MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 47      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Luni, 29 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

39. - Ordin pentru actualizarea pe anul 2001 a normelor de venit pe baza cărora se impozitează reprezentantele din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

9. - Ordin pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2000 privind retragerea de pe pietele de valori mobiliare reglementate a societătilor comerciale care nu mai întrunesc conditiile de societate deschisă

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Decizie nr. 565 din 21 decembrie 2000

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

9/2000. - Ordin privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

 

10/2000. - Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor termice

 

REPUBLICĂRI

 

Legea protectiei muncii nr. 90/1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru actualizarea pe anul 2001 a normelor de venit pe baza cărora se impozitează reprezentantele din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

în conformitate cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Normele de venit, actualizate pentru anul 2001 si care au fost stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997, sunt următoarele:

 

Tipul de reprezentantă

Venitul anual impozabil

- lei -

A (1-2 persoane)

126.014.000

B (3-5 persoane)

394.211.700

C (6-8 persoane)

772.321.900

D (peste 8 persoane)

1.567.226.700

 

Art. 2. - Directia generală de politică si legislatie fiscală si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2001.

Nr. 39.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2000 privind retragerea de pe pietele de valori mobiliare reglementate a societătilor comerciale care nu mai întrunesc conditiile de societate deschisă

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. 2, ale art. 13 alin. 1 si 2 si ale art. 14 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,

 

Vicepresedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile nr. 3/2000 privind retragerea de pe pietele de valori mobiliare reglementate a societătilor comerciale care nu mai întrunesc conditiile de societate deschisă si se dispune publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Departamentul emitenti si Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

VICEPRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. GABRIELA VICTORIA ANGHELACHE

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000.

Nr. 9.

 

Instructiunile Nr. 3

privind retragerea de pe pietele de valori mobiliare reglementate a societătilor comerciale care nu mai întrunesc conditiile de societate deschisă

 

Art. 1. - Prezentele instructiuni stabilesc procedura prin care actiunile emise de societătile deschise ce devin societăti închise în temeiul art. 2.4 alin. (8) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 6/1995 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare sunt retrase de pe pietele de valori mobiliare.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în cele ce urmează au semnificatiile prevăzute în Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si în reglementările emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societătile comerciale deschise la care numărul de actionari este mai mic de 50 si/sau capitalul social este mai mic de 100 milioane lei sunt considerate societăti comerciale închise si se vor supune dispozitiilor speciale adoptate prin prezentele instructiuni.

Art. 4. - Societătile comerciale deschise aflate în situatia descrisă la art. 3 vor convoca în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni adunarea generală extraordinară a actionarilor în vederea modificării actului constitutiv, în sensul declarării societătii comerciale ca societate închisă si al includerii de restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor.

Art. 5. - Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, luată în conformitate cu prevederile art. 4, va fi comunicată C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 6. - Societătile de registru independent au obligatia ca în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni să identifice societătile comerciale deschise care se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la art. 3, precum si să întocmească si să transmită la C.N.V.M. lista acestora, în care vor fi indicate denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare si codul fiscal, valoarea capitalului social, precum si numărul actionarilor fiecărei societăti comerciale.

Art. 7. - În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor C.N.V.M. va transmite pietei de valori mobiliare pe care se tranzactionează actiunile emise de societătile comerciale care au devenit societăti închise lista cuprinzând aceste societăti în vederea retragerii lor de pe piata de valori mobiliare.

Art. 8. - La împlinirea unui termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea listei de la C.N.V.M. piata de valori mobiliare va dispune suspendarea tranzactionării actiunilor emise de societatea comercială care a devenit societate închisă, urmând ca procedura de retragere de pe piată să fie finalizată în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data suspendării.

Art. 9. - Retragerea de pe piată a actiunilor emise de o societate comercială care a devenit societate închisă în conformitate cu prezentele instructiuni va fi notificată de piata de valori mobiliare societătii respective si C.N.V.M. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data retragerii.

Art. 10. - În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea de către C.N.V.M. a notificării prevăzute la art. 9 vor fi radiate înregistrările corespunzătoare din Oficiul de evidentă a valorilor mobiliare al C.N.V.M.

Art. 11. - Societătile comerciale deschise care îndeplinesc una dintre conditiile prevăzute la art. 3 ulterior expirării termenului de 90 de zile precizat la art. 4 vor convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor în vederea declarării societătii comerciale ca societate închisă în termen de maximum 45 de zile de la data constatării îndeplinirii uneia dintre aceste conditii.

Art. 12. - Societătile de registru independent au obligatia de a actualiza si de a transmite la C.N.V.M., trimestrial, lista cuprinzând societătile comerciale care au devenit societăti închise, primul termen începând să curgă de la data transmiterii primei liste în conformitate cu dispozitiile art. 6.

Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni de către societătile comerciale deschise, institutiile pietelor de valori mobiliare si/sau persoanele din cadrul acestora cu răspundere în respectarea si aducerea la îndeplinire a prevederilor acestor instructiuni constituie contraventie si se sanctionează astfel:

a) pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5 sau 12, cu amendă cuprinsă între 5 milioane si 20 milioane lei pentru persoane juridice si între 2 milioane si 10 milioane lei pentru persoane fizice;

b) pentru nerespectarea prevederilor art. 6 si/sau 11, cu amendă cuprinsă între 10 milioane si 50 milioane lei pentru persoane juridice si între 2 milioane si 10 milioane lei pentru persoane fizice;

c) pentru nerespectarea prevederilor art. 8 si/sau 9, cu amendă cuprinsă între 20 milioane si 100 milioane lei pentru persoane juridice si între 2 milioane si 10 milioane lei pentru persoane fizice.

Art. 14. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE Nr. 565

din 21 decembrie 2000

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 316 din 25 iulie 1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Notificării concentrării economice, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. RS 289 din 23 octombrie 2000;

7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS 289 din 23 octombrie 2000;

8. notei Departamentului de bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

luând în considerare că:

1. concentrarea economică a fost realizată de domnul Elian Alexandru Nicolae prin achizitionarea a 99,93% din pachetul de actiuni al Societătii Comerciale "Conef" - S.A. Bucuresti, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 102 din 22 iunie 2000, încheiat cu Societatea de Investitii Financiare "Banat-Crisana"-S.A.

Domnul Elian Alexandru Nicolae, ca persoană fizică, mai detine controlul (75,25%) la Societatea Comercială "Webo" - S.R.L. Bucuresti si, în mod indirect, prin această societate controlează Societatea Comercială "Webo Bauxită Alumina" - S.A. Dobresti (51%).

