduc articolele 151-154 cu următorul cuprins:

"Art. 151. - Presedintele grupului are următoarele atributii:

a)         propune Senatului reprezentantii grupului în comisia de validare;

b) prezintă Senatului componenta nominală a grupului parlamentar;

c) reprezintă grupul în negocierile pentru compunerea Biroului permanent si pentru birourile comisiilor permanente, precum si pentru compunerea comisiilor Senatului;

d) propune candidatii grupului pentru functiile din Biroul permanent;

e) participă la sedintele Biroului permanent ori de câte ori este invitat;

f) poate cere încheierea dezbaterilbr în Senat;

g) poate cere revocarea membrilor Biroului permanent sau a membrilor birourilor comisiilor permanente propusi de grupul pe care îl reprezintă;

h) informează membrii grupului asupra activitătilor Senatului si ale comisiilor Senatului;

i) reprezintă grupul ori de câte ori este nevoie în activitatea Senatului;

j) dă mandat unuia dintre vicepresedinti pentru înlocuirea sa.

Vicepresedintle grupului îl înlocuieste pe presedinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie, în baza mandatului.

Secretarul grupului tine evidenta prezentei si asigură redactarea proceselor-verbale.

Art. 152. - Presedintele grupului prezintă Senatului denumirea acestuia, precum si component lui numerică si nominală.

Succesiunea prezentărilor se stabileste de către presedintele de vârstă al Senatului, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.

Art. 153. - Orice modificare intervenită în componenta unui grup parlamentar se aduce la cunostintă în scris presedintelui Senatului.

Presedintele Senatului informează senatorii, în sedintă publică, asupra modificărilor intervenite în componenta grupurilor parlamentare.

Art. 154. - Grupurile parlamentare, în functie de mărimea lor, îsi constituie un secretariat tehnic a cărui structură se stabileste de Biroul permanent. Numirea si salarizarea membrilor acestuia se fac prin ordin al secretarului general al Senatului, cu contract de muncă pe durată determinată corespunzătoare legislaturii. Numirea în si revocarea din functie se fac la propunerea grupului parlamentar respectiv.

Grupurile parlamentare dispun, de asemenea, de logistica necesară în vederea desfăsurării activitătii, precum si de mijloacele de transport, stabilite de Biroul permanent în functie de mărimea grupurilor."

14. După articolul 154 se introduce sectiunea 21 cu următorul cuprins:

 

"SECTlUNEA 21

Biroul permanent al Senatului"

 

15. La articolul 16, alineatele 2 st 3 vor avea următorul cuprins:

 

"Biroul permanent al Senatului se compune din: presedintele Senatului, 4 vicepresedinti, 4 secretari si 2 chestori. Presedintele Senatului este si presedintele Biroului permanent.

Repartizarea functiilor în Biroul permanent se stabileste prin negocieri între reprezentantii grupurilor parlamentare, respectându-se configuratia politică a Senatului asa cum rezultă din constituirea initială a grupurilor parlamentare. În cazul în care nu se ajunge la un acord problema se supune votului Senatului. "

16. La articolul 17, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, primul clasat si candidatii care s-au clasat pe locul al doilea cu un număr egal de voturi; va fi declarat presedinte al Senatului candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate. "

17. La articolul 20, alineatele 3 si 6 vor avea următorul cuprins:

"Propunerile nominale pentru functiile prevăzute la alin. 1 si repartizate conform alin. 2 se fac de presedintii grupurilor parlamentare. Propunerile se înaintează presedintelui Senatului, care le va supune votului. Alegerea se face prin vot secret cu buletine.

În cazul în care un candidat nu a obtinut nici după cel de-al doilea tur de scrutin numărul necesar de voturi, grupul parlamentar în cauză va face o altă propunere, care se supune aceleiasi proceduri de vot. Procedura se repetă până la alegerea unui reprezentant al acelui grup parlamentar în functia stabilită în Biroul permanent al Senatului."

18. După articolul 21 se introduce articolul 211 cu următorul cuprins:

"Art. 211. - Pentru constatarea rezultatelor votului si încheierea procesului-verbal se alege o comisie formată din câte un reprezentant al grupurilor parlamentare din Senat."

19.  Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Membrii Biroului permanent pot fi revocati înainte de expirarea mandatului, la cererea grupului parlamentar pe care îl reprezintă, prin votul majoritătii senatorilor. Votul este secret si se exprimă prin bile.

Cererea de revocare se supune aprobării Senatului după 3 zile de la înregistrare, dar nu mai târziu de 10 zile."

20. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:

"Art. 231. - Functiile din Biroul permanent, devenite vacante în timpul sesiunii, se ocupă la propunerea grupului parlamentar căruia i-a fost repartizată functia respectivă, în conditiile prevăzute la art. 20."

21. Titlul sectiunii a 3-a din capitolul I se elimină.

22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Biroul permanent al Senatului are următoarele atributii:

a) propune Senatului datele de începere si de încheiere ale fiecărei sesiuni a Senatului, conform art. 63 din Constitutie;

b) solicită presedintelui Senatului convocarea în sesiune extraordinară;

c) supune aprobării plenului Regulamentul Senatului, precum si propunerile de modificare a acestuia;

d) pregăteste si asigură desfăsurarea în bune conditii a lucrărilor Senatului;

e) primeste proiectele de lege si propunerile legislative si sesizează comisiile permanente în vederea întocmirii rapoartelor si a elaborării avizelor, dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative si a rapoartelor tuturor senatorilor;

f) întocmeste proiectul ordinii de zi a sedintelor Senatului si programul de activitate, cu participarea presedintilor grupurilor parlamentare, a presedintilor comisiilor parmanente si cu consultarea reprezentantului Guvernului pentru relatia cu Parlamentul;

g) organizează relatiile Senatului cu parlamentele altor state si cu organizatiile parlamentare, stabileste componenta nominală a delegatiilor;

h) analizează si supune dezbaterii Senatului propunerile Comisiei de politică externă privind orientările generale ale politicii externe a României sau programele de politică externă;

i) supune spre aprobare Senatului componenia delegatiilor permanente la organizatiile parlamentare mondiale, europene sau regionale, pe baza consultării grupurilor parlamentare;

j) prezintă Senatului proiectul de buget al acestuia si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

k) exercită controlul financiar-contabil si ia hotărârile ce se impun în acest domeniu;

l) supune aprobării Senatului structura serviciilor acestuia;

m) propune Senatului numirea secretarului general;

n) aprobă statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a serviciilor Senatului, la propunerea secretarului general, precum si regulamente privind desfăsurarea activitătii serviciilor Senatului;

o) controlează serviciile Senatului;

p) aprobă Regulamentul privind paza, accesul si serviciul de permaneniă în sediul Senatului;

r) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de Senat.Dezbaterile Biroului permanent al Senatului se consemnează în procese-verbale si în stenograme.

23. După articolul 24 se introduc articolele 241 si 242 cu următorul cuprins:

"Art. 241. - Biroul permanent se convoacă la cererea presedintelui Senatului sau la cererea a cel putin 4 membri ai săi.

