MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 51      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Miercuri, 31 ianuarie 2001

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul Camerei Deputatilor

 

REPUBLICĂRI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

Regulamentul

Camerei Deputatilor*)

 


*) Republicat în temeiul art. IV din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5 din 12 ianuarie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8 din 24 februarie 1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 25 februarie 1994, a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 2 iunie 1995 si nr. 53 din 14 martie 1996.

Prezentul text republicat include si modificările si completările aduse regulamentului, după ultima republicare, prin hotărârile Camerei Deputatilor nr. 33 din 30 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 2 octombrie 1996, nr. 41 din 25 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 26 noiembrie 1998, nr. 39 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 19 octombrie 2000, nr. 48 din 21 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000, si nr. 5 din 12 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001.

 

CAPITOLUL I

Organizarea Camerei Deputatilor

Sectiunea 1

Constituirea Camerei Deputatilor

 

Art. 1. - Camera Deputatilor nou-aleasă se întruneste în ziua si la ora stabilite prin actul de convocare emis de Presedintele României, în conformitate cu prevederile Constitutiei.

Art. 2. - Până la alegerea Biroului permanent lucrările Camerei Deputatilor sunt conduse de cel mai în vârstă deputat, în calitate de presedinte de vârstă, asistat de 4 secretari desemnati din rândul celor mai tineri deputati.

Imposibilitatea exercitării atributiilor de către presedintele de vârstă sau de către unul ori mai multi secretari prevăzuti la alin. 1 atrage de drept înlocuirea acestora cu deputatul cel mai în vârstă sau, după caz, cu cei mai tineri deputati din rândul celor prezenti.

În intervalul de timp prevăzut la alin. 1 nu pot avea loc dezbateri parlamentare, cu exceptia celor care privesc validarea mandatelor de deputat.

Art. 3. - Pentru validarea mandatelor Camera Deputatilor alege în prima sa sedintă o comisie compusă din 30 de deputati, care să reflecte configuratia politică a Camerei, asa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Comisia de validare functionează pe întreaga durată a mandatului Camerei Deputatilor.

Art. 4. - Numărul deputatilor care vor fi desemnati în comisia de validare de către fiecare grup parlamentar este în functie de proportia membrilor săi în numărul total al deputatilor.

Propunerile pentru stabilirea numărului de deputati care revine fiecărui grup parlamentar se fac de către liderii acestor grupuri si se transmit secretarilor.

Presedintele de vârstă prezintă Camerei aceste propuneri în ordinea mărimii grupurilor parlamentare, iar Camera Deputatilor hotărăste asupra lor cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Propunerile pentru componenta nominală a comisiei se fac de către grupurile parlamentare în limita numărului de locuri aprobat.

Componenta comisiei este aprobată de Cameră cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Art. 5. - Comisia de validare îsi alege un presedinte si 2 vicepresedinti, care alcătuiesc biroul comisiei, si se organizează în 9 grupe de lucru, compuse din câte 3 membri, cu respectarea pe cât posibil a proportiei prevăzute la art. 4 alin. 1.

Art. 6. - Biroul comisiei repartizează grupelor de lucru dosarele referitoare la alegerea deputatilor, primite de la Biroul Electoral Central, cu exceptia celor privind membrii grupelor de lucru.

Verificarea legalitătii alegerii deputatilor care compun grupele de lucru se face de către biroul comisiei de validare.

Biroul comisiei de validare si grupele de lucru sunt obligate să prezinte comisiei propunerile privind validarea sau invalidarea mandatelor de deputat, în scris, în termen de cel mult 3 zile de la constituirea comisiei. Aceste propuneri se adoptă cu votul majoritătii membrilor biroului sau ai grupelor de lucru.

După expirarea termenului de 3 zile discutarea dosarelor nesolutionate se face în plenul comisiei.

Comisia de validare se pronuntă asupra contestatiilor nesolutionate si asupra acelora a căror solutionare s-a făcut cu încălcarea dispozitiilor legale referitoare la procedura de solutionare.

Art. 7. - Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui deputat în cazurile în care constată că alegerea acestuia s-a făcut prin încălcarea legii, inclusiv prin fraudă electorală.

Art. 8. - Comisia, în cel mult 4 zile de la constituire, întocmeste un raport în care vor fi precizati deputatii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, după caz, amânarea validării mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare sau de amânare.

Art. 9. - Raportul este aprobat de comisie cu votul majoritătii membrilor acesteia; în caz de paritate votul presedintelui este hotărâtor.

Art. 10. - Camera Deputatilor se întruneste în sedintă, de drept, în a 5-a zi de la constituirea comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia.

Raportul comisiei de validare se prezintă Camerei Deputatilor de către presedintele acesteia.

Art. 11. - În cazul deputatilor pentru care nu există motive de invalidare potrivit art. 7 se întocmeste, pe circumscriptii electorale, o listă cu numele si prenumele acestora, asupra căreia Camera se pronuntă printr-un singur vot. În cazul deputatilor la care a fost propusă invalidarea mandatului Camera dezbate si se pronuntă prin vot pentru fiecare caz.

Validarea sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Art. 12. - Camera Deputatilor este legal constituită după validarea a două treimi din mandatele de deputat.

 

Sectiunea a 2-a

Grupurile parlamentare

 

Art. 13. - Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputatilor. Ele se pot constitui din cel putin 10 deputati care au candidat în alegeri pe listele aceluiasi partid sau ale aceleiasi formatiuni politice.

Deputatii unui partid sau ai unei formatiuni politice nu pot constitui decât un singur grup parlamentar.

Deputatii care au candidat pe listele unei coalitii electorale si fac parte din partide sau formatiuni politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor sau formatiunilor din care fac parte.

Deputatii unor partide sau formatiuni politice care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum si deputatii independenti se pot reuni în grupuri parlamentare mixte sau se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite potrivit alin. 1.

Deputatii care reprezintă organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât minoritatea maghiară, pot constitui un singur grup parlamentar.

Art. 14. - În prima sa sedintă fiecare grup parlamentar procedează la desemnarea conducerii proprii alcătuite din lider si, după caz, din unul sau mai multi loctiitori.

Art. 15. - Liderul grupului prezintă Camerei denumirea acestuia, precum si componenta lui numerică si nominală.

Succesiunea prezentărilor se stabileste de către presedintele de vârstă al Camerei, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.

Art. 16. - Grupurile parlamentare, în functie de ponderea lor în Camera Deputatilor, au la dispozitie logistica necesară în vederea desfăsurării activitătii, autoturisme, personal de secretariat si de specialitate, potrivit hotărârii Biroului permanent.

Art. 17. - Presedintele Camerei Deputatilor împreună cu liderii grupurilor parlamentare repartizează locurile în sala de sedinte pentru fiecare grup parlamentar.

Art. 18. - Formarea de grupuri parlamentare ale unor partide care nu au obtinut mandate în urma alegerilor este interzisă.

Art. 19. - Orice modificare intervenită în componenta unui grup parlamentar se aduce la cunostintă presedintelui Camerei Deputatilor sub semnătura liderului grupului si, după caz, a deputatului.

Presedintele Camerei informează deputatii, în sedintă publică, asupra modificărilor intervenite în componenta grupurilor parlamentare.

 

Sectiunea a 3-a

Alegerea presedintelui Camerei Deputatilor

si a celorlalti membri ai Biroului permanent

 

Art. 20. - După constituirea legală a Camerei Deputatilor se aleg presedintele Camerei Deputatilor si apoi ceilalti membri ai Biroului permanent al acesteia.

Presedintele Camerei Deputatilor este si presedintele Biroului permanent, din care mai fac parte 4 vicepresedinti, 4 secretari si 4 chestori.

Biroul permanent se alcătuieste prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare, respectându-se configuratia politică a Camerei, asa cum rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Art. 21. - Presedintele Camerei Deputatilor este ales pe durata mandatului Camerei, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de grupurile parlamentare. Fiecare grup - parlamentar poate face o singură propunere.

Este declarat ales presedinte al Camerei Deputatilor candidatul care a întrunit votul majoritătii deputatilor.

Dacă nici un candidat nu a întrunit, după două tururi, votul majoritătii deputatilor, se organizează noi tururi de scrutin, în urma cărora va fi declarat presedinte al Camerei Deputatilor candidatul care a obtinut majoritatea voturilor deputatilor prezenti, în conditiile întrunirii cvorumului prevăzut la art. 64 din Constitutie.

Art. 22. - O dată cu alegerea presedintelui Camerei activitatea presedintelui de vârstă încetează.

Art. 23. - Alegerea vicepresedintilor, a secretarilor si a chestorilor care compun Biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare.

În vederea depunerii propunerilor Camera Deputatilor stabileste numărul de locuri din Biroul permanent, care revine, pe functii, grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice a Camerei.

Propunerile nominale pentru functiile prevăzute la alin. 1 se fac de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. 2. Lista candidatilor propusi pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputatilor si se aprobă cu majoritatea voturilor deputatilor. Dacă nu se realizează această majoritate, se organizează un nou tur de scrutin, în care lista este aprobată cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti. Votul este secret si se exprimă prin bile.

Art. 24. - Vicepresedintii, secretarii si chestorii sunt alesi la începutul fiecărei sesiuni ordinare.

Art. 25. - Oricărui membru al Biroului permanent i se poate revoca mandatul înainte de expirarea acestuia, la cererea motivată a grupului parlamentar care l-a propus sau a cel putin unei treimi din numărul deputatilor provenind din minimum trei grupuri parlamentare. Votul este secret si se exprimă prin bile pentru fiecare caz, în cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii de revocare.

Art. 26. - Functiile din Biroul permanent devenite vacante în timpul sesiunii se ocupă la propunerea grupului parlamentar căruia i-a fost repartizată functia respectivă, în conditiile prevăzute la art. 23.

Art. 27. - O dată cu alegerea Biroului permanent, activitatea secretarilor desemnati în conditiile art. 2 alin. 1 încetează.

Art. 28. - Hotărârile prevăzute la art. 1-27 se adoptă prin vot deschis, în afară de cazurile în care se prevede altfel.

 

Sectiunea a 4-a

Biroul permanent al Camerei Deputatilor si Comitetul ordinii de zi

 

Art. 29. - Biroul permanent al Camerei Deputatilor are următoarele atributii:

a) propune Camerei data începerii si data încheierii sesiunilor parlamentare;

b) solicită presedintelui Camerei convocarea unei sesiuni extraordinare;

c) supune aprobării Camerei Deputatilor regulamentul acesteia, precum si propunerile de modificare;

d) prezintă Camerei Deputatilor spre aprobare proiectul de buget al acesteia si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

e) pregăteste si asigură desfăsurarea în bune conditii a lucrărilor Camerei Deputatilor;

f) primeste si distribuie proiectele de legi, propunerile legislative si rapoartele comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la registratura Camerei Deputatilor, dacă plenul Camerei nu stabileste altfel;

g) întocmeste proiectul ordinii de zi a sedintelor Camerei si programul de lucru al acesteia;

h) organizează relatiile Camerei cu parlamentele altor state si cu organizatiile parlamentare pe baza consultării, în functie de natura actiunilor avute în vedere, a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, a grupurilor parlamentare, a Comisiei de politică externă si a altor comisii permanente, informând Camera Deputatilor asupra măsurilor stabilite, inclusiv cu privire la componenta nominală a delegatiilor;

i) supune spre aprobare Camerei Deputatilor componenta delegatiilor permanente la organizatiile parlamentare mondiale sau regionale, pe baza consultării grupurilor parlamentare si cu respectarea configuratiei politice a Camerei;

j) aprobă statul de functii si regulamentul serviciilor Camerei Deputatilor; supune aprobării Camerei structura serviciilor acesteia;

k) conduce si controlează serviciile Camerei Deputatilor;

l) aprobă regulamentul privind paza si accesul persoanelor în sediul Camerei Deputatilor;

m) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezentul regulament, alte dispozitii legale sau însărcinări date de Camera Deputatilor.

