MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 359   LEGI, DECRETE, HOTÃRĀRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 4 iulie 2001 

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

326. - Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã

 

463. - Decret privind promulgarea Legii serviciilor publice de gospodãrie comunalã

 

HOTÃRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

578. - Hotãrāre privind transmiterea unor pãrti din imobile, proprietate privatã a statului, din administrarea Autoritãtii Feroviare Romāne - AFER īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

579. - Hotãrāre privind transmiterea unor imobile aflate īn proprietatea publicã a statului din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

serviciilor publice de gospodãrie comunalã

 

Parlamentul Romāniei adoptã prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic unitar privind īnfiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul functionãrii serviciilor publice de gospodãrie comunalã īn judete, orase si comune.

Art. 2. - (1) Serviciile publice de gospodãrie comunalã reprezintã ansamblul activitãtilor si actiunilor de utilitate si de interes local, desfãsurate sub autoritatea administratiei publice locale, avānd drept scop furnizarea de servicii de utilitate publicã, prin care se asigurã:

a) alimentarea cu apã;

b) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

c) salubrizarea localitãtilor;

d) alimentarea cu energie termicã produsã centralizat;

            e) alimentarea cu gaze naturale;

f) alimentarea cu energie electricã;

g) transportul public local;

h) administrarea fondului locativ public;

i) administrarea domeniului public.

(2) Īn functie de necesitãti, prin hotãrāre a consiliului judetean, respectiv prin hotãrāre a consiliului local, se pot īnfiinta si alte servicii publice de gospodãrie comunalã, avānd ca obiect alte activitãti decāt cele prevãzute la alin. (1).

(3) Domeniile mentionate la alin. (1) si (2) vor fi detaliate prin legi speciale sau prin hotãrāri ale Guvernului, dupã caz.

(4) La organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã interesul general al cetãtenilor este prioritar.

Art. 3. - (1) Serviciile publice de gospodãrie comunalã se realizeazã prin intermediul unui ansamblu de constructii, instalatii tehnologice, echipamente functionale si dotãri specifice, denumite īn continuare sisteme publice de gospodãrie comunalã; aceste sisteme fac parte integrantã din infrastructura edilitarã a localitãtilor.

(2) Sistemele publice de gospodãrie comunalã, inclusiv terenurile aferente, fiind de folosintã, interes sau utilitate publicã, apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public si/sau privat al unitãtilor administrativ-teritoriale.

(3) Dacã amplasarea si realizarea sistemelor publice de gospodãrie comunalã, respective dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitivã a unor terenuri sau dezafectarea unor clãdiri, altele decāt cele apartinānd domeniului public, acestea vor fi trecute īn proprietate publicã, potrivit legii.

Art. 4. - Sistemele publice de gospodãrie comunalã, inclusiv terenurile aferente, se evidentiazã si se inventariazã īn cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale conform legii, īn vederea identificãrii, īnregistrãrii si reprezentãrii pe hãrti si planuri cadastrale, precum si pe planurile urbanistice generale.

Art. 5. - Serviciile publice de gospodãrie comunalã se organizeazã si se administreazã cu respectarea urmãtoarelor principii:

a) principiul dezvoltãrii durabile;

b) principiul autonomiei locale;

c) principiul descentralizãrii serviciilor publice;

d) principiul responsabilitãtii si legalitãtii;

e) principiul participãrii si consultãrii cetãtenilor;

f) principiul asocierii intercomunale si parteneriatului;

g) principiul corelãrii cerintelor cu resursele;

h) principiul protectiei si conservãrii mediului natural si construit;

i) principiul administrãrii eficiente a bunurilor din proprietatea publicã a unitãtilor administrativ-teritoriale;

j) principiul asigurãrii mediului concurential;

k) principiul liberului acces la informatii privind aceste servicii publice.