Art. 242. - Biroul permanent va invita la lucrările sale presedintii grupurilor parlamentare si presedintii comisiilor parlamentare ori de câte ori consideră necesar. "

24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - Presedintele Senatului are următoarele atributii:

a) convoacă Senatul în sesiuni ordinare si extraordinare;

b) conduce lucrările Senatului, asistat de 2 secretari;

c) acordă cuvântul, moderează discutiile, sintetizează problemele supuse dezbaterii, stabileste ordinea votării, anuntă rezultatul acesteia si proclamă rezultatul votului;

d) asigură mentinerea ordinii în timpul dezbaterilor si respectarea regulamentului;e) conduce lucrările Biroului permanent;

f) reprezintă Senatul în relatiile cu Presedintele României, Camera Deputatilor, Guvernul si Curtea Constitutională;

g) reprezintă Senatul în relatiile interne si externe;

h) poate sesiza Curtea Constitutională în conditiile prevăzute la art. 144 lit. a) si b) din Constitutie;

i) dispune de fondul presedintelui, conform legii si în limitele prevederilor bugetare;

j) aprobă decontarea cheltuielilor pentru deplasările în străinătate pe care le-a dispus;

k) aprobă indemnizatiile persoanelor utilizate în cadrul Senatului în calitate de colaborator, precum si decontarea cheltuielilor suportate de persoanele invitate pentru audieri la Senat;

l) îndeplineste si alte atributii prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări date de Senat.Presedintele Senatului asigură interimatul functiei de Presedinte al României, conform art. 97 din Constitutie.

25. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - Secretarii întocmesc lista cuprinzând înscrierile la cuvânt în ordinea în care au fost făcute, prezintă presedintelui propunerile, amendamentele si orice alte comunicări adresate Senatului, efectuează apelul nominal, consemnează rezultatul votului, răspund de evidenta hotârârilor adoptate, veghează la întocmirea stenogramelor, îi asistă pe presedinte în realizarea atributiilor ce îi revin, în ordinea stabilită de Biroul permanent, si îndeplinesc orice alte sarcini care le sunt încredintate de acesta sau de Biroul permanent."

26. La articolul 28, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"La sfârsitul fiecărei sesiuni chestorii prezintă Senatului un raport cu privire la rezultatele controalelor efectuate."

27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Comisiile sunt organe de lucru ale Senatului, constituite pentru pregătirea activitătii de legiferare, precum si realizarea functiei de control parlamentar.”

28. La articolul 30, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Numărul, denumirea si competenta fiecărei comisii, precum si numărul membrilor acestora se hotărâsc de Senat, la propunerea Biroului permanent.”

29. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Componenta comisiilor se stabileste potrivit configuratiei politice a Senatului rezultată din constituirea initială a grupurilor parlamentare sau prin negocieri între reprezentantii grupurilor parlamentare.

Optiunile senatorilor se prezintă de grupurile parlamentare în termenul stabilit de Biroul permanent. Propunerile pentru membrii comisiilor se fac de presedintii grupurilor parlamentare, cu respectarea prevederilor alin. 1. În cazul în care nu se ajunge la un acord Senatul hotărăste prin vot deschis.

Senatul aprobă componenta nominală a fiecărei comisii cu votul deschis al majoritătii senatorilor prezenti.

În aceleasi conditii se aprobă si revocarea unor membri ai comisiei, la solicitarea grupurilor parlamentare care i-au  propus initial."

30. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - În prima lor sedintă, convocată de presedintele Senatului, comisiile îsi aleg birourile, compuse dintr-un presedinte, 1-2 vicepresedinti si 1-2 secretari. În componenta de ansamblu a birourilor se va urmări, pe cât posibil, respectarea configuratiei politice a Senatului.

Membrii birourilor comisiilor pot fi revocati înainte de expirarea mandatului, la cererea grupului parlamentar pe care îl reprezintă, prin votul majoritătii membrilor comisiei. Grupul parlamentar care a cerut revocarea poate solicita înlocuirea senatorului revocat din functie cu un alt membru al grupului parlamentar care face parte din comisie."

31. După articolul 32 se introduce articolul 321, cu următorul cuprins:

“Art. 321. - Comisiile adoptă propriul regulament de organizare si functionare, care se supune aprobării Biroului permanent."

32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Biroul fiecărei comisii propune:

a) ordinea de zi a fiecărei sedinte;

b) sarcinile ce revin fiecărui senator în cadrul comisiei;

c) constituirea de subcomisii, cu votul majoritătii membrilor comisiei, stabilindu-le componenta si sarcinile;

d) alte măsuri ce interesează bunul mers al activitătilor comisiei."

33. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Presedintele comisiei are următoarele atributii:

a) asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu Biroul permanent si cu celelalte, comisi;

b) conduce sedintele comisiei;

c) invită, din proprie initiativă sau la solicitarea membrilor comisiei, să participe la lucrările comisiei si persoane din afara ei, dacă interesele lucrărilor respective o cer;

d) are acces sau poate desemna un alt reprezentant al comisiei la sedintele altor comisii care examinează lucrările prezintă importantă pentru comisia pe care o conduce;

e) îndeplineste alte atributii prevăzute de regulamentul propriu de organizare si functionare."

34. După articolul 34 se introduc articolele 341 si 342 cu următorul cuprins:

“Art. 341. - Vicepresedintele îndeplineste, în lipsa sau la cererea presedintelui, atributiile acestuia.”

Art. 342. - Secretarul comisiei are următoarele atributii:

a) tine evidenta prezentei senatorilor la sedintele comisiei;

b) asigură redactarea tuturor actelor comisiei;

c) numără voturile exprimate în sedintele comisiei;

d) urmăreste întocmirea proceselor-verbale ale sedintelor comisiei;

e) îndeplineste orice alte atributii necesare buriutui mers al activitătilor comisiei."

35. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Convocarea sedintelor comisiei se face de presedintele acesteia sau, în lipsa sa, de un vicepresedinte care îl înlocuieste, potrivit programului de lucru al Senatului.

În timpul sesiunii sedintele comisiilor pot avea loc în acelasi timp cu cele ale plenului, cu încuviintarea acestuia.

În afara programului de lucru, în cadrul sesiunii comisiile pot fi convocate si pot tine sedinte cu aprobarea său din dispozitia Biroului permanent."

36. La articolul 36, alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

"În interesul desfăsurării lucrărilor comisiile pot invita să participe la dezbateri specialisti sau reprezentanti ai autoritătilor publice si ai unor organizatii neguvernamentale.

Conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările comisiilor se stabilesc de plenul acestora."

37. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Reprezentantii Guvernului au acees la lucrările comisiilor. Comisiile pot solicita participarea la lucrările lor a unor membri ai Guvernului sau a conducătorilor unor institutii publice, situatie în care prezenta acestora este obligatorie; data la care are loc sedinta comisiei va fi adusă la cunostintă invitatilor cu cel putin 3 zile înainte.

La sedintele comisiilor pot participa si senatori din alte comisii, fără a avea drept de vot.

Biroul comisiei hotărăste conditiile si limitele participării personalului de specialitate al Senatului la sedintele comisiilor."

38. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu următorul cuprins:

"Art. 371. - La propunerea presedintelui, a biroului comisiei sau a unui senator comisia poate hotârî limitarea duratei luărilor de cuvânt."

39. La articolul 38, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Hotărârile comisiilor se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti. În caz de paritate votul presedintelui sau, după caz, al înlocuitorului acestuia este hotărâtor."

40. La articolul 39, alineatele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

“După încheierea dezbaterilor sau a efectuării lucrării aflate în examinare comisia desemnează, la propunerea presedintelui, unul sau mai multi raportori dintre membrii săi.

Raportorii se vor îngriji de întocmirea raportului sau avizului comisiei, care va fi supus aprobării acesteia prin vot."

