MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 364       LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 6 iulie 2001

 

SUMAR

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

581. - Hotãrâre privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviatia civilã în conditii speciale de muncã

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

11. - Ordin privind aprobarea tarifelor la energia electricã livratã consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

12. - Ordin privind aprobarea tarifelor medii de achizitie a energiei electrice si a tarifului pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviatia civilã în conditii speciale de muncã

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 45 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Personalul navigant din aviatia civilã care efectueazã numãrul minim anual de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, se încadreazã în conditii speciale de muncã.

Art. 2. - Echivalãrile pentru zboruri sunt urmãtoarele:

a) 1 orã de acrobatie, echivalent a 2 ore de zbor normal;

b) 1 orã de înaltã acrobatie, echivalent a 4 ore de zbor normal;

c) 1 orã de zbor de noapte, echivalent a 2 ore de zbor normal.

Art. 3. - Pentru personalul navigant care zboarã pe mai multe tipuri de aeronave se calculeazã procentul de îndeplinire a normei pentru fiecare tip de aeronavã. Pentru încadrarea în conditii speciale de muncã este necesar ca suma procentelor de îndeplinire a normelor sã fie mai mare de 100%.

Art. 4. - Categoriile de personal prevãzute în anexã se încadreazã în locuri de muncã în conditii deosebite în situatia în care realizeazã minimum 50% din baremul stabilit.

Art. 5. - Pentru personalul navigant din aviatia civilã angajatorii vor achita cota de contributie de asigurãri sociale corespunzãtoare conditiilor speciale de muncã. În situatia în care contributia de asigurãri sociale achitatã de angajator este mai mare decât contributia datoratã conform încadrãrii locurilor de muncã, anual casa teritorialã de pensii procedeazã la regularizare prin restituirea sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligatiile de platã viitoare.

Forma de regularizare se stabileste de comun acord cu angajatorul.

Art. 6. - Dovada efectuãrii numãrului de ore zbor, al salturilor, al starturilor sau a receptiilor de aeronave se face cu carnetul de zbor. Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954 dovada se face cu adeverintele eliberate de Departamentul Aviatiei Civile.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã începând cu luna iunie 2001.

 

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 581.

 

ANEXÃ

 

Numãrul minim (barem) anual de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, pentru încadrarea în locuri de muncã în conditii speciale:

1. Personal navigant pe:

a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport - 300 de ore de zbor

b) avioane clasice de transport public - 280 de ore de zbor

c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate - 240 de ore de zbor

d) elicoptere si avioane utilitare - 250 de ore de zbor

e) aeronave prototipuri la încercare în zbor - 75 de ore de zbor

2. Echipaje de receptie în zbor a aeronavelor, instructori în scoli, cursuri si aerocluburi pe:

a) avioane clasice - 140 de ore de zbor

b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare - 120 de ore de zbor

3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi de serie - 100 de ore de zbor

4. Personal navigant de control în zbor - 150 de ore de zbor

5. Personal tehnic care executã receptia si controlul tehnic în zbor al aeronavelor - 100 de ore de zbor

6. Instructori în scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fãrã motor - 380 de starturi

7.1. Personal de parasutism profesionist care executã:

a) salturi din aeronavã în procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale - 75 de salturi

b) salturi pentru receptia parasutelor - 20 de salturi

c) salturi din turnul de parasutism - 280 de salturi

7.2. Instructori de parasutism la bordul aeronavei din care se executã salturi cu parasuta - 140 de ore de zbor 

8. Însotitori de bord - 300 de ore de zbor.

 

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor la energia electricã livratã consumatorilor captivi si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã tarifele pentru energia electricã livratã consumatorilor captivi, cuprinse în anexele nr. 1.1-1.4 la prezentul ordin.

Art. 2. - Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vânzare cu amãnuntul si includ taxa pe valoarea adãugatã. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adãugatã.

Art. 3. - Se aprobã tarifele pentru activitãtile de transport si distributie a energiei electrice, cuprinse în anexele nr. 2a) si 2b) la prezentul ordin.

Art. 4. - Orele de vârf de sarcinã ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ordin; la aplicarea tarifelor A si B se vor considera numai orele de vârf de searã extinse si pentru zilele de sâmbãtã si duminicã.

Art. 5. - Schimbarea tipului de tarif este permisã în urmãtoarele cazuri:

1. Pentru toate tipurile de consumatori:

a) dupã 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

2. Pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fatã de prevederile paragrafului anterior):

a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

b) de la tarif binom de tip C la tarif binom de tip A sau A33;

c) de la tarif binom de tip A la tarif binom de tip A33.

