MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 49      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Marti, 30 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizie nr. 223 din 14 noiembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum si plata comisioanelor si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 103/1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

173. - Hotărâre privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

174. – Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

188. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIE Nr. 223

din 14 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum si plata comisioanelor si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 103/1999

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum si plata comisioanelor si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 103/1999 pentru stabilirea bunurilor si serviciilor care pot fi achitate pe bază de cupoane pentru agricultori în anul 1999, precum si a valorii unui cupon, exceptie ridicată de Societatea agricolă Inotesti din comuna Colceag în Dosarul nr. 4.138/1999 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial.

La apelul nominal se prezintă Marin Dută, în calitate de reprezentant al autorului exceptiei, lipsind Guvernul României si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei consideră că "art. II/1, II/2, II/3, II/4, II/5 si II/6 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1999 sunt neconstitutionale si, ca urmare, au fost încălcate drepturile membrilor cooperatori". Se mai sustine că dispozitiile din această ordonantă contravin intereselor României. Pentru aceste motive se solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată în concluziile scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind inadmisibilă atât în ceea ce priveste dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 32/1999, cât si dispozitiile hotărârilor Guvernului criticate de autorul exceptiei, întrucât Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte asupra lor.

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 august 1999, pronuntată în Dosarul nr. 4.138/1999, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum si plata comisioanelor si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 103/1999 pentru stabilirea bunurilor si serviciilor care pot fi achitate pe bază de cupoane pentru agricultori în anul 1999, precum si a valorii unui cupon, exceptie ridicată de Societatea agricolă Inotesti din comuna Colceag.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a sustinut că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 32/1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 si ale Hotărârii Guvernului nr. 103/1999 sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 37, 48, 134 si 135 din Constitutie, întrucât instituie un sistem de planificare a resurselor financiare necesare în vederea dezvoltării agriculturii, care îngrădeste dezvoltarea economiei de piată si a liberei concurente, ceea ce contravine intereselor nationale. Totodată se arată că valoarea cupoanelor nu este stabilită prin ordonantă, ci prin hotărâre a Guvernului, aceasta fiind o valoare simbolică diminuată cu impozite si taxe. În felul acesta, prin cupoanele agricole nu se stimulează exploatarea resurselor naturale si, ca o consecintă, nu se protejează interesul national în activitatea economică, financiară si valutară.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial, exprimându-si opinia, consideră că exceptia este întemeiată. Ordonanta Guvernului nr. 32/1999 contravine prevederilor art. 134 din Constitutie, deoarece instituie un sistem de planificare care îngrădeste dezvoltarea economiei de piată si a liberei concurente. Statul nu poate interveni decât pentru asigurarea libertătii comertului, protectia concurentei, protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, si nu în planificarea resurselor financiare.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a reglementărilor cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 32/1999 este neîntemeiată, întrucât instituirea sistemului de plată pe bază de cupoane pentru agricultori, cu finantare de la bugetul de stat, reglementat prin această ordonantă, reprezintă una dintre măsurile stabilite de stat în temeiul art. 134 din Constitutie si nicidecum o încălcare a acestor prevederi. În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 103/1999, Guvernul consideră că este inadmisibilă, întrucât, potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională hotărăste numai asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

 

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Critica de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 martie 2000), prevederile Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum si plata comisioanelor si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 103/1999 pentru stabilirea bunurilor si serviciilor care pot fi achitate pe bază de cupoane pentru agricultori în anul 1999, precum si a valorii unui cupon (ambele hotărâri au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 23 februarie 1999).

În urma examinării actelor dosarului instantei de judecată Curtea retine că prin actiunea introdusă la Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial s-a solicitat:

- obligarea de către instantă a Guvernului României si a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei să modifice Ordonanta Guvernului nr. 32/1999;

- comunicarea către reclamant a răspunsului la reclamatia înregistrată la Guvernul României în ceea ce priveste cererea de modificare a acestei ordonante.

În cadrul solutionării acestui litigiu Societatea agricolă Inotesti a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 103/1999.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă în raport cu dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora: "(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.

(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională."

Asa fiind, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial trebuia să aplice aceste dispozitii si, fără a mai sesiza Curtea Constitutională, să respingă, printr-o încheiere motivată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, întrucât solutionarea cauzei nu depinde de aceste prevederi.