Dezbaterile din Biroul permanent se consemnează în procese-verbale sau în stenograme.

Deputatii pot consulta stenogramele sau pot obtine o copie de pe acestea, cu exceptia celor declarate confidentiale de către Biroul permanent, care pot fi numai consultate.

Art. 30. - Biroul permanent se convoacă la cererea presedintelui Camerei Deputatilor sau la cererea a cel putin 4 membri ai săi.

Art. 31. - Presedintele Camerei Deputatilor are următoarele atributii:

a) convoacă deputatii în sesiuni ordinare sau extraordinare;

b) conduce lucrările Camerei Deputatilor, asistat obligatoriu de 2 secretari, si asigură mentinerea ordinii în timpul dezbaterilor, precum si respectarea regulamentului;

c) acordă cuvântul, moderează discutiile, sintetizează problemele puse în dezbatere, stabileste ordinea votării, precizează semnificatia votului si anuntă rezultatul acestuia;

d) conduce lucrările sedintelor Biroului permanent;

e) convoacă Comitetul ordinii de zi, prezidează lucrările acestuia si îi supune spre aprobare proiectele ordinii de zi si programului de lucru ale Camerei;

f) sesizează Curtea Constitutională în conditiile prevăzute la art. 144 lit. a) si b) din Constitutie;

g) asigură trimiterea de îndată la Senat, spre dezbatere, a proiectelor de lege adoptate sau respinse de Cameră, sau, după caz, Presedintelui României, spre promulgare, a legilor votate, în termenele stabilite de lege;

h) reprezintă Camera Deputatilor în relatiile interne si externe;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezentul regulament, precum si însărcinările date de Camera Deputatilor.

Art. 32. - Vicepresedintii îndeplinesc, prin rotatie, atributiile presedintelui, la cererea sa sau în caz de indisponibilitate a acestuia, precum si alte sarcini încredintate de Biroul permanent.

Art. 33. - Secretarii întocmesc lista înscrierilor la cuvânt, pe baza solicitărilor deputatilor, în ordinea în care au fost făcute; prezintă propunerile, amendamentele si orice alte comunicări adresate Camerei, efectuează apelul nominal, consemnează rezultatul votului, tin evidenta hotărârilor adoptate, veghează la întocmirea stenogramelor, îl asistă pe presedinte în realizarea atributiilor ce îi revin si îndeplinesc orice alte sarcini primite de la acesta sau de la Biroul permanent.

Art. 34. - Chestorii verifică modul de gestionare a patrimoniului, functionarea si calitatea serviciilor Camerei Deputatilor si fac propuneri corespunzătoare Biroului permanent. Exercită controlul financiar asupra cheltuielilor efectuate, prezintă Biroului permanent proiectul de buget al Camerei si contul de încheiere a exercitiului bugetar anual, asigură mentinerea ordinii în localul Camerei Deputatilor si îndeplinesc alte atributii, în conformitate cu dispozitiile presedintelui acesteia sau ale Biroului permanent.

În exercitarea atributiilor de control financiar-contabil chestorii sunt sprijiniti de un corp de control compus din 2 experti contabili si sunt subordonati numai plenului Camerei Deputatilor.

La sfârsitul fiecărei sesiuni chestorii prezintă Camerei Deputatilor un raport cu privire la rezultatele controalelor efectuate.

Art. 35. - Comitetul ordinii de zi este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare sau din loctiitorii acestora si are următoarele atributii:

a) aprobă ordinea de zi a sedintelor Camerei si programul de lucru al acesteia, precum si modificările sau completările aduse ordinii de zi sau programului aprobat;

b) organizează dezbaterile prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, în functie de ponderea sa în numărul total al deputatilor, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în sedinta Camerei; alocarea timpului afectat dezbaterilor este obligatorie la dezbaterile politice si facultativă la dezbaterile generale asupra unui proiect de lege sau unei propuneri legislative;

c) poate include în ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depăsit.

Art. 36. - Comitetul ordinii de zi hotărăste cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent. Ponderea este dată de proportia grupului parlamentar reprezentat de lider în numărul total al deputatilor. Presedintele Camerei nu are drept de vot.

La lucrările Comitetului ordinii de zi participă ca invitat reprezentantul Guvernului si, dacă este cazul, presedintele comisiei parlamentare care a depăsit termenul de depunere a raportului.

Comitetul ordinii de zi se întruneste, de regulă, miercurea si lucrează în mod regulamentar în prezenta a cel putin jumătate din numărul liderilor grupurilor parlamentare.

 

Sectiunea a 5-a

Comisiile Camerei Deputatilor

1. Dispozitii comune

 

Art. 37. - Comisiile sunt organe de lucru ale Camerei Deputatilor, înfiintate cu scopul de a îndeplini însărcinările care le sunt încredintate în vederea pregătirii lucrărilor Camerei.

Art. 38. - Camera Deputatilor constituie comisii permanente si poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale.

Camera Deputatilor constituie, de asemenea, comisii de mediere sau alte comisii comune cu Senatul.

Comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 13-40 de deputati, cu exceptia Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Numărul membrilor comisiilor permanente se stabileste, pentru fiecare caz, de Camera Deputatilor. Numărul membrilor si componenta nominală a comisiilor de anchetă sau speciale se aprobă o dată cu constituirea acestora.

Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă dintre cele prevăzute la art. 58, cu exceptia membrilor Comisiei pentru regulament si ai Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, care pot face parte si dintr-o altă comisie permanentă.

Art. 39. - Alcătuirea comisiilor Camerei Deputatilor se face cu respectarea configuratiei politice a Camerei.

Pentru fiecare comisie numărul de locuri care revine fiecărui grup parlamentar sau deputatilor independenti se stabileste de Camera Deputatilor, la propunerea Biroului permanent.

Art. 40. - Propunerile de membri ai comisiilor se vor face, în termenul stabilit de presedintele Camerei Deputatilor, de către grupurile parlamentare, în limita locurilor stabilite potrivit art. 39 alin. 2.

Art. 41. - Membrii comisiilor sunt desemnati prin acordul liderilor grupurilor parlamentare, cu respectarea configuratiei politice a Camerei.

În cazul în care nu există dezacord asupra desemnării membrilor în comisii potrivit alin. 1, Camera va aproba componenta comisiilor cu votul deschis al majoritătii deputatilor prezenti.

Art. 42. - Dacă grupurile parlamentare nu ajung la un acord asupra componentei uneia sau mai multor comisii, Biroul permanent propune si Camera hotărăste, cu votul majoritătii membrilor prezenti, asupra candidaturilor sustinute de fiecare dintre grupurile parlamentare, respectându-se configuratia politică a Camerei.

Art. 43. - În prima lor sedintă, convocată de presedintele Camerei, comisiile permanente îsi aleg birourile, compuse din câte un presedinte, 2 vicepresedinti si 2 secretari, cu exceptia Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Functiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare. Biroul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor este format din presedinte, 3 vicepresedinti si 2 secretari.

Componenta biroului comisiei se stabileste prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare, respectându-se, pe cât posibil, configuratia politică a Camerei, asa cum rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.

Propunerile nominale pentru functiile prevăzute la alin. 1 se fac de către liderii grupurilor parlamentare, în cadrul numărului de locuri stabilit potrivit alin. 2.

Lista candidatilor pentru biroul comisiei se supune în întregime votului membrilor acesteia si se aprobă cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti.

Revocarea unui membru din biroul comisiei se hotărăste cu votul majoritătii deputatilor din comisie, la cererea grupului parlamentar care l-a propus sau a unei treimi din numărul membrilor comisiei.

Art. 44. - Biroul fiecărei comisii:

a) propune ordinea de zi a sedintelor, prezentând comisiei lista cuprinzând toate initiativele legislative si celelalte probleme de competenta acesteia;

b) propune proiectul regulamentului de functionare a comisiei;

c) stabileste sarcinile ce revin deputatilor din comisie;

d) adoptă hotărâri în chestiuni care interesează bunul mers al activitătii comisiei;

e) constituie, dacă este necesar, subcomisii, desemnându-le misiunea, componenta si conducerea.

Art. 45. - Presedintele comisiei:

a) conduce sedintele comisiei;

b) poate propune ca la lucrările comisiei, în scopul realizării lor în bune conditii, să ia parte si alte persoane;

c) asigură reprezentarea comisiei în raporturile cu Guvernul, cu Biroul permanent al Camerei si cu celelalte comisii;

d) îndeplineste alte atributii cerute de desfăsurarea în bune conditii a lucrărilor comisiei.

Art. 46. - Vicepresedintii comisiilor îndeplinesc pe rând, în lipsa presedintelui, atributiile acestuia.

Art. 47. - Secretarii comisiilor:

a) tin evidenta prezentei membrilor comisiei la sedintele acesteia;

b) asigură redactarea tuturor actelor comisiei;

c) numără voturile exprimate în sedintele comisiei;

d) urmăresc întocmirea proceselor-verbale ale sedintelor comisiei;

e) îndeplinesc orice alte atributii necesare bunului mers al activitătii comisiei, ca urmare a dispozitiilor biroului sau ale presedintelui acesteia.

Art. 48. - Convocarea sedintelor comisiei se face cu cel putin 24 de ore înainte de către presedintele acesteia sau, în lipsa lui, de un vicepresedinte care îl înlocuieste.

Participarea deputatilor la sedintele comisiilor este obligatorie.

În caz de absentă nejustificată de la lucrările comisiei se aplică prevederile art. 131 alin. 3.

Deputatul care absentează de la lucrările comisiei poate fi înlocuit de un alt deputat din acelasi grup, pe baza împuternicirii scrise a liderului grupului parlamentar.

Art. 49. - În timpul sesiunii sedintele comisiilor parlamentare pot avea loc în acelasi timp cu cele ale plenului Camerei, pe baza aprobării date de Comitetul ordinii de zi.

Prin exceptie de la prevederile alin. 1 este interzisă tinerea de sedinte în comisii concomitent cu sedinta de vot organizată în acest scop, potrivit ordinii de zi. De asemenea, lucrările comisiei se suspendă de drept în cazul în care presedintele Camerei solicită prezenta deputatilor la lucrările în plen.

Art. 50. - Sedintele comisiilor nu sunt publice.

În mod exceptional comisiile pot hotărî invitarea la dezbateri a reprezentantilor presei, precum si conditiile în care lucrările pot fi transmise la radio sau televiziune, dacă acest lucru nu aduce atingere unor interese de stat care recomandă păstrarea secretului acestor dezbateri.

Art. 51. - Ministrii au acces la lucrările comisiilor. Dacă li se solicită participarea, prezenta lor devine obligatorie. Guvernul trebuie înstiintat, prin presedintele Camerei, de data la care au loc sedintele acestora.

Art. 52. - La sedintele comisiilor au dreptul să participe deputatii care au făcut propuneri care stau la baza lucrărilor acestora (autori de propuneri legislative, de amendamente etc.), precum si, la cererea presedintelui comisiei, specialisti ai Consiliului Legislativ.

Comisiile pot invita să participe la sedinte persoane interesate, reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale si specialisti din partea unor autorităti publice sau a altor institutii specializate.

Persoanele interesate si reprezentantii organizatiilor neguvernamentale pot solicita participarea la lucrările comisiei printr-o cerere care se aprobă de membrii acesteia.

Persoanele prevăzute în prezentul articol pot fi ascultate în sedinta comisiei, dar nu pot participa la vot.