Art. 6. - Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si care detin echipamente de mãsurare cu un singur indicator de maxim si douã cadrane, taxa de putere se aplicã numai la puterea consumatã la orele de vârf de searã.

Art. 7. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în functie de modificãrile intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 8. - Tariful A33 pentru nivelul de înaltã tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.

Art. 9. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 10. - Aplicarea tarifelor cu preplatã la consumatorii casnici se va face treptat, în functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul sucursalelor de distributie ale Societãtii Comerciale “Electrica” - S.A.

Art. 11. - Pentru tariful E1 si tarifele optionale pentru consumatorii casnici cu platã postconsum sau cu platã anticipatã, de tip monom diferentiat pe douã si, respectiv, pe trei zone orare, intervalele orare sunt definite în anexa nr. 3.

Art. 12. - La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.

Art. 13. - În cazul tarifelor de tip binom, dacã puterea mãsuratã depãseste cu mai mult de 15% puterea contractatã, diferenta dintre puterea mãsuratã si puterea contractatã se factureazã la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul în care a intervenit depãsirea.

Art. 14. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2001, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 12 aprilie 2001.

Art. 15. - Prezentul ordin intrã în vigoare dupã 5 zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 28 iunie 2001.

Nr. 11.

 

 ANEXA Nr. 1.1

 

TARIFUL BINOM

diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33

 

Nr.

crt.

Niveluri
de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durata de utilizare micã

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere

Pentru energie

Pentru putere

Pentru energie

Pentru putere

Pentru energie

Oe de vârf

Restul orelor

Ore de vârf

Ore normale

Ore de gol

Ore de vârf

Restul orelor

Ore de vârf

Ore normale

Ore de gol

Ore de vârf

Restul orelor

Ore de vârf

Ore normale

Ore de gol

1.

Înaltã tensiune (220 kV)

454.416

197.580

1.749

871

686

1.136.040

493.932

1.381

688

542

2.396.748

1.042.068

1.116

556

438

2.

 Înaltã tensiune(110 kV)

534.360

232.332

1.909

951

749

1.335.924

580.824

1.464

729

574

2.612.148

1.135.716

1.196

596

469

3.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

547.572

238.080

2.110

1.051

827

1.368.924

595.176

1.563

778

613

2.358.456

1.025.424

1.343

669

527

4.

Joasã tensiune (0,01-1 kV inclusiv)

647.232

281.412

2.853

1.421

1.119

1.618.092

703.524

1.971

982

773

2.448.696

1.064.652

1.776

885

696

 

NOTÃ :

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adãugatã.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

TARIFELE     A, B, C si D
Preturi pentru energie electricã activã

 

 Nr.

crt.

Niveluri
de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energie electricã activã

Preturi pentru energia electricã reactivã livratã consumatorilor cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92 (lei/kvrah)

 

A. Tarif binom diferentiat

B. Tarif monom diferentiat

C. Tarif  binom simplu

D. Tarif binom simplu

 

Pentru putere

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru puterea contractatã

(lei/kW/an)

Pentru energie

(lei/kWh)

 

Pentru energie (lei/kWh)

 

Ore de vârf de searã

Restul orelor

Ore de vârf de searã

Restul orelor

Ore de vârf de searã

Restul orelor

 

 

1.

Înaltã tensiune

(110 kV si peste)

1.846.908

796.080

1.844

671

2.527

959

1.394.784

874

1.167

117

 

2.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

2.501.640

1.049.808

1.897

690

2.795

1.064

1.566.636

937

1.278

128

 

3.

Joasã tensiune            (0,1-1 kV inclusiv)

4.276.428

1.839.744

2.243

816

3.720

1.382

2.001.348

1.196

1.668

167

 

 

NOTÃ :

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adãugatã.

 

ANEXA Nr. 1.3

 

Nr.

crt.

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele dde delimitare a instalatiilor

Tariful E1

Pentru consumul de energie electricã din orele de zi si noapte, inclusive din zilele de sâmbãtã si duminicã

(lei/KWh)

Tariful E2

Pentru consumul de energie electricã din orele de zi si din orele de noapte

(lei/KWh)

Ore de zi

6,00-22,00

Ore de noapte*)

22,00-6,00

Ore de zi

6,00-22,00

Ore de noapte*)

22,00-6,00

 1.

Înaltã tensiune (110 kV si peste)

1.527

737

1.229

722

 2.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

1.610

813

1.365

806

 3.

Joasã tensiune (0,1-1 kV inclusiv)

2.107

1.069

1.792

1.051

 

 

NOTÃ :

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adãugatã.