De asemenea, prin aceeasi încheiere instanta judecătorească trebuia să respingă si exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 si ale Hotărârii Guvernului nr. 103/1999, acte normative care nu fac parte din categoria actelor prevăzute de art. 144 lit. c) din Constitutie, text potrivit căruia Curtea Constitutională "hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor".

Întrucât instanta nu s-a conformat dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, iar Curtea Constitutională a fost totusi sesizată, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999, aprobată prin Legea nr. 27/2000, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999, precum si plata comisioanelor si a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 103/1999 pentru stabilirea bunurilor si serviciilor care pot fi achitate pe bază de cupoane pentru agricultori în anul 1999, precum si a valorii unui cupon, exceptie ridicată de Societatea agricolă Inotesti din comuna Colceag, în Dosarul nr. 4.138/1999 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 noiembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 11 alin. 3 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996 si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Regia Natională a Pădurilor este persoană juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, exercitând atributii principale si atributii de serviciu public cu specific silvic, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Regia Natională a Pădurilor functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(3) Unitătile fără personalitate juridică din structura Regiei Nationale a Pădurilor se reorganizează si sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Structurile organizatorice si functionale ale unitătilor prevăzute în anexa nr. 2 se aprobă de Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor.

Art. 2. - (1) La data de 31 decembrie 2000 patrimoniul net al Regiei Nationale a Pădurilor era în valoare de 861,65 miliarde lei, fiind constituit prin însumarea patrimoniilor unitătilor din structura sa.

(2) Patrimoniul si personalul unitătilor desfiintate se preiau de unitătile din structura Regiei Nationale a Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 2, conform aprobării Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor.

(3) Preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la aprobarea Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor, în conditiile legii.

(4) Personalul care se preia de la unitătile desfiintate se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Regia Natională a Pădurilor are ca obiect de activitate aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii si actionează pentru apărarea, conservarea si dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum si pentru gospodărirea si valorificarea vânatului, a pestelui din apele de munte si a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în conditii de eficientă economică.

Art. 4. - Organele de conducere ale Regiei Nationale a Pădurilor sunt:

- consiliul de administratie;

- managerul - directorul general.

Art. 5. - Consiliul de administratie si managerul - directorul general al Regiei Nationale a Pădurilor exercită atributiile principale prevăzute la art. 14 si, respectiv, la art. 19 din regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 982/1998 privind restructurarea Regiei Nationale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 173.

 

ANEXA Nr. 1

 

Regulament

privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Denumirea regiei este Regia Natională a Pădurilor.

Art. 2. - Regia Natională a Pădurilor este persoană juridică si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, exercitând si atributii de serviciu public cu specific silvic.

Art. 3. - Sediul Regiei Nationale a Pădurilor este în municipiul Bucuresti, bd Magheru nr. 31, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 4. - (1) Regia Natională a Pădurilor are ca scop gospodărirea unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea cresterii contributiei pădurilor la îmbunătătirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei nationale cu lemn, cu alte produse ale pădurii si cu servicii specifice.

(2) Regia Natională a Pădurilor poate gospodări, pe baza principiilor enuntate la alin. (1), si suprafete de fond forestier proprietate privată sau apartinând unitătilor administrativ-teritoriale, pe bază de contract.

Art. 5. - (1) Regia Natională a Pădurilor are ca obiect de activitate aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii si actionează pentru apărarea, conservarea si dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum si pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare si de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea si valorificarea, prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în conditii de eficientă economică, exercitând si atributii de serviciu public cu specific silvic.

(2) Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează si se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului sunt:

- masa lemnoasă pe picior sau provenită din tăieri de produse principale, secundare, accidentale si de igienă ale pădurii si sub formă de sortimente rezultate prin prelucrarea primară a lemnului;

- alte produse lemnoase: arbori si arbusti ornamentali, puieti forestieri, răchită si împletituri din răchită;

- produsele nelemnoase specifice din fondul forestier, cum sunt: vânatul din crescătorii si din cuprinsul fondurilor de vânătoare, pestele din apele de munte, din păstrăvării, bălti si iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, semintele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale si aromatice, răsina si altele similare.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 6. - Regia Natională a Pădurilor are următoarele atributii principale:

- asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum si a celui apartinând altor detinători, pe care le are în administrare, si gospodărirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestora;

- asigură finantarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi rationale a fondului forestier al statului si a desfăsurării normale a activitătii, în conditiile prevăzute de lege;

- organizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului si întocmeste periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor tehnice si a prevederilor legale în vigoare;

