MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIII - Nr. 365     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 6 iulie 2001

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

312. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

430. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

589. - Hotãrâre privind înfiintarea Consiliului Minoritãtilor Nationale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã

a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a

concedierilor colective

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Mãsurile de protectie socialã prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã se aplicã salariatilor încadrati cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã si care sunt disponibilizati prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operationalã partialã sau totalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, de cãtre societãti comerciale, companii nationale, societãti nationale, precum si regii autonome, societãti comerciale ori alte unitãti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitãti si institutii finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite în continuare angajatori.

(2) Mãsurile de protectie socialã prevãzute la alin. (1) nu se aplicã salariatilor încadrati în aparatul propriu si în serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale.”

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - Este consideratã concediere colectivã disponibilizarea de personal din decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, efectuatã dupã cum urmeazã:

a) cel putin 10 salariati, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadrati între 20 si 100 de salariati inclusiv;

b) cel putin 10% din numãrul personalului, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadrati între 101 si 300 de salariati inclusiv;

c) cel putin 30 de salariati, dacã angajatorul care disponibilizeazã are încadrati peste 300 de salariati.”

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 3. - Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonante de urgentã, se întelege personalul cãruia i s-a desfãcut contractul individual de muncã în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii.”

4. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:

“Procedura privind accesul la mãsurile de protectie socialã aplicate personalului disponibilizat în urma concedierilor colective”

5. Titlul sectiunii I din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Mãsuri aplicate în cazul restructurãrii”

6. Punctul 1 al sectiunii I din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“1. Restructurarea unitãtilor cu capital integral de stat sau la care statul detine cel putin o treime din capital”

7. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În cazul restructurãrii societãtilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a societãtilor nationale, companiilor nationale, regiilor autonome, societãtilor comerciale si a altor unitãti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, mãsurile de protectie socialã prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã se aplicã pe baza programelor de restructurare aprobate de organele  competente, în vederea eliminãrii pierderilor sau arieratelor.”

8. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Programele de restructurare vor contine în mod obligatoriu: numãrul de personal existent la data întocmirii acestora, numãrul de personal necesar pentru desfãsurarea activitãtii în urma restructurãrii, precum si numãrul persoanelor care urmeazã sã fie disponibilizate.”

9. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - Din resursele financiare prevãzute la cap. V angajatorii pot solicita aplicarea mãsurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv în baza a cel mult douã programe de restructurare, cu conditia ca aceste programe sã nu fie prezentate în cursul aceluiasi an.”

10. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Desfacerea contractelor individuale de muncã ale salariatilor care urmeazã sã fie disponibilizati se va face în termen de 60 de zile de la data aprobãrii programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,Partea I, a hotãrârii Guvernului sau, dupã caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autoritãtii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotãrârii consiliului judetean sau local, privind aprobarea programului de restructurare.”

11. Punctul 2 al sectiunii I din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“2. Restructurarea unitãtilor cu capital integral privat sau la care actionarii privati detin peste douã treimi din capital.”

12. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) În cazul restructurãrii societãtilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentând mai mult de douã treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor, mãsurile de protectie socialã prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã se realizeazã în urma aprobãrii de cãtre agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a programelor de restructurare în vederea eliminãrii pierderilor sau arieratelor.”

13. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - (1) În vederea aprobãrii, programele de restructurare elaborate de societãtile comerciale, adoptate de adunãrile generale ale actionarilor, vor fi evaluate si certificate de Ministerul Dezvoltãrii si Prognozei.

(2) Cheltuielile de expertizare si certificare vor fi suportate de societatea comercialã supusã restructurãrii.

(3) Modul de evaluare, certificare si de aprobare a programelor de restructurare prevãzute la art. 8 se stabileste prin hotãrâre a Guvernului.”

14. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - Desfacerea contractelor individuale de muncã ale salariatilor care urmeazã sã fie disponibilizati se va face în termen de 60 de zile de la data aprobãrii programelor de restructurare.”

15. La articolul 12, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Desfacerea contractelor individuale de muncã ale salariatilor care urmeazã sã fie disponibilizati se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus mãsura restructurãrii sau de la data prevãzutã pentru fiecare etapã.”

16. Titlul sectiunii a II-a din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Mãsuri aplicate în cazul reorganizãrii”

17. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Planul de reorganizare trebuie sã continã în mod obligatoriu: numãrul de personal existent la data întocmirii acestuia, numãrul de personal necesar pentru desfãsurarea activitãtii în urma reorganizãrii si numãrul de personal care urmeazã sã fie disponibilizat.”