Comisia poate hotărî, la propunerea biroului comisiei, a presedintelui sau a unui deputat, limitarea duratei luărilor de cuvânt. Deputatii si invitatii sunt obligati să se refere exclusiv la chestiunea supusă dezbaterii. În caz contrar presedintele poate retrage cuvântul. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de presedinte.

Art. 53. - Pentru ca sedintele comisiilor să aibă loc în mod legal este necesară participarea majoritătii membrilor care le compun.

Hotărârile comisiilor se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 54. - Presedintii comisiilor permanente, în acord cu presedintele Camerei, vor urmări ca, pe timpul desfăsurării sesiunilor, o zi pe săptămână să fie consacrată exclusiv activitătii în comisii.

Art. 55. - La începerea dezbaterii unei lucrări aflate pe ordinea de zi comisia desemnează, la propunerea presedintelui, unul sau mai multi raportori dintre membrii săi.

Acestia vor asigura redactarea raportului sau a avizului comisiei, care va fi supus aprobării acesteia.

Rapoartele si avizele vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majoritătii membrilor comisiei, si părerea contrară motivată a celorlalti deputati din comisie.

Art. 56. - Votul în comisie este, de regulă, deschis.

În anumite situatii, hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge si la vot secret.

Art. 57. - Cu privire la desfăsurarea sedintelor comisiilor se încheie procese-verbale, care pot fi consultate de deputati.

La sfârsitul fiecărei sedinte, prin grija biroului comisiei se redactează un comunicat de presă.

Sinteza lucrărilor fiecărei comisii se publică săptămânal în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul votului asupra articolelor si proiectelor de lege, numele si prenumele celor absenti.

Comisia, în cazuri justificate, va putea hotărî stenografierea dezbaterilor acesteia.

 

2. Comisiile permanente

 

Art. 58. - Comisiile permanente se aleg pe întreaga durată a legislaturii. Denumirile si domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele:

1. Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare

- restructurarea economiei la nivel macroeconomic si la nivel sectorial; programe de reconstructie si dezvoltare; prognoză economică; mijloace si institutii specifice ale economiei de piată; problemele preturilor si concurentei; libera initiativă; privatizarea; activitatea economică a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si a societătilor de investitii financiare, a regiilor autonome si a societătilor comerciale cu capital integral de stat sau mixt; importul si exportul de capital;

- alte probleme privind strategia dezvoltării economice si politica reformei.

2. Comisia pentru buget, finante si bănci

- bugetul de stat si executia bugetară; bugetul asigurărilor sociale de stat si executia acestuia; politica financiară; sistemul de impozite si taxe, asigurări si reasigurări; echilibrul monetar, circulatia bănească, credite si sisteme de credite, dobânzi, scont; bursa de valori si efecte; împrumuturi externe ale statului sau garantate de stat; investitii realizate din credite bugetare.

3. Comisia pentru industrii si servicii

- industria si ramurile ei; transporturi, telecomunicatii, comert (interior si exterior), turism; protectia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor si a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime si energie pentru economia natională; dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii în industrie si în servicii; probleme specifice ale privatizării în industrie si servicii, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale si servicii; strategii de investitii; calitatea produselor industriale si a serviciilor; standarde si mărci; protectia investitiilor si a mărcilor; progresul tehnic si dezvoltarea tehnologică; eficienta si capacitatea concurentială a produselor si serviciilor pe piata internă si externă.

4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice

- programe în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizării în agricultură; libera initiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; activitatea societătilor si regiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură si alimentatie; servicii pentru agricultură, îmbunătătiri funciare, industrie alimentară si silvicultură.

5. Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale

- drepturile omului si ale cetăteanului; problemele minoritătilor; libertatea de constiintă; problemele cultelor religioase; libertatea de exprimare prin alte mijloace decât prin presă.

6. Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic

- autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul functionarului public; sisteme urbane; retele urbane si rurale; finantele publice locale; sisteme ecologice si echilibru ecologic; calitatea aerului, apei, solului; protectia florei, faunei si asezărilor umane; recuperarea zonelor deteriorate; tehnologii pentru controlul si eliminarea emisiilor poluante; gospodărirea apelor; amenajarea teritoriului; constructii.

7. Comisia pentru muncă si protectie socială

- raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protectia muncii, sistemul de salarizare, jurisdictia muncii, statutul juridic al femeii salariate); raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdictia conflictelor colective de muncă); statutul juridic al sindicatelor si al organizatiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizatii, ajutor de somaj, alocatie de stat); asistenta socială (ajutoare materiale, gratuităti); ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane cu handicap, minori si altele; problematica ocupării fortei de muncă.

8. Comisia pentru sănătate si familie

- ocrotirea sănătătii populatiei; asistentă sanitară; forme de organizare a retelei sanitare; problemele sociale ale familiei, mamei si copilului, bătrânilor si persoanelor cu handicap; probleme demografice.

9. Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport

- învătământul de toate formele si gradele; cercetarea stiintifică; activitatea sportivă; problemele tineretului; protectia proprietătii intelectuale.

10. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

- institutii de artă si cultură; protectia patrimoniului cultural national; activitatea presei si a celorlalte mijloace de informare în masă.

11. Comisia juridică, de disciplină si imunităti

- constitutionalitatea proiectelor de lege si a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contraventional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităti si imunităti.

12. Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională

- probleme privind apărarea, ordinea publică si siguranta natională.

13. Comisia pentru politică externă

- probleme si programe de politică externă a României; dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state si ale organismelor parlamentare internationale; avizarea tratatelor, conventiilor si altor instrumente internationale la care aderă România; audierea persoanelor propuse să fie numite în functia de ambasador al României în străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.

14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii

- examinarea petitiilor primite si cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petitii; efectuarea unei anchete asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera dispune aceasta ca urmare a prezentării, potrivit regulamentului, a unei cereri în fata Camerei.

15. Comisia pentru regulament

- interpretarea regulamentului; evidenta si regularitatea cutumelor parlamentare; elaborarea si prezentarea de propuneri Biroului permanent pentru modificarea regulamentului; studierea si informarea operativă a Camerei si a Biroului permanent despre procedurile parlamentare din alte state sau din adunări parlamentare paneuropene; analizarea sesizărilor trimise de Cameră, de Biroul permanent sau de presedintele Camerei cu privire la actele de aplicare a regulamentului si prezentarea punctului de vedere în Camera Deputatilor.

16. Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor

- tehnologia informatiei si comunicatiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, respectiv la standardele internationale, si proprietatea intelectuală în domeniu.

Art. 59. - Schimbarea unui membru al unei comisii se face la propunerea grupului său parlamentar si cu aprobarea Camerei Deputatilor.

În cazul în care un grup parlamentar îsi modifică componenta sau îsi încetează existenta, Camera Deputatilor poate hotărî asupra rămânerii în comisii a reprezentantilor grupului initial.

Art. 60. - Comisiile permanente examinează proiecte de lege, propuneri legislative si amendamente, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor; dezbat si hotărăsc asupra altor probleme trimise de Biroul permanent; pot efectua anchete parlamentare în conditiile art. 70.

Art. 61. - Biroul permanent trimite, spre examinare si în vederea elaborării rapoartelor, proiectele de lege, propunerile legislative si amendamentele comisiei permanente sesizate în fond, în competenta căreia intră materia reglementată prin proiectul sau propunerea respectivă. El poate sesiza si alte comisii pentru a-si da avizul cu privire la lucrarea respectivă.

Art. 62. - Orice comisie permanentă care se consideră competentă pentru a-si da avizul asupra unui proiect de lege, unei propuneri legislative sau unui amendament trimis de Biroul permanent altei comisii îl informează pe presedintele acestuia că doreste să îsi dea avizul.

În caz de refuz din partea Biroului permanent Camera hotărăste prin vot.

Art. 63. - Dacă o comisie permanentă consideră că un proiect de lege sau o propunere legislativă este de competenta în fond a altei comisii, ea poate cere Biroului permanent, în termen de cel mult 10 zile de la anuntarea în plen a proiectului de lege sau a propunerii legislative, trimiterea lor către acea comisie.

În caz de refuz din partea acestuia se va proceda potrivit art. 62 alin. 2.

Biroul permanent solutionează conflictele de competentă în termen de cel mult 7 zile. Prevederile art. 62 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

Art. 64. - Comisia permanentă sesizată în fond va putea stabili un termen în care să îi fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examinează proiectul sau propunerea legislativă, consultându-se cu acestea si tinând seama de termenul de predare a raportului.

În caz de nerespectare a acestui termen comisia sesizată în fond îsi va putea redacta raportul fără a mai astepta avizul sau avizele respective.

Art. 65. - La sedintele comisiei sesizate în fond pot participa la dezbateri raportorii comisiilor sesizate pentru avize.

Art. 66. - În raportul comisiilor sesizate în fond se va face referire la toate avizele celorlalte comisii care au examinat proiectul sau propunerea respectivă, la toate amendamentele primite si la avizul Consiliului Legislativ.

Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea fără modificări a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui cu modificări si se înaintează Biroului permanent.

În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de lege si propuneri legislative care au acelasi obiect de reglementare se întocmeste un singur raport, cu respectarea prevederilor alin. 1 si 2.

Art. 67. - Biroul permanent, după consultarea presedintelui comisiei sesizate în fond, stabileste un termen înăuntrul căruia comisia trebuie să îsi depună raportul; modificarea acestui termen poate fi aprobată numai de Cameră. Termenele stabilite de Biroul permanent nu pot fi, de regulă, mai mici de 14 zile sau mai mari de 60 de zile.

Raportul va fi imprimat si difuzat deputatilor cu cel putin 8 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului sau propunerii legislative în plenul Camerei.

Art. 68. - Dacă în urma dezbaterilor în plen intervin modificări importante pentru continutul proiectului, el se trimite spre reexaminare comisiei sesizate în fond. Asupra acestei măsuri Camera Deputatilor se pronuntă prin vot, la propunerea presedintelui Camerei sau a unui grup parlamentar.

Art. 69. - Comisiile permanente pot tine sedinte comune cu aprobarea Biroului permanent care va stabili cu acest prilej în ce mod se va asigura conducerea lucrărilor. În asemenea situatii comisiile elaborează un raport sau aviz comun.

Art. 70. - Orice comisie permanentă poate porni o anchetă, în cadrul competentei sale, cu încuviintarea Camerei Deputatilor, privitoare la activitatea desfăsurată de Guvern sau de administratia publică.

Pentru a obtine încuviintarea comisia va prezenta o cerere scrisă, adoptată cu votul majoritătii membrilor săi, în care vor fi enuntate materiile ce formează obiectul anchetei, scopul ei, mijloacele necesare si termenul până la care raportul comisiei urmează să fie prezentat Camerei Deputatilor.

 

3. Comisii speciale

 

Art. 71. - Camera Deputatilor poate constitui comisii speciale pentru avizarea unor acte legislative complexe, pentru elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte scopuri, indicate în hotărârea de înfiintare a comisiei. Propunerile legislative astfel elaborate nu se mai supun examinării altor comisii.

Prin aceeasi hotărâre se vor desemna deputatii care compun comisia si biroul acesteia, la propunerea Biroului permanent al Camerei, si se va stabili termenul până la care raportul său va fi depus.

Comisiile speciale constituite potrivit alin. 1 au acelasi statut ca si comisiile permanente.

Membrii comisiilor speciale îsi păstrează si calitatea de membru al comisiilor permanente.

Celelalte probleme legate de organizarea si functionarea comisiei vor fi reglementate de biroul acesteia, în măsura în care prevederile art. 37-57 nu sunt îndestulătoare.