- stabileste măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier si de corectare a perimetrului pădurilor prin schimburi ori prin cumpărare de terenuri, pe bază de acte autentice, în conditiile legii;

- aprobă sau avizează, după caz, potrivit prevederilor legale, efectuarea de schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din circuitul silvic;

- îndeplineste atributiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune în cazul tuturor vânzărilor de bunăvoie sau silite, la pret si în conditii egale, pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică a statului si pentru terenurile limitrofe acestuia, precum si pentru terenurile acoperite cu vegetatie forestieră;

- poate cumpăra terenuri degradate proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu respectarea prevederilor legale si cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a pădurilor;

- preia în administrare terenurile degradate proprietate publică a statului, incluse în perimetrele de ameliorare si prevăzute să fie împădurite potrivit legii; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar sau din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii;

- organizează si execută paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păsunatului, braconajului si altor fapte păgubitoare, precum si măsurile de prevenire si de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;

- organizează si execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare si de reconstructie ecologică a pădurilor, precum si cele de îngrijire a arboreturilor tinere si de întretinere a semintisurilor si plantatiilor;

- asigură realizarea si urmărirea, prin sistem informational adecvat, a compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate;

- urmăreste protejarea terenurilor din fondul forestier împotriva eroziunii si altor forme de degradare si asigură executia lucrărilor de corectare a torentilor din fondul forestier;

- asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând actiunile necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si a dăunătorilor; în acest sens poate detine aeronave utilitare, în scopul utilizării lor pentru combaterea aviochimică, executarea aerofotogramelor si pentru patrulare aero;

- amplasează si pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile statului, destinată agentilor economici si populatiei, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamentele silvice;

- exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează, pentru prevenirea prejudicierii semintisurilor si arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului, precum si pentru prevenirea altor fapte asemănătoare si ia măsuri pe baza legislatiei în vigoare, sanctionând abaterile constatate;

- controlează provenienta materialelor lemnoase si a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulatiei acestora si urmăreste sanctionarea neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- asigură valorificarea, în conditii de eficientă economică, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile statului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- execută în regie proprie sau prin agenti economici specializati lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile statului, în conditiile legii, în scopul gospodăririi rationale a acestora si al valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerării la timp a arboreturilor si al evitării declasării lemnului;

- stabileste si asigură realizarea retelei de drumuri forestiere necesare în vederea accesibilizării bazinelor forestiere, pentru exploatarea masei lemnoase, mai buna gospodărire a pădurilor, a vânatului si pentru turism, în conditiile legii;

- execută lucrări de construire, întretinere si reparatii ale drumurilor si căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin agenti economici de specialitate;

- poate detine nave fluviale pentru asigurarea pazei si a gospodăririi pădurilor amplasate în lungul Dunării si al unor râuri interioare;

- gospodăreste fondurile de vânătoare si cele de pescuit din apele de munte, care îi sunt atribuite în gestiune directă, răspunzând de realizarea efectivelor optime de vânat, pe fiecare fond de vânătoare, prin actiuni de selectie a vânatului, de asigurare a hranei, a adăpostului si a zonelor de liniste si de înmultire a acestuia, a repopulării în unele fonduri, si de recoltarea efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire si combatere a braconajului;

- organizează, în conditiile legii, actiuni de vânătoare si de pescuit pentru cetăteni străini, pe fondurile de vânătoare si de pescuit atribuite în gestiune;

- îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare si a celor de pescuit din apele de munte;

- administrează si gospodăreste arii protejate, inclusiv parcuri nationale, în conditiile legii;

- prelucrează si valorifică, în conditii de eficientă economică, produsele nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană, plante medicinale, tehnice, aromatice si altele asemenea;

- prestează la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată sau apartinând unitătilor administrativ-teritoriale, precum si pe terenurile cu vegetatie forestieră din afara fondului forestier, cum sunt: lucrări de marcare a arborilor care se pot recolta; inventarierea masei lemnoase; împăduriri; combaterea dăunătorilor; cadastru de specialitate si altele;

- asigură, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau a asociatiilor de proprietari legal constituite, contra cost, pe bază de contracte;

- sprijină detinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantatii si de perdele forestiere, colaborând cu acestia în conditiile legii;

- execută, contra cost, în conditiile legii, lucrările de regenerare a pădurilor proprietate privată, în cazul în care proprietarii nu îsi îndeplinesc obligatiile ce le revin;