41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - Lucrările comisiilor se consemnează în procese-verbale si pot fi stenografiate.Senatorii care nu sunt membri ai comisiei pot consulta la sediul comisiei actele si documentele acesteia, cu încuviintarea biroului comisiei, fără strămutarea lor si fără ca lucrările comisiei să fie stânjenite.

Acte si documente ale comisiilor pot fi consultate si de alte persoane interesate decât membrii Senatului, numai cu aprobarea biroului comisiei.

Toate actele si documentele emise de comisie vor fi semnate de presedinte si de secretar.

Secretarul comisiei supraveghează evidenta si păstrarea tuturor actelor si documentelor comisiei de către personalul de specialitate al acesteia."

42. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Comisiile permanente sunt alese pe toată durata mandatului Senatului.

Comisiile permanente sunt următoarele:

I. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări;

II. Comisia economică;

III. Comisia pentru privatizare;

IV. Comisia pentru buget, finante si bănci;

V. Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si silvicultură;

VI. Comisia pentru politică externă;

VII. Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

VIII. Comisia pentru drepturile omului si minorităti;

IX. Comisia pentru muncă si protectie socială;

X. Comisia pentru învătământ si stiintă;            

XI. Comisia pentru cultură, culte, artă si mijloace de informare în masă;

XIl. Comisia pentru administratie publică si organizarea teritoriului;

XIII. Comisia pentru cercetarea abuzurilor si petitii;

XIV. Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret si sport.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament comisiile permanente îsi elaborează regulamente proprii, care se aprobă de Biroul permanent al Senatului. Acestea vor preciza si domeniile lor de actiuitate:"

43. La articolul 43, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Fiecare senator este obligat să facă parte dintr-o singură comisie permanentă. Acelasi senator poate face parte dintr-o a doua comisie permanentă. Pe durata mandatului oricare senator îsi poate schimba optiunea."

44. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - Comisiile permanente au următoarele atributii:

a) examinează proiecte si propuneri legislative, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor;

b) solicită rapoarte, informatii si documente de la autoritătile publice;

c) efectuează anchete parlamentare, atunci când consideră necesar, si prezintă rapoarte Biroului permanent;

d) controlează modul în care ministerele si celelalte organe ale administratiei publice îndeplinesc Programul de guvernare aprobat de Parlament în domeniile lor specifice de activitate;

e) dezbat si hotărăsc asupra altor probleme transmise de Biroul permanent;

f) rezolvă si alte sarcini potrivit regulamentului propriu."

45. La articolul 46, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Orice comisie permanentă care se consideră competentă cu privire la un proiect de lege, o propunere legislativă sau un amendament, trimise de Biroul permanent altei comisii, poate solicita Biroului permanent să îi fie transmise spre avizare."

46. La articolul 47, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Dacă o comisie permanentă consideră că un proiect de lege sau o propunere legislativă este de competenta în fond a altei comisii poate cere Biroului permanent transmiterea lor către acea comisie, în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare."

47. La articolul 48, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Comisia permanentă sesizată în fond comunică în scris celorlalte comisii care examinează proiectul sau propunerea legislativă termenul în care să îi fie remise avizele acestora."

48. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"

Art. 49. - La sedintele comisiei sesizate în fond pot participa la dezbateri raportorii comisiilor sesizate pentru avize."

49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"

Art. 50. - În raportul comisiilor sesizate în fond se fac referiri la avizele celorlalte comisii care au examinat proiectul, la avizul Consiliului Legislativ si la toate amendamentele primite. În cazul propunerilor respinse se mentionează motivele avute în vedere.

Raportul cuprinde propuneri motivate privind admiterea fără modificări a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui cu modificări si se înainteazărBiroului permanent."

50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"

Art. 51. - Raportul comisiei sesizate în fond se depune la Biroul permanent în termenul stabilit de acesta. Termenul poate fi modificat la cererea motivată a comisiei."

51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - Avizarea amendamentelor scrise, depuse de senatori, se face de către comisia sesizată în fond si, numai dacă aceasta consideră necesar, si de o altă comisie.

Pentru observatiile formulate în plen cu privire la probleme de redactare avizarea se face oral de către raportorul comisiei sesizate în fond.

Data amendamentului este data înregistrării sale la comisie, care va tine o evidentă specială a tuturor amendamentelor depuse."

52. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"Art. 53. - Dacă în urma dezbaterilor în plen sunt necesare modificări importante ale continutului proiectului sau propunerii legislative, presedintele Senatului, la cererea oricărui senator sau a unui grup parlamentar, supune votului Senatului suspendarea dezbaterilor si trimiterea proiectului spre reexaminare comisiei sesizate în fond.”

3. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

"Art. 55. - Orice comisie permanentă poate initia o anchetă parlamentară, în limitele competentelor sale materiale, privitoare la activitatea desfăsurată de un minister sau de altă autoritate publică.

Pentru a obtine încuviintarea comisia permanentă, va prezenta o cerere scrisă, temeinic motivată, adoptată cu votul majoritătii membrilor săi, în care vor fi enuntate obiectivele si scopul anchetei, mijloacele necesare de realizare si termenul de depunere a raportului.

Biroul permanent al Senatului va decide asupra cererii, precum si dacă raportul se supune dezbaterii si aprobării Senatului.

Persoanele invitate pentru audiere vor fi înstiintate despre aceasta cu cel putin 5 zile înainte. Cheltuielile de deplasare si, eventual, de cazare vor fi suportate din bugetul Senatului.Prezenta la audieri este obligatorie.

Procedura audierii este cea prevăzută în regulamentul comisiei permanente."

54. La articolul 56, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"La propunerea Biroului permanent Senatul poate constitui, prin hotărâre, comisii speciale pentru avizarea unor proiecte de lege complexe, pentru elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte scopuri, indicate în hotărârea de înfiiniare a comisiei. Proiectele de lege astfel avizate si propunerile legislative elaborate de comisie nu vor mai fi supuse examinării altor comisii."

55. La articolul 56, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

"Membrii comisiilor speciale îsi păstrează si calitatea de membri ai comisiilor permanente."

56. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"

Art. 57. - La cererea unei treimi din numărul membrilor săi Senatul va putea hotărî înfiintarea unei comisii de anchetă, fiind aplicabile prevederile art. 29-41, art. 55 si ale art. 56 alin. 2 si 3.

La cererea motivată a comisiei Senatul poate aproba prelungirea termenului stabilit pentru depunerea raportului. În acest caz comisia este obligată să prezinte un raport preliminar.

Raportul comisiei este depus la Biroul permanent, care va asigura includerea lui în proiectul ordinii de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii.După dezbaterea raportului Senatul adoptă o hotărâre cu privire la acesta."

57. Articolul 58 va avea avea următorul cuprins:

“Art. 58. - Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea adoptată de cealaltă Cameră, presedintele Senatului împreună cu presedintele Camerei Deputatilor, prin intermediul unei comisii, paritare, initiază procedura de mediere.

În acest scop Biroul permanent va propune Senatului un număr de 7 senatori, urmărindu-se respectarea principiilor prevăzute la art. 31.

Senatorii stabiliti de Senat prin votul deschis al majoritătii senatorilor prezenti, împreună cu cei 7 deputati desemnati de Camera Deputatilor, formează comisia de mediere.Cvorumul regulamentar al sedintei este asigurat de prezenta a cel putin 4 senatori dintre membrii comisiei de mediere a Senatului."