18. Titlul sectiunii a III-a din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Mãsuri aplicate în cazul închiderii operationale”

19. Titlul sectiunii a IV-a din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Mãsuri aplicate în cazul privatizãrii”

20. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã.

(2) Prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, dupã caz, documentul de ofertã, în situatia vânzãrii de valori mobiliare prin metode specifice pietei de capital, precum si contractul de vânzare-cumpãrare vor contine clauze si informatii referitoare la disponibilizãri de personal prin concedieri colective, iar valorile mobiliare vândute vor reprezenta cel putin o treime din totalul valorilor mobiliare emise.”

21. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 20. - Disponibilizarea personalului prevãzutã la art. 17 se poate face si în etape, în urmãtoarele conditii:

a) contractul de vânzare-cumpãrare sã prevadã data începerii fiecãrei etape de disponibilizare prin concedieri colective;

b) numãrul de personal disponibilizat, corespunzãtor fiecãrei etape, sã îndeplineascã conditiile de concediere colectivã prevãzute la art. 2;

c) disponibilizãrile colective sã fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevãzutã pentru fiecare etapã.”

22. La articolul 21, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizãri prin concedieri colective, în cazul societãtilor comerciale care se divizeazã, curge de la data adoptãrii hotãrârii adunãrii generale a actionarilor privind divizarea.”

23. Articolul 21 se completeazã cu alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:

“(4) În situatia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptãrii de cãtre ultima dintre adunãrile generale ale actionarilor din societãtile comerciale care fuzioneazã a hotãrârii privind fuziunea.”

24. Titlul sectiunii a V-a din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:

“Mãsurile aplicate în cazul lichidãrii si falimentului”

25. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective de la angajatorii care intrã în procedura de lichidare sau faliment beneficiazã de mãsurile de protectie prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, dacã:

a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, iar disponibilizarea personalului se realizeazã în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societãtii comerciale;

b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare si a falimentului, modificatã si completatã prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizeazã în termen de 60 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-si conduce activitatea;

c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997, completatã si modificatã prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de lichidare.

(2) În cazul companiilor nationale si al altor societãti comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichideazã sau care intrã în procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcãrii sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internationale sau aflate sub stare de arest, sechestru, retinere ori avarie în porturi strãine.”

26. La articolul 24, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Salariatii mentinuti în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizati si vor beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentã la încetarea activitãtii pentru care au fost mentinuti.”

27. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Suma totalã de bani acordatã cu titlu de platã compensatorie se stabileste diferentiat, pentru fiecare persoanã cãreia i s-a desfãcut contractul individual de muncã potrivit prezentei ordonante de urgentã, si este egalã cu:

a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime în muncã mai micã de 5 ani;

b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime în muncã între 5 si 15 ani;

c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime în muncã mai mare de 15 ani.”

28. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plãti compensatorii se plãtesc în rate lunare egale.”

29. Articolele 34-38 se abrogã.

30. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie înceteazã la data reîncadrãrii în unitatea din care a fost disponibilizat sau în altã unitate.”

31. Articolul 41 se abrogã.

32. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:

Art. 42. - (1) Societãtile comerciale, societãtile si companiile nationale, precum si regiile autonome sau alte unitãti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensatii bãnesti individuale, în conditiile si cuantumurile prevãzute în contractele colective de muncã.

(2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societãtile si companiile nationale si unele societãti comerciale cu capital majoritar de stat, prevãzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societãtile si companiile nationale si în unele societãti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensatii bãnesti individuale în conditiile prevãzute la alin. (1).”

            33. La articolul 45, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiazã de vechime în muncã în perioada pentru care primesc plãti compensatorii, pânã la reîncadrarea cu contract individual de muncã sau pânã la data prezentãrii dovezilor cã au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat.”

Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 46. - (1) În perioada preavizului prevãzut la art. 27 salariatii sunt obligati sã participe la serviciile de preconcediere colectivã realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de alti prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizati si selectionati de cãtre acestea în conditiile legii.

(2) Constituie servicii de preconcediere colectivã, în principal, urmãtoarele activitãti:

a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia socialã a somerilor si la reintegrarea lor profesionalã;

b) plasarea pe locurile de muncã vacante existente pe plan local si instruirea în modalitãti de cãutare a unui loc de muncã;

c) reorientarea profesionalã în cadrul sau în afara unitãtii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurtã duratã;

d) sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la mãsurile active de combatere a somajului.

