MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 45bis   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 26 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

1/2000. – Decizie pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

2/2000. – Decizie privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

3/2000. – Decizie pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili

 

52. - Decizie privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport gaze naturale

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 33 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă:

a) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali, prevăzut în anexa nr. 1;

b) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, prevăzut în anexa nr. 2;

c) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali, prevăzut în anexa nr. 3;

d) contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 2. - Dispozitiile contractelor-cadru prevăzute la art. 1 lit. b) si c) nu se aplică consumatorilor care vor primi, în conditiile legii, acreditarea de consumator eligibil.

Art. 3. - Licenta de furnizare a gazelor naturale este obligatorie pentru încheierea noilor contracte, urmând să fie emisă în conditiile Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000.

Art. 4. - Până la data încheierii noilor contracte-cadru relatiile dintre furnizori si consumatorii captivi sunt reglementate prin contractele-cadru existente.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Departamentul licentieri, autorizări, reglementări tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor, respectiv Directia control, inspectii, auditare, asigurarea calitătii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Iulian Iancu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2000.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT-CADRU

de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali

nr. .... din anul ...., luna ......., ziua ......

 

I. Părtile contractante

 

Între .........................., reprezentată legal prin .................., cu sediul în ............. str. .......... nr. ...., judetul/sectorul ........., cod postal ........., telefon .........., fax ........, cod fiscal ............, înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. ......., cod SIRUES ......., cont nr. .........., deschis la .............., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ........., denumită furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător,

si .................., având buletinul/cartea de identitate seria ........... nr. .........., eliberat/eliberată la data de ............. de ..........., cod numeric personal ........., locul nasterii .........., fiul/fiica lui .......... si al/a ........., domiciliat în .........., str. ....... nr. ...., bl. ......, sc. ..., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ........ /asociatia de proprietari din ............., reprezentată prin ............, înregistrată la ............, sub nr. ......., cod fiscal .........., cont nr. ........, deschis la ........., denumit consumator rezidential de gaze naturale, persoană fizică, în calitate de client,

sau ............, reprezentată prin .........., cu sediul în ..............., str. .......... nr. ........, judetul/sectorul .........., cod postal ........., telefon ......., fax ........, înregistrată la ............. sub nr. .........., cod fiscal nr. ............, cont nr. ............, deschis la ................, denumit consumator rezidential de gaze naturale, persoană juridică, în calitate de client, s-a încheiat la data de .......... prezentul contract.

 

II. Date generale

 

1. Locul de consum ........................................................., (localitatea, strada, numărul)

având actul de proprietate nr. .........., contractul de închiriere nr. ........ sau alte acte prevăzute de lege .............

2. Aviz de racordare nr. ...... din data de ........., emis de ..............

3. Acord de utilizare nr. ............. din data de ............

4. Dosar tehnic nr. .............

5. Debit instalat ......... mc/h

6. Presiunea de furnizare a gazelor naturale ............. Pa(bar).

Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

 

III. Obiectul si durata contractului

 

Art. 1. - Obiectul prezentului contract constă în furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizorul si consumatorul rezidential privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului rezidential, fată de instalatia proprietate a furnizorului se face - da/nu:

a) la iesirea din postul de reglare-măsurare;

b) la limita de proprietate;

c) la robinetul de bransament pentru retelele de alimentare de presiune redusă.

Art. 3. - Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, aprobate de furnizor în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare.

Art. 4. - Modalitatea de citire a contorului este - da/nu:

a) prin citire directă de către personalul împuternicit al furnizorului, o dată pe lună;

b) prin autocitire.

Art. 5. - Contractul de furnizare s-a încheiat pentru durata - da/nu:

a) nedeterminată;

b) ............, convenită de părti.

 

IV. Pretul gazelor naturale; modalităti si conditii de plată

 

Art. 6. - (1) Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN în conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.

(2) În cazul modificării pretului gazelor naturale calculul contravalorii consumului se va face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între două citiri consecutive, înmultită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade si cu aplicarea pretului aferent.

Art. 7. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii facturii emise de furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Plata gazelor naturale consumate se realizează în una dintre următoarele modalităti da/nu:

a) la casieria furnizorului, pe bază de factură;

b) la filialele Casei de Economii si Consemnatiuni sau la orice altă bancă, prin ordin de plată;

c) prin orice instrument legal de plată, convenit de părti.

(3) În cazul în care plata se realizează în conditiile alin. (2) lit. b), aceasta se consideră efectuată la data la care suma este operată în contul furnizorului.

 

V. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

Art. 8. - Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;

B. să limiteze sau, după caz, să întrerupă furnizarea gazelor naturale în următoarele cazuri:

a) la încetarea valabilitătii contractului;

b) la cererea consumatorului rezidential;

c) fortă majoră, sub conditia respectării prevederilor art. 16;

d) stare de necesitate, când se periclitează viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

e) consum fraudulos de gaze naturale;

f) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în instalatiile tehnologice de gaze naturale, în zona instalatiilor de productie, depozitare si a retelelor de transport si de distributie;

g) neachitarea facturii la termenele stabilite prin contract, pentru gazele naturale consumate, precum si neplata majorărilor de întârziere aferente;

h) producerea de daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului rezidential;

i) nepermiterea personalului împuternicit al furnizorului de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, pe bază de program convenit de părti, când acestea se află pe proprietatea consumatorului rezidential;

j) pentru executarea de lucrări la noile instalatii de alimentare sau pentru remedierea, înlocuirea ori modificarea celor existente.

Art. 9. - Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să furnizeze consumatorului rezidential gaze naturale în mod continuu si în conditii de calitate, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 8 lit. B;

b) să asigure parametrii specifici ai gazelor naturale contractate, în conformitate cu prevederile STAS 3317-67;

c) să asigure măsurarea cantitătilor de gaze naturale numai prin aparate si echipamente de măsurare, certificate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare;

d) să factureze consumatorului rezidential contravaloarea gazelor naturale furnizate;

e) să asigure pe cheltuiala sa verificarea metrologică initială si periodică a aparatelor si echipamentelor de măsurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv repararea acestora, la termenele prevăzute de legislatia metrologică în vigoare, în scopul de a le mentine în respectiva clasă de exactitate;

f) să furnizeze, la cererea justificată a consumatorului rezidential, informatii privind istoricul de consum pe o perioadă de maximum 3 ani anteriori solicitării;

g) să răspundă în termen de maximum două zile calendaristice la sesizarea consumatorului rezidential privind neconformităti în prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale;

h) să recalculeze consumul atunci când se constată defectarea contorului, în conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, prezentat în anexa nr. 3 la prezentul contract;

i) să anunte consumatorul rezidential, în cadrul unui program convenit cu acesta, limitarea sau întreruperea furnizării gazelor naturale;

j) să suporte pe cheltuiala sa contravaloarea aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor care se înlocuiesc de către acesta.

 

VI. Drepturile si obligatiile consumatorului rezidential de gaze naturale

 

Art. 10. - Consumatorul rezidential de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) toate celelalte drepturi care derivă din obligatiile corespunzătoare ale furnizorului.

Art. 11. - Consumatorul rezidential de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;

b) să nu permită altor persoane să se racordeze la instalatia proprie de utilizare;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să permită accesul împuternicitului furnizorului în punctul de măsurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, în baza unui program convenit de părti;

e) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice, precum si instalatiile furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului rezidential; modificările sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobărilor legale si numai de către instalatori autorizati de ANRGN;

f) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare sau a instalatiei de utilizare, delimitată conform art. 2;

g) să suporte costul reparatiei aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;

h) să nu ridice constructii, să nu depoziteze materiale si să nu efectueze lucrări subterane pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale fără acordul prealabil al furnizorului.

 

VII. Răspunderea contractuală

 

Art. 12. - Partea care din culpă nu execută obligatiile asumate prin prezentul contract ori le execută necorespunzător datorează celeilalte părti penalităti si/sau despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa.

Art. 13. - (1) Furnizorul de gaze naturale este obligat să plătească despăgubiri consumatorului rezidential în cazul pagubelor produse din culpa furnizorului.

(2) Plata acestor despăgubiri se face cu respectarea următoarelor conditii:

a) notificarea de către consumatorul rezidential furnizorului a situatiei constatate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;

b) prezentarea de către consumatorul rezidential furnizorului a documentelor justificative care atestă plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizată.

Art. 14. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de către consumatorul rezidential, în conditiile art. 7 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei penalităti de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data primirii înstiintării de plată până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plătii;

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, după 30 de zile calendaristice de la data aplicării penalitătilor;

c) rezilierea contractului după 30 de zile calendaristice de la data întreruperii, în cazul în care consumatorul rezidential nu a achitat integral consumul de gaze naturale si penalitătile datorate furnizorului.

(2) După achitarea integrală a contravalorii consumului de gaze naturale si a penalitătilor datorate furnizorului acesta va relua furnizarea gazelor naturale în termen de maximum 3 zile calendaristice, cu exceptia cazului în care contractul a fost reziliat; în acest caz se va încheia un nou contract de furnizare, cu conditia achitării în prealabil a tarifului de reconectare.

Art. 15. - În cazul în care consumatorul rezidential provoacă daune furnizorului prin folosirea de aparate de utilizare a gazelor naturale improvizate sau prin influentarea parametrilor de ardere ai acestora, el va fi obligat la plata unor despăgubiri către furnizor.

Art. 16. - (1) Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, sub conditia notificării situatiei constatate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încetării respectivului caz.

(2) Cazurile de fortă majoră sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

 

VIII. Încetarea contractului

 

Art. 17. - Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul în caz de consum fraudulos sau de neplată a facturilor în termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. c), precum si în celelalte cazuri prevăzute de lege.

Art. 18. - Consumatorul rezidential de gaze naturale poate solicita rezilierea contractului de furnizare, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la furnizor a cererii de reziliere.

 

IX. Clauze finale

 

Art. 19. - Dispozitiile prezentului contract-cadru se completează cu prevederile Codului comercial, Codului civil si cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 20. - Neîntelegerile de orice fel care pot apărea pe parcursul derulării prezentului contract si care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă se vor solutiona de către instantele judecătoresti de drept comun ori pe calea arbitrajului.

Art. 21. - Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul părtilor sau ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu.

Art. 22. - Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale", anexa nr. 2 "Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali" si anexa nr. 3 "Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură" fac parte integrantă din prezentul contract-cadru.

Art. 23. - Alte clauze ......................................................

 

................................................................................

................................................................................

 

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

 

FURNIZOR

Reprezentant legal,

...........................

CONSUMATOR

Reprezentant legal,

...........................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale

 

Nr.

crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul

(modelul)

 

Debitul (mc/h)

Presiunea (mbar)

 

Observatii

 

Minim

Maxim

Minimă

Maximă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINIREA

unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a

gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali

 

• acord de utilizare - permisiune acordată de operatorul sistemului de distributie, în vederea utilizării gazelor naturale de către consumatorul rezidential;

• Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - institutie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului*), care elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului;


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001.