58. La articolul 59, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

"Reprezentantii Senatului în eomisia de mediere au competenta de a examina si de a hotărî, împreună cu cei ai Camerei Deputatilor, numai asupra redactărilor diferite adoptate de Camera Deputatilor la textele adoptate de Senat si se vor pronunta, în aceste limite, asupra redactărilor diferite, putând adopta fie una, fie cealaltă dintre redactări sau un text comun."

59. La articolul 61, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Activitatea comisiei încetează o dată cu depunerea raportului."

60. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"Art. 62. - Senatul se întruneste în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie si nu poate depăsi sfârsitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie si nu poate depăsi sfârsitul lunii decernbrie."

61. După articolul 62 se introduc articolele 621 si 622, cu următorul cuprins:

"Art. 621. - Senatul se întruneste si în sesiuni extraordinare, la cererea Presedintelui României, a Biroului permanent ori a cel putin o treime din numărul senatorilor.

Cererea de convocare a unei sesiuni extraordinare se face în scris si va cuprinde motivul si durata sesiunii.

Convocarea Senatului se face de presedintele acestuia.

Respingerea de către Senat a ordinii de zi solicitate împiedică tinerea sesiunii extraordinare.

Art. 622. - În timpul sesiunilor Senatul lucrează în sedinte în plen, în comisii si în grupuri parlamentare.

În afara sesiunilor Senatul lucrează prin Biroul permanent, în grupuri parlamentare si, cu aprobarea sau din dispozitia Biroului permanent, în comisii parlamentare."

62. La articolul 63, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"De asemenea, Senatul poate adopta mesaje, declaratii si alte acte cu caracter politic."

63. Titlul sectiunii a 2-a din capitolul II va avea următorul cuprins:

 

"Ordinea de zi si programul de activitate"

 

64. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"Art. 64. - Ordinea de zi si programul de activitate ale Senatului se aprobă de plenul Senatului, la propunerea Biroului permanent.Materialele care se supun dezbaterii Senatului se transmit Biroului permanent pentru a se întocmi proiectul ordinii de zi si al programului de activitate ale Senatului.Propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de 3 zile de la înregistrare, pentru a se pronunta si în ceea ce priveste aplicarea art. 110 din Constitutie."

65. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"Art. 65. - Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări si alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum si, după caz, întrebări, interpelări, declaratii sau alte probleme propuse de Guvern, de Biroul permanent ori de senatori.

La întocmirea si aprobarea ordinii de zi în domeniul legislativ se va asigura prioritate dezbaterii proiectelor de lege în procedură de urgentă, dezbaterii ordonantelor de urgentă si a rapoartelor întocmite de comisiile de mediere.

Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel putin două zile înainte, de sedinta Biroului permanent, dacă prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotărârea Senatului nu se prevede un termen mai scurt."

66. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"Art. 66. - Proiectul ordinii de zi pentru săptămâna următoare este supus spre aprobare Senatului, se adoptă cu votul majoritătii senatorilor prezenti, în ultima zi de activitate în plen a săptămânii.

Ordinea de zi si programul de activitate aprobate pentru săptămâna următoare se distribuie senatorilor si se afisează la sediul Senatului.

Ordinea de zi se definitivează si se adoptă zilnic."

67. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

"Art. 67. - Decretele Presedintelui României pentru ratificarea tratatelor internationale, precum si rapoartele sau declaratiile primului-ministru cu privire la politica Guvernului se înscriu în proiectul ordinii de zi si se dezbat cu prioritate."

68. La articolul 68, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Ordinea de zi poate fi modificată numai la cererea Biroului permanent, a unui grup parlamentar, a unei comisii a Senatului sau a Guvernului, pentru motive bine întemeiate si urgente."

69. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

"Art. 69. - Initiativa legislativă apartine Guvernului, senatorilor si unui număr de cel putin 250.000 de cetăteni cu drept de vot, în conformitate cu art. 73 din Constitutie. Senatul dezbate si proiectele de lege sau propunerile legislative transmise de Camera Deputatilor.

În exercitarea dreptului de initiativă legislativă Guvernul înaintează Senatului proiecte de lege, iar senatorii si cetătenii, propuneri legislative. Acestea trebuie să fie însotite de expunere de motive si redactate în forma proprie unui act normativ, pe articole si, după caz, pe capitole si sectiuni.

Legile constitutionale pot fi initiate în conditiile art. 146 si 147 din Constitutie.

Propunerile legislative formulate de senatori, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însotite de dovada solicitării informării Guvernului, înaintată prin presedintele Senatului, în conformitate cu dispozitiile art. 110 din Constitutie.

Proiectele de lege si propunerile legislative se înaintează Biroului permanent al Senatului, care dispune:

a) sesizarea comisiilor permanente competente, pentru întocmirea avizelor sau a raportului, stabilind si termenele de depunere a acestora;

b) solicitarea avizului Consiliului Legislativ, dacă, acesta nu a fost dat;

c) distribuirea către senatori a proiectelor sau propunerilor legislative, a avizului Consiliului Legislativ, a hotărârii Curtii Constitutionale, în cazurile prevăzute de Constitutie, si a punctului de vedere al Guvernului, în cazurile cerute de lege, pentru propunerile legislative, stabilind si termenul de depunere a amendamentelor de către senatori sub sanctiunea decăderii. Aceste dispozitii se aplică si grupurilor parlamentare.

Măsurile hotărâte de Biroul permanent se aduc la îndeplinire de secretarul general prin serviciile Senatului. Termenele prevăzute pentru toate operatiunile reglementate în acest articol se stabilesc de Biroul permanent în functie de procedura ordinară sau de procedura de urgentă.

Propunerile legislative făcute de cetăteni se distribuie senatorilor si sunt transmise comisiilor permanente competente împreună cu hotărârea Curtii Constitutionale privind îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de către cetăteni.

Termenele prevăzute în prezentul articol pentru avize, rapoarte si amendamente nu pot fi mai scurte de 10 zile calendaristice pentru procedura ordinară si de 5 zile caleridaristice pentru procedura de urgentă."

70. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - Toate proiectele si propunerile legislative se înregistrează la Senat în ordinea primirii lor, se distribuie senatorilor, dar nu pot fi înscrise pe ordinea de zi decât după trecerea unui termen de cel putin 5 zile."

71. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - Initiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să îsi retragă proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor generale, cu aprobarea plenului.

În cazul în care proiectul sau propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputatilor retragerea nu mai poate fi făcută din momentul sesizării Senatului."

72. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

"Art. 73. - După examinarea proiectului sau a propunerii legislative comisia permanentă sesizată în fond întocmeste un raport, care va cuprinde propuneri motivate cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectului sau a propunerii legislative examinate.

Raportul se transmite Biroului permanent, care dispune si asigură, prin secretarul general al Senatului, difuzarea acestuia senatorilor, Guvernului si initiatorului, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data dezbaterii în plen."

73. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

"Art. 75. - Amendamentele care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat se trimit de presedintele comisiei sesizate în fond la Guvern, solicitându-se punctul de vedere al acestuia.

În cazul în care Guvernul nu transmite un punct de vedere până la data stabilită de comisie, se consideră că amendamentul a fost acceptat.Concluziile examinării amendamentelor se includ în raportul comisie, iar amendamentele se anexează la acesta."

74. La articolul 76, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Dezbaterea generală a proiectului sau a propunerii legislative începe cu prezentarea de către initiator sau, după caz, de reprezentantul acestuia a motivelor care au condus la promovarea proiectului sau a propunerii. Guvernul este reprezentat în mod obligatoriu de un membru al său."

75. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

"Art. 77. - Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerii legislative fiecare grup parlamentar poate să îsi desemneze un singur reprezentant.