*) Se aplicã si pentru consumul înregistrat în perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

 

ANEXA Nr. 1.4

 

TARIFELE
pentru consumatorii casnici care cuprind taxa pe valoare adãugatã

 

Pentru contoare cu plata postconsum

Nr.

crt.

Nivelul tensiunii

TARIFUL CS - optional de tip social

TARIFUL CD – optional

de tip monom

fãrã abonament1)

TARIFUL CA

- de tip monom

TARIFUL CA2 – optional de tip monom diferentiat

TARIFUL CA3 - optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare

 

Transa 0-50

kwh/lunã (lei/KWh si abonat)

 

Transe peste 50

kwh/lunã (lei/KWh si abonat)

Pretul energiei

Kwh/lunã (lei/KWh)

Abonament

(lei/lunã)

Pretul energiei

(lei/KWh)

Abonament

(lei/lunã

Pretul energiei

în orele de zi

(lei/KWh)

 

Pretul energiei

în orele de noapte

(lei/KWh)

Abonament

(lei/lunã)

Pretul energiei

în orele de vârf

(lei/KWh)

 

Pretul energiei

în orele normale

(lei/KWh)

 

Pretul energiei

în orele de gol

(lei/KWh)

 

 

1.

Joasã tensiune (0-1 kV inclusiv)

936

4.025

1.985

1.458

1.472

1.458

1.789

1.162

1.458

2.944

1.472

1.162

 

2.

Medie tensiune(1-110 kV exclusiv)

-

1.520

1.458

1.166

1.458

1.400

920

1.458

2.332

1.16

920

1.520

 

Pentru contoare cu preplatã

 

TARIFUL CP –

Optional de tip monom

 

TARIFUL CP2 –

Optional de tip monom diferentiat

TARIFUL CP3 – optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare

Abonament

(lei/lunã)

Pretul energiei

(lei/KWh)

Abonament

(lei/lunã)

Pretul energiei în orele de zi

(lei/KWh)

Pretul energiei în orele de noapte

(lei/KWh)2)

 

Abonament

(lei/lunã)

Pretul energiei

în orele de vârf

(lei/KWh)

 

Pretul energiei

în orele normale

(lei/KWh)

 

Pretul energiei

în orele de gol

(lei/KWh)

 

1.458

1.398

1.458

1.700

1.103

1.458

2.797

1.398

1.103

1.458

1.108

1.458

1.330

874 1

.458

2.216

1.108

874

 

1) Identic cu tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã.

2) Pretul se aplicã si pentru perioada: vineri, ora 22,00-luni, ora 6,00.

 

ANEXA Nr. 2a)

TARIFELE MEDII

pentru activitãtile de transport si distributie a energiei electrice

 

Agentul economic

Activitatea

Tarif mediu/tarife

(lei/KWh)

 

Societatea Comercialã “Transelectrica” – S.A.

Transportul energiei electrice

103.588*)

Servicii de sistem

35.113

Societatea Comercialã “Electrica” – S.A.

Tarif specific de distributie IT

38.602

Tarif specific de transformare IT/MT

32.250

Tarif specific de distributie MT

53.535

Tarif specific de transformare MT/JT

42.785

Tarif specific de distributie JT

245.380

 

 

NOTÃ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adãugatã.

 

 

TARIFELE ZONALE
pentru transportul energiei electrice*)

 

Numãrul zonei

Noduri principale ale retelei de transport apartinând zonei

Componentele tarifului de transport**)

C1 – pentru introducerea de energie în retea (producere)

- lei/MWh –

C2 – pentru preluarea de energie din retea (consum)

- lei/MWh –

1.

Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, Turnu Mãgurele, Fundeni

46.658

53.669

2.

Brazi, Teleajen, Stâlpu, Târgoviste

31.015

53.669

3.

Bradu, Arefu, Râureni, Stupãrei

50.703

53.669

4.

Cernavodã, Medgidia, Constanta, Tulcea, Pelicanu, Gura Ialomitei

46.658

53.669

5.

Craiova, Isalnita, Slatina

60.413

53.669

6.

Rovinari, Sãrdãnesti, Târgu Jiu, Paroseni, Baru Mare, Tântãreni

55.019

53.669

7.

Portile de Fier, Resita, Iaz, Drobeta-Turnu Severin, Cetate, Calafat

59.604

53.669

8.

Mintia, Arad, Timisoara, Sãcãlaz, Alba lulia, Pestis, Hãsdat

54.209

53.669

9.

Rosiori, Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Vetis, Sãlaj, Tihãu

47.736

53.669

10.

Iernut, Câmpia Turzii, Ungheni, Fântânele, Gheorgheni

34.252

53.669

11.