Art. 6. - Prin prezenta lege se garanteazã tuturor persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de gospodãrie comunalã, prin:

a) accesibilitate egalã la servicii publice de gospodãrie comunalã;

b) accesul la informatiile privind serviciile publice de gospodãrie comunalã;

c) dreptul de asociere īn organizatii neguvernamentale pentru apãrarea, promovarea si sustinerea intereselor utilizatorilor;

d) dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizatiilor neguvernamentale ale utilizatorilor īn procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementãrilor privind activitãtile din sectorul serviciilor publice de gospodãrie comunalã;

e) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale, autoritãtilor administratiei publice ori instantelor judecãtoresti īn vederea prevenirii sau reparãrii unui prejudiciu direct ori indirect.

Art. 7. - Statul sprijinã prin mãsuri legislative si economice asigurarea dezvoltãrii si īmbunãtãtirii cantitative si calitative a serviciilor publice de gospodãrie comunalã, precum si a infrastructurii edilitare a localitãtilor.

Art. 8. - (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor publice de gospodãrie comunalã se fac cu respectarea legislatiei īn vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, īn temeiul urmãtoarelor principii:

a) promovarea rentabilitãtii si eficientei economice si manageriale prin pãstrarea unei pãrti a veniturilor realizate din aceste activitãti la nivelul comunitãtilor locale;

b) īntãrirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare īn vederea functionãrii utilitãtilor publice;

c) promovarea creãrii pietelor locale de capital;

d) īntãrirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor īmprumuturi necesare pentru finantarea utilitãtilor publice, īn conditiile legii.

(2) Finantarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodãrie comunalã se asigurã din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodãrie comunalã, prin īncasarea de la utilizatori a sumelor reprezentānd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si prin instituirea unor taxe speciale, potrivit legii, iar īn completare, din alocatii bugetare acordate de Guvern sau, dupã caz, din bugetele locale.

Art. 9. - (1) Serviciile publice de gospodãrie comunalã sunt realizate de operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodãrie comunalã specializati, care pot fi:

a) compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate īn conditiile legii de cãtre autoritãtile nationale de reglementare sau de cãtre autoritatea administratiei publice locale, pentru activitãtile care nu intrã īn competenta autoritãtii nationale de reglementare;

b) agenti economici atestati īn conditiile prezentei legi de cãtre autoritãtile nationale de reglementare sau de cãtre autoritatea administratiei publice locale, pentru activitãtile care nu intrã īn competenta autoritãtii nationale de reglementare.

(2) Atestarea, respectiv autorizarea agentilor economici operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodãrie comunalã va urmãri ca acestia sã prezinte suficiente garantii financiare si aptitudini manageriale si se va face de comisii de specialitate ale cãror organizare si functionare se vor stabili prin hotãrāre a Guvernului.

(3) Atestarea, respectiv autorizarea se referã atāt la operatori furnizori/prestatori de servicii publice de gospodãrie comunalã aflati sub autoritatea administratiei publice locale, cāt si la operatorii furnizori/prestatori care se vor īnfiinta dupã data intrãrii īn vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Serviciile publice de gospodãrie comunalã aflate sub autoritatea administratiei publice locale se organizeazã, īn conditiile prezentei legi, īn functie de importanta economico-socialã a localitãtilor, de mãrimea si de gradul de dezvoltare a acestora si īn raport cu dotãrile si echipãrile edilitare existente.

Art. 11. - (1) Serviciile publice de gospodãrie comunalã trebuie sã īndeplineascã urmãtoarele conditii esentiale:

a) continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, īn conditii contractuale;

b) adaptabilitate la cerintele consumatorilor;

c) accesibilitate egalã la serviciul public, īn conditii contractuale;

d) asigurarea sãnãtãtii publice si a calitãtii vietii.

(2) Organizarea, exploatarea si functionarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã trebuie sã asigure:

a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzãtor prevederilor contractuale;

b) functionarea optimã, īn conditii de sigurantã, rentabilitate si eficientã economicã, a constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si dotãrilor, corespunzãtor parametrilor tehnologici proiectati si īn conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele de organizare si functionare;

c) protejarea domeniului public si a mediului prin respectarea reglementãrilor legale;

d) informarea si consultarea cetãtenilor īn vederea protejãrii sãnãtãtii populatiei care beneficiazã de serviciile respective.