- prestează, contra cost, servicii, lucrări si transporturi pentru terti, potrivit obiectului său de activitate;

- realizează întreaga gamă de operatiuni de comert interior si exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier, potrivit legii;

- stabileste relatii în domeniul său de activitate cu regii autonome, societăti comerciale, precum si cu terte persoane juridice si fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităti productive si de comercializare, pe baze contractuale, în conditiile economiei de piată, potrivit legii;

- prestează servicii de cazare si masă pentru cetătenii români si străini, implicati în activităti aferente obiectului său de activitate, în spatiile cu asemenea destinatie de care dispune;

- actionează, în conditiile prevăzute de lege, pentru concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul propriu;

- asigură, în conditiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară în vederea desfăsurării normale a activitătilor proprii prin agenti economici din tară si din străinătate;

- stabileste tarife pentru lucrări, produse si servicii din domeniul său de activitate, potrivit legii;

- realizează politica de credite si a altor surse de finantare, de programare si executare a activitătii economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli, urmărirea si analiza executiei acestuia, precum si stabilirea destinatiei profitului, potrivit legii;

- stabileste măsurile necesare în vederea obtinerii de profit;

- initiază si organizează actiuni de cooperare tehnico-economică si stiintifică cu agenti economici si cu firme din tară si din străinătate, în conditiile legii;

- asigură realizarea cercetărilor stiintifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor si proiectarea lucrărilor de investitii, precum si realizarea asistentei tehnice de specialitate prin unitătile de profil atestate, în conditiile prevăzute de lege;

- urmăreste aplicarea în domeniul silviculturii a rezultatelor cercetărilor stiintifice, în scopul modernizării si perfectionării gospodăririi pădurilor;

- participă cu produse specifice fondului forestier la expozitii si târguri din tară si din străinătate, putând organiza la rândul său asemenea manifestări;

- asigură desfăsurarea corespunzătoare a activitătii de propagandă, ziaristică si publicitate, specifică sectorului silvic;

- reprezintă în justitie interesele statului în domeniile care constituie obiectul său de activitate.

 

CAPITOLUL IV

Patrimoniul

 

Art. 7. - Regia Natională a Pădurilor are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice si în raportul statistic - SILV 1, actualizat pe baza primirilor si cedărilor de terenuri legal efectuate, inclusiv ca urmare a trecerii unor suprafete în proprietate privată, conform legii.

Art. 8. - (1) Regia Natională a Pădurilor posedă, foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în proprietate, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor, fiind inalienabile, se evidentiază în mod distinct în patrimoniul acesteia si au regimul prevăzut de lege.

 

CAPITOLUL V

Structura organizatorică si functională

 

Art. 9. - (1) Regia Natională a Pădurilor are în structura sa unităti fără personalitate juridică, după cum urmează:

- directii silvice, asimilate cu filiale teritoriale ale acesteia;

- Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, ca unitate specializată de cercetare-proiectare-dezvoltare silvică;

- Revista Pădurilor.

(2) Unitătile din structura Regiei Nationale a Pădurilor mentionate la alin. (1) sunt conduse de un director si un comitet director, ale căror atributii se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie al acesteia.

(3) În structura organizatorică a unitătilor din structura Regiei Nationale a Pădurilor, mentionate la alin. (1), functionează, potrivit profilului de activitate, următoarele subunităti: ocoale silvice; sectii si alte subunităti pentru exploatarea pădurilor si prelucrarea primară a lemnului, precum si pentru întretinerea si repararea drumurilor si căilor ferate forestiere; statiuni, laboratoare si sectii de cercetare si amenajare silvică; pepiniere silvice; crescătorii de vânat; păstrăvării; sectii de productie pentru împletituri din nuiele de răchită si centre pentru recoltarea, prelucrarea si valorificarea fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană si a plantelor medicinale; magazine proprii de prezentare si desfacere a produselor specifice fondului forestier; alte subunităti aferente obiectului său de activitate. Înfiintarea, respectiv încetarea activitătii unor asemenea subunităti, se realizează la propunerea comitetelor directoare ale unitătilor din structura Regiei Nationale a Pădurilor, cu aprobarea consiliului de administratie al acesteia.

(4) Gradarea unitătilor si subunitătilor din structura Regiei Nationale a Pădurilor, prevăzute la alin. (1) si (3), se aprobă de consiliul de administratie.