 

• aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitătile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie a gazelor naturale pentru un consumator rezidential;

• cititor-încasator - împuternicit al operatorului de distributie a gazelor naturale, însărcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu încasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;

• clasă de exactitate - clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);

• consum fraudulos - consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

• consumator rezidential - consumatorul care întruneste cumulativ următoarele criterii:

a) utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spatiilor, producerii apei calde, pentru gătit; în particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, spitale, crese, grădinite, servicii sociale, institutii si alte unităti rezidentiale;

b) consumul de gaze naturale înregistrat este în general de maximum 10.000 mc/an;

c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus în timpul verii si neuniform pe parcursul unei zile; furnizarea se face constant si continuu, fără limită de consum;

• contor de măsurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate si care îndeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologică în vigoare;

• debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

• debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat - contor, regulator, instalatie de utilizare, arzător si altele asemenea

- la presiunea de lucru maximă indicată de producător;

• debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator rezidential în baza cererii acestuia, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare;

• furnizor - persoană juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale;

• gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestră si care, în conditii de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietătile fizice si chimice prevăzute în STAS 3317-67;

• instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat să asigure consumul de gaze naturale în conditii de eficientă si de sigurantă;

• istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unităti de volum - mc, realizat într-o anumită perioadă evidentiată în baza de date a operatorului de distributie;

• loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;

• metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitătii de gaze naturale continute în volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,150K (150C);

• parametrii instalatiilor de utilizare în procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatură -, care trebuie întruniti la intrarea în aparatul de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flăcării, compozitia gazelor de ardere, conform prevederilor STAS 3317-67;

• post de reglare-măsurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si măsurarea debitelor de gaze naturale consumate;

• punct de măsurare - loc de amplasament al contorului de măsurare a gazelor naturale;

• retele de distributie - ansamblu de retele conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

• robinet de bransament - robinet montat la capătul bransamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;

• sistem de distributie - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasă presiune, respectiv până la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusă;

• sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producător si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau străini si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau înmagazinării-stocării acestora.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

MODUL

de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare

a defectării aparatelor de măsură

 

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură se realizează astfel:

a) conform consumului de gaze naturale înregistrat în luna calendaristică corespunzătoare a anului precedent sau, după caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzătoare, atunci când situatia concretă din anul precedent este irelevantă;

b) în situatia în care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnică a consumului, realizată în proxima lună calendaristică în care aparatul de măsură a functionat efectiv, înmultită cu numărul de zile în care acesta a fost defect.

Art. 2. - Neîntelegerile care pot apărea din aplicarea defectuoasă a prevederilor art. 1 se solutionează conform art. 20 din contractul-cadru.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU

de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali

nr. .......... din anul .........., luna .........., ziua ..........

 

I. Părtile contractante

 

Între ................., reprezentată legal prin .............., cu sediul în .........., str. ............ nr. .........., judetul/sectorul ............, cod postal .........., telefon .........., fax .........., cod fiscal ............., înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. .........., cod SIRUES .........., cont nr. .........., deschis la .........., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. .........., denumită furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător,

si .........., reprezentată legal prin .........., cu sediul în .........., str. .......... nr. .........., judetul/sectorul .........., cod postal .........., telefon ........., fax .........., cod fiscal .........., înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. .........., cod SIRUES .........., cont nr. .........., deschis la .........., denumită consumator industrial de gaze naturale, în calitate de client, s-a încheiat la data de .......... prezentul contract.

 

II. Date si documente generale

 

1. Locul de consum ........................................................., (localitatea, strada, numărul)

având actul de proprietate nr. ................................., contractul de închiriere nr. ................................. sau alte acte prevăzute de lege ................................................................

2. Aviz de racordare nr. .......... din data de .........., emis de ..........

3. Acord de utilizare nr. .......... din data de ..........

4. Conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale .......... din data de .....................

5. Dosar tehnic nr. ................

6. Debit instalat ................ mc/h

7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale ............... Pa (bar).

Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

 

III. Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul industrial privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată prin prezentul contract va fi predată la punctul de livrare, conform unui grafic convenit de părti si prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract.

Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului industrial, fată de instalatia, proprietate a furnizorului, se face potrivit conventiei de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, în una dintre următoarele modalităti - da/nu:

a) la iesirea din postul de reglare-măsurare;

b) la limita de proprietate;

c) la capătul robinetului de bransament pentru instalatiile de alimentare de presiune redusă.

 

IV. Durata contractului

 

Art. 3. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .........., convenită de părti.

(2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul părtilor, neputând depăsi durata de valabilitate a conventiei initiale.

 

V. Pretul gazelor naturale; modalităti si conditii de plată

 

Art. 4. - Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN, în conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, după cum urmează - da/nu:

a) pentru consumatorii industriali mici;

b) pentru consumatorii industriali mari;

c) pentru consumatorii din industria chimică;

d) pentru consumatorii din sectorul producerii de energie electrică.

Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii emise de furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) părtile contractante pot conveni asupra unui program de planificare a plătilor, sub forma unui avans, respectiv a unui sold rezultat după deducerea avansului.

(3) Plata gazelor naturale consumate se realizează prin orice instrument legal de plată, obligatia în cauză considerându-se îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul furnizorului.

 

VI. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

Art. 6. - (1) Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;

B. să limiteze furnizarea gazelor naturale la consumatorul industrial în următoarele cazuri:

a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin prezentul contract, a majorărilor de întârziere aferente, precum si a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului industrial;

b) nepermiterea personalului împuternicit al furnizorului, în baza programului convenit de părti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare sau de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, când acestea se află pe proprietatea consumatorului industrial;

c) nerespectarea de către consumatorul industrial a limitelor zonelor de protectie si de sigurantă ale instalatiilor, conform legislatiei în vigoare;

d) remedierea, modificarea, înlocuirea de conducte si instalatii sau orice altă măsură imediată de prevenire ori de înlăturare a avariilor constatate în instalatiile sale, precum si în retelele de transport/distributie a gazelor naturale;

e) interventia consumatorului industrial la instalatiile de reglare-măsurare;

f) dispozitia Dispeceratului National de Gaze, în situatii de deficit de presiune si/sau debit în cadrul sistemului national de transport al gazelor naturale, comunicată în regim de urgentă ANRGN, în conformitate cu prevederile Codului retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale;

g) nerespectarea graficului zilnic si orar al consumului de gaze naturale;

h) la cererea consumatorului industrial;

C. să întrerupă furnizarea gazelor naturale la consumatorul industrial în următoarele cazuri:

a) încetarea valabilitătii contractului;

b) caz de fortă majoră, sub conditia respectării prevederilor art. 16 alin. (1);

c) stare de necesitate, când se periclitează viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

d) consum fraudulos de gaze naturale;

e) neachitarea facturii în conditiile art. 12 alin. (1) lit. c);

f) în situatia alimentării de către consumatorul industrial a unor terti consumatori sau a afectării gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decât cele legal aprobate;

D. să verifice periodic sau ori de câte ori este necesar echipamentele de măsurare care servesc la decontarea gazelor naturale, pe bază de program convenit de părti;

E. să permită consumatorului industrial preluarea în regim variabil a cantitătilor de gaze naturale contractate, în limita a +/-5% din cantitatea zilnică convenită;

F. să permită consumatorului industrial depăsirea cantitătii lunare de gaze naturale contractate, în functie de resursele existente, în limita a 5% din cantitatea zilnică convenită, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totală contractată lunar; în caz contrar poate dispune limitarea furnizării gazelor naturale la consumatorul industrial, în conditiile lit. B.g).

(2) Întreruperea furnizării gazelor naturale la consumatorul industrial poate fi precedată de luarea măsurii limitării acesteia.

(3) În caz de limitare a furnizării gazelor naturale la consumatorul industrial, este obligatorie acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (1) lit. B.b), e) si f).

Art. 7. - Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să furnizeze gaze naturale consumatorului industrial, în mod continuu si în conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si întrerupere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B si C; furnizarea cantitătii de gaze naturale, convenită prin prezentul contract, se face numai după efectuarea controlului de către personalul împuternicit al furnizorului, precum si după achitarea tarifului aferent;

b) să asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile STAS 3317-67;

c) să factureze consumatorului industrial gazele naturale furnizate;

d) să verifice contorul la termenele prevăzute de legislatia metrologică în vigoare, la sesizarea scrisă a consumatorului - în prezenta împuternicitului acestuia - sau ori de câte ori este necesar; în cazul sesizărilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificărilor va fi suportat de consumator;

e) să furnizeze consumatorului industrial informatii privind istoricul de consum pentru o perioadă de maximum 3 ani anteriori solicitării;

f) să răspundă la orice sesizare a consumatorului industrial privind serviciul de furnizare;

g) să recalculeze consumul, atunci când se constată defectarea contorului, în conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract;

h) să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de alimentare aflate în proprietatea sa;

i) să notifice consumatorului industrial intentia de limitare sau de întrerupere programată în furnizarea gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B.b), e) si f);

j) să nu deterioreze bunurile apartinând consumatorului industrial si să aducă părtile de constructii executate la starea lor functională, dacă au fost deteriorate din culpa sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitătii în constructii;

k) să reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul industrial în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. C.a), d) si e);

l) să suporte pe cheltuiala sa contravaloarea aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor care se înlocuiesc de către acesta.

 

VII. Drepturile si obligatiile consumatorului industrial de gaze naturale

 

Art. 8. - Consumatorul industrial de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) să solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale ori de câte ori apar elemente noi, pe baza încheierii de acte aditionale la acesta;

c) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare aflate în incinta furnizorului, în prezenta personalului împuternicit al acestuia;

d) să solicite în scris furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;

e) să pretindă daune furnizorului în cazul limitărilor sau al întreruperilor în furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia.

Art. 9. - Consumatorul industrial de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;

b) să nu permită altor persoane să se racordeze la instalatia proprie de utilizare;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate în incinta consumatorului industrial; modificările sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobărilor legale si numai de către instalatori autorizati de ANRGN;

e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare si să asigure accesul împuternicitului furnizorului la acesta;

f) să notifice furnizorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza încheierii contractului;

g) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului în limitele convenite cu furnizorul;

h) să permită accesul împuternicitului furnizorului în punctul de măsurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, în baza unui program convenit de părti;

i) să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare.

 

VIII. Răspunderea contractuală

 

Art. 10. - Partea care din culpă nu execută obligatiile asumate prin prezentul contract ori le execută necorespunzător datorează celeilalte părti penalităti si/sau despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa.