(3) Obligatiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodãrie comunalã fatã de consumator sunt, īn principal, urmãtoarele:

a) sã opereze cu sistemul de utilitate publicã;

b) sã serveascã toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati/atestati;

c) sã respecte parametrii de performantã stabiliti de autoritãtile administratiei publice locale, respectiv de autoritatea nationalã de reglementare;

d) sã furnizeze autoritãtii administratiei publice locale, respectiv autoritãtii nationale de reglementare, informatiile solicitate si sã asigure accesul la documentatiile utilitãtilor respective, īn conformitate cu clauzele contractului de operare.

 

CAPITOLUL II

Atributiile si rãspunderile autoritãtilor administratiei publice īn domeniul serviciilor publice

de gospodãrie comunalã

SECTIUNEA 1

Atributii si rãspunderi ale autoritãtilor administratiei publice locale

 

Art. 12. - (1) Autoritãtile administratiei publice locale au competentã exclusivã cu privire la īnfiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionãrii serviciilor publice de gospodãrie comunalã, precum si la crearea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publicã din infrastructura edilitarã a unitãtilor administrativ-teritoriale.

(2) Administrarea bunurilor din patrimoniul public, specifice sistemelor publice de gospodãrie comunalã ale unitãtilor administrativ-teritoriale, se face cu diligenta unui bun proprietar.

(3) Autoritãtile administratiei publice locale pot adopta hotãrāri īn legãturã cu:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a dotãrilor existente, precum si a programelor de īnfiintare a unor noi sisteme publice de gospodãrie comunalã, īn conditiile legii;

b) coordonarea proiectãrii si executiei lucrãrilor tehnico-edilitare īn scopul realizãrii acestora īntr-o conceptie unitarã si corelatã cu programele de dezvoltare economico-socialã a localitãtilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;

c) asocierea intercomunalã īn vederea realizãrii unor investitii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitarã;

d) delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodãrie comunalã, precum si a bunurilor apartinānd patrimoniului public din infrastructura tehnico-edilitarã;

e) participarea autoritãtilor administratiei publice locale cu capital social sau cu bunuri la societãti comerciale pentru realizarea de lucrãri si servicii de interes public local sau judetean, dupã caz, pe bazã de conventii īn care se prevãd si resursele financiare reprezentānd contributia fiecãrei autoritãti a administratiei publice locale implicate. Conventiile se īncheie de cãtre ordonatorii principali de credite, īn conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local, judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, implicat īn colaborare sau īn asociere;

f) contractarea sau garantarea, īn conditiile legii, a īmprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura de gospodãrie comunalã a localitãtilor cu privire la lucrãri noi, extinderi, dezvoltãri de capacitãti, reabilitarea, modernizarea si reechiparea sistemelor existente;

g) garantarea, īn conditiile legii, a īmprumuturilor contractate de prestatorii serviciilor publice de gospodãrie comunalã pentru formarea si asigurarea stocurilor de combustibil lichid pentru sezonul rece;

h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de functionare a prestatorilor de servicii privind reglementarea activitãtii de gospodãrie comunalã, pe baza normelor-cadru elaborate de autoritatea centralã;

i) stabilirea taxelor si avizarea tarifelor pentru serviciile de gospodãrie comunalã, cu respectarea reglementãrilor īn vigoare.