Ca urmare a dobândirii controlului la Societatea Comercială "Conef" - S.A. Bucuresti (99,93%), domnul Elian Alexandru Nicolae controlează, prin detinere de capital si prin puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, respectiv ca persoană fizică (8%) si, în mod indirect, prin Societatea Comercială "Webo" - S.R.L. Bucuresti (25%) si Societatea Comercială "Conef" - S.A. Bucuresti (25%), Societatea Comercială "Conefmetal" - S.A. Filipestii de Pădure;

2. Societatea Comercială "Conef" - S.A. Bucuresti este o societate comercială românească ce are ca obiect de activitate:

- intermedieri în comertul cu produse diverse, inclusiv produse financiare, altele decât cele care fac obiectul Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori;

- comertul cu ridicata al diferitelor produse, cum ar fi: produse si minereuri metalice, combustibili solizi, lichizi si gazosi ai produselor derivate, masini si echipamente industriale etc.;

- activităti financiar-bancare, brokeraj, operatiuni de credit;

- cooperarea în activitatea de comert exterior, engineering, know-how, consulting, operatiuni de intermediere, barter etc.;

3. pietele relevante afectate de operatiunea de concentrare economică sunt:

• piata de desfacere a materiilor prime necesare în vederea obtinerii aluminiului electrolitic, aluminiului secundar, a aliajelor din aluminiu si a produselor deformate plastic din România, precum si piata de desfacere a acestor produse;

• piata de desfacere a materiilor prime necesare în vederea obtinerii plumbului, zincului si a aliajelor din plumb si zinc din România, precum si piata de desfacere a acestor produse;

• piata de desfacere a materiilor prime necesare în vederea obtinerii cuprului si a aliajelor din cupru din România, precum si piata de desfacere a acestor produse;

4. cotele de piată detinute de Societatea Comercială "Conef" - S.A. Bucuresti pe pietele relevante afectate au valori de 15% pe piata de desfacere a materiilor prime necesare în vederea obtinerii aluminiului electrolitic, aluminiului secundar, a aliajelor din aluminiu si a produselor deformate plastic din România, precum si piata de desfacere a acestora, de 20% pe piata de desfacere a materiilor prime necesare în vederea obtinerii plumbului, zincului si a aliajelor din plumb si zinc din România, precum si piata de desfacere a acestor produse, si de 10% pe piata de desfacere a materiilor prime necesare în vederea obtinerii cuprului si a aliajelor din cupru din România, precum si piata de desfacere a acestor produse, în conditiile în care pietele relevante sunt fragmentate. Ca urmare a operatiunii de concentrare realizate pozitia detinută de Societatea Comercială "Conef" - S.A. Bucuresti pe pietele relevante nu s-a schimbat;

5. operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială "CONEF" - S.A. Bucuresti nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

ia următoarea decizie:

 

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a, cap. II, din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este 30.752.330 (treizeci de milioane sapte sute cincizeci si două de mii trei sute treizeci) lei si se va plăti în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestei decizii, prin ordin de plată tip trezorerie, la bugetul de stat către beneficiar-Trezoreria sectorului 1 Bucuresti, în contul nr. 361280051302, deschis la Banca Natională a României, cu mentiunea "pentru autorizare-concentrare economică". Ordinul de plată va avea mentionat pe verso "cod cont 20.17.01.03". O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie se aplică de la data comunicării acesteia părtilor implicate.

Art. 4. - Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale "Conef" - S.A. Bucuresti.

Art. 5. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Art. 6. - Departamentul de bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizie următoarelor părti:

 

Achizitorul

Nume: Elian Alexandru Nicolae

Nationalitatea: persoană fizică cu dublă cetătenie, română si britanică

Domiciliul ales: Municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 62,

sectorul 1 (Herzfeld & Rubin)

Telefon: 01/223.33.58

Fax: 01/223.33.77

Persoana de contact: Sergiu Doru, avocat

Societatea comercială

achizitionată

Denumirea: Societatea Comercială "Conef" - S.A. Bucuresti

Nationalitatea: persoană juridică de nationalitate română

Forma juridică: societate comercială pe actiuni

Sediul social: municipiul Bucuresti, str. Pitar Mos nr. 6, sectorul 1

Numărul de înregistrare J 40/377/1991

la registrul comertului

Cod fiscal: R 1555107

Telefon: 01/210.03.00

Fax: 01/210.05.94

Reprezentant legal: Corneliu Moisescu, director general

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

VIOREL MUNTEANU

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, ale art. 5 pct. 10 si 29 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 982/2000 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 11/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 21 mai 1999, modificat si completat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 31 octombrie 2000,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se suplimentează lista cuprinzând consumatorii eligibili acreditati prin Decizia presedintelui ANRE nr. 53 din 7 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000, cu consumatorii finali de energie electrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Consumatorii eligibili vor putea să îsi aleagă furnizorii si să încheie cu acestia contracte de furnizare a energiei electrice la preturi negociate, numai dacă si-au achitat datoriile bănesti fată de actualul furnizor.

Art. 3. - Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. va putea încheia contracte de furnizare a energiei electrice din productia sa anuală cu consumatorii eligibili în limita gradului de deschidere a pietei de energie electrică aprobat.

Art. 4. - Consumatorii eligibili si furnizorii de energie electrică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul ANRE va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 din Decizia presedintelui ANRE nr. 53/2000.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2000.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând consumatorii finali de energie electrică cu care se

suplimentează lista cuprinzând consumatorii eligibili acreditati prin

Decizia presedintelui ANRE nr. 53/2000

 

1. Societatea Comercială "Ferco Intertrade" - S.R.L. Bucuresti

2. Societatea Comercială "Fibrexnylon" - S.A. Săvinesti

3. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

4. Societatea Comercială "Tagrimpex Romcif" - S.A. Fieni

5. Societatea Comercială "Chimcomplex" - S.A. Borzesti

6. Societatea Comercială de Transport cu Metroul "Metrorex" - S.A. Bucuresti

7. Societatea Comercială "Casirom" - S.A. Turda

8. Societatea Comercială "Petromidia" - S.A. Constanta

9. Societatea Comercială "Amonilul" - S.A. Slobozia

 

ORDIN

pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor termice

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. 9 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Codul tehnic al retelelor termice, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


*) Codul tehnic al retelelor termice cuprins în anexă va fi pus la dispozitie de ANRE agentilor economici interesati, la cererea acestora, contra cost.

 

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Departamentul licente, autorizatii si reglementări tehnice din cadrul ANRE va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2000.

Nr. 10.

 

REPUBLICĂRI

 

Legea protectiei muncii nr. 90/1996*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Protectia muncii constituie un ansamblu de activităti institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfăsurarea procesului de muncă, apărarea vietii, integritătii corporale si sănătătii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de muncă.