În cazuri justificate, la cererea oricărui senator, Senatul poate aproba, cu votul deschis al majoritătii senatorilor prezenti, să li se dea cuvântul la dezbaterile generale si altor senatori din cadrul acelorasi grupuri parlamentare.

Presedintele Senatului dă cuvântul reprezentantilor grupurilor parlamentare si apoi celorlalti senatori, în ordinea înscrierii lor la cuvânt. Presedintele poate propune Senatului limitarea timpului destinat dezbaterilor generale, si aceasta se hotărăste de plen, conform alin. 2."

76. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

"Art. 78. - Initiatorul proiectului ori al propunerii legislative sau, după caz, reprezentantul acestuia are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale. Acelasi drept îl are si raportorul comisiei sesizate în fond."

77. La articolul 80, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Dacă prin raportul comisiei se propune dezbaterea si adoptarea proiectului de lege, iar în dezbaterile generale se cere respingerea proiectului de lege, după încheierea acestora cererea de respingere se supune votului  Senatului."

78. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

"Art. 81. - După dezbaterile generale, si dacă proiectul de lege nu a fost respins si se constată că prin raportul comisiei sesizate în fond nu s-au operat modificări sau completări la textele proiectului sau propunerii legislative, proiectul de lege se supune în întregime votului final.

În cazurile în care comisia sesizată în fond a operat modificări sau completări la textele proiectului sau propunerii legislative cuprinse în raportul acesteia, Presedintele consultă Senatul dacă sunt observatii la acestea si dezbaterile pe texte continuă numai asupra acestor observatii, care se rezolvă prin vot. După terminarea dezbaterilor asupra modificărilor si completărilor operate de comisie raportul în întregime se supune votului si, după aceasta, proiectul de lege în întregime se supune votului final.

În cazurile în care se constată că sunt si amendamente respinse de comisie si dacă se cere sustinerea acestora în plen, se dezbat numai acestea si se rezolvă prin vot, apoi raportul comisiei se supune în întregime votului, după care proiectul sau propunerea legislativă se supune în întregime votului final."

79. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

"Art. 82. - La dezbaterile care au loc în conditiile art. 81 senatorii pot lua cuvântul pentru a exprima punctul de vedere al grupului parlamentar din care fac parte sau punctul lor de vedere.

De asemenea, iau cuvântul si reprezentantul Guvernului sau al initiatorului, precum si reprezentantii comisiei sesizate în fond.

Presedintele Senatului poate supune spre aprobare sistarea discutiilor la textele aflate în dezbatere."

80. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"Art. 83. - În cursul dezbaterilor senatorii, grupurile parlamentare sau Guvernul pot pune în discutie amendamentele depuse în termen la comisie, în conditiile procedurii prevăzute la art. 81."

81. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

"Art. 84. - Dacă din dezbaterile desfăsurate în conditiile art. 81 rezultă necesitatea reexaminării de către comisia sesizată în fond a unor texte, plenul poate decide prin vot deschis, cu votul majoritătii senatorilor prezenti, suspendarea dezbaterilor si trimiterea spre reexaminare a textelor în discutie, comisia pronuntându-se de urgentă, prin raport suplimentar.”

82. La articolul 85, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

"Discutarea textelor în conditiile art. 81 începe cu cele prin care se propune eliminarea si continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestora. În cazul în care există mai multe amendamente de acelasi fel, ele se supun la vot în prdinea în care au fost prezentate.

Fiecare text se supune votului Senatului."

83. După articolul 85 se introduce sectiunea 31 cu următorul titlu:

 

"SECTIUNEA 31

Procedura de urgentă"

 

84. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"

Art. 86. - La cererea Guvernului sau din proprie initiativă Senatul poate adopta proiecte de lege sau propuneri legislative cu procedură de urgentă.

Cererea Guvernului si propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente se supun aprobării Senatului în ziua în care au fost înregistrate sau, dacă senatorii nu se află în plen, în prima sedintă ce urmează zilei de înregistrare a acestora. Aprobarea procedurii de urgentă se face cu votul majoritătii senatorilor prezenti.

Ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie se supun aprobării Senatului în procedură de urgentă."

85. După articolul 86 se introduc articolele 861 si 862 cu următorul cuprins:"

Art. 861. - Senatorii, grupurile parlamentare sau Guvernul pot prezenta amendamente în scris, motivate, care se trimit comisiei sesizate în fond, în termenele stabilite de Biroul permanent. În acelasi interval de timp avizul Consiliului Legistativ se va trimite comisiei sesizate în fond.

Comisia sesizată în fond este obligată să depună raportul în termenul stabilit de Biroul permanent.

Biroul permanent, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de lege sau propunerea legislativă.

Senatul va putea limita durata dezbaterilor generale, după care va trece la dezbaterea proiectului, în conditiile art. 81.

Dezbaterea proiectului se face în conditiile prevăzute la art. 81.

Art. 862. - În cazul proiectelor de lege si al propunerilor legislative primite de la Camera Deputatilor, dacă au fost operate modificări substantiale fată de proiectul initial, presedintele comisiei permanente sesizate în fond poate solicita avizul Consiliului Legislativ."

86. Articolul 87 se abrogă.87.

Articolul 89 va avea următorul cuprins:

"Art. 89. - Membrii Guvernului sau reprezentantii acestora au acces la lucrările Senatului. Dacă li se solicită participarea, prezenta lor este obligatorie.

La sedintele publice ale Senatului pot asista diplomati, reprezentanti ai presei, radioului si televiziunii, precum si alti invitati, pe baza acreditării sau a invitatiei semnate de Secretarul general al Senatului, în conditiile stabilite de Biroul permanent. Cetătenii pot asista la lucrările Senatului pe baza unor permise de acces distribuite la cerere, în ordinea solicitării de către cei interesati, în limita locurilor disponibile în spatiul destinat publicului.

Persoanele care asistă la sedintă trebuie să păstreze linistea si să se abtină de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar putând fi evacuate din sală."

88. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

"Art. 91. - Senatul îsi desfăsoară activitatea în plen, pe comisii si pe grupuri parlamentare, conform programului de activitate propus de Biroul permanent si aprobat de Senat."

89. La articolul 92, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Înainte de începerea dezbaterilor presedintele de sedintă anuntă dacă este întrunit cvorumul, ordinea de zi si programul de activitate."

90. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

"Art. 93. - Senatul adoptă legi, hotărâri, motiuni si alte acte cu caracter politic în prezenta majoritătii senatorilor. În oricare altă situatie cvorumul este de o treime din numărul senatorilor.

Înainte de votare presedintii grupurilor parlamentare pot cere presedintelui Senatului verificarea întrunirii cvorumului.

În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, presedintele Senatului suspendă sedinta si anuntă ziua si ora de reluare a lucrărilor."

91. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

"Art. 95. - Înainte de începerea dezbaterilor generale secretarii întocmesc lista cu senatorii care se înscriu la cuvânt.

Senatorii iau cuvântul în ordinea înscrierii pe listă, cu încuviintarea presedintelui Senatului.

Reprezentantilor Guvernului li se poate da cuvântul în orice fază a dezbaterii si ori de câte ori solicită acest lucru. Acelasi drept îl au si reprezentantii comisiilor sesizate pentru raport de fond."

92. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

"Art. 96. - Persoanele care iau cuvântul în Senat vorbesc numai de la tribuna acestuia sau de la microfoanele special instalate; nici o persoană nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de presedinte."