(3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivã angajatorii sunt obligati sã înstiinteze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, despre disponibilizãrile prin concedieri colective, cu mentionarea numãrului de personal ce urmeazã sã fie concediat.

(4) De serviciile de preconcediere colectivã pot beneficia, la cerere, si persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevãzute la art. 42.

(5) Angajatorii persoanelor prevãzute la alin. (4) vor comunica în scris agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivã.”

35. La articolul 47, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Prin mãsuri active pentru combaterea somajului se întelege acele mãsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã.”

36. În sectiunea a III-a “Mãsuri pentru stimularea societãtilor comerciale aflate în procesul de restructurare” din capitolul IV, articolele 51-54 se abrogã.

37. La articolul 56, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Cheltuielile se prevãd, se aprobã, se evidentiazã si se urmãresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al Bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.”

38. La articolul 60, litera a) a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins:

“a) încãlcarea prevederilor art. 25 si 32 se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;”

39. Dupã articolul 60 se introduce articolul 601 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 601. - (1) Începând cu data de 22 iunie 2000 beneficiazã de plãti compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unitãtile prevãzute în Planul de restructurare în vederea aplicãrii Programului de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesionalã (RICOP), cuprinse în anexa la legea de aprobare a prezentei ordonante de urgentã, care devine anexa nr. 2 «Lista cuprinzând unitãtile prevãzute în Planul de restructurare în vederea aplicãrii Programului de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesionalã (RICOP)».

(2) Începând cu data de 22 iunie 2000 plãtile compensatorii nu se mai acordã din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operationalã partialã sau totalã a activitãtii, privatizare ori lichidare, aprobate dupã aceastã datã, cu exceptia persoanelor prevãzute la alin. (1).

(3) Plãtile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin, aflate în derulare la data de 22 iunie 2000, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea si în conditiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.

(4) În sensul prevederilor alin. (3), plãtile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin aflate în derulare reprezintã:

a) plãtile care au început înainte de 22 iunie 2000, care continuã si dupã aceastã datã;

b) plãtile ale cãror cuantumuri au fost stabilite înainte de 22 iunie 2000, iar punerea în platã a acestora se face dupã aceastã datã;

c) plãtile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective dupã 22 iunie 2000, dacã programele de restructurare, reorganizare, închidere operationalã partialã sau totalã a activitãtii, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de 22 iunie 2000, cu conditia ca desfacerea contractelor inviduale de muncã ale acestor salariati sã fie fãcutã în termen de 60 de zile de la data aprobãrii programelor mentionate mai sus sau, dupã caz, în termenul de 60 de zile prevãzut la art. 23 alin. (2);

d) plãtile cuvenite persoanelor care urmeazã sã fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de 22 iunie 2000, care au prevãzute etape de disponibilizare ce se deruleazã dupã aceastã datã;

e) plãtile compensatorii acordate în douã transe, din care prima transã a fost plãtitã înainte de 22 iunie 2000;

f) plãtile compensatorii stabilite prin hotãrârile judecãtoresti rãmase definitive si irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de 22 iunie 2000.”

40. Articolele 61, 62 si punctul 3 al articolului 63 se abrogã.

41. La articolul 64, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 64. - (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã se completeazã cu litera h) care va avea urmãtorul cuprins:

h) aprobã programele de restructurare pentru societãtile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentând mai mult de douã treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã.”

42. În cuprinsul ordonantei de urgentã denumirea “Fondul Proprietãtii de Stat” se înlocuieste cu denumirea “Autoritatea pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului”, iar denumirea leAgentia pentru Ocupare si Formare Profesionalã”, cu denumirea “Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncã”.

Titlul de la litera B din anexa la ordonanta de urgentã, care devine anexa nr. 1, va avea urmãtorul cuprins:

“B. ACTE NORMATIVE CE SE ABROGÃ, CU EXCEPTIA PREVEDERILOR CARE REGLEMENTEAZÃ EXECUTAREA PLÃTILOR COMPENSATORII, AFLATE ÎN DERULARE LA DATA DE 22 IUNIE 2000, PÂNÃ LA EPUIZAREA ACESTOR PLÃTI”

Art. II. - Articolele 29-37, 39, 40, 44, 45 si 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 624/1999 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999, se abrogã.

Art. III. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 98/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

 

Bucuresti, 18 iunie 2001.

