MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XIII - Nr. 356     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 3 iulie 2001 

 

SUMAR

 

325. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

 

462. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

 

327. - Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

464. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

328. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

 

465. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

 

332. - Lege privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie

 

469. - Decret pentru promulgarea Legii privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

565. - Hotãrâre privind transferul unor societãti comerciale din cadrul sectorului productiei de apãrare din portofoliul Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului

pentru Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.,

semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 53 din 29 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 10 aprilie 2001.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Bucuresti, 28 iunie 2001.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 53/2001

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii

si Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice

“Transelectrica” - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a a Guvernului nr. 53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. privind finantarea Proiectului pentru Compania Nationalã de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.,

semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 si la Bucuresti la 8 decembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 462.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate

si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea

înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobã scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã, pânã la data de 31 decembrie 2001 inclusiv, a serviciilor efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, pentru care locul prestãrii este în România, si a importurilor de bunuri necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prevãzute în contractele nominalizate în anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

Actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte pentru importuri de bunuri si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, pentru care locul prestãrii este în România si care urmeazã sã se efectueze pânã la sfârsitul anului 2001, se va face prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 2. - Importurile de bunuri si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, pentru care locul prestãrii este în România si pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 1, se efectueazã prin Regia Autonomã “Romtehnica” de sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Nationale.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTÁN PUSKÁS

 

Bucuresti, 28 iunie 2001.

Nr. 327.

 

ANEXÃ

 

CONTRACTELE

pentru importul de servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, pentru care locul prestãrii este în România, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu derulare în anul 2001

 

Nr.

crt.

Numãrul si obiectul contractului serviciilor

Valoarea

1.

Contract nr. PMR96C025 pentru realizarea sistemului digital integrat de radiocomunicatii mobile PHOENIX, încheiat cu firma Matra Nortel Communications Franta, constând în: servicii de proiectare a retelei nationale, amenajãri de amplasamente, instalãri de echipamente, punere în functiune, asistentã tehnicã etc.

30.743.656 FRF

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în strãinãtate, necesare în vederea înzestrãrii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 464.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã

în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 183 din 16 noiembrie 1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 17 noiembrie 1999.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 28 iunie 2001.

Nr. 328.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul

de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 465.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin investitii directe cu impact semnificativ în economie se întelege investitiile cu o valoare care depãseste echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate în formele si modalitãtile prevãzute de prezenta lege si care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastrucurii economice a României, determinã un efect pozitiv de antrenare în economie si creeazã noi locuri de muncã.

(2) Prezenta lege se aplicã numai investitiilor noi care se încadreazã în prevederile alin. (1) si sunt realizate dupã intrarea în vigoare a prezentei legi de cãtre persoane fizice sau juridice de drept privat.

Art. 2. - Participarea la investitiile directe cu impact semnificativ în economie se poate realiza numai cu capital lichid în lei sau în valutã liber convertibilã.

 

CAPITOLUL II

Definitii si domenii de aplicare

 

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:

a) data punerii în functiune a investitiei este data încheierii procesului-verbal de receptie finalã;

b) amortizarea acceleratã constã în includerea pe cheltuielile de exploatare în primul an de functionare a unei amortizãri de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 4. - Investitiile directe noi cu impact semnificativ în economie pot fi efectuate în toate domeniile de activitate, cu exceptia sectoarelor financiar, bancar, de asigurãri/reasigurãri, precum si a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea urmãtoarelor conditii:

a) sã nu încalce normele de protectie a mediului înconjurãtor;

b) sã nu aducã atingere intereselor de securitate si apãrare nationalã ale României;

c) sã nu dãuneze ordinii, sãnãtãtii sau moralei publice.

Art. 5. - Investitiile directe noi a cãror valoare depãseste 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul în lei ori alte valute convertibile si care se vor realiza efectiv într-un termen de maximum 30 de luni de la data înregistrãrii statistice la Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei beneficiazã de facilitãtile mentionate la cap. IV.

Art. 6. - Investitiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia nationalã, vor fi prezentate Departamentului pentru Relatia cu Investitorii Strãini.

Art. 7. - (1) În cazul în care o investitie întruneste conditiile pentru a beneficia de facilitãti acordate de mai multe legi, investitorul va trebui sã opteze explicit pentru un singur regim de facilitãti.

(2) Acordarea facilitãtilor prevãzute de prezenta lege implicã de drept renuntarea la facilitãtile prevãzute de alte legi.