 

4. Comisii de anchetă

 

Art. 72. - La cererea unei treimi din numărul membrilor săi Camera Deputatilor va putea hotărî înfiintarea unei comisii de anchetă, prevederile art. 37-57 si ale art. 71 alin. 2-5 fiind aplicabile.

Art. 73. - Comisia de anchetă poate invita orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activitătii comisiei.

La cererea comisiei de anchetă orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care detine un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunostintă sau să le înfătiseze. Institutiile si organizatiile sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

Când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunostintele unor experti, comisia de anchetă dispune efectuarea de expertize.

Dispozitiile legii referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele privitoare la prezentarea si predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

Presedintele comisiei atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Dispozitiile prezentului articol se aplică si în cazul comisiilor permanente care desfăsoară anchete potrivit art. 70.

 

5. Comisii de mediere

 

Art. 74. - Dacă una dintre Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului vor initia procedura de mediere.

În acest scop Biroul permanent va propune Camerei Deputatilor, după consultarea grupurilor parlamentare, un număr de 7 deputati care vor face parte din comisia de mediere, urmărindu-se respectarea configuratiei politice a Camerei.

Deputatii aprobati de Camera Deputatilor, împreună cu 7 senatori desemnati de Senat, formează comisia de mediere.

Art. 75. - Comisia de mediere se reuneste la sediul uneia dintre Camere la convocarea presedintelui comisiei sesizate în fond de la Camera care a adoptat ultima proiectul si stabileste regulile după care îsi va desfăsura activitatea, inclusiv termenul în care urmează să prezinte raportul.

Conducerea lucrărilor se realizează prin rotatie de către un deputat sau un senator, stabilit de comisie.

Art. 76. - Hotărârile comisiei se iau cu acordul majoritătii membrilor acesteia. În caz de egalitate la 7 voturi decide votul presedintelui care conduce sedinta comisiei în momentul votării.

Art. 77. - Activitatea comisiei încetează o dată cu depunerea raportului, a cărui aprobare are loc în conditiile art. 76, precum si în cazul în care comisia nu ajunge la un acord asupra raportului în termenul stabilit.

În cazul în care comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la textele aflate în divergentă, în termenul stabilit potrivit art. 75 alin. 1, sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere, textele aflate în divergentă se supun dezbaterii în sedinta comună a celor două Camere, potrivit regulamentului acestor sedinte.

 

CAPITOLUL II

Desfăsurarea lucrărilor Camerei Deputatilor

Sectiunea 1

Sesiunile si actele Camerei Deputatilor

 

Art. 78. - Camera Deputatilor îsi desfăsoară activitatea în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie si nu poate depăsi sfârsitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie si nu poate depăsi sfârsitul lunii decembrie.

Camera Deputatilor se întruneste si în sesiuni extraordinare, la cererea Presedintelui României, a Biroului permanent sau a cel putin unei treimi din numărul deputatilor.

Cererea de convocare a unei sesiuni extraordinare se face în scris si va cuprinde ordinea de zi, precum si perioada de desfăsurare a sesiunii. Neaprobarea de către Cameră a ordinii de zi solicitate împiedică tinerea sesiunii extraordinare.

Convocarea Camerei Deputatilor se face de către presedintele acesteia. Presedintele nu va lua în considerare cererile pentru convocarea unei sesiuni extraordinare care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. 2 si 3.

În timpul sesiunilor Camera Deputatilor lucrează în sedinte în plen, pe comisii si în grupuri parlamentare.

Art. 79. - Camera Deputatilor adoptă legi, hotărâri si motiuni. De asemenea, Camera Deputatilor poate adopta mesaje, declaratii, rezolutii si alte acte politice.

 

Sectiunea a 2-a

Ordinea de zi si programul de lucru

 

Art. 80. - Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru ale Camerei Deputatilor pentru săptămâna următoare se întocmesc de Biroul permanent.

Biroul permanent poate include în proiectul ordinii de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depăsit.

Art. 81. - Ordinea de zi a Camerei Deputatilor cuprinde toate problemele care se supun dezbaterii si adoptării Camerei.

Proiectele de lege si propunerile legislative se înscriu în proiectul ordinii de zi în termen de cel mult 7 zile de la primirea de către Biroul permanent a raportului comisiei sesizate în fond.

La întocmirea si adoptarea ordinii de zi în domeniul legislativ se va asigura prioritate cererilor adresate de birourile comisiilor permanente, dezbaterilor în procedură de urgentă, cererilor pentru adoptarea unei asemenea proceduri si dezbaterii rapoartelor întocmite de comisiile de mediere.

Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent, pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel putin două zile înainte de sedinta Comitetului ordinii de zi, dacă prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotărâre a Camerei nu se prevede un termen mai scurt.

Cererile Presedintelui României, rapoartele si declaratiile primului-ministru se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi.

Art. 82. - Programul de lucru al Camerei Deputatilor se stabileste în concordantă cu ordinea de zi si poate cuprinde măsuri pentru organizarea dezbaterilor Camerei.

Art. 83. - Proiectul ordinii de zi si proiectul programului de lucru sunt săptămânale si se aprobă de Comitetul ordinii de zi până la sfârsitul fiecărei săptămâni de lucru a Camerei.

Art. 84. - Modificarea ordinii de zi sau a programului de lucru se aprobă de Comitetul ordinii de zi, la cererea Biroului permanent, în cazuri exceptionale.

Art. 85. - Ordinea de zi si programul de lucru aprobate se transmit deputatilor si grupurilor parlamentare până în ultima zi de lucru a Camerei.

Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător si în caz de modificare sau de completare a ordinii de zi ori a programului de lucru.

În prima sedintă a Camerei, după votul din Comitetul ordinii de zi liderii grupurilor parlamentare au dreptul să prezinte Camerei pozitia grupului fată de ordinea de zi si programul de lucru.

 

Sectiunea a 3-a

Procedura legislativă

 

Art. 86. - În exercitiul dreptului de initiativă legislativă Guvernul înaintează Camerei proiecte de legi. Deputatii si cetătenii prevăzuti la art. 73 din Constitutie pot prezenta Camerei Deputatilor propuneri legislative. Ele trebuie să fie însotite de o expunere de motive si redactate în forma cerută pentru proiectele de lege. Propunerile legislative formulate de deputati, care implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se fundamenteze pe informarea cerută în mod obligatoriu Guvernului, în conditiile art. 110 din Constitutie.

Proiectele de lege se înaintează Camerei Deputatilor însotite de avizul Consiliului Legislativ.

În cazul propunerilor legislative initiate de cetăteni*) presedintele Camerei, înainte de distribuirea lor la deputati si de sesizarea în fond a comisiei permanente competente, va solicita Curtii Constitutionale verificarea îndeplinirii conditiilor constitutionale pentru exercitarea initiativei legislative.


*) A se vedea si Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999.

 

Art. 87. - Toate proiectele si propunerile legislative se înregistrează în ordinea prezentării lor. Ele se imprimă si se distribuie deputatilor de îndată.

Art. 88. - Proiectele de lege sau propunerile legislative sunt aduse la cunostintă Camerei de către presedintele acesteia, prin anuntarea titlului, a initiatorului, a comisiilor sesizate în fond si pentru avizare, precum si a termenului de depunere a raportului.

Art. 89. - Proiectele si propunerile legislative se trimit de îndată de către Biroul permanent spre dezbatere si avizare comisiilor permanente competente.

Art. 90. - Initiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să îsi retragă proiectul sau propunerea până la înscrierea sa pe ordinea de zi.

Art. 91. - După examinarea proiectului sau a propunerii legislative comisia permanentă sesizată în fond întocmeste un raport care va cuprinde propuneri cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectului sau a propunerii legislative examinate.

Raportul se transmite Biroului permanent, care va asigura multiplicarea si difuzarea acestuia Guvernului, deputatilor si initiatorilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 67 alin. 2.

Art. 92. - Proiectele si propunerile legislative avizate potrivit art. 89-91 se supun dezbaterii Camerei în succesiunea prevăzută pe ordinea de zi aprobată de Comitetul ordinii de zi*).


*) A se vedea art. 35 si 81-85.

 

Art. 93. - Deputatii, grupurile parlamentare sau Guvernul au dreptul de a prezenta amendamente la comisia sesizată în fond, până la împlinirea unui termen de 5 zile înainte de data stabilită pentru depunerea raportului. Dacă termenul de depunere a fost redus la 5 zile, termenul de depunere a amendamentelor este de 3 zile.

Pentru propunerile legislative elaborate de o comisie parlamentară amendamentele se depun la acea comisie în termen de 5 zile de la anuntarea în plenul Camerei Deputatilor. În aceeasi zi propunerea legislativă se comunică Guvernului. Comisia este obligată să întocmească în următoarele 5 zile un raport asupra amendamentelor. Numai după împlinirea acestui termen propunerea legislativă poate fi înscrisă pe ordinea de zi si, dacă este cazul, comunicată, în forma sa definitivă, deputatilor si Guvernului.

Amendamentele se depun în scris, motivat si sub semnătura initiatorului, cu precizarea, dacă este cazul, a grupului parlamentar din care face parte.

Amendamentele Guvernului se depun numai sub semnătura unui membru al Guvernului.

Data amendamentului este data înregistrării sale la comisie. Aceasta va tine o evidentă specială a tuturor amendamentelor primite si, la cerere, va elibera autorului o dovadă că a primit amendamentul.

Comisia sesizată în fond sau, după caz, comisia specială se pronuntă asupra tuturor amendamentelor înregistrate, cu respectarea termenului prevăzut la alin. 1 sau 2. Numai în cazul în care consideră necesar comisia va solicita si avizul unei alte comisii.

Pentru a se putea pronunta comisia va transmite Guvernului amendamentele care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 110 din Constitutie. Amendamentele la care, în termen de 5 zile de la primire, Guvernul nu se opune se consideră acceptate. Răspunsul Guvernului poate fi dat numai sub semnătura unui membru al acestuia.

Pentru amendamentele orale, prezentate în plen, cu respectarea art. 101 alin. 3, avizul comisiei se dă tot oral de către raportor, la solicitarea presedintelui Camerei.

Este interzis presedintelui Camerei să supună dezbaterii sau votului un amendament asupra căruia comisia nu s-a pronuntat, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 35 lit. c).

Art. 94. - Dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii legislative este precedată de prezentarea de către initiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, precum si a raportului comisiei permanente de către presedintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie.

Art. 95. - Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerii legislative fiecare grup parlamentar poate să desemneze un singur reprezentant. Presedintele Camerei dă cuvântul reprezentantilor grupurilor parlamentare în ordinea înscrierii. El poate propune Camerei limitarea timpului destinat dezbaterii generale.

Art. 96. - Initiatorul proiectului sau al propunerii legislative are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale.

Art. 97. - În faza dezbaterii generale a proiectului sau a propunerii legislative nu pot fi propuse amendamente.

Art. 98. - Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterii generale presedintele cere Camerei să se pronunte prin vot.

Art. 99. - Camera Deputatilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse.

Art. 100. - La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente deputatii pot lua cuvântul pentru a-si exprima punctul de vedere. De asemenea, pot lua cuvântul reprezentantul Guvernului sau al initiatorului si raportorul comisiei sesizate în fond.

Luarea de cuvânt a unui deputat cu privire la un text ce urmează să fie supus votului Camerei Deputatilor are, de regulă, durata de 5 minute. La începutul dezbaterii proiectului de lege sau a propunerii legislative se poate stabili si altă durată a interventiei.

