MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 44      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 26 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2001

 

REPUBLICĂRI

 

46. – Ordonantă Guvernului  pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2001

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice anuntă programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2001, destinate finantării si refinantării datoriei publice interne, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul

de zile (lei)

Valoarea emisiunii

B1 03.05.2001

30 ianuarie 2001

1 februarie 2001

3 mai 2001

91

1.000.000.000.000

B2 02.08.2001

30 ianuarie 2001

1 februarie 2001

2 august 2001

182

464.940.000.000

B3 10.05.2001

6 februarie 2001

 8 februarie 2001

10 mai 2001

91

1.000.000.000.000

B4 09.08.2001

6 februarie 2001

8 februarie 2001

9 august 2001

182

627.420.000.000

B5 16.08.2001

13 februarie 2001

14 februarie 2001

16 august 2001

183

474.820.000.000

B6 17.05.2001

13 februarie 2001

15 februarie 2001

17 mai 2001

91

1.845.170.000.000

B7 14.02.2002

13 februarie 2001

16 februarie 2001

14 februarie 2002

363

200.000.000.000

B8 24.05.2001

20 februarie 2001

22 februarie 2001

24 mai 2001

91

1.500.000.000.000

B9 23.08.2001

20 februarie 2001

22 februarie 2001

23 august 2001

182

622.650.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P =  1 - (d x r)/ 360

 

si

 

y = r/ P

 

în care:

P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Art. 3. - Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 9. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2001.

Nr. 77.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTĂ GUVERNULUI NR. 46/1998

pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor*), în calitate de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile, reprezintă România în relatiile cu Organizatia Internatională privind Securitatea Navigatiei Aeriene EUROCONTROL, pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, în baza Legii nr. 44/1996.


*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei preia toate drepturile si obligatiile Ministerului Transporturilor.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) Ministerul Transporturilor poate

delega Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA.

Art. 2. - Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, functionează ca agent economic prestator de servicii de trafic aerian civil, pe baza licentei emise de Ministerul Transporturilor.

Art. 3. - (1) Începând cu anul 1998 se introduce tariful pentru licentierea ROMATSA ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, denumit în continuare tariful de licentiere ROMATSA.

(2) Tariful de licentiere ROMATSA se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor**) si a Ministerului Transporturilor, fără a depăsi 10% din valoarea anuală a bazei de cost.


**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 18/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.

(3) Tariful de licentiere ROMATSA se plăteste Ministerului Transporturilor de către ROMATSA, în rate egale trimestriale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru suma aferentă trimestrului anterior.

(4) Pentru anul 1998 tariful de licentiere ROMATSA este de 41.667 milioane lei si se plăteste în trei rate egale, scadente la data de 31 august 1998, 30 octombrie 1998 si 31 decembrie 1998.

Art. 4. - Costurile efectuate de România în privinta instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriană de rută si exploatării sistemului, prevăzute la art. 3 paragraful 1 lit. a) din Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană la care România a aderat prin Legea nr. 44/1996, constituind baza de cost ce se prezintă la EUROCONTROL pentru stabilirea tarifului de rută aferent prestatiilor efectuate, vor fi prezentate de ROMATSA si aprobate de Ministerul Transporturilor, cu respectarea principiilor si termenelor stabilite de comisia lărgită sau de alte organisme abilitate prin conventia si acordul multilateral mentionate la art. 1.

Art. 5. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante ROMATSA va reevalua capitalul imobilizat în active corporale si necorporale pe baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Finantelor.

(2) Valoarea activelor si a patrimoniului propriu ale ROMATSA va fi majorată cu diferentele rezultate din reevaluare.

Art. 6. - (1) ROMATSA va efectua anual actualizarea valorii rămase neamortizate a activelor corporale si necorporale înscrise în bilantul anului fiscal, cu indicele de inflatie al anului precedent, comunicat de Comisia Natională pentru Statistică***).


***) Conform art. II din Ordonanta Guvernului nr. 111/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000, denumirea "Comisia Natională pentru Statistică" se înlocuieste cu denumirea "Institutul National de Statistică si Studii Economice".

(2) Valoarea activelor corporale si necorporale, achizitionate în cursul anului fiscal, va fi actualizată în functie de modificarea indicelui de inflatie din perioada cuprinsă între luna în care acestea au fost achizitionate si sfârsitul anului fiscal.

(3) Valoarea activelor si a patrimoniului propriu ale ROMATSA va fi majorată cu diferentele rezultate din reevaluarea anuală.

            Art. 7. - (1) Amortizarea capitalului ROMATSA, angajat si imobilizat în active corporale si necorporale, se stabileste prin metoda liniară.

(2) Valoarea rămasă neamortizată, aferentă mijloacelor fixe ale ROMATSA scoase din functiune înainte de împlinirea duratei normate de functionare, diminuată cu sumele rezultate din valorificare, se înregistrează în cheltuielile de exploatare si este deductibilă din punct de vedere fiscal.

Art. 8. - ROMATSA va include, în conformitate cu Principiile EUROCONTROL, ca element în stabilirea tarifului de rută pentru serviciile prestate, o cotă de 8% asupra valorii exprimate în euro****) a patrimoniului propriu, la care se adaugă rezervele si fondurile proprii, reprezentând deprecierea acesteia.


****) Începând cu data de 1 ianuarie 1999 unitatea de cont si monetară "ecu" a fost înlocuită cu aceea de "euro".

Art. 9. - Cheltuielile cu personalul, care vor fi incluse în elementele de cheltuieli de fundamentare a tarifului de rută, se stabilesc în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat cu reprezentantii salariatilor, cu încadrarea în prevederile art. 4.

Art. 10. - (1) Diferenta dintre veniturile din exploatare, realizate efectiv de ROMATSA din activitatea de rută aeriană, si costurile efective ale activitătii de rută aeriană se va constitui, trimestrial, într-un provizion deductibil din punct de vedere fiscal, care va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depăsesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.

(2) Provizionul astfel constituit nu va include valoarea cotei de 8% asupra valorii mentionate la art. 8.

Art. 11. - (1) Documentele legale pentru înregistrarea veniturilor si a taxei pe valoarea adăugată colectate, aferentă prestatiilor interne, precum si cele referitoare la operatiunile de regularizare a acestora atât la ROMATSA, cât si la beneficiarii interni ai serviciilor de navigatie aeriană prestate de ROMATSA sunt cele emise de EUROCONTROL si recunoscute din punct de vedere fiscal de autoritătile române.

(2) Pe baza acestor documente ROMATSA întocmeste documente centralizatoare în limba română, care constituie documente justificative pentru înregistrarea în evidenta contabilă.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al ROMATSA, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, se aprobă de către Ministerul Transporturilor, la propunerea consiliului de administratie.

Art. 12. - (1) Înregistrarea în contabilitatea ROMATSA a veniturilor facturate de EUROCONTROL în euro, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată colectate, aferentă prestatiilor interne, se va face în lei, utilizându-se cursul de schimb al Băncii Nationale a României, în vigoare în ultima zi a lunii de prestatie.

(2) Acelasi principiu se va aplica si operatorilor aerieni din România în ceea ce priveste taxa pe valoarea adăugată, facturată acestora în euro de către EUROCONTROL, în numele ROMATSA.

Art. 13. - Pentru neplata la termen si integral a tarifului pentru licentierea prevăzută la art. 3 se aplică prevederile actelor normative în vigoare, aferente obligatiilor către bugetul de stat.