Art. 11. - Angajarea răspunderii furnizorului de gaze naturale este conditionată de:

a) notificarea de către consumatorul industrial a situatiei constatate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;

b) prezentarea de către consumatorul industrial furnizorului a documentelor justificative care atestă plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizată.

Art. 12. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de către consumatorul industrial, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei penalităti de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi calendaristică de la data primirii înstiintării de plată până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plătii;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, după cea de a 30-a zi calendaristică de percepere a penalitătilor; după achitarea plătilor aferente furnizorul va relua alimentarea normală cu gaze naturale a consumatorului industrial în termen de cel mult 48 de ore de la această dată;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, rezilierea contractului si deconectarea consumatorului industrial de la instalatia de alimentare cu gaze naturale, după 30 de zile calendaristice de la data limitării, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si penalitătile datorate furnizorului.

(2) Consumatorul deconectat de la reteaua de alimentare cu gaze naturale poate solicita reluarea furnizării acestora, sub conditia achitării facturilor restante, a penalitătilor si a tarifului aferent de reconectare, urmând să procedeze la încheierea unui nou contract de furnizare.

 

IX. Solutionarea litigiilor

 

Art. 13. - Neîntelegerile ce decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile în cauză se vor solutiona de instantele judecătoresti de drept comun sau, după caz, pe calea arbitrajului.

 

X. Încetarea contractului

 

Art. 14. - Încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa furnizorului operează în următoarele cazuri:

A. ajungere la termen;

B. reziliere, în următoarele cazuri:

a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitătilor aferente, în conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si în caz de consum fraudulos - în acest ultim caz, fără o notificare prealabilă;

b) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract de furnizare sau de a reactualiza contractul existent, în conditiile modificării elementelor de drept si de fapt care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice socotite de la această dată.

Art. 15. - Încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa consumatorului operează în următoarele cazuri:

a) ajungere la termen;

b) reziliere pe baza notificării prealabile a furnizorului cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de acest moment, sub conditia achitării debitelor restante.

 

XI. Forta majoră

 

Art. 16. - (1) Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, sub conditia notificării acestei situatii celeilalte părti în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încetării sale, precum si a remiterii documentelor justificative, în termen de 15 zile calendaristice socotite de la aceeasi dată.

(2) Cazurile de fortă majoră sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

 

XII. Clauze specifice

 

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) lit. B si C se prevăd următoarele clauze specifice:

a) pentru consumatorii industriali a căror activitate are caracter sezonier efectuarea de revizii tehnice sau alte întreruperi planificate, dispuse de furnizor, nu se va realiza în perioada activitătii acestuia;

b) pentru consumatorii industriali a căror activitate se caracterizează prin continuitate - de tipul unitătilor cu foc continuu, acestia sunt obligati, prin natura activitătii desfăsurate, să utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitării în furnizarea gazelor naturale.

Art. 18. - Alte clauze:

 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

 

XIII. Clauze finale

 

Art. 19. - În cazul reorganizării judiciare părtile se obligă să comunice modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale reciproce, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

Art. 20. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial, Codului civil si cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 21. - Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul părtilor sau ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu.

Art. 22. - Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale", anexa nr. 2 "Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali", anexa nr. 3 "Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură" si anexa nr. 4 "Graficul de livrări" fac parte integrantă din prezentul contract-cadru.

Art. 23. - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare legal valabile, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

FURNIZOR

Reprezentant legal,

...........................

Vizat

Oficiul juridic

CONSUMATOR

Reprezentant legal,

...........................

Vizat

Oficiul juridic

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale

 

Nr.crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul

(modelul)

 

Debitul (mc/h)

Presiunea (mbar)

 

Observatii

 

Minim

Maxim

Minimă

Maximă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINIREA

unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale

pentru consumatorii industriali

 

• acord de utilizare - permisiune acordată de operatorul sistemului de distributie, în vederea utilizării gazelor naturale de către consumatorul industrial;

• instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat să asigure consumul de gaze naturale în conditii de eficientă si de sigurantă;

• Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului;

• aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitătile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie a gazelor naturale pentru un consumator industrial;

• cititor-încasator - împuternicit al operatorului de distributie a gazelor naturale, însărcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu încasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;

• clasă de exactitate - clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);

• Codul retelelor de transport si de distributie - colectie de reglementări cu caracter tehnic, emisă de ANRGN, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul transportului si distributiei de gaze naturale;

• consum fraudulos - consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

• consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructie si altele asemenea, inclusiv consumatorii care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică si pentru producerea de energie electrică, clasificati astfel:

a) consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;

b) consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an;

c) consumator din industria chimică - care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică de sinteză;

d) consumator din sectorul producerii de energie electrică - care utilizează gazele naturale în scopul producerii de energie electrică pentru utilităti publice;

• contor de măsurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate si care îndeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologică în vigoare;

• conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, încheiat între furnizor si consumatorul industrial în vederea functionării în conditii de eficientă si sigurantă a retelelor de alimentare cu gaze naturale;

• debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

• debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat - contor, regulator, aparat de utilizare, arzător si altele asemenea -, la presiunea de lucru maximă indicată de producător;

• debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator industrial în baza cererii acestuia, în functie de disponibilitătile furnizorului de gaze naturale, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare care urmează să fie achizitionate si montate;

• furnizor - persoană juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale;

• gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestră si care, în conditii de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietătile fizice si chimice prevăzute în STAS 3317-67;

• istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unităti de volum - mc, realizat într-o anumită perioadă evidentiată în baza de date a operatorului de distributie;

• loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;

• metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitătii de gaze naturale continute în volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,150K (150C);

• parametrii instalatiilor de utilizare în procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatură -, care trebuie întruniti la intrarea în instalatia de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flăcării, compozitia gazelor de ardere, conform prevederilor STAS 3317-67;

• post de reglare-măsurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si măsurarea debitelor de gaze naturale consumate;

• punct de măsurare - loc de amplasament al contorului de măsurare a gazelor naturale;

• retele de distributie - ansamblu de retele conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

• robinet de bransament - robinet montat la capătul bransamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;

• sistem de distributie - ansamblu compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasă presiune, respectiv până la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusă;

• sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producător si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau străini si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau înmagazinării/stocării acestora.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

MODUL

de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare

a defectării aparatelor de măsură

 

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură se realizează astfel:

a) conform consumului de gaze naturale înregistrat în luna calendaristică corespunzătoare a anului precedent sau, după caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzătoare, atunci când situatia concretă din anul precedent este irelevantă;

b) în situatia în care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnică a consumului, realizată în proxima lună calendaristică în care aparatul de măsură a functionat efectiv, înmultită cu numărul de zile în care acesta a fost defect.

Art. 2. - Neîntelegerile care pot apărea din aplicarea defectuoasă a prevederilor art. 1 se solutionează conform art. 13 din contractul-cadru.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

GRAFIC DE LIVRĂRI

 

Perioada de livrare

(lună/trimestru)

Cantitatea totală/perioadă

(mii mc/perioadă)

Media zilnică (mii mc/h)

Media orară

(mii mc/zi)

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTRACT-CADRU

de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali

nr. .......... din anul .........., luna .........., ziua ..........

 

I. Părtile contractante

 

Între .........................., reprezentată legal prin .................., cu sediul în ........, str. ............ nr. ....., judetul/sectorul .........., cod postal ........, telefon ..........., fax ............, cod fiscal ........, înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. ........., cod SIRUES ......, cont nr. ................., deschis la ................., titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ........, denumită furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător,

si ........................., reprezentată legal prin ......................, cu sediul în .............., str. .............. nr. ........., judetul/sectorul ......................., cod postal ....................., telefon ............, fax .........., cod fiscal ........., înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. .............., cod SIRUES ................., cont nr. ................, deschis la ......................., denumită consumator comercial de gaze naturale, în calitate de client, s-a încheiat la data de.......... prezentul contract.

 

II. Date si documente generale

 

1. Locul de consum .........................................................,

(localitatea, strada, numărul)

având actul de proprietate nr. ..............................., contractul de

închiriere nr. ............................... sau alte acte prevăzute de lege

...............................................

2. Aviz de racordare nr. ......... din data de ..........., emis de .........

3. Acord de utilizare nr. .......... din data de ..........

4. Conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale

................................ din data de .............

5. Dosar tehnic nr. .............................

6. Debit instalat .......... mc/h

7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale .......... Pa (bar).

Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a

gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

 

III. Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul comercial privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată prin prezentul contract va fi predată la punctul de livrare conform unui grafic convenit de părti si prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract.

Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului comercial, fată de instalatia, proprietate a furnizorului, se face potrivit conventiei de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, în una dintre următoarele modalităti - da/nu:

a) la iesirea din postul de reglare-măsurare;

b) la limita de proprietate;

c) la capătul robinetului de bransament pentru instalatiile de alimentare de redusă presiune.

 

IV. Durata contractului

 

Art. 3. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .........., convenită de părti.

(2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul părtilor, neputându-se depăsi durata de valabilitate a conventiei initiale.

 

V. Pretul gazelor naturale; modalităti si conditii de plată

 

Art. 4. - Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN în conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.

Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii facturii emise de furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) părtile contractante pot conveni asupra unui program de planificare a plătilor, sub forma unui avans, respectiv a unui sold rezultat după deducerea avansului.

(3) Plata gazelor naturale consumate se realizează prin orice instrument legal de plată, obligatia în cauză considerându-se îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul furnizorului.

 

VI. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

Art. 6. - (1) Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;

B. să limiteze furnizarea gazelor naturale la consumatorul comercial în următoarele cazuri:

a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin prezentul contract, a majorărilor de întârziere aferente, precum si a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, când acestea se datorează culpei consumatorului comercial;

b) nepermiterea personalului împuternicit al furnizorului, în baza programului convenit de părti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului când acestea se află pe proprietatea consumatorului comercial;

c) nerespectarea de către consumatorul comercial a limitelor zonelor de protectie si de sigurantă ale instalatiilor, conform legislatiei în vigoare;

d) remedierea, modificarea, înlocuirea de conducte si instalatii sau orice altă măsură imediată de prevenire ori de înlăturare a avariilor constatate în instalatiile sale, precum si în retelele de transport/distributie de gaze naturale;

e) interventia consumatorului comercial la instalatiile de reglare-măsurare;

f) dispozitia Dispeceratului National de Gaze, în situatii de deficit de presiune si/sau debit în cadrul sistemului national de transport de gaze naturale, comunicată în regim de urgentă ANRGN, în conformitate cu prevederile Codului retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale;

g) nerespectarea graficului zilnic si orar al consumului de gaze naturale;

h) la cererea consumatorului comercial;

C. să întrerupă furnizarea gazelor naturale la consumatorul comercial în următoarele cazuri:

a) încetarea valabilitătii contractului;

b) caz de fortă majoră, sub conditia respectării prevederilor art. 16 alin. (1);

c) stare de necesitate, când se periclitează viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

d) consum fraudulos de gaze naturale;

e) neachitarea facturii în conditiile art. 12 alin. (1) lit. c);

f) în situatia alimentării de către consumatorul comercial a unor terti consumatori sau a afectării gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decât cele legal aprobate;

D. să verifice, periodic sau ori de câte ori este necesar, echipamentele de măsurare care servesc la decontarea gazelor naturale, pe bază de program convenit de părti;

E. să permită consumatorului comercial preluarea în regim variabil a cantitătilor de gaze naturale contractate, în limita a +/- 5% din cantitatea zilnică convenită;

F. să permită consumatorului comercial depăsirea cantitătii lunare de gaze naturale contractate, în functie de resursele existente, în limita a 5% din cantitatea zilnică convenită, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totală contractată lunar; în caz contrar poate dispune limitarea furnizării gazelor naturale la consumatorul comercial, în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. B.g).