La înscrierea pentru a lua cuvântul în scopul dezbaterii unui proiect de lege, unei propuneri legislative sau altui act deputatii vor preciza dacă sunt pentru sau contra amendamentului sau prevederilor textului supus dezbaterii. Autorii amendamentelor sau subamendamentelor se consideră a fi contra textului initial. După luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare care vor să intervină pot lua cuvântul initiatorul proiectului si raportorul comisiei sesizate în fond. Fiecare grup parlamentar poate interveni printr-un singur reprezentant.

Presedintele Camerei poate supune spre aprobare sistarea discutiilor la articolul dezbătut.

Art. 101. - Discutarea articolelor începe cu amendamentele.

În cursul dezbaterilor deputatii, Guvernul sau grupurile parlamentare pot pune în discutie amendamentele respinse de comisia sesizată în fond sau amendamentele depuse la comisie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, dar care nu figurează în raportul acesteia.

În plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice.

În plenul Camerei nu pot fi depuse amendamente de fond.

Art. 102. - Când dezbaterea amendamentelor relevă consecinte importante asupra proiectului sau propunerii legislative, presedintele Camerei Deputatilor poate trimite textele în discutie comisiei sesizate în fond. În acest caz autorii amendamentelor au dreptul să fie ascultati în cadrul comisiei. Acelasi drept îl au si reprezentantii Guvernului.

Art. 103. - Discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea unora dintre textele cuprinse în articolul supus dezbaterii si continuă cu cele privind modificarea sau completarea acestuia. În cazul în care există mai multe amendamente de acelasi fel, ele se supun la vot în ordinea în care au fost prezentate, începând cu cele cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond.

Camera se va pronunta prin vot distinct asupra fiecărui amendament, în afară de cazul în care adoptarea unuia exclude acceptarea celorlalte.

Se supun dezbaterii si votului Camerei numai articolele la care s-au făcut amendamente. Textele articolelor si amendamentelor se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Art. 104. - Proiectul de lege sau propunerea legislativă, în forma rezultată din dezbaterea pe articole, se supune Camerei spre adoptare.

Votul final priveste ansamblul reglementării. Camera poate hotărî, la propunerea presedintelui, ca votul final să privească părti din ansamblul reglementării, în măsura în care fiecare parte constituie o reglementare unitară. În acest caz este obligatoriu ca toate părtile astfel separate să fie supuse succesiv la vot, în aceeasi sedintă. Partea care nu a fost adoptată se elimină din cuprinsul reglementării.

Votul final poate avea loc într-o sedintă consacrată acestui scop, în ordinea definitivării proiectelor de lege sau a propunerilor legislative, ca urmare a dezbaterii pe articole. În cazul în care până la data sedintei de vot, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a încheiat, votul final se amână de drept.

Proiectul de lege sau propunerea legislativă la care nu s-au făcut amendamente până la data sedintei de vot se supune direct votului final, după prezentarea de către initiator a expunerii de motive si de către comisia sesizată în fond a raportului, precum si după audierea punctelor de vedere ale reprezentantilor grupurilor parlamentare.

Sedintele consacrate exclusiv votului final, prevăzute în ordinea de zi, se aduc din timp la cunostintă Camerei de către presedintele acesteia, care va preciza data si ora când vor avea loc.

Art. 105. - În cazul prevăzut la art. 35 lit. c) dezbaterea se face potrivit procedurii legislative obisnuite, luându-se în discutie toate amendamentele depuse la comisie în termenul prevăzut de prezentul regulament.

Art. 106. - Dispozitiile art. 87-103 sunt aplicabile si pentru proiectele sau propunerile legislative primite din partea Senatului.

 

Sectiunea a 4-a

Procedura de urgentă

 

Art. 107. - La cererea Guvernului sau din proprie initiativă Camera Deputatilor poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgentă.

Cererile Guvernului si propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente se supun aprobării Comitetului ordinii de zi.

Proiectele de lege referitoare la armonizarea legislatiei României cu cea a Uniunii Europene si a Consiliului Europei si ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie se supun de drept aprobării Camerei Deputatilor în procedură de urgentă.

Art. 108. - Deputatii, grupurile parlamentare sau Guvernul pot prezenta amendamente în scris, motivate, care se trimit comisiei sesizate, în termen de cel mult 48 de ore de la aprobarea procedurii de urgentă. În acelasi interval de timp avizul Consiliului Legislativ se va trimite comisiei sesizate în fond.

Comisia sesizată în fond este obligată să depună raportul în cel mult 3 zile de la sesizare.

Art. 109. - Biroul permanent, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de lege sau propunerea legislativă.

Art. 110. - La discutarea fiecărui articol la care s-au făcut amendamente se aplică prevederile art. 100. În timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente.

Art. 111. - Dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în procedură de urgentă nu poate depăsi durata de timp aprobată de Cameră, la propunerea presedintelui acesteia, după consultarea biroului comisiei sesizate în fond.

În situatia în care timpul prevăzut la alin. 1 s-a epuizat dezbaterea se încheie si presedintele Camerei supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond si fiecare articol amendat, după care se va proceda la votarea finală a proiectului de lege sau a propunerii legislative.

 

Sectiunea a 5-a

Procedura de vot

 

Art. 112. - Legile, hotărârile si motiunile se adoptă de Camera Deputatilor prin vot. Legile adoptate de Camera Deputatilor pot fi legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.

Art. 113. - Orice amendament, alt text legislativ sau cerere ce urmează să fie aprobată se consideră adoptată dacă, la solicitarea presedintelui Camerei, nu există obiectie.

Art. 114. - Votul deputatului este personal. El poate fi deschis sau secret.

Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, prin ridicare în picioare, prin apel nominal sau prin mijloace electronice.

Votul prin ridicarea mâinii sau prin ridicare în picioare are următoarele semnificatii: pentru, contra sau abtinere.

Votul secret se exprimă prin buletine de vot, prin bile sau prin mijloace electronice.

Camera hotărăste, la propunerea presedintelui sau a unui grup parlamentar, ce modalitate de vot va folosi, în afară de cazul în care prin regulament se stabileste o anumită procedură de vot.

Art. 115. - Votul prin apel nominal se desfăsoară astfel: presedintele explică obiectul votării si sensul cuvintelor: "pentru" si "contra"; unul dintre secretari dă citire numelui si prenumelui deputatilor; fiecare deputat răspunde: "pentru" sau "contra".

După terminarea apelului se repetă numele si prenumele deputatilor care nu au răspuns.

Art. 116. - Votul prin bile se desfăsoară astfel: în fata presedintelui Camerei Deputatilor se asează o urnă albă si una neagră. Deputatii vin pe rând la urne, după ce primesc de la secretari câte două bile, una albă si una neagră, pe care le introduc în cele două urne. Bila albă introdusă în urna albă si bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot "pentru", iar bila neagră introdusă în urna albă si bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot "contra".

Constatarea rezultatului votului, la încheierea scrutinului, se va face în prezenta membrilor Biroului permanent.

Art. 117. - Votul prin mijloace electronice se realizează prin conectarea unuia dintre contactele care reprezintă "Vot pentru", "Vot împotrivă" sau "Abtinere". Rezultatul votului electronic se afisează prin dispozitia presedintelui Camerei. În cazul în care presedintele Camerei, asistat de cei 2 secretari, constată existenta unor defectiuni în conectarea circuitelor, el poate cere repetarea votului electronic sau înlocuirea acestuia cu altă procedură de vot.

Dispozitivul care permite deputatului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către un alt deputat este interzisă. Nerespectarea interdictiei atrage aplicarea sanctiunii prevăzute la art. 202 alin. 1 lit. e).

Art. 118. - În cazul votului cu buletine de vot, pe buletin se trec numele si prenumele candidatului, functia pentru care acesta candidează si, după caz, grupul parlamentar din care face parte.

Exprimarea votului pentru numiri se face prin intermediul buletinelor de vot, cu exceptia cazurilor în care prin lege sau prin regulament se prevede o altă procedură de vot.

Deputatul votează "pentru", lăsând neatinse pe buletinul de vot numele si prenumele persoanei propuse; el votează "contra", stergând numele si prenumele persoanei propuse.

Buletinele de vot se introduc în urne.

Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat, cele care nu poartă stampila de control si cele pe care numărul candidatilor ale căror nume nu au fost sterse depăseste numărul functiilor pentru care se face alegerea.

Art. 119. - Legile constitutionale se adoptă cu votul unei majorităti de cel putin două treimi din numărul deputatilor.

Legile organice si hotărârile privind Regulamentul Camerei se adoptă cu votul majoritătii deputatilor.

Legile ordinare si hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

În cazurile în care Constitutia sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel putin două treimi si presedintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majoritătii prevăzute, amână votul, stabilind ziua si ora desfăsurării acestuia. O nouă amânare a votului nu poate depăsi 30 de zile.

În măsura în care prezentul regulament nu dispune altfel, celelalte acte ale Camerei Deputatilor se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Înainte de votare presedintele poate cere verificarea cvorumului prin apel nominal sau prin numărare de către secretari. Deputatii care nu îsi exercită dreptul de vot, dar care au fost prezenti în sala de sedinte, intră în numărul regulamentar de stabilire a cvorumului.

Dacă în sala de sedinte nu se află majoritatea deputatilor, presedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal.

Art. 120. - În caz de paritate de voturi votul se repetă.

Presedintele Camerei îsi exprimă votul după cel al deputatilor prezenti.

Art. 121. - În cursul votării nu se poate acorda deputatilor dreptul de a lua cuvântul.

Art. 122. - Proiectele de lege si propunerile legislative respinse de Cameră nu pot fi readuse în discutia acesteia în cursul aceleiasi sesiuni.

Art. 123. - Proiectele de lege si propunerile legislative adoptate de Camera Deputatilor se semnează de presedintele acesteia si se înaintează Senatului în vederea dezbaterii si adoptării. Guvernul va fi înstiintat despre aceasta.

Proiectele de lege sau propunerile legislative adoptate de Camera Deputatilor si respinse de Senat se supun unei noi dezbateri în Camera Deputatilor, după care se trimit Senatului în vederea unei noi dezbateri. O nouă respingere este definitivă.

În cazul în care Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege sau o propunere legislativă în redactarea aprobată de Senat, acesta, după ce a fost semnat de presedintele Camerei Deputatilor si de presedintele Senatului, cu 5 zile înainte de a fi trimis spre promulgare, se comunică Guvernului si Curtii Supreme de Justitie si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale. Dacă legea este aprobată cu procedură de urgentă, termenul este de două zile.

Data la care legea a fost depusă la secretarul general al Camerei Deputatilor se aduce la cunostintă în plenul Camerei, în termen de 24 de ore de la depunere. Depunerea si comunicarea se fac numai în zilele în care Camerele Parlamentului lucrează în plen.

După împlinirea termenelor prevăzute la alin. 3 legea se trimite, sub semnătura presedintelui Camerei Deputatilor, Presedintelui României în vederea promulgării.

Art. 124. - În cazurile de neconstitutionalitate, constatate potrivit art. 144 lit. a) din Constitutie, Camera Deputatilor dezbate, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplină si imunităti, obiectia de neconstitutionalitate.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină si imunităti va cuprinde aprecieri cu privire la continutul deciziei Curtii Constitutionale si va recomanda Camerei admiterea sau respingerea obiectiei de neconstitutionalitate. În raportul Comisiei juridice, de disciplină si imunităti si în timpul dezbaterii obiectiei de neconstitutionalitate nu pot fi făcute amendamente.

În urma dezbaterii legea declarată în întregime neconstitutională sau ansamblul prevederilor declarate neconstitutionale se supune unui singur vot.