 

CAPITOLUL III

Garantii

 

Art. 8. - Investitiile realizate în România nu pot fi expropriate, cu exceptia cauzei de utilitate publicã. Luarea unei asemenea mãsuri este nediscriminatorie si se efectueazã numai în conformitate cu prevederile legii.

Art. 9. - Investitiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiazã de regimul juridic stability rin aceasta pe întreaga lor duratã de existentã.

Art. 10. - Investitorii strãini beneficiazã si de urmãtoarele drepturi:

a) sã transfere integral în strãinãtate profiturile ce li se cuvin, în conditiile regimului valutar din România, dupã plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii prevãzute de legislatia românã;

b) sã transfere în strãinãtate, în valuta investitiei, sumele obtinute în urma vânzãrii actiunilor sau pãrtilor sociale, precum si pe cele rezultate din lichidarea investitiilor, în conditiile regimului valutar din România;

c) sã transfere în strãinãtate, în valuta investitiei, sumele obtinute cu titlu de despãgubire, în situatia prevãzutã la art. 8.

Art. 11. - Investitorii strãini vor beneficia de toate drepturile prevãzute în acordurile bilaterale de promovare si garantare reciprocã a investitiilor, semnate de România cu statele de origine ale acestora.

 

CAPITOLUL IV

Facilitãti

 

Art. 12. - (1) Utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de mãsurã si control, automatizãri si produse de software, achizitionate din import, care îndeplinesc conditiile prevãzute la alin. (3), necesare pentru realizarea investitiei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltãrii si prognozei si al ministrului finantelor publice.

(2) Bunurile noi prevãzute la alin. (1), achizitionate din import sau din România, necesare pentru realizarea investitiei, beneficiazã pe perioada de realizare a investitiei, pânã la punerea în functiune a acesteia, de amânarea plãtii taxei pe valoarea adãugatã, potrivit reglementãrilor în vigoare, respectiv pânã pe data de 25 a lunii urmãtoare datei de punere în functiune a investitiei.

(3) În întelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi dacã au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în tarã si nu au fost niciodatã utilizate.

(4) Conditiile stabilite la alin. (3) se aplicã si bunurilor prevãzute la alin. (1), fabricate în România.

Art. 13. - (1) Investitiile noi realizate în conditiile prezentei legi beneficiazã de deducerea unei cote de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeazã în luna în care se realizeazã investitia, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevãzute în declaratia de impunere.

(2) În situatia în care se realizeazã pierdere fiscalã aceasta se recupereazã în urmãtorii 5 ani din profitul impozabil.

Art. 14. - Investitiile realizate în conditiile prezentei legi beneficiazã de utilizarea amortizãrii accelerate, definitã conform Legii nr. 15/1994, cu anuntarea, dar fãrã obligatia aprobãrii prealabile din partea organului fiscal teritorial la care contribuabilul are obligatia de a depune declaratia de impunere.

 

CAPITOLUL V

Institutii abilitate, înregistrare si proceduri

 

Art. 15. - (1) Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Strãini, asigurã coordonarea aplicãrii uniforme a politicii Guvernului la nivel central si local în domeniul stimulãrii si promovãrii investitiilor directe.

(2) În vederea realizãrii acestui obiectiv Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei, împreunã cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Strãini:

a) colaboreazã nemijlocit cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale de la nivel central si local implicate;

b) coordoneazã activitatea de promovare pe plan intern si international a investitiilor directe în România, asigurând aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategiei nationale în acest domeniu;

c) actioneazã, inclusiv prin consultãri cu investitorii români si strãini, cu organizatiile profesionale, cu patronatele si cu Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti pentru mentinerea permanentã a unui mediu de afaceri favorabil promovãrii investitiilor directe, prin asigurarea armonizãrii legislative în domeniu, simplificarea procedurilor si eliminarea barierelor administrative;

d) informeazã operativ Guvernul si pe primul-ministru asupra oricãror sesizãri din partea investitorilor privind abateri de la procedurile si reglementãrile legale, de la etica profesionalã, precum si asupra oricãror alte acte sãvârsite voluntar sau din culpã, care afecteazã mediul de afaceri, initierea sau derularea investitiilor în România;

e) participã si reprezintã România la lucrãrile institutiilor si asociatiilor internationale din domeniul promovãrii investitiilor directe.

Art. 16. - Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Strãini, va asigura, la cerere, asistenta tehnicã de specialitate investitorilor care se încadreazã în prevederile prezentei legi.

Art. 17. - Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si toate institutiile cu competente în eliberarea de avize, autorizatii si licente au obligatia sã asigure rezolvarea operativã a solicitãrilor investitorilor legate de începerea si de desfãsurarea activitãtii acestora.