93. La articolul 97, alineatul 2 se abrogă.

94. La articolul 98, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Presedintele Senatului va da cuvântul oricând unui senator pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal, limitând timpul acordat în acest scop."

95. La articolul 99, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Propunerea de încheiere a dezbaterii se adoptă cu votul majoritătii senatorilor prezenti."

96. Articolul 100 va avea următorul cuprins:"

Art. 100. - Senatorii si celelalte persoane care iau cuvântul sunt obligate să se refere exclusiv la chestiunea pentru care s-au înscris la cuvânt si să respecte regulile deontologiei parlamentare. În caz contrar presedintele le atrage atentia si, dacă nu se conformează, le retrage cuvântul.  

Nu se admite dialogul între vorbitori si celelalte persoane aflate în sală."

97. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

"Art. 101. – Presedintele cheamă la ordine pe senatorii care tulbură dezbaterile. El poate întrerupe sedinta când tulburarea persistă si poate dispune evacuarea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfăsurarea normală a lucrărilor Senatului."

98. La articolul 103, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"

Legile, hotărârile, motiunile, precum si celelalte acte cu caracter politic se adoptă de Senat prin vot."

99. La articolul 104, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

"Votul prin ridicarea mâinii sau prin ridicare în picioare are următoarele semnificatii: pentru, contra sau abtinere. Constatarea rezultatelor se face de presedinte. Dacă presedintele o cere sau dacă constatarea sa este contestată de presedintele unui grup parlamentar, voturile se numără de către secretar."

100. La articolul 104, alineatele 3 si 4 vor avea următorul cuprins:

"Votul secret poate fi exprimat prin buletine de vot, pentru alegerea sau numirea în unele functii, ori prin bile sau electronic, în cazul votării legilor, hotărârilor sau motiunilor.

În cazul în care prin regulament nu se stabileste o anumită procedură de vot obligatorie, aceasta se va hotărî de Senat, la propunerea presedintelui."

101. La articolul 105, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Votarea prin apel nominal se desfăsoară astfel: presedintele explică obiectul votării si sensul cuvintelor «pentru», si «contra»; unul dintre secretari dă citire numelui si prenumelui senatorilor, fiecare senator răspunde «pentru», sau «contra»."

102. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

"Art. 106. - Votul prin bile se desfăsoară astfel: în fata presedintelui Senatului se asază o urnă albă si alta neagră. Senatorii vin pe rând la urne, după ce primesc de la secretari câte două bile, dintre care una albă si una neagră, pe care le introduc în cele două urne. Bila albă introdusă în urna albă si bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot «pentru», iar bila neagrâ introdusă în urna albă si bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot «contra»."

103. După articolul 106 se introduce articolul 1061 cu următorul cuprins:

Art. 1061. - Votul electronic se desfăsoară prin conectarea unuia dintre contactele care reprezintă vot «pentru», vot «contra» sau «abtinere». Rezultatul votului electronic se afisează la comanda presedintelui Senatului. În cazul unei defectiuni tehnice votul se repetă. Dacă defectiunea persistă, se recurge, după caz, la celelalte modalităti de vot.

Cartela de vot este netransmisibilă.

Dacă votul este deschis, la solicitarea oricărui grup parlamentar se eliberează câte o listă cuprinzând rezultatele votului."

104. La articolul 107, alineatele 2 si 4 vor avea următorul cuprins:"

Senatorul votează «pentru» lăsând neatinse pe buletinul de vot numele si prenumele persoanei propuse; el votează «contra» stergând numele si prenumele persoanei propuse.

Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat, cele care nu poartă stampila de control si cele pe care au fost lăsate neatinse numele si prenumele candidatilor si care, în acest mod, depăsesc numărul functiilor pentru care se face alegerea sau numirea."

105. După articolul 107 se introduce articolul 1071 cu următorul cuprins:

"Art. 1071. - Dacă la alegerea sau numirea în anumite functii nu se obtine numărul necesar de voturi, votul se reia conform reglementărilor specifice. În caz de paritate de voturi procedura de votare se repetă.

În situatiile în care votul este deschis, presedintele votează numai după ce restul senatorilor si-au exprimat votul."

106. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

"Art. 108. - În cursul votării nu se acordă dreptul de a lua cuvântul."

107. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

"Art. 110. - Legile constitutionale se adoptă cu votul unei majorităti de cel putin două treimi din numărul senatorilor.

Legile organice si hotărârile privind regulamentul Senatului se adoptă cu votul majoritătii senatorilor.Legile ordinare si hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majoritătii senatorilor prezenti.

În cazul legilor constitutionale, cănd presedintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majoritătii prevăzute, amână votul, stabilind ziua si ora desfăsurării acestuia. O nouă amănâre a votului nu poate depăsi 30 de zile.

Dacă prezentul regulament nu dispune altfel, celelalte acte ale Senatului sau măsurile luate de acesta se adoptă cu votul majoritătii senatorilor prezenti.

Înainte de votare presedintele poate cere verificarea cvorumului prin apel nominal sau prin numărare de către secretari. Senatorii care nu îsi exercită dreptul de vot, dar care au fost prezenti în sala de sedintă intră în numărul regulamentar de stabilire a cvorumului.

Dacă în sala de sedintă nu se află majoritatea senatorilor, presedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal."

108. După articolul 110 se introduc articolele 1101 si 1102 cu următorul cuprins:

"Art. 1101. - Votul final priveste ansamblul reglementării.

Votul final poate avea loc într-o sedintă consacrată acestui scop, în ordinea definitivării proiectului de lege sau a propunerii legislative.

Art. 1102. - Votul poate fi contestat numai de presedintele unui grup parlamentar, imediat după anuntarea rezultatului votului de către presedintele Senatului. Asupra contestatiei Senatul se pronuntă prin votul majoritătii senatorilor prezenti. Contestatia poate fi sustinută de un singur vorbitor, într-un interval de timp rezonabil si, în caz de opozitie, poate lua cuvântul, într-un interval de timp egal, de asemenea, un singur vorbitor din partea fiecărui grup parlamentar.

Admiterea contestatiei are drept consecintă repetarea votului."

109. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

"Art. 111. – Numirile, confirmările sau avizele pentru numiri în functii care, potrivit legii, se fac de către Senat se supun dezbaterii Senatului pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări.

În vederea întocmirii raportului comisia va examina propunerile de numiri, confirmări sau avize, având dreptul de a chema pentru audiere candidatii.

Candidatii vor fi invitati si la dezbaterea în plen a raportului, iar Senatul poate hotărî audierea lor si în plen."

110. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

"Art. 112. - Proiectele de lege si propunerile legislative examinate mai întâi de Senat se semnează, după adoptare, de presedintele Senatului si se înaintează Camerei Deputatilor, în vederea dezbaterii si adoptării. Guvernul va fi înstiintat despre aceasta."

111. După articolul 112 se introduc articolele 1121 si 1122 cu următorul cuprins:

"Art. 1121. - În cazul în care Senatul a adoptat fără modificări un proiect de lege sau o propunere legislativă primită de la Camera Deputatilor, aceasta va fi semnată de presedintele Senatului, va fi depusă la secretarul general al Senatului în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale si va fi transmisă Camerei Deputatilor pentru îndeplinirea formalitătilor de promulgare.

Prevederile alin. 1 se aplică si pentru legile adoptate de Senat în urma medierii divergentelor cu Camera Deputatilor, când aceasta din urmă a fost prima sesizată.