Obiectia de neconstitutionalitate a Curtii este înlăturată numai în cazul în care atât Camera Deputatilor, cât si Senatul au adoptat legea, în aceeasi formă, cu o majoritate de cel putin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

În cazul în care în una dintre Camere nu se obtine majoritatea de două treimi, cerută de art. 145 alin. (1) din Constitutie, prevederile declarate neconstitutionale prin decizia Curtii Constitutionale se înlătură din lege, operându-se, cu aprobarea Camerei, corelările tehnico legislative necesare. Dacă legea în ansamblul său este declarată neconstitutională, ea nu se mai trimite Presedintelui României spre promulgare.

În cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 144 lit. b) din Constitutie, dispozitiile declarate neconstitutionale nu se mai aplică. În vederea înlocuirii acestor dispozitii Camera va reexamina textele declarate neconstitutionale pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplină si imunităti.

Art. 125. - Reexaminarea legii de către Camera Deputatilor, în urma cererii făcute de Presedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constitutie, va avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

Cererea Presedintelui României privind reexaminarea unei legi va fi examinată de comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă; aceasta va întocmi un raport în care va face propuneri cu privire la obiectiile formulate în cererea de reexaminare.

Raportul comisiei împreună cu cererea de reexaminare se supun dezbaterii Camerei Deputatilor după regulile procedurii legislative.

Art. 126. - În cazul în care Camera Deputatilor adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de Senat, presedintele Camerei Deputatilor, de acord cu presedintele Senatului, va initia procedura de mediere.

Procedura de mediere va fi initiată si în situatia în care Senatul adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o altă redactare sau cu unele texte diferite fată de proiectul votat de Camera Deputatilor.

Această activitate se va desfăsura prin intermediul unei comisii paritare, care va lucra potrivit normelor cuprinse în art. 59-69 si 74-77.

Raportul comisiei de mediere va fi înscris pe ordinea de zi a Camerei, urmându-se procedura prevăzută la art. 80-103.

Art. 127. - Raportul comisiei de mediere se dezbate în fiecare Cameră.

Se supun la vot, potrivit procedurii de dezbatere pe articole a legii, numai solutiile propuse de comisia de mediere care sunt diferite de cele adoptate initial de Cameră. În toate cazurile raportul comisiei de mediere se aprobă cu majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea legii în forma finală. Rapoartele comisiilor de mediere se aprobă în sedintele consacrate votului final asupra proiectelor de lege.

Dacă deputatii si senatorii îsi însusesc textul legii în forma propusă de comisia de mediere, se va proceda conform art. 123 alin. 3.

Art. 128. - În cazul în care comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la problemele aflate în divergentă sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere, în tot sau în parte, se aplică prevederile art. 77.

 

Sectiunea a 6-a

Desfăsurarea sedintelor Camerei Deputatilor

 

Art. 129. - Sedintele Camerei Deputatilor sunt publice, în afara cazurilor în care, la cererea presedintelui sau a unui grup parlamentar, se hotărăste, cu votul majoritătii deputatilor prezenti, ca anumite sedinte să fie secrete.

Art. 130. - La sedintele publice ale Camerei Deputatilor pot asista diplomati, reprezentanti ai presei, radioului si televiziunii, precum si alti invitati, pe baza acreditării sau a invitatiei semnate de secretarul general al Camerei, în conditiile stabilite de Biroul permanent. Cetătenii pot asista la lucrările Camerei pe baza unor permise de acces distribuite la cerere, în ordinea solicitării de către cei interesati, în limita locurilor disponibile în lojele destinate publicului.

Membrii Guvernului sau reprezentantii acestora au acces la lucrările Camerei. Dacă li se solicită participarea, prezenta lor devine obligatorie.

Persoanele care asistă la sedintă trebuie să păstreze linistea si să se abtină de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar fiind eliminate din sală de către forta publică pusă la dispozitia presedintelui.

La cererea unui deputat sau din proprie initiativă, după consultarea Camerei, presedintele atrage atentia mijloacelor de informare în masă asupra informatiilor vădit inexacte (inclusiv omisiuni, deformări etc.) privind lucrările Camerei sau asupra comentariilor care aduc atingere institutiei parlamentare.

Directia pentru presă si imaginea Camerei Deputatilor va prezenta zilnic o revistă a presei membrilor Biroului permanent, liderilor grupurilor parlamentare si presedintilor comisiilor permanente.

Art. 131. - Deputatii sunt obligati să fie prezenti la lucrările Camerei si să se înscrie pe lista de prezentă, tinută de unul dintre secretari.

Deputatul care nu poate lua parte la sedintă din motive independente de vointa sa va trebui să anunte din timp Biroul permanent, mentionând cauzele care îl împiedică să participe.

Deputatului care nu îsi poate motiva absenta i se retine din indemnizatia lunară, pentru fiecare zi de absentă, o sumă de bani ce reprezintă a 21-a parte din indemnizatia lunară, la care se adaugă diurna de deplasare*).


*) A se vedea Legea nr. 154/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998.

 

Art. 132. - Camera Deputatilor îsi desfăsoară activitatea în plen, în comisii si în grupurile parlamentare, pe parcursul a 4 sau 5 zile consecutive din săptămână, potrivit programului stabilit de Comitetul ordinii de zi. De regulă, a 5-a zi din săptămână este rezervată activitătii în circumscriptiile electorale în care deputatii au fost alesi.

Cu aprobarea Comitetului ordinii de zi se vor putea tine sedinte si după un alt program de lucru.

Art. 133. - Sedinta Camerei Deputatilor este deschisă de presedinte sau de vicepresedintele care îl înlocuieste.

Presedintele este asistat obligatoriu de 2 secretari.

Art. 134. - Camera Deputatilor adoptă legi, hotărâri si motiuni în prezenta majoritătii deputatilor.

În cadrul procedurii legislative prevederile alin. 1 se aplică numai la votul pentru adoptarea legii în ansamblul ei, precum si atunci când, potrivit prevederilor prezentului regulament, se supune la vot respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative.

Verificarea întrunirii cvorumului se dispune numai la sedintele de vot final de către presedinte, imediat înaintea votării, din proprie initiativă ori la cererea liderului unui grup parlamentar.

În cazul în care cvorumul nu este întrunit, sedinta se suspendă, iar presedintele va arăta când se reiau lucrările. Reluarea lucrărilor se face si prin derogare de la ordinea de zi aprobată, cu respectarea succesiunii stabilite prin aceasta.

Presedintele Camerei Deputatilor poate dispune ca toti deputatii aflati în sediul Camerei să se prezinte la dezbatere sau la vot, sub sanctiunea considerării lor ca absenti, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Art. 135. - Presedintele Camerei sau vicepresedintele care îl înlocuieste conduce dezbaterile, asigură mentinerea ordinii în timpul dezbaterilor si respectarea regulamentului.

Art. 136. - Secretarii întocmesc liste cu deputatii care se înscriu la cuvânt.

Deputatii vor lua cuvântul în ordinea înscrierii pe listă, cu încuviintarea presedintelui Camerei.

Ministrilor prezenti în Cameră li se poate da cuvântul în orice fază a dezbaterilor si ori de câte ori solicită acest lucru.

Art. 137. - Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă este dat de presedinte. Persoanele care iau cuvântul în Cameră vorbesc de la tribuna acesteia.

Art. 138. - La propunerea presedintelui Camera are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în functie de obiectul dezbaterilor.

Deputatii si celelalte persoane care iau cuvântul sunt obligate să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-au înscris la cuvânt. În caz contrar presedintele le atrage atentia si, dacă nu se conformează, le retrage cuvântul.

Art. 139. - Presedintele Camerei va da cuvântul oricând unui deputat pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal, limitând timpul acordat în acest scop.

Prevederile alin. 1 se aplică si în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art. 140. - Presedintele Camerei sau un grup parlamentar poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discutia Camerei.

Propunerea de încheiere a dezbaterii se adoptă cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Art. 141. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de la tribuna Camerei, cât si din sala de sedinte.

Se interzice dialogul între vorbitorii aflati la tribună si persoanele aflate în sală.

Art. 142. - Presedintele Camerei cheamă la ordine pe deputatii care tulbură dezbaterile sau creează agitatie. El poate întrerupe sedinta când tulburarea persistă si poate dispune eliminarea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfăsurarea normală a lucrărilor.

Art. 143. - Dezbaterile din sedintele Camerei se înregistrează pe bandă magnetică si se stenografiază.

Stenogramele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, în cel mult 10 zile, cu exceptia celor privitoare la sedintele secrete.

Deputatii au dreptul de a verifica exactitatea stenogramei, prin confruntarea ei cu banda magnetică, în cel mult 3 zile de la data sedintei.

Până la aparitia Monitorului Oficial al României deputatii au dreptul de a obtine o copie de pe aceasta.

 

Sectiunea a 7-a

Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului

 

Art. 144. - Camera Deputatilor are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului.

Art. 145. - Dezbaterea cererii se efectuează pe baza raportului întocmit fie de o comisie permanentă, ca urmare a unei anchete desfăsurate în conditiile art. 70, fie de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop. Dacă ministrul are si calitatea de deputat, cererea se trimite spre examinare Comisiei juridice, de disciplină si imunităti, care va elabora un raport pe care îl înaintează Camerei.

Rapoartele prevăzute la alin. 1 se înscriu cu prioritate în proiectul ordinii de zi.

Cererea se adoptă cu votul a cel putin două treimi din numărul deputatilor.

Art. 146. - În cazul în care Camera Deputatilor decide să ceară urmărirea penală, presedintele Camerei va adresa ministrului justitiei o cerere pentru începerea urmăririi penale, potrivit legii. De asemenea, el îl va înstiinta pe Presedintele României pentru eventuala suspendare din functie a membrului Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută.

Art. 147. - Dispozitiile art. 114-143 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Motiuni, întrebări, interpelări, informarea deputatilor,

petitii si diverse interventii

 

1. Motiuni

 

Art. 148. - Motiunea exprimă pozitia Camerei Deputatilor într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

Motiunea poate fi initiată de cel putin 50 de deputati.

Presedintele Camerei nu va lua în considerare motiunile care nu îndeplinesc cerintele prevăzute la alin. 1 si 2 si nici pe cele care vizează finalităti specifice motiunii de cenzură.

Initierea motiunilor de cenzură are loc în conditiile prevăzute la art. 78 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Art. 149. - Până la încheierea dezbaterii unei motiuni un deputat care a semnat-o nu mai poate semna alte motiuni în aceeasi problemă.

Motiunile trebuie să fie motivate si se depun la presedintele Camerei în cursul sedintelor publice.

După primirea motiunii presedintele Camerei o comunică de îndată Guvernului si o aduce la cunostintă Camerei, după care dispune afisarea ei la sediul Camerei Deputatilor.

Art. 150. - Presedintele Camerei stabileste data dezbaterii motiunii, care nu poate depăsi 6 zile de la înregistrarea acesteia, înstiintând Guvernul în acest sens.

Motiunile privind probleme de politică externă se supun dezbaterii numai însotite de avizul Comisiei pentru politică externă si cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 151. - Dezbaterea motiunii se face cu respectarea dispozitiilor cuprinse în art. 129-143 si se aprobă cu votul majoritătii deputatilor prezenti.

Art. 152. - După începerea discutării motiunii deputatii nu îsi pot retrage adeziunea la motiune, dezbaterea urmând a se încheia prin supunerea la vot a motiunii de către presedintele Camerei.

Art. 153. - La motiunile prezentate nu pot fi propuse amendamente.

 

2. Întrebări

 

a) Dispozitii comune

Art. 154. - Fiecare deputat poate adresa întrebări Guvernului, ministrilor sau altor conducători ai organelor administratiei publice.