*) Republicată în temeiul Art. III din Legea nr. 177 din 18 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 522 din 24 octombrie 2000, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

(2) Normele de protectie a muncii stabilite prin prezenta lege reprezintă un sistem unitar de măsuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de muncă.

(3) Activitatea de protectie a muncii asigură aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătătirea conditiilor de muncă si pentru reducerea efortului fizic, precum si măsuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfăsoară cu personal angajat pe bază de contract individual de muncă sau în alte conditii prevăzute de lege.

(2) În sensul prezentei legi, prin persoane juridice si fizice se întelege: agentii economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfăsoară activităti pe teritoriul României; autoritătile si institutiile publice, precum si agentii economici români care efectuează lucrări cu personal român pe teritoriul altor tări în baza unor conventii internationale sau contracte bilaterale; asociatiile, fundatiile si organizatiile nonprofit, respectiv membrii asociatiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale, persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente si persoanele fizice care angajează personal prin încheierea unui contract individual de muncă sau prin încheierea unei conventii civile de prestări de servicii, potrivit legii.

Art. 3. - Normele de protectie a muncii se aplică salariatilor, membrilor cooperatori, persoanelor angajate cu conventii civile, cu exceptia celor care au drept obiect activităti casnice, precum si ucenicilor, elevilor si studentilor în perioada efectuării practicii profesionale.

Art. 4. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale**) si Ministerul Sănătătii***), prin organele lor de specialitate centrale si teritoriale, organizează, coordonează si controlează activitatea de protectie a muncii.

(2) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia generală a penitenciarelor, Ministerul Finantelor*) - Garda financiară, precum si Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Pază organizează, coordonează si controlează activitatea de protectie a muncii din unitătile proprii, prin organele acestor ministere si servicii, pe baza prevederilor prezentei legi.


*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 18 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Finantelor este "Ministerul Finantelor Publice".

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 4 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este "Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale".

***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 22 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Sănătătii este "Ministerul Sănătătii si Familiei".

(3) Cercetarea, înregistrarea si evidenta accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, precum si autorizarea, din punct de vedere al protectiei muncii, a unitătilor din subordinea ministerelor si serviciilor mentionate la alin. (2) se efectuează de organele proprii.

Art. 5. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale emite norme generale, normative si alte reglementări de interes national privind securitatea muncii si alte domenii ale protectiei muncii, potrivit legii, pentru toate unitătile, coordonează programul de elaborare a normelor specifice pe activităti si avizează normele, standardele si orice alte reglementări, initiate de alte organe, care contin prevederi sau au efect în acest domeniu, în scopul prevenirii accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

(2) Normele generale de protectie a muncii cuprind reguli si măsuri aplicabile în întreaga economie natională.

(3) Domeniile pentru care se elaborează normele generale de protectie a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege.

(4) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare elaborează norme specifice activitătilor nucleare si exercită controlul cu privire la respectarea acestora.

(5) Activitătile din economia natională pentru care se elaborează norme specifice de securitate a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta lege.

(6) Persoanele juridice si fizice sunt obligate să elaboreze instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, în functie de particularitătile proceselor de muncă.

Art. 6. - (1) Ministerul Sănătătii emite norme obligatorii privind igiena muncii si avizează standarde si acte normative, elaborate de alte organe, care privesc sănătatea salariatilor la locul de muncă.

(2) Domeniile pentru care se elaborează normele de igienă a muncii sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege.

Art. 7. - (1) Contractele colective de muncă ce se încheie la nivelul unitătilor, grupurilor de unităti, ramurilor de activităti, precum si la nivel national vor cuprinde, obligatoriu, clauze referitoare la protectia muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, a căror aplicare să asigure prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

(2) În contractele individuale de muncă, în conventiile civile, cu exceptia celor care au drept obiect activităti casnice, precum si în contractele de scolarizare vor fi stipulate clauze privind protectia muncii, stabilindu-se si răspunderea părtilor.

(3) Conventiile internationale si contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor tări, vor cuprinde clauze privind protectia muncii.

Art. 8. - (1) În regulamentele privind organizarea si functionarea persoanelor juridice vor fi stabilite obligatii si răspunderi în domeniul protectiei muncii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) În functie de natura, complexitatea si riscurile specifice activitătii desfăsurate, precum si de numărul salariatilor, persoanele juridice vor stabili personalul cu atributii în domeniul protectiei muncii sau, după caz, vor organiza compartimente de protectie a muncii.

Art. 9. - (1) Desfăsurarea activitătilor de productie sau a prestatiilor de servicii este conditionată de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisă de inspectoratele teritoriale de muncă, cu exceptia activitătilor desfăsurate de unitătile din subordinea organelor si a serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (2).

(2) Persoanele juridice si persoanele fizice au obligatia să confirme anual la inspectoratul teritorial de muncă faptul că se păstrează conditiile initiale pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii.

Art. 10. - Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protectie a muncii vor fi suportate de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice si persoanelor fizice, precum si din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetele institutiilor publice sau, după caz, din fondurile de investitii.

Art. 11. - (1) Activitătile de interes national în domeniul protectiei muncii si sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realizării acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Activitătile de cercetare stiintifică în domeniul protectiei muncii, de interes national, se finantează din fondurile prevăzute pentru acestea, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protectie si de lucru, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare

 

Art. 12. - (1) În sensul prezentei legi, sunt echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii.

(2) Echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele si din alte reglementări referitoare la protectia muncii si să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viata salariatilor, a persoanelor aflate în unitate în interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigură protectia muncii potrivit prevederilor art. 3.

(3) Echipamentele tehnice din productia internă si din import trebuie să fie dotate cu aparatură de măsură si control al parametrilor tehnologici, precum si de prevenire si avertizare a stărilor de pericol.

(4) Echipamentele tehnice pot fi fabricate, importate, comercializate si utilizate numai dacă îndeplinesc conditiile de protectie a muncii certificate de organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 13. - (1) În sensul prezentei legi, echipamentul individual de protectie reprezintă mijloacele cu care este dotat fiecare participant în procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc.

(2) Echipamentul individual de protectie se acordă, obligatoriu si gratuit, salariatilor, precum si altor categorii de persoane care desfăsoară activităti la persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 2, potrivit criteriilor stabilite în Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(3) În cazul degradării echipamentului individual de protectie, respectiv al pierderii calitătilor de protectie, se acordă obligatoriu un nou echipament.

(4) Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie înainte de termenul de utilizare prevăzut, din vina purtătorului, atrage răspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.

