MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 48        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 29 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

14. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonaniei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sisteme or interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

2. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 

15. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

175. - Hotărâre cu privire la asigurarea plătii serviciilor medicale, inclusiv a obligatiilor către furnizorii de medicamente si materiale sanitare rămase nedecontate până la finele anului 2000, din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

176. - Hotărâre privind eliberarea din functie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei

 

177. - Hotărâre privind numirea în functie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei

 

178. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

179. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Neamt

 

180. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Sibiu

 

181. - Hotărâre privind eliberarea din functia de prefect al judetului Bihor

 

182. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Vâlcea

 

183. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Sibiu

 

184. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Neamt

 

185. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Bistrita-Năsăud

 

186. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al judetului Bihor

 

187. - Hotărâre privind numirea în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru

asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic.  - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 67 din 17 august 2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 25 august 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74, alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2001.

Nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promutgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2001.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 

Parlamentul Romăniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al  cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din iulie 2000, cu următoarea modificare:

- La punctul 1, alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

"Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contraventie dacă fapta, potrivit legii, nu este considerată infractiune si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2001.

Nr. 2.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2001.

Nr. 15.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

cu privire la asigurarea plătii serviciilor medicale, inclusiv a obligatiilor către furnizorii de medicamente si materiale sanitare rămase nedecontate până la finele anului 2000, din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 59 alin. (1) lit. a) din

Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Casele de asigurări de sănătate, sunt autorizate ca la stabilirea sumelor ce urmează să fie cuprinse în contractele încheiate cu spitalele pentru furnizarea de servicii medicale asiguratilor în anul 2001 să ia în considerare si obligatiile către furnizorii de medicamente si materiale sanitare înregistrate până la data de 31 decembrie 2000.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în aplicarea prevederilor art. 1 spitalele vor prezenta cereri fundamentate Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.393/2000 cu privire la asigurarea plătii serviciilor medicale, inclusiv a obligatiilor către furnizorii de medicamente si materiale sanitare, din Fondul de asigurări sociale de sănătate până la finele anului 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 30 decembrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Române,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data prezentei hotărâri domnul general de corp de armată Berechet Constantin Nicolae se eliberează din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functie a inspectorului general

al Inspectoratului General al Politiei

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Române,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data prezentei hotărâri domnul general de brigadă Sandu Zamfir Florin se numeste în functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei.

 

PRIM-MINlSTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 177.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect

al municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Iordan Ion se eliberează din functia de prefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 178.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect al judetului Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Marcoci Vlad se eliberează din functia de prefect al judetului Neamt.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 179.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect al judetului Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Călin Lucian se eliberează din functia de prefect al judetului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din functia de prefect al judetului Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 59/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tibu Valerian se eliberează din functia de prefect al judetului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al judetului Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Perpelea Mircea se numeste în functia de prefect al judetului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 182.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al judetului Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia, României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lup Silvestru Mircea se numeste în functia de prefect al judetului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al judetului Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul Romăniei adoptă prezenta hotârâre.

 

Articol unic. - Domnul Pruteanu Vasile se numeste în functia de prefect al judetului Neamt.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al judetului Bistrita-Năsăud

 

În temeiul pnevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Rus Grigore se numeste în functia de prefect al judetului Bistrita-Năsăud.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al judetului Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tărău Aurel se numeste în functia de prefect al judetului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functia de prefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Luican Mihai Ion Florin se numeste în functia de prefect, al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 187.