Art. 13. - (1) Īn exercitarea competentei si a responsabilitãtii autoritãtile administratiei publice locale au urmãtoarele obligatii fatã de utilizatorii serviciilor publice de gospodãrie comunalã:

a) delegarea gestiunii, respectiv gestiunea directã a serviciilor publice de gospodãrie comunalã, pe criterii de competitivitate si eficientã managerialã;

b) promovarea reabilitãrii infrastructurii din sectorul utilitãtilor publice de gospodãrie comunalã;

c) monitorizarea si controlul periodic ale activitãtilor de prestare a serviciilor publice de gospodãrie comunalã si luarea de mãsuri īn cazul īn care operatorul nu asigurã performanta pentru care s-a obligat;

d) asigurarea continuitãtii serviciilor publice de gospodãrie comunalã;

e) consultarea cu utilizatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã īn stabilirea politicilor si strategiilor locale, adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de delegare a gestiunii;

f) informarea periodicã a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul utilitãtilor publice de gospodãrie comunalã si asupra situatiei serviciilor publice de gospodãrie comunalã, precum si asupra necesitãtii de instituire a unor taxe;

g) medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii, la cererea uneia dintre pãrti.

(2) Drepturile autoritãtilor administratiei publice locale fatã de operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã sunt urmãtoarele:

a) sã solicite informatii privind nivelul si calitatea serviciului oferit;

b) sã invite pentru audieri operatorul de servicii īn vederea concilierii diferendelor dintre consumator si operator;

c) sã se pronunte asupra ajustãrilor de pret propuse de operator;

d) sã sanctioneze operatorul de servicii publice de gospodãrie comunalã īn cazul īn care acesta nu opereazã la parametrii de eficientã la care s-a obligat, prin:

- refuzul de a aproba ajustãrile de tarif propuse de operatorul de servicii;

- propunerea fãcutã autoritãtii nationale de reglementare de a revoca licenta de operare;

- revocarea hotãrārii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune.

(3) Obligatiile autoritãtilor administratiei publice locale fatã de operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã sunt urmãtoarele:

a) sã asigure tratament egal pentru toti operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã din cadrul comunitãtii respective;

b) sã asigure un mediu de afaceri transparent prin normele locale adoptate īn exercitarea prerogativelor stabilite prin prezenta lege;

c) sã pãstreze confidentialitatea informatiilor cu privire la activitatea operatorilor de servicii publice de gospodãrie comunalã.

(4) Īmpotriva hotãrārilor autoritãtilor administratiei publice locale, adoptate īn aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, īn conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributii si rãspunderi ale autoritãtilor administratiei publice centrale

 

Art. 14. - (1) Guvernul asigurã realizarea politicii generale a statului īn domeniul gospodãriei comunale, īn concordantã cu programul de guvernare si cu obiectivele strategiei economico-sociale a tãrii, prin:

a) initierea si supunerea spre adoptare a unor proiecte de lege privind reglementarea activitãtii din sectorul gospodãriei comunale;

b) adoptarea unor hotãrāri pentru aprobarea de norme, regulamente si normative din domeniul gospodãriei comunale, acolo unde se impune reglementarea la nivel central;

c) sprijinirea autoritãtilor administratiei publice locale pentru īnfiintarea, dezvoltarea si īmbunãtãtirea serviciilor publice de gospodãrie comunalã, respectiv a infrastructurii din acest domeniu.

(2) Guvernul examineazã periodic starea serviciilor publice de gospodãrie comunalã si stabileste mãsuri pentru dezvoltarea durabilã si cresterea calitãtii acestora corespunzãtor cerintelor utilizatorilor si nevoilor localitãtilor, pe baza unor strategii specifice.

(3) Guvernul īsi exercitã atributiile mentionate la alin. (1) īn temeiul urmãtoarelor principii:

a) armonizarea strategiilor si politicilor īn domeniul gospodãriei comunale cu cele privind dezvoltarea socio-economicã, urbanismul si amenajarea teritoriului, protectia si conservarea mediului;

b) descentralizarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã si consolidarea autonomiei locale privind īnfiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul activitãtii din domeniul serviciilor publice;

c) elaborarea strategiilor si politicilor locale cu privire la aceste servicii īn temeiul principiului subsidiaritãtii;

d) implementarea īn sfera serviciilor publice de gospodãrie comunalã a mecanismelor specifice economiei de piatã, prin crearea unui mediu concurential, atragerea capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegatã;