 

CAPITOLUL VI

Urmãrirea derulãrii investitiei si penalitãti

 

Art. 18. - (1) În cazul în care societãtile care au realizat investitii definite potrivit art. 1 se lichideazã voluntar într-o perioadã mai micã de 10 ani, acestea vor fi obligate ã plãteascã impozitele stabilite potrivit legii pentru întreaga duratã de functionare a investitiei, precum si majorãrile de întârziere a plãtii taxelor si impozitelor care ar fi trebuit plãtite în absenta existentei facilitãtilor, calculate conform legislatiei în vigoare.

(2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se plãtesc cu prioritate din rezultatele lichidãrii investitiilor.

Art. 19. - Înstrãinarea de cãtre investitor a bunurilor prevãzute la art. 12 într-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea în tarã sau de la achizitionarea acestora va atrage plata contravalorii facilitãtilor de care a beneficiat, precum si majorãrile de întârziere a plãtii taxelor si impozitelor care ar fi trebuit plãtite în absenta existentei facilitãtilor, calculate conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) Litigiile dintre investitori si autoritãtile române cu privire la drepturile si obligatiile prevãzute în prezenta lege se solutioneazã de instantele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(2) Rãmân aplicabile în domeniul sãu de incidentã dispozitiile Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state si persoane ale altor state, încheiatã la Washington la 18 martie 1965 si ratificatã de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.

 

Aceastã lege a fost adoptatã în conditiile art. 113 din Constitutia României, în urma angajãrii, în sedinta comunã din 19 iunie 2001, a rãspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VÃCÃROIU

 

Bucuresti, 29 iunie 2001.

Nr. 332.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind promovarea

investitiilor directe cu impact semnificativ în economie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2001.

Nr. 469.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind transferul unor societãti comerciale din cadrul sectorului productiei de apãrare

din portofoliul Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - (1) Societãtile comerciale din cadrul sectorului productiei de apãrare, prevãzute în anexã, aflate în portofoliul Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, se transferã în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor, ca institutie publicã implicatã, va exercita toate competentele privind procesul de privatizare si toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la aceste societãti comerciale.

(3) Anexa cuprinzând datele de identificare a societãtilor comerciale prevãzute la alin. (1) face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Transferul societãtilor comerciale prevãzute la art. 1 alin. (1) se face pe bazã de protocol încheiat între Ministerul Industriei si Resurselor si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 3. - Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare, se completeazã în mod corespunzãtor.

Art. 4. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 375/2001 privind trecerea unor societãti comerciale din cadrul sectorului productiei de apãrare, aflate în portofoliul Autoritãtii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 17 aprilie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul Autoritãtii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2001.

Nr. 565.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a societãtilor comerciale ce urmeazã sã fie transferate din portofoliul Autoritãtii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

 

 

Nr.

crt.

Denumirea societãtii comerciale

Sediul societãtii comerciale

Numãrul de înregistrare la oficiul registrului comertului

Codul fiscal

Capitalul social

(mii lei)

Cota detinutã la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

(%)

Numãrul de actiunilor/valoarea

(mii lei)

Valoarea nominalã a unei actiuni

(lei)

1.

“Avioane” Craiova- S.A.

Municipiul Craiova, Str. Aeroportului nr. 1, judetul Dolj

 

J16/1214/1991

R.2326144

50.184.550

91,32

1.837.237/45.930.925

25.000

2.

“Elprof” - S.A.

Municipiul Bucuresti, Str. Baicului nr. 82,

sectorul 2

J40/2393/1991

R.27

8.366.800

88,422

295.924/7.398.100

25.000

3.

“I.A.R.” - S.A.

Comuna Ghimbav, Str. Aeroportului nr. 1, judetul Brasov

J08/4/1991

R.1132930

514.202.225

60,199

12.381.882/309.547.050

25.000

4.

“I.O.R.” - S.A.

Municipiul Bucuresti, str. Bucovina nr. 4,

sectorul 3

J40/2827/ 1991

R.340312/92

29.157.750

66,557

776.257/19.406.425

25.000

5.

“Romaero” - S.A.

Municipiul Bucuresti, Bd Ficusului nr. 44, sectorul 1

J40/3940/1991

R.1576401

156.153.725

72,9

4.553.443/113.836.075

 

25.000

6.

“Rompiro” - S.A.

Municipiul Orãstie, Str. Codrului nr. 25,

judetul Hunedoara

J20/811/1997

R.9785250

24.632.775

100

985.311/24.632.775

25.000