Art. 14. - (1) În sensul prezentei legi, echipamentul individual de lucru reprezintă mijloacele pe care persoanele juridice si fizice le acordă unui salariat în vederea utilizării lor în timpul procesului de muncă pentru a le proteja îmbrăcămintea si încăltămintea.

(2) Echipamentul individual de lucru se acordă de către persoanele juridice în conditiile negociate prin contractele colective de muncă.

(3) Cheltuielile necesare pentru achizitionarea echipamentului individual de lucru sunt suportate în proportie de 50% de la capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" ale persoanelor juridice sau din sumele prevăzute cu această destinatie în buget pentru unitătile finantate de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, iar diferenta se suportă de către beneficiari.

Art. 15. - (1) Unitătile producătoare de echipament individual de protectie si de echipament individual de lucru sunt obligate să respecte conditiile de realizare a sortimentelor prevăzute în standardele românesti corespunzătoare.

(2) Importul si introducerea în fabricatie a sortimentelor de echipament individual de protectie si echipament individual de lucru se pot face numai după avizarea prototipurilor de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(3) Sortimentele de echipament individual de protectie pot fi comercializate si utilizate numai după certificarea calitătii de protectie a acestora de către organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 16. - Alimentatia de protectie se acordă, obligatoriu si gratuit, de către persoanele juridice si fizice persoanelor care lucrează în locuri de muncă cu conditii grele si vătămătoare, pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătătii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 17. - (1) Materialele igienico-sanitare se acordă, obligatoriu si gratuit, de către persoanele juridice si fizice persoanelor care îsi desfăsoară activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc pe baza normelor elaborate de Ministerul Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Obligatii privind realizarea măsurilor de protectie a muncii

 

Art. 18. - (1) În vederea asigurării conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum si persoana fizică au următoarele obligatii:

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme normelor de protectie a muncii, prin a căror aplicare să fie eliminate riscurile de accidentare si de îmbolnăvire profesională a salariatilor si a altor persoane participante la procesul de muncă;

b) să solicite inspectoratului teritorial de muncă autorizarea functionării unitătii din punct de vedere al protectiei muncii, să mentină conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si să ceară revizuirea acesteia în cazul modificării conditiilor initiale în care a fost emisă;

c) să stabilească măsurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzător conditiilor de muncă si factorilor de mediu specifici unitătii;

d) să stabilească pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de muncă atributiile si răspunderea ce le revin în domeniul protectiei muncii, corespunzător functiilor exercitate;

e) să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzător conditiilor în care se desfăsoară activitatea la locurile de muncă;

f) să asigure si să controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoasterea si aplicarea, de către toti salariatii si participantii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei muncii;

g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si educării salariatilor si participantilor la procesul de muncă: afise, pliante, filme, diafilme si altele asemenea cu privire la protectia muncii;

h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum si asupra măsurilor de prevenire necesare;

i) să asigure, pe cheltuiala unitătii, instruirea, testarea si perfectionarea profesională a persoanelor cu atributii în domeniul protectiei muncii;

j) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor si a profesiilor prevăzute în normele de protectie a muncii;

k) să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical si a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;

l) să tină evidenta locurilor de muncă cu conditii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase, precum si a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor;

m) să asigure functionarea permanentă si corectă a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de măsură si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate în desfăsurarea proceselor tehnologice;

n) să prezinte documentele si să dea relatiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă;

o) să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor si al cercetării accidentelor de muncă;

p) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, salariatii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;

r) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care mentinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la procesul de muncă.

(2) Realizarea efectivă a obligatiilor prevăzute în alineatul precedent revine persoanelor cu atributii în organizarea si conducerea procesului de muncă.

Art. 19. - Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate:

a) să îsi însusească si să respecte normele de protectie a muncii si măsurile de aplicare a acestora;

b) să desfăsoare activitatea în asa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

c) să aducă la cunostintă conducătorului locului de muncă orice defectiune tehnică sau altă situatie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

d) să aducă la cunostintă conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de propria persoană si de alte persoane participante la procesul de muncă;

e) să oprească lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si să îl informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;

f) să utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

g) să dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii.

 

CAPITOLUL IV

Coordonarea si controlul activitătii de protectie a muncii

 

Art. 20. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale exercită coordonarea si controlul activitătii de protectie a muncii si are următoarele atributii principale:

a) coordonează elaborarea normelor de aplicare a legii si a altor acte normative în domeniul protectiei muncii;

b) colaborează cu ministerele si cu organele lor teritoriale specializate, în domeniul protectiei muncii;

c) autorizează, din punct de vedere al protectiei muncii, functionarea persoanelor juridice si fizice si retrage autorizatia în cazul modificării conditiilor pentru care a fost emisă;

d) atestă persoane fizice si abilitează persoane juridice pentru a presta servicii în domeniul protectiei muncii;

e) recunoaste laboratoare si organisme, în scopul certificării calitătii de protectie a muncii a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie;

f) cercetează, sub aspectul cauzelor si răspunderii juridice, accidentele de muncă colective, accidentele de muncă mortale, accidentele care au produs invaliditate, precum si accidentele tehnice si avariile care ar fi putut pune în pericol sănătatea sau viata salariatilor si a celorlalti participanti la procesul de muncă;

g) stabileste măsuri obligatorii în vederea prevenirii producerii evenimentelor prevăzute la lit. f);

h) avizează dosarele de cercetare a accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă, întocmite de comisiile de cercetare ale persoanelor juridice;

i) avizează prototipurile sortimentelor de echipament individual de protectie si de lucru, în vederea introducerii acestora în fabricatie;

j) aprobă clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze, în baza documentatiilor prezentate de persoanele juridice;

k) coordonează, în colaborare cu Agentia Natională pentru stiintă, Tehnologie si Inovare*), elaborarea programului de cercetare de interes national în domeniul protectiei muncii;


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001.

 

l) organizează, împreună cu Ministerul Educatiei Nationale, activitatea de pregătire generală în domeniul protectiei muncii pentru institutiile de învătământ gimnazial, liceal, profesional, de ucenici, tehnic, de maistri, postliceal si superior;

m) organizează, în colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale*), formarea specialistilor în domeniul protectiei muncii, prin cursuri postliceale si postuniversitare;


*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 23 din 4 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, noua denumire a Ministerului Educatiei Nationale este "Ministerul Educatiei si Cercetării".

 

n) desfăsoară activităti de informare-documentare cu privire la protectia muncii, asigurând elaborarea si editarea de cărti, reviste, brosuri, pliante, afise si alte publicatii în acest domeniu si avizează materiale elaborate în acest scop;

o) elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătătii si cu Institutul National de Statistică si Studii Economice*), sistemul de raportare si evidentă a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;


*) A se vedea Ordonanta Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000.