Nr. 312.

 

ANEXÃ

(anexa nr. 2 la ordonanta de urgentã)

LISTA

cuprinzând unitãtile prevãzute în Planul de restructurare în vederea aplicãrii

Programului de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesionalã (RICOP)

 

Nr.

crt.

Societatea Comercialã

Localitatea

Judetul

Zona RICOP nr. 1: Bacãu, Iasi, Neamt, Vaslui

1.

CHIMCOMPLEX

Onesti

Bacãu

2.

AEROSTAR

Bacãu

Bacãu

3.

RAFO

Onesti

Bacãu

4.

CAROM

Onesti

Bacãu

5.

STOFE BUHUSI

Buhusi

Bacãu

6.

COMTOM

Tomesti

Iasi

7.

FORTUS

Iasi

Iasi

8.

TEROM

Iasi

Iasi

9.

NICOLINA

Iasi

Iasi

10.

ANTIBIOTICE

Rediu

Iasi

11.

PETROTUB

Cordun

Neamt

12.

FIBREX

Sãvinesti

Neamt

13.

MOLDOSIN

Vaslui

Vaslui

14.

RULMENTI

Bârlad

Vaslui

Zona RICOP nr. 2: Brãila, Buzãu, Galati

1.

CELHART DONARIS

Brãila

Brãila

2.

ROTEC

Buzãu

Buzãu

3.

CORD

Buzãu

Buzãu

4.

ICMRS

Galati

Galati

5.

SIDEX

Galati

Galati

6.

INTFOR

Galati

Galati

Zona RICOP nr. 3: Arges, Dâmbovita, Teleorman, Prahova

1.

ARGESANA

Pitesti

Arges

2.

ARO

Câmpulung

Arges

3.

UPET

Târgoviste

Dâmbovita

4.

COST

Târgoviste

Dâmbovita

5.

SARO

Târgoviste

Dâmbovita

6.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Sucursala Moreni

Moreni

Dâmbovita

7.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Sucursala Mija

I. L.Caragiale

Dâmbovita

8.

ELSID

Titu

Dâmbovita

9.

TURNU

Turnu Mãgurele

Teleorman

10.

ROVA

Rosiori de Vede

Teleorman

11.

ELECTROTURRIS

Turnu Mãgurele

Teleorman

12.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Filiala Societatea Comercialã Plopeni S.A.

Plopeni

Prahova

Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Vâlcea, Alba

1.

IUG

Craiova

Dolj

2.

MAT

Craiova

Dolj

3.

ELECTROPUTERE

Craiova

Dolj

4.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Sucursala Filiasi

Filiasi

Dolj

5.

BIOSIN

Calafat

Dolj

6.

TRANSPORTPRESTÃRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE M

Rovinari

Gorj

7.

TRANSPORT PRESTÃRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE M

Motru

Gorj

8.

ELECTROCARBON –Slatina

Olt

 

9.

RULMENTI

Slatina

Olt

10.

ALRO

Slatina

Olt

11.

ROMVAG

Caracal

Olt

12.

CORAPET

Corabia

Olt

13.

ALPROM

Slatina

Olt

14.

UMIROM

Petrosani

Hunedoara

15.

SIDERURGICA

Hunedoara

Hunedoara

16.

SIDERMET

Cãlan

Hunedoara

17.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Sucursala Orãstie

Orãstie

Hunedoara

18.

UZINELE SODICE GOVORA

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

19.

CET GOVORA Râmnicu

Vâlcea

Vâlcea

20.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Sucursala Bãbeni

Bãbeni

Vâlcea

21.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Sucursala Drãgãsani

Drãgãsani

Vâlcea

22.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Filiala Societatea Comercialã Cugir S.A.

Cugir

Alba

Zona RICOP nr. 5: Brasov, Covasna

1.

NITRAMONIA

Fãgãras

Brasov

2.

ELECTROPRECIZIA

Sãcele

Brasov

3.

CELOHART

Zãrnesti

Brasov

4.

BRAFOR

Brasov

Brasov

5.

TRACTORUL

Brasov

Brasov

6.

RULMENTUL

Brasov

Brasov

7.

ROMAN

Brasov

Brasov

8.

I.A.R.

Ghimbav

Brasov

9.

HIDROMECANICA

Brasov

Brasov

10.

VIROMET

Victoria

Brasov

11.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Filiala Societatea Comercialã Tohan S.A.

Zãrnesti

Brasov

12.