Art. 10. - (1) În cadrul Regiei Nationale a Pădurilor functionează directii de specialitate, servicii, inspectii, oficii, birouri. Numărul, organizarea si atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administratie.

(2) De asemenea, Regia Natională a Pădurilor poate înfiinta în cadrul structurii sale fabrici, ateliere, sucursale si alte subunităti fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului său de activitate, cu aprobarea consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL VI

Organele de conducere

 

Art. 11. - Organele de conducere ale Regiei Nationale a Pădurilor sunt:

- consiliul de administratie;

- managerul - directorul general.

Art. 12. - (1) Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor este numit, în conditiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si este compus din 7 persoane, dintre care una este managerul - directorul general, în calitate de presedinte al consiliului de administratie.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu câte un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si al Ministerului Finantelor Publice. Ceilalti membri vor fi numiti dintre inginerii, tehnicienii, economistii si juristii specializati în domeniul de activitate al Regiei Nationale a Pădurilor si dintre specialistii din cercetarea silvică si din învătământul superior de specialitate.

(3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 4 ani, iar până la jumătate din ei pot fi înlocuiti la fiecare 2 ani. După expirarea mandatului de 4 ani membrii consiliului de administratie pot fi realesi.

Art. 13. - Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare si hotărăste în toate problemele privind activitatea Regiei Nationale a Pădurilor, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 14. - Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor are următoarele atributii principale:

- aprobă structura organizatorică si functională a Regiei Nationale a Pădurilor, precum si a unitătilor si subunitătilor din cadrul acesteia;

- hotărăste înfiintarea sau, după caz, desfiintarea unor subunităti din categoria celor prevăzute la art. 9 alin. (3) si la art. 10;

- aprobă gradarea unitătilor si subunitătilor din structura Regiei Nationale a Pădurilor, prevăzute la art. 9 alin. (1) si (3);

- analizează si aprobă, în corelare cu obiectivele strategiei nationale în domeniul silviculturii, programele de activitate economică, de cercetare, dezvoltare si retehnologizare pe termen scurt, mediu si lung, pentru care finantarea este asigurată din sursele proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor;

- stabileste competentele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic si de personal pentru unitătile din structură;

- analizează si hotărăste asocierea Regiei Nationale a Pădurilor cu alte regii si societăti comerciale sau cu terte persoane fizice si juridice, din tară sau din străinătate, în conditiile legii, pentru realizarea unor activităti de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate;

- examinează si avizează bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi;

- aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează si solicită subventii pentru investitii pentru actiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători etc.;

- stabileste măsuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum si a bunurilor Regiei Nationale a Pădurilor, actionând în acest scop potrivit prevederilor legale;

- aprobă orice alte măsuri privind activitatea Regiei Nationale a Pădurilor, potrivit legii.

Art. 15. - Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor se întruneste în sedinta ordinară lunar, la convocarea managerului - directorului general al acesteia si ori de câte ori este necesar, la convocarea managerului - directorului general sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

Art. 16. - Consiliul de administratie poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialisti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi compensată material, pe bază de conventie civilă încheiată potrivit legii.

Art. 17. - Consiliul de administratie prezintă autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activitătii Regiei Nationale a Pădurilor în anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul în curs.

Art. 18. - Managerul - directorul general al Regiei Nationale a Pădurilor este numit în conditiile prevăzute de lege. Drepturile si obligatiile acestuia sunt stabilite conform legii.

Art. 19. - Atributiile principale ale managerului - directorului general sunt:

- asigură organizarea, conducerea si gestionarea activitătii curente a Regiei Nationale a Pădurilor;

- răspunde, în conditiile legii, de aducerea la îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performantă ale Regiei Nationale a Pădurilor;

- numeste echipele manageriale de la nivelul Regiei Nationale a Pădurilor si ale unitătilor din structura acesteia;

- selectează, angajează, suspendă si, după caz, desface contractul de muncă al personalului salariat al Regiei Nationale a Pădurilor;

- stabileste măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare, materiale, civile, penale sau contraventionale a angajatilor Regiei Nationale a Pădurilor, în cazul neîndeplinirii de către acestia a obligatiilor de serviciu ce le revin;

- negociază si încheie contractul colectiv de muncă la nivelul Regiei Nationale a Pădurilor si contractele individuale de muncă ale salariatilor din aparatul central al acesteia, precum si ale conducerilor unitătilor din subordine;

- reprezintă si angajează Regia Natională a Pădurilor prin semnătură, în relatiile cu terti, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si a celor prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Art. 20. - Regia Natională a Pădurilor asigură acoperirea cu venituri provenite din activitatea sa a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor, amortizarea investitiilor si rambursarea creditelor, precum si obtinerea de profit.