(2) Întreruperea furnizării gazelor naturale la consumatorul comercial poate fi precedată de luarea măsurii de limitare a acesteia.

(3) În caz de limitare a furnizării gazelor naturale la consumatorul comercial este obligatorie acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (1) lit. B.b), e) si f).

Art. 7. - Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să furnizeze gaze naturale consumatorului comercial, în mod continuu si în conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si întrerupere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B. si C; furnizarea cantitătii de gaze naturale convenite prin prezentul contract se face numai după efectuarea controlului de către personalul împuternicit al furnizorului, precum si după achitarea tarifului aferent;

b) să asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile STAS 3317-67;

c) să factureze consumatorului comercial gazele naturale furnizate;

d) să verifice contorul la termenele prevăzute de legislatia metrologică în vigoare, la sesizarea scrisă a consumatorului - în prezenta împuternicitului acestuia - sau ori de câte ori este necesar. În cazul sesizărilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificărilor va fi suportat de consumator;

e) să furnizeze consumatorului comercial informatii privind istoricul de consum pentru o perioadă de maximum 3 ani anteriori solicitării;

f) să răspundă la orice sesizare a consumatorului comercial privind serviciul de furnizare;

g) să recalculeze consumul atunci când se constată defectarea contorului, în conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, prevăzut în anexa nr. 3;

h) să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de alimentare aflate în proprietatea sa;

i) să notifice consumatorului comercial intentia de limitare sau de întrerupere programată în furnizarea gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B.b), e) si f);

j) să nu deterioreze bunurile apartinând consumatorului comercial si să aducă la starea lor functională părtile de constructii executate, dacă au fost deteriorate din culpa sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitătii în constructii;

k) să reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul comercial în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. C.a), d) si e);

l) să suporte pe propria cheltuială contravaloarea aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor care se înlocuiesc de către acesta.

 

VII. Drepturile si obligatiile consumatorului comercial de gaze naturale

 

Art. 8. - Consumatorul comercial de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) să solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale ori de câte ori apar elemente noi, pe baza încheierii de acte aditionale la acesta;

c) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare, aflate în incinta furnizorului, în prezenta personalului împuternicit al acestuia;

d) să solicite în scris furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;

e) să pretindă daune furnizorului în cazul limitărilor sau întreruperilor în furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia.

Art. 9. - Consumatorul comercial de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;

b) să nu permită altor persoane să se racordeze la instalatia proprie de utilizare;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate în incinta consumatorului comercial; modificările sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobărilor legale si numai de către instalatori autorizati de ANRGN;

e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare si să asigure accesul la acesta al împuternicitului furnizorului;

f) să notifice furnizorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza încheierii contractului;

g) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului în limitele convenite cu furnizorul;

h) să permită accesul împuternicitului furnizorului la punctul de măsurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, în baza unui program convenit de părti;

i) să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare.

 

VIII. Răspunderea contractuală

 

Art. 10. - Partea care din culpă nu execută obligatiile asumate prin prezentul contract ori le execută necorespunzător datorează celeilalte părti penalităti si/sau despăgubiri, în vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa.

Art. 11. - Angajarea răspunderii furnizorului de gaze naturale este conditionată de:

a) notificarea de către consumatorul comercial a situatiei constatate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;

b) prezentarea de către consumatorul comercial furnizorului a documentelor justificative ce atestă plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizată.

Art. 12. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de către consumatorul comercial, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage după sine:

a) perceperea de penalităti de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi calendaristică de la data primirii înstiintării de plată până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plătii;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, după cea de-a 30-a zi calendaristică de percepere a penalitătilor; după achitarea plătilor aferente furnizorul va relua alimentarea normală cu gaze naturale a consumatorului comercial, în termen de cel mult 48 de ore de la această dată;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, rezilierea contractului si deconectarea consumatorului comercial de la instalatia de alimentare cu gaze naturale după 30 de zile calendaristice de la data limitării, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si penalitătile datorate furnizorului.

(2) Consumatorul deconectat de la reteaua de alimentare cu gaze naturale poate solicita reluarea furnizării acestora, sub conditia achitării facturilor restante, a penalitătilor si a tarifului aferent de reconectare, urmând să procedeze la încheierea unui nou contract de furnizare.

 

IX. Solutionarea litigiilor

 

Art. 13. - Neîntelegerile ce decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile în cauză se vor solutiona de instantele judecătoresti de drept comun sau, după caz, pe calea arbitrajului.

 

X. Încetarea contractului

 

Art. 14. - Încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa furnizorului operează în următoarele cazuri:

A. ajungere la termen;

B. reziliere, în următoarele cazuri:

a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitătilor aferente, în conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si în caz de consum fraudulos - în acest ultim caz fără o notificare prealabilă;

b) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract de furnizare sau de a reactualiza contractul existent, în conditiile modificării elementelor de drept si de fapt care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice socotite de la această dată.

Art. 15. - Încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa consumatorului comercial operează în următoarele cazuri:

a) ajungere la termen;

b) reziliere, pe baza notificării prealabile a furnizorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de această dată, cu conditia achitării debitelor restante.

 

XI. Forta majoră

 

Art. 16. - (1) Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu conditia notificării acestei situatii celeilalte părti, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încetării sale, precum si a remiterii documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice socotite de la aceeasi dată.

(2) Cazurile de fortă majoră sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

 

XII. Clauze finale

 

Art. 17. - Alte clauze

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Art. 18. - În cazul reorganizării judiciare părtile se obligă să comunice modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale reciproce, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

Art. 19. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial, ale Codului civil si cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 20. - Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul părtilor sau ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu.

Art. 21. - Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale", anexa nr. 2 "Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali", anexa nr. 3 "Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură" si anexa nr. 4 "Graficul de livrări" fac parte integrantă din prezentul contract-cadru.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare legal valabile, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

FURNIZOR

Reprezentant legal,

...................

Vizat

Oficiul juridic

CONSUMATOR

Reprezentant legal,

...................

Vizat

Oficiul juridic

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale

 

Nr.

crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul

(modelul)

 

Debitul (mc/h)

Presiunea (mbar)

 

Observatii

 

Minim

Maxim

Minimă

Maximă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINIREA

unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale

pentru consumatorii comerciali

 

• acord de utilizare - permisiune acordată de operatorul sistemului de distributie, în vederea utilizării gazelor naturale de către consumatorul comercial;

• instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat să asigure consumul de gaze naturale în conditii de eficientă si de sigurantă;

• Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului;

• aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitătile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie a gazelor naturale, pentru un consumator comercial;

• cititor-încasator - împuternicit al operatorului de distributie de gaze naturale, însărcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu încasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;

• clasă de exactitate - clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);

• Codul retelelor de transport si de distributie - colectie de reglementări cu caracter tehnic emisă de ANRGN, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul transportului si distributiei de gaze naturale;

• consum fraudulos - consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

• consumator comercial - consumatorul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) utilizează gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, birouri, agricultură, sere sau utilizări similare;

b) consumul înregistrat este, în general, de maximum 10.000 mc/an;

c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus în timpul verii si relativ uniform pe parcursul unei zile; furnizarea este constantă si continuă, în limita cantitătilor de gaze naturale contractate si în conformitate cu graficul de livrări prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract;

• contor de măsurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate si care îndeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologică în vigoare;

• conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, încheiat între furnizor si consumatorul comercial în vederea functionării în conditii de eficientă si sigurantă a retelelor de alimentare cu gaze naturale;

• debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

• debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat - contor, regulator, aparat de utilizare, arzător si altele asemenea -, la presiunea de lucru maximă indicată de producător;

• debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator comercial în baza cererii acestuia, în functie de disponibilitătile furnizorului de gaze naturale, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare care urmează să fie achizitionate si montate;

• furnizor - persoana juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare de gaze naturale;

• gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestră si care, în conditii de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietătile fizice si chimice prevăzute în STAS 3317-67;

• istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unităti de volum - mc -, realizat într-o anumită perioadă evidentiată în baza de date a operatorului de distributie;

• loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;

• metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitătii de gaze naturale continute în volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,150K (150C);

• parametrii instalatiilor de utilizare în procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate ai gazelor naturale - debit, presiune, temperatură -, care trebuie întruniti la intrarea în instalatia de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flăcării, compozitia gazelor de ardere, conform prevederilor STAS 3317-67;

• post de reglare-măsurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se fac reducerea-reglarea presiunii, precum si măsurarea debitelor de gaze naturale consumate;

• punct de măsurare - locul de amplasament al contorului de măsurare a gazelor naturale;

• retele de distributie - ansamblu de retele conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

• robinet de bransament - robinet montat la capătul bransamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;

• sistem de distributie - ansamblu compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasă presiune, respectiv până la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusă;

• sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producător si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau străini si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau înmagazinării/stocării acestora.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

MODUL

de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare

a defectării aparatelor de măsură

 

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură se realizează astfel:

a) conform consumului de gaze naturale înregistrat în luna calendaristică corespunzătoare a anului precedent sau, după caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzătoare, atunci când situatia concretă din anul precedent este irelevantă;

b) în situatia în care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnică a consumului realizată în proxima lună calendaristică în care aparatul de măsură a functionat efectiv, înmultită cu numărul de zile în care acesta a fost defect.

Art. 2. - Neîntelegerile care pot apărea din aplicarea defectuoasă a prevederilor art. 1 se solutionează conform art. 13 din contractul-cadru.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

GRAFIC DE LIVRĂRI

 

Perioada de livrare

(lună/trimestru)

Cantitatea totală/perioadă

(mii mc/perioadă)

Media zilnică

(mii mc/zi)

Media orară

(mii mc/h)

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTRACT-CADRU

de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii

din sectorul distributiei districtuale a agentului termic

 

nr. ...... din anul ......, luna ......, ziua ......