Depunerea legii la secretarul general al Senatului se face numai în zilele în care Senatul lucrează în plen si se aduce la cunostintă senatorilor în aceeasi zi. Senatorii îsi pot exercita dreptul de sesizare a Curtii Constitutionale potrivit legii.

Art. 1122. - În cazul în care Senatul respinge un proiect de lege sau o propunere legislativă adoptată anterior de Camera Deputatilor, aceasta se trimite, pentru o nouă dezbatere, Camerei Deputatilor. Dacă proiectul de lege sau propunerea legislativă este respinsă de Senat si a doua oară, respingerea este definitivă.

În cazul în care Camera Deputatilor respinge un proiect de lege sau o propunere legislativă adoptată anterior de Senat, Senatul procedează la o nouă dezbatere. O nouă respingere de către Camera Deputatilor este definitivă.

În cazul în care Senatul respinge un proiect de lege sau o propunere legislativă, ca primă Cameră sesizată, nu î1 mai înaintează Camerei Deputatilor. Respingerea se comunică initiatorului.

De la prevederile alin. 3 se exceptează proiectele de lege privind aprobarea ordonantelor adoptate de Guvern.

Proiectele de lege sau propunerile legislative respinse de Senat nu pot fi readuse în discutia acestuia în cursul aceleiasi sesiuni."

112. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

"Art. 113.  - În caz de neconstitutionalitate, constatată potrivit art. 144 lit. a) din Constitutie, Senatul dezbate si hotărăste pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări asupra obiectiei de neconstitutionalitate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea comunicării.

În urma dezbaterii legea se supune unui singur vot, dacă aceasta a fost declarată în întregime neconstitutională. În celelalte cazuri se supun votului numai prevederile declarate neconstitutionale sau textele propuse de comisie.

Obiectia de neconstitutionalitate este înlăturată numai în cazul în care atât Senatul, cât si Camera Deputatilor au adoptat legea, în aceeasi formă, cu o majoritate de cel putin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

În cazul în care în una dintre Camere nu se obtine majoritatea de două treimi cerută de art. 145 alin. (1) din Constitutie, prevederile declarate neconstitutionale prin decizie a Curtii Constitutionale se înlătură din lege, iar dacă legea în ansamblul său este declarată neconstitutională, ea nu se mai trimite la promulgare Presedintelui României.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări, pe baza concluziilor retinute din examinarea continutului deciziei Curtii Constitutionale, recomandă Senatului, prin raportul ei, admiterea sau respingerea obiectiei de neconstitutionalitate. Nu pot fi propuse amendamente la textele considerate neconstitutionale. Comisia poate propune texte corespunzătoare deciziei Gurtii Constitutionale."

113. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

“Art. 115. - În procedura de adoptare a legilor mediere divergentelor dintre Senat si Camera Deputatilor se face prin intermediul unei comisii de mediere, potrivit art. 64-862.

Raportul comisiei de mediere se înscrie pe ordinea de zi a Senatului, urmându-se procedura prevăzută la art. 64-862 din prezentul regulament sau, după caz, pe ordinea de zi a sedintelor comune ale Camerelor Parlamentului, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul sedintelor comune.

Se supun la vot, potrivit procedurii de dezbatere pe articole a legii, numai solutiile propuse de comisia de mediere diferite de cele adoptate initial de Senat. În toate cazurile raportul comisiei de mediere se aprobă potrivit procedurii si cu majoritatea de voturi necesară în vederea adoptării legii în forma finală."

114. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

"Art. 116. - Dacă ambele Camere ale Parlamentului îsi însusesc textul legii în forma propusă de comisia de mediere, se va proceda conform art. 112."

115. La articolul 117, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"După finalizarea dezbaterilor în sedinta comună se procedează conform prevederilor art. 112."

116. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

"Art. 118. - În cazul în care Presedintele României cere, înainte de promulgare, reexaminarea unei legi adoptate prima dată de Senat, cererea va fi înscrisă în termen de cel mult 30 de zile în proiectul ordinii de zi a Senatului.

Reexaminarea legii pe baza cererii Presedintelui României se face cu respectarea procedurii legislative."

117. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

"Art. 121. - Senatul are dreptul să ceară punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului, potrivit dispozitiilor Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială."

118. La articolul 122, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Dezbaterea are loc pe baza raportului întocmit fie de o comisie permanentă, ca urmare a unei anchete desfăsurate în conditiile art. 55, fie de o comisie de anchetă."

119. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

"Art. 123. - Dacă Senatul hotărăste să ceară punerea sub urmărire penală a unui membru al Guvernului, presedintele Senatului va adresa ministrului justitiei o cerere pentru începerea urmării penale potrivit legii. De asemenea, va înstiinta Presedintele României pentru eventuala suspendare in functie a acestuia."

120. La articolul 125, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

"Motiunile trebuie să fie întocmite corespunzător actelor juridice ale Senatului si să cuprindă motivarea si dispozitivul. Motiunile se depun la presedinte în plenmul Senatului."

121. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

"Art. 126. - Până la încheierea dezbaterii unei motiuni semnatarii nu mai pot promova o altă motiune în aceeasi problemă.

După primirea motiunilor care nu intră sub incidenta art. 127 alin. 2 presedintele Senatului le comunică de îndată Guvernului si le aduce la cunostintă plenului, după care dispune afisarea lor la sediul Senatului si distribuirea lor senatorilor."

122. La articolul, 127, după alineatul 1 se introduc alineatele 2 si 3 cu următorul cuprins:"

Presedintele Senatului nu va supune dezbaterii motiunile care nu îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 125 si nici pe cele care vizează finalităti specifice motiunii de cenzură, prezentând Senatului motivele deciziei sale.

Motiunile privind probleme de politică externă se supun dezbaterii numai însotite de avizul Comisiei pentru politică externă si cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe. Această conditie trebuie îndeplinită în termen de 3 zile de la depunerea motiunii."

123. La articolul 128, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Dezbaterea se încheie prin supunerea la vot a motiunii în plenul Senatului."

124. La articolul 128, după alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

"Nici o motiune nu poate fi supusă votului înainte de dezbaterea ei."

125. La articolul 129, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Motiunile adoptate de Senat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si sunt obligatorii pentru Guvern si membrii săi, precum si pentru celelalte persoane vizate."

126. Articolul 130 va avea următorul cuprins:

"Art. 130. - Fiecare senator poate adresa întrebări orale sau scrise Guvernului, membrilor acestuia sau conducerii autoritătilor administrative autonome.

Întrebarea constă în solicitarea de a se răspunde dacă un fapt este adevărat, dacă o informatie este exactă, dacă Guvernul întelege să comunice Senatului documentele ori informatiile solicitate de senator sau dacă are intentia de a lua o hotărâre într-o problemă determinată.

În plenul Senatului nu pot fi formulate întrebări care privesc probleme de interes personal sau particular, care urmăresc în exclusivitate obtinerea unei consultatii juridice ori care privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc functii publice.

Cei întrebati, dacă sunt prezenti, au obligatia să răspundă imediat la fiecare întrebare sau vor declara că prezintă răspunsul în zilele următoare, indicând data. Pentru cei care nu sunt prezenti Senatul va stabili data la care acestia sunt obligati să răspundă întrebărilor, pe care o va comunica celor în cauză.

Membrul Guvernului poate amâna răspunsul la întrebarea orală pentru săptămâna următoare numai în cazuri temeinic justificate.

La prezentarea întrebării senatorul va preciza dacă doreste să primească răspunsul în scris sau oral în sedintă publică."

127. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

"Art. 131. - Dacă răspunsul la o întrebare dă nastere unei replici, durata afectată pentru aceasta este de cel mult 3 minute. Răspunsul la replică va fi dat în aceleasi conditii în care s-a răspuns la întrebare."

128. Articolul 132 va avea următorul cuprins:

"Art. 132. - Nici un senator nu poate adresa mai mult de două întrebări în aceeasi sedintă. Durata afectată întrebărilor si răspunsurilor va fi stabilită de Biroul permanent.

Întrebările care n-au putut fi prezentate si răspunsurile care n-au putut fi date în timpul stabilit vor fi reprogramate pentru sedinta următoare, mentinându-se ordinea înscrierilor."

129. Articolul 134 va avea următorul cuprins:

"Art. 134. - Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului sau unui membru al acestuia de către un senator sau de un grup parlamentar, prin care se solicită explicatii asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activitătii sale interne sau externe.

Interpelările se fac în scris, artându-se obiectul si motivarea acestora, si se depun la secretarul desemnat al Senatului."

130. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

"Art. 135. - Interpelările se înscriu, în ordinea prezentării, într-un registru special, se afisează la sediul Senatului si se comunică celui interpelat.

Interpelările se prezintă în sedintă publică de către autor.

Biroul permanent stabileste o zi din săptămână consacrată prezentării si dezbaterii interpelărilor.

Guvernul si fiecare dintre membrii săi sunt obligati să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni. Pentru motive temeinice Senatul poate acorda un nou termen."

131. La articolul 136, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“Răspunsurile la interpelările adresate Guvernului se prezintă de primul-ministru sau de reprezentantul acestuia. Răspunsul la interpelările adresate membrilor Guvernului se prezintă de ministru sau, după caz, de un secretar de stat."

132. Titlul sectiunii a 4-a din capitolul III va avea următorul cuprins:

 

“Informarea Senatului si a senatorilor"

 

133. Articolul 138 va avea următorul cuprins:

“Art. 138. - Presedintele Senatului poate solicita Guvernului si celorlalte organe ale administratiei publice, în cadrul controlului parlamentar asupra activitătii acestora, informatiile si documentele necesare.

Presedintii comisiilor permanente pot solicita de la organele prevăzute la alin. 1 informatiile si documentele necesare referitoare la domeniul lor de activitate.

Fiecare senator are dreptul de a cere informatiile si documentele mentionate prin intermediul presedintelui Senatului sau al presedintilor comisiilor.

Solicitarea informării este obligatorie în cazul în care o initiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Autoritătile prevăzute la alin. 1 sunt obligate să răspundă în termen de cel mult 10 zile. În situatii exceptionale în care răspunsul necesită date suplimentare, acestea au obligatia de a declara în scris că interesul public nu le permite să răspundă la timp si de a cere un termen suplimentar, care nu poate depăsi 30 de zile. În cazul în care autoritătile nu răspund în termenele prevăzute senatorul interesat poate cere invitarea lor în plenul Senatului.

Refuzul nejustificat de a răspunde la solicitările prevăzute în alineatele precedente atrage, după caz, răspunderea juridică potrivit legii. Presedintele Senatului poate sesiza autoritătile competente, la solicitarea senatorului interesat."

134. Titlul sectiunii a 5-a din capitolul 111 se elimină.

135. Articolele 141-143 se abrogă.

136. La articolul 146, alineatele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

"Petitiile înregistrate se repartizează spre solutionare de către unul dintre vicepresedintii Senatului, desemnat de presedinte, comisiei permanente competente, potrivit obiectului petitiei, ori senatorilor cărora le-au fost personal adresate.

Senatorul căruia îi sunt adresate petitii le va transmite spre solutionare autoritătilor publice competente."

137. Articolul 147 va avea următorul cuprins:"

Art. 147. - Comisia va decide care sunt petitiile a căror rezolvare nu suferă amânare, sesizând de îndată autoritătile publice competente, în vederea solutionării lor. Pentru celelalte petitii comisia va decide, în cel mult 10 zile de la înregistrarea lor, dacă le va trimite unei autorităti publice competente ori le va clasa. În cazuri deosebite problema ce face obiectul petitiei se prezintă Senatului.

Autoritătile publice sesizate au obligatia să informeze Senatul în scris, în termen de cel mult 30 de zile, despre solutia adoptată:Petitionarului i se aduce la cunostintă solutia adoptată."

138. Articolul 148 se abrogă.

139. După articolul 148 se introduce sectiunea 61 cu următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA 61

Declaratii politice

 

Art. 1481. - În fiecare săptămână Biroul permanent alocă o anumită perioadă dintr-o zi de sedintă pentru declaratii politice ale senatorilor.

Declaratiile politice se fac în nume propriu sau în numele grupului parlamentar.

În raport cu continutul lor declaratiile politice pot da dreptul la replică senatorilor, grupurilor parlamentare si autoritătilor vizate."

140. Articolul 180 va avea următorul cuprins:

"Art. 180. - Serviciile Senatului sunt conduse de secretarul general al Senatului.

Secretarul general este numit de Senat, pe durata mandatului acestuia, la propunerea presedintelui.

Secretarul general poate fi revocat la propunerea presedintelui Senatului sau a cel putin 20 de senatori. Propunerea de revocare poate fi formulată o singură dată în cursul aceleiasi sesiuni.

Secretarul general este ordonator principal de credite si, în îndeplinirea atributiilor sale, emite ordine."

141. Articolul 182 va avea următorul cuprins:

"Art. 182. - Structura organizatorică a serviciilor Senatului, precum si numărul maxim de posturi se aprobă de plenul Senatului, la propunerea Biroului permanent.

Statul de functii se aprobă de Biroul permanent, la propunerea secretarului general al Senatului."

Art. II. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărăre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptâtă de Senat în sedinta din 17 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, l7 ianuarie 2001.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si ale art. 11 si ale art. 155 alin. 3 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Melu Voinea, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Sergiu Sechelariu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constitutia României, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, precum si ale art. 11 si ale art. 155 alin. 3 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al doamnei Stoica Fevronia, apartinând Grupului parlamentar al P.D.S.R. (social-democrat si umanist), în Circumscriptia electorală nr. 41 Vrancea, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Buză Constantin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 7.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promovarea si eliberarea din functia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 99 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 40 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

având în vedere propunerea doamnei Rodica Mihaela Stănoiu, ministrul justitiei,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Art. 1. - Domnul procuror Joita Tănase se promovează în functia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.Art. 2. - Pe data prezentului decret domnul procuror Mircea Criste se eliberează din functia de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2001.

Nr. 13.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind modificarea Cadrului inetodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 626 din 6 octombrie 1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,

emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Punctul 8 din Cadrul metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapidă a declaratiilor vamale în procedura informatică simplificată, aprobat prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 2.640 din 1 noiembrie 2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 16 noiembrie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

"8. Comisionarul în vamă tipăreste la sediul său setul declaratiei vamale în detaliu (formularul verde), care trebuie să contină cele trei numere (de înregistrare, de validare si de borderou contabil), aceasta având semnificatia acordării liberului de vamă, răspunderea privind respectarea reglementărilor vamale în vigoare cu privire la acordarea regimului aferent declaratiei vamale în cauză revenind în exclusivitate comisionarului, potrivit obligatiilor pe care acesta le are în procesul de vămuire. După tipărire declaratia vamală se semnează si se stampilează de comisionarul în vamă.

La selectarea declaratiilor vamale pe culoarul verde/albastru se procedează după cum urmează:"

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2001.

Nr. 35.