 

p) efectuează studii, analize, expertize tehnice si acordă consultatii si asistentă tehnică în probleme de protectie a muncii, pe bază de contracte încheiate cu persoane juridice si persoane fizice din tară si din străinătate, plata lucrărilor făcându-se pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, iar sumele rezultate vor fi gestionate în regim extrabugetar si se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital si de personal;

r) reprezintă statul, ca organ de specialitate în domeniul protectiei muncii, în relatiile de cooperare internatională.

Art. 21. - (1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar se păstrează la trezoreria statului, sunt purtătoare de dobândă, iar cele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.

(2) Organizarea si functionarea compartimentelor prevăzute la art. 20 lit. p) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, cu avizul Ministerului Finantelor.

Art. 22. - Inspectorii de muncă sunt autorizati:

a) să exercite controlul la persoane juridice si fizice, privind modul în care se respectă legislatia de protectie a muncii;

b) să aibă acces liber, permanent si fără înstiintare prealabilă, în sediul persoanei juridice si în orice alt loc de muncă organizat de aceasta;

c) să ceară informatii de la orice persoană care participă la procesul de muncă, cu privire la activitatea de protectie a muncii;

d) să solicite conducerii persoanei juridice, precum si persoanei fizice documentele si informatiile necesare în vederea realizării controlului sau efectuării cercetării accidentelor de muncă;

e) să efectueze sau să solicite măsurători si determinări pentru clarificarea unor situatii de pericol si să ia probe de produse si materiale pentru examinarea lor în afara unitătii, atunci când situatia constatată o impune;

f) să dispună sistarea unei activităti sau oprirea din functiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională si să sesizeze, după caz, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si organele de urmărire penală;

g) să propună conducerii inspectoratului teritorial de muncă retragerea autorizatiei de functionare a persoanei juridice sau a persoanei fizice, din punct de vedere al protectiei muncii, dacă constată că, prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respectă normele de protectie a muncii;

h) să aplice sanctiuni, potrivit legii, în situatia în care constată încălcări ale prevederilor actelor normative în domeniul protectiei muncii.

Art. 23. - Inspectorul de muncă este obligat:

a) să nu aibă un interes patrimonial în raporturile cu persoana juridică sau fizică, în executarea atributiilor sale;

b) să nu dezvăluie, nici după încetarea functiei de inspector, secrete de fabricatie sau de comert ori procedee de exploatare, precum si alte date cu caracter secret, cunoscute cu ocazia exercitării atributiilor sale;

c) să păstreze confidentialitate asupra sursei de informare în legătură cu sesizările sau plângerile primite, referitoare la defectiunile din instalatii sau la încălcarea dispozitiilor legale, si să nu facă cunoscut persoanei juridice si persoanei fizice faptul că s-a procedat la efectuarea inspectiei ca urmare a unei plângeri.

 

CAPITOLUL V

Accidentele de muncă si bolile profesionale

 

Art. 24. - (1) În sensul prezentei legi, prin accident de muncă se întelege vătămarea violentă a organismului, precum si intoxicatia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăsoară activitatea, si care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile, invaliditate ori deces.

(2) Este, de asemenea, accident de muncă:

a) accidentul suferit de elevi, studenti si ucenici în timpul efectuării practicii profesionale;

b) accidentul suferit de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităti culturale, sportive, în timpul si din cauza îndeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei actiuni întreprinse din proprie initiativă, pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care amenintă avutul public sau pentru salvarea de vieti omenesti;

d) accidentul survenit în timpul si pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu si invers;

e) accidentul cauzat de activităti care nu au legătură cu procesul muncii, dacă are loc la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de acestia, în timpul programului de muncă si nu se datorează culpei exclusive a accidentatului.

Art. 25. - Accidentul de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse si cu numărul persoanelor accidentate, în:

a) accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile;

b) accident care produce invaliditate;

c) accident mortal;

d) accident colectiv, când sunt accidentate cel putin trei persoane în acelasi timp si din aceeasi cauză.

Art. 26. - (1) Accidentul de muncă va fi comunicat de îndată conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunostintă despre producerea accidentului.

(2) Accidentul de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă ori, după caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si accidentul de muncă colectiv vor fi comunicate de îndată de către conducerea persoanei juridice sau, după caz, de persoana fizică, în calitate de angajator, inspectoratului teritorial de muncă si, după caz, organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

(3) În cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt si persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, persoana juridică sau fizică la care sunt angajati accidentatii va anunta de îndată inspectoratul teritorial de muncă din judetul în raza căruia s-a produs accidentul.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) organele Ministerului de Interne competente, potrivit legii, vor trimite organelor prevăzute la art. 27, în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului, la cererea acestora.

Art. 27. - (1) Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează astfel:

a) de către persoana juridică, în cazul accidentului care a produs incapacitate temporară de muncă;

b) de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul accidentelor care au produs invaliditate, deces, al accidentelor colective, precum si în cazul accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă salariatilor angajati la persoane fizice;

c) de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în cazul accidentelor de muncă colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile.

(2) Rezultatul cercetării accidentului de muncă se va consemna într-un proces-verbal care va stabili:

a) cauzele si împrejurările în care a avut loc accidentul;

b) prevederile din normele de protectie a muncii care nu au fost respectate;

c) persoanele care se fac răspunzătoare de nerespectarea normelor de protectie a muncii;

d) sanctiunile aplicate;

e) persoana juridică sau fizică la care se înregistrează accidentul de muncă;

f) măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente.

(3) În caz de deces al persoanei accidentate în muncă unitatea medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie de pe raportul de constatare medico-legală.

Art. 28. - (1) Înregistrarea accidentului de muncă se face în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridică, precum si de către persoana fizică, la care s-a produs accidentul.

(2) Accidentele suferite de elevi, studenti si ucenici în timpul desfăsurării practicii profesionale se înregistrează de către persoana juridică unde se desfăsoară practica.

(3) Accidentul suferit de o persoană în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) se înregistrează de către persoana juridică ce a organizat actiunea respectivă.

(4) Accidentul de muncă suferit de o persoană în conditiile art. 24 alin. (2) lit. c) se înregistrează de către persoana juridică sau fizică unde s-a produs evenimentul; în cazul accidentului de această natură, produs în afara incintei persoanei juridice sau la persoana fizică si care nu are nici o legătură cu acestea, înregistrarea se face de către primăria în a cărei rază teritorială s-a produs.

(5) Accidentul de muncă survenit în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. d) se înregistrează de către persoana juridică sau fizică la care este încadrat accidentatul.