e) īntãrirea capacitãtii decizionale si manageriale a autoritãtilor administratiei publice locale īn exercitarea atributiilor acestora privind īnfiintarea, coordonarea si controlul functionãrii serviciilor publice de gospodãrie comunalã;

f) promovarea parteneriatului si asocierii intercomunale pentru īnfiintarea si exploatarea unor sisteme tehnico-edilitare zonale;

g) promovarea parteneriatului si asocierii autoritãtilor administratiei publice locale si a operatorilor de gospodãrie comunalã cu capital privat - romān sau strãin – pentru finantarea, creditarea si exploatarea īn comun a unor servicii publice de gospodãrie comunalã;

h) descentralizarea serviciilor publice, restrāngerea si reglementarea ariilor unde prevaleazã conditiile de monopol natural;

i) stabilirea cadrului legal īn fixarea tarifelor si urmãrirea evolutiei acestora pentru serviciile publice cu caracter de monopol natural.

(4) Guvernul va sprijini autoritãtile administratiei publice locale pentru īnfiintarea si organizarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã, la solicitarea acestora, īn scopul administrãrii eficiente a serviciilor respective. Sprijinul va fi acordat prin departamentele specializate ale  autoritãtilor administratiei publice centrale competente, sub forma asistentei tehnice si financiare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã

SECTIUNEA 1

Administrarea si gestionarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã

 

Art. 15. - Organizarea, conducerea, administrarea, gestionarea, coordonarea si controlul functionãrii serviciilor publice de gospodãrie comunalã sunt atribute ale autoritãtilor administratiei publice locale.

Art. 16. - (1) Gestiunea serviciilor publice de gospodãrie comunalã se poate organiza īn urmãtoarele modalitãti:

a) gestiune directã;

b) gestiune indirectã sau gestiune delegatã.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de gospodãrie comunalã se face prin hotãrāre a autoritãtilor administratiei publice locale, īn functie de natura serviciului, de interesele actuale si de perspectivã ale unitãtilor administrativ-teritoriale, precum si de mãrimea si complexitatea sistemelor publice de gospodãrie comunalã.

Art. 17. - (1) Īn cadrul gestiunii directe autoritãtile administratiei publice locale īsi asumã nemijlocit toate sarcinile si responsabilitãtile privind organizarea, conducerea, administrarea si gestionarea serviciilor publice de gospodãrie comunalã.

(2) Gestiunea directã se realizeazã prin compartimente specializate organizate īn cadrul aparatului propriu al consiliului local, autorizate conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a).

(3) Desfãsurarea activitãtilor specifice fiecãrui serviciu public de gospodãrie comunalã, organizat si exploatat īn sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare si functionare. Regulamentul de organizare si functionare se elaboreazã de compartimentul specializat si se aprobã de consiliul local.

Art. 18. - (1) Īn cazul gestiunii delegate autoritãtile administratiei publice locale pot apela, pentru realizarea serviciilor, la unul sau mai multi operatori de servicii publice, cãrora le īncredinteazã - īn baza unui contract de delegare a gestiunii - gestiunea propriu-zisã a serviciilor, precum si administrarea si exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare necesare īn vederea realizãrii acestora.

(2) Delegarea gestiunii se face īn conditiile legii.

(3) Īn conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii autoritãtile administratiei publice locale pãstreazã prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de gospodãrie comunalã, precum si dreptul de a urmãri, de a controla si de a supraveghea:

a) modul de respectare si de īndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice;

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere īn functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbanã īncredintatã prin contractul de concesionare;

e) modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice.

Art. 19. - Desfãsurarea activitãtilor specifice fiecãrui serviciu public de gospodãrie comunalã, organizat si realizat īn sistemul de delegare a gestiunii, se face pe bazã de contract.

 

SECTIUNEA a 2-a

Operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã

 

Art. 20. - (1) Operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã sunt societãti comerciale autorizate sã furnizeze/sã presteze servicii publice īn conditiile stabilite de autoritãtile administratiei publice locale, īn temeiul prezentei legi.