Art. 21. - (1) Regia Natională a Pădurilor întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform modelelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare, potrivit legii, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 22. - Regia Natională a Pădurilor poate constitui, potrivit legii, fonduri necesare pentru realizarea obiectului său de activitate.

Art. 23. - Regia Natională a Pădurilor poate beneficia de alocatii de la bugetul de stat ori poate contracta credite bancare, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 24. - Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor hotărăste cu privire la investitiile care urmează să se realizeze potrivit obiectului său de activitate si care se finantează din surse proprii si din credite bancare, potrivit legii.

Art. 25. - Operatiunile de încasări si plăti ale Regiei Nationale a Pădurilor se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Natională a României. Pentru necesităti curente Regia Natională a Pădurilor poate efectua operatiuni de încasări si plăti, în lei si în valută, în conditiile legii, prin casieria proprie. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin unitătile bancare.

Art. 26. - Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 27. - Controlul intern al activitătii economico-financiare se realizează de organele de specialitate ale Regiei Nationale a Pădurilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Relatiile cu alte regii, cu societătile comerciale din tară si din străinătate, precum si cu terte persoane fizice si juridice se vor desfăsura pe baze contractuale, în conditiile legii.

Art. 29. - Personalul Regiei Nationale a Pădurilor nu poate exercita functii de reprezentare profesională în cadrul unitătilor cu profil comercial care licitează, prelucrează sau valorifică produse specifice fondului forestier.

Art. 30. - Prezentul regulament se completează cu dispozitiile si cu reglementările legale în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

fără personalitate juridică din structura Regiei Nationale a Pădurilor

 

I. Directii silvice

Unitătile din structura Regiei Nationale a Pădurilor

Sediul

1.

Alba

Municipiul Alba Iulia

2.

Arad

Municipiul Arad

3.

Arges

Municipiul Pitesti

4.

Bacău

Municipiul Bacău

5.

Bihor

Municipiul Oradea

6.

Bistrita Năsăud

Municipiul Bistrita

7.

Botosani

Municipiul Botosani

8.

Brasov

Municipiul Brasov

9.

Bucuresti

Municipiul Bucuresti

10.

Buzău

Municipiul Buzău

11.

Caras Severin

Municipiul Resita

12.

Cluj

Municipiul Cluj Napoca

13.

Constanta

Municipiul Constanta

14.

Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe

15.

Dâmbovita

Municipiul Târgoviste

16.

Dolj

Municipiul Craiova

17.

Gorj

Municipiul Târgu Jiu

18.

Harghita

Municipiul Miercurea Ciuc

19.

Hunedoara

Municipiul Deva

20.

Ialomita

Municipiul Slobozia

21.

Iasi

Municipiul Iasi

22.

Maramures

Municipiul Baia Mare

23.

Mehedinti

Municipiul Drobeta Turnu Severin

24.

Mures

Municipiul Târgu Mures

25.

Olt

Municipiul Slatina

26.

Neamt

Municipiul Piatra Neamt

27.

Prahova

Municipiul Ploiesti

28.

Sălaj

Municipiul Zalău

29.

Sibiu

Municipiul Sibiu

30.

Suceava

Municipiul Suceava

31.

Teleorman

Municipiul Alexandria

32.

Timis

Municipiul Timisoara

33.

Tulcea

Municipiul Tulcea

34.

Vaslui

Municipiul Vaslui

35.

Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

36.

Vrancea

Municipiul Focsani

II. Alte unităti de profil

37.

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice

Municipiul Bucuresti

38.

Revista Pădurilor

Municipiul Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 31 octombrie 2000, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2001.

Nr. 174.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.255 din 7 decembrie 2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 decembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se acordă un ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub formă de energie electrică livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 1 Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. va livra Republicii Moldova energie electrică, în cursul lunilor ianuarie si februarie 2001, până la concurenta sumei reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1 milion dolari S.U.A. Suma respectivă se va asigura din bugetul Ministerului Afacerilor Externe din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova, urmând ca după aprobarea bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finantelor Publice să introducă aceste modificări în structura bugetului de stat."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Oană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2001.

Nr. 188.