Art. 29. - Accidentul de muncă înregistrat de persoana juridică si persoana fizică se raportează de către acestea la inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 30. - (1) În sensul prezentei legi, bolile profesionale sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

(2) Sunt boli profesionale si afectiunile suferite de elevi, studenti si ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 31. - (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de către medicii unitătii sanitare care acordă asistentă medicală participantilor la procesul de muncă desfăsurat de persoana juridică, precum si de persoana fizică.

(2) Bolile profesionale se comunică inspectoratului judetean de politie sanitară si medicină preventivă, indiferent dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporară de muncă.

Art. 32. - (1) Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, precum si stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri din aceleasi cauze se fac de inspectoratul de politie sanitară si medicină preventivă al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, împreună cu inspectoratul teritorial de muncă.

(2) Rezultatul cercetării bolii profesionale se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde elementele prevăzute la art. 27 alin. (2).

(3) Intoxicatia acută profesională se declară, se cercetează si se înregistrează atât ca boală profesională, cât si ca accident de muncă.

Art. 33. - (1) Înregistrarea bolilor profesionale se face, în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridică si de persoana fizică la care s-a produs îmbolnăvirea.

(2) Bolile profesionale înregistrate de persoana juridică si de persoana fizică se raportează la inspectoratul de politie sanitară si medicină preventivă al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderea juridică

 

Art. 34. - Încălcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 35. - Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locul de muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 36. - Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de către persoana care are îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 37. - Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protectia muncii, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Art. 38. - Nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protectia muncii, la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 39. - Repunerea în functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor anterior eliminării tuturor deficientelor pentru care s-a dispus oprirea acestora constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 40. - Dacă faptele prevăzute la art. 35-39 sunt săvârsite din culpă, minimul si maximul special al pedepsei se reduc la jumătate.

Art. 41. - (1) Constituie contraventii faptele săvârsite de persoanele juridice si persoanele fizice, aflate în una dintre situatiile prevăzute de prezenta lege, dacă nu au fost comise în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei încălcarea dispozitiilor art. 18 alin. (1) lit. o).

(3) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 si ale art. 18 alin. (1) lit. b), precum si nerespectarea de către persoana fizică si juridică a dispozitiilor art. 22 lit. a), b) si e) privind exercitarea atributiilor de către inspectorul de muncă.

(4) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 3.500.000 lei la 7.000.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispozitiilor art. 8 alin. (2), ale art. 12 alin. (2)-(4), ale art. 13 alin. (2) si (3) si ale art. 18 alin. (1) lit. a) si m);

b) neluarea măsurilor prevăzute în norme, care să prevină prezenta peste limitele admise în norme a factorilor nocivi chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman, în procesul de muncă;

c) darea în exploatare sau repunerea în functiune, partială sau totală, a constructiilor, echipamentelor tehnice noi sau reparate, precum si aplicarea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de protectie a muncii;

d) neîntocmirea sau nerespectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de sigurantă;

e) neluarea măsurilor pentru prevenirea si lichidarea avariilor;

f) folosirea surselor de foc deschis si fumatul în locurile în care acestea sunt interzise prin norme;

g) neluarea măsurilor de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si a măsurilor pentru prevenirea efectelor electricitătii statice si a descărcărilor atmosferice;

h) nerespectarea măsurilor de protectie a muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, a pesticidelor, precum si a deseurilor rezultate;

i) neasigurarea sau nefolosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate, la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;

j) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor tehnice;

k) încălcarea dispozitiilor legale referitoare la asigurarea si utilizarea fondului necesar pentru realizarea măsurilor de protectie a muncii.

(5) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispozitiilor art. 15 si ale art. 18 alin. (1) lit. c)-l);

b) încălcarea dispozitiilor art. 16 si ale art. 17 alin. (1);

c) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor tehnice, materialelor si produselor;

d) nerespectarea măsurilor de sigurantă prevăzute în normele privind lucrul la înăltime, în spatii închise si în conditii de izolare;

e) nerespectarea normelor privind delimitarea, îngrădirea si semnalizarea zonelor periculoase, golurilor, săpăturilor, puturilor si luminatoarelor;

f) nerespectarea măsurilor de protectie a muncii pentru asigurarea exploatării fără pericole a instalatiilor de sudare, a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente tehnice;

g) nerespectarea normelor privind întretinerea, revizia si repararea periodică a echipamentelor tehnice;

h) nerespectarea normelor privind exploatarea în conditii de sigurantă a mijloacelor de transport si a celor de ridicat;

i) nerespectarea normelor de protectie a muncii privind aplicarea metodelor de exploatare minieră, executia, exploatarea si întretinerea lucrărilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze.

(6) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispozitiilor art. 7 alin. (2) si (3), ale art. 8 alin. (1), ale art. 18 alin. (1) lit. p) si r), ale art. 19 lit. b) si e) si ale art. 26 alin. (2);

b) încălcarea normelor de protectie a muncii privind timpul de muncă, munca în schimburi si intensitatea muncii;

c) nerespectarea normelor privind asigurarea, marcarea si întretinerea căilor de acces si de circulatie;

d) neasigurarea iluminatului de sigurantă la locurile de muncă prevăzute în normele de protectie a muncii;

e) părăsirea echipamentelor tehnice aflate în functiune sau încredintarea supravegherii acestora unor persoane neautorizate;

f) nerespectarea normelor privind organizarea si desfăsurarea activitătii de salvare.

(7) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei următoarele:

a) încălcarea dispozitiilor art. 18 alin. (1) lit. n), ale art. 19 lit. a), c), d), f) si g), ale art. 26 alin. (1) si (3), ale art. 27 alin. (1) lit. a) si alin. (3), ale art. 28 alin. (1)-(5) si ale art. 29;

b) încălcarea dispozitiilor art. 33 alin. (1) si (2);

c) accesul persoanelor neautorizate la locurile de muncă ce prezintă pericol deosebit;

d) nerespectarea normelor privind organizarea activitătii de păstrare, întretinere si denocivizare a echipamentului de protectie;

e) neîntocmirea documentelor de urmărire a parametrilor functionali ai echipamentelor tehnice si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare;

f) nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea si trimiterea în termen a rapoartelor si datelor în legătură cu situatia protectiei muncii.

Art. 42. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la art. 41 alin. (2)-(7) se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii; sumele încasate cu titlu de amendă se fac venit la bugetul de stat în procent de 85%, iar 15% constituie fond de stimulare a personalului angajat la Inspectia Muncii.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la art. 41 alin. (4) lit. b) si h), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. b) si alin. (7) lit. b), d) si f) se fac si de către inspectorii de politie sanitară si medicină preventivă din cadrul Ministerului Sănătătii.