Sibiu, Lotru, Brasov, Dârste

50.973

53.669

12.

Lacu Sãrat, Smârdan, Filesti, Barbosi

45.579

53.669

13.

Gutinas, Bacãu, Munteni, FAI

44.231

53.669

14.

Stejaru, Dumbrava, Roman, Suceava

52.861

53.669

 

NOTÃ:
Tarifele nu contin taxa pe valoarea adãugatã.


*) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
**) Tariful pentru transportul energiei electrice între douã zone este suma dintre componenta C1 a zonei în care se introduce energia în retea si componenta C2 a zonei în care se consumã energia.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

ZONELE ORARE

lizate pentru tarifele A33, precum si pentru tarifele A si B în conditiile prevãzute la art. 5

 

Luna

Ore de vârf

Ore de gol

Ore normale

 

Pentru tarifele A si B

Ianuarie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-17

17-22

Februarie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-17

17-22

Martie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

8-10

18-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-17

18-22

Aprilie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

-

19-22

0-6

22-0, 6-19

sârnbãtã, duminicã

-

-

22-19

19-22

Mai

 

 

 

 

zile lucrãtoare

-

20-22

0-6

22-0, 6-20

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-20

20-22

Iunie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

-

-

0-6

6-0

sâmbãtã, duminicã

-

-

0-24

-

Iulie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

-

-

0-6

6-0

sâmbãtã, Duminicã

-

-

0-24

-

August

 

 

 

 

zile lucrãtoare

-

20-22

0-6

22-0, 6-20

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-20

20-22

Septembrie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

-

19-22

0-6

22-0, 6-19

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-19

19-22

Octombrie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

8-10

18-22

0-6

10-18, 22-0, 6-8

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-18

18-22

Noiembrie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-17

17-22

Decembrie

 

 

 

 

zile lucrãtoare

8-10

17-22

0-6

10-17, 22-0, 6-8

sâmbãtã, duminicã

-

-

22-17

17-22

 

ZONELE ORARE
utilizate pentru tarifele CA3 si CP3

 

Sezonul

Ore de vârf

Ore de gol

Ore normale

Varã

8,00-9,00

0-8,00

21 ,00-0

vineri, ora 21,00 –

luni, ora 8,00

9,00-21,00

Iarnã

8,00-10,00

19,00-22,00

0-8,00

22,00-0

vineri, ora 22,00 –

luni, ora 8,00

10,00-19,00

 

Sezonul de varã: 1 aprilie - 30 septembrie
Sezonul de iarnã: 1 octombrie - 31 martie


 ZONELE ORARE
utilizate pentru tarifele E1, E2, CA2 si CP2

 

TARIFELE E1, CA2 SI CP2

TARIFUL E2

Ore de zi

Ore de noapte

Ore de zi

Ore de noapte

6,00-22,00

22,00-6,00

si vineri, ora 22,00 –

luni, ora 6,00

6,00-22,00

22,00-6,00

 

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor medii de achizitie a energiei electrice si a tarifului

pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

în temeiul art. 4, al art. 5 pct. 4 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum si al art. 41 alin. (1) si (2) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã, cu modificãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobã tarifele medii anuale de achizitie a energiei electrice de cãtre Societatea Comercialã “Electrica” - S.A. de la Societatea Comercialã “Hidroelectrica” - S.A., Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A. si Societatea Nationalã “Nuclearelectrica” - S.A., precum si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro de cãtre Societatea Comercialã “Opcom” - S.A., cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Comercialã “Hidroelectrica” - S.A. si Societatea Comercialã “Termoelectrica” - S.A. vor aplica tarifele aprobate în cadrul contractelor de portofoliu încheiate, conform reglementãrilor în vigoare.

Art. 3. - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 12 aprilie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin intrã în vigoare o datã cu aplicarea tarifelor la consumatorii finali, conform Ordinului presedintelui Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2001.

Art. 5. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici nominalizati în anexã vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 28 iunie 2001

Nr. 12.

 

ANEXÃ

 

TARIFELE MEDII

de achizitie a energiei electrice de la producãtori si tariful pentru activitatea de administrare a pietei angro

 

Activitatea

Agentul economic

Tarif mediu/tarif

(lei/MWh)

Producerea energiei electrice

Societatea Comercialã “Termoelectrica” – S.A.

956.051

Societatea Comercialã “Hidroelectrica” – S.A.

182.265

Societatea Comercialã “Nuclearelectrica” S.A.

645.000

Administrarea pietei angro

Societatea Comercialã “Opcom” – S.A.

730

 

NOTÃ:

Tarifele nu includ taxa pe valoarea adãugatã.