 

I. Părtile contractante

Între ......................., reprezentată legal prin .................., cu sediul în ............., str. ........... nr. .........., judetul ............., cod postal ......, telefon ......, fax ........, cod fiscal ..................., înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. ............................, cod SIRUES ............., cont nr. ..............., deschis la ................, titular al licentei de furnizare emise de ANRGN cu nr. ..............., denumită furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător,

si ..........., reprezentată legal prin ..........., cu sediul în .........., str. ............ nr. ........, judetul .............., cod postal ............, telefon ............., fax ..........., cod fiscal ................, înscrisă la oficiul registrului comertului sub nr. ........, cod SIRUES .............., cont nr. .........., deschis la ........................, consumator de gaze naturale din sectorul distributiei districtuale a agentului termic, denumită în continuare consumator, în calitate de client, s-a încheiat la data de .......... prezentul contract.

 

II. Date si documente generale

 

1. Locul de consum .........................................................,

(localitatea, strada, numărul)

având actul de proprietate nr. ....., contractul de închiriere nr. ............

sau alte acte prevăzute de lege ............

2. Aviz de racordare nr. ................. din data de .....................,

emis de ............................

3. Acord de utilizare nr. ........... din data de ...........................

4. Conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale

.................. din data de ..................

5. Dosar tehnic nr. ................

6. Debit instalat ............... mc/h.

7. Presiunea de furnizare a gazelor naturale ................ Pa (bar).

Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a

gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

 

III. Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Obiectul contractului constă în furnizarea gazelor naturale la locul de consum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumator privind furnizarea, conditiile de utilizare, facturarea si plata gazelor naturale.

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată prin prezentul contract va fi predată la punctul de livrare conform unui grafic convenit de părti si prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract.

Art. 2. - Delimitarea instalatiei, proprietate a consumatorului, fată de instalatia, proprietate a furnizorului, se face potrivit conventiei de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale, în una dintre următoarele modalităti - da/nu:

a) la iesirea din postul de reglare-măsurare;

b) la limita de proprietate;

c) la capătul robinetului de bransament, pentru instalatiile de alimentare de presiune redusă.

 

IV. Durata contractului

 

Art. 3. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ..............., convenită de părti.

(2) Prelungirea contractului se poate realiza cu acordul părtilor, neputându-se depăsi durata de valabilitate a conventiei initiale.

 

V. Pretul gazelor naturale. Modalităti si conditii de plată

 

Art. 4. - Pretul gazelor naturale contractate este stabilit de ANRGN, în conformitate cu prevederile Criteriilor si metodelor pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.

Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se face lunar, în termen de 20 de zile calendaristice de la plata primirii facturii emise de furnizor. În cazul în care data scadentei este zi nelucrătoare termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) părtile contractante pot conveni asupra unui program de planificare a plătilor, sub forma unui avans, respectiv a unui sold rezultat după deducerea avansului.

(3) Plata gazelor naturale consumate se realizează prin orice instrument legal de plată, obligatia în cauză considerându-se îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul furnizorului.

 

VI. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

Art. 6. - (1) Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate;

B. să limiteze furnizarea gazelor naturale la consumator în următoarele cazuri:

a) neachitarea facturii la termenele stabilite prin prezentul contract, a majorărilor de întârziere aferente, precum si a eventualelor daune rezultate din deteriorarea unor instalatii ale furnizorului, atunci când acestea se datorează culpei consumatorului;

b) nepermiterea personalului împuternicit al furnizorului, în baza programului convenit de părti, de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile furnizorului, atunci când acestea se află pe proprietatea consumatorului;

c) nerespectarea de către consumator a limitelor zonelor de protectie si de sigurantă ale instalatiilor, conform legislatiei în vigoare;

d) remedierea, modificarea, înlocuirea de conducte si instalatii sau orice altă măsură imediată de prevenire ori de înlăturare a avariilor constatate în instalatiile sale, precum si în retelele de transport/distributie de gaze naturale;

e) interventia consumatorului la instalatiile de reglare-măsurare;

f) dispozitia Dispeceratului National de Gaze, în situatii de deficit de presiune si/sau debit în cadrul sistemului national de transport de gaze naturale, comunicată în regim de urgentă ANRGN, în conformitate cu prevederile Codului retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale;

g) nerespectarea graficului zilnic si orar al consumului de gaze naturale;

h) la cererea consumatorului;

C. să întrerupă furnizarea gazelor naturale la consumator în următoarele cazuri:

a) încetarea valabilitătii contractului;

b) caz de fortă majoră, cu conditia respectării prevederilor art. 16 alin. (1);

c) stare de necesitate, atunci când este periclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

d) consum fraudulos de gaze naturale;

e) neachitarea facturii în conditiile art. 12 alin. (1) lit. c);

f) în situatia alimentării de către consumator a unor terti consumatori sau a afectării gazelor naturale pentru alte instalatii de utilizare decât cele legal aprobate;

D. să verifice periodic sau ori de câte ori este necesar echipamentele de măsurare care servesc la decontarea gazelor naturale, pe bază de program convenit de părti;

E. să permită consumatorului preluarea în regim variabil a cantitătilor de gaze naturale contractate, în limita a +/- 5% din cantitatea zilnică convenită;

F. să permită consumatorului depăsirea cantitătii lunare de gaze naturale contractate, în functie de resursele existente, în limita a 5% din cantitatea zilnică convenită, dar nu mai mult de 2% din cantitatea totală contractată lunar; în caz contrar poate dispune limitarea furnizării gazelor naturale la consumator, în conditiile prevăzute la lit. B.g).

(2) Întreruperea furnizării gazelor naturale la consumator poate fi precedată de luarea măsurii limitării acesteia.

(3) În caz de limitare a furnizării gazelor naturale la consumator este obligatorie acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice, cu exceptia situatiilor prevăzute la lit. B.b), e) si f).

Art. 7. - Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să furnizeze gaze naturale consumatorului, în mod continuu si în conditii de calitate, cu exceptia cazurilor de limitare si întrerupere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B si C; furnizarea cantitătii de gaze naturale, convenită prin prezentul contract, se face numai după efectuarea controlului de către personalul împuternicit al furnizorului, precum si după achitarea tarifului aferent;

b) să asigure parametrii specifici ai gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile STAS 3317-67;

c) să factureze consumatorului gazele naturale furnizate;

d) să verifice contorul la termenele prevăzute de legislatia metrologică în vigoare, la sesizarea scrisă a consumatorului - în prezenta împuternicitului acestuia - sau ori de câte ori este necesar; în cazul sesizărilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificărilor va fi suportat de consumator;

e) să furnizeze consumatorului informatii privind istoricul consumului pe o perioadă de maximum 3 ani anteriori solicitării;

f) să răspundă la orice sesizare a consumatorului privind serviciul de furnizare;

g) să recalculeze consumul, atunci când se constată defectarea contorului, în conformitate cu Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract;

h) să efectueze reviziile si reparatiile planificate la instalatiile de alimentare aflate în proprietatea sa;

i) să notifice consumatorului intentia de limitare sau de întrerupere programată în furnizarea gazelor naturale, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B.b), e) si f);

j) să nu deterioreze bunurile apartinând consumatorului si să aducă la starea lor functională părtile de constructii executate, dacă au fost deteriorate din culpa sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitătii în constructii;

k) să reia furnizarea gazelor naturale la consumator, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. C.a), d) si e);

l) să suporte, pe propria cheltuială, contravaloarea aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor pe care le înlocuieste.

 

VII. Drepturile si obligatiile consumatorului de gaze naturale

 

Art. 8. - Consumatorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) să solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare a gazelor naturale ori de câte ori apar elemente noi, pe baza încheierii de acte aditionale la acesta;

c) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare, aflate în incinta furnizorului, în prezenta personalului împuternicit al acestuia;

d) să solicite în scris furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defectiunilor survenite la instalatiile acestuia;

e) să pretindă daune furnizorului, în cazul limitărilor sau întreruperilor în furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia.

Art. 9. - Consumatorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea gazelor naturale furnizate;

b) să nu permită altor persoane să se racordeze la instalatia proprie de utilizare;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice si cele ale furnizorului de la racordurile acestuia, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate în incinta consumatorului; modificările sau extinderile acestora se vor efectua pe baza aprobărilor legale si numai de către instalatori autorizati de ANRGN;

e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare si să asigure accesul împuternicitului furnizorului la acesta;

f) să notifice furnizorului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza încheierii contractului;

g) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului în limitele convenite cu furnizorul;

h) să permită accesul împuternicitului furnizorului în punctul de măsurare, pentru citirea indexului contorului, precum si la instalatia de utilizare, în baza unui program convenit de părti;

i) să efectueze reviziile si reparatiile planificate ale instalatiilor de utilizare.

 

VIII. Răspunderea contractuală

 

Art. 10. - Partea care, din culpă, nu execută obligatiile asumate prin prezentul contract ori le execută necorespunzător datorează celeilalte părti penalităti si/sau despăgubiri în vederea reparării prejudiciului cauzat din culpa sa.

Art. 11. - Angajarea răspunderii furnizorului de gaze naturale este conditionată de:

a) notificarea de către consumator a situatiei constatate, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data producerii pagubei;

b) prezentarea de către consumator furnizorului a documentelor justificative care atestă plata reparatiilor efectuate de o unitate autorizată.

Art. 12. - (1) Neachitarea contravalorii facturii de către consumator, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage după sine:

a) perceperea de penalităti de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi calendaristică de la data primirii înstiintării de plată până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plătii;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, după cea de-a 30-a zi calendaristică de percepere a penalitătilor; după achitarea plătilor aferente furnizorul va relua alimentarea normală cu gaze naturale a consumatorului în termen de cel mult 48 de ore de la această dată;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, rezilierea contractului si deconectarea consumatorului de la instalatia de alimentare cu gaze naturale, după 30 de zile calendaristice de la data limitării, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si penalitătile datorate furnizorului.

(2) Consumatorul deconectat de la reteaua de alimentare cu gaze naturale poate solicita reluarea furnizării acestora cu conditia achitării facturilor restante, a penalitătilor si a tarifului aferent de reconectare, urmând să procedeze la încheierea unui nou contract de furnizare.

 

IX. Solutionarea litigiilor

 

Art. 13. - Neîntelegerile ce decurg din executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile în cauză vor fi solutionate de instantele judecătoresti de drept comun sau, după caz, pe calea arbitrajului.

 

X. Încetarea contractului

 

Art. 14. - Încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa furnizorului operează în următoarele cazuri:

A. ajungere la termen;

B. reziliere, în următoarele cazuri:

a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitătilor aferente, în conditiile art. 12 alin. (1) lit. c), precum si în caz de consum fraudulos - în acest ultim caz, fără o notificare prealabilă;

b) refuzul consumatorului de a încheia un nou contract de furnizare sau de a reactualiza contractul existent, în conditiile modificării elementelor de drept si de fapt care au stat la baza încheierii acestuia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice socotite de la această dată.