(2) Operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã beneficiazã, īn temeiul prezentei legi, de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(3) Operatorii de servicii publice de gospodãrie comunalã a cãror activitate se desfãsoarã īntr-un domeniu aflat sub coordonarea unei autoritãti nationale de reglementare vor fi atestati de aceasta.

(4) Delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodãrie comunalã cãtre operatori atestati se va face īn conditii de transparentã, prin licitatie publicã organizatã conform legii.

Art. 21. - (1) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã aflate sub autoritatea administratiei publice locale pot fi privatizate īn conditiile legii.

(2) Actiunile societãtilor comerciale de gospodãrie comunalã, detinute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, vor fi transferate īn proprietatea privatã a unitãtilor administrativ-teritoriale īn termen de 30 de zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei legi. Īn acelasi termen bunurile apartinānd domeniului public a cãror valoare a fost inclusã īn aceste actiuni vor fi reintegrate īn patrimoniul public al unitãtilor administrativ-teritoriale.

Art. 22. - (1) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã īnfiintate de autoritãtile administratiei publice locale, conform legii, īn functie de limitele teritoriale īn care actioneazã, pot fi de interes local, respectiv judetean.

(2) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã de interes local se aflã sub coordonarea consiliilor locale si se organizeazã pentru unul sau mai multe servicii de utilitate publicã, īn functie de mãrimea localitãtilor, de gradul de echipare tehnico-edilitarã a acestora si de alti factori specifici locali.

(3) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã de interes judetean se organizeazã, de regulã, sub autoritatea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru urmãtoarele activitãti:

a) construirea, īntretinerea, modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor de interes judetean;

b) alimentarea cu apã, respectiv canalizarea si epurarea apelor uzate īn sistem regional;

c) producerea si distributia energiei termice īn sistem regional;

d) colectarea, transportul, valorificarea, depozitarea si neutralizarea deseurilor menajere īn sistem regional;

e) alimentarea cu gaze naturale īn sistem regional;

f) producerea, transportul si alimentarea cu energie electricã īn sistem regional;

g) transportul de persoane, inclusiv transportul de elevi īntre localitãtile judetului.

(4) Societãtile comerciale de gospodãrie comunalã īnfiintate de autoritãtile administratiei publice locale īsi pot desfãsura activitatea si īn alte limite teritoriale, participānd astfel la dezvoltarea pietei libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii.

(5) Īn cazul prestãrii mai multor tipuri de servicii operatorul va tine o evidentã separatã a activitãtilor desfãsurate, cu o contabilitate distinctã pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare, dupã caz, astfel īncāt activitãtile sale din diferite sectoare sã fie usor de evaluat, monitorizat si controlat.

Art. 23. - (1) Se īnfiinteazã Autoritatea Nationalã de Reglementare pentru serviciile publice de gospodãrie comunalã, care functioneazã īn conditii de monopol natural.

(2) Autoritatea Nationalã de Reglementare este institutie publicã cu personalitate juridicã si functioneazã sub coordonarea Ministerului Administratiei Publice. Autoritatea este finantatã din fondurile extrabugetare obtinute din acordarea licentelor de atestare/autorizare, precum si din alte activitãti prevãzute de lege.

(3) Autoritatea Nationalã de Reglementare īsi desfãsoarã activitatea īn temeiul urmãtoarelor principii:

a) promovarea eficientei economice īn sectorul serviciilor publice de gospodãrie comunalã si protejarea intereselor consumatorilor;

b) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu din partea autoritãtilor administratiei publice locale pentru toti operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodãrie comunalã;

c) conservarea resurselor si protectia mediului.