Întrebarea constă într-o simplă cerere de a răspunde dacă un fapt este adevărat, dacă o informatie este exactă, dacă Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice înteleg să comunice Camerei informatiile si documentele cerute de Camera Deputatilor sau de comisiile permanente ori dacă Guvernul are intentia de a lua o hotărâre într-o problemă determinată.

Art. 155. - Presedintele Camerei are dreptul să nu admită întrebările care:

a) privesc probleme de interes personal sau particular;

b) urmăresc în exclusivitate obtinerea unei consultatii juridice;

c) se referă la procese aflate pe rolul instantelor judecătoresti sau pot afecta solutionarea unor cauze aflate în curs de judecată;

d) privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc functii publice.

La întrebările orale si la întrebările scrise membrii Guvernului nu răspund dacă cel care a adresat întrebarea nu se află în sala de sedinte.

În cazuri temeinic justificate, dacă cel care a adresat întrebarea nu poate fi prezent în sala de sedinte în ziua în care se prezintă răspunsul, el poate cere amânarea răspunsului o singură dată. Cererea deputatului de amânare a răspunsului se depune la secretarul desemnat al Camerei si se comunică ministrului pentru relatia cu Parlamentul. În cazul în care deputatul care a adresat întrebarea nu este prezent în sală, după constatare acest fapt se anuntă în plen de către presedintele de sedintă, iar ministrul vizat prezintă răspunsul la întrebarea adresată.

Întrebările la care nu s-a răspuns se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, la sfârsitul fiecărei sesiuni ordinare.

b) Întrebări orale

Art. 156. - Din două în două săptămâni, în ziua de luni, între orele 18,30-19,30, deputatii pot adresa întrebări orale membrilor Guvernului. Întrebările orale se adresează de către deputat membrului vizat al Guvernului în domeniul respectiv.

Obiectul întrebărilor orale se notifică în scris si se depune la secretarul desemnat al Camerei Deputatilor cel mai târziu până la ora 14,00 a zilei de miercuri din săptămâna premergătoare celei în care urmează să fie pusă întrebarea. Secretarul Camerei Deputatilor îl informează pe ministrul pentru relatia cu Parlamentul asupra întrebărilor orale la care membrii Guvernului urmează să răspundă în cursul sedintei consacrate acestora.

Art. 157. - Întrebarea orală este expusă sumar, într-un interval de timp de cel mult un minut. Ministrul competent răspunde la întrebarea ce i-a fost adresată în cel mult 3 minute. Autorul întrebării, după audierea răspunsului, poate interveni cu precizări si cu comentarii, fără a depăsi două minute. Ministrul poate exercita dreptul la replică în acelasi interval de timp. Nici o altă interventie pe marginea întrebării respective nu mai poate avea loc.

Membrul Guvernului poate amâna răspunsul la întrebarea orală pentru săptămâna următoare numai în cazuri temeinic justificate.

În situatia în care membrul Guvernului, căruia îi este adresată întrebarea, nu este prezent, răspunsul va fi dat în sedinta din săptămâna următoare, consacrată întrebărilor orale. Presedintele Camerei Deputatilor îl informează pe primul-ministru asupra răspunsurilor amânate.

c) Întrebări scrise

Art. 158. - Fiecare deputat are dreptul să adreseze Guvernului, membrilor săi sau altor conducători ai organelor administratiei publice întrebări scrise care se depun la secretarul desemnat al Camerei Deputatilor.

Deputatii care adresează întrebări scrise vor preciza dacă doresc un răspuns în scris sau oral de la tribuna Camerei Deputatilor.

Întrebările scrise se transmit membrilor Guvernului si celorlalte autorităti publice de către secretarul desemnat al Camerei Deputatilor.

Art. 159. - Răspunsurile la întrebările scrise se transmit deputatului în cel mult 15 zile.

Întrebările la care se solicită un răspuns oral de la tribuna Camerei Deputatilor se înscriu pe ordinea de zi a sedintei în succesiunea primirii răspunsurilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înregistrării acestora.

Răspunsurile la întrebările prevăzute la alin. 2 se dau în cele 30 de minute care urmează timpului afectat întrebărilor orale. Un răspuns nu poate depăsi 5 minute. Dacă răspunsul la o întrebare dă nastere unei replici a celui care a adresat întrebarea, timpul pentru replică este de cel mult 3 minute.

Art. 160. - Dacă timpul afectat răspunsurilor la întrebări nu este suficient, răspunsurile care nu au fost prezentate vor fi înscrise pe ordinea de zi a sedintei din lunea următoare.

Art. 161. - Nici un deputat nu poate adresa mai mult de două întrebări în aceeasi sedintă.

 

3. Interpelări

 

Art. 162. - Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul acestora, fără nici o dezvoltare.

Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai multi deputati, prin care se solicită explicatii asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activitătii sale interne sau externe. Guvernul si fiecare dintre membrii săi sunt obligati să răspundă la interpelări în cel mult două săptămâni. Pentru motive temeinice Camera poate acorda un nou termen.

Ele se citesc în sedinta publică din ziua de luni, consacrată întrebărilor, între orele 19,30-20,00, după care se prezintă presedintelui Camerei spre a fi transmise primului-ministru.

Art. 163. - Interpelările se înscriu, în ordinea prezentării, într-un registru special si se afisează la sediul Camerei.

Dezvoltarea interpelărilor are loc în sedinta din ziua de luni, alternativ cu sedintele consacrate întrebărilor. În ziua de luni, consacrată răspunsurilor la interpelări, dezvoltarea acestora se face între orele 18,30-19,30. Durata dezvoltării interpelării nu poate depăsi 3 minute.

În sedinta consacrată dezbaterii interpelărilor un grup parlamentar nu poate prezenta mai mult de o interpelare. În cazul în care timpul consacrat interpelărilor permite, un grup parlamentar poate dezvolta si o a doua interpelare.

Art. 164. - În sedinta consacrată dezvoltării interpelării se dă cuvântul interpelatorului si apoi reprezentantului primului-ministru.

Art. 165. - Camera Deputatilor poate adopta o motiune prin care să îsi exprime pozitia cu privire la problema ce a făcut obiectul interpelării.

 

4. Interpelări pentru primul-ministru

 

Art. 166. - Din două în două săptămâni, în ziua de luni, consacrată răspunsurilor la interpelări, între orele 18,00-18,30, deputatii îl pot interpela pe primul-ministru. Interpelările trebuie să vizeze politica Guvernului în probleme importante ale activitătii sale interne sau externe.

Interpelările ce urmează să fie adresate primului-ministru se depun la secretarul desemnat al Camerei Deputatilor până în ziua de miercuri, ora 14,00, din săptămâna care precedă răspunsurile primului-ministru.

Art. 167. - Interpelările vor fi adresate în ordinea depunerii lor la secretarul desemnat al Camerei Deputatilor. Fiecare interpelare se expune într-un interval de timp de cel mult două minute. Primul-ministru răspunde la interpelare în cel mult 3 minute. Autorul interpelării, după audierea răspunsului, poate interveni cu întrebări suplimentare si cu comentarii, fără a depăsi două minute. Primul-ministru are la dispozitie două minute pentru exercitarea dreptului la replică. După aceasta, în legătură cu interpelarea respectivă nu mai poate avea loc nici o altă interventie.

Art. 168. - În situatii justificate interpelarea primului-ministru poate fi amânată cel mult o săptămână.

 

5. Informarea Camerei Deputatilor si a deputatilor

 

Art. 169. - Camera Deputatilor si deputatii au dreptul să obtină informatiile necesare în vederea desfăsurării activitătii lor din partea organelor administratiei publice.

Art. 170. - Camera Deputatilor si comisiile sale pot cere Guvernului si celorlalte organe ale administratiei publice informatii si documente în cadrul controlului parlamentar al activitătii acestora.

În cazul în care informatiile sau documentele solicitate privesc, potrivit legii, secrete de stat, Guvernul informează Camera Deputatilor despre aceasta, iar Camera decide în sedintă secretă.

Documentele se restituie după consultare.

Art. 171. - Deputatul poate solicita de la organele administratiei publice centrale, printr-o cerere adresată presedintelui Camerei Deputatilor sau presedintelui comisiei permanente din care face parte, orice informatii sau documente, în copie certificată, utile pentru desfăsurarea activitătii sale. Cererea poate fi refuzată în cazul în care aceasta priveste secrete de stat de importantă deosebită. Refuzul se aduce la cunostintă Camerei Deputatilor care va decide în sedintă secretă.

 

6. Petitii

 

Art. 172. - Oricine are dreptul de a se adresa cu petitii Camerei Deputatilor.

Petitiile vor fi prezentate în scris si semnate, precizându-se domiciliul petitionarului sau al unuia dintre petitionari.

Art. 173. - Petitiile se înscriu într-un registru, în ordinea primirii, consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul petitionarului si obiectul cererii.

Art. 174. - Petitiile înregistrate se transmit Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii si altor comisii permanente, spre dezbatere si solutionare.

Oricare membru al Camerei poate lua cunostintă de continutul unei petitii, adresându-se în acest sens presedintelui comisiei sesizate.

Art. 175. - Comisia va decide, în termen de cel mult 10 zile, dacă va trimite petitia unei autorităti publice competente ori o va clasa sau, în cazuri deosebite, dacă o va prezenta Camerei.

Petitionarului i se aduce la cunostintă solutia adoptată.

Art. 176. - Trimestrial Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii prezintă Biroului permanent si, la începutul fiecărei sesiuni, Camerei un raport asupra petitiilor primite si asupra modului de solutionare a acestora.

În raport se vor face mentiuni cu privire la solutiile date de autoritătile publice la petitiile care le-au fost trimise spre solutionare.

Autoritătile publice care au primit petitii spre solutionare sunt obligate să transmită comisiei solutiile adoptate în termen de cel mult o lună de la primirea petitiei.

 

7. Diverse interventii

 

Art. 177. - În fiecare zi de marti primele 50 de minute ale sedintei vor fi rezervate pentru diverse interventii ale deputatilor.

Împărtirea celor 50 de minute se va face pe grupuri parlamentare ale majoritătii, opozitiei si pe deputati care nu fac parte din acestea. În cazul în care timpul afectat nu se epuizează presedintele de sedintă este abilitat să acorde cuvântul în continuare, respectându-se aceeasi regulă.

Ordinea luărilor de cuvânt va fi alternativă, din săptămână în săptămână, si se va face pe grupuri parlamentare.

Durata interventiei nu poate depăsi 3 minute.

Art. 178. - Înscrierile pentru diverse interventii asupra unor probleme de actualitate se fac în ziua de luni, între orele 19,00-20,00, la secretarul desemnat al Camerei Deputatilor, cu exceptia cazurilor neprevăzute.

Înscrierile pentru diverse interventii consacrate unor aniversări, comemorări etc. se vor face cu o săptămână înainte, tot în ziua de luni, între orele 19,00-20,00, la secretarul desemnat în acest scop.

Art. 179. - În cazul în care tematica si continutul interventiei vizează activitatea si politica Guvernului, extrasul respectiv din stenogramă va fi transmis ministrului pentru relatia cu Parlamentul.

 

CAPITOLUL IV

Statutul deputatului

Sectiunea 1

Imunitate parlamentară

 

Art. 180. - Deputatii se bucură de imunitate parlamentară de la data eliberării certificatului doveditor al alegerii, sub conditia validării.

Art. 181. - Deputatul nu poate fi tras la răspundere juridică, sub nici o formă, pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art. 182. - Nici un deputat nu poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis în judecată penală ori contraventională fără încuviintarea prealabilă a Camerei Deputatilor si după ascultarea sa.