(3) În caz de constatare a unei situatii care se încadrează în prevederile art. 35-39, inspectorii prevăzuti la alin. (1) si (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 43. - Sanctiunile contraventionale se aplică persoanelor juridice si persoanelor fizice, angajatori sau angajati.

Art. 44. - (1) Persoanele sanctionate contraventional pot formula plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

(2) Hotărârile judecătoresti pronuntate în conditiile alin. (1) sunt supuse recursului.

Art. 45. - Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sunt aplicabile în măsura în care nu contin dispozitii contrare prezentei legi.

Art. 46. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurărilor sociale de stat.

(2) La stabilirea despăgubirilor cuvenite persoanelor angajate cu conventii civile se va tine seama de categoriile si de cuantumul drepturilor care se acordă salariatilor potrivit legislatiei asigurărilor sociale de stat.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 47. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice care îsi desfăsoară activitatea fără a fi autorizate din punct de vedere al protectiei muncii, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să solicite inspectoratelor teritoriale de muncă emiterea autorizatiei de functionare.

(2) Termenul privind obligatia de a solicita emiterea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, pentru persoanele fizice si persoanele juridice prevăzute la alin. (1), este de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 48. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale în colaborare cu organele de stat competente va elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia, referitoare la:

a) autorizarea functionării persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii;

b) certificarea calitătii de protectie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protectie si de lucru si avizarea introducerii lor în fabricatie;

c) certificarea calitătii, din punct de vedere al securitătii muncii, a echipamentelor tehnice;

d) avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire în domeniul protectiei muncii;

e) clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze;

f) comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de muncă si declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesională;

g) finantarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protectie a muncii;

h) locul de muncă cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare.

(2) Normele metodologice se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 49. - În sensul prezentei legi, prin loc de muncă cu pericol deosebit se întelege locul de muncă ce prezintă un înalt risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională, care, datorită caracteristicilor proprii procesului tehnologic sau mediului de muncă, instalatiilor si utilajelor cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, necesită cunoasterea si respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice, a normelor de securitate a muncii, a regulilor de ordine si disciplină a muncii, pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice cu consecinte grave.

Art. 50. - În sensul prezentei legi, prin pericol iminent de accidentare se întelege situatia în care se poate produce în orice moment accidentarea sau îmbolnăvirea profesională a unuia sau a mai multor salariati.

Art. 51. - În sensul prezentei legi, prin practică profesională se întelege instruirea practică, specifică meseriei si specialitătii în care se pregătesc elevii, studentii si ucenicii în atelierele si laboratoarele persoanelor juridice, precum si în atelierele persoanelor fizice.

Art. 52. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege, se modifică si se completează prin hotărâre a Guvernului, în functie de aparitia unor domenii sau activităti noi în economia natională.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 5/1965 cu privire la protectia muncii, H.C.M. nr. 2.896/1966 privind declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, H.C.M. nr. 304/1975 privind acordarea, utilizarea si întretinerea echipamentului de protectie si echipamentului de lucru, H.C.M. nr. 1.672/1974 privind planificarea, finantarea si raportarea cheltuielilor de protectie a muncii, H.C.M. nr. 2.494/1969 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în domeniul muncii si ocrotirilor sociale, precum si alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

ANEXA Nr. 1

 

DOMENIILE

pentru care se elaborează normele generale de protectie

si igienă a muncii

 

Nr.

crt.

Domeniul

Reguli si măsuri

1.

Organizarea protectiei muncii la nivelul persoanei juridice, precum si al persoanei fizice

- principii si criterii de organizare;

- încadrarea si repartizarea personalului la locurile de muncă;

- pregătirea si instruirea personalului;

- formarea si perfectionarea specialistilor;

- metode si mijloace de propagandă;

- dotarea cu echipament individual de protectie;

- acordarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare.

2.

Sarcinile de muncă

- conceperea si repartizarea sarcinilor de muncă;

- durata timpului de muncă, munca în schimburi,

intensitatea muncii;

- principii ergonomice în organizarea locului de muncă;

- transportul, manipularea si depozitarea materialelor;

- componentele solicitărilor neuropsihice si nivelurile de

încărcare cu sarcini de lucru;

- lucrul în conditii de izolare;

- lucrul la înăltime.

3.

Clădiri si alte constructii

- obligatiile proiectantului;

- obligatiile executantului;

- obligatiile beneficiarului;

- amplasarea clădirilor, depozitelor si a altor tipuri de

constructii;

- căi de circulatie;

- înăltimea clădirilor, dimensionarea suprafetelor si a

volumului de lucru;

- instalatii tehnico-edilitare;

- dotări social-sanitare;

- necesarul de apă potabilă;

- colectarea si îndepărtarea reziduurilor.

4.

Echipamente tehnice

- principii ergonomice;

- prevederi comune;

- sisteme de comandă;

- masini;

- echipamente tehnice electrice;

- instalatii sub presiune, de ridicat si transportat;

- echipamente pentru fluide energetice;

- echipamente portabile si unelte manuale.

5.

Mediul de muncă

- valorile componentelor microclimatului, în functie de

efortul fizic depus si de sezon;

- noxe chimice la locul de muncă, concentratii maxime

admise;

- concentratii maxime admise de pulberi si fibre;

- natura agentilor biologici periculosi;

- conditiile si măsurile de prevenire a contaminării;

- ventilarea industrială;

- iluminatul industrial;

- zgomot, vibratii si ultrasunete: intensitate si punct de

expunere;

- radiatii electromagnetice: câmpuri electromagnetice,

radiatii laser, radiatii ultraviolete, plasmă;

- bolile profesionale - clasificare.

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTIVITĂTILE DIN ECONOMIA NATIONALĂ

pentru care se elaborează norme specifice de securitate a muncii

 

1. Agricultură:

- Cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice în activitătile din agricultură

- Valorificarea deseurilor proteice

- Prelucrarea, păstrarea, industrializarea si livrarea furajelor

- Receptionarea, conservarea, păstrarea si valorificarea produselor agricole

- Îmbunătătiri funciare si irigatii

- Exploatarea stufului

- Cresterea animalelor.

2. Silvicultură, exploatare forestieră si economia vânatului:

- Silvicultură si economia vânatului

- Exploatări si transporturi forestiere.

3. Piscicultură si pescuit:

- Piscicultură si pescuit.