(4) Autoritatea Nationalã de Reglementare are urmãtoarele atributii principale:

a) atestarea/autorizarea operatorilor de servicii publice de gospodãrie comunalã;

b) culegerea de informatii privind activitatea operatorilor de servicii publice de gospodãrie comunalã si publicarea acestora;

c) controlul documentelor si evidentelor operatorilor de servicii publice de gospodãrie comunalã;

d) stabilirea mecanismului de ajustare a tarifelor īn conditiile respectãrii contractelor de delegare a gestiunii;

e) efectuarea de ajustãri de tarife la cererea uneia dintre pãrtile contractante, īn conditiile legii;

f) solutionarea conflictelor dintre operatorul si consumatorul de servicii publice de gospodãrie comunalã;

g) solicitarea de la operatorii de servicii a programelor de īmbunãtãtire a activitãtii, īn cazul īn care prestatiile acestora nu corespund parametrilor stabiliti īn licenta de operare, respectiv īn contractul de delegare a gestiunii;

h) retragerea licentelor de operare, īn cazul īn care operatorul de servicii publice de gospodãrie comunalã refuzã sã ia mãsuri īn vederea īmbunãtãtirii activitãtii.

(5) Autoritatea Nationalã de Reglementare īsi exercitã prerogativele conferite prin prezenta lege fatã de toti operatorii, indiferent de forma īn care se desfãsoarã gestiunea serviciului īn cadrul comunitãtii locale respective.

(6) Modul de organizare si functionare a Autoritãtii Nationale de Reglementare se va stabili prin hotãrāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.

Art. 24. - Īncãlcarea dispozitiilor prezentei legi atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 25. - (1) Persoanele fizice si juridice beneficiare ale serviciilor de gospodãrie comunalã, precum si persoanele juridice consumatoare de energie electricã si termicã, gaze naturale si combustibili sunt obligate sã achite contravaloarea facturilor reprezentānd serviciile prestate, respectiv utilitãtile furnizate, īn termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

(2) Īntārzierea īn achitarea sumelor datorate, dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), atrage majorãri de īntārziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fatã de bugetul de stat; valoarea penalitãtilor nu va depãsi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului.

(3) Dacã sumele datorate, inclusiv majorãrile, nu au fost achitate īn termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1), furnizorul/prestatorul de servicii publice poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrãtoare.

(4) Reluarea furnizãrii/prestãrii serviciului se va face īn termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la efectuarea plãtii; cheltuielile aferente suspendãrii, respectiv reluãrii furnizãrii/prestãrii serviciului vor fi suportate de abonat.

Art. 26. - Prezenta lege intrã īn vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, cu exceptia art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (2) si a art. 23 alin. (6), care intrã īn vigoare de la data publicãrii.

Art. 27. - Reglementãrile legale necesare īn vederea aplicãrii prevederilor prezentei legi se vor elabora de Guvern īn termen de 30 de zile de la data intrãrii īn vigoare a acesteia.

Art. 28. - La data intrãrii īn vigoare a prezentei legi se abrogã Legea gospodãriei comunale nr. 4/1981, publicatã īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 9 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comunã din 14 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 28 iunie 2001.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii serviciilor publice de gospodãrie comunalã

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romāniei,

 

Presedintele Romāniei d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 463.

 

HOTÃRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind transmiterea unor pãrti din imobile, proprietate privatã a statului, din administrarea Autoritãtii Feroviare Romāne – AFER īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea din administrarea Autoritãtii Feroviare Romāne - AFER a unor pãrti din imobilele aflate īn proprietatea privatã a statului, avānd datele de identificare prevãzute īn anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrāre, īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, īn scopul construirii si, respectiv, finalizãrii acestora cu destinatia de locuinte, pe durata executãrii lucrãrilor.

Art. 2. - Finantarea lucrãrilor pentru construirea si finalizarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face din resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte, conform prevederilor legale.