Cererea de retinere, arestare, perchezitie sau privind posibilitatea trimiterii în judecată penală ori contraventională se adresează presedintelui Camerei de către ministrul justitiei. Săvârsirea sau descoperirea ulterioară a unor noi fapte penale sau contraventionale determină introducerea unei noi cereri de retinere, arestare, perchezitie sau de trimitere în judecată penală ori contraventională.

În cererea adresată presedintelui Camerei Deputatilor ministrul justitiei va preciza si va motiva pentru care dintre măsurile prevăzute la art. 69 din Constitutie solicită încuviintarea.

Presedintele Camerei aduce la cunostintă deputatilor cererea, în sedintă publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de disciplină si imunităti spre examinare, care va stabili prin raportul său dacă există sau nu există motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă, în cel mult 30 de zile de la sesizare, prin votul majoritătii membrilor comisiei. Votul este secret.

Ministrul justitiei va înainta Comisiei juridice, de disciplină si imunităti toate documentele pe care aceasta le solicită; în caz de refuz comisia se va adresa Camerei Deputatilor, prin intermediul Biroului permanent, pentru a hotărî cu privire la acest refuz.

Cererea prevăzută la alin. 2, împreună cu raportul comisiei, se înaintează grupului parlamentar din care face parte deputatul în cauză. Grupul îsi va exprima punctul de vedere cu privire la cerere într-un raport scris, în termen de 30 de zile de la data sesizării grupului.

În cazul deputatilor care nu fac parte din nici un grup parlamentar acestia pot să depună la Biroul permanent punctul de vedere cu privire la cerere.

Raportul comisiei, împreună cu raportul grupului parlamentar, se înaintează Biroului permanent si se supun dezbaterii si aprobării Camerei Deputatilor. Camera Deputatilor se va pronunta separat asupra fiecărei măsuri a cărei încuviintare se cere de către ministrul justitiei, potrivit art. 69 din Constitutie.

Camera Deputatilor hotărăste asupra cererii în cel mult 3 luni de la sesizare, cu votul majoritătii membrilor săi. Votul este secret si se exprimă prin bile.

Art. 183. - Numai în caz de infractiune flagrantă deputatul poate fi retinut si supus perchezitiei fără încuviintarea prealabilă a Camerei Deputatilor. Ministrul justitiei îl va informa neîntârziat pe presedintele Camerei asupra retinerii si perchezitiei. Presedintele Camerei poate fi informat si pe altă cale.

În cazul în care Camera Deputatilor constată că nu există temei pentru retinere, se va dispune imediat revocarea acestei măsuri. În situatia în care Camera Deputatilor nu este întrunită în sedintă, această competentă revine Biroului permanent.

Dispozitia de revocare a retinerii se execută de îndată prin ministrul justitiei.

Art. 184. - Toate cererile privind ridicarea imunitătii parlamentare se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi.

 

Sectiunea a 2-a

Incompatibilităti

 

Art. 185. - Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului, precum si cu alte functii stabilite prin lege.

Art. 186. - Calitatea de deputat este incompatibilă cu functia de Presedinte al României si cu cea de senator.

Art. 187. - Mandatul de deputat este incompatibil cu statutul persoanelor care, potrivit legii, nu pot face parte din partidele politice.

Art. 188. - Se interzice utilizarea numelui însotit de calitatea de deputat în orice actiune publicitară privitoare la o activitate care aduce profit.

Art. 189. - Deputatul care se află în una dintre incompatibilitătile prevăzute la art. 185-188 va demisiona din functiile care sunt incompatibile cu mandatul de deputat în termen de 10 zile de la data aparitiei cazului de incompatibilitate.

După expirarea termenului prevăzut la alin. 1 deputatul care continuă să se afle într-un caz de incompatibilitate este considerat demisionat din functia de deputat. Demisia se aduce la cunostintă Camerei Deputatilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 190. - Locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului, formatiunii politice ori coalitiei acestora, dacă până la data validării mandatului partidul sau formatiunea politică pentru care a candidat confirmă în scris că apartine acesteia. Asupra legalitătii alegerii supleantului comisia de validare va prezenta Camerei Deputatilor un raport.

Art. 191. - În cursul termenului prevăzut la art. 189 deputatul trebuie să declare în scris la Biroul permanent orice activitate pe care va continua să o desfăsoare în viitor, care se încadrează în incompatibilitătile prevăzute de lege.

Art. 192. - Schimbările intervenite în activitatea deputatului pe durata exercitării mandatului se aduc la cunostintă Biroului permanent, în scris, în cel mult 10 zile de la data aparitiei acestora.

Art. 193. - Cazurile de incompatibilitate vor fi trimise spre examinare Comisiei juridice, de disciplină si imunităti a Camerei Deputatilor, care va întocmi un raport. Propunerile comisiei se aprobă de Cameră cu votul majoritătii membrilor săi.

Dacă deputatul a făcut să înceteze cauza de incompatibilitate, după sesizarea comisiei, se va lua act despre aceasta în procesul-verbal al sedintei; asemenea cazuri nu se trec în raportul comisiei.

 

Sectiunea a 3-a

Exercitarea mandatului de deputat

 

Art. 194. - Deputatii, reprezentanti ai poporului, îsi exercită drepturile si îsi îndeplinesc îndatoririle pe toată durata legislaturii pentru care au fost alesi.

Art. 195. - Deputatii intră în exercitiul mandatului, pe baza certificatului doveditor al alegerii, la data întrunirii legale a Camerei Deputatilor, sub conditia validării.

Art. 196. - După validarea mandatelor, deputatilor li se eliberează legitimatia de membru al Camerei Deputatilor, semnată de presedintele acesteia.

Deputatii primesc un însemn distinctiv al calitătii lor de reprezentant al poporului, cu dreptul de a-l purta pe toată durata mandatului.

Modelul însemnului se stabileste de Biroul permanent, iar cheltuielile pentru confectionarea acestuia se suportă din bugetul Camerei Deputatilor.

Art. 197. - Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Camerei nou-alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

Art. 198. - Deputatii pot demisiona prin cerere scrisă, adresată presedintelui Camerei. Acesta, în sedintă publică, îl întreabă pe deputatul respectiv dacă stăruie în demisie, iar dacă răspunde afirmativ sau nu se prezintă în Cameră pentru a răspunde, cu toate că a fost înstiintat, presedintele declară locul vacant.

Art. 199. - Deputatii care sunt membri ai Guvernului vor primi indemnizatia si diurna de deplasare*) de la autoritătile la care îsi desfăsoară activitatea.


*) A se vedea Legea nr. 154/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998.

 

Art. 200. - Retinerile din indemnizatia lunară a deputatului în temeiul art. 48, 131 si 207 se aprobă de Biroul permanent pe baza examinării lunare a situatiei prezentei deputatilor la lucrările Camerei.

 

Sectiunea a 4-a

Absente si concedii

 

Art. 201. - Nici un deputat nu poate lipsi de la sedintele Camerei sau comisiei din care face parte decât în cazul în care a obtinut aprobarea unui concediu.

Deputatii, cu aprobarea Camerei sau a Biroului permanent, pot participa la desfăsurarea altor actiuni parlamentare, situatie în care nu sunt considerati absenti.

Prevederile alin. 2 se aplică si deputatilor care sunt membri ai Guvernului, în cazul în care absenta acestora a fost determinată de exercitarea atributiilor functiei pe care o îndeplinesc.

Prezenta deputatilor, membri ai Guvernului, la lucrările în plen ale Camerei Deputatilor este obligatorie la deschiderea si încheierea sesiunilor, la dezbaterea si adoptarea proiectelor de legi si a propunerilor legislative din sfera lor de competentă, la desfăsurarea orei ministeriale consacrate întrebărilor si răspunsurilor la întrebări, la dezbaterea interpelărilor privind politica ministerului de care răspund, la prezentarea rapoartelor si declaratiilor politice ale primului-ministru.

 

Sectiunea a 5-a

Sanctiuni

 

Art. 202. - Abaterile de la regulament atrag următoarele sanctiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de sedinte;

e) interzicerea participării la lucrările Camerei pe timp de maximum 15 zile;

f) excluderea temporară.

Sanctiunile prevăzute la lit. a), b), c) si d) se aplică de către presedintele Camerei, iar cele prevăzute la lit. e) si f), de către Cameră, la propunerea presedintelui.

Pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute la lit. e) si f) cazul se va trimite Comisiei juridice, de disciplină si imunităti, care va prezenta un raport asupra cercetării efectuate.

Art. 203. - La prima abatere de la regulament presedintele Camerei îl avertizează pe deputatul în culpă si îl invită să respecte regulamentul.

Art. 204. - Deputatii care vor nesocoti avertismentul si invitatia presedintelui si vor continua să se abată de la regulament, precum si cei care, chiar pentru prima dată, încalcă în mod grav dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

Chemarea la ordine se înscrie în stenograma sedintei.

Art. 205. - Înainte de a chema la ordine un deputat presedintele Camerei îl invită să îsi retragă sau să explice cuvântul care a generat incidente si care ar da loc la aplicarea sanctiunii.

Dacă expresia întrebuintată a fost retrasă sau regretată ori dacă explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfăcătoare, sanctiunea nu se mai aplică.

Art. 206. - În cazul în care, după chemarea la ordine, un deputat continuă să se abată de la regulament, presedintele Camerei îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală.

Art. 207. - În cazul unor abateri grave, săvârsite de deputat în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave Camera poate aplica sanctiunea interzicerii participării deputatului la lucrările ei pe o perioadă de maximum 15 zile sau poate hotărî, la propunerea presedintelui, excluderea temporară a deputatului în culpă.

Gravitatea abaterilor va fi stabilită de Comisia juridică, de disciplină si imunităti în cel mult 4 zile.

Art. 208. - Excluderea temporară poate varia de la o sedintă până la maximum 30 de sedinte din aceeasi sesiune.

Aplicarea excluderii temporare are următoarele consecinte:

a) suspendarea indemnizatiei lunare pe timpul excluderii;

b) suspendarea drepturilor ce tin de calitatea de deputat, cu exceptia imunitătii;

c) interzicerea participării la lucrările Camerei si ale comisiilor;

d) interzicerea accesului în localul Camerei Deputatilor.

Art. 209. - Excluderea se execută de către chestor si, în caz de opunere, cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui Camerei.

Art. 210. - Pentru mentinerea ordinii în sedintele comisiilor presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele Camerei si pot aplica sanctiunile prevăzute la art. 202 alin. 1 lit. a), b) si c).

În cazul în care un deputat săvârseste abateri deosebit de grave, presedintele comisiei va suspenda sedinta si va aduce cazul la cunostintă presedintelui Camerei, care îl va supune Camerei Deputatilor în vederea aplicării sanctiunilor prevăzute de regulament.

 

CAPITOLUL V

Serviciile Camerei Deputatilor

 

Art. 211. - Personalul din serviciile Camerei Deputatilor este condus de secretarul general al Camerei Deputatilor.

Secretarul general si secretarul general adjunct sunt numiti si eliberati din functie de către Camera Deputatilor, la propunerea presedintelui acesteia.

Secretarul general este ordonator principal de credite.

În îndeplinirea atributiilor sale secretarul general emite ordine.

Art. 212. - Camera Deputatilor aprobă bugetul propriu înaintea dezbaterii bugetului de stat si îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat.

Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 213. - Proiectele de lege si propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor si a Senatului al căror mandat a expirat îsi continuă procedura în Camera Deputatilor nou-aleasă.

Art. 214. - Camera Deputatilor adoptă hotărâri potrivit procedurii prevăzute la art. 80-143.

Art. 215. - Dispozitiile prezentului regulament pot fi modificate potrivit procedurii de elaborare si adoptare a legilor, prevăzută la art. 80-143, cu votul majoritătii deputatilor.