Art. 15. - Încetarea contractului de furnizare a gazelor naturale din initiativa consumatorului operează în următoarele cazuri:

a) ajungere la termen;

b) reziliere, pe baza notificării prealabile a furnizorului, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de această dată, cu conditia achitării debitelor restante.

 

XI. Forta majoră

 

Art. 16. - (1) Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu conditia notificării acestei situatii celeilalte părti în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încetării sale, precum si a remiterii documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice socotite de la aceeasi dată.

(2) Cazurile de fortă majoră sunt certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

 

XII. Clauze finale

 

Art. 17. - Alte clauze:

 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

Art. 18. - În cazul reorganizării judiciare părtile se obligă să comunice modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale reciproce, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

Art. 19. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial, Codului civil si cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 20. - Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul părtilor sau ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu.

Art. 21. - Anexa nr. 1 "Lista cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale", anexa nr. 2 "Definirea unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii din sectorul distributiei districtuale a agentului termic", anexa nr. 3 "Modul de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură" si anexa nr. 4 "Graficul de livrări" fac parte integrantă din prezentul contract-cadru.

Art. 22. - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare legal valabile, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

FURNIZOR

Reprezentantul legal,

......................

Vizat

Oficiul juridic

CONSUMATOR

Reprezentantul legal,

......................

Vizat

Oficiul juridic

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând aparatele de utilizare a gazelor naturale

 

Nr.crt.

Denumirea aparatului de utilizare

Tipul

(modelul)

 

Debitul (mc/h)

Presiunea (mbar)

 

Observatii

 

Minim

Maxim

Minimă

Maximă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

DEFINIREA

unor termeni din Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale

pentru consumatorii din sectorul distributiei

districtuale a agentului termic

 

• acord de utilizare - permisiune acordată de operatorul sistemului de distributie, în vederea utilizării gazelor naturale de către consumator;

• Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului;

• aviz de racordare - act tehnic prin care se stabilesc posibilitătile si conditiile de alimentare din sistemul de distributie cu gaze naturale pentru un consumator;

• cititor-încasator - împuternicit al operatorului de distributie de gaze naturale, însărcinat cu citirea indexului contorului de gaze naturale si cu încasarea contravalorii facturilor emise de furnizor;

• clasă de exactitate - clasă de mijloace de măsurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate să mentină erorile în limite specificate (definitie conform SR 13251/1996);

• Codul retelelor de transport si de distributie - colectie de reglementări cu caracter tehnic, emisă de ANRGN, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul transportului si distributiei de gaze naturale;

• consum fraudulos - consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

• consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) utilizează gaze naturale pentru producerea de căldură, în scopul distributiei publice - centrale termice si centrale termice de zonă;

b) consumul înregistrat este, în general, de maximum 500.000 mc/an;

c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus în timpul verii si uniform pe parcursul unei zile; furnizarea este constantă si continuă, în limita cantitătilor de gaze naturale contractate si în conformitate cu graficul de livrări prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul contract-cadru;

• contor de măsurare - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate si care îndeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologică în vigoare;

• conventie de exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale - acord scris, încheiat între furnizor si consumator în vederea functionării în conditii de eficientă si sigurantă a retelelor de alimentare cu gaze naturale;

• debit instalat - suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

• debit maxim - volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat - contor, regulator, aparat de utilizare, arzător si altele asemenea - la presiunea de lucru maximă indicată de producător;

• debit nominalizat - debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator în baza cererii acestuia, în functie de disponibilitătile furnizorului de gaze naturale, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare care urmează să fie achizitionate si montate;

• furnizor - persoana juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare de gaze naturale;

• gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate în scoarta terestră si care, în conditii de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietătile fizice si chimice prevăzute în STAS 3317-67;

• instalatie de utilizare a gazelor naturale - sistem mecanic complex, destinat să asigure consumul de gaze naturale în conditii de eficientă si de sigurantă;

• istoric de consum - consum de gaze naturale exprimat în unităti de volum - mc -, realizat într-o anumită perioadă si evidentiat în baza de date a operatorului de distributie;

• loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum;

• metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3317-67, al cantitătii de gaze naturale continute în volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) si temperatura de 288,150K (150C);

• parametrii instalatiilor de utilizare în procesul de ardere a gazelor naturale - totalitatea parametrilor de calitate a gazelor naturale - debit, presiune, temperatură -, care trebuie întruniti la intrarea în instalatia de utilizare, corelat cu parametrii procesului de ardere, respectiv proportia amestecului gaz/aer, stabilitatea flăcării, compozitia gazelor de ardere - conform prevederilor STAS 3317-67;

• post de reglare-măsurare - ansamblu de aparate si accesorii prin care se face reducerea-reglarea presiunii, precum si măsurarea debitelor de gaze naturale consumate;

• punct de măsurare - loc de amplasament al contorului de măsurare a gazelor naturale;

• retele de distributie - ansamblu de retele conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

• robinet de bransament - robinet montat la capătul bransamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;

• sistem de distributie - ansamblu compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de joasă presiune, respectiv până la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusă;

• sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producător si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau străini si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau înmagazinării/stocării acestuia.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

MODUL

de recalculare a consumului de gaze naturale ca urmare

a defectării aparatelor de măsură

 

Art. 1. - Recalcularea consumului de gaze naturale ca urmare a defectării aparatelor de măsură se realizează astfel:

a) conform consumului de gaze naturale înregistrat în luna calendaristică corespunzătoare a anului precedent sau, după caz, potrivit mediei din ultimii 3 ani a lunii calendaristice corespunzătoare, atunci când situatia concretă din anul precedent este irelevantă;

b) în situatia în care recalcularea consumului de gaze naturale nu se poate realiza potrivit lit. a), baza de evaluare o constituie media zilnică a consumului, realizată în proxima lună calendaristică în care aparatul de măsură a functionat efectiv, înmultită cu numărul de zile în care acesta a fost defect.

Art. 2. - Neîntelegerile care pot apărea din aplicarea defectuoasă a prevederilor art. 1 se solutionează conform art. 13 din contractul-cadru.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

GRAFIC DE LIVRĂRI

 

Perioada de livrare(lună/trimestru)

Cantitatea totală/perioadă (mii mc/perioadă)

Media zilnică

(mii mc/zi)

Media orară

(mii mc/h)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

în temeiul art. 5 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Iulian Iancu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2000.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiect

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

a) cerintele si criteriile de eligibilitate pentru acreditarea consumatorilor finali de gaze naturale, denumiti în continuare consumatori;

b) procedura de acreditare a consumatorilor eligibili, inclusiv relatiile si schimbul de informatii între Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, furnizori si cei care solicită acreditarea pentru eligibilitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Regulamentul se aplică consumatorilor finali de gaze naturale care solicită acreditarea pentru a deveni eligibili, sub conditia îndeplinirii de către acestia a cerintelor si a criteriilor prevăzute în prezentul regulament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

 

Art. 3. - În sensul prezentului regulament termenii de mai jos au următorul înteles:

a) consumator eligibil - consumatorul de gaze naturale care are dreptul să îsi aleagă furnizorul si să contracteze direct cu acesta, având acces la retelele de transport si/sau de distributie;

b) acreditarea consumatorului eligibil - acordarea dreptului unui consumator de a fi eligibil, în baza prezentului regulament;

c) acces la retea - dreptul consumatorilor eligibili de a se racorda si de a folosi în conditiile legii retelele de transport si/sau de distributie;

d) consumator final de gaze naturale - persoana fizică sau juridică, română sau străină, care cumpără gaze naturale pentru propria sa utilizare;

e) furnizor de gaze naturale - persoană juridică română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale;

f) bonitate financiară - măsura încrederii, de natură financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul în care solicită participarea pe piata gazelor naturale, în calitate de consumator eligibil;

g) gradul de deschidere a pietei de gaze naturale - ponderea procentuală a consumului pentru consumatorii eligibili în consumul intern total de gaze naturale, realizat în anul precedent; acesta se stabileste de ANRGN;

h) retea de transport si/sau de distributie - ansamblu de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, destinate vehiculării gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;

i) loc de consum - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate prin una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum.

 

SECTIUNEA a 4-a

Documente de referintă

 

Art. 4. - Prezentului regulament îi sunt aplicabile următoarele reglementări:

a) Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANGRN), cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Cerinte si criterii de eligibilitate

SECTIUNEA 1

Cerinte de eligibilitate

 

Art. 5. - Cerintele de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie îndeplinite de un consumator pentru a fi acreditat în calitate de consumator eligibil. Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinte atrage după sine respingerea cererii de acreditare a consumatorului în cauză.

Art. 6. - Cerintele de eligibilitate cuprind:

a) cerinte de natură tehnologică;

b) cerinte de natură juridică;

c) cerinte de natură economico-financiară.

Art. 7. - Cerintele de natură tehnologică au în vedere un consum de gaze naturale de minimum 5.000 mii mc, înregistrat în anul calendaristic precedent momentului solicitării.

Art. 8. - Cerintele de natură juridică sunt:

a) solicitantul să fie persoană juridică română sau străină, constituită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si/sau ale altor legi speciale;

b) solicitantul să poată fi actionat în justitie în nume propriu.

Art. 9. - (1) Cerintele de natură economico-financiară sunt:

a) achitarea integrală a facturilor pentru gazele naturale contractate;

b) bonitatea financiară a solicitantului.

(2) La stabilirea datoriilor către furnizori se va tine seama de creantele consumatorilor în relatiile cu acestia.

(3) Bonitatea financiară se determină prin calcularea unor indicatori financiari, pe baza datelor din bilantul contabil si din contul de profit si pierderi, după cum urmează:

a) lichiditatea globală;

b) solvabilitatea patrimonială;

c) rata profitului brut.

(4) Metodologia de determinare a bonitătii financiare este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

SECTIUNEA a 2-a

Criterii de eligibilitate

 

Art. 10. - (1) Criteriile de eligibilitate stabilesc ordinea în care sunt înscrisi consumatorii în lista cuprinzând candidatii pentru acreditare.

(2) Criteriile mentionate la alin. (1) cuprind:

a) criteriul A - criteriul consumului anual de gaze naturale;

b) criteriul B - criteriul ponderii exportului în cifra de afaceri;

c) criteriul C - criteriul ponderii costului cu gazele naturale în costurile totale ale produselor/serviciilor.

(3) Pentru fiecare criteriu se acordă un punctaj, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

 

SECTIUNEA 3

Stabilirea listei cuprinzând consumatorii eligibili

 

Art. 11. - Consumatorii care îndeplinesc cerintele de eligibilitate sunt ierarhizati de ANRGN într-o listă centralizată la nivel national, în ordinea punctajului rezultat din aplicarea criteriilor de eligibilitate.