4. Industria extractivă:

- Prospectiuni si explorări geologice

- Extragerea substantelor minerale utile în cariere cu mijloace mecanizate

- Mine de cărbune, sisturi si nisipuri bituminoase

- Prepararea cărbunilor

- Mine de petrol

- Lucrări de foraj sonde

- Foraj cu platforme marine

- Foraje speciale

- Lucrări speciale în activitatea de foraj-extractie a hidrocarburilor

- Extractia titeiului

- Extractia titeiului si a gazelor prin sonde marine

- Extractia gazelor naturale

- Transportul prin conducte al gazelor naturale

- Exploatarea în subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor

- Prepararea minereurilor

- Exploatarea substantelor minerale în cariere, prin derocare cu explozivi

- Transportul titeiului, al gazolinei si al etanului prin conducte

- Excavatii si constructii subterane

- Exploatarea si prelucrarea sării.

5. Industria prelucrătoare:

- Industria cărnii si a produselor din carne

- Instalatii frigorifice

- Industria prelucrării pestelui

- Prelucrarea conservelor din legume si fructe si producerea sucurilor

- Fabricarea uleiurilor si a altor grăsimi vegetale

- Fabricarea produselor lactate

- Fabricarea produselor de morărit si de panificatie

- Fabricarea zahărului si a produselor zaharoase

- Vinificatie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale

- Industria de prelucrare a tutunului

- Prelucrarea plantelor textile (in, cânepă si bumbac)

- Industria textilă

- Industria confectiilor din textile, blănuri si piele

- Industria de prelucrare a pieilor

- Fabricarea articolelor din piele si a încăltămintei

- Fabricarea mobilei din lemn, inclusiv tapitate

- Fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru constructii

- Fabricarea articolelor sportive, ambarcatiunilor, planoarelor, articolelor muzicale si a rechizitelor scolare din lemn

- Fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele

- Fabricarea furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat si a elementelor mulate din furnire sau aschii

- Fabricarea si înnobilarea plăcilor din aschii sau fibre de lemn

- Fabricarea creioanelor

- Fabricarea chibriturilor

- Fabricarea lânii si făinii din lemn, a drojdiei furajere, extraselor tanante si a furfurolului

- Industria hârtiei si a celulozei

- Industria poligrafică

- Prelucrarea titeiului

- Fabricarea produselor petrochimice de bază

- Fabricarea materiilor explozive

- Transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive

- Fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului

- Desfacerea produselor petroliere

- Manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice

- Fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului

- Fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei

- Producerea aerului comprimat

- Fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice

- Fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)

- Fabricarea, depozitarea si transportul firelor si fibrelor sintetice

- Fabricarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare

- Prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare

- Fabricarea, depozitarea si transportul apei grele

- Fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlărie tehnică

- Fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj

- Fabricarea geamului

- Fabricarea liantilor si azbocimentului

- Fabricarea si prelucrarea fibrelor din sticlă

- Fabricarea betonului celular autoclavizat

- Fabricarea produselor din beton, beton armat si precomprimat

- Prelucrarea pietrei si a marmurii

- Producerea materialelor termo- si hidroizolante

- Fabricarea produselor din ceramică brută si fină pentru constructii

- Fabricarea produselor din PAS (poliesteri armati cu fibre de sticlă)

- Fabricarea cocsului si a produselor cocsochimice

- Fabrici de aglomerare

- Elaborarea si turnarea fontei

- Elaborarea si turnarea otelului

- Laminarea profilurilor si a produselor plate

- Fabricarea produselor refractare, plăcilor si a pulberilor folosite la turnarea otelului

- Fabricarea produselor abrazive si cărbunoase

- Activitatea în turnătorii

- Elaborarea si prepararea metalelor neferoase si rare

- Prelucrarea azbestului

- Constructii si confectii metalice

- Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald

- Prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece si stantare

- Prelucrarea metalelor prin aschiere

- Constructii navale

- Laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice

- Sudarea si tăierea metalelor

- Tratamente termice si termochimice

- Activitatea de vopsire

- Acoperiri metalice

- Prelucrări neconventionale (electroeroziune, electrochimie, laser si ultrasunete)

- Fabricarea componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

- Fabricarea acumulatoarelor si a pilelor electrice

- Fabricarea lămpilor electrice, tuburilor cinescop si a corpurilor de iluminat

- Fabricarea masinilor electrice rotative, transformatoarelor si a condensatoarelor de fortă

- Exploatarea si întretinerea transportoarelor cu bandă

- Lucrul cu radiatii neionizante

- Prelucrarea automată a datelor

- Activităti care se desfăsoară la binoculare.

6. Energia electrică si termică, gaze si apă:

- Producerea energiei electrice

- Transportul si distributia energiei electrice

- Utilizarea energiei electrice în medii normale

- Producerea energiei termice

- Centrale termice echipate cu cazane care functionează cu combustibil lemnos

- Transportul, distributia si utilizarea energiei termice

- Distributia si utilizarea gazelor

- Alimentarea cu apă a localitătilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

- Evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice

- Exploatarea, gospodărirea apelor, întretinerea lucrărilor si a cursurilor de apă, cadastrul apelor si al folosintelor legate de ape si apărarea împotriva inundatiilor.

7. Constructii:

- Lucrări geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelări si consolidări de teren

- Prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrărilor din beton, beton armat si precomprimate

- Executarea constructiilor înalte (inclusiv glisări si liftări)

- Lucrări de zidărie, montaj prefabricate si finisaje în constructii

- Lucrări de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive

- Lucrări de instalatii tehnico-sanitare si de încălzire

- Lucrări de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice

- Constructii hidrotehnice, portuare si canale navigabile

- Lucrări de reparatii, consolidări, demolări si translatii de clădiri

- Lucrări de drumuri, poduri si constructii căi ferate

- Alpinism utilitar

- Lucrări de cofraje, schele, cintre si esafodaje.

8. Comert cu ridicata si cu amănuntul, repararea si întretinerea autovehiculelor:

- Comertul cu ridicata si cu amănuntul

- Manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor

- Întretinere si reparatii autovehicule.

9. Hoteluri si restaurante:

- Turism, alimentatie publică si transportul persoanelor cu instalatii pe cablu.

10. Transport, depozitare si comunicatii:

- Transporturi rutiere

- Transporturi pe calea ferată

- Exploatarea metroului

- Transportul urban cu tractiune electrică (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si întretinere

- Transport intern

- Transporturi navale

- Transporturi aeriene

- Exploatarea si întretinerea drumurilor si a podurilor

- Exploatarea si întretinerea portuară

- Postă

- Telecomunicatii

- Radiocomunicatii.

11. Sănătate si asistentă socială:

- Activităti din domeniul sănătătii.

12. Alte activităti de servicii sociale colective si personale:

- Gospodărire comunală si salubritate publică

- Activitatea de prestări de servicii.

13. Alte activităti:

- Lucrul la înăltime

- Lucrul în spatii închise

- Semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de muncă

- Organizarea santierelor temporare sau mobile.