Societatea Nationalã ROMARM S.A., Filiala Societatea Comercialã “Carfil” S.A.

Brasov

Brasov

13.

Societatea Nationalã ROMARM , Sucursala Metrom S.A.

Brasov

Brasov

14.

FABRICA DE SCULE RÂSNOV

Râsnov

Brasov

15.

COLOROM

Codlea

Brasov

16.

SUBANSAMBLURI AUTO

Sfântu Gheorghe

Covasna

17.

M.T.S.

Târgu Secuiesc

Covasna

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999

privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor collective

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

 

Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2001.

Nr. 430.

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind înfiintarea Consiliului Minoritãtilor Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

 

Art. 1. - Se înfiinteazã Consiliul Minoritãtilor Nationale, ca organ consultativ al Guvernului, fãrã personalitate juridicã, în coordonarea Ministerului Informatiilor Publice, având a scop asigurarea relatiilor cu organizatiile legal constituite ale cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale.

Art. 2. - Consiliul Minoritãtilor Nationale este format din câte 3 reprezentanti ai organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale, reprezentate în Parlamentul României.

Art. 3. - Consiliul Minoritãtilor Nationale, denumit în continuare Consiliu, are urmãtoarele atributii principale:

a) coordoneazã si sprijinã activitatea organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale;

b) propune spre aprobare ministrului informatiilor publice repartizarea fondurilor alocate în bugetul de stat pentru sprijinirea organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale;

c) face propuneri de îmbunãtãtire a cadrului legislative din domeniul minoritãtilor nationale;

d) înainteazã propuneri Ministerului Informatiilor Publice în legãturã cu adoptarea unor mãsuri cu caracter administrativ si financiar în scopul solutionãrii mai eficiente, în conditiile legii, a problemelor ce intrã în competenta sa.

Art. 4. - (1) Consiliul îsi desfãsoarã activitatea în plen si pe comisii de specialitate.

(2) Lucrãrile de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de Ministerul Informatiilor Publice.

Art. 5. - (1) Consiliul se va întruni în plen, în sedintã ordinarã, trimestrial. Consiliul se va convoca în sedintã extraordinarã ori de câte ori este necesar, la solicitarea fundamentatã a cel putin o treime din numãrul membrilor acestuia. Cererea se va depune la secretarul de stat pentru relatii interetnice din cadrul Ministerului Informatiilor Publice, care va convoca plenul Consiliului.

(2) Consiliul îsi desfãsoarã activitatea în prezenta a cel putin jumãtate plus unul din numãrul membrilor sãi.

(3) Hotãrârile se adoptã cu majoritatea simplã a membrilor prezenti.

(4) Fiecare organizatie a cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale reprezentatã în Consiliu are dreptul la un singur vot.

(5) Ordinea de zi a sedintei plenului Consiliului se stabileste cu cel putin 7 zile înainte de data desfãsurãrii acesteia, la propunerea presedintilor comisiilor, si se va comunica organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale, membre ale Consiliului.

(6) Problemele cu caracter general, care implicã toate minoritãtile nationale, ridicate în plenul Consiliului vor face obiectul unui raport care va fi discutat în cadrul sedintei de Guvern.

Art. 6. - (1) La sedinta plenului Consiliului participã, de regulã, ministrul informatiilor publice si secretarul de stat pentru relatii interetnice.

(2) În absenta persoanelor prevãzute la alin. (1) acestea pot delega un reprezentant.

Art. 7. - (1) Comisiile de specialitate ale Consiliului sunt:

a) Comisia de legislatie;

b) Comisia pentru probleme sociale si economico-financiare;

c) Comisia pentru culturã, culte si mass-media.

(2) Comisiile se întrunesc de regulã o datã pe lunã. La solicitarea fundamentatã cel putin a unei treimi din numãrul membrilor acesteia comisia se poate întruni în sedintã extraordinarã ori de câte ori este necesar.

Art. 8. - (1) Comisiile sunt constituite din reprezentantii în Consiliu ai organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale.

(2) Modul de repartizare pe comisii a reprezentantilor în Consiliu ai organizatiilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale se stabileste prin regulamentul intern de functionare a acestuia.

Art. 9. - În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Consiliul va analiza si va adopta regulamentul intern de functionare a acestuia, care va fi aprobat prin ordin al ministrului informatiilor publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihãilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncã

 

Bucuresti, 21 iunie 2001.

Nr. 589.