Art. 12. - Consumatorii eligibili sunt selectati în baza ordinii rezultate, astfel:

a) se determină consumul total de gaze naturale pentru consumatorii eligibili, corespunzător gradului de deschidere a pietei de gaze naturale;

b) se însumează consumurile de gaze naturale ale consumatorilor până la nivelul consumului eligibil; se admite o diferentă de maximum 5.000 mii mc(N)/an.

Art. 13. - Etapele procedurii de acreditare sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 

SECTIUNEA a 4-a

Perioada de valabilitate

 

Art. 14. - Acreditarea se face pentru o perioadă nelimitată.

Art. 15. - Consumatorul pierde calitatea de consumator eligibil în situatia în care nu îsi îndeplineste, în mod repetat, obligatiile prevăzute în contractul încheiat cu furnizorul ales. În acest caz furnizorul este îndreptătit să solicite ANRGN suspendarea sau anularea acreditării de consumator eligibil si, după caz, încheierea între cele două părti a unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, conform contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, elaborate de ANRGN si aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN.

Art. 16. - Acreditarea noilor consumatori eligibili se face o dată pe an, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

 

CAPITOLUL III

Procedura de emitere si de contestare a deciziilor

privind acreditarea/neacreditarea consumatorilor

 

Art. 17. - (1) Decizia presedintelui ANRGN privind acreditarea/neacreditarea consumatorilor eligibili, inclusiv motivatiile de respingere a acreditării, se comunică solicitantilor în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de acreditare si se afisează la sediul ANRGN.

(2) Decizia presedintelui ANRGN poate fi contestată în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

(3) ANRGN are obligatia de a solutiona contestatia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

(4) Persoanele care se consideră vătămate în drepturile lor prin actul de solutionare a contestatiei sau prin necomunicarea acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestatiei îl pot ataca la instanta de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si ale Codului de procedură civilă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii speciale

 

Art. 18. - Furnizarea gazelor naturale către consumatorii eligibili se face în baza Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, elaborat de ANRGN si aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN.

Art. 19. - Consumatorii eligibili pot încheia contracte distincte pentru serviciile de transport/distributie a gazelor naturale prestate de furnizori.

Art. 20. - Acreditarea consumatorilor eligibili care detin mai multe sucursale - locuri de consum de gaze naturale - se acordă pentru fiecare loc de consum, în următoarele conditii:

a) cerintele de eligibilitate, cu exceptia celor de natură tehnologică, se aplică societătii comerciale;

b) criteriile de eligibilitate si cerintele de natură tehnologică se aplică locului de consum.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 21. - Consumatorii care la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt parte într-un contract direct de import de gaze naturale aflat în derulare si care nu au fost acreditati consumatori eligibili vor respecta pentru anul în curs clauzele contractuale convenite. În continuare dreptul de import va putea fi reconfirmat o dată cu acreditarea de consumator eligibil.

Art. 22. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament ANRGN va elabora Metodologia de monitorizare a consumatorilor eligibili, în scopul verificării modului în care sunt îndeplinite cerintele si criteriile de eligibilitate.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a presedintelui ANRGN.

Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

METODOLOGIE

de determinare a bonitătii consumatorilor

 

Bonitatea se determină prin calcularea următorilor indicatori financiari:

 

1.      Lichiditatea curentă = active circulante/datorii curente x 100 [%],

 

în care:

- active circulante = stocuri + alte active circulante;

- datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori si conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.

 

2. Solvabilitatea patrimonială =  capitaluri proprii/total pasiv, mai putin creditori si conturi

regularizate si asimilate x 100 [%]

 

3. Rata profitului brut = rezultatul brut al exercitiului financiar/cifra de afaceri x 100 [%]

 

Punctajul indicatorilor

 

Nr.

crt.

Indicatori

U.M.

25 de puncte

20 de puncte

15 puncte

10 puncte

 

1.

Lichiditatea globală

%

>200%

150-200%

100-150%

<100%

2.

Solvabilitatea

Patrimonială

%

>80%

50-80%

30-50%

<30%

3.

Rata profitului brut

%

3>12%

8-12%

4-8%

0-4%

 

Solicitantii care întrunesc un număr de minimum 35 de puncte sunt considerati cu bonitate financiară acceptabilă.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

PUNCTAJUL

aferent criteriilor de eligibilitate

 

Criteriul*)

Punctajul

Criteriul A

 

- pentru un consum între 100.000-500.000 mii mc(N)/an de puncte

- interpolare liniară între 10 si 20

- pentru un consum între 50.000-100.000 mc(N)/an puncte

- interpolare liniară între 5 si 10

- pentru un consum între 5.000-50.000 mii mc(N)/an puncte

- interpolare liniară între 1 si 5

Criteriul B

- un punct la 10%

Criteriul C

- un punct la 10%

 

*) Datele se referă la anul calendaristic precedent.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

ETAPELE

procedurii de acreditare a consumatorilor eligibili

 

Nr. crt.

Actiuni

Termene

Responsabilităti

1.

Depunerea cererii de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, însotită de:

- 10 zile lucrătoare de la publicarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili - în anul 2000;

Consumatorii

 

 

- fisa de prezentare si declaratia financiară, conform modelului

prezentat în anexa nr. 5;

- până la data de 31 ianuarie - în următorii ani

 

 

- dovada achitării tarifului de înscriere, prevăzut în anexa nr. 6

 

 

 

- alte acte sau documente

relevante care însotesc cererea

 

 

2.

Verificarea datelor, a cerintelor, aplicarea criteriilor, selectarea consumatorilor eligibili

- 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a cererilor, în cazul cunoasterii gradului de

deschidere a pietei gazelor naturale;

ANRGN DTRCPC*)

 

 

- 10 zile lucrătoare de la anuntul

oficial al gradului de deschidere

a pietei gazelor naturale, în cazul

necunoasterii initiale a acestuia

 

3.

Publicarea la sediul ANRGN a listei cuprinzând consumatorii eligibili analizei

si comunicarea individuală

- 2 zile lucrătoare de la finalizarea

ANRGN DTRCPC

4.

Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a listei cuprinzând consumatorii

eligibili, sub conditia achitării

de către acestia a tarifului de

acordare prevăzut în anexa nr. 6.

- 20 de zile lucrătoare de la finalizarea analizei

ANRGN DTRCPC

 

*) Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

...........................

(antetul)

MODELUL

cererii de acreditare

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, Bucuresti

Societatea Comercială .........................................., cu sediul în ..........................................., reprezentată prin ..........................., în temeiul art. 5 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

solicită acreditarea drept consumator eligibil.

În sustinerea cererii de acreditare anexăm următoarele documente:

- .......................................

- .......................................

- ......................................

-         ................................... .

 

Director general,

....................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

MODELUL

fisei de prezentare si al declaratiei financiare

 

1. Fisa de prezentare

1. Date generale

1.1. Denumirea societătii comerciale ........................................

Adresa .................................

Telefon ................................

Fax ....................................

1.2. Obiectul de activitate .................................................

1.3. Forma de proprietate ...................................................

2. Date specifice activitătii*)

2.1. Loc de consum ..........................................................

2.2. Consumul anual de gaze naturale

1997 ....... mii mc(N)/an

1998 ....... mii mc(N)/an

1999 ....... mii mc(N)/an

2.3. Ponderea costului gazelor naturale în costul total al produselor/serviciilor (%) ....

2.4. Există în derulare contracte directe cu furnizori de gaze naturale din străinătate:

 

DA []           Valoare (mii mc(N)/an)

NU []

 

2.5. Ponderea în cifra de afaceri a încasărilor din contracte externe (%) ...

2.6. Restantele la achitarea facturilor (milioane lei):

1997 ......

1998 ......

1999 ......

2.7. Creantele la furnizori (milioane lei):

1997 ......

1998 ......

1999 ......

3. Date privind statutul juridic

3.1. Rezident sau cu domiciliul permanent în România

DA [] NU []

3.2. Beneficiar al imunitătii penale

DA [] NU []

3.3. Poate fi actionat în justitie în nume propriu

DA [] NU []

 

Director general,

...................

Oficiul juridic

...................


*) Completările se fac, dacă este cazul, pentru fiecare loc de consum care realizează un consum de minimum ... mii mc(N)/an.

 

2. Declaratia financiară

 

Indicatorul

U.M.

1997

1998

1999

Lichiditatea globală

%

 

 

 

Solvabilitatea patrimonială

%

 

 

 

Rata profitului brut

%

 

 

 

 

Director economic,

.....................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TARIFELE

pentru acreditarea consumatorilor eligibili

 

1. Tarif pentru înscriere - 10.000.000 lei;

2. Tarif pentru acordarea eligibilitătii - 500 lei/1000 mc*).


*) (1) Tariful pentru acordarea eligibilitătii se achită de către consumatorii în cauză în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării listei prevăzute la art. 11 din regulament, respectiv la pct. 3 din anexa nr. 3 la acesta.

(2) Pierderea calitătii de consumator eligibil atrage obligativitatea parcurgerii etapelor prevăzute în anexa nr. 3 la regulament.

(3) Tarifele prevăzute în prezenta anexă vor fi actualizate anual, în functie de indicele de inflatie, prin decizie a presedintelui ANRGN.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Licenta de furnizare a gazelor naturale este obligatorie pentru încheierea contractului prevăzut la art. 1, urmând să fie emisă în conditiile Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000.

Art. 3. - Dispozitiile contractului-cadru prevăzut la art. 1 se aplică exclusiv consumatorilor care vor primi, în conditiile legii, acreditarea de consumator eligibil.

Art. 4. - Până la data încheierii noului contract relatiile dintre vânzătorii de gaze naturale si clientii consumatori sunt reglementate prin contractele existente.

Art. 5. - Departamentul licentieri, autorizări, reglementări tehnice, Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor, respectiv Directia control, inspectii, auditare, asigurarea calitătii, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Iulian Iancu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2000.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT-CADRU

de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili

nr. ..... din anul ......, luna ........, ziua .......

 

I. Părtile contractante

 

Societatea Comercială ..................., cu sediul în ...................., str. ................ nr. ........., judetul/sectorul ....................., cod postal ........., telefon .........., fax ............., înregistrată la oficiul registrului comertului din ............................ sub nr. ..............., cod fiscal .................. din ............., având contul nr. ............., deschis la .................., reprezentată de ............... si de .........., denumită vânzător, pe de o parte,

si

Societatea Comercială ......................, cu sediul în ................., str. ................. nr. ......., judetul/sectorul .........................., cod postal ............., telefon ............, fax ..........., înregistrată la oficiul registrului comertului din ................... sub nr. ............, cod fiscal ............. din .............., având contul nr. ............., deschis la ..................., reprezentată de .................. si de .............., denumită cumpărător, având calitatea de consumator eligibil, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. Terminologie

 

Art. 1. - Termenii utilizati în prezentul contract sunt definiti în anexa nr. 1.