Art. 3. - Predarea-preluarea pãrtilor din imobilele care se transmit potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol īncheiat īn termen de 10 zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei hotãrāri īntre Autoritatea Feroviarã Romānã - AFER si Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Art. 4. - Valoarea patrimoniului aflat īn administrarea Autoritãtii Feroviare Romāne - AFER se diminueazã īn mod corespunzãtor cu valoarea de inventar a pãrtilor din imobilele respective, de la data transmiterii acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 578.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile, proprietate privatã a statului, care se transmit din administrarea Autoritãtii Feroviare Romāne – AFER īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

(municipiul Bucuresti,

sectorul 1)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

(cotã-parte indivizã - AFER)

Autoritatea Feroviarã Romānã - AFER, institutie publicã care functioneazã īn subordinea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Agentia Nationalã pentru Locuinte, institutie de interes public care functioneazã sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei

1. Bd Ion Mihalache nr. 187

2. Str. Poet Buzdugan Constantin (colt cu str. Mãgura Slãtioarei)

Suprafata terenului = 815,7 m2

Suprafata structurii blocului = 311,3 m2

Suprafata fundatiei noi = 271,1 m2

Suprafata utilitãtilor = 24,6 m2

Suprafata totalã = 1.422,7 m2

Suprafata terenului = 302,6 m2

Suprafata totalã = 302,6 m2

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTÃRĀRE

privind transmiterea unor imobile aflate īn proprietatea publicã a statului din administrarea

Ministerului Apãrãrii Nationale īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romāniei si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul Romāniei adoptã prezenta hotãrāre.

 

Art. 1. - Se aprobã transmiterea din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte a bunurilor proprietate publicã a statului - clãdiri si terenuri aferente -, avānd datele de identificare prevãzute īn anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrāre, īn scopul finalizãrii constructiilor cu destinatia de locuinte, pe durata executãrii lucrãrilor, pānã la predarea cãtre beneficiarii de credit.

Art. 2. - Finantarea lucrãrilor pentru finalizarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Agentia Nationalã pentru Locuinte, conform prevederilor legale īn vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor care se transmit potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol, īncheiat īn termen de 30 de zile de la data intrãrii īn vigoare a prezentei hotãrāri, īntre Ministerul Apãrãrii Nationale si Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Art. 4. - Valoarea patrimoniului aflat īn administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale se diminueazã īn mod corespunzãtor cu valoarea de inventar a bunurilor predate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul apãrãrii nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 579.

 

ANEXÃ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit cu titlu gratuit din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale īn administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Persoana juridicã de la care se transmite imobilul

Persoana juridicã la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

din municipiul Bucuresti

Numãrul de apartamente

Detalii

Ministerul Apãrãrii Nationale

Agentia Nationalã pentru Locuinte

1. Blocul F6, sc. 1 si 2 - str. Maximilian Popper nr. 30, Ansamblul Unirii, sectorul 3

60

Suprafata construitã = 718,8 m2

Suprafata desfãsuratã = 6.161,82 m2

Cheltuielile efectuate, īnregistrate īn contabilitate = 201.400 mii lei

Executat: scara 1 - infrastructurã 100%

- suprastructurã 10%

scara 2

- infrastructurã 100%

- suprastructurã 5%

 

 

2. Blocul S14- str. Sebastian nr. 25, Ansamblul Sebastian, sectorul 5

33

Suprafata construitã = 360,9 m2

Suprafata desfãsuratã = 3.258,2 m2

Cheltuielile efectuate, īnregistrate īn contabilitate = 136.354 mii lei

Executat: - infrastructurã 80%

 

 

3. Blocul 19, sc. 1 - str. Spãtarul Preda nr. 19, Ansamblul Rahova-Doina, sectorul 5

20

Suprafata construitã = 345 m2

Suprafata desfãsuratã = 1.771 m2

Cheltuielile efectuate, īnregistrate īn contabilitate = 105.153 mii lei

Executat: - sãpãturã 100%

 

 

4. Blocul R10 - Str. Virtutii nr. 19, sectorul 6

101

Suprafata construitã = 1.092,81 m2

Suprafata desfãsuratã = 11.020,32 m2

Cheltuielile efectuate, īnregistrate īn contabilitate = 755.571 mii lei

Executat: scara 1 - infrastructurã 30%

scara 2 - infrastructurã 30%

scara 3 - infrastructurã 30%