 

III. Obiectul contractului

 

Art. 2. - (1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea fermă a unor cantităti determinate de gaze naturale, la pretul convenit, la punctul de predare/preluare ............. din ........... .

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată conform anexei nr. 3 la prezentul contract va fi livrată la punctul de predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit între părti, conform aceleiasi anexe.

Art. 3. - (1) Gazele naturale contractate trebuie să respecte cel putin conditiile de calitate prevăzute în standardele în vigoare, STAS 3317-67, sau convenite de părti, după caz. Calitatea gazelor naturale contractate va fi atestată pe bază de buletin de analiză cromatografică a probelor prelevate la punctele de predare, întocmit lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Presiunea minimă de livrare este de ....., iar debitul minim de ....... .

 

IV. Durata contractului

 

Art. 4. - (1) Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili se încheie pe o perioadă ........., convenită între părti.

(2) Părtile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea unui act aditional semnat de ambii parteneri contractuali.

 

V. Predarea/preluarea gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale

 

Art. 5. - (1) Predarea/preluarea gazelor naturale contractate se face la termenul, la locul punctul de predare/preluare, în cantitatea si în conditiile de debit si presiune convenite prin prezentul contract, pe bază de proces-verbal de predare/primire întocmit lunar.

(2) Esalonarea predărilor zilnice de gaze naturale se transmite transportatorului/distribuitorului o dată cu încheierea contractului si, lunar, cel târziu până la data de 20 a lunii care precede livrarea.

(3) În cazul gazelor naturale contractate din surse externe, predarea/preluarea acestora se face conform conditiei INCOTERMS 2000 ........... (se va înscrie denumirea regulii INCOTERMS) si potrivit conventiei tehnice de exploatare, elaborată de transportator.

Art. 6. - Cheltuielile ocazionate de predarea gazelor naturale contractate sunt suportate de vânzător, iar cele de preluare sunt în sarcina cumpărătorului, dacă părtile nu convin altfel.

Art. 7. - (1) Măsurarea cantitătilor de gaze naturale contractate se face zilnic de către vânzător, în punctele de predare/preluare, prin aparate de măsură omologate în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare, convenite de părti.

(2) Măsurarea cantitătilor de gaze naturale predate transportatorului/distribuitorului se realizează potrivit Conventiei tehnice privind măsurarea gazelor naturale.

 

VI. Pretul gazelor naturale; modalităti si conditii de plată

 

Art. 8. - (1) Consumatorul eligibil va plăti vânzătorului contravaloarea gazelor naturale contractate, la pretul prevăzut în contract, conform anexei nr. 2 la prezentul contract.

(2) Dacă între cantitatea de gaze naturale contractată si cea efectiv furnizată apar diferente, se va proceda la regularizarea cantitătilor de gaze naturale si a contravalorii acestora.

(3) Regularizarea diferentelor este admisă în următoarele situatii:

a) prin întelegerea părtilor;

b) consumatorul eligibil notifică vânzătorului intentia de modificare a cererii sale, în termen util ...... (cel mai târziu în ...... zile);

c) în cazul reviziilor si/sau al reparatiilor anuntate în termen util ...... zile de către operatorul de transport/distributie.

(4) Diferentele care apar între cantitatea de gaze contractată si cea efectiv furnizată nu se regularizează în situatia în care cumpărătorul nu preia gazele naturale si nu îsi notifică intentia, conform prevederilor alin. (3) lit. b), caz în care cumpărătorul este obligat la plata cantitătii contractate conform graficului de livrări.

Art. 9. - Plata gazelor naturale contractate se realizează prin orice instrument legal de plată convenit între părti.

 

VII. Clauza penală

 

Art. 10. - (1) În cazul în care cumpărătorul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale de plată a contravalorii gazelor naturale cumpărate ori si le îndeplineste în mod necorespunzător, se obligă să plătească vânzătorului penalităti în cotă de .../zi din suma neachitată la scadentă.

(2) La data expirării unui termen de ...... zile calendaristice de la scadenta obligatiei de plată partea obligată la plata penalitătilor în conditiile alin. (1) este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară notificarea - în conformitate cu prevederile art. 1079 alin. 2 din Codul civil.

Art. 11. - În situatia în care vânzătorul nu îsi onorează obligatia de livrare conform graficului convenit prin prezentul contract, cumpărătorul este îndrituit să solicite si să primească daune-interese.

 

VIII. Garantii

 

Art. 12. - (1) La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale cumpărătorul este obligat să prezinte vânzătorului unui instrument financiar de garantare a plătilor convenit între părti.

(2) Garantia prevăzută la alin. (1) este destinată îndeplinirii obligatiilor contractuale ale cumpărătorului, la adăpostul unor evenimente viitoare neprevăzute, care ar putea să îl aducă pe acesta în stare de incapacitate de plată.

Art. 13. - (1) În scopul garantării obligatiei de plată consumatorul eligibil va constitui în favoarea vânzătorului o garantie reală mobiliară/ipotecă de prim rang, instituită pe bază contractuală, în conformitate cu prevederile legale în materie.

(2) Contractele de garantie vor fi perfectate o dată cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.

 

IX. Conditii de desfăsurare a vânzării-cumpărării

 

Art. 14. - Părtile convin că gazele naturale ce fac obiectul prezentului contract sunt măsurate, cu respectarea prevederilor înscrise în Codul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale în sectorul gazelor naturale, la punctul de predare/preluare.

Art. 15. - Părtile convin că încheierea contractului/contractelor pentru transportul/distributia gazelor naturale de la vânzător la consumatorul eligibil se face de către .................................... (vânzător/cumpărător).

 

X. Obligatii si garantii; clauza de confidentialitate

 

Art. 16. - (1) Părtile se obligă una fată de cealaltă să obtină si să păstreze pe toată durata contractului toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligatiilor cuprinse în acest contract, conformându-se tuturor cerintelor legale.

(2) Părtile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligatie validă, legală, opozabilă în justitie în termenii acestui contract.

(3) Părtile se obligă una fată de cealaltă să păstreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le detin ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.

 

XI. Modificarea circumstantelor

 

Art. 17. - (1) În contextul prezentului contract, prin modificare de circumstante se întelege legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului sau a interpretării privind orice cerintă legală ori aplicarea unei noi cerinte legale, care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. Modificarea circumstantelor poate include introducerea unor noi impozite sau taxe, o schimbare a modalitătilor de impunere sau taxare ori o majorare/diminuare a oricărora dintre impozitele si taxele existente.

(2) Dacă apare o modificare de circumstante, părtile convin renegocierea clauzelor determinată de acestea.

 

XII. Rezilierea contractului

 

Art. 18. - (1) Rezilierea totală sau partială a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părti.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură să înlăture răspunderea părtii care din vointa sa a determinat încetarea contractului.

Art. 19. - Vânzătorul este îndreptătit să rezilieze contractul si să solicite cumpărătorului eligibil daune-interese în următoarele situatii:

a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a penalitătilor aferente, în termen de ..........;

b) în caz de consum fraudulos;

c) pierderea de către consumator a eligibilitătii, caz în care vânzătorul va acorda un preaviz de ...... zile.

Art. 20. - Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare din initiativa consumatorului eligibil operează în conditiile notificării prealabile a vânzătorului, cu cel putin ... zile calendaristice înainte de această dată, cu plata unor daune-interese, după caz.

 

XIII. Conditii de sistare temporară a furnizării gazelor naturale; consecinte

 

Art. 21. - (1) Sistarea temporară a furnizării gazelor naturale se poate efectua la solicitarea scrisă a cumpărătorului eligibil, pentru o perioadă de maximum ......... zile.

(2) Cumpărătorul va plăti vânzătorului pe această perioadă o compensatie de ...... .

 

XIV. Forta majoră

 

Art. 22. - (1) Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător, total sau partial, a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

(2) Circumstantele de fortă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părti si care sunt în mod rezonabil în afara vointei si controlului părtilor.

(3) Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 48 de ore de la încetarea evenimentului, si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

(4) Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

(5) Dacă în termen de ... zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

XV. Legislatia aplicabilă; solutionarea litigiilor

 

Art. 23. - Acest contract si toate obligatiile părtilor care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate si sub toate aspectele legislatiei române în vigoare.

Art. 24. - (1) Eventualele neîntelegeri între părti, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de către una dintre părti, cu obiectiuni sau divergente, se vor înainta spre mediere către ANRGN.

(2) Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

(3) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

 

XVI. Clauze specifice

 

................................................................................

 

XVII. Alte clauze

 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

Art. 25. - În cazul reorganizării judiciare părtile se obligă să comunice modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.

 

XVIII. Clauze finale

 

Art. 26. - Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 27. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial si cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 28. - Clauzele cuprinse în prezentul contract se pot modifica si completa prin acte aditionale, cu acordul părtilor sau ca efect al modificării cadrului legislativ în domeniu.

Art. 29. - Anexa nr. 1 "Definirea unor termeni", anexa nr. 2 "Preturi de contract" si anexa nr. 3 "Cantităti de gaze naturale contractate si grafic de livrări" fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 30. - Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ... exemplare, din care ...... .

 

Reprezentantii legali ai părtilor contractante,

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

DEFINIREA UNOR TERMENI

 

• aprobări - avize, licente, consimtăminte si autorizatii acordate deja sau care vor fi acordate de autoritatea competentă;

• autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN);

• cerintă legală - orice act cu caracter normativ emis de Parlamentul României, de Guvern sau de autoritatea competentă;

• cumpărător eligibil - consumatorul de gaze naturale care are dreptul să îsi aleagă furnizorul si să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces la retelele de transport si/sau de distributie;

• vânzător de gaze naturale - persoană juridică română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale;

• pretul de contract - este definit si calculat conform procedurii agreate de părti;

• punct de predare/preluare - locul convenit de părti în care vânzătorul predă si consumatorul eligibil preia cantitătile de gaze naturale contractate;

• sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea/stocarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;

• sistem national de transport - SNT - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producători si/sau de la furnizorii autohtoni si/sau străini si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau înmagazinării/stocării acestora.

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

PRETURI DE CONTRACT

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

GRAFIC DE LIVRĂRI

 

Perioada de livrare

(lună/trimestru)

Cantitatea totală/perioadă

(mii mc/perioadă)

Media zilnică

(mii mc/zi)

Media orară

(mii mc/h)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport gaze naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN),

emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport gaze naturale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentul licentieri, autorizări, reglementări tehnice din cadrul ANRGN va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, copii de pe Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport gaze naturale.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Departamentul licentieri, autorizări, reglementări tehnice din cadrul ANRGN, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, agentii economici, titulari ai licentelor acordate de ANRGN, precum si consumatorii eligibili de gaze naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Radu Gheorghe

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2001.

Nr. 52.


*) Anexa se comunică numai